ม.3 สถิติตะกี้เลย วางอย่างเดียว ไม่ว่างใส่วันที่ผ่านให้ ปั่นวนไปจ้า ผ่านไวไวไปชวนคนอื่นยืมต่อ

ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 0 0 0 20550
เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 0 0 0 20552
นายมีชัย โจมรัมย์ 0 0 0 20554
เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0 18 18 20555
นายศุภกฤต ชำนาญไพร 0 0 0 20557
เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 0 0 0 20558
เด็กชายปิยะ มิท 0 0 0 20580
เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 0 3 3 20581
เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 0 0 0 20594
เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 0 0 0 20556
เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0 0 0 20559
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 11/12/61 0 28 28 20560
เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0 0 0 20561
เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0 9 9 20562
เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0 0 0 20563
เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0 11 11 20564
เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0 2 2 20565
เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0 1 1 20566
เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 11/12/61 0 10 10 20567
นางสาวชนารดี แสงปัญญา 11/12/61 0 12 12 20568
เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0 0 0 20569
เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0 0 0 20570
เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 11/12/61 0 16 16 20572
เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 18 18 20573
เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 0 3 3 20574
เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 11/12/61 0 15 15 20575
เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0 0 0 20576
เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
นางสาวประวีณา เลขนอก 0 4 4 20578
เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 0 0 0 20579
เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 0 3 3 20582
เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 0 9 9 20583
เด็กหญิงพาพร พลสงัด 0 5 5 20584
นางสาวพิพา อินทรเสน 0 2 2 20585
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 0 10 10 20586
เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 0 0 0 20587
เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 20 20 20588
เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 0 0 0 20590
เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 0 0 0 20591
นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 13 13 20592
นางสาวสโรชา พิจารณ์ 0 0 0 20593
นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 11/12/61 0 11 11 20595
นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 11/12/61 0 16 16 20596
เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 0 7 7 21175
เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0 12 12 21860
เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 0 20 20 22605
0 332 332
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 0 0 0 20597
เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 0 0 0 20598
เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0 5 5 20599
เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 0 0 0 20600
เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 0 0 0 20601
เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0 0 0 20602
เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
นายธีรชัย สายสินธ์ 0 0 0 20604
เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 0 0 0 20605
เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 0 0 0 20606
เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
นายไวยากรณ์ มินตา 0 0 0 20612
นายคีรีพล ใจหนักแน่น 0 0 0 20613
เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 0 0 0 20614
เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 0 0 0 20615
เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 21 21 20616
เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 0 1 1 20617
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 12 12 20619
เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 20 20 20620
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 0 0 0 20621
นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 0 5 5 20622
นางสาวนัชนิสา เชิดชู 0 0 0 20623
เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 19 19 20624
เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 10 10 20625
เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 0 2 2 20626
เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 0 0 0 20628
นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 11/12/61 0 10 10 20630
เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 29 29 20631
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 7 0 7 20632
นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 0 8 8 20633
เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
นางสาวยลดา บำเพ็ง 0 0 0 20636
เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 28 28 20637
เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 2 16 18 20639
นางสาวอนุสรา นวนิล 0 6 6 20640
นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 0 0 0 20643
นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 16 16 21229
เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 3 16 19 21265
เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 21 21 21862
เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 7 0 7 21903
เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 11/12/61 0 35 35 22606
19 487 506
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 0 0 0 20645
นายธชาภัทร ทองใบน้อย 0 0 0 20646
เด็กชายธนกร การะเกตุ 0 0 0 20647
เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 0 0 0 20648
เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0 0 0 20649
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0 0 0 20650
นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 0 0 0 20651
เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 17 17 20652
เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 0 4 4 20653
เด็กชายปารวี สุวรรณะ 0 0 0 20654
เด็กชายพีรพล แววกระโทก 11/12/61 0 12 12 20656
เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 0 3 3 20658
เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 0 1 1 20660
นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0 0 0 20661
เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0 0 0 20662
เด็กชายอรรถพล นิลศรี 0 0 0 20663
เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 0 0 0 20664
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11/12/61 0 10 10 20665
เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0 1 1 20666
เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 0 0 0 20667
เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 0 5 5 20668
เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 11/12/61 0 12 12 20669
เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 0 0 0 20670
นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 0 7 7 20671
เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 0 2 2 20672
เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 1 8 9 20674
นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 10 7 17 20675
เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 0 5 5 20676
เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 11/12/61 0 13 13 20677
เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 0 0 0 20678
เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 0 4 4 20679
นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 11/12/61 0 15 15 20680
เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 0 3 3 20681
นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 16 16 20685
เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 15 15 20686
เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 0 0 0 20687
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 5 16 21 20688
เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 1 0 1 20689
เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0 7 7 21181
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 0 5 5 21219
เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0 0 0 21225
นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0 0 0 21231
เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 0 0 0 21865
เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 6 17 21942
46 246 292
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 21 21 20692
เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 0 0 0 20693
เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 0 0 0 20695
เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0 0 0 20696
เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 20 20 20697
เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
เด็กชายพงศภัค ผาสุข 0 0 0 20699
เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 0 0 0 20701
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 0 1 1 20702
เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0 1 1 20703
เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 0 0 0 20704
เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 0 0 0 20705
นายสหรัฐ พุ่มพวง 0 0 0 20706
เด็กชายสิขเรศ จันสี 0 0 0 20707
เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 0 0 0 20708
เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง 0 0 0 21177
เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 0 0 0 21183
เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 0 0 0 20710
เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 11/12/61 0 10 10 20711
เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 16 16 20716
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
เด็กหญิงนลิตา แถมพร 0 14 14 20718
เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 0 4 4 20719
เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 0 0 0 20720
เด็กหญิงพิชญา บัวมี 0 0 0 20721
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 0 3 3 20722
เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 0 7 7 20723
นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 17 17 20724
เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 0 0 0 20725
เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 19 19 20726
เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 0 8 8 20729
นางสาวสโรชา สุขเจริญ 0 0 0 20730
นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 0 0 0 20731
นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 19 19 20732
เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ 0 0 0 20734
เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1 0 1 20735
เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 0 0 0 20736
เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 12 12 21904
นางสาวจิตติมา จันขาว 0 1 1 22607
1 315 316
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 0 0 0 20738
เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 0 0 0 20740
เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0 0 0 20741
เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20742
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20743
เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 0 0 0 20744
เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0 0 0 20745
นายธิรวัฒน์ หาเคน 11/12/61 0 21 21 20746
เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0 0 0 20747
นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0 0 0 20749
เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 0 0 0 20750
เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 0 0 0 20753
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0 0 0 20754
เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 0 0 0 20756
เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 0 0 0 20757
เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 0 0 0 20758
เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
นายวัชรพล นภาประสาทพร 0 0 0 20760
เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
เด็กชายศักดา เกษมาลา 0 0 0 20762
เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 0 0 0 20763
เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 0 0 0 20764
เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 10 10 20766
เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 0 0 0 20767
นายอริยวัฒน์ สุภาพ 0 5 5 20768
เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20770
นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0 0 0 21176
เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 11/12/61 0 32 32 20771
เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 0 0 0 20774
เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 0 0 0 20776
เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 0 0 0 20777
เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 18 18 20778
นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 0 0 0 20779
เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 11/12/61 0 13 13 20780
นางสาวศิริวรรณ คำสี 0 0 0 20781
เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 0 0 0 20782
เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 0 3 3 20783
เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 0 4 4 20784
นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 11/12/61 0 20 20 21266
เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 0 0 0 21927
0 243 243
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 0 0 0 20786
เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0 0 0 20791
เด็กชายตุลา สาระบุตร 0 9 9 20792
นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 0 0 0 20794
เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 0 5 5 20798
เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 0 0 0 20804
นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
นายสมิทธิ สมใจ 0 0 0 20813
นายสหกานต์ ศรีมะลัย 0 6 6 20814
เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
เด็กชายอดิเทพ ทองดี 0 0 0 20817
เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 11/12/61 0 14 14 20818
เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 0 0 0 20819
เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 0 0 0 20820
เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 0 0 0 20821
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 11/12/61 0 14 14 20822
เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 0 0 20823
เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 0 0 0 20824
นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 0 3 3 20825
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 11 11 20827
นางสาวปรางฉาย ประจิตร 3 1 4 20828
เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 2 2 20829
นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0 13 13 20831
นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
3 181 184
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 0 0 0 20833
เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 0 3 3 20834
นายชินวัฒน์ ดาวใส 0 0 0 20835
เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 0 0 20836
นายณรงค์เดช แตงอ่อน 0 0 0 20837
นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 0 8 8 20841
นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
นายบัณฑิต กลิ่นหอม 0 0 0 20844
นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0 0 0 20845
นายประกาศิต เกิดโต 0 0 0 20846
เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 0 0 0 20849
นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 0 0 0 20851
เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0 1 1 20852
เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 0 0 0 20855
เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0 0 0 20856
เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 0 9 9 20858
เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0 0 0 20860
เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 0 0 0 20861
นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0 0 0 20863
เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 0 8 8 21215
เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 0 0 20864
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0 0 0 20870
เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 0 0 0 20872
เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 0 0 0 20873
เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 11 11 20875
เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0 0 0 20876
เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 0 0 0 20877
เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 0 0 0 20878
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 0 0 20879
เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 0 0 0 21223
เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 0 4 4 22608
0 171 171
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
เด็กชายภาคิน คชเผือก 11/12/61 0 11 11 20609
เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 0 9 9 20881
เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 0 0 0 20882
เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 0 0 0 20883
เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 0 0 0 20884
เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 11/12/61 0 13 13 20886
นายพงศพัศ พรประธาน 11/12/61 0 10 10 20887
เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0 0 0 20888
เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 11/12/61 0 15 15 20889
นายภาวิต ทองคำ 0 0 0 20890
เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 0 0 0 20891
เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 17 17 20893
เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 2 2 4 20894
เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 0 0 0 20682
เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 0 0 0 20868
เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 0 0 0 20895
เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 0 0 0 20896
เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 0 2 2 20897
เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 13 13 20898
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 22 22 20900
เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 35 35 20903
เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11/12/61 0 10 10 20904
เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 11/12/61 0 42 42 20905
เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 0 0 0 20907
เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ 0 0 0 20909
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 11/12/61 0 28 28 20910
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 12 12 20911
เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 10 10 20912
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11/12/61 0 16 16 20913
เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 0 0 0 21917
2 353 355
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0 0 0 20915
นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0 7 7 20916
เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0 0 0 20917
เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
เด็กชายชยพล ภูสะทด 11/12/61 0 15 15 20919
นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 11/12/61 0 19 19 20921
เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
นายทรงธรรม อู่ไทย 11/12/61 0 11 11 20923
นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
เด็กชายธนัท งามสงวน 0 7 7 20926
เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 16 16 20932
เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 0 0 0 20933
นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 11/12/61 0 21 21 20934
เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 0 0 0 20935
เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 0 6 6 20937
เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0 2 2 20944
เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 0 0 0 20947
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 0 0 0 20949
นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 0 0 0 20951
นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ 0 0 0 20953
นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 3 2 5 20954
เด็กหญิงปริยา คำนาน 0 0 0 20956
เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 4 4 20957
เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0 2 2 20961
เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
นายยศกร สินแท้ 11/12/61 0 21 21 21907
เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 0 0 21908
3 241 244
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 0 0 0 20963
เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0 0 0 20967
เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 0 0 0 20968
เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 0 17 17 20970
นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 13 13 20973
เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 0 0 0 20975
เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 0 0 0 20976
เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 0 4 4 20977
เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 14 14 20979
เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 0 0 0 20980
เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 0 0 0 20982
เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 0 10 10 20983
นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 0 4 4 20984
นายสราวุธ กลั่นอักโข 0 0 0 20985
นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 0 0 0 20986
เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 0 6 6 20987
เด็กชายสุพจน์ พูลมา 0 0 0 20988
เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 0 11 11 20989
เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 25 25 20990
เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0 0 0 20991
นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0 1 1 20992
เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 0 6 6 20993
เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 0 0 0 20994
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 0 0 0 20995
เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 0 0 0 20996
เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 1 4 5 20997
เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 0 0 0 20998
นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 15 15 20999
เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 1 12 13 21000
นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 1 11 12 21002
เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 0 0 0 21003
เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 0 0 0 21004
เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 1 6 7 21005
เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 0 2 2 21006
เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 0 0 0 21008
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 1 0 1 21010
เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0 4 4 21936
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 311 316
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0 0 0 21014
นายชนกนันท์ อดกลั้น 0 0 0 21015
นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 0 0 0 21016
เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 0 0 0 21019
นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 11/12/61 0 17 17 21020
เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 0 0 0 21022
เด็กชายนพพร บุญเต็ม 11/12/61 0 19 19 21023
นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 0 0 0 21024
นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 0 0 0 21026
เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 0 0 21027
นายภูธเนศ กองพิธี 0 0 0 21028
นายภูวนารท อ่อนนวล 0 17 17 21029
นายวิระ สาระวัน 0 0 0 21031
นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0 0 0 21033
นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 0 0 0 21035
เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 40 40 21036
เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 0 0 0 21037
เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร 0 25 25 21184
เด็กหญิงกชพร บุปผา 11/12/61 0 18 18 21038
เด็กหญิงวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 23/11/61 0 11 11 21039
นางสาวจิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0 0 0 21040
เด็กหญิงชญานิน แสงสว่าง 0 0 0 21041
เด็กหญิงชัชชญา สุวรรณจินดา 0 0 0 21044
เด็กหญิงนันทนา เมืองเฉลิม 0 0 0 21045
เด็กหญิงพีรญา แซ่แต้ 0 0 0 21047
เด็กหญิงรติมา วงษ์รุ่งเรือง 0 7 7 21048
นางสาวศุทหทัย หงษ์ทอง 0 0 0 21050
เด็กหญิงสาวิกา ภิรมย์ไกรภักดี 0 0 0 21051
เด็กหญิงสุธาสินี เหล็กใหล 0 0 0 21052
เด็กหญิงสุพรรษา เปรมจิตต์ 23/11/61 0 19 19 21053
นางสาวอลิษา คำงาม 0 0 0 21056
นางสาวจิรกร พืชทองหลาง 0 0 0 21172
นายภาคภูมิ วิชัยยา 0 16 16 21267
นายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0 0 0 21841
เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0 0 0 21842
เด็กชายถิระ ฑีฆะพันธ์ 0 0 0 22611
นายพนมศักดิ์ สอนจันทร์ 0 0 0 22612
นายวุฒิชัย เครื่องพาที 0 0 0 22613
0 189 189
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
เด็กชายอภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0 0 0 21058
เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 0 0 0 21059
เด็กชายจักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0 0 0 21060
นายจิรพัฒน์ เจริญผล 0 0 0 21061
เด็กชายจีรศักดิ์ พรมแดง 0 0 0 21062
เด็กชายชัยณรงค์ วะชุม 0 0 0 21063
เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0 0 0 21064
เด็กชายณัฐพล ทองแดง 0 0 0 21065
เด็กชายดลวัฒน์ ธานี 0 0 0 21067
เด็กชายธนพล ศรีดี 0 0 0 21068
เด็กชายธนิก แดงสมอ 0 0 0 21069
เด็กชายธีรภัทร บุญสิทธิ์ 0 0 0 21070
นายปัญจพล เพลาวัน 0 0 0 21071
เด็กชายพชรพล นาคสร้อย 0 2 2 21072
เด็กชายพีรกฤษ์ จงกลาง 0 0 0 21073
นายพีรวิชญ์ สดมีศรี 0 0 0 21075
เด็กชายมนภาส พรมมี 0 0 0 21076
นายรัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0 0 0 21077
เด็กชายวิทวัส มอญใหม 0 0 0 21079
เด็กชายสรายุทธ จันภิรมย์ 0 0 0 21081
นายอภิวิชญ์ กาทอง 0 4 4 21082
เด็กชายนันทพงศ์ ชมภู 0 0 0 21091
เด็กชายพงศพัศ สุวรรณวงค์ 0 0 0 21092
เด็กหญิงจิราพร สุ่มมาตย์ 11/12/61 0 12 12 21084
เด็กหญิงชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 0 0 0 21085
เด็กหญิงชาลิณี สีแสงเขียว 0 0 0 21086
เด็กหญิงนริศรา นิ่มอนงค์ 0 0 0 21088
นางสาวนวรัตน์ ศรีรัตน์ 0 0 0 21089
เด็กหญิงนัซรียา หวังสระ 0 21 21 21090
นางสาวพรกนก บุญบัญญัติ 0 0 0 21093
นางสาวแพรวา เข็มไทย 0 0 0 21095
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 0 0 0 21096
เด็กหญิงวารี กิจขันธ์ 0 8 8 21097
เด็กหญิงวาสนา สาทำโล 0 0 0 21098
นางสาวศิรประภา รอดภัย 0 0 0 21099
เด็กหญิงสุพัดชา สาปลั่ง 0 0 0 21100
เด็กหญิงสุภัชชา อินทริง 0 5 5 21101
เด็กหญิงอภิญญา จินสมุร์ 0 0 0 21102
เด็กหญิงอัญธิชา เอี่ยมโบราณ 0 0 0 21103
เด็กหญิงพุทธชาติ บุญเอี่ยม 0 0 0 21173
นางสาวสุพรรณี แซ่แต้ 0 0 0 21007
เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 23/11/61 0 14 14 21815
เด็กชายปองภพ ไขจันทร์ 0 20 20 22614
นางสาวสุกัญญา เทินชัยภูมิ 0 0 0 22615
เด็กหญิงบุษปภัทร บัวสำอางค์ 11/12/61 0 40 40 22635
0 126 126

ม.3 โปรดยืมด่วนค่ะ เข้าไปจดเลคเชอร์วิชาครูด้วย

ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 0 0 0 20550
เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 0 0 0 20552
นายมีชัย โจมรัมย์ 0 0 0 20554
เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0 3 3 20555
นายศุภกฤต ชำนาญไพร 0 0 0 20557
เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 0 0 0 20558
เด็กชายปิยะ มิท 0 0 0 20580
เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 0 3 3 20581
เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 0 0 0 20594
เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 0 0 0 20556
เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0 0 0 20559
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 11/12/61 0 28 28 20560
เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0 0 0 20561
เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0 0 0 20562
เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0 0 0 20563
เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0 5 5 20564
เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0 2 2 20565
เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0 1 1 20566
เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 11/12/61 0 10 10 20567
นางสาวชนารดี แสงปัญญา 11/12/61 0 12 12 20568
เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0 0 0 20569
เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0 0 0 20570
เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 11/12/61 0 16 16 20572
เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 18 18 20573
เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 0 3 3 20574
เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 11/12/61 0 15 15 20575
เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0 0 0 20576
เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
นางสาวประวีณา เลขนอก 0 4 4 20578
เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 0 0 0 20579
เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 0 3 3 20582
เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 0 0 0 20583
เด็กหญิงพาพร พลสงัด 0 5 5 20584
นางสาวพิพา อินทรเสน 0 2 2 20585
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 0 0 0 20586
เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 0 0 0 20587
เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 20 20 20588
เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 0 0 0 20590
เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 0 0 0 20591
นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 13 13 20592
นางสาวสโรชา พิจารณ์ 0 0 0 20593
นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 11/12/61 0 11 11 20595
นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 11/12/61 0 16 16 20596
เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 0 7 7 21175
เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0 0 0 21860
เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 0 9 9 22605
0 260 260
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 0 0 0 20597
เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 0 0 0 20598
เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0 5 5 20599
เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 0 0 0 20600
เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 0 0 0 20601
เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0 0 0 20602
เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
นายธีรชัย สายสินธ์ 0 0 0 20604
เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 0 0 0 20605
เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 0 0 0 20606
เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
นายไวยากรณ์ มินตา 0 0 0 20612
นายคีรีพล ใจหนักแน่น 0 0 0 20613
เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 0 0 0 20614
เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 0 0 0 20615
เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 15 15 20616
เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 0 1 1 20617
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 12 12 20619
เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 20 20 20620
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 0 0 0 20621
นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 0 2 2 20622
นางสาวนัชนิสา เชิดชู 0 0 0 20623
เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 19 19 20624
เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 10 10 20625
เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 0 2 2 20626
เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 0 0 0 20628
นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 11/12/61 0 10 10 20630
เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 29 29 20631
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 4 0 4 20632
นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 0 8 8 20633
เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
นางสาวยลดา บำเพ็ง 0 0 0 20636
เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 17 17 20637
เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 2 16 18 20639
นางสาวอนุสรา นวนิล 0 0 0 20640
นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 0 0 0 20643
นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 16 16 21229
เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 1 16 17 21265
เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 20 20 21862
เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 4 0 4 21903
เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 11/12/61 0 35 35 22606
11 460 471
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 0 0 0 20645
นายธชาภัทร ทองใบน้อย 0 0 0 20646
เด็กชายธนกร การะเกตุ 0 0 0 20647
เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 0 0 0 20648
เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0 0 0 20649
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0 0 0 20650
นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 0 0 0 20651
เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 17 17 20652
เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 0 4 4 20653
เด็กชายปารวี สุวรรณะ 0 0 0 20654
เด็กชายพีรพล แววกระโทก 11/12/61 0 12 12 20656
เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 0 2 2 20658
เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 0 1 1 20660
นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0 0 0 20661
เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0 0 0 20662
เด็กชายอรรถพล นิลศรี 0 0 0 20663
เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 0 0 0 20664
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11/12/61 0 10 10 20665
เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0 1 1 20666
เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 0 0 0 20667
เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 0 5 5 20668
เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 11/12/61 0 12 12 20669
เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 0 0 0 20670
นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 0 6 6 20671
เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 0 2 2 20672
เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 1 8 9 20674
นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 10 7 17 20675
เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 0 5 5 20676
เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 11/12/61 0 13 13 20677
เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 0 0 0 20678
เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 0 4 4 20679
นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 11/12/61 0 15 15 20680
เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 0 3 3 20681
นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 16 16 20685
เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 15 15 20686
เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 0 0 0 20687
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 5 16 21 20688
เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 1 0 1 20689
เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0 7 7 21181
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 0 5 5 21219
เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0 0 0 21225
นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0 0 0 21231
เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 0 0 0 21865
เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 6 17 21942
46 244 290
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 21 21 20692
เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 0 0 0 20693
เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 0 0 0 20695
เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0 0 0 20696
เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 20 20 20697
เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
เด็กชายพงศภัค ผาสุข 0 0 0 20699
เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 0 0 0 20701
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 0 1 1 20702
เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0 1 1 20703
เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 0 0 0 20704
เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 0 0 0 20705
นายสหรัฐ พุ่มพวง 0 0 0 20706
เด็กชายสิขเรศ จันสี 0 0 0 20707
เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 0 0 0 20708
เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง 0 0 0 21177
เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 0 0 0 21183
เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 0 0 0 20710
เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 11/12/61 0 10 10 20711
เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 16 16 20716
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
เด็กหญิงนลิตา แถมพร 0 8 8 20718
เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 0 4 4 20719
เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 0 0 0 20720
เด็กหญิงพิชญา บัวมี 0 0 0 20721
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 0 3 3 20722
เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 0 7 7 20723
นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 17 17 20724
เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 0 0 0 20725
เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 19 19 20726
เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 0 8 8 20729
นางสาวสโรชา สุขเจริญ 0 0 0 20730
นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 0 0 0 20731
นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 19 19 20732
เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ 0 0 0 20734
เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1 0 1 20735
เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 0 0 0 20736
เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 12 12 21904
นางสาวจิตติมา จันขาว 0 0 0 22607
1 308 309
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 0 0 0 20738
เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 0 0 0 20740
เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0 0 0 20741
เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20742
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20743
เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 0 0 0 20744
เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0 0 0 20745
นายธิรวัฒน์ หาเคน 11/12/61 0 21 21 20746
เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0 0 0 20747
นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0 0 0 20749
เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 0 0 0 20750
เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 0 0 0 20753
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0 0 0 20754
เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 0 0 0 20756
เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 0 0 0 20757
เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 0 0 0 20758
เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
นายวัชรพล นภาประสาทพร 0 0 0 20760
เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
เด็กชายศักดา เกษมาลา 0 0 0 20762
เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 0 0 0 20763
เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 0 0 0 20764
เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 10 10 20766
เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 0 0 0 20767
นายอริยวัฒน์ สุภาพ 0 5 5 20768
เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20770
นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0 0 0 21176
เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 11/12/61 0 32 32 20771
เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 0 0 0 20774
เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 0 0 0 20776
เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 0 0 0 20777
เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 17 17 20778
นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 0 0 0 20779
เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 11/12/61 0 13 13 20780
นางสาวศิริวรรณ คำสี 0 0 0 20781
เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 0 0 0 20782
เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 0 3 3 20783
เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 0 4 4 20784
นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 11/12/61 0 20 20 21266
เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 0 0 0 21927
0 242 242
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 0 0 0 20786
เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0 0 0 20791
เด็กชายตุลา สาระบุตร 0 9 9 20792
นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 0 0 0 20794
เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 0 5 5 20798
เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 0 0 0 20804
นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
นายสมิทธิ สมใจ 0 0 0 20813
นายสหกานต์ ศรีมะลัย 0 6 6 20814
เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
เด็กชายอดิเทพ ทองดี 0 0 0 20817
เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 11/12/61 0 14 14 20818
เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 0 0 0 20819
เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 0 0 0 20820
เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 0 0 0 20821
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 11/12/61 0 14 14 20822
เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 0 0 20823
เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 0 0 0 20824
นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 0 3 3 20825
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 11 11 20827
นางสาวปรางฉาย ประจิตร 0 0 0 20828
เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 2 2 20829
นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0 0 0 20831
นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
0 167 167
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 0 0 0 20833
เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 0 3 3 20834
นายชินวัฒน์ ดาวใส 0 0 0 20835
เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 0 0 20836
นายณรงค์เดช แตงอ่อน 0 0 0 20837
นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 0 8 8 20841
นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
นายบัณฑิต กลิ่นหอม 0 0 0 20844
นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0 0 0 20845
นายประกาศิต เกิดโต 0 0 0 20846
เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 0 0 0 20849
นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 0 0 0 20851
เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0 1 1 20852
เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 0 0 0 20855
เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0 0 0 20856
เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 0 9 9 20858
เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0 0 0 20860
เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 0 0 0 20861
นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0 0 0 20863
เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 0 8 8 21215
เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 0 0 20864
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0 0 0 20870
เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 0 0 0 20872
เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 0 0 0 20873
เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 11 11 20875
เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0 0 0 20876
เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 0 0 0 20877
เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 0 0 0 20878
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 0 0 20879
เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 0 0 0 21223
เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 0 0 0 22608
0 167 167
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
เด็กชายภาคิน คชเผือก 11/12/61 0 11 11 20609
เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 0 9 9 20881
เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 0 0 0 20882
เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 0 0 0 20883
เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 0 0 0 20884
เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 11/12/61 0 13 13 20886
นายพงศพัศ พรประธาน 11/12/61 0 10 10 20887
เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0 0 0 20888
เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 11/12/61 0 15 15 20889
นายภาวิต ทองคำ 0 0 0 20890
เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 0 0 0 20891
เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 17 17 20893
เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 2 2 4 20894
เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 0 0 0 20682
เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 0 0 0 20868
เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 0 0 0 20895
เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 0 0 0 20896
เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 0 2 2 20897
เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 13 13 20898
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 22 22 20900
เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 35 35 20903
เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11/12/61 0 10 10 20904
เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 11/12/61 0 42 42 20905
เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 0 0 0 20907
เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ 0 0 0 20909
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 11/12/61 0 28 28 20910
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 12 12 20911
เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 10 10 20912
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11/12/61 0 16 16 20913
เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 0 0 0 21917
2 353 355
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0 0 0 20915
นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0 7 7 20916
เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0 0 0 20917
เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
เด็กชายชยพล ภูสะทด 11/12/61 0 15 15 20919
นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 11/12/61 0 19 19 20921
เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
นายทรงธรรม อู่ไทย 11/12/61 0 11 11 20923
นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
เด็กชายธนัท งามสงวน 0 7 7 20926
เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 16 16 20932
เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 0 0 0 20933
นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 11/12/61 0 21 21 20934
เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 0 0 0 20935
เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 0 6 6 20937
เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0 2 2 20944
เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 0 0 0 20947
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 0 0 0 20949
นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 0 0 0 20951
นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ 0 0 0 20953
นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20954
เด็กหญิงปริยา คำนาน 0 0 0 20956
เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 4 4 20957
เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0 2 2 20961
เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
นายยศกร สินแท้ 11/12/61 0 21 21 21907
เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 0 0 21908
0 239 239
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 0 0 0 20963
เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0 0 0 20967
เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 0 0 0 20968
เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 0 0 0 20970
นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 13 13 20973
เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 0 0 0 20975
เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 0 0 0 20976
เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 0 4 4 20977
เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 14 14 20979
เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 0 0 0 20980
เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 0 0 0 20982
เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 0 0 0 20983
นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 0 4 4 20984
นายสราวุธ กลั่นอักโข 0 0 0 20985
นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 0 0 0 20986
เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 0 6 6 20987
เด็กชายสุพจน์ พูลมา 0 0 0 20988
เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 0 1 1 20989
เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 25 25 20990
เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0 0 0 20991
นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0 1 1 20992
เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 0 5 5 20993
เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 0 0 0 20994
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 0 0 0 20995
เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 0 0 0 20996
เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 1 0 1 20997
เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 0 0 0 20998
นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 14 14 20999
เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 1 2 3 21000
นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 1 0 1 21002
เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 0 0 0 21003
เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 0 0 0 21004
เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 1 6 7 21005
เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 0 2 2 21006
เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 0 0 0 21008
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 1 0 1 21010
เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0 4 4 21936
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 247 252
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0 0 0 21014
นายชนกนันท์ อดกลั้น 0 0 0 21015
นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 0 0 0 21016
เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 0 0 0 21019
นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 11/12/61 0 17 17 21020
เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 0 0 0 21022
เด็กชายนพพร บุญเต็ม 11/12/61 0 19 19 21023
นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 0 0 0 21024
นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 0 0 0 21026
เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 0 0 21027
นายภูธเนศ กองพิธี 0 0 0 21028
นายภูวนารท อ่อนนวล 0 1 1 21029
นายวิระ สาระวัน 0 0 0 21031
นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0 0 0 21033
นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 0 0 0 21035
เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 40 40 21036
เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 0 0 0 21037
เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร 0 1 1 21184
เด็กหญิงกชพร บุปผา 11/12/61 0 18 18 21038
เด็กหญิงวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 23/11/61 0 11 11 21039
นางสาวจิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0 0 0 21040
เด็กหญิงชญานิน แสงสว่าง 0 0 0 21041
เด็กหญิงชัชชญา สุวรรณจินดา 0 0 0 21044
เด็กหญิงนันทนา เมืองเฉลิม 0 0 0 21045
เด็กหญิงพีรญา แซ่แต้ 0 0 0 21047
เด็กหญิงรติมา วงษ์รุ่งเรือง 0 7 7 21048
นางสาวศุทหทัย หงษ์ทอง 0 0 0 21050
เด็กหญิงสาวิกา ภิรมย์ไกรภักดี 0 0 0 21051
เด็กหญิงสุธาสินี เหล็กใหล 0 0 0 21052
เด็กหญิงสุพรรษา เปรมจิตต์ 23/11/61 0 19 19 21053
นางสาวอลิษา คำงาม 0 0 0 21056
นางสาวจิรกร พืชทองหลาง 0 0 0 21172
นายภาคภูมิ วิชัยยา 0 9 9 21267
นายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0 0 0 21841
เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0 0 0 21842
เด็กชายถิระ ฑีฆะพันธ์ 0 0 0 22611
นายพนมศักดิ์ สอนจันทร์ 0 0 0 22612
นายวุฒิชัย เครื่องพาที 0 0 0 22613
0 142 142
ปรินท์เมื่อ 11/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/12 หนังสือเล่ม 3/12 อีบุ๊ค 3/12 รวม m3/12
เด็กชายอภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0 0 0 21058
เด็กชายกิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 0 0 0 21059
เด็กชายจักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0 0 0 21060
นายจิรพัฒน์ เจริญผล 0 0 0 21061
เด็กชายจีรศักดิ์ พรมแดง 0 0 0 21062
เด็กชายชัยณรงค์ วะชุม 0 0 0 21063
เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0 0 0 21064
เด็กชายณัฐพล ทองแดง 0 0 0 21065
เด็กชายดลวัฒน์ ธานี 0 0 0 21067
เด็กชายธนพล ศรีดี 0 0 0 21068
เด็กชายธนิก แดงสมอ 0 0 0 21069
เด็กชายธีรภัทร บุญสิทธิ์ 0 0 0 21070
นายปัญจพล เพลาวัน 0 0 0 21071
เด็กชายพชรพล นาคสร้อย 0 2 2 21072
เด็กชายพีรกฤษ์ จงกลาง 0 0 0 21073
นายพีรวิชญ์ สดมีศรี 0 0 0 21075
เด็กชายมนภาส พรมมี 0 0 0 21076
นายรัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0 0 0 21077
เด็กชายวิทวัส มอญใหม 0 0 0 21079
เด็กชายสรายุทธ จันภิรมย์ 0 0 0 21081
นายอภิวิชญ์ กาทอง 0 4 4 21082
เด็กชายนันทพงศ์ ชมภู 0 0 0 21091
เด็กชายพงศพัศ สุวรรณวงค์ 0 0 0 21092
เด็กหญิงจิราพร สุ่มมาตย์ 11/12/61 0 12 12 21084
เด็กหญิงชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 0 0 0 21085
เด็กหญิงชาลิณี สีแสงเขียว 0 0 0 21086
เด็กหญิงนริศรา นิ่มอนงค์ 0 0 0 21088
นางสาวนวรัตน์ ศรีรัตน์ 0 0 0 21089
เด็กหญิงนัซรียา หวังสระ 0 5 5 21090
นางสาวพรกนก บุญบัญญัติ 0 0 0 21093
นางสาวแพรวา เข็มไทย 0 0 0 21095
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 0 0 0 21096
เด็กหญิงวารี กิจขันธ์ 0 8 8 21097
เด็กหญิงวาสนา สาทำโล 0 0 0 21098
นางสาวศิรประภา รอดภัย 0 0 0 21099
เด็กหญิงสุพัดชา สาปลั่ง 0 0 0 21100
เด็กหญิงสุภัชชา อินทริง 0 5 5 21101
เด็กหญิงอภิญญา จินสมุร์ 0 0 0 21102
เด็กหญิงอัญธิชา เอี่ยมโบราณ 0 0 0 21103
เด็กหญิงพุทธชาติ บุญเอี่ยม 0 0 0 21173
นางสาวสุพรรณี แซ่แต้ 0 0 0 21007
เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 23/11/61 0 14 14 21815
เด็กชายปองภพ ไขจันทร์ 0 0 0 22614
นางสาวสุกัญญา เทินชัยภูมิ 0 0 0 22615
เด็กหญิงบุษปภัทร บัวสำอางค์ 11/12/61 0 40 40 22635
0 90 90

ค้างส่ง ถึง 11 ธ.ค. 2561

 

26/11/2561 21949 เด็กชายธนสร ไชยอุดร ม.1/1 0040676 การ์ตูนความรู้ ประวัติศาสตร์ดลกมหาสนุก : การฟื้นฟูศิลปะวิทยาและการสำรวจทางทะเล (159฿)
28/11/2561 21965 เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม ม.1/1 0041557 Why? ช่วยเด็กประถมเก่งคณิต เล่ม 5 (178฿)
28/11/2561 21974 เด็กหญิงพรพิมล เรืองกัลป์ ม.1/1 0038786 เติมรักใสให้หัวใจหนุ่มข้างบ้าน เล่ม 1 (139฿)
28/11/2561 21985 เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์ ม.1/1 0039187 หนุ่มสุดเขี้ยวเกี่ยวหัวใจสาวแสบ (138฿)
11/12/2561 21984 เด็กหญิงสุกัญญา จิตรเทิดศักดิ์ ม.1/1 0040064 เอาชีวิตรอดจากกัมมันตภาพรังสี 1 (158฿)
27/7/2561 22337 เด็กหญิงภาวิกานต์ (ออก) นาคสัมฤทธิ์ ม.1/10 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
30/11/2561 22305 เด็กชายทีปกร เรืองเขียว ม.1/10 0041584 ผีน้อยกุ๊กกุ๊กกู๋จอมขมังเลข ตอน มายากลสุดพิศวง (175฿)
30/11/2561 22330 เด็กหญิงนัฏนรินทร์ (ออก) จันทมาศ ม.1/10 0039196 มหึมามหาสมุทร (115฿)
11/12/2561 22316 เด็กชายรัฐภูมิ อัมฤทธิ์ ม.1/10 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
11/12/2561 22328 เด็กหญิงนงรัตน์ ดีพาชู ม.1/10 0039174 นักเรียนไทยในเมืองเวียด (125฿)
29/11/2561 22426 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมัย ม.1/13 0014163 ศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน
30/11/2561 22544 เด็กชายภัคพล ชาไธสง ม.1/14 0001379 คนแปลกหน้า
30/11/2561 22545 เด็กชายภาคภูมิ ตูมหอม ม.1/14 0037680 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
23/11/2561 22541 เด็กชายชวนากร สุริยศ ม.1/15 0041222 ศิลปะการตัดกระดาษตกแต่งป้ายนิเทศ (180฿)
23/11/2561 22542 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีพิชัย ม.1/15 0041578 เซียนโกะ เล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ (175฿)
23/11/2561 22546 เด็กชายมงคล บุญฉลอง ม.1/15 0037588 พายุสุริยะ สัญญาณเตือนภัยแห่งจักรวาล (150฿)
23/11/2561 22547 เด็กชายวรภัทร ทองใบ ม.1/15 0041065 พระจันทร์ทรงกลด (140฿)
23/11/2561 22549 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอกจันทร์ ม.1/15 0005634 ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
23/11/2561 22550 เด็กชายอัครภณ บุญประกอบ ม.1/15 0019280 ชีววิทยา 3
23/11/2561 22551 เด็กหญิงกนกพร เจริญกิจรุ่งเรือง ม.1/15 0041282 ท็อดฮันเตอร์ มูน เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน (265฿)
23/11/2561 22553 เด็กหญิงชลลดา จูวัฒน์ ม.1/15 0041444 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
23/11/2561 22554 เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ป้อม ม.1/15 0014729 หลักเศรษฐศาสตร์
23/11/2561 22557 เด็กหญิงนนท์ธิดา สีดา ม.1/15 0041442 ทดสอบความรู้อาเซียน เล่ม 1 (100฿)
23/11/2561 22561 เด็กหญิงอาริษา สีลานาค ม.1/15 0025061 ชีวิตจะดีขึ้น ตลอดไป
23/11/2561 22565 เด็กหญิงชนิภรณ์ ฟักแฝง ม.1/15 0038028 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
23/11/2561 22566 เด็กชายปารวีย์ ศานต์วีระศักดิ์ ม.1/15 0037597 อาเซียน 360 องศา (185฿)
23/11/2561 22567 เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มมอย ม.1/15 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
23/11/2561 22569 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์ศรีกรม ม.1/15 0036899 โรงเรียนริมทะเล (135฿)
30/11/2561 22570 เด็กชายชลิต ทองเรือง ม.1/15 0025466 หนุ่มแว่นหน้าใสเกี่ยวหัวใจยัยตัวแสบ เล่ม 1 (139฿)
30/11/2561 22573 เด็กหญิงอริสา แป้นจันทร์ ม.1/15 0038541 100 เรื่องน่ารู้ในลาว (139฿)
11/12/2561 22552 เด็กหญิงจิรัชญา สุมัง ม.1/15 0040992 ไม่ยากถ้าอยากทำเบเกอรี่ (145฿)
11/12/2561 22559 เด็กหญิงอัญชลี พรมตา ม.1/15 0041556 ยอดนักสืบ CSI เล่ม 2 (158฿)
11/12/2561 22563 เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนอิฐ ม.1/15 0024745 เพราะเธอคือปาฏิหาริย์ของหัวใจ 2 (179฿)
21/11/2561 22019 เด็กหญฺิงเยาวลักษณ์ กรตุ้ม ม.1/2 0041518 Concept Art of Sevena World ประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อกำเนิดโลกเซวีน่า (250฿)
23/11/2561 22007 เด็กหญฺิงขวัญนภา เพียรกล้า ม.1/2 0039145 จับศัพท์มายำ สนทนาพาแซบ (250฿)
23/11/2561 22013 เด็กหญฺิงน้ำทิพย์ แก้วเรือง ม.1/2 0040469 เซี้ยวนัก รักซะให้เข็ด 1 (179฿)
26/11/2561 22050 เด็กหญิงณฐมณฑ์ แจ่มสว่าง ม.1/3 0038323 ไขรหัสบุคลิกภาพ (200฿)
11/12/2561 22028 เด็กชายครรชิต ตรงใจ ม.1/3 0040996 คุกกี้รันวิทย์ สุดฮาวิทย์ใกล้ตัว (148฿)
11/12/2561 22046 เด็กหญิงชลดา ต้นวงค์ ม.1/3 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
11/12/2561 22051 เด็กหญิงณัฐพร เนื่องเกิด ม.1/3 0040051 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
11/12/2561 22052 เด็กหญิงทิพปภา ชัญถาวร ม.1/3 0041002 ครอบครัวพุงกระทิ เล่ม 3 (158฿)
19/11/2561 22093 เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์สง่า ม.1/4 0037122 กบนอกกะลา : ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ เล่ม 31 (180฿)
26/11/2561 22100 เด็กหญิงรุ่งนภา จุนมุสิก ม.1/4 0041516 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับการ์ตูน เล่ม 1) (280฿)
11/12/2561 22095 เด็กหญิงปิยบุตร เมืองคำ ม.1/4 0041517 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับ การ์ตูน เล่ม 2 จบ) (350฿)
12/11/2561 22109 เด็กชายชัยกฤต โกฏิรักษ์ ม.1/5 0041707 ก๊วนไดโนเสาร์สุดป่วนท่องยุคจูแรสซิก ตอน ตะลุยเพลิงลาวา (105฿)
12/11/2561 22110 เด็กชายณภัทร เตมิยานนท์ ม.1/5 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
12/11/2561 22117 เด็กชายนิธิศ เหมาะดีหวัง ม.1/5 0009173 อะไรเอ่ย? 108คำถามอาเซียน (100฿)
12/11/2561 22123 เด็กชายศิรศักดิ์ นิ่มประภา ม.1/5 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
12/11/2561 22142 เด็กหญิงสุรีพร คำวิเศษณ์ ม.1/5 0040630 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
22/11/2561 22130 เด็กหญิงธนัญชนก กล่ำใจบุญ ม.1/5 0041084 LOST First Sign : กลิ่นอายของทองแดง (250฿)
22/11/2561 22139 เด็กหญิงวนิสรา วิทเวทย์ ม.1/5 0001116 ภูเก็ต
28/11/2561 22144 เด็กหญิงสุวิมล สระทองเติม ม.1/5 0041433 ผียุโรป (175฿)
4/12/2561 22128 เด็กหญิงณณัณ วรรณแสง ม.1/5 0039254 Why? สมอง (148฿)
4/12/2561 22145 เด็กหญิงอภิชญา โทไข่สอน ม.1/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
11/12/2561 22115 เด็กชายธิชากร บุรีวงษ์ ม.1/5 0020766 เรื่องไหนก็ไม่ใหญ่เท่าหัวใจ (160฿)
11/12/2561 22118 เด็กชายปฏิวัฒน์ ภิรมพินธุ์ ม.1/5 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
11/12/2561 22133 เด็กหญิงนารากร ธรรมจักร ม.1/5 0038156 กุมุสตา ฟิลิปปินส์ (119฿)
12/11/2561 22220 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เปรม ม.1/7 0041591 เซียนโกะ เล่ม 4 ยอดกุนซือนักวางแผน (175฿)
12/11/2561 22225 เด็กหญิงรุจรวี โพนโคกกรวด ม.1/7 0041567 มัมมี่ขี้สงสัย เล่ม 4 ตอน ความลับร่างกายมนุษย์ (148฿)
20/11/2561 22207 เด็กหญิงธิดารัตน์ มัชฌิมา ม.1/7 0041312 คำให้การจากศพ (295฿)
11/12/2561 22193 เด็กชายปฏิภาณ กองสุข ม.1/7 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
14/6/2561 22280 เด็กชายรัฐภูมิ ไชยมาศ ม.1/9 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
22/12/2560 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา (ออก) รอดเขียน ม.2/10 0038521 กบนอกกะลา เล่ม 107 ตอนตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ (180฿)
5/7/2561 21671 เด็กหญิงยศวดี (ออก) บอกประโคน ม.2/10 0041217 ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจำชาติในประชาคมอาเซียน (170฿)
12/11/2561 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี ม.2/10 0006221 ชีวประวัติสุนทรภู่
13/11/2561 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล ม.2/10 0040892 ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน หนทางสู่ความรวย (175฿)
20/11/2561 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก ม.2/10 0009228 ยา และการใช้ยาในทางที่ถูก
20/11/2561 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ ม.2/10 0041239 คุกกี้รัน เล่ม 10 ผจญภัยในมาดริด (148฿)
20/11/2561 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา ม.2/10 0041408 คุกกี้รัน เล่ม 6 ผจญภัยในเอเธนส์ (148฿)
20/11/2561 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ ม.2/10 0038928 หัวใจแบ่งไม่ได้ (180฿)
26/11/2561 22645 เด็กหญิงสุพัตรา งามบ้านผือ ม.2/10 0039569 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
13/11/2560 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน ม.2/11 0016966 ผีน้อยโลกมายากล
15/8/2561 22365 เด็กหญิงกุลยานันท์ ฐานชูศรีพงศ์ ม.2/11 0021633 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
29/11/2560 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ ม.2/2 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
11/12/2561 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ ม.2/2 0024747 เลโอนาร์โด ดาวินซี : อัจฉริยะศิลปิน (125฿)
19/11/2561 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น ม.2/4 0041540 นักรบมังกรท่องแดนมหัศจรรย์ 2:7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ (148฿)
27/11/2561 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ ม.2/4 0041353 ทาร์ซานมาแล้ว เล่ม 2 (158฿)
29/11/2561 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร ม.2/4 0038144 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
29/11/2561 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด ม.2/4 0020002 วิธีต้านอนุมูลอิสระในตัวคุณ
29/11/2561 22586 เด็กหญิงปนิสรา หลักดี ม.2/4 0041250 15 อัจฉริยะ เอาชีวิตรอดบนเกาะร้าง เล่ม 2 (168฿)
11/12/2561 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม ม.2/4 0041590 เอาชีวิตรอดตะลุยโลกคณิตศาสตร์ เล่ม 8 (158฿)
11/12/2561 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ ม.2/4 0035046 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ
13/6/2561 22588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ (ออก) ร่างฮก ม.2/5 0040633 ลาฟรอล่า โปเม่ สารพันเจ้าหญิงกุ๊กเวทมนตร์ (189฿)
12/11/2561 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี ม.2/5 0041297 สตาร์เชฟ กุ๊กสาวข้ามเวลา 1 : คลีนฟู้ดปะทะฟาสต์ฟู้ด (158฿)
14/11/2561 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต ม.2/5 0037125 กบนอกกะลา : น้ำผึ้ง น้ำหวานแห่งชีวิต เล่ม 40 (180฿)
29/11/2561 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง ม.2/5 0040890 อัศวินป่วนหมัดมังกร (50฿)
13/11/2561 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ ม.2/8 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
29/11/2561 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ ม.2/8 0025216 คู่มือซื้อยาให้เป็น
10/12/2561 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา ม.2/8 0024114 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 (150฿)
10/12/2561 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง ม.2/8 0041232 Drawing Comic 2 วาดตัวการ์ตูนผู้หญิงให้สวยปิ๊ง (265฿)
12/6/2560 21629 เด็กหญิงสวรรยา (ออก) ทองแพง ม.2/9 0039322 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 1 เรย์โนอาร์ เรียกข้าว่าผู้กล้า (200฿)
3/12/2561 22594 เด็กหญิงบัณฑิตา แซ่ลิม ม.2/9 0041656 กุหลาบ (195฿)
3/12/2561 22595 เด็กหญิงยุวรัตน์ แจ่มใจ ม.2/9 0041654 กล้วย (195฿)
19/11/2561 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.3/10 0040546 หมีน้อยแพนด้า (95฿)
19/11/2561 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ ม.3/10 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
19/11/2561 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.3/10 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
19/11/2561 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.3/10 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
19/11/2561 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ ม.3/10 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
11/12/2561 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี ม.3/2 0041305 Why? สิ่งประดิษฐ์ (148฿)
12/11/2561 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.3/3 0041588 โรงเรียนสร้างคนดี : ฉัยอยากบอกอารมณ์ (185฿)
11/12/2561 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.3/3 0017038 โดเรมอนเก่งเลขเรื่องเศษส่วนใน 7วัน
5/7/2561 20088 นายไทธชา (ออก) พวงทับทิม ม.4/5 0040219 คู่มือ ก้าวเดิน…เพื่อสุขภาพ (50฿)
23/7/2561 20219 นายมินทดา สร้อยวัน ม.4/5 0037711 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
28/11/2561 20248 นายธนาวุฒิ แคนขา ม.4/5 0041460 Half Night คำสาปสารพัดสัตว์ เล่ม 1 (260฿)
11/12/2561 20377 นางสาวคริมา โพธิ์อ่อง ม.4/5 0041291 ไม่ยากถ้าอยากเป็นที่รัก (145฿)
29/8/2560 20052 ด.ญ.ชนัดดา (ออก) วงค์ทอง ม.4/5 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
11/12/2561 19490 นางสาวธนพร สีมา ม.5/1 0020176 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม
5/7/2560 21894 นางสาวดวงหทัย (ออก) ลำพองชาติ ม.5/3 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
21/11/2561 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม ม.5/3 0005955 พันธุศาสตร์
26/11/2561 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี ม.5/3 0041691 4th Love แอดมิทหัวใจรักยกกำลังสี่ (150฿)
30/11/2561 22618 นายภัทรดนัย แสงสุภา ม.5/3 0040079 ดอกเตอร์จากกองขยะ (175฿)
28/11/2561 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี ม.5/4 0024441 ดวงใจของหมอหัวใจ
11/12/2561 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย ม.5/4 0041667 Rh Negative ความลับของฉันคือรักเธอ (149฿)
10/7/2561 19261 นางสาวศศิกานต์ (ออก) แตงพันธ์ ม.5/5 0040601 สองพี่น้อง กรรมดีกรรมชั่ว : จุลลนันทิยชาดก (35฿)
25/7/2561 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ ม.5/5 0013773 รู้อย่างนี้ทำดีตั้งนานแล้ว (100฿)
20/11/2561 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.5/5 0041492 ตำนานภาคกลาง (100฿)
26/11/2561 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.5/5 0041613 ผีหอพัก (175฿)
28/11/2561 19283 นายเมธัส  คาดีวี ม.5/5 0037126 กบนอกกะลา : ตามล่าแมงกะพรุนขุมทรัพย์ลอยน้ำ เล่ม 47 (180฿)
28/11/2561 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย ม.5/5 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
28/11/2561 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย ม.5/5 0041251 แก๊งซ่าท้าทดลอง 31 ศึกแม่เหล็กไฟฟ้า (158฿)
28/11/2561 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.5/5 0037380 The Carnival รักเหลือร้ายจับหัวใจใส่หน้ากาก (149฿)
11/12/2561 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม ม.5/5 0036905 หมีพิทักษ์ฝัน (105฿)
11/12/2561 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า ม.5/5 0041681 ความสุขของกะทิ (150฿)
11/12/2561 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง ม.5/5 0022596 ผลไม้เชื่อม หวานเย็น น้ำแข็งใสและไอศกรีม
11/12/2561 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย ม.5/5 0039796 พญาสีดอ (100฿)
11/12/2561 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ ม.5/5 0002105 ชีวิตนี้มีค่า
11/12/2561 22621 นางสาวรินรดา ศรีละมุล ม.5/5 0040068 รู้จักออม (100฿)
20/11/2561 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม ม.6/2 0041380 ความลับในเงามืด (ชุด คู่แฝดไขปริศนา) (235฿)
26/11/2561 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.6/2 0021448 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
28/11/2561 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย ม.6/2 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
28/11/2561 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก ม.6/2 0036857 แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เล่ม 2 (200฿)
11/12/2561 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.6/2 0039075 การ์ตูนนอกกะลา เล่ม 116 กระเบน วิหคแห่งท้องน้ำ (180฿)
26/1/2560 18163 นายพิศฐศักดิ์ (ออก) หิงสาลี ม.6/5 0005293 อยู่อย่างรักธรรมชาติ
20/7/2560 18669 นางสาวเพชรพราว (ออก) นพรัตน์ ม.6/5 0039562 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
10/8/2560 17897 นายณัชพล (ออก) พูลจนะกิจ ม.6/5 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
11/12/2561 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร ม.6/7 0041106 ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ (195฿)
11/12/2561 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ ม.6/7 0041412 ไม่อยากถ้าอยากทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด (158฿)
11/12/2561 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ ม.6/7 0041004 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในจียโบราณ (165฿)

4/7

กำลังยืมอีกหลายคน

ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 4/7 หนังสือเล่ม 4/7 อีบุ๊ค 4/7 รวม m4/7
นายธนากร เจนถูกใจ 15/11/2561 0 16 16 19910
นายคุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 3/12/61 0 21 21 19945
นายณัฐพร นาคสุข 15/11/2561 0 19 19 19948
นายพสิษฐ์ พลายงาม 15/11/2561 0 19 19 19952
นายอนุวัฒน์ วิเศษมี 15/11/2561 0 16 16 19958
นายอนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 15/11/2561 0 21 21 19959
นายชานนท์ สวัสดิ์หนู 15/11/2561 0 21 21 19986
นายวงษกร ประคองกลาง 0 4 4 20001
นายศักรินทร์ ตาใจ 23/11/61 0 19 19 20042
นายอธิบดี เกษมราช 3/12/61 0 18 18 20046
นายภูวิศ ทองเอก 0 0 0 20071
นายเบญจพล หมื่นรักษ์ 3/12/61 0 17 17 20134
นายศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 3/12/61 0 18 18 20165
นายพัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธุ์ 15/11/2561 0 17 17 20166
นายเจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 0 0 0 20207
นายธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 0 0 0 20210
นายนิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 0 0 0 20246
นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 0 0 0 20304
นายนิธิภัทร ชาบุรี 0 0 0 20306
นายนิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0 0 0 20307
นายวีรภัทร อยู่หลำ 0 0 0 20356
นายเกิดพงษ์ ภูนุช จะลาออก 0 0 0 20465
นายสุรวีร์ ศรีเขตการ 15/11/2561 0 17 17 20469
นายเกษม สังเกตุกิจ 0 0 0 22513
นายธีรภัทร คำทองสุข 15/11/2561 0 15 15 22514
นายปารย์ เมฆพัฒน์ 15/11/2561 0 16 16 22515
นายพีรณัฐ ปิ่นอยู่ จะลาออก 0 0 0 22516
นายสุภากร พวงรางสาด 3/12/61 0 19 19 22517
นางสาวพัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 15/11/2561 0 18 18 19596
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สารภก 15/11/2561 0 17 17 19961
นางสาวสุนิสา สำเนียงเพราะ 0 9 9 19983
นางสาวปรารถนา น้อยโจม 0 0 0 20013
นางสาวสาธิมา พิศโสระ 15/11/2561 0 16 16 20114
นางสาวนวรัตน์ โคมสูงเนิน 0 0 0 20328
นางสาววชิรญาณ์ อินทน้อย 15/11/2561 0 14 14 20331
นางสาวนฤมล สิงห์สา 15/11/2561 0 16 16 20366
นางสาวภัทรียา เกลี้ยงจิตร 3/12/61 0 20 20 22424
นางสาวสุพัตรา จานะศักดิ์ 15/11/2561 0 17 17 22504
นางสาวกมณชนก โปร่งจิตร 3/12/61 0 29 29 22518
นางสาวฐิติมา ดาผะเดิม 3/12/61 0 16 16 22519
นางสาวณัฐสุดา ศุภศร 3/12/61 0 16 16 22520
นางสาวพรทิภา บัวสรวง 15/11/2561 0 17 17 22522
นางสาวชัชฎาภรณ์ เรือนจักร
15/11/2561 0 11 11 22638
นางสาวบุษยมาศ ทองงาม
15/11/2561 0 18 18 22639
0 488 488
ห้องที่ 7 รวม 43 คน ( ช. 28, ญ. 15)

ม.3 03112561 11:30

ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/1 หนังสือเล่ม 3/1 อีบุ๊ค 3/1 รวม m3/1
เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 0 0 0 20550
เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 0 0 0 20552
นายมีชัย โจมรัมย์ 0 0 0 20554
เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0 1 1 20555
นายศุภกฤต ชำนาญไพร 0 0 0 20557
เด็กชายสุภกิณห์ จันทร์ดี 0 0 0 20558
เด็กชายปิยะ มิท 0 0 0 20580
เด็กชายปิยะพงษ์ ศรีหริ่ง 0 0 0 20581
เด็กชายสหรัถ พุทธิวงค์ 0 0 0 20594
เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 0 0 0 20556
เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0 0 0 20559
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 0 0 0 20560
เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0 0 0 20561
เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0 0 0 20562
เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0 0 0 20563
เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0 0 0 20564
เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0 0 0 20565
เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0 0 0 20566
เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 0 0 0 20567
นางสาวชนารดี แสงปัญญา 0 8 8 20568
เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0 0 0 20569
เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0 0 0 20570
เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 23/11/61 0 15 15 20571
เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0 0 0 20572
เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3/12/61 0 18 18 20573
เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 0 3 3 20574
เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 0 0 0 20575
เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0 0 0 20576
เด็กหญิงปนัดดา ธงชัย 23/11/61 0 15 15 20577
นางสาวประวีณา เลขนอก 0 4 4 20578
เด็กหญิงปริญญา สานุกูล 0 0 0 20579
เด็กหญิงพนิดา ภูสิมมา 0 0 0 20582
เด็กหญิงพรนภา เหงี่ยมสำโรง 0 0 0 20583
เด็กหญิงพาพร พลสงัด 0 5 5 20584
นางสาวพิพา อินทรเสน 0 0 0 20585
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 0 0 0 20586
เด็กหญิงภัทริณี มีบุญ 0 0 0 20587
เด็กหญิงมนต์นภา สีดา 3/12/61 0 19 19 20588
เด็กหญิงรัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 23/11/61 0 24 24 20589
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับเปรม 0 0 0 20590
เด็กหญิงวาริสา สุขมีทรัพย์ 0 0 0 20591
นางสาวศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 3/12/61 0 13 13 20592
นางสาวสโรชา พิจารณ์ 0 0 0 20593
นางสาวสิริวิมล ท้ศน์จันทร์ 0 0 0 20595
นางสาวสุนิษา ป้อมแจ่มศรี 0 0 0 20596
เด็กหญิงรัตติยา ดวงเจริญ 0 0 0 21175
เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0 0 0 21860
เด็กหญิงศุภิสรา งามขำ 0 0 0 22605
0 125 125
ห้องที่ 1 รวม 48 คน ( ช. 9, ญ. 39)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/2 หนังสือเล่ม 3/2 อีบุ๊ค 3/2 รวม m3/2
เด็กชายจักรกฤษ วัฒนรุ่ง 0 0 0 20597
เด็กชายเจษฎากร กระโทกชัย 0 0 0 20598
เด็กชายฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0 5 5 20599
เด็กชายชยานันท์ ขยันหา 0 0 0 20600
เด็กชายชัยยาพร ไตรยศ 0 0 0 20601
เด็กชายชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0 0 0 20602
เด็กชายไชยภัทร กันหาวงษ์ 23/11/61 0 20 20 20603
นายธีรชัย สายสินธ์ 0 0 0 20604
เด็กชายบัญญวัต ยงวิทยากุล 0 0 0 20605
เด็กชายพงศธร โสมรักษ์ 0 0 0 20606
เด็กชายภคิน อ่อนขาว 23/11/61 0 25 25 20607
เด็กชายภูวนาท เทพเกาะ 23/11/61 0 46 46 20610
นายไวยากรณ์ มินตา 0 0 0 20612
นายคีรีพล ใจหนักแน่น 0 0 0 20613
เด็กชายอนุวัฒน์ นิลศรี 0 0 0 20614
เด็กชายอษฎาวุธ สุขริน 0 0 0 20615
เด็กชายอิทธิรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 23/11/61 0 15 15 20616
เด็กหญิงขนิษฐา เซสูงเนิน 0 1 1 20617
เด็กหญิงชลธิชา บุตรสอน 23/11/61 0 21 21 20618
นางสาวชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 23/11/61 0 11 11 20619
เด็กหญิงชาลิสา เค้ายา 23/11/61 0 20 20 20620
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตีทอง 0 0 0 20621
นางสาวณัฏฐริกา คุชิตา 0 2 2 20622
นางสาวนัชนิสา เชิดชู 0 0 0 20623
เด็กหญิงณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 23/11/61 0 19 19 20624
เด็กหญิงณิชาภัทร เพลาวัน 23/11/61 0 10 10 20625
เด็กหญิงตุลยดา การเพียร 0 2 2 20626
เด็กหญิงถิรดา เสริมแก้ว 23/11/61 0 21 21 20627
เด็กหญิงนันทิชา ธรรมวงค์ 0 0 0 20628
นางสาวนิลลดา ทรงศิริ 23/11/61 0 15 15 20629
เด็กหญิงนีรชา เพ็งพิศ 0 0 0 20630
เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์กลาง 23/11/61 0 26 26 20631
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาภักดี 0 0 0 20632
นางสาวใบบุญ แซ่ลิ้ม 0 3 3 20633
เด็กหญิงพรทิพย์ นิตลาภ 23/11/61 0 29 29 20634
นางสาวมาราตรี ยาดอว์ 23/11/61 0 13 13 20635
นางสาวยลดา บำเพ็ง 0 0 0 20636
เด็กหญิงโยษิตา แก้วแช่ม 23/11/61 0 17 17 20637
เด็กหญิงอนัญญา จีนพิมพ์ 3/12/61 1 11 12 20639
นางสาวอนุสรา นวนิล 0 0 0 20640
นางสาวอริศรา ทัศน์จันทร์ 23/11/61 0 17 17 20641
เด็กหญิงอารดา อั๊งคำ 0 0 0 20643
นางสาวชนินาฏ วิริยะดิลก 3/12/61 0 16 16 21229
เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 23/11/61 0 16 16 21265
เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพย์ 23/11/61 0 15 15 21862
เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 0 0 0 21903
เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี 0 1 1 22606
1 397 398
ห้องที่ 2 รวม 47 คน ( ช. 17, ญ. 30)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/3 หนังสือเล่ม 3/3 อีบุ๊ค 3/3 รวม m3/3
นายณัฐนนท์ วิลานันท์ 0 0 0 20645
นายธชาภัทร ทองใบน้อย 0 0 0 20646
เด็กชายธนกร การะเกตุ 0 0 0 20647
เด็กชายธนกร มัณฑจิตร์ 0 0 0 20648
เด็กชายธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0 0 0 20649
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0 0 0 20650
นายบดินทร์ อุดมรัตน์ 0 0 0 20651
เด็กชายปรเมศวร์ ปูหนู 3/12/61 0 17 17 20652
เด็กชายปราโมทย์ สุดกังวาน 0 0 0 20653
เด็กชายปารวี สุวรรณะ 0 0 0 20654
เด็กชายพีรพล แววกระโทก 0 0 0 20656
เด็กชายพีระพัฒน์ เมืองแมน 23/11/61 0 29 29 20657
เด็กชายภัทรพล ลีรัตน์ 0 0 0 20658
เด็กชายศรันญู เย็นอารมย์ 0 0 0 20660
นายศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0 0 0 20661
เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0 0 0 20662
เด็กชายอรรถพล นิลศรี 0 0 0 20663
เด็กหญิงกนกพร คำภิระ 0 0 0 20664
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 0 0 0 20665
เด็กหญิงเจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0 1 1 20666
เด็กหญิงชานิดา วงศ์ยอด 0 0 0 20667
เด็กหญิงญาดา จักรพันธ์ 0 3 3 20668
เด็กหญิงนงนภัส เพ็งศิริ 0 0 0 20669
เด็กหญิงนพมาศ เสมอชน 0 0 0 20670
นางสาวนิรัชฌา กาวิละ 0 6 6 20671
เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ลา 0 1 1 20672
เด็กหญิงเบญจมาศ มีมุข 1 5 6 20674
นางสาวเบญจลักษณ์ ทองสุขใส 23/11/61 7 7 14 20675
เด็กหญิงปภัสสร แก่นบุดดี 0 0 0 20676
เด็กหญิงปริตา ทับวิเศษ 0 9 9 20677
เด็กหญิงปาณิศา ศรีสากล 0 0 0 20678
เด็กหญิงพรธิดา คัณทักษ์ 0 4 4 20679
นางสาวมนัสนันท์ ตองอ่อน 0 0 0 20680
เด็กหญิงมินตรา เสนสีสุข 0 0 0 20681
นางสาวรัตนา คนไว 23/11/61 18 23 41 20683
เด็กหญิงวิมลศิริ เมินขุนทด 23/11/61 0 13 13 20685
เด็กหญิงศิลป์สุภา ชัญถาวร 3/12/61 0 12 12 20686
เด็กหญิงหฤทัย โพธิ์ขำ 0 0 0 20687
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 23/11/61 4 16 20 20688
เด็กหญิงอังคณา อนันต์เจริญยศ 1 0 1 20689
เด็กหญิงสิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0 6 6 21181
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทแก้ว 0 3 3 21219
เด็กชายธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0 0 0 21225
นายอิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0 0 0 21231
เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 0 0 0 21865
เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม 23/11/61 11 6 17 21942
42 161 203
ห้องที่ 3 รวม 46 คน ( ช. 19, ญ. 27)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/4 หนังสือเล่ม 3/4 อีบุ๊ค 3/4 รวม m3/4
เด็กชายซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 3/12/61 0 21 21 20692
เด็กชายเณราทร สว่างแจ้ง 0 0 0 20693
เด็กชายธีรภัทร์ บ้านด่าน 0 0 0 20695
เด็กชายเธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0 0 0 20696
เด็กชายปฏิภาณ คำพิชิต 23/11/61 0 20 20 20697
เด็กชายปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 3/12/61 0 15 15 20698
เด็กชายพงศภัค ผาสุข 0 0 0 20699
เด็กชายพีรพัฒน์ สกุลมั่น 0 0 0 20701
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมความสุข 0 1 1 20702
เด็กชายวาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0 1 1 20703
เด็กชายวิชญะ รัตนพันธ์ 0 0 0 20704
เด็กชายวีรภัทร ศรีวิจิตร 0 0 0 20705
นายสหรัฐ พุ่มพวง 0 0 0 20706
เด็กชายสิขเรศ จันสี 0 0 0 20707
เด็กชายอนุชา ไชยสีหะนาท 0 0 0 20708
เด็กชายกิตติภัฒน์ ศรีสว่าง 0 0 0 21177
เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์จอม 0 0 0 21183
เด็กหญิงจินตนา หทัยทองมี 0 0 0 20710
เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0 4 4 20711
เด็กหญิงจุฑามาศ กรแก้ว 23/11/61 0 15 15 20712
เด็กหญิงฐิติมา กัณทษา 3/12/61 0 17 17 20714
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แมบจันทึก 23/11/61 0 15 15 20716
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งศิริ 23/11/61 0 22 22 20717
เด็กหญิงนลิตา แถมพร 0 8 8 20718
เด็กหญิงปทุมวดี อยู่สุข 0 4 4 20719
เด็กหญิงปรางทิพย์ มิตรชอบ 0 0 0 20720
เด็กหญิงพิชญา บัวมี 0 0 0 20721
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนทร 0 3 3 20722
เด็กหญิงรัศมิมาน จำรัมย์ 0 7 7 20723
นางสาววลัยลักษณ์ บัวสนิท 23/11/61 0 17 17 20724
เด็กหญิงวารุณี เทศสบาย 0 0 0 20725
เด็กหญิงวิชิดา ผาสุข 23/11/61 0 15 15 20726
เด็กหญิงศริญญา อภัยศรี 23/11/61 0 17 17 20727
เด็กหญิงศศิธร บินรัมย์ 23/11/61 0 20 20 20728
เด็กหญิงศุภิสรา โนนสันเทียะ 0 8 8 20729
นางสาวสโรชา สุขเจริญ 0 0 0 20730
นางสาวสุดารัตน์ เทียนมาลี 0 0 0 20731
นางสาวสุภาพร รักหทัย 3/12/61 0 19 19 20732
เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์คีรี 3/12/61 0 18 18 20733
นางสาวสุรัมภา เนตรจันทร์ 0 0 0 20734
เด็กหญิงอนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 0 0 0 20735
เด็กหญิงปัณยตา ภู่ก๋ง 0 0 0 20736
เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 23/11/61 0 18 18 21800
นางสาวปิยธิดา ธงชัย 23/11/61 0 12 12 21904
นางสาวจิตติมา จันขาว 0 0 0 22607
0 297 297
ห้องที่ 4 รวม 45 คน ( ช. 18, ญ. 27)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/5 หนังสือเล่ม 3/5 อีบุ๊ค 3/5 รวม m3/5
เด็กชายชลสิน เยาวเรศ 0 0 0 20738
เด็กชายณฐกร ทรัพย์สิน 0 0 0 20740
เด็กชายณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0 0 0 20741
เด็กชายณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20742
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0 0 0 20743
เด็กชายธนากรณ์ ไชยผง 0 0 0 20744
เด็กชายธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0 0 0 20745
นายธิรวัฒน์ หาเคน 0 6 6 20746
เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0 0 0 20747
นายนัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0 0 0 20749
เด็กชายพลภัทร ชายประโคน 0 0 0 20750
เด็กชายพีระพัฒน์ มูลลม่อม 0 0 0 20753
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0 0 0 20754
เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสุข 23/11/61 0 15 15 20755
เด็กชายภิภาคภูมิ ไชยดำ 0 0 0 20756
เด็กชายภูมินทร์ มีประโคน 0 0 0 20757
เด็กชายภูมินทร์ มั่งมี 0 0 0 20758
เด็กชายภูมิพัฒน์ สามารถกูล 23/11/61 0 15 15 20759
นายวัชรพล นภาประสาทพร 0 0 0 20760
เด็กชายวีรทัศน์ สร้อยทอง 23/11/61 0 19 19 20761
เด็กชายศักดา เกษมาลา 0 0 0 20762
เด็กชายศิลาเอก มุกธวัตร์ 0 0 0 20763
เด็กชายสรกฤช พรหมรักษ์ 0 0 0 20764
เด็กชายสันติภาพ หีบทอง 23/11/61 0 20 20 20765
เด็กชายอดิเรก เจริญวัฒน์ 23/11/61 0 10 10 20766
เด็กชายอนุพงษ์ อ่อนแท้ 0 0 0 20767
นายอริยวัฒน์ สุภาพ 0 5 5 20768
เด็กชายอษฎายุธ สุขริน 23/11/61 0 15 15 20769
นายอานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20770
นายพงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0 0 0 21176
เด็กหญิงขนิษฐา อุบลแย้ม 0 0 0 20771
เด็กหญิงจิราพรรณ สถิตสุข 23/11/61 0 17 17 20773
เด็กหญิงตรีปภัสร เรียงพล 0 0 0 20774
เด็กหญิงธัญชนก อัครชาติ 23/11/61 0 16 16 20775
เด็กหญิงนิชกานต์ สิทธิเดช 0 0 0 20776
เด็กหญิงเพียงดาว จุ้ยนิยม 0 0 0 20777
เด็กหญิงรำไพพรรณ พูลเจริญ 23/11/61 0 17 17 20778
นางสาววริศรา แจ้งสว่าง 0 0 0 20779
เด็กหญิงวาทศิลป์ ศรีอ้วน 0 2 2 20780
นางสาวศิริวรรณ คำสี 0 0 0 20781
เด็กหญิงสิริยากร แสงแก้ว 0 0 0 20782
เด็กหญิงสุนิสา พูลศิริ 0 3 3 20783
เด็กหญิงอรุณี กอบแก้ว 0 4 4 20784
นางสาวอมรรัตน์ จีนจาน 0 0 0 21266
เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 0 0 0 21927
0 164 164
ห้องที่ 5 รวม 45 คน ( ช. 31, ญ. 14)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/6 หนังสือเล่ม 3/6 อีบุ๊ค 3/6 รวม m3/6
เด็กชายจิรวัฒน์ งอกงามดี 0 0 0 20786
เด็กชายเจษฎา มีน้ำพูน 0 0 0 20787
นายเจษฎาพร เกตุงาม 0 0 0 20788
เด็กชายชัยธวัช กันหาวงษ์ 0 7 7 20789
เด็กชายชิดชัย คำปัง 0 0 0 20790
เด็กชายณัฐนันท์ ทองกล่ำ 0 0 0 20791
เด็กชายตุลา สาระบุตร 0 9 9 20792
นายธงไชย มิ่งขวัญ 0 0 0 20793
เด็กชายธีรภัทร ทองอนุ 0 0 0 20794
เด็กชายนวพล แจ่มจันทร์ 0 0 0 20795
เด็กชายปฐวี ปานสวน 0 0 0 20797
เด็กชายปณวัตร ขันอ่อน 0 5 5 20798
เด็กชายพณพล รุ่งเรือง 0 0 0 20799
นายพรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0 0 0 20800
เด็กชายพลวัตน์ รุ่งเรือง 0 0 0 20801
เด็กชายพัชรพล สิทธิชัย 0 7 7 20802
นายพีระพัฒน์ ทองนำ 23/11/61 0 28 28 20803
เด็กชายภัทรพงษ์ แดงน้อย 0 0 0 20804
นายโภควินท์ พลเขียว 0 0 0 20805
เด็กชายมารุต โกสุม 0 0 0 20806
เด็กชายมินทร์ธร จันทร์ดำ 0 0 0 20807
เด็กชายวิษณุ จันทร์ผอง 0 0 0 20809
เด็กชายศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0 0 0 20811
เด็กชายศุภราช วงษ์ดี 0 0 0 20812
นายสมิทธิ สมใจ 0 0 0 20813
นายสหกานต์ ศรีมะลัย 0 6 6 20814
เด็กชายสุรศักดิ์ นิลพัฒน์ 0 0 0 20815
เด็กชายสุริยัณ แสงนาค 0 0 0 20816
เด็กชายอดิเทพ ทองดี 0 0 0 20817
เด็กชายอนุชา ผ่องพรรณ์ 0 0 0 20818
เด็กชายอธิวัฒน์ ใจยา 0 0 0 21174
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกประทุม 0 0 0 20819
เด็กหญิงกุลธิดา ยลถนอม 0 0 0 20820
เด็กหญิงจิรวรรณ กำแทง 0 0 0 20821
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0 0 0 20822
เด็กหญิงฑิตยา กลัดบุบผา 0 0 0 20823
เด็กหญิงนภัสสร แก้วผ่องใส 0 0 0 20824
นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวล 0 3 3 20825
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิ่ง 0 0 0 20826
เด็กหญิงปนัดดา เดชรัตน์ 23/11/61 0 11 11 20827
นางสาวปรางฉาย ประจิตร 0 0 0 20828
เด็กหญิงมนัสวี และลอย 0 2 2 20829
นางสาวเรณู ทองสอน 0 0 0 20830
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0 0 0 20831
นายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 23/11/61 0 15 15 21905
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 23/11/61 0 28 28 21906
เด็กหญิงพัชรา ไหล่กลาง 23/11/61 0 18 18 22631
0 139 139
ห้องที่ 6 รวม 47 คน ( ช. 33, ญ. 14)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/7 หนังสือเล่ม 3/7 อีบุ๊ค 3/7 รวม m3/7
เด็กชายคณิต สาตร์ 0 0 0 20832
นายชลสิทธิ์ เรือนไทย 0 0 0 20833
เด็กชายชัยชาญ หมื่นนาค 0 3 3 20834
นายชินวัฒน์ ดาวใส 0 0 0 20835
เด็กชายณภัทร ขาววิมล 0 0 0 20836
นายณรงค์เดช แตงอ่อน 0 0 0 20837
นายณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0 0 0 20838
เด็กชายธนวัฒน์ ทองหล่อ 0 0 0 20840
เด็กชายธนาคาร ทิมเจริญ 0 8 8 20841
นายนัฐวุฒิ โสภา 0 0 0 20842
เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองเดช 23/11/61 0 15 15 20843
นายบัณฑิต กลิ่นหอม 0 0 0 20844
นายปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0 0 0 20845
นายประกาศิต เกิดโต 0 0 0 20846
เด็กชายพงศกร ประวิชัย 23/11/61 0 19 19 20847
เด็กชายพิชาญ ถาวรสังข์ 23/11/61 0 18 18 20848
เด็กชายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 0 0 0 20849
นายมนัสนันท์ บัวน้ำจืด 23/11/61 0 15 15 20850
เด็กชายยุทธนา ยิ่งยงค์ 0 0 0 20851
เด็กชายรักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0 1 1 20852
เด็กชายวธัญญู สำเร็จผล 0 0 0 20853
เด็กชายวสันต์ บาลอินทร์ 0 0 0 20855
เด็กชายวัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0 0 0 20856
เด็กชายศุภกร บุญมาเลิศ 23/11/61 0 15 15 20857
เด็กชายสิทธิพล ลูกแก้ว 0 9 9 20858
เด็กชายสุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0 0 0 20859
เด็กชายอภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0 0 0 20860
เด็กชายอัครเดช เพียรจำ 0 0 0 20861
นายอานัส อับดุลเลาะ 0 0 0 20862
นายอิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0 0 0 20863
เด็กชายปวัตน์ ชุนดี 0 8 8 21215
เด็กหญิงกัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0 0 0 20864
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0 0 0 20865
เด็กหญิงเทพธิดา มาตจุลา 0 0 0 20866
เด็กหญิงปริยากร แก้วสำราญ 23/11/61 0 16 16 20869
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0 0 0 20870
เด็กหญิงภคพร สุทธสนธ์ 23/11/61 0 29 29 20871
เด็กหญิงภัทรกร อินทปัญญา 0 0 0 20872
เด็กหญิงภิญญดา มูลท้วม 0 0 0 20873
เด็กหญิงยลดา สุขเจริญ 23/11/61 0 11 11 20875
เด็กหญิงวรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0 0 0 20876
เด็กหญิงศศินิภา วารีดำ 0 0 0 20877
เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐ 0 0 0 20878
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เคียงคู่ 0 0 0 20879
เด็กหญิงกิติยา จันทวัฒน์ 0 0 0 21223
เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 0 0 0 21819
นางสาวโสภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 0 0 0 22608
0 167 167
ห้องที่ 7 รวม 47 คน ( ช. 31, ญ. 16)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/8 หนังสือเล่ม 3/8 อีบุ๊ค 3/8 รวม m3/8
เด็กชายภาคิน คชเผือก 0 0 0 20609
เด็กชายกัณภัศ ธรรมนาม 23/11/61 0 18 18 20880
เด็กชายจิณณวัตร แซ่พ่าน 0 9 9 20881
เด็กชายเตชิต เกตุอยู่ 0 0 0 20882
เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริพานิช 0 0 0 20883
เด็กชายธนภัทร ลักษณะวิมล 0 0 0 20884
เด็กชายปณิธาน หล้าศักดิ์ 23/11/61 0 18 18 20885
เด็กชายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 0 0 0 20886
นายพงศพัศ พรประธาน 0 0 0 20887
เด็กชายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0 0 0 20888
เด็กชายภรัณยู สาพิมาน 0 0 0 20889
นายภาวิต ทองคำ 0 0 0 20890
เด็กชายภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 0 0 0 20891
เด็กชายหาญณรงค์ สุภาพันธ์ 23/11/61 0 17 17 20893
เด็กชายอิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 2 2 4 20894
เด็กหญิงเมธารัตน์ ทั่งโต 0 0 0 20682
เด็กหญิงปริญญานันท์ ผาหอมสุข 0 0 0 20868
เด็กหญิงจริญญา พิมพ์วงค์ 0 0 0 20895
เด็กหญิงเจนจิรา นาคะวงศ์ 0 0 0 20896
เด็กหญิงชนากานต์ เครือตา 0 2 2 20897
เด็กหญิงณัฎฐิกา ประทุมเมฆ 23/11/61 0 10 10 20898
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแท้ 23/11/61 0 22 22 20900
เด็กหญิงนันทิดา ป่าตาล 23/11/61 0 10 10 20901
เด็กหญิงนิตย์รดี กิจเจตนี 23/11/61 0 17 17 20902
นางสาวบงกชมาศ ศรีสากล 3/12/61 0 19 19 20903
เด็กหญิงพรรณรายณ์ นูคำเฮือง 0 0 0 20904
เด็กหญิงพุธิตา ใจเอื้อ 0 0 0 20905
เด็กหญิงมนทกานติ โกมลสวรรค์ 0 0 0 20907
เด็กหญิงวรินทร แล้วกระโทก 23/11/61 0 23 23 20908
เด็กหญิงวิชญาพร สีเพชร์ 0 0 0 20909
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรบุญ 0 0 0 20910
เด็กหญิงศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23/11/61 0 12 12 20911
เด็กหญิงสุภาสินี วิโสรัมย์ 23/11/61 0 10 10 20912
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ดาวเรือง 0 0 0 20913
เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 0 0 0 21917
2 189 191
ห้องที่ 8 รวม 35 คน ( ช. 15, ญ. 20)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/9 หนังสือเล่ม 3/9 อีบุ๊ค 3/9 รวม m3/9
นายกนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0 0 0 20915
นายกานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0 0 0 20916
เด็กชายกายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0 0 0 20917
เด็กชายคณิน ปุ่มทอง 0 0 0 20918
เด็กชายชยพล ภูสะทด 0 0 0 20919
นายณัฐวุฒิ รอบรู้ 0 0 0 20920
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่อนนอก 0 0 0 20921
เด็กชายทชากร ศรีพุทธา 3/12/61 0 20 20 20922
นายทรงธรรม อู่ไทย 0 1 1 20923
นายทัตพงศ์ ทัพพิมล 0 0 0 20924
เด็กชายธนดล พ่อค้า 0 0 0 20925
เด็กชายธนัท งามสงวน 0 0 0 20926
เด็กชายธีรพงศ์ คงกะเรียน 0 0 0 20927
เด็กชายนรินธรณ์ แสงนาค 0 0 0 20928
นายนิติพล กรีวิเวก 0 0 0 20929
เด็กชายปรัชญา พวงทองแค 0 0 0 20930
นายพงศพัศ ศรีพรม 0 7 7 20931
เด็กชายพัชรพล อินทร์เจริญ 23/11/61 0 14 14 20932
เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวนา 0 0 0 20933
นายจีรศักดิ์ พังโพธิ์ 0 6 6 20934
เด็กชายวินัย ดำรงรถการ 0 0 0 20935
เด็กชายวิรัช พรมสำลี 0 0 0 20936
เด็กชายศุภกร ช้างภู่พงางาม 0 0 0 20937
เด็กชายสหรัถ ดวงเจริญ 0 0 0 20938
เด็กชายสิทธิกร แม่นไธสง 0 0 0 20939
เด็กชายอนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3/12/61 0 17 17 20942
เด็กชายอรรถพร รุจิวงค์ 0 0 0 20943
เด็กชายอัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0 0 0 20944
เด็กชายอิงครัต ชมความสุข 3/12/61 0 21 21 20946
เด็กชายนันทกาญจน์ อินทรศรี 3/12/61 0 20 20 21180
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์หอม 0 0 0 20947
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปันสันเทียะ 0 0 0 20948
นางสาวจีระนันท์ สิถิระวัน 0 0 0 20949
นางสาวชลิตา ผาณิบุศย์ 0 0 0 20950
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์มล 0 0 0 20951
นางสาวตรีชยา ตันจันทร์ 0 0 0 20952
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศูนย์จันทร์ 0 0 0 20953
นางสาวนันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0 0 0 20954
เด็กหญิงปริยา คำนาน 0 0 0 20956
เด็กหญิงพัตรพิมล ปู่คลัง 0 0 0 20957
เด็กหญิงพิชญานัน เศษสุวรรณ 0 0 0 20958
เด็กหญิงวริยา คุ้มครอง 0 0 0 20959
เด็กหญิงสายสวรรค์ กันเชียง 0 6 6 20960
เด็กหญิงสิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0 1 1 20961
เด็กหญิงสิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 23/11/61 0 17 17 20962
นายยศกร สินแท้ 0 0 0 21907
เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0 0 0 21908
0 130 130
ห้องที่ 9 รวม 47 คน ( ช. 31, ญ. 16)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/10 หนังสือเล่ม 3/10 อีบุ๊ค 3/10 รวม m3/10
เด็กชายกฤษฎา ชื่นตา 0 0 0 20963
เด็กชายจีระเดช มั่งมี 23/11/61 0 17 17 20965
เด็กชายเจษฎา กลีบกลาง 23/11/61 0 25 25 20966
เด็กชายชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0 0 0 20967
เด็กชายณรงค์ชัย สีปาน 0 0 0 20968
เด็กชายณัฐภัทร วาชัยยุง 0 0 0 20970
นายธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 23/11/61 0 15 15 20972
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 23/11/61 0 13 13 20973
เด็กชายธนากร พงษ์งาม 3/12/61 0 24 24 20974
เด็กชายนัทธพงศ์ คำจักร์ 0 0 0 20975
เด็กชายปาณชัย บุตรเกษม 0 0 0 20976
เด็กชายบุญฤทธิ์ เชิญชม 0 4 4 20977
เด็กชายพงศกร ทะปะสพ 23/11/61 0 14 14 20978
เด็กชายพชรพล นกขมิ้น 23/11/61 0 14 14 20979
เด็กชายพีรพล ทวีพจน์ 0 0 0 20980
เด็กชายภาคภูมิ เทพบุปผา 0 0 0 20982
เด็กชายณัฐพล ปัญจกนกกุล 0 0 0 20983
นายวีรพงษ์ จำรัสศรี 0 4 4 20984
นายสราวุธ กลั่นอักโข 0 0 0 20985
นายสิริวัฒน์ จั่นจินดา 0 0 0 20986
เด็กชายสุขประเสริฐ โกเชก 0 6 6 20987
เด็กชายสุพจน์ พูลมา 0 0 0 20988
เด็กชายสุรเดช หมวดสันเทียะ 0 1 1 20989
เด็กชายอภิรักษ์ แสงมาน 23/11/61 0 24 24 20990
เด็กชายอภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0 0 0 20991
นายอภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0 1 1 20992
เด็กชายอานนท์ ศรีหะนาท 0 5 5 20993
เด็กชายรพีวิทย์ กมุทชาติ 0 0 0 20994
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คำดอกรับ 0 0 0 20995
เด็กหญิงณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 0 0 0 20996
เด็กหญิงธนพร พรสวัสดิ์ 1 0 1 20997
เด็กหญิงธนภรณ์ เดชโอภาส 0 0 0 20998
นางสาวธิฌาภา ทาจำปา 23/11/61 0 13 13 20999
เด็กหญิงนิธิภัทร เสทียนรัมย์ 1 2 3 21000
นางสาวแพรวพรรณ เนตรแสงสี 1 0 1 21002
เด็กหญิงมณฑิรา แจ่มแสง 0 0 0 21003
เด็กหญิงวิรัลยา ขันตินิยม 0 0 0 21004
เด็กหญิงสุดนภา สีหอม 1 6 7 21005
เด็กหญิงสุธารินี พันธกัน 0 1 1 21006
เด็กหญิงสุวรรณา พันทอง 0 0 0 21008
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลักขณา 23/11/61 0 17 17 21009
เด็กหญิงอริสรา สาระวงค์ 1 0 1 21010
เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0 4 4 21936
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูคาจารย์ 23/11/61 0 15 15 22609
เด็กชายวุฒิพงษ์ อนุทิลา 23/11/61 0 19 19 22610
5 244 249
ห้องที่ 10 รวม 45 คน ( ช. 29, ญ. 16)
ปรินท์เมื่อ 3/12/61
ชื่อ นามสกุล วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว 3/11 หนังสือเล่ม 3/11 อีบุ๊ค 3/11 รวม m3/11
นายกรภัทร รังผึ้ง 0 0 0 21011
นายกิตติพงษ์ ใจคำ 0 0 0 21012
เด็กชายฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0 0 0 21014
นายชนกนันท์ อดกลั้น 0 0 0 21015
นายณภัทร ศรีแป๊ะบัว 0 0 0 21016
เด็กชายณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0 0 0 21017
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวไทย 0 0 0 21018
เด็กชายธนบัตร เร่งมีศรี 0 0 0 21019
นายธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 0 0 0 21020
เด็กชายธราดล ศิริทรัพย์ 0 0 0 21021
เด็กชายธีรพันธุ์ คงกะเรียน 0 0 0 21022
เด็กชายนพพร บุญเต็ม 0 0 0 21023
นายนพรัตน์ ตั้นภูมี 0 0 0 21024
นายพีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0 0 0 21025
เด็กชายพุฒิพงค์ แดงสุวรรณ์ 0 0 0 21026
เด็กชายภคิน ทิชินคุณภัทร 0 0 0 21027
นายภูธเนศ กองพิธี 0 0 0 21028
นายภูวนารท อ่อนนวล 0 1 1 21029
นายวิระ สาระวัน 0 0 0 21031
นายศราวุธ สารการ 0 0 0 21032
เด็กชายสรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0 0 0 21033
นายสัณหณัฐ แซ่เลี้ยม 0 0 0 21034
เด็กชายสุวรรณชัย สีกำพล 0 0 0 21035
เด็กชายอภิยุช แจ้งสว่าง 3/12/61 0 15 15 21036
เด็กชายอิศรา หมื่นลิ 0 0 0 21037
เด็กชายสุดเขต อุทัยวัตร </