สถิติ ทุกคน คนมีวันที่หลังชื่อแล้ว คือ ผ่านแล้ว หาชื่อไม่เจอ กดเมนูค้นหาแล้วพิมพ์เลขประจำตัวค่ะ

*****วิธียืมอีบุ๊คค่ะ

http://pwschool.vlcloud3.net/news/detail/360558

ไม่โหลดแอพ ก็ยืมได้ค่ะ ทางเว็บ pwschool.vlcloud3.net

1/1 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/1 หนังสือเล่ม 1/1 อีบุ๊ค 1/1 รวม m1/1
1 เด็กชายกันทรากร แทบสี 0 0 0 21947
2 เด็กชายกิตติพงษ์ ศรบุญทอง 14/1/2562 0 15 15 21948
3 เด็กชายธนสร ไชยอุดร 1 0 1 21949
4 เด็กชายนฤภัททร์ สาลีพร 14/1/2562 0 29 29 21950
5 เด็กชายนันทชัย เสนาะสังข์ 14/1/2562 0 11 11 21951
6 เด็กชายปัญญา – 0 9 9 21952
7 เด็กชายปัณณวัฒน์ นุ่มขำ 0 2 2 21953
8 เด็กชายพลพจน์ ไพศรีสกุล 14/1/2562 0 21 21 21954
9 เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์แย้ม 14/1/2562 0 24 24 21955
10 เด็กชายศรันย์ สายบุญ 0 6 6 21956
11 เด็กชายศุภสิน ศรีสวัสดิ์ 0 3 3 21957
12 เด็กชายอิสระพงษ์ อินทวงษ์ 0 0 0 21958
13 เด็กหญิงกฤตยาพร อัครชาติ 3/12/61 0 21 21 21959
14 เด็กหญิงกฤติยา รัตนโสม 13/12/2561 0 15 15 21960
15 เด็กหญิงจันทกานต์ บุญอุ่น 13/12/2561 0 20 20 21961
16 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ นาราอริยศักดิ์ 0 9 9 21962
17 เด็กหญิงณัชชานันท์ ดีมาก 0 3 3 21963
18 เด็กหญิงณัฐฐาพร อินทรแก้ว 1 0 1 21964
19 เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม 1 4 5 21965
20 เด็กหญิงดวงกมล ช้อยโทน 15/11/2561 0 23 23 21966
21 เด็กหญิงธนัชพร ขำเพ็ง 14/1/2562 0 11 11 21967
22 เด็กหญิงบุณยาพร เสนนอก 18/12/61 0 17 17 21968
23 เด็กหญิงปภาวรินท์ วันแสวง 14/1/2562 0 32 32 21969
24 เด็กหญิงประภัสสร จันทร์จักร์ 0 9 9 21970
25 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ศรไชย 14/1/2562 0 12 12 21971
26 เด็กหญิงปริญดา เสน่หา 14/1/2562 0 16 16 21972
27 เด็กหญิงปัณณพร แสนมา 14/1/2562 0 11 11 21973
28 เด็กหญิงพรพิมล เรืองกัลป์ 3 0 3 21974
29 เด็กหญิงพัชรินทร์ พุ่มเขียว 14/1/2562 0 15 15 21975
30 เด็กหญิงมานิดา สุระคันธ์ 0 6 6 21976
31 เด็กหญิงมาลินี จันทรรอด 14/1/2562 0 12 12 21977
32 เด็กหญิงรัชนก สามารถ 0 6 6 21978
33 เด็กหญิงไรวินทร์ แจ้งพรมมา 3/12/61 1 22 23 21979
34 เด็กหญิงวริสรา แซ่ซิน 8/12/61 0 12 12 21980
35 เด็กหญิงวิรชา จรรยาพูน 1 7 8 21981
36 เด็กหญิงศศิธร ท่าลาด 18/12/61 4 11 15 21982
37 เด็กหญิงศิริขวัญ นามวาจา 0 9 9 21983
38 เด็กหญิงสุกัญญา จิตรเทิดศักดิ์ 6 0 6 21984
39 เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์ 2 1 3 21985
40 เด็กหญิงฮุยติง ลีออง 18/12/61 6 19 25 21986
26 443 469
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/2 หนังสือเล่ม 1/2 อีบุ๊ค 1/2 รวม m1/2
1 เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีนอนิล 0 0 0 21987
2 เด็กชายจิรายุทธ ใจมนต์ 0 0 0 21988
3 เด็กชายภูวรินทร์ บินซัมซูดิน 14/1/2562 0 28 28 21989
4 เด็กชายชยทัต ปลื้มวรสวัสดิ์ 14/1/2562 0 16 16 21990
5 เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญเยี่ยม 0 0 0 21991
6 เด็กชายธนพงษ์ ประจักษ์ 15/1/2562 0 11 11 21992
7 เด็กชายธิติพนธ์ เจียมภักดี 0 4 4 21993
8 เด็กชายนนทรี นาคหล่อ 0 0 0 21994
9 เด็กชายพงศธร รอดดี 14/1/2562 0 20 20 21995
10 เด็กชายภาณุพงษ์ เบ้ากลาง 14/1/2562 0 18 18 21996
11 เด็กชายภูชนะ ตะสูงเนิน 14/1/2562 0 10 10 21997
12 เด็กชายวุฒิภัทร ดาราษฎร์ 15/1/2562 0 16 16 21998
13 เด็กชายเศรษฐอัฑฒ์ ผาฮุย 0 0 0 21999
14 เด็กชายสิรภพ เรืองพงษ์ 14/1/2562 0 27 27 22000
15 เด็กชายสุรเกียรติ ชุมจันทร์ 0 4 4 22001
16 เด็กชายอภินันท์ กุจันทร์ 14/1/2562 0 10 10 22002
17 เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีตระการ 0 0 0 22003
18 เด็กชายอลงกรณ์ หนันคำ 0 0 0 22004
19 นายเพชราวุธ ผาสุข 15/1/2562 0 15 15 22005
20 เด็กหญิงกณิกนันท์ อ่ำเอี่ยม 14/1/2562 0 20 20 22006
21 เด็กหญิงขวัญนภา เพียรกล้า 15/1/2562 3 8 11 22007
22 เด็กหญิงจีรนันท์ พรมมี 14/1/2562 0 20 20 22008
23 เด็กหญิงณัฏฐา ชื่นใจดี 15/1/2562 0 17 17 22009
24 เด็กหญิงณัฐพิตา เพลาเพลิง 15/1/2562 0 14 14 22010
25 เด็กหญิงธมนวรรณ โพธิ์นอก 14/1/2562 0 10 10 22011
26 เด็กหญิงนันทกกาญณ์ หมัดโน๊ต 0 0 0 22012
27 เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วเรือง 15/1/2562 3 10 13 22013
28 เด็กหญิงพรรณิภา กล้ารบ 14/1/2562 0 11 11 22014
29 เด็กหญิงพิมพ์วิภา พูลเพิ่ม 0 0 0 22015
30 เด็กหญิงเพลินพิศ ทรัพย์พร้อม 14/1/2562 0 15 15 22016
31 เด็กหญิงมานิตา ภาสดา 0 0 0 22017
32 เด็กหญิงมาริสา แสนโช้ง 0 5 5 22018
33 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กรตุ้ม 14/1/2562 1 19 20 22019
34 เด็กหญิงวรรณชฎา ไชยสำแดง 0 6 6 22020
35 เด็กหญิงวริศรา สำรวย 14/1/2562 0 11 11 22021
36 เด็กหญิงวิรากร ลิ้มสุวรรณ 14/1/2562 0 17 17 22022
37 เด็กหญิงศิรภัสสร สระทองเพชร 14/1/2562 0 12 12 22023
38 เด็กหญิงศิริกาญจน์ หมั่นการ 0 8 8 22024
39 เด็กหญิงสุกัญญา ดอนสังเกตุ 0 3 3 22025
40 เด็กหญิงอุบลวรรณ เตชะวัฒนกุล 15/1/2562 0 22 22 22026
7 407 414
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/3 หนังสือเล่ม 1/3 อีบุ๊ค 1/3 รวม m1/3
1 เด็กชายกฤษณพล เจียมไธสง 0 7 7 22027
2 เด็กชายครรชิต ตรงใจ 14/1/2562 2 11 13 22028
3 เด็กชายชลกร ทองเรือง 0 8 8 22029
4 เด็กชายณัฏฐิลักษณ์ สัมนา 3/12/61 0 10 10 22030
5 เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญราช 3 2 5 22031
6 เด็กชายนนทพัทธ์ บุญประกอบ 3/12/61 1 27 28 22032
7 เด็กชายนาธาร ตาฬวัฒน์ 0 7 7 22033
8 เด็กชายนิติธร นกแสง 15/1/2562 0 10 10 22034
9 เด็กชายปฎิภาน นิลวงค์ 14/1/2562 0 10 10 22035
10 เด็กชายปุณณภัทร เอี่ยมกั๊ก 15/1/2562 0 12 12 22036
11 เด็กชายพงศกร แก้วดำ 18/12/61 0 13 13 22037
12 เด็กชายวรายุทธ แก้วไพศาล 0 8 8 22038
13 เด็กชายวิศรุต ปัญญาชุ่ม 14/1/2562 0 11 11 22039
14 เด็กชายศรัญญู มารุยาม่า 0 0 0 22040
15 เด็กชายศุภสิทธิ์ ดาทอง 3/12/61 0 10 10 22041
16 เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์ทอง 15/1/2562 0 11 11 22042
17 เด็กหญิงจิดาภา คำภิเดช 4 5 9 22043
18 เด็กหญิงชฎาพร สร้อยทอง 0 5 5 22044
19 เด็กหญิงชนนิกานต์ ปิ่นทอง 1 8 9 22045
20 เด็กหญิงชลดา ต้นวงค์ 8/12/61 2 10 12 22046
21 เด็กหญิงชลธิชา ศรีแสงจันทร์ 15/1/2562 0 14 14 22047
22 เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญเจริญ 3/12/61 1 16 17 22048
23 เด็กหญิงณจิกานต์ ทนจังหรีด 3/12/61 0 10 10 22049
24 เด็กหญิงณฐมนฑ์ แจ่มสว่าง 2 0 2 22050
25 เด็กหญิงณัฐพร เนื่องเกิด 1 5 6 22051
26 เด็กหญิงทิพปภา ชัญถาวร 2 0 2 22052
27 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทองกลม 0 7 7 22053
28 เด็กหญิงนฤวรรณ วงค์จันทร์ 0 0 0 22054
29 เด็กหญิงน้ำทิพย์ นิ่มเจริญสุข 3/12/61 0 10 10 22055
30 เด็กหญิงปภาวรินทร์ รอยแสวง 0 6 6 22056
31 เด็กหญิงพัชริน ทับสา 15/1/2562 0 14 14 22057
32 เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิ์กระสังข์ 0 4 4 22058
33 เด็กหญิงรัตนาวดี สอนจันทร์ 0 0 0 22059
34 เด็กหญิงแร่น้ำทิพย์ เลากลาง 4 4 8 22060
35 เด็กหญิงไรวินทร์ สุขใส 8/12/61 3 12 15 22061
36 เด็กหญิงศิริยากร รอดจริง 3/12/61 0 11 11 22062
37 เด็กหญิงสุพัฒตรา บุรวงค์ 3/12/61 0 18 18 22063
38 เด็กหญิงสุพิชญา หวานฉ่ำ 3/12/61 0 12 12 22064
39 เด็กหญิงโสภิตนภา จันทร์ชารี 3/12/61 0 31 31 22065
40 เด็กหญิงอุมาพร รอดกูล 15/1/2562 0 27 27 22066
26 386 412
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/4 หนังสือเล่ม 1/4 อีบุ๊ค 1/4 รวม m1/4
1 เด็กชายธนกฤต เป้าจตุรัส 0 3 3 22067
2 เด็กชายธนกฤต วังอินทร์ 0 0 0 22068
3 เด็กชายธนากร จันทร์เขียว 0 0 0 22069
4 เด็กชายพงศกร แสงอุไร 14/1/2562 0 19 19 22071
5 เด็กชายพัชร แสงคร้าม 0 0 0 22072
6 เด็กชายพัฒนพล เวียสุวรรณ 0 5 5 22073
7 เด็กชายภูริทัต ขำอุ่นใจ 15/1/2562 0 10 10 22074
8 เด็กชายภูวดล เกณมา 14/1/2562 0 12 12 22075
9 เด็กชายรัฐภูมิ คมสัน 0 2 2 22076
10 เด็กชายวีรภัทร ม่วงสีทอง 15/11/2561 0 12 12 22078
11 เด็กชายสรยุทธ วราภรณ์ 15/1/2562 0 10 10 22079
12 เด็กชายสิทธิโชค ชัยศิลป์ 0 7 7 22080
13 เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุงเจริญ 6 0 6 22070
14 เด็กหญิงเพชรรัตน์ โพธิ์ทองเพชร 0 0 0 22077
15 เด็กหญิงกฤติยา มั่นน้อย 8/12/61 13 0 13 22081
16 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ภูมิวิสัย 15/1/2562 0 10 10 22082
17 เด็กหญิงกัญญาพัชร รอบแคว้น 3/12/61 1 17 18 22083
18 เด็กหญิงกานต์สินี สายเทพ 8 0 8 22084
19 เด็กหญิงจิตดาพร เทียมเจริญ 15/1/2562 0 10 10 22085
20 เด็กหญิงชนม์นิภา ชัยยะรุ่งโรจน์ 14/1/2562 11 9 20 22086
21 เด็กหญิงชุติมนฑ์ มากะเต 15/11/2561 0 21 21 22087
22 เด็กหญิงฑิมพิกา สุขเลิศ 14/1/2562 0 15 15 22088
23 เด็กหญิงณัฐชากร ใจดี 0 8 8 22090
24 เด็กหญิงณัฐนิชา ณรงค์เตชกุล 0 8 8 22090
25 เด็กหญิงนภัสสร เศษกุลชร 6 0 6 22091
26 เด็กหญิงนิตยา พลเยี่ยม 0 3 3 22092
27 เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์สง่า 1 2 3 22093
28 เด็กหญิงเบบี๋ แซยิวัน 0 2 2 22094
29 เด็กหญิงปิยบุตร เมืองคำ 6 0 6 22095
30 เด็กหญิงพิชชาพร แก้วอาษา 8/12/61 0 13 13 22096
31 เด็กหญิงแพรวา พุ่มพวง 0 2 2 22097
32 เด็กหญิงเมธาพร ทัพเมือง 14/1/2562 0 13 13 22098
33 เด็กหญิงรัตนาพร รักบางบูรณ์ 2 0 2 22099
34 เด็กหญิงรุ่งนภา จุนมุสิก 4 0 4 22100
35 เด็กหญิงวรวรรณ จินดาวงค์ 0 0 0 22101
36 เด็กหญิงวริสา แดงประสิทธิ์ 0 6 6 22102
37 เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์ตุ่ย 0 4 4 22103
38 เด็กหญิงสโรชา น่าชม 0 5 5 22104
39 เด็กหญิงสุธาทินี ขาววิเศษ 1 6 7 22105
40 เด็กหญิงหทัยชนก หิรัญอร 0 9 9 22106
59 243 302
ปรินท์เมื่อ 14/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/5 หนังสือเล่ม 1/5 อีบุ๊ค 1/5 รวม m1/5
1 เด็กชายกิตติภูมิ บุญคง 23/11/61 0 11 11 22107
2 เด็กชายเขมชาติ ศุภกรรม 3/12/61 0 12 12 22108
3 เด็กชายชัยกฤต โกฏิรักษ์ 15/11/2561 1 26 27 22109
4 เด็กชายณภัทร เตมิยานนท์ 2 0 2 22110
5 เด็กชายณัฐพงศ์ ธนวานิชย์ 0 6 6 22111
6 เด็กชายณัฐพงษ์ มีสุข 1 0 1 22112
7 เด็กชายธนโชติ เกตุทัศน์ 0 2 2 22113
8 เด็กชายธวพล รุ่งเรือง 0 3 3 22114
9 เด็กชายธิชากร บุรีวงษ์ 2 3 5 22115
10 เด็กชายธีระภัทร เทากระโทก 0 8 8 22116
11 เด็กชายนิธิศ เหมาะดีหวัง 1 5 6 22117
12 เด็กชายปฏิวัฒน์ ภิรมพินธุ์ 6 0 6 22118
13 เด็กชายปฐมพร แก้วศรีโวย 0 4 4 22119
14 เด็กชายพีรพล สายวิเศษ 8/12/61 0 15 15 22120
15 เด็กชายวีรภัทร อยู่เถาว์ 0 4 4 22121
16 เด็กชายศรุต สนั่นสุข 0 4 4 22122
17 เด็กชายศิรศักดิ์ นิ่มประภา 1 5 6 22123
18 เด็กชายอัศวิน ละคำลือ 1 0 1 22124
19 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมรัตน์ 18/12/61 0 11 11 22125
20 เด็กหญิงกัญญารักษ์ ศรีเอม 15/1/2562 0 12 12 22126
21 เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์ อ่อนสีดา 0 4 4 22127
22 เด็กหญิงณณัณ วรรณแสง 1 0 1 22128
23 เด็กหญิงตรีทิพย์ หลงรักษ์ 14/1/2562 0 32 32 22129
24 เด็กหญิงธนัญชนก กล่ำใจบุญ 1 6 7 22130
25 เด็กหญิงธิรดา อภิชาติโยธิน 13/12/2561 6 29 35 22131
26 เด็กหญิงนริสรา จันทะขึ้น 1 2 3 22132
27 เด็กหญิงนารากร ธรรมจักร 5 0 5 22133
28 เด็กหญิงนิชาฎา ทองคำ 0 5 5 22134
29 เด็กหญิงปนัดดา วารีชล 18/12/61 10 0 10 22135
30 เด็กหญิงปาราวาตี อินขาว 0 4 4 22136
31 เด็กหญิงพรนภัส ทองศาสตร์ 14/1/2562 10 0 10 22137
32 เด็กหญิงภัณฑิรา สุวรรณหงษ์ 23/11/61 0 14 14 22138
33 เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์ 3 2 5 22139
34 เด็กหญิงสรวงสุดา แป้นแก้วผา 15/1/2562 10 0 10 22140
35 เด็กหญิงสุพรรณี เกตุสุวรรณ 8 0 8 22141
36 เด็กหญิงสุรีพร คำวิเศษณ์ 1 7 8 22142
37 เด็กหญิงสุวนันท์ นามอาษา 0 5 5 22143
38 เด็กหญิงสุวิมล สระทองเติม 23/11/61 4 11 15 22144
39 เด็กหญิงอภิชญา โทไข่สอน 2 0 2 22145
40 เด็กหญิงอัฐภิญญา คำดี 15/1/2562 0 14 14 22146
77 266 343
ปรินท์เมื่อ 14/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/6 หนังสือเล่ม 1/6 อีบุ๊ค 1/6 รวม m1/6
1 เด็กชายกฤษฎา โหสีลา 0 0 0 22147
2 เด็กชายกิตติ์ธีธัชช์ ท้าวอำมาตย์ 8/12/61 0 13 13 22148
3 เด็กชายชวิน สระทองหน 0 0 0 22149
4 เด็กชายชินนาอาชว์ จันทร์สายทอง 0 3 3 22150
5 เด็กชายซอ สุวรรณ์ไตร์ 0 0 0 22151
6 เด็กชายณัฐดนัย มนตรี 0 0 0 22152
7 เด็กชายณัฐวัฒน์ หมีทอง 0 0 0 22153
8 เด็กชายนพดล งามผิว 0 0 0 22154
9 เด็กชายนรากร แตงกวารัมย์ ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 22155
10 เด็กชายนันทพงศ์ คำบาง 0 0 0 22156
11 เด็กชายพิทักษ์พงค์ มณีรัมย์ 0 0 0 22157
12 เด็กชายภุมเรศ จิตต์บรรจง 0 0 0 22158
13 เด็กชายรัชชานนท์ ถนอมบุญ 0 0 0 22159
14 เด็กชายวิษณุ มูลสา 14/1/2562 0 13 13 22160
15 เด็กชายศรัณยู อยู่พันธ์ 8/12/61 0 10 10 22161
16 เด็กชายศิวกร ลิ้มสุนทร 0 0 0 22162
17 เด็กชายอัครชา ซ้อนพุฒ 0 0 0 22163
18 เด็กหญิงสุชานาถ เริงรื่น 0 5 5 22164
19 เด็กหญิงกุริญา ทาเทร์ 0 0 0 22165
20 เด็กหญิงจินดาหรา รัตนะ 0 0 0 22166
21 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จำปาพันธ์ 0 0 0 22167
22 เด็กหญิงณัฐธิดา การะภักดี 14/1/2562 0 12 12 22168
23 เด็กหญิงธัญชนก ไทยพรม 0 0 0 22169
24 เด็กหญิงธัญสิริ เทียบวงษ์ 0 0 0 22170
25 เด็กหญิงบวรรัตน์ พำขุนทด 0 0 0 22171
26 เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขมีทรัพย์ 0 5 5 22172
27 เด็กหญิงปัณฑิตา ไพรศักดาสกุล 0 1 1 22173
28 เด็กหญิงปิยภรณ์ กองวงค์ 15/1/2562 0 10 10 22174
29 เด็กหญิงมยุรี อัดโท 0 0 0 22175
30 เด็กหญิงมสารัศม์ บุษดี 23/11/61 0 15 15 22176
31 เด็กหญิงมัณฑนา คำพุทธ์ 0 0 0 22177
32 เด็กหญิงลัดดาวรรณ แต่งตั้ง 0 0 0 22178
33 เด็กหญิงวรรษมนต์ เอี่ยมอิศรา 0 0 0 22179
34 เด็กหญิงวารินทร์ หมื่นลิ 0 0 0 22180
35 เด็กหญิงวิไลวรรณ กลิ่นหอม 1 3 4 22181
36 เด็กหญิงศุภกานต์ นิ่มแสง 14/1/2562 0 10 10 22182
37 เด็กหญิงศุภวรรณ์ แจ้งสุข 0 0 0 22183
38 เด็กหญิงโศรยา มุดพบสินธ์ 0 2 2 22184
39 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศิริสงค์ 13/12/2561 0 13 13 22185
40 เด็กหญิงอรุณมาศ ศิริรัตน์ 0 0 0 22186
41
เด็กชายธีระศักดิ์ เกตุคำขวา
15/1/2562 0 10 10 22650
1 125 126
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/7 หนังสือเล่ม 1/7 อีบุ๊ค 1/7 รวม m1/7
1 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญรอด 14/1/2562 0 14 14 22187
2 เด็กชายถาวร ยอดพรหม 15/1/2562 0 16 16 22188
3 เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์คีรี 0 0 0 22189
4 เด็กชายธีรพงศ์ บุญเนตร 14/1/2562 0 13 13 22190
5 เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ทัย 15/11/2561 0 18 18 22191
6 เด็กชายบารมี ไวมาตร 0 0 0 22192
7 เด็กชายปฏิภาณ กองสุข 14/1/2562 1 17 18 22193
8 เด็กชายภานุพงศ์ สุขสมจิตร์ 0 0 0 22194
9 เด็กชายภูริทัต สุขแซว 15/11/2561 0 22 22 22195
10 เด็กชายรชตะ พุทธิสอน 18/12/61 0 15 15 22196
11 เด็กชายศฎายุทธ ยังดี 0 0 0 22197
12 เด็กชายศตเรศ ธรรมเสน 0 0 0 22198
13 เด็กชายศิรภัส บัวทอง 0 0 0 22199
14 เด็กชายศุภสิทธิ์ ปานพิมพ์ 15/11/2561 11 0 11 22200
15 เด็กชายสรวิศ หอมบุปผา 0 0 0 22201
16 เด็กชายอัครวัฒน์ สุพรรณคำ 14/1/2562 0 18 18 22202
17 เด็กหญิงกันยารัตน์ ใจเหี้ยม 0 0 0 22203
18 เด็กหญิงจิราภรณ์ มาขุนทด 0 3 3 22204
19 เด็กหญิงจุฑามาศ สามเป็ง 15/11/2561 11 21 32 22205
20 เด็กหญิงชุลีพร จุนมุสิก 18/12/61 0 23 23 22206
21 เด็กหญิงธิดารัตน์ มัชฌิมา 3 0 3 22207
22 เด็กหญิงนัฐธพร อินโสม 0 0 0 22208
23 เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะพันธ์ 1 1 2 22209
24 เด็กหญิงบันธิตา ศรีมหาดไทย 18/12/61 0 12 12 22210
25 เด็กหญิงปิ่นแก้ว แผนจู๋ 14/1/2562 0 16 16 22211
26 เด็กหญิงพรชิตา ช่างพิมพ์ 0 2 2 22212
27 เด็กหญิงพรฐิตา ผาสุข 14/1/2562 0 10 10 22213
28 เด็กหญิงพรนัชชา โนนตูม 0 0 0 22214
29 เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูรัตน์ 15/1/2562 2 10 12 22215
30 เด็กหญิงภานาดา ม่วงดี 8/12/61 0 19 19 22216
31 เด็กหญิงมานิตา บุตรหวาน 15/1/2562 0 10 10 22217
32 เด็กหญิงมิ่งกมล จันทร์ทอง 15/1/2562 0 12 12 22218
33 เด็กหญิงลีลาวดี ไชยหับ 14/1/2562 0 11 11 22219
34 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เปรม 1 0 1 22220
35 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สวัสดิ์เอื้อ 0 0 0 22221
36 เด็กหญิงอรปรียา ดันไธสง 0 0 0 22222
37 เด็กหญิงอรัญญา ศิริรัตน์ 0 0 0 22223
38 เด็กหญิงอังคณา ชมมะลิ 2 0 2 22224
39 เด็กหญิงรุจรวี โพนโคกกรวด 1 0 1 22225
40 เด็กหญิงอุสรา ชาวทอง 0 0 0 22226
33 283 316
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/8 หนังสือเล่ม 1/8 อีบุ๊ค 1/8 รวม m1/8
1 เด็กชายกิตติพงษ์ บุคำ 3/12/61 0 16 16 22227
2 เด็กชายจิรายุ แสงอรุณ 0 4 4 22228
3 เด็กชายชนสรณ์ สมเดช 0 0 0 22229
4 เด็กชายชนะชนม์ สีเหนี่ยง 0 0 0 22230
5 เด็กชายทิวานนท์ พิสุทธิ์วิริยะกุล 15/1/2562 0 12 12 22231
6 เด็กชายนพโรจน์ ศรีเมธีวัฒน์ 8/12/61 0 15 15 22232
7 เด็กชายพศิน นิ่มนวล 0 3 3 22233
8 เด็กชายพีรพล ปัญญาคง 15/1/2562 0 12 12 22234
9 เด็กชายแพทริค สัตยดิษฐ 0 3 3 22235
10 เด็กชายภควัท ศิโรเวฐน์พงศ์ 15/1/2562 0 12 12 22236
11 เด็กชายวรวิทย์ ไข่แก้ว 0 0 0 22237
12 เด็กชายนันทกานต์ เศษธรรม 0 5 5 22580
13 เด็กหญิงกนกพร วงศ์พรม 0 0 0 22238
14 เด็กหญิงกรณิศ แก้วกำเหนิดพงษ์ 14/1/2562 0 14 14 22239
15 เด็กหญิงกัลยกร ก้อนทองคำ 2 7 9 22240
16 เด็กหญิงกานต์ธิดา นิยมธรรม 14/1/2562 0 10 10 22241
17 เด็กหญิงชนพัฒน์ บุษบรรณ 0 2 2 22242
18 เด็กหญิงนันท์นภัส สุภัคดำรงกุล 15/1/2562 0 21 21 22243
19 เด็กหญิงธัญภัทร ไชยฮะ 3/12/61 0 10 10 22244
20 เด็กหญิงนฤภร แก้วตาทิพย์ 0 0 0 22245
21 เด็กหญิงประดุจดาว จันทมาศ 0 2 2 22246
22 เด็กหญิงปัญญาพร อุ่นใจ 0 6 6 22247
23 เด็กหญิงปาณิศา ทองวัดเพ็ง 5 0 5 22248
24 เด็กหญิงปาณิสรา นิ่มนวล 0 3 3 22249
25 เด็กหญิงพรสวรรค์ มณีเครือ 18/12/61 2 10 12 22250
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนตศิริ 15/1/2562 0 16 16 22251
27 เด็กหญิงภคพร เบ็ญจาทิกุล 0 1 1 22252
28 เด็กหญิงภัคชัญญา สมถวิล 14/1/2562 14 0 14 22253
29 เด็กหญิงภัทราพร มูซา 0 6 6 22254
30 เด็กหญิงภิญญดา โกมลสวรรค์ 13/12/2561 0 19 19 22255
31 เด็กหญิงศศิวรรณ ชุมสงฆ์ 0 1 1 22256
32 เด็กหญิงสุกัญญา จอมทิพย์ 0 2 2 22257
33 เด็กหญิงอมลธีรา โชครัตน์ประภา 0 0 0 22258
23 212 235
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/9 หนังสือเล่ม 1/9 อีบุ๊ค 1/9 รวม m1/9
1 เด็กชายกิตติธัช ทิพพิลา 0 4 4 22259
2 เด็กชายกิตติพัฒน์ พลีชมภู 0 0 0 22260
3 เด็กชายจิรายุ รุ่งเจริญ 0 0 0 22261
4 เด็กชายเจษฎา แสงแก้ว 14/1/2562 0 10 10 22262
5 เด็กชายเจษฎาภรณ์ นางวงศ์ ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 22263
6 เด็กชายชาญยุทธ พั้วพวง 14/1/2562 0 11 11 22264
7 เด็กชายณัฐดนัย ฉ่ำพึ่งช้าง 0 0 0 22265
8 เด็กชายณัฐวุติ ภูพวก 0 0 0 22266
9 เด็กชายณัฐวุธ จินดามาตย์ 1 0 1 22267
10 เด็กชายธนพัฒน์ เพ็ชมี 14/1/2562 0 27 27 22268
11 เด็กชายธนพัฒน์ ราชวงค์ 0 0 0 22269
12 เด็กชายธนัช ตุลเตมีย์ 0 2 2 22270
13 เด็กชายธนา พาประเวช 0 0 0 22271
14 เด็กชายธรรมากร ทองอุ่น 0 5 5 22272
15 เด็กชายธีรพงษ์ กลัดแสม 0 0 0 22273
16 เด็กชายพรชัย มาดี 14/1/2562 0 17 17 22274
17 เด็กชายพรพล อนุสรประชา 0 0 0 22275
18 เด็กชายภัคพล เสนไสย 14/1/2562 0 11 11 22276
19 เด็กชายภูมิสิทธิ์ ยาจิตร 0 0 0 22277
20 เด็กชายระพีพัฒน์ ฤกษ์ดี 0 5 5 22278
21 เด็กชายรัชฎา นามยา 0 4 4 22279
22 เด็กชายรัฐภูมิ ไชยมาศ ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 22280
23 เด็กชายวีระพล หินซุย 0 0 0 22281
24 เด็กชายศักจิฐพล จันทะวงณิกุล 0 0 0 22282
25 เด็กชายศักยกร ทองน้อย 0 0 0 22283
26 เด็กชายอธิชา อ้อคำ 0 0 0 22284
27 เด็กชายอนุรักษ์ เอี่ยมชม 0 0 0 22285
28 เด็กหญิงกรรณิการ์ รัตนบุตร 0 0 0 22286
29 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันจันทึก 0 0 0 22287
30 เด็กหญิงจิรัตติกาล แก้วสอนดี 0 2 2 22288
31 เด็กหญิงชลิตา จันทมนตรี 0 5 5 22289
32 เด็กหญิงฑิตฐิตา โสมรักษ์ 15/1/2562 0 15 15 22290
33 เด็กหญิงมุกดา น้ำจันทร์ 0 2 2 22291
34 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ จิตสดใสกุล 15/1/2562 0 17 17 22292
35 เด็กหญิงวิภาวดี แดงดี 0 5 5 22293
36 เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาเสน 0 9 9 22294
37 เด็กหญิงศุภกานต์ ทองนุ่ม 0 0 0 22295
38 เด็กหญิงสุปรียา แข็งขัน 14/1/2562 0 12 12 22296
39 เด็กหญิงสุรตา จันทร์เปรม 0 6 6 22297
40 เด็กหญิงโสภิตนภา ลัดกระทุ่ม 0 2 2 22298
41 เด็กชายสุทธิรักษ์ จุลกะเสวี 0 0 0 22641
42 เด็กชายขัตติยะ มูประสิทธิ์ 0 0 0 22642
1 171 172
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/10 หนังสือเล่ม 1/10 อีบุ๊ค 1/10 รวม m1/10
1 เด็กชายณัฐพล แก้ววพันธ์ 13/12/2561 20 0 20 22299
2 เด็กชายจตุรภุช งามพิพัฒน์ 8/12/61 12 0 12 22300
3 เด็กชายเจษฎา จอมมอน ย้ายโรงเรียน 0 0 0 22301
4 เด็กชายชัยณรงค์ อรรคศรีวร 13/12/2561 10 0 10 22302
5 เด็กชายชัยภัทร พลอยทรัพย์ ย้ายไปห้อง11 0 0 0 22303
6 เด็กชายณัฐพงษ์ บ้านด่าน 13/12/2561 13 0 13 22304
7 เด็กชายทีปกร เรืองเขียว 9 0 9 22305
8 เด็กชายธรรมธร ฮั่วเฮง 13/12/2561 16 0 16 22306
9 เด็กชายธีรภัทร สวัสดี 8/12/61 19 0 19 22307
10 เด็กชายนัยกานต์ บัวน้ำจืด 8/12/61 14 0 14 22308
11 เด็กชายปรินทร คำโสดา 8/12/61 15 0 15 22309
12 เด็กชายปิติกร ชำนาญจันทร์ 13/12/2561 13 0 13 22310
13 เด็กชายไปรทัศน์ มณฑล ลาออกแล้ว 0 0 0 22311
14 เด็กชายพรนภัส แจวทอง 13/12/2561 12 0 12 22312
15 เด็กชายพลพล จิตเจริญ 8/12/61 26 0 26 22313
16 เด็กชายไพรวัน ทิมรอด 8/12/61 24 0 24 22314
17 เด็กชายภูมิภัทร แซ่ก๊วย 13/12/2561 12 0 12 22315
18 เด็กชายรัฐภูมิ อัมฤทธิ์ 3/12/61 16 0 16 22316
19 เด็กชายศราธร วงษ์ดี 8 0 8 22317
20 เด็กชายศิริมงคล แก้วกองแสง 8/12/61 13 0 13 22318
21 เด็กชายศุภาชัย ผ้ายผา 13/12/2561 14 0 14 22319
22 เด็กชายสุวรรณชัย ทองมัน 13/12/2561 19 0 19 22320
23 เด็กชายเสฏฐวุฒิ พุทธศิริ 8/12/61 43 0 43 22321
24 เด็กหญิงกุลณัฐ ปิ่นทอง 8/12/61 12 0 12 22322
25 เด็กหญิงชลดา เฉื่อยอารมณ์ 18/12/61 15 0 15 22323
26 เด็กหญิงชลธิชา มิตระ 8/12/61 16 0 16 22324
27 เด็กหญิงชลิดา วงษายา 8/12/61 14 0 14 22325
28 เด็กหญิงณัฐติกา ทานา 13/12/2561 12 0 12 22326
29 เด็กหญิงณัฐวดี แก่นจันทร์ 8/12/61 20 0 20 22327
30 เด็กหญิงนงรัตน์ ดีพาชู 14/1/2562 13 0 13 22328
31 เด็กหญิงนราทิพย์ มะลิหอม 8/12/61 14 0 14 22329
32 เด็กหญิงนัฏนรินทร์ จันทมาศ ย้ายโรงเรียน 8 0 8 22330
33 เด็กหญิงนันท์ชพร ศรีสะอาด 8/12/61 13 0 13 22331
34 เด็กหญิงปพิชญา โกมลสุบิน 8/12/61 17 0 17 22332
35 เด็กหญิงพลอยลดา ทองนำ 8/12/61 17 0 17 22333
36 เด็กหญิงพันธิตรา มามาก 8/12/61 15 0 15 22334
37 เด็กหญิงพิณญา ทองสันต์ 23/11/61 19 0 19 22335
38 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโยธา 8/12/61 18 0 18 22336
39 เด็กหญิงภาวิกานต์ นาคสัมฤทธิ์ 0 0 0 22337
40 เด็กหญิงมนฑกานติ จันศรีชา 23/11/61 24 0 24 22338
41 เด็กชายชนสิษฏ์ อังคะสิทธิศิริ 14/1/2562 13 0 13 22649
588 0 588
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/11 หนังสือเล่ม 1/11 อีบุ๊ค 1/11 รวม m1/11
1 เด็กชายฐิติวัชร์ อึ้งวงศ์ตระกูล 1 0 1 22339
2 เด็กชายกรวิทย์ วอทอง 1 0 1 22340
3 เด็กชายจรัสแสง แสงกาศ 2 0 2 22341
4 เด็กชายจักรพรรดิ มาลี 1 0 1 22342
5 เด็กชายชนม์ชนันทร์ นามธง 1 0 1 22343
6 เด็กชายดวงจินดา ยังรุ่งนนท์ 0 0 0 22344
7 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 1 0 1 22345
8 เด็กชายธนดล หมัดแสง 2 0 2 22346
9 เด็กชายธีรพงษ์ แสงเพ็ชร 3 0 3 22347
10 เด็กชายนรินทร์ รื่นรวย 1 0 1 22348
11 เด็กชายนาวิก กุดแถลง 0 0 0 22349
12 เด็กชายนิพิฐคุณ สุภานิช 2 0 2 22350
13 เด็กชายพิพัฒพงศ์ สมมา 4 0 4 22351
14 เด็กชายพิภัช ชยันต์ลาโภ 1 0 1 22352
15 เด็กชายไพศาล ภู่ทอง 0 0 0 22353
16 เด็กชายรัชชานนท์ แสงจันทร์ 0 0 0 22354
17 เด็กชายรัชตะ ปานแสงทอง 1 0 1 22355
18 เด็กชายรัฐภูมิ นามเสาร์ 1 0 1 22356
19 เด็กชายรัตนพงศ์ เชื้อนุ่น 1 0 1 22357
20 เด็กชายวรชน สุ่นจันทร์ 4 0 4 22358
21 เด็กชายวรพล พวงพุฒ 0 0 0 22359
22 เด็กชายอชิตะ นาสอน 1 0 1 22361
23 เด็กชายอนุวัฒน์ นันทะเสน 14/1/2562 0 14 14 22362
24 เด็กชายอภิสิทธิ์ เฮียงโฮม 1 0 1 22363
25 เด็กชายเอกรินทร์ นนทภักดี 1 0 1 22364
26 เด็กชายอรรนพ สวัสดิพันธ์ 1 0 1 22562
27 เด็กหญิงวรัญญา จันทร์สวย 0 0 0 22360
28 เด็กหญิงกุลยานันท์ ฐานชูศรีพงศ์ 1 0 1 22365
29 เด็กหญิงแก้วมณี แก่นภูเลิศ 1 0 1 22366
30 เด็กหญิงขวัญจิรา กลางโยธี 0 6 6 22367
31 เด็กหญิงฉัตรา จันทร์เพ็ญ 7 0 7 22368
32 เด็กหญิงชลธิชา รินอำภา 1 0 1 22369
33 เด็กหญิงบุญยนุช แดงสุวรรณ์ 2 0 2 22371
34 เด็กหญิงประณยา มายัง 1 0 1 22372
35 เด็กหญิงมลฤดี พัดอากาศ 0 0 0 22373
36 เด็กหญิงวริศรา น่วมโพธิ์ 1 0 1 22374
37 เด็กหญิงสุพัตรา อภัยจิตต์ 1 0 1 22375
38 เด็กหญิงสุภัทรา ทิพมาสน์ 1 0 1 22376
39 เด็กหญิงอลิญา อินทชัย 1 0 1 22377
40 เด็กหญิงอารยา นุ่มทองคำ 1 0 1 22378
41 เด็กชายชัยภัทร พลอยทรัพย์ 0 0 0 22303
49 20 69
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/12 หนังสือเล่ม 1/12 อีบุ๊ค 1/12 รวม m1/12
1 เด็กชายกฤษณะ ก๊กบางยาง 0 9 9 22379
2 เด็กชายกันตินันท์ กาลณีโย 0 0 0 22380
3 เด็กชายการิน อารีเอื้อ 15/1/2562 0 13 13 22381
4 เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงทอง 0 6 6 22382
5 เด็กชายคิมหันต์ สองอุทา 0 8 8 22383
6 เด็กชายชยารัมย์ ไพรธรรมดา 0 2 2 22384
7 เด็กชายชัยชนะ สาบุญ 15/1/2562 0 10 10 22385
8 เด็กชายเชิดเกียรติ แสงจันทร์ 0 7 7 22386
9 เด็กชายฐิติพงษ์ ไชยละนะ 15/1/2562 0 10 10 22387
10 เด็กชายณัฐพร วงสะอาด 0 1 1 22388
11 เด็กชายธัญวุฒิ ดวงเนตร 3/12/61 0 16 16 22389
12 เด็กชายนัทดนัย แย้มเดช 0 2 2 22390
13 เด็กชายปริพัฒน์ พลีรัมย์ 0 0 0 22391
14 เด็กชายพงศกร ดวงเอก 0 1 1 22392
15 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สุทะนัง 0 5 5 22393
16 เด็กชายพรเทพ วิเชียรรัมย์ 0 5 5 22394
17 เด็กชายพรภิรัมย์ พรมคำพันธ์ 0 6 6 22395
18 เด็กชายภูมิภัทร์ กิริรัมย์ 15/1/2562 0 10 10 22396
19 เด็กชายรติวัฒน์ จันทร์นามวงศ์ 0 0 0 22397
20 เด็กชายวรรณธัช อุบลบาล 0 0 0 22398
21 เด็กชายวรวุฒิ บุญเรือง 15/1/2562 0 22 22 22399
22 เด็กชายวุฒิภัทร ฉ่ำโสฬส 0 5 5 22400
23 เด็กชายศรายุทธ ลิ้มสุนทร 0 0 0 22401
24 เด็กชายศุภกิจ จูมแพง 0 8 8 22402
25 เด็กชายสยมภู ศุขะพันธ์ 0 5 5 22403
26 เด็กชายหาญทอง งามแก้ว 0 8 8 22404
27 เด็กชายอำนาจ ทองคงอ่วม 0 0 0 22405
28 เด็กชายอิทธิกร สินเธาว์ 0 6 6 22406
29 เด็กหญิงกมลรัตน์ เจริญพร 0 0 0 22407
30 เด็กหญิงกัญญาวีร์ รุ่งเรือง 0 0 0 22408
31 เด็กหญิงขนิษฐา หมื่นหาวงศ์ 0 0 0 22409
32 เด็กหญิงณัฐฌา จินดามาตย์ 15/11/2561 2 26 28 22410
33 เด็กหญิงณิชาภา ปัญญาสรคุณ 0 5 5 22411
34 เด็กหญิงไพจิตรา มั่นทอง 2 3 5 22412
35 เด็กหญิงเมย์ยาวีย์ ขันเงิน 8/12/61 3 32 35 22413
36 เด็กหญิงลภัสรดา ช่วยสมบูรณ์ 0 7 7 22414
37 เด็กหญิงวิชญาดา ปัจจากุล 2 3 5 22415
38 เด็กหญิงสิตานันท์ โวหาร 15/1/2562 0 10 10 22416
39 เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรมะณี 13/12/2561 1 18 19 22417
40 เด็กหญิงอรอุมา เทียนบุตร 0 7 7 22418
10 276 286
ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/13 หนังสือเล่ม 1/13 อีบุ๊ค 1/13 รวม m1/13
1 เด็กชายคามิน สุมาพา 14/1/2562 1 17 18 22419
2 เด็กชายจิรา ท้วมอุปถัมภ์ 14/1/2562 1 44 45 22420
3 เด็กชายชลันธร ยะนันท์ 14/1/2562 6 7 13 22421
4 เด็กชายชินกฤต ภิญโญรติ 14/1/2562 1 18 19 22422
5 เด็กชายฐาณุพงศ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 18/12/61 1 13 14 22423
6 เด็กชายพรพิทักษ์ ชาญเจริญ 15/1/2562 4 6 10 22425
7 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมัย 14/1/2562 8 7 15 22426
8 เด็กชายวัชรพงศ์ ศิริสุนทร 14/1/2562 6 6 12 22427
9 เด็กชายศักดิศร ประมูลทรัพย์ 15/1/2562 5 13 18 22428
10 เด็กชายศิวัฒน์ ประดิฐษ์ค่าย 14/1/2562 8 8 16 22429
11 เด็กหญิงกรณ์กาญจ์ ลอยแก้ว 18/12/61 8 9 17 22430
12 เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองวิจิตร 14/1/2562 9 4 13 22431
13 เด็กหญิงแก้วกัลยรัตน์ ศรีสุวรรณ 14/1/2562 0 16 16 22432
14 เด็กหญิงเจนกมล มานะกิจ 15/1/2562 0 10 10 22433
15 เด็กหญิงฐิติพัชร ทรัพย์โสม 14/1/2562 0 13 13 22434
16 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฉนำกลาง 14/1/2562 4 9 13 22435
17 เด็กหญิงธนกร น่วมภักดี 18/12/61 2 11 13 22436
18 เด็กหญิงธันยชณก มลาสินธุ์ 8/12/61 10 117 127 22437
19 เด็กหญิงนภัสพร เพ็งชื่นมะดัน 14/1/2562 5 11 16 22438
20 เด็กหญิงปณิฐา สายตา 14/1/2562 3 11 14 22439
21 เด็กหญิงพัชรพร แก้วโกย 15/1/2562 0 14 14 22440
22 เด็กหญิงภคพร รวงผึ้ง 14/1/2562 0 16 16 22441
23 เด็กหญิงมัทนพร เมืองเรือง 15/11/2561 0 19 19 22442
24 เด็กหญิงรมิดา กล้าทางถูก 14/1/2562 2 30 32 22443
25 เด็กหญิงวราภรณ์ ไตรภพ 18/12/61 0 10 10 22444
26 เด็กหญิงวีรดา พานิชกุล 14/1/2562 1 11 12 22538
27 เด็กหญิงศิริพรรณ โขนงน้อย 3/12/61 7 13 20 22539
92 461 553
ปรินท์เมื่อ 14/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/14 หนังสือเล่ม 1/14 อีบุ๊ค 1/14 รวม m1/14
1 เด็กชายจีราปากรณ์ เสมบุญหล่อ 14/1/2562 0 16 16 22445
2 เด็กชายณชพล จารึกธรรม 0 0 0 22446
3 เด็กชายณภัทร เชื้อช้าง 0 0 0 22447
4 เด็กชายณัฐพล ทองดี 0 0 0 22448
5 เด็กชายถวัลย์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 14/1/2562 0 13 13 22449
6 เด็กชายธนกร พุ่มจันทร์ 0 0 0 22450
7 เด็กชายธนกฤต ขวัญงอน 6 0 6 22451
8 เด็กชายธีรพัฒน์ ตังครโยธิน 2 0 2 22452
9 เด็กชายนพเกล้า พาวงษา 0 0 0 22453
10 เด็กชายปิติภัทร นุชรักษา 0 9 9 22454
11 เด็กชายพีรณัฐ วงธาน 8/12/61 0 21 21 22455
12 เด็กชายยุทธนา ศรีดา 0 0 0 22456
13 เด็กชายรวิภาส ภาคภูมิรัตน์ 1 0 1 22457
14 เด็กชายวรพล พงษ์สว่าง 23/11/61 0 39 39 22458
15 เด็กชายวราวุฒิ เหล็กคำ 0 0 0 22459
16 เด็กชายวิวัฒธณพล สุธรรม 15/1/2562 0 12 12 22460
17 เด็กชายวีระวัฒน์ อาษาพนม 1 3 4 22461
18 เด็กชายศุภณัฐ บับพาน 0 0 0 22462
19 เด็กชายศุภวัฒน์ พันบุดดี 1 0 1 22463
20 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เพ็ชรวารี 14/1/2562 0 27 27 22464
21 เด็กชายสุวิจักขณ์ จิววุฒิพงค์ 1 8 9 22465
22 เด็กชายอชิตพล พรมรินทร์ 0 0 0 22466
23 เด็กชายอนุภาพ นิมิตร ไม่มีใน SGS แล้ว 0 0 0 22467
24 เด็กหญิงชลธิชา พัวประเสริฐ 5 0 5 22468
25 เด็กหญิงชลธิชา โสหัด 0 0 0 22469
26 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มิตระ 1 0 1 22470
27 เด็กหญิงญาณิศา รัตนะงาม 0 0 0 22471
28 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเลิศ 0 0 0 22472
29 เด็กหญิงนัทชา วรคชิน 0 0 0 22473
30 เด็กหญิงนิศาชล สาระพันธ์ 15/1/2562 10 0 10 22474
31 เด็กหญิงเบญจรัตน์ เกตุสุวรรณโชติ 0 0 0 22475
32 เด็กหญิงปวีณา บุญปก 14/1/2562 11 0 11 22476
33 เด็กหญิงพิชชานันท์ เทพเกาะ 3/12/61 4 21 25 22477
34 เด็กหญิงภัทรวดี ผลสมหวัง 1 0 1 22478
35 เด็กหญิงภิริษา โพธิจักร 0 0 0 22479
36 เด็กหญิงมนัสนันท์ เหมกระโทก 2 0 2 22480
37 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศรีอ่อน 0 0 0 22481
38 เด็กหญิงวารุณี ทองพิเศษ 1 0 1 22482
39 เด็กหญิงศิรามล บางเทศธรรม 0 0 0 22483
40 เด็กหญิงสุกัญญา ชื่นอุรา 0 0 0 22484
47 169 216
ปรินท์เมื่อ 14/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 1/15 หนังสือเล่ม 1/15 อีบุ๊ค 1/15 รวม m1/15
1 เด็กชายกลยุทธ บุญประสพ 2 0 2 22540
2 เด็กชายชวนากร สุริยศ 2 0 2 22541
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีพิชัย 2 0 2 22542
4 เด็กชายปวรวิทย์ ย่อมไธสง 5 0 5 22543
5 เด็กชายภัคพล ชาไธสง 4 0 4 22544
6 เด็กชายภาคภูมิ ตูมหอม 3 0 3 22545
7 เด็กชายมงคล บุญฉลอง 2 0 2 22546
8 เด็กชายวรภัทร ทองใบ 1 0 1 22547
9 เด็กชายวุฒิชัย อาษานอก 2 0 2 22548
10 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอกจันทร์ 2 0 2 22549
11 เด็กชายอัครภณ บุญประกอบ 2 0 2 22550
12 เด็กชายวุฒิเดช ทองไทย 2 0 2 22564
13 เด็กชายปารวีย์ ศานต์วีระศักดิ์ 15/11/2561 3 14 17 22566
14 เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมมอย 2 0 2 22567
15 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์ศรีกรม 2 0 2 22569
16 เด็กชายชลิต ทองเรือง 4 0 4 22570
17 เด็กหญิงฐิติภา เพศพราห์ม 15/1/2562 0 14 14 22370
18 เด็กหญิงกนกพร เจริญกิจร่งเรือง 1 0 1 22551
19 เด็กหญิงจิรัชญา สุมัง 4 0 4 22552
20 เด็กหญิงชลลดา จูวัฒน์ 1 0 1 22553
21 เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ป้อม 2 7 9 22554
22 เด็กหญิงธิติยา วรรณศิริ 1 0 1 22555
23 เด็กหญิงธิติรัตน์ จั่นฮวบ 14/1/2562 4 17 21 22556
24 เด็กหญิงนนท์ธิดา สีดา 1 0 1 22557
25 เด็กหญิงพิมลนาฎ ปาสาเน 15/11/2561 3 13 16 22558
26 เด็กหญิงอัญชลี พรมตา 4 0 4 22559
27 เด็กหญิงอรกานต์ ลี้อุดม 14/1/2562 11 0 11 22560
28 เด็กหญิงอาริษา สีลานาค 15/1/2562 1 22 23 22561
29 เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนอิฐ 3 0 3 22563
30 เด็กหญิงชนิภรณ์ ฟักแฝง 1 4 5 22565
31 เด็กหญิงปริณสิริ ชูวงศ์ 6 0 6 22568
32 เด็กหญิงปรัชณิชา ปลั่งดี 0 0 0 22571
33 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อันนอก 5 0 5 22572
34 เด็กหญิงอริสา แป้นจันทร์ 4 2 6 22573
35 เด็กหญิงบุญฑิกาญ บุญเต็ม 0 0 0 22574
36 เด็กชายชาตรี วสุอนันต์กุล 0 0 0 22652
37 เด็กหญิงวิมลวรรณ มั่นกุล 2 0 2 22654
94 93 183
3/1 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
1 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 15/1/2562 0 17 17 20550
3 เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 10/01/2562 0 21 21 20552
5 นายมีชัย โจมรัมย์ 15/1/2562 0 24 24 20554
6 เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 13/12/2561 0 23 23 20555
7 นายศุภกฤต ชำนาญไพร 14/1/2562 0 12 12 20557
8 เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 15/1/2562 0 24 24 20558
9 เด็กชายปิยะ มิท 15/1/2562 0 21 21 20580
10 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 03/01/2562 0 10 10 20581
11 เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 14/1/2562 0 23 23 20594
12 เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 10/01/2562 0 18 18 20556
13 เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 14/1/2562 0 19 19 20559
14 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 11/12/61 0 28 28 20560
15 เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 03/01/2562 0 32 32 20561
16 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 03/01/2562 0 17 17 20562
17 เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 14/1/2562 0 13 13 20563
18 เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 13/12/2561 0 20 20 20564
19 เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 14/1/2562 0 15 15 20565
20 เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 10/01/2562 0 13 13 20566
21 เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 11/12/61 0 19 19 20567
22 นางสาวชนารดี แสงปัญญา 11/12/61 0 16 16 20568
23 เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 10/01/2562 0 15 15 20569
24 เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 03/01/2562 0 17 17 20570
25 เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
26 เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 11/12/61 0 16 16 20572
27 เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 20 20 20573
28 เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 10/01/2562 0 19 19 20574
29 เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 11/12/61 0 15 15 20575
30 เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 03/01/2562 0 15 15 20576
31 เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
32 นางสาวประวีณา เลขนอก 18/12/61 0 20 20 20578
33 เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 15/1/2562 0 14 14 20579
34 เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 15/1/2562 0 36 36 20582
35 เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 03/01/2562 0 17 17 20583
36 เด็กหญิงพาพร พลสงัด 14/1/2562 0 17 17 20584
37 นางสาวพิพา อินทรเสน 03/01/2562 0 35 35 20585
38 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 13/12/2561 0 21 21 20586
39 เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 14/1/2562 0 17 17 20587
40 เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 21 21 20588
41 เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
42 เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 15/1/2562 0 18 18 20590
43 เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 10/01/2562 0 15 15 20591
44 นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 15 15 20592
45 นางสาวสโรชา พิจารณ์ 18/12/61 0 13 13 20593
46 นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 11/12/61 0 12 12 20595
47 นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 11/12/61 0 16 16 20596
48 เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 19/12/61 4โมงเย็น 0 11 11 21175
49 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 13/12/2561 0 14 14 21860
50 เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 13/12/2561 0 52 52 22605
0 920 920
3/2 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
1 เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 03/01/2562 0 16 16 20597
2 เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 14/1/2562 0 21 21 20598
3 เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 10/01/2562 0 25 25 20599
4 เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20600
5 เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 19/12/61 4โมงเย็น 0 21 21 20601
6 เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 03/01/2562 0 17 17 20602
7 เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
8 นายธีรชัย สายสินธ์ 03/01/2562 0 16 16 20604
9 เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 19/12/61 4โมงเย็น 0 16 16 20605
10 เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 03/01/2562 0 22 22 20606
11 เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
12 เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
14 นายไวยากรณ์ มินตา 03/01/2562 0 15 15 20612
15 นายคีรีพล ใจหนักแน่น 15/1/2562 0 16 16 20613
16 เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 14/1/2562 0 13 13 20614
17 เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 19/12/61 4โมงเย็น 0 19 19 20615
18 เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 39 39 20616
19 เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 19/12/61 4โมงเย็น 0 19 19 20617
20 เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
21 นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 17 17 20619
22 เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 22 22 20620
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 03/01/2562 0 22 22 20621
24 นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 18/12/61 0 21 21 20622
25 นางสาวนัชนิสา เชิดชู 14/1/2562 0 21 21 20623
26 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 41 41 20624
27 เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 19 19 20625
28 เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 14/1/2562 0 22 22 20626
29 เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
30 เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 10/01/2562 0 27 27 20628
31 นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
32 เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 11/12/61 0 27 27 20630
33 เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 29 29 20631
34 เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 03/01/2562 15 18 33 20632
35 นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 18/12/61 0 22 22 20633
36 เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
37 นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
38 นางสาวยลดา บำเพ็ง 15/1/2562 0 16 16 20636
39 เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 28 28 20637
41 เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 4 20 24 20639
42 นางสาวอนุสรา นวนิล 03/01/2562 0 32 32 20640
43 นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
45 เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 10/01/2562 0 10 10 20643
46 นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 22 22 21229
47 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 14 18 32 21265
48 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 21 21 21862
49 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 03/01/2562 16 0 16 21903
50 เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 11/12/61 0 36 36 22606
49 1010 1059
3/3 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
1 นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 14/1/2562 0 16 16 20645
2 นายธชาภัทร ทองใบน้อย 18/12/61 0 14 14 20646
3 เด็กชายธนกร การะเกตุ 18/12/61 0 21 21 20647
4 เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 14/1/2562 0 16 16 20648
5 เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 10/01/2562 0 10 10 20649
6 เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 14/1/2562 0 16 16 20650
7 นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 18/12/61 0 20 20 20651
8 เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 19 19 20652
9 เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 14/1/2562 0 15 15 20653
10 เด็กชายปารวี สุวรรณะ 03/01/2562 0 15 15 20654
12 เด็กชายพีรพล แววกระโทก 11/12/61 0 12 12 20656
13 เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
14 เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 18/12/61 0 13 13 20658
16 เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 18/12/61 0 15 15 20660
17 นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 14/1/2562 0 15 15 20661
18 เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 18/12/61 0 19 19 20662
19 เด็กชายอรรถพล นิลศรี 18/12/61 0 15 15 20663
20 เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 14/1/2562 0 18 18 20664
21 เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11/12/61 0 16 16 20665
22 เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 18/12/61 0 15 15 20666
23 เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 18/12/61 0 27 27 20667
24 เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 18/12/61 0 16 16 20668
25 เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 11/12/61 0 12 12 20669
26 เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 18/12/61 0 15 15 20670
27 นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 18/12/61 0 26 26 20671
28 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 18/12/61 0 15 15 20672
30 เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 18/12/61 1 15 16 20674
31 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 10 16 26 20675
32 เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 18/12/61 0 11 11 20676
33 เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 11/12/61 0 19 19 20677
34 เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 18/12/61 0 17 17 20678
35 เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 18/12/61 0 16 16 20679
36 นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 11/12/61 0 20 20 20680
37 เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 18/12/61 0 19 19 20681
38 นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
40 เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 18 18 20685
41 เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 15 15 20686
42 เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 14/1/2562 0 22 22 20687
43 เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 5 16 21 20688
44 เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 18/12/61 1 13 14 20689
46 เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 18/12/61 0 19 19 21181
47 เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 18/12/61 0 23 23 21219
48 เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 18/12/61 0 19 19 21225
49 นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 14/1/2562 0 19 19 21231
50 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 18/12/61 0 15 15 21865
51 เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 29 40 21942
46 804 850
3/4 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
1 เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 25 25 20692
2 เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 14/1/2562 0 15 15 20693
4 เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 14/1/2562 0 15 15 20695
5 เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 03/01/2562 0 17 17 20696
6 เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 28 28 20697
7 เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
8 เด็กชายพงศภัค ผาสุข 14/1/2562 0 19 19 20699
9 เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 03/01/2562 0 20 20 20701
10 เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 14/1/2562 0 20 20 20702
11 เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 03/01/2562 0 21 21 20703
12 เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 03/01/2562 0 16 16 20704
13 เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 03/01/2562 0 15 15 20705
14 นายสหรัฐ พุ่มพวง 14/1/2562 0 18 18 20706
15 เด็กชายสิขเรศ จันสี 14/1/2562 0 15 15 20707
16 เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 14/1/2562 0 16 16 20708
18 เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 21177
20 เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 03/01/2562 0 18 18 21183
21 เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 10/01/2562 0 31 31 20710
22 เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 11/12/61 0 15 15 20711
23 เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
24 เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
26 เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 16 16 20716
27 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
28 เด็กหญิงนลิตา แถมพร 13/12/2561 0 18 18 20718
29 เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 10/01/2562 0 20 20 20719
30 เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 14/1/2562 0 16 16 20720
31 เด็กหญิงพิชญา บัวมี 14/1/2562 0 17 17 20721
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 10/01/2562 0 17 17 20722
33 เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 03/01/2562 0 17 17 20723
34 นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 18 18 20724
35 เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 03/01/2562 0 25 25 20725
36 เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 34 34 20726
37 เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
38 เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
39 เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 14/1/2562 0 17 17 20729
40 นางสาวสโรชา สุขเจริญ 03/01/2562 0 26 26 20730
41 นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 10/01/2562 0 20 20 20731
42 นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 22 22 20732
43 เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
44 นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 20734
45 เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 14/1/2562 1 15 16 20735
46 เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 03/01/2562 0 15 15 20736
47 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
48 นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 20 20 21904
49 นางสาวจิตติมา จันขาว 03/01/2562 0 17 17 22607
1 816 817
3/5 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
1 เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 14/1/2562 0 16 16 20738
2 เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 14/1/2562 0 16 16 20740
3 เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 14/1/2562 0 18 18 20741
4 เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 14/1/2562 0 21 21 20742
5 เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 14/1/2562 0 18 18 20743
6 เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 14/1/2562 0 16 16 20744
7 เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 14/1/2562 0 17 17 20745
8 นายธิรวัฒน์ หาเคน 11/12/61 0 26 26 20746
9 เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 14/1/2562 0 16 16 20747
11 นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 14/1/2562 0 16 16 20749
12 เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 14/1/2562 0 17 17 20750
15 เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 14/1/2562 0 16 16 20753
16 เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 14/1/2562 0 17 17 20754
17 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
18 เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 14/1/2562 0 16 16 20756
19 เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 14/1/2562 0 16 16 20757
20 เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 14/1/2562 0 16 16 20758
21 เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
22 นายวัชรพล นภาประสาทพร 14/1/2562 0 17 17 20760
23 เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
24 เด็กชายศักดา เกษมาลา 03/01/2562 0 20 20 20762
25 เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 14/1/2562 0 21 21 20763
26 เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 14/1/2562 0 15 15 20764
27 เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
28 เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 17 17 20766
29 เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 14/1/2562 0 16 16 20767
30 นายอริยวัฒน์ สุภาพ 14/1/2562 0 16 16 20768
31 เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
32 นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 14/1/2562 0 16 16 20770
33 นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 14/1/2562 0 17 17 21176
34 เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 11/12/61 0 32 32 20771
36 เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
37 เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 10/01/2562 0 36 36 20774
38 เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
39 เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 18/12/61 0 15 15 20776
40 เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 14/1/2562 0 17 17 20777
41 เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 23 23 20778
42 นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 14/1/2562 0 17 17 20779
43 เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 11/12/61 0 18 18 20780
44 นางสาวศิริวรรณ คำสี 10/01/2562 0 17 17 20781
45 เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 14/1/2562 0 16 16 20782
46 เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 10/01/2562 0 23 23 20783
47 เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 14/1/2562 0 19 19 20784
48 นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 11/12/61 0 20 20 21266
50 เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 14/1/2562 0 16 16 21927
0 819 819
3/6 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
2 เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 18/12/61 0 14 14 20786
3 เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
4 นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
5 เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
6 เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
7 เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 03/01/2562 0 17 17 20791
8 เด็กชายตุลา สาระบุตร 15/1/2562 0 28 28 20792
9 นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
10 เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 03/01/2562 0 18 18 20794
11 เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
13 เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
14 เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 10/01/2562 0 10 10 20798
15 เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
16 นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
17 เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
18 เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
19 นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
20 เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 10/01/2562 0 19 19 20804
21 นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
22 เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
23 เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
25 เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
27 เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
28 เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
29 นายสมิทธิ สมใจ 15/1/2562 0 13 13 20813
30 นายสหกานต์ ศรีมะลัย 03/01/2562 0 21 21 20814
31 เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
32 เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
33 เด็กชายอดิเทพ ทองดี 03/01/2562 0 17 17 20817
34 เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 11/12/61 0 21 21 20818
35 เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
36 เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 03/01/2562 0 17 17 20819
37 เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 15/1/2562 0 26 26 20820
38 เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 10/01/2562 0 19 19 20821
39 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 11/12/61 0 16 16 20822
40 เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 6 6 20823
41 เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 18/12/61 0 16 16 20824
42 นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 15/1/2562 0 19 19 20825
43 เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
44 เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 32 32 20827
45 นางสาวปรางฉาย ประจิตร 03/01/2562 6 10 16 20828
46 เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 4 4 20829
47 นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
48 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 13/12/2561 0 16 16 20831
50 นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
51 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
52 เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
6 462 468
3/7 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
1 เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
2 นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 15/1/2562 0 15 15 20833
3 เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 03/01/2562 0 21 21 20834
4 นายชินวัฒน์ ดาวใส 03/01/2562 0 32 32 20835
5 เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 8 8 20836
6 นายณรงค์เดช แตงอ่อน 03/01/2562 0 29 29 20837
7 นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
9 เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
10 เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 18/12/61 0 12 12 20841
11 นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
12 เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
13 นายบัณฑิต กลิ่นหอม 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20844
14 นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 03/01/2562 0 16 16 20845
15 นายประกาศิต เกิดโต 03/01/2562 0 19 19 20846
16 เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
17 เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
18 เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 03/01/2562 0 18 18 20849
19 นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
20 เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 18/12/61 0 15 15 20851
21 เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 03/01/2562 0 23 23 20852
22 เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
24 เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 03/01/2562 0 10 10 20855
25 เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 03/01/2562 0 55 55 20856
26 เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
27 เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 03/01/2562 0 18 18 20858
28 เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
29 เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 03/01/2562 0 19 19 20860
30 เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 03/01/2562 0 16 16 20861
31 นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
32 นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 03/01/2562 0 21 21 20863
33 เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 03/01/2562 0 20 20 21215
34 เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 6 6 20864
35 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
36 เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
38 เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
39 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20870
40 เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
41 เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 03/01/2562 0 16 16 20872
42 เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 10/01/2562 0 17 17 20873
44 เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 15 15 20875
45 เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 03/01/2562 0 15 15 20876
46 เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 10/01/2562 0 15 15 20877
47 เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 03/01/2562 0 16 16 20878
48 เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 2 2 20879
49 เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 10/01/2562 0 16 16 21223
50 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
51 นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 03/01/2562 0 15 15 22608
0 661 661
3/8 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล ครบทุกคนแล้ว วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
1 เด็กชายภาคิน คชเผือก 11/12/61 0 11 11 20609
2 เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
3 เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 18/12/61 0 19 19 20881
4 เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 19/12/61 4โมงเย็น 0 14 14 20882
5 เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 19/12/61 4โมงเย็น 0 10 10 20883
6 เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 19/12/61 4โมงเย็น 0 10 10 20884
7 เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
8 เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 11/12/61 0 13 13 20886
9 นายพงศพัศ พรประธาน 11/12/61 0 10 10 20887
10 เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 19/12/61 4โมงเย็น 0 34 34 20888
11 เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 11/12/61 0 26 26 20889
12 นายภาวิต ทองคำ 19/12/61 4โมงเย็น 0 21 21 20890
13 เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 18/12/61 0 13 13 20891
15 เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 19 19 20893
16 เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 18/12/61 2 16 18 20894
17 เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 18/12/61 0 15 15 20682
18 เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 18/12/61 0 17 17 20868
19 เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 18/12/61 0 12 12 20895
20 เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 18/12/61 0 13 13 20896
21 เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 18/12/61 0 17 17 20897
22 เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 13 13 20898
23 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 26 26 20900
24 เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
25 เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
26 นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 35 35 20903
27 เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11/12/61 0 17 17 20904
28 เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 11/12/61 0 47 47 20905
29 เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20907
30 เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
31 เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 17 17 20909
32 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 11/12/61 0 28 28 20910
33 เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 17 17 20911
34 เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 17 17 20912
35 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11/12/61 0 16 16 20913
36 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 18/12/61 0 16 16 21917
2 645 647
3/9 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
1 นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 03/01/2562 0 16 16 20915
2 นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 18/12/61 0 20 20 20916
3 เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 18/12/61 0 16 16 20917
4 เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
5 เด็กชายชยพล ภูสะทด 11/12/61 0 15 15 20919
6 นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
7 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 11/12/61 0 19 19 20921
8 เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
9 นายทรงธรรม อู่ไทย 11/12/61 0 11 11 20923
10 นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
11 เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
12 เด็กชายธนัท งามสงวน 03/01/2562 0 17 17 20926
13 เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
14 เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
15 นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
16 เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
17 นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
18 เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 16 16 20932
19 เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 18/12/61 0 18 18 20933
20 นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 11/12/61 0 21 21 20934
21 เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 03/01/2562 0 12 12 20935
22 เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
23 เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 15/1/2562 0 15 15 20937
24 เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
25 เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
27 เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
28 เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
29 เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 15/1/2562 0 12 12 20944
31 เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
32 เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
33 เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 18/12/61 0 16 16 20947
34 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
35 นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 10/01/2562 0 32 32 20949
36 นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
37 เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 18/12/61 0 21 21 20951
38 นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
39 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 20953
40 นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 6 3 9 20954
42 เด็กหญิงปริยา คำนาน 18/12/61 0 16 16 20956
43 เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 9 9 20957
44 เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
45 เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
46 เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
47 เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 18/12/61 0 17 17 20961
48 เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
49 นายยศกร สินแท้ 11/12/61 0 21 21 21907
50 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 5 5 21908
6 456 462
3/10 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
1 เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 03/01/2562 0 23 23 20963
3 เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
4 เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
5 เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20967
6 เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20968
8 เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 13/12/2561 0 17 17 20970
10 นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
11 เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 15 15 20973
12 เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
13 เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 10/01/2562 0 21 21 20975
14 เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 10/01/2562 0 22 22 20976
15 เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 03/01/2562 0 24 24 20977
16 เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
17 เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 16 16 20979
18 เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 10/01/2562 0 25 25 20980
20 เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 19/12/61 4โมงเย็น 0 15 15 20982
21 เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 13/12/2561 0 15 15 20983
22 นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20984
23 นายสราวุธ กลั่นอักโข 10/01/2562 0 42 42 20985
24 นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 19/12/61 4โมงเย็น 0 23 23 20986
25 เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20987
26 เด็กชายสุพจน์ พูลมา 10/01/2562 0 32 32 20988
27 เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 13/12/2561 0 21 21 20989
28 เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 25 25 20990
29 เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 03/01/2562 0 25 25 20991
30 นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 10/01/2562 0 21 21 20992
31 เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 18/12/61 0 18 18 20993
32 เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 14/1/2562 0 30 30 20994
33 เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 14/1/2562 0 23 23 20995
34 เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 10/01/2562 0 32 32 20996
35 เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 03/01/2562 1 20 21 20997
36 เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 14/1/2562 0 20 20 20998
37 นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 20 20 20999
38 เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 13/12/2561 1 17 18 21000
40 นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 13/12/2561 1 15 16 21002
41 เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 14/1/2562 0 17 17 21003
42 เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 10/01/2562 0 10 10 21004
43 เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 19/12/61 4โมงเย็น 1 19 20 21005
44 เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 19/12/61 4โมงเย็น 0 23 23 21006
45 เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 14/1/2562 0 25 25 21008
46 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
47 เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 14/1/2562 1 21 22 21010
48 เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 19/12/61 4โมงเย็น 0 34 34 21936
49 เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
50 เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 946 951
3/11 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
1 นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
2 นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
4 เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 14/1/2562 0 24 24 21014
5 นายชนกนันท์ อดกลั้น 03/01/2562 0 15 15 21015
6 นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 18/12/61 0 15 15 21016
7 เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
8 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
9 เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 10/01/2562 0 10 10 21019
10 นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 11/12/61 0 17 17 21020
11 เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
12 เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 14/1/2562 0 27 27 21022
13 เด็กชายนพพร บุญเต็ม 11/12/61 0 19 19 21023
14 นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 15/1/2562 0 14 14 21024
15 นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
16 เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 14/1/2562 0 24 24 21026
17 เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 6 6 21027
18 นายภูธเนศ กองพิธี 14/1/2562 0 21 21 21028
19 นายภูวนารท อ่อนนวล 13/12/2561 0 17 17 21029
21 นายวิระ สาระวัน 10/01/2562 0 14 14 21031
22 นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
23 เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 21033
24 นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
25 เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 10/01/2562 0 19 19 21035
26 เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 40 40 21036
27 เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 18/12/61 0 14 14 21037
28 เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร 13/12/2561 0 39 39 21184
29 เด็กหญิงกชพร บุปผา 11/12/61 0 18 18 21038
30 เด็กหญิงวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 23/11/61 0 25 25 21039
31 นางสาวจิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0 0 0 21040
32 เด็กหญิงชญานิน แสงสว่าง 0 0 0 21041
34 เด็กหญิงชัชชญา สุวรรณจินดา 18/12/61 0 16 16 21044
35 เด็กหญิงนันทนา เมืองเฉลิม 03/01/2562 0 11 11 21045
37 เด็กหญิงพีรญา แซ่แต้ 03/01/2562 0 15 15 21047
38 เด็กหญิงรติมา วงษ์รุ่งเรือง 03/01/2562 0 16 16 21048
40 นางสาวศุทหทัย หงษ์ทอง 03/01/2562 0 12 12 21050
41 เด็กหญิงสาวิกา ภิรมย์ไกรภักดี 10/01/2562 0 12 12 21051
42 เด็กหญิงสุธาสินี เหล็กใหล 03/01/2562 0 15 15 21052
43 เด็กหญิงสุพรรษา เปรมจิตต์ 23/11/61 0 19 19 21053
46 นางสาวอลิษา คำงาม 18/12/61 0 11 11 21056
48 นางสาวจิรกร พืชทองหลาง 0 0 0 21172
49 นายภาคภูมิ วิชัยยา 13/12/2561 0 16 16 21267
50 นายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0 0 0 21841
51 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0 0 0 21842
52 เด็กชายถิระ ฑีฆะพันธ์ 18/12/61 0 17 17 22611
53 นายพนมศักดิ์ สอนจันทร์ 0 0 0 22612
54 นายวุฒิชัย เครื่องพาที 0 0 0 22613
0 538 538
3/12 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
1 เด็กชายอภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 15/1/2562 0 12 12 21058
2 เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 03/01/2562 2 14 16 21059
3 เด็กชายจักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 03/01/2562 0 36 36 21060
4 นายจิรพัฒน์ เจริญผล 03/01/2562 0 17 17 21061
5 เด็กชายจีรศักดิ์ พรมแดง 1 0 1 21062
6 เด็กชายชัยณรงค์ วะชุม 0 0 0 21063
7 เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0 9 9 21064
8 เด็กชายณัฐพล ทองแดง 0 0 0 21065
10 เด็กชายดลวัฒน์ ธานี 03/01/2562 0 19 19 21067
11 เด็กชายธนพล ศรีดี 03/01/2562 0 15 15 21068
12 เด็กชายธนิก แดงสมอ 03/01/2562 0 15 15 21069
13 เด็กชายธีรภัทร บุญสิทธิ์ 03/01/2562 0 14 14 21070
14 นายปัญจพล เพลาวัน 0 0 0 21071
15 เด็กชายพชรพล นาคสร้อย 18/12/61 0 15 15 21072
16 เด็กชายพีรกฤษ์ จงกลาง 0 0 0 21073
18 นายพีรวิชญ์ สดมีศรี 0 0 0 21075
19 เด็กชายมนภาส พรมมี 03/01/2562 0 16 16 21076
20 นายรัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0 0 0 21077
22 เด็กชายวิทวัส มอญใหม 0 0 0 21079
24 เด็กชายสรายุทธ จันภิรมย์ 03/01/2562 0 17 17 21081
25 นายอภิวิชญ์ กาทอง 03/01/2562 0 11 11 21082
26 เด็กชายนันทพงศ์ ชมภู 0 0 0 21091
27 เด็กชายพงศพัศ สุวรรณวงค์ 03/01/2562 0 16 16 21092
29 เด็กหญิงจิราพร สุ่มมาตย์ 11/12/61 0 12 12 21084
30 เด็กหญิงชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 0 0 0 21085
31 เด็กหญิงชาลิณี สีแสงเขียว 03/01/2562 0 24 24 21086
33 เด็กหญิงนริศรา นิ่มอนงค์ 10/01/2562 0 11 11 21088
34 นางสาวนวรัตน์ ศรีรัตน์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 22 22 21089
35 เด็กหญิงนัซรียา หวังสระ 13/12/2561 0 21 21 21090
36 นางสาวพรกนก บุญบัญญัติ 10/01/2562 0 17 17 21093
38 นางสาวแพรวา เข็มไทย 0 9 9 21095
39 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 18/12/61 0 16 16 21096
40 เด็กหญิงวารี กิจขันธ์ 03/01/2562 0 20 20 21097
41 เด็กหญิงวาสนา สาทำโล 18/12/61 0 17 17 21098
42 นางสาวศิรประภา รอดภัย 03/01/2562 0 14 14 21099
43 เด็กหญิงสุพัดชา สาปลั่ง 03/01/2562 0 31 31 21100
44 เด็กหญิงสุภัชชา อินทริง 18/12/61 0 16 16 21101
45 เด็กหญิงอภิญญา จินสมุร์ 03/01/2562 0 24 24 21102
46 เด็กหญิงอัญธิชา เอี่ยมโบราณ 03/01/2562 0 16 16 21103
47 เด็กหญิงพุทธชาติ บุญเอี่ยม 10/01/2562 0 13 13 21173
48 นางสาวสุพรรณี แซ่แต้ 18/12/61 0 40 40 21007
49 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 23/11/61 0 14 14 21815
51 เด็กชายปองภพ ไขจันทร์ 13/12/2561 0 20 20 22614
52 นางสาวสุกัญญา เทินชัยภูมิ 0 0 0 22615
53 เด็กหญิงบุษปภัทร บัวสำอางค์ 11/12/61 0 40 40 22635
3 623 626
2/1 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/1 หนังสือเล่ม 2/1 อีบุ๊ค 2/1 รวม m2/1
1 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 0 5 5 21235
2 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0 0 0 21236
3 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 0 0 0 21237
4 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 14/1/2562 0 13 13 21238
5 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 0 8 8 21239
6 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 0 0 0 21240
7 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 0 0 0 21241
8 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 23/11/61 0 13 13 21242
9 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 3/12/61 0 12 12 21243
10 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 23/11/61 0 17 17 21244
11 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 0 0 0 21245
12 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 8/12/61 1 18 19 21246
13 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 0 0 0 21247
14 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 0 0 0 21248
15 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 0 9 9 21249
16 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 0 0 0 21251
17 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 0 0 0 21252
18 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 0 5 5 21255
19 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 0 1 1 21256
20 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 0 0 0 21257
21 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 0 1 1 21258
22 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 0 0 0 21259
23 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 0 0 0 21260
24 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 11/12/61 0 10 10 21262
25 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 14/1/2562 0 11 11 21263
26 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 0 3 3 21264
27 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 14/1/2562 0 11 11 21268
29 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 0 4 4 21270
30 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 0 0 0 21272
31 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 4 0 4 21273
32 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 8/12/61 0 15 15 21274
33 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 0 3 3 21275
34 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 0 0 0 21276
35 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 14/1/2562 0 11 11 21277
36 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 14/1/2562 0 10 10 21278
37 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 0 0 0 21279
38 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 0 0 0 21280
5 180 185
2/2 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/2 หนังสือเล่ม 2/2 อีบุ๊ค 2/2 รวม m2/2
1 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 0 0 0 21250
2 เด็กชายกฤษฎา โททอง 0 0 0 21281
3 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 0 0 0 21282
4 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 0 0 0 21283
5 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 0 0 0 21284
6 เด็กชายชาญกิจ วังวล 0 0 0 21285
7 เด็กชายชาลี กองชัย 0 0 0 21286
8 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 0 1 1 21287
9 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 0 0 0 21288
10 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 0 0 0 21289
11 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 0 0 0 21290
12 เด็กชายธนกร จิมานัง 0 0 0 21291
13 เด็กชายธนาธร อินลม 0 5 5 21292
15 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 0 0 0 21294
16 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 0 0 0 21295
17 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 0 0 0 21296
18 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 0 0 0 21297
19 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 0 0 0 21298
20 เด็กชายศุภกร เวชกุล 23/11/61 0 15 15 21299
21 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 0 0 0 21300
22 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 0 0 0 21301
23 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 0 0 0 21302
24 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 0 1 1 21303
26 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 14/1/2562 0 12 12 21305
27 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 0 1 1 21306
28 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 14/1/2562 10 0 10 21307
29 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 0 6 6 21308
30 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 23/11/61 14 17 31 21309
31 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 0 0 0 21310
32 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 5 0 5 21311
33 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 0 0 0 21312
34 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 7 0 7 21313
35 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 0 0 0 21314
36 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 0 2 2 21315
37 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 0 0 0 21316
38 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 9 0 9 21317
39 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 0 9 9 21318
40 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 2 0 2 21319
41 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 0 0 0 21320
42 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 0 0 0 21321
43 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 0 0 0 21322
44 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 0 3 3 21323
45 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 1 4 5 21324
46 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 2 0 2 21325
48 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กลัดทอง 0 0 0 22581
49 เด็กหญิงมลธิยา ไพนอก 14/1/2562 6 7 13 22582
50 เด็กหญิงวราภรณ์ คำแสน 0 0 0 22583
56 83 139
2/3 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/3 หนังสือเล่ม 2/3 อีบุ๊ค 2/3 รวม m2/3
1 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 0 0 0 21326
2 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 15/1/2562 0 13 13 21327
3 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 0 0 0 21328
4 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 0 0 0 21329
5 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 0 0 0 21330
6 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 0 0 0 21331
7 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 15/1/2562 0 27 27 21332
8 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 15/1/2562 0 10 10 21333
9 เด็กชายธนกร ทาจำปา 23/11/61 0 37 37 21334
10 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 0 0 0 21335
11 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 0 0 0 21336
12 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 0 0 0 21337
13 เด็กชายปิยะพล คนชม 0 0 0 21338
14 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 0 3 3 21339
15 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 0 0 0 21340
16 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 0 0 0 21341
17 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 0 0 0 21342
18 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 0 0 0 21344
20 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 0 0 0 21346
21 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 15/1/2562 0 19 19 21347
22 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 0 0 0 21348
23 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 8/12/61 0 14 14 21343
24 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 0 0 0 21349
25 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 15/1/2562 0 13 13 21350
26 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 0 0 0 21351
27 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 3/12/61 0 20 20 21352
28 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 23/11/61 0 16 16 21353
29 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 0 0 0 21354
30 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 23/11/61 0 11 11 21355
31 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 18/12/61 0 10 10 21356
32 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 0 0 0 21357
33 เด็กหญิงนฤมล กลจิงหรีด 14/1/2562 0 11 11 21358
34 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 0 0 0 21359
35 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 0 1 1 21360
36 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 0 0 0 21361
38 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 2 0 2 21363
39 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 0 0 0 21364
40 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 0 0 0 21365
41 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 0 0 0 21366
42 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 0 0 0 21367
43 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 0 0 0 21368
44 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 21369
45 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 0 6 6 21370
46 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 14/1/2562 0 21 21 21854
47 เด็กหญิงพิฌญานันท์ สมดา 0 4 4 21933
48 เด็กชายเฉลิมชัย เหลืองอร่าม 0 2 2 22584
49 เด็กหญิงอทิตยา ศิริสมบูรณ์ 0 0 0 22585
50 เด็กหญิงอังศณา กิจสอาด 0 0 0 22640
2 238 240
2/4 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/4 หนังสือเล่ม 2/4 อีบุ๊ค 2/4 รวม m2/4
1 เด็กชายกลวัชร รักไทย 0 0 0 21371
2 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 0 0 0 21372
3 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 2 0 2 21373
4 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 0 0 0 21374
5 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 2 0 2 21375
7 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 1 0 1 21377
8 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 8/12/61 15 0 15 21378
9 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 6 0 6 21379
10 เด็กชายธนดล อาวรรณา 0 0 0 21380
11 เด็กชายนนทกร วารักดี 23/11/61 16 17 33 21381
12 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 0 0 0 21382
13 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 0 0 0 21383
14 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 8/12/61 10 0 10 21384
15 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 1 0 1 21385
16 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 0 0 0 21386
17 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 0 0 0 21387
18 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 14/1/2562 12 0 12 21388
19 นายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 0 0 0 21389
20 เด็กชายสุประดิษฐ์ พลายละหาร 6 0 6 21390
21 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 14/1/2562 0 10 10 21391
22 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 0 0 0 21392
23 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 0 0 0 21393
24 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 0 0 0 21880
26 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โคว้ 0 0 0 21394
27 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 0 0 0 21395
28 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 14/1/2562 6 10 16 21396
29 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 0 0 0 21397
30 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 0 1 1 21398
31 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 2 0 2 21399
32 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 0 0 0 21400
33 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 0 0 0 21401
34 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 2 0 2 21402
35 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญเกล้า 0 0 0 21403
36 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 0 0 0 21404
37 เด็กหญิงปํณฑิตา อำแพงแก้ว 0 0 0 21405
38 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 0 0 0 21406
39 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 18/12/61 5 9 14 21407
40 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 0 0 0 21408
41 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 0 0 0 21409
42 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 0 0 0 21410
43 เด็กหญิงสุชาวดี อาชนะชัย 0 5 5 21411
44 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 0 0 0 21412
45 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 0 0 0 21413
46 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 4 0 4 21414
47 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 0 0 0 21415
48 เด็กชายธวัชชัย ชิวปรีชา 0 0 0 21932
49 เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา 0 9 9 21938
50 เด็กหญิงปณิสรา หลักดี 2 1 3 22586
92 62 154
2/5 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/5 หนังสือเล่ม 2/5 อีบุ๊ค 2/5 รวม m2/5
1 เด็กชายจิรพนธ์ ณ สีหโต 14/1/2562 1 133 134 21416
2 เด็กชายชยากร ดอกบัว 14/1/2562 0 12 12 21417
3 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 14/1/2562 0 15 15 21418
4 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 14/1/2562 0 24 24 21419
5 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 14/1/2562 0 10 10 21420
6 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 14/1/2562 2 18 20 21421
7 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 0 9 9 21422
8 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 14/1/2562 0 11 11 21423
9 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 14/1/2562 0 11 11 21424
10 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 14/1/2562 0 20 20 21425
11 เด็กชายพชรพล พลายงาม ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 21426
12 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 14/1/2562 3 11 14 21427
13 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 14/1/2562 0 14 14 21428
14 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 0 0 0 21429
15 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 14/1/2562 0 16 16 21430
16 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 14/1/2562 0 10 10 21431
17 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 14/1/2562 0 16 16 21432
18 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 14/1/2562 0 11 11 21433
19 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 14/1/2562 0 24 24 21434
20 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 14/1/2562 0 17 17 21435
21 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 14/1/2562 0 14 14 21436
22 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 14/1/2562 0 10 10 21892
23 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 14/1/2562 0 22 22 21437
25 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 14/1/2562 0 33 33 21439
26 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 14/1/2562 0 12 12 21440
27 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 13/12/2561 0 59 59 21441
28 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 14/1/2562 0 11 11 21442
29 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 0 6 6 21443
30 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 18/12/61 0 12 12 21444
31 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 14/1/2562 0 23 23 21445
32 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 18/12/61 0 13 13 21446
33 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 0 0 0 21447
34 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 23/11/61 0 21 21 21448
35 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 0 6 6 21449
37 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 14/1/2562 0 19 19 21451
38 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 14/1/2562 0 21 21 21452
39 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 14/1/2562 0 15 15 21453
40 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 14/1/2562 1 11 12 21454
41 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 15/1/2562 0 12 12 21455
42 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 14/1/2562 0 19 19 21456
43 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 14/1/2562 1 15 16 21457
44 เด็กหญิงสโรชา บานแย้ม 14/1/2562 0 11 11 21458
45 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 1 0 1 21459
46 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 14/1/2562 7 15 22 21460
47 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 14/1/2562 2 11 13 21461
48 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 15/1/2562 0 12 12 21462
49 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 14/1/2562 1 19 20 21893
50 เด็กชายสุรินทร์ ดวงแก้ว 0 6 6 22587
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ร่างฮก ไม่มีในSGSแล้ว 0 0 0 22588
52 เด็กหญิงลาวัณย์ ปิ่นทอง 14/1/2562 0 15 15 22589
53 เด็กหญิงศุภวรรณ ทองคำแสง 1 0 1 22648
20 825 845
2/6 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/6 หนังสือเล่ม 2/6 อีบุ๊ค 2/6 รวม m2/6
1 เด็กชายกนกพล แสงทอง 0 0 0 21463
2 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 0 0 0 21464
3 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 0 0 0 21465
4 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 0 0 0 21466
5 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 0 0 0 21467
6 เด็กชายธนกร สิงห์โต 0 0 0 21468
7 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 0 0 0 21469
8 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 0 0 0 21470
9 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 15/1/2562 0 10 10 21471
10 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 0 0 0 21472
11 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 0 0 0 21473
12 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 0 0 0 21474
13 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 0 0 0 21475
14 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 0 0 0 21476
15 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 0 8 8 21477
16 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 0 7 7 21478
17 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 0 0 0 21479
19 เด็กชายวันชัย สักทอง 0 0 0 21481
21 เด็กชายภูริ จันทร์คง 23/11/61 0 19 19 21483
22 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 0 0 0 21484
23 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 0 0 0 21485
24 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 0 0 0 21486
25 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 0 0 0 21487
26 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 0 0 0 21818
28 นางสาวชนิตา เสาว์ทอง 0 0 0 21488
29 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 8/12/61 0 15 15 21489
30 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 0 0 0 21490
31 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 0 0 0 21491
32 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 0 0 0 21492
33 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 0 0 0 21493
34 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 0 0 0 21494
35 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 0 0 0 21495
36 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 0 3 3 21496
37 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 0 0 0 21497
38 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 0 0 0 21498
39 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 0 0 0 21499
40 นางสาวเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 23/11/61 16 15 31 21500
41 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 0 0 0 21501
42 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 0 0 0 21502
43 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 0 0 0 21503
44 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 8/12/61 0 19 19 21504
45 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 0 9 9 21505
46 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 0 3 3 21506
47 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 0 0 0 21507
48 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 0 0 0 21508
49 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 0 2 2 21509
50 เด็กหญิงนลพรรณ สามาทอง 0 0 0 22590
51 เด็กชายจิรายุทธ แย้มรื่น 0 0 0 22634
16 110 126
2/7 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/7 หนังสือเล่ม 2/7 อีบุ๊ค 2/7 รวม m2/7
1 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 8/12/61 0 12 12 21253
2 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 18/12/61 0 17 17 21510
3 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 13/12/2561 0 20 20 21511
4 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 0 0 0 21512
5 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 18/12/61 0 19 19 21513
6 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 8/12/61 0 12 12 21514
7 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี 23/11/61 0 12 12 21515
8 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 18/12/61 0 14 14 21516
9 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 18/12/61 0 19 19 21517
10 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ ไม่มีในSGSแล้ว 0 1 1 21518
11 เด็กชายทักษิณ องอาจ 18/12/61 0 17 17 21519
12 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 18/12/61 0 11 11 21520
13 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 8/12/61 0 13 13 21521
14 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 13/12/2561 0 18 18 21522
15 เด็กชายปฐพี เกิดโต 0 0 0 21523
16 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 13/12/2561 0 17 17 21524
17 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 8/12/61 0 32 32 21525
18 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 18/12/61 0 12 12 21526
19 เด็กชายภูริภัทธ์ สีดา 18/12/61 0 17 17 21527
20 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 18/12/61 0 12 12 21528
21 เด็กชายวรา สุนทวนิค 18/12/61 0 13 13 21529
22 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 18/12/61 0 22 22 21530
23 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 0 6 6 21531
24 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 18/12/61 0 14 14 21532
25 เด็กชายสุเมธ จันทร์วงศ์ 0 0 0 21533
26 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 18/12/61 0 13 13 21534
27 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 0 0 0 21535
28 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 18/12/61 0 15 15 21542
29 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 23/11/61 0 13 13 21536
30 เด็กหญิงณัชชา คำพร 23/11/61 0 14 14 21537
31 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 13/12/2561 0 13 13 21538
32 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 23/11/61 0 12 12 21539
33 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 15/1/2562 0 13 13 21540
34 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 23/11/61 0 12 12 21541
35 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 3/12/61 0 40 40 21543
37 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 0 5 5 21545
39 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 3/12/61 0 21 21 21547
40 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 23/11/61 0 12 12 21548
41 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 3/12/61 0 15 15 21549
42 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 13/12/2561 0 12 12 21550
43 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 3/12/61 0 13 13 21551
44 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 23/11/61 0 17 17 21552
45 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 18/12/61 0 15 15 21553
46 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 15/1/2562 0 14 14 21554
47 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 23/11/61 0 16 16 21555
48 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 18/12/61 0 12 12 21668
49 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 3/12/61 0 22 22 21835
50 เด็กหญิงฐิติมา จุลเอียด 18/12/61 0 14 14 22591
51 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา สังข์ศาสตร์ 0 0 0 22653
0 663 663
2/8 ปรินท์เมื่อ 15/1/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 2/8 หนังสือเล่ม 2/8 อีบุ๊ค 2/8 รวม m2/8