ม.3 สถิติตะกี้เลย วางอย่างเดียว ไม่ว่างใส่วันที่ผ่านให้ ปั่นวนไปจ้า ผ่านไวไวไปชวนคนอื่นยืมต่อ

ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 0 0 0 20550
เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 0 0 0 20552
นายมีชัย โจมรัมย์ 0 0 0 20554
เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0 18 18 20555
นายศุภกฤต ชำนาญไพร 0 0 0 20557
เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 0 0 0 20558
เด็กชายปิยะ มิท 0 0 0 20580
เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 0 3 3 20581
เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 0 0 0 20594
เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 0 0 0 20556
เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0 0 0 20559
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 11/12/61 0 28 28 20560
เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0 0 0 20561
เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0 9 9 20562
เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0 0 0 20563
เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0 11 11 20564
เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0 2 2 20565
เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0 1 1 20566
เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 11/12/61 0 10 10 20567
นางสาวชนารดี แสงปัญญา 11/12/61 0 12 12 20568
เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0 0 0 20569
เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0 0 0 20570
เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 11/12/61 0 16 16 20572
เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 18 18 20573
เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 0 3 3 20574
เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 11/12/61 0 15 15 20575
เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0 0 0 20576
เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
นางสาวประวีณา เลขนอก 0 4 4 20578
เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 0 0 0 20579
เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 0 3 3 20582
เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 0 9 9 20583
เด็กหญิงพาพร พลสงัด 0 5 5 20584
นางสาวพิพา อินทรเสน 0 2 2 20585
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 0 10 10 20586
เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 0 0 0 20587
เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 20 20 20588
เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 0 0 0 20590
เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 0 0 0 20591
นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 13 13 20592
นางสาวสโรชา พิจารณ์ 0 0 0 20593
นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 11/12/61 0 11 11 20595
นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 11/12/61 0 16 16 20596
เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 0 7 7 21175
เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0 12 12 21860
เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 0 20 20 22605
0 332 332
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 0 0 0 20597
เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 0 0 0 20598
เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0 5 5 20599
เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 0 0 0 20600
เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 0 0 0 20601
เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0 0 0 20602
เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
นายธีรชัย สายสินธ์ 0 0 0 20604
เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 0 0 0 20605
เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 0 0 0 20606
เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
นายไวยากรณ์ มินตา 0 0 0 20612
นายคีรีพล ใจหนักแน่น 0 0 0 20613
เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 0 0 0 20614
เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 0 0 0 20615
เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 21 21 20616
เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 0 1 1 20617
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 12 12 20619
เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 20 20 20620
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 0 0 0 20621
นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 0 5 5 20622
นางสาวนัชนิสา เชิดชู 0 0 0 20623
เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 19 19 20624
เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 10 10 20625
เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 0 2 2 20626
เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 0 0 0 20628
นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 11/12/61 0 10 10 20630
เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 29 29 20631
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 7 0 7 20632
นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 0 8 8 20633
เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
นางสาวยลดา บำเพ็ง 0 0 0 20636
เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 28 28 20637
เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 2 16 18 20639
นางสาวอนุสรา นวนิล 0 6 6 20640
นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 0 0 0 20643
นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 16 16 21229
เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 3 16 19 21265
เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 21 21 21862
เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 7 0 7 21903
เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 11/12/61 0 35 35 22606
19 487 506
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 0 0 0 20645
นายธชาภัทร ทองใบน้อย 0 0 0 20646
เด็กชายธนกร การะเกตุ 0 0 0 20647
เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 0 0 0 20648
เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0 0 0 20649
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0 0 0 20650
นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 0 0 0 20651
เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 17 17 20652
เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 0 4 4 20653
เด็กชายปารวี สุวรรณะ 0 0 0 20654
เด็กชายพีรพล แววกระโทก 11/12/61 0 12 12 20656
เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 0 3 3 20658
เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 0 1 1 20660
นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0 0 0 20661
เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0 0 0 20662
เด็กชายอรรถพล นิลศรี 0 0 0 20663
เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 0 0 0 20664
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11/12/61 0 10 10 20665
เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0 1 1 20666
เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 0 0 0 20667
เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 0 5 5 20668
เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 11/12/61 0 12 12 20669
เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 0 0 0 20670
นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 0 7 7 20671
เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 0 2 2 20672
เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 1 8 9 20674
นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 10 7 17 20675
เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 0 5 5 20676
เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 11/12/61 0 13 13 20677
เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 0 0 0 20678
เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 0 4 4 20679
นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 11/12/61 0 15 15 20680
เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 0 3 3 20681
นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 16 16 20685
เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 15 15 20686
เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 0 0 0 20687
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 5 16 21 20688
เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 1 0 1 20689
เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0 7 7 21181
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 0 5 5 21219
เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0 0 0 21225
นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0 0 0 21231
เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 0 0 0 21865
เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 6 17 21942
46 246 292
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 21 21 20692
เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 0 0 0 20693
เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 0 0 0 20695
เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0 0 0 20696
เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 20 20 20697
เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
เด็กชายพงศภัค ผาสุข 0 0 0 20699
เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 0 0 0 20701
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 0 1 1 20702
เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0 1 1 20703
เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 0 0 0 20704
เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 0 0 0 20705
นายสหรัฐ พุ่มพวง 0 0 0 20706
เด็กชายสิขเรศ จันสี 0 0 0 20707
เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 0 0 0 20708
เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง 0 0 0 21177
เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 0 0 0 21183
เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 0 0 0 20710
เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 11/12/61 0 10 10 20711
เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 16 16 20716
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
เด็กหญิงนลิตา แถมพร 0 14 14 20718
เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 0 4 4 20719
เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 0 0 0 20720
เด็กหญิงพิชญา บัวมี 0 0 0 20721
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 0 3 3 20722
เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 0 7 7 20723
นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 17 17 20724
เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 0 0 0 20725
เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 19 19 20726
เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 0 8 8 20729
นางสาวสโรชา สุขเจริญ 0 0 0 20730
นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 0 0 0 20731
นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 19 19 20732
เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ 0 0 0 20734
เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1 0 1 20735
เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 0 0 0 20736
เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 12 12 21904
นางสาวจิตติมา จันขาว 0 1 1 22607
1 315 316
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 0 0 0 20738
เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 0 0 0 20740
เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0 0 0 20741
เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20742
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20743
เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 0 0 0 20744
เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0 0 0 20745
นายธิรวัฒน์ หาเคน 11/12/61 0 21 21 20746
เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0 0 0 20747
นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0 0 0 20749
เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 0 0 0 20750
เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 0 0 0 20753
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0 0 0 20754
เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 0 0 0 20756
เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 0 0 0 20757
เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 0 0 0 20758
เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
นายวัชรพล นภาประสาทพร 0 0 0 20760
เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
เด็กชายศักดา เกษมาลา 0 0 0 20762
เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 0 0 0 20763
เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 0 0 0 20764
เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 10 10 20766
เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 0 0 0 20767
นายอริยวัฒน์ สุภาพ 0 5 5 20768
เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20770
นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0 0 0 21176
เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 11/12/61 0 32 32 20771
เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 0 0 0 20774
เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 0 0 0 20776
เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 0 0 0 20777
เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 18 18 20778
นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 0 0 0 20779
เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 11/12/61 0 13 13 20780
นางสาวศิริวรรณ คำสี 0 0 0 20781
เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 0 0 0 20782
เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 0 3 3 20783
เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 0 4 4 20784
นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 11/12/61 0 20 20 21266
เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 0 0 0 21927
0 243 243
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 0 0 0 20786
เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0 0 0 20791
เด็กชายตุลา สาระบุตร 0 9 9 20792
นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 0 0 0 20794
เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 0 5 5 20798
เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 0 0 0 20804
นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
นายสมิทธิ สมใจ 0 0 0 20813
นายสหกานต์ ศรีมะลัย 0 6 6 20814
เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
เด็กชายอดิเทพ ทองดี 0 0 0 20817
เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 11/12/61 0 14 14 20818
เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 0 0 0 20819
เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 0 0 0 20820
เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 0 0 0 20821
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 11/12/61 0 14 14 20822
เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 0 0 20823
เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 0 0 0 20824
นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 0 3 3 20825
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 11 11 20827
นางสาวปรางฉาย ประจิตร 3 1 4 20828
เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 2 2 20829
นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0 13 13 20831
นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
3 181 184
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 0 0 0 20833
เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 0 3 3 20834
นายชินวัฒน์ ดาวใส 0 0 0 20835
เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 0 0 20836
นายณรงค์เดช แตงอ่อน 0 0 0 20837
นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 0 8 8 20841
นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
นายบัณฑิต กลิ่นหอม 0 0 0 20844
นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0 0 0 20845
นายประกาศิต เกิดโต 0 0 0 20846
เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 0 0 0 20849
นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 0 0 0 20851
เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0 1 1 20852
เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 0 0 0 20855
เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0 0 0 20856
เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 0 9 9 20858
เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0 0 0 20860
เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 0 0 0 20861
นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0 0 0 20863
เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 0 8 8 21215
เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 0 0 20864
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0 0 0 20870
เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 0 0 0 20872
เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 0 0 0 20873
เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 11 11 20875
เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0 0 0 20876
เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 0 0 0 20877
เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 0 0 0 20878
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 0 0 20879
เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 0 0 0 21223
เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 0 4 4 22608
0 171 171
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
เด็กชายภาคิน คชเผือก 11/12/61 0 11 11 20609
เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 0 9 9 20881
เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 0 0 0 20882
เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 0 0 0 20883
เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 0 0 0 20884
เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 11/12/61 0 13 13 20886
นายพงศพัศ พรประธาน 11/12/61 0 10 10 20887
เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0 0 0 20888
เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 11/12/61 0 15 15 20889
นายภาวิต ทองคำ 0 0 0 20890
เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 0 0 0 20891
เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 17 17 20893
เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 2 2 4 20894
เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 0 0 0 20682
เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 0 0 0 20868
เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 0 0 0 20895
เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 0 0 0 20896
เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 0 2 2 20897
เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 13 13 20898
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 22 22 20900
เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 35 35 20903
เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11/12/61 0 10 10 20904
เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 11/12/61 0 42 42 20905
เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 0 0 0 20907
เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ 0 0 0 20909
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 11/12/61 0 28 28 20910
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 12 12 20911
เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 10 10 20912
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11/12/61 0 16 16 20913
เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 0 0 0 21917
2 353 355
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0 0 0 20915
นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0 7 7 20916
เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0 0 0 20917
เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
เด็กชายชยพล ภูสะทด 11/12/61 0 15 15 20919
นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 11/12/61 0 19 19 20921
เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
นายทรงธรรม อู่ไทย 11/12/61 0 11 11 20923
นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
เด็กชายธนัท งามสงวน 0 7 7 20926
เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 16 16 20932
เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 0 0 0 20933
นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 11/12/61 0 21 21 20934
เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 0 0 0 20935
เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 0 6 6 20937
เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0 2 2 20944
เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 0 0 0 20947
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 0 0 0 20949
นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 0 0 0 20951
นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ 0 0 0 20953
นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 3 2 5 20954
เด็กหญิงปริยา คำนาน 0 0 0 20956
เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 4 4 20957
เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0 2 2 20961
เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
นายยศกร สินแท้ 11/12/61 0 21 21 21907
เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 0 0 21908
3 241 244
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 0 0 0 20963
เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0 0 0 20967
เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 0 0 0 20968
เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 0 17 17 20970
นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 13 13 20973
เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 0 0 0 20975
เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 0 0 0 20976
เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 0 4 4 20977
เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 14 14 20979
เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 0 0 0 20980
เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 0 0 0 20982
เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 0 10 10 20983
นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 0 4 4 20984
นายสราวุธ กลั่นอักโข 0 0 0 20985
นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 0 0 0 20986
เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 0 6 6 20987
เด็กชายสุพจน์ พูลมา 0 0 0 20988
เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 0 11 11 20989
เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 25 25 20990
เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0 0 0 20991
นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0 1 1 20992
เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 0 6 6 20993
เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 0 0 0 20994
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 0 0 0 20995
เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 0 0 0 20996
เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 1 4 5 20997
เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 0 0 0 20998
นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 15 15 20999
เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 1 12 13 21000
นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 1 11 12 21002
เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 0 0 0 21003
เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 0 0 0 21004
เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 1 6 7 21005
เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 0 2 2 21006
เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 0 0 0 21008
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 1 0 1 21010
เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0 4 4 21936
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 311 316
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0 0 0 21014
นายชนกนันท์ อดกลั้น 0 0 0 21015
นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 0 0 0 21016
เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 0 0 0 21019
นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 11/12/61 0 17 17 21020
เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 0 0 0 21022
เด็กชายนพพร บุญเต็ม 11/12/61 0 19 19 21023
นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 0 0 0 21024
นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 0 0 0 21026
เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 0 0 21027
นายภูธเนศ กองพิธี 0 0 0 21028
นายภูวนารท อ่อนนวล 0 17 17 21029
นายวิระ สาระวัน 0 0 0 21031
นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0 0 0 21033
นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 0 0 0 21035
เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 40 40 21036
เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 0 0 0 21037
เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร 0 25 25 21184
เด็กหญิงกชพร บุปผา 11/12/61 0 18 18 21038
เด็กหญิงวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 23/11/61 0 11 11 21039
นางสาวจิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0 0 0 21040
เด็กหญิงชญานิน แสงสว่าง 0 0 0 21041
เด็กหญิงชัชชญา สุวรรณจินดา 0 0 0 21044
เด็กหญิงนันทนา เมืองเฉลิม 0 0 0 21045
เด็กหญิงพีรญา แซ่แต้ 0 0 0 21047
เด็กหญิงรติมา วงษ์รุ่งเรือง 0 7 7 21048
นางสาวศุทหทัย หงษ์ทอง 0 0 0 21050
เด็กหญิงสาวิกา ภิรมย์ไกรภักดี 0 0 0 21051
เด็กหญิงสุธาสินี เหล็กใหล 0 0 0 21052
เด็กหญิงสุพรรษา เปรมจิตต์ 23/11/61 0 19 19 21053
นางสาวอลิษา คำงาม 0 0 0 21056
นางสาวจิรกร พืชทองหลาง 0 0 0 21172
นายภาคภูมิ วิชัยยา 0 16 16 21267
นายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0 0 0 21841
เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0 0 0 21842
เด็กชายถิระ ฑีฆะพันธ์ 0 0 0 22611
นายพนมศักดิ์ สอนจันทร์ 0 0 0 22612
นายวุฒิชัย เครื่องพาที 0 0 0 22613
0 189 189
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
เด็กชายอภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0 0 0 21058
เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 0 0 0 21059
เด็กชายจักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0 0 0 21060
นายจิรพัฒน์ เจริญผล 0 0 0 21061
เด็กชายจีรศักดิ์ พรมแดง 0 0 0 21062
เด็กชายชัยณรงค์ วะชุม 0 0 0 21063
เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0 0 0 21064
เด็กชายณัฐพล ทองแดง 0 0 0 21065
เด็กชายดลวัฒน์ ธานี 0 0 0 21067
เด็กชายธนพล ศรีดี 0 0 0 21068
เด็กชายธนิก แดงสมอ 0 0 0 21069
เด็กชายธีรภัทร บุญสิทธิ์ 0 0 0 21070
นายปัญจพล เพลาวัน 0 0 0 21071
เด็กชายพชรพล นาคสร้อย 0 2 2 21072
เด็กชายพีรกฤษ์ จงกลาง 0 0 0 21073
นายพีรวิชญ์ สดมีศรี 0 0 0 21075
เด็กชายมนภาส พรมมี 0 0 0 21076
นายรัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0 0 0 21077
เด็กชายวิทวัส มอญใหม 0 0 0 21079
เด็กชายสรายุทธ จันภิรมย์ 0 0 0 21081
นายอภิวิชญ์ กาทอง 0 4 4 21082
เด็กชายนันทพงศ์ ชมภู 0 0 0 21091
เด็กชายพงศพัศ สุวรรณวงค์ 0 0 0 21092
เด็กหญิงจิราพร สุ่มมาตย์ 11/12/61 0 12 12 21084
เด็กหญิงชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 0 0 0 21085
เด็กหญิงชาลิณี สีแสงเขียว 0 0 0 21086
เด็กหญิงนริศรา นิ่มอนงค์ 0 0 0 21088
นางสาวนวรัตน์ ศรีรัตน์ 0 0 0 21089
เด็กหญิงนัซรียา หวังสระ 0 21 21 21090
นางสาวพรกนก บุญบัญญัติ 0 0 0 21093
นางสาวแพรวา เข็มไทย 0 0 0 21095
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 0 0 0 21096
เด็กหญิงวารี กิจขันธ์ 0 8 8 21097
เด็กหญิงวาสนา สาทำโล 0 0 0 21098
นางสาวศิรประภา รอดภัย 0 0 0 21099
เด็กหญิงสุพัดชา สาปลั่ง 0 0 0 21100
เด็กหญิงสุภัชชา อินทริง 0 5 5 21101
เด็กหญิงอภิญญา จินสมุร์ 0 0 0 21102
เด็กหญิงอัญธิชา เอี่ยมโบราณ 0 0 0 21103
เด็กหญิงพุทธชาติ บุญเอี่ยม 0 0 0 21173
นางสาวสุพรรณี แซ่แต้ 0 0 0 21007
เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 23/11/61 0 14 14 21815
เด็กชายปองภพ ไขจันทร์ 0 20 20 22614
นางสาวสุกัญญา เทินชัยภูมิ 0 0 0 22615
เด็กหญิงบุษปภัทร บัวสำอางค์ 11/12/61 0 40 40 22635
0 126 126
เรื่องนี้ถูกเขียนใน m3 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s