สถิติ ม.3 ถึง 10 ม.ค. 62 เวลา 15:40 คนที่ยังไม่มีวันที่ต่อนามสกุล คือคนที่ยังไม่ผ่าน ไปบอกเขาให้ยืมค่ะ ด่วน ภายในศุกร์ที่ 11 ม.ค.นี้ ก่อน 3 โมงครึ่ง เพื่อคะแนนเก็บครู

3/1 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
1 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 0 0 0 20550
3 เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 10/01/2562 0 13 13 20552
5 นายมีชัย โจมรัมย์ 0 0 0 20554
6 เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 13/12/2561 0 23 23 20555
7 นายศุภกฤต ชำนาญไพร 0 0 0 20557
8 เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 0 0 0 20558
9 เด็กชายปิยะ มิท 0 0 0 20580
10 เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 03/01/2562 0 10 10 20581
11 เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 0 0 0 20594
12 เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 10/01/2562 0 18 18 20556
13 เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0 0 0 20559
14 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 11/12/61 0 28 28 20560
15 เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 03/01/2562 0 32 32 20561
16 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 03/01/2562 0 17 17 20562
17 เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0 6 6 20563
18 เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 13/12/2561 0 20 20 20564
19 เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0 8 8 20565
20 เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 10/01/2562 0 13 13 20566
21 เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 11/12/61 0 19 19 20567
22 นางสาวชนารดี แสงปัญญา 11/12/61 0 16 16 20568
23 เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 10/01/2562 0 12 12 20569
24 เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 03/01/2562 0 17 17 20570
25 เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
26 เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 11/12/61 0 16 16 20572
27 เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 20 20 20573
28 เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 10/01/2562 0 19 19 20574
29 เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 11/12/61 0 15 15 20575
30 เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 03/01/2562 0 15 15 20576
31 เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
32 นางสาวประวีณา เลขนอก 18/12/61 0 20 20 20578
33 เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 0 4 4 20579
34 เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 0 3 3 20582
35 เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 03/01/2562 0 17 17 20583
36 เด็กหญิงพาพร พลสงัด 0 5 5 20584
37 นางสาวพิพา อินทรเสน 03/01/2562 0 23 23 20585
38 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 13/12/2561 0 11 11 20586
39 เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 0 0 0 20587
40 เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 21 21 20588
41 เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
42 เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 0 0 0 20590
43 เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 10/01/2562 0 15 15 20591
44 นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 13 13 20592
45 นางสาวสโรชา พิจารณ์ 18/12/61 0 13 13 20593
46 นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 11/12/61 0 12 12 20595
47 นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 11/12/61 0 16 16 20596
48 เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 19/12/61 4โมงเย็น 0 11 11 21175
49 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 13/12/2561 0 14 14 21860
50 เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 13/12/2561 0 52 52 22605
0 641 641
3/2 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
1 เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 03/01/2562 0 16 16 20597
2 เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 0 0 0 20598
3 เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 10/01/2562 0 25 25 20599
4 เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20600
5 เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 19/12/61 4โมงเย็น 0 21 21 20601
6 เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 03/01/2562 0 17 17 20602
7 เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
8 นายธีรชัย สายสินธ์ 03/01/2562 0 16 16 20604
9 เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 19/12/61 4โมงเย็น 0 16 16 20605
10 เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 03/01/2562 0 22 22 20606
11 เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
12 เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
14 นายไวยากรณ์ มินตา 03/01/2562 0 15 15 20612
15 นายคีรีพล ใจหนักแน่น 0 0 0 20613
16 เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 0 3 3 20614
17 เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 19/12/61 4โมงเย็น 0 19 19 20615
18 เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 39 39 20616
19 เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 19/12/61 4โมงเย็น 0 19 19 20617
20 เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
21 นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 17 17 20619
22 เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 22 22 20620
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 03/01/2562 0 22 22 20621
24 นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 18/12/61 0 21 21 20622
25 นางสาวนัชนิสา เชิดชู 0 8 8 20623
26 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 31 31 20624
27 เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 19 19 20625
28 เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 0 7 7 20626
29 เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
30 เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 10/01/2562 0 22 22 20628
31 นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
32 เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 11/12/61 0 27 27 20630
33 เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 29 29 20631
34 เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 03/01/2562 15 12 27 20632
35 นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 18/12/61 0 20 20 20633
36 เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
37 นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
38 นางสาวยลดา บำเพ็ง 0 0 0 20636
39 เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 28 28 20637
41 เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 4 20 24 20639
42 นางสาวอนุสรา นวนิล 03/01/2562 0 32 32 20640
43 นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
45 เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 10/01/2562 0 10 10 20643
46 นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 20 20 21229
47 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 14 18 32 21265
48 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 21 21 21862
49 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 03/01/2562 15 0 15 21903
50 เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 11/12/61 0 36 36 22606
48 894 942
3/3 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
1 นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 0 0 0 20645
2 นายธชาภัทร ทองใบน้อย 18/12/61 0 14 14 20646
3 เด็กชายธนกร การะเกตุ 18/12/61 0 21 21 20647
4 เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 0 0 0 20648
5 เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 10/01/2562 0 10 10 20649
6 เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0 0 0 20650
7 นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 18/12/61 0 20 20 20651
8 เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 19 19 20652
9 เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 0 4 4 20653
10 เด็กชายปารวี สุวรรณะ 03/01/2562 0 15 15 20654
12 เด็กชายพีรพล แววกระโทก 11/12/61 0 12 12 20656
13 เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
14 เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 18/12/61 0 13 13 20658
16 เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 18/12/61 0 15 15 20660
17 นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0 0 0 20661
18 เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 18/12/61 0 19 19 20662
19 เด็กชายอรรถพล นิลศรี 18/12/61 0 15 15 20663
20 เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 0 0 0 20664
21 เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11/12/61 0 16 16 20665
22 เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 18/12/61 0 15 15 20666
23 เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 18/12/61 0 27 27 20667
24 เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 18/12/61 0 16 16 20668
25 เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 11/12/61 0 12 12 20669
26 เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 18/12/61 0 15 15 20670
27 นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 18/12/61 0 26 26 20671
28 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 18/12/61 0 15 15 20672
30 เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 18/12/61 1 15 16 20674
31 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 10 16 26 20675
32 เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 18/12/61 0 11 11 20676
33 เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 11/12/61 0 19 19 20677
34 เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 18/12/61 0 17 17 20678
35 เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 18/12/61 0 16 16 20679
36 นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 11/12/61 0 20 20 20680
37 เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 18/12/61 0 19 19 20681
38 นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
40 เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 18 18 20685
41 เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 15 15 20686
42 เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 0 0 0 20687
43 เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 5 16 21 20688
44 เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 18/12/61 1 13 14 20689
46 เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 18/12/61 0 19 19 21181
47 เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 18/12/61 0 23 23 21219
48 เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 18/12/61 0 19 19 21225
49 นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0 0 0 21231
50 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 18/12/61 0 15 15 21865
51 เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 29 40 21942
46 671 717
3/4 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
1 เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 25 25 20692
2 เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 0 0 0 20693
4 เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 0 0 0 20695
5 เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 03/01/2562 0 17 17 20696
6 เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 20 20 20697
7 เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
8 เด็กชายพงศภัค ผาสุข 0 0 0 20699
9 เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 03/01/2562 0 20 20 20701
10 เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 0 7 7 20702
11 เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 03/01/2562 0 21 21 20703
12 เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 03/01/2562 0 16 16 20704
13 เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 03/01/2562 0 15 15 20705
14 นายสหรัฐ พุ่มพวง 0 0 0 20706
15 เด็กชายสิขเรศ จันสี 0 2 2 20707
16 เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 0 0 0 20708
18 เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 21177
20 เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 03/01/2562 0 18 18 21183
21 เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 10/01/2562 0 16 16 20710
22 เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 11/12/61 0 15 15 20711
23 เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
24 เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
26 เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 16 16 20716
27 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
28 เด็กหญิงนลิตา แถมพร 13/12/2561 0 18 18 20718
29 เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 10/01/2562 0 20 20 20719
30 เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 0 0 0 20720
31 เด็กหญิงพิชญา บัวมี 0 3 3 20721
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 10/01/2562 0 16 16 20722
33 เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 03/01/2562 0 17 17 20723
34 นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 18 18 20724
35 เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 03/01/2562 0 25 25 20725
36 เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 19 19 20726
37 เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
38 เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
39 เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 0 8 8 20729
40 นางสาวสโรชา สุขเจริญ 03/01/2562 0 11 11 20730
41 นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 10/01/2562 0 20 20 20731
42 นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 22 22 20732
43 เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
44 นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 20734
45 เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1 0 1 20735
46 เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 03/01/2562 0 14 14 20736
47 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
48 นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 20 20 21904
49 นางสาวจิตติมา จันขาว 03/01/2562 0 17 17 22607
1 598 599
3/5 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
1 เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 0 0 0 20738
2 เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 0 0 0 20740
3 เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0 0 0 20741
4 เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20742
5 เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20743
6 เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 0 4 4 20744
7 เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0 0 0 20745
8 นายธิรวัฒน์ หาเคน 11/12/61 0 25 25 20746
9 เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0 0 0 20747
11 นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0 0 0 20749
12 เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 0 1 1 20750
15 เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 0 0 0 20753
16 เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0 0 0 20754
17 เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
18 เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 0 0 0 20756
19 เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 0 8 8 20757
20 เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 0 0 0 20758
21 เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
22 นายวัชรพล นภาประสาทพร 0 0 0 20760
23 เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
24 เด็กชายศักดา เกษมาลา 03/01/2562 0 20 20 20762
25 เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 0 0 0 20763
26 เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 0 0 0 20764
27 เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
28 เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 10 10 20766
29 เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 0 0 0 20767
30 นายอริยวัฒน์ สุภาพ 0 5 5 20768
31 เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
32 นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20770
33 นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0 0 0 21176
34 เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 11/12/61 0 32 32 20771
36 เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
37 เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 10/01/2562 0 36 36 20774
38 เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
39 เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 18/12/61 0 15 15 20776
40 เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 0 0 0 20777
41 เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 23 23 20778
42 นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 0 0 0 20779
43 เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 11/12/61 0 18 18 20780
44 นางสาวศิริวรรณ คำสี 10/01/2562 0 17 17 20781
45 เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 0 0 0 20782
46 เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 10/01/2562 0 23 23 20783
47 เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 0 4 4 20784
48 นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 11/12/61 0 20 20 21266
50 เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 0 0 0 21927
0 378 378
3/6 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
2 เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 18/12/61 0 14 14 20786
3 เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
4 นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
5 เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
6 เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
7 เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 03/01/2562 0 17 17 20791
8 เด็กชายตุลา สาระบุตร 0 9 9 20792
9 นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
10 เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 03/01/2562 0 18 18 20794
11 เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
13 เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
14 เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 10/01/2562 0 10 10 20798
15 เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
16 นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
17 เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
18 เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
19 นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
20 เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 10/01/2562 0 19 19 20804
21 นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
22 เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
23 เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
25 เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
27 เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
28 เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
29 นายสมิทธิ สมใจ 0 0 0 20813
30 นายสหกานต์ ศรีมะลัย 03/01/2562 0 13 13 20814
31 เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
32 เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
33 เด็กชายอดิเทพ ทองดี 03/01/2562 0 17 17 20817
34 เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 11/12/61 0 21 21 20818
35 เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
36 เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 03/01/2562 0 17 17 20819
37 เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 0 0 0 20820
38 เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 10/01/2562 0 19 19 20821
39 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 11/12/61 0 16 16 20822
40 เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 6 6 20823
41 เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 18/12/61 0 16 16 20824
42 นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 0 3 3 20825
43 เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
44 เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 11 11 20827
45 นางสาวปรางฉาย ประจิตร 03/01/2562 6 5 11 20828
46 เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 4 4 20829
47 นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
48 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 13/12/2561 0 13 13 20831
50 นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
51 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
52 เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
6 351 357
3/7 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
1 เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
2 นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 0 0 0 20833
3 เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 03/01/2562 0 21 21 20834
4 นายชินวัฒน์ ดาวใส 03/01/2562 0 32 32 20835
5 เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 8 8 20836
6 นายณรงค์เดช แตงอ่อน 03/01/2562 0 29 29 20837
7 นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
9 เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
10 เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 18/12/61 0 12 12 20841
11 นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
12 เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
13 นายบัณฑิต กลิ่นหอม 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20844
14 นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 03/01/2562 0 16 16 20845
15 นายประกาศิต เกิดโต 03/01/2562 0 19 19 20846
16 เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
17 เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
18 เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 03/01/2562 0 18 18 20849
19 นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
20 เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 18/12/61 0 15 15 20851
21 เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 03/01/2562 0 23 23 20852
22 เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
24 เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 03/01/2562 0 10 10 20855
25 เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 03/01/2562 0 55 55 20856
26 เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
27 เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 03/01/2562 0 18 18 20858
28 เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
29 เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 03/01/2562 0 19 19 20860
30 เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 03/01/2562 0 16 16 20861
31 นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
32 นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 03/01/2562 0 21 21 20863
33 เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 03/01/2562 0 20 20 21215
34 เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 6 6 20864
35 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
36 เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
38 เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
39 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20870
40 เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
41 เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 03/01/2562 0 16 16 20872
42 เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 10/01/2562 0 17 17 20873
44 เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 15 15 20875
45 เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 03/01/2562 0 15 15 20876
46 เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 10/01/2562 0 15 15 20877
47 เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 03/01/2562 0 16 16 20878
48 เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 2 2 20879
49 เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 10/01/2562 0 16 16 21223
50 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
51 นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 03/01/2562 0 15 15 22608
0 646 646
3/8 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล ครบทุกคนแล้ว วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
1 เด็กชายภาคิน คชเผือก 11/12/61 0 11 11 20609
2 เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
3 เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 18/12/61 0 19 19 20881
4 เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 19/12/61 4โมงเย็น 0 14 14 20882
5 เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 19/12/61 4โมงเย็น 0 10 10 20883
6 เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 19/12/61 4โมงเย็น 0 10 10 20884
7 เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
8 เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 11/12/61 0 13 13 20886
9 นายพงศพัศ พรประธาน 11/12/61 0 10 10 20887
10 เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 19/12/61 4โมงเย็น 0 34 34 20888
11 เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 11/12/61 0 26 26 20889
12 นายภาวิต ทองคำ 19/12/61 4โมงเย็น 0 21 21 20890
13 เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 18/12/61 0 13 13 20891
15 เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 19 19 20893
16 เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 18/12/61 2 16 18 20894
17 เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 18/12/61 0 15 15 20682
18 เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 18/12/61 0 17 17 20868
19 เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 18/12/61 0 12 12 20895
20 เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 18/12/61 0 12 12 20896
21 เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 18/12/61 0 17 17 20897
22 เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 13 13 20898
23 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 26 26 20900
24 เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
25 เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
26 นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 35 35 20903
27 เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11/12/61 0 17 17 20904
28 เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 11/12/61 0 42 42 20905
29 เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20907
30 เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
31 เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 17 17 20909
32 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 11/12/61 0 28 28 20910
33 เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 17 17 20911
34 เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 17 17 20912
35 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11/12/61 0 16 16 20913
36 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 18/12/61 0 16 16 21917
2 639 641
3/9 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
1 นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 03/01/2562 0 16 16 20915
2 นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 18/12/61 0 20 20 20916
3 เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 18/12/61 0 16 16 20917
4 เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
5 เด็กชายชยพล ภูสะทด 11/12/61 0 15 15 20919
6 นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
7 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 11/12/61 0 19 19 20921
8 เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
9 นายทรงธรรม อู่ไทย 11/12/61 0 11 11 20923
10 นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
11 เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
12 เด็กชายธนัท งามสงวน 03/01/2562 0 17 17 20926
13 เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
14 เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
15 นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
16 เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
17 นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
18 เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 16 16 20932
19 เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 18/12/61 0 18 18 20933
20 นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 11/12/61 0 21 21 20934
21 เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 03/01/2562 0 12 12 20935
22 เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
23 เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 0 6 6 20937
24 เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
25 เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
27 เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
28 เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
29 เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0 2 2 20944
31 เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
32 เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
33 เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 18/12/61 0 16 16 20947
34 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
35 นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 10/01/2562 0 26 26 20949
36 นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
37 เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 18/12/61 0 21 21 20951
38 นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
39 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 20953
40 นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 6 3 9 20954
42 เด็กหญิงปริยา คำนาน 18/12/61 0 16 16 20956
43 เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 9 9 20957
44 เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
45 เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
46 เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
47 เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 18/12/61 0 17 17 20961
48 เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
49 นายยศกร สินแท้ 11/12/61 0 21 21 21907
50 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 5 5 21908
6 431 437
3/10 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
1 เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 03/01/2562 0 23 23 20963
3 เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
4 เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
5 เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20967
6 เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 19/12/61 4โมงเย็น 0 17 17 20968
8 เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 13/12/2561 0 17 17 20970
10 นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
11 เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 15 15 20973
12 เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
13 เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 10/01/2562 0 21 21 20975
14 เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 10/01/2562 0 22 22 20976
15 เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 03/01/2562 0 24 24 20977
16 เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
17 เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 16 16 20979
18 เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 10/01/2562 0 25 25 20980
20 เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 19/12/61 4โมงเย็น 0 15 15 20982
21 เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 13/12/2561 0 15 15 20983
22 นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20984
23 นายสราวุธ กลั่นอักโข 10/01/2562 0 42 42 20985
24 นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 19/12/61 4โมงเย็น 0 23 23 20986
25 เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 19/12/61 4โมงเย็น 0 20 20 20987
26 เด็กชายสุพจน์ พูลมา 10/01/2562 0 32 32 20988
27 เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 13/12/2561 0 21 21 20989
28 เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 25 25 20990
29 เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 03/01/2562 0 23 23 20991
30 นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 10/01/2562 0 21 21 20992
31 เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 18/12/61 0 18 18 20993
32 เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 0 0 0 20994
33 เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 0 0 0 20995
34 เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 10/01/2562 0 32 32 20996
35 เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 03/01/2562 1 20 21 20997
36 เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 0 0 0 20998
37 นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 20 20 20999
38 เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 13/12/2561 1 17 18 21000
40 นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 13/12/2561 1 15 16 21002
41 เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 0 0 0 21003
42 เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 10/01/2562 0 10 10 21004
43 เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 19/12/61 4โมงเย็น 1 19 20 21005
44 เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 19/12/61 4โมงเย็น 0 23 23 21006
45 เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 0 0 0 21008
46 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
47 เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 1 0 1 21010
48 เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 19/12/61 4โมงเย็น 0 34 34 21936
49 เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
50 เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 808 813
3/11 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
1 นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
2 นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
4 เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0 3 3 21014
5 นายชนกนันท์ อดกลั้น 03/01/2562 0 15 15 21015
6 นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 18/12/61 0 15 15 21016
7 เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
8 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
9 เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 10/01/2562 0 10 10 21019
10 นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 11/12/61 0 17 17 21020
11 เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
12 เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 0 0 0 21022
13 เด็กชายนพพร บุญเต็ม 11/12/61 0 19 19 21023
14 นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 0 0 0 21024
15 นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
16 เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 0 0 0 21026
17 เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 0 0 21027
18 นายภูธเนศ กองพิธี 0 0 0 21028
19 นายภูวนารท อ่อนนวล 13/12/2561 0 17 17 21029
21 นายวิระ สาระวัน 10/01/2562 0 14 14 21031
22 นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
23 เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก ไม่มีชื่อใน SGS 0 0 0 21033
24 นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
25 เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 10/01/2562 0 19 19 21035
26 เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 40 40 21036
27 เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 18/12/61 0 14 14 21037
28 เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร 13/12/2561 0 39 39 21184
29 เด็กหญิงกชพร บุปผา 11/12/61 0 18 18 21038
30 เด็กหญิงวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 23/11/61 0 25 25 21039
31 นางสาวจิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0 0 0 21040
32 เด็กหญิงชญานิน แสงสว่าง 0 0 0 21041
34 เด็กหญิงชัชชญา สุวรรณจินดา 18/12/61 0 16 16 21044
35 เด็กหญิงนันทนา เมืองเฉลิม 03/01/2562 0 11 11 21045
37 เด็กหญิงพีรญา แซ่แต้ 03/01/2562 0 15 15 21047
38 เด็กหญิงรติมา วงษ์รุ่งเรือง 03/01/2562 0 16 16 21048
40 นางสาวศุทหทัย หงษ์ทอง 03/01/2562 0 12 12 21050
41 เด็กหญิงสาวิกา ภิรมย์ไกรภักดี 10/01/2562 0 12 12 21051
42 เด็กหญิงสุธาสินี เหล็กใหล 03/01/2562 0 15 15 21052
43 เด็กหญิงสุพรรษา เปรมจิตต์ 23/11/61 0 19 19 21053
46 นางสาวอลิษา คำงาม 18/12/61 0 11 11 21056
48 นางสาวจิรกร พืชทองหลาง 0 0 0 21172
49 นายภาคภูมิ วิชัยยา 13/12/2561 0 16 16 21267
50 นายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0 0 0 21841
51 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0 0 0 21842
52 เด็กชายถิระ ฑีฆะพันธ์ 18/12/61 0 17 17 22611
53 นายพนมศักดิ์ สอนจันทร์ 0 0 0 22612
54 นายวุฒิชัย เครื่องพาที 0 0 0 22613
0 425 425
3/12 ปรินท์เมื่อ 10/01/2562
เลขที่ ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
1 เด็กชายอภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0 0 0 21058
2 เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 03/01/2562 2 14 16 21059
3 เด็กชายจักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 03/01/2562 0 36 36 21060
4 นายจิรพัฒน์ เจริญผล 03/01/2562 0 17 17 21061
5 เด็กชายจีรศักดิ์ พรมแดง 1 0 1 21062
6 เด็กชายชัยณรงค์ วะชุม 0 0 0 21063
7 เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0 9 9 21064
8 เด็กชายณัฐพล ทองแดง 0 0 0 21065
10 เด็กชายดลวัฒน์ ธานี 03/01/2562 0 19 19 21067
11 เด็กชายธนพล ศรีดี 03/01/2562 0 15 15 21068
12 เด็กชายธนิก แดงสมอ 03/01/2562 0 15 15 21069
13 เด็กชายธีรภัทร บุญสิทธิ์ 03/01/2562 0 14 14 21070
14 นายปัญจพล เพลาวัน 0 0 0 21071
15 เด็กชายพชรพล นาคสร้อย 18/12/61 0 15 15 21072
16 เด็กชายพีรกฤษ์ จงกลาง 0 0 0 21073
18 นายพีรวิชญ์ สดมีศรี 0 0 0 21075
19 เด็กชายมนภาส พรมมี 03/01/2562 0 16 16 21076
20 นายรัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0 0 0 21077
22 เด็กชายวิทวัส มอญใหม 0 0 0 21079
24 เด็กชายสรายุทธ จันภิรมย์ 03/01/2562 0 13 13 21081
25 นายอภิวิชญ์ กาทอง 03/01/2562 0 11 11 21082
26 เด็กชายนันทพงศ์ ชมภู 0 0 0 21091
27 เด็กชายพงศพัศ สุวรรณวงค์ 03/01/2562 0 16 16 21092
29 เด็กหญิงจิราพร สุ่มมาตย์ 11/12/61 0 12 12 21084
30 เด็กหญิงชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 0 0 0 21085
31 เด็กหญิงชาลิณี สีแสงเขียว 03/01/2562 0 24 24 21086
33 เด็กหญิงนริศรา นิ่มอนงค์ 10/01/2562 0 11 11 21088
34 นางสาวนวรัตน์ ศรีรัตน์ 19/12/61 4โมงเย็น 0 22 22 21089
35 เด็กหญิงนัซรียา หวังสระ 13/12/2561 0 21 21 21090
36 นางสาวพรกนก บุญบัญญัติ 10/01/2562 0 17 17 21093
38 นางสาวแพรวา เข็มไทย 0 9 9 21095
39 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 18/12/61 0 16 16 21096
40 เด็กหญิงวารี กิจขันธ์ 03/01/2562 0 20 20 21097
41 เด็กหญิงวาสนา สาทำโล 18/12/61 0 17 17 21098
42 นางสาวศิรประภา รอดภัย 03/01/2562 0 14 14 21099
43 เด็กหญิงสุพัดชา สาปลั่ง 03/01/2562 0 31 31 21100
44 เด็กหญิงสุภัชชา อินทริง 18/12/61 0 16 16 21101
45 เด็กหญิงอภิญญา จินสมุร์ 03/01/2562 0 24 24 21102
46 เด็กหญิงอัญธิชา เอี่ยมโบราณ 03/01/2562 0 16 16 21103
47 เด็กหญิงพุทธชาติ บุญเอี่ยม 10/01/2562 0 13 13 21173
48 นางสาวสุพรรณี แซ่แต้ 18/12/61 0 40 40 21007
49 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 23/11/61 0 14 14 21815
51 เด็กชายปองภพ ไขจันทร์ 13/12/2561 0 20 20 22614
52 นางสาวสุกัญญา เทินชัยภูมิ 0 0 0 22615
53 เด็กหญิงบุษปภัทร บัวสำอางค์ 11/12/61 0 40 40 22635
3 607 610

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s