สถิติ 31012561 1718

ยืมทางใดทางหนึ่งให้เกิน 10 นะคะ ไม่บวกกันค่ะ
ใครยืมหนังสือในห้องสมุดก็มายืมให้เกิน 10
ใครยืมอีบุ๊คทางมือถือ ก็ยืมให้เกิน 10
ใครขยัน ยืมสองทางให้เกิน 10 ได้ยิ่งดี อ่านมากได้มาก
******************ประกาศ อีบุ๊ค ดูหน้านี้แทนค่ะ บนสุดบอกห้องค่ะ เชคจากเลขประจำตัวค่ะ
อันใหม่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uk9fk4GmBShvJDue_Qmtddak9MmdA8rDgSAPVArcOL4/edit?usp=sharing
อันเก่า เกินสองแสนเซล ไม่ได้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKw8PTZvKG0enUUlW7TX1LuZA75P8R0Xbp6jmUGG4z0/edit?usp=sharing

*********************************************************

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/11/2560   ถึง 31/01/2561
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย คุณครูวลีรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 0
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 0
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 11
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 8
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 1
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 0
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 10
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 8
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 4
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 0
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 4
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 3
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 13
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 12
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 1
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 0
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 9
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 4
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 0
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 2
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 12
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 8
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 0
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 0
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 0
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 2
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 0
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 13
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 13
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 14
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 0
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 11
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 12
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 9
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 13
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 8
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 1
รวม: 206
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูอรทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 2
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 5
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 0
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 2
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 15
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 13
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 2
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 2
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 1
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 2
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 2
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 0
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 3
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 0
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 0
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 1
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 2
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 3
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 3
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 0
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 10
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 0
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 0
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 26
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 18
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 12
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 14
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 2
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 7
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 7
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 14
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 1
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 14
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 12
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 6
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 4
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 6
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 2
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 6
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 7
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 7
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 9
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 9
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 8
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 3
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 2
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 2
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 9
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 7
รวม: 295
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 5
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 0
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 1
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 8
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 0
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 0
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 3
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 0
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 0
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 0
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 3
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 0
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 0
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 0
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 3
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 0
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 1
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 0
19 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 1
20 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 1
21 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 12
22 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 0
23 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 14
24 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 3
25 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 0
26 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 17
27 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 1
28 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 0
29 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 0
30 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 0
31 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 0
32 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 4
33 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 1
34 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 1
35 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 0
36 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 0
37 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 5
38 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 0
39 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 1
40 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 7
41 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 1
42 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 2
43 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 4
44 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 1
45 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 5
46 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 4
47 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 4
48 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 1
49 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 1
รวม: 115
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูมณีรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 0
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 0
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 3
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 0
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 1
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 0
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 2
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 4
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 0
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 1
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 5
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 0
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 0
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 0
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 0
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 0
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 0
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 9
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 0
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 0
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 10
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 2
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 4
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 0
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 0
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 4
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 3
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 7
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 3
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 1
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 6
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 0
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 0
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 7
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 7
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 0
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 0
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 1
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 0
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 0
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 3
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 0
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 5
49 21943 เด็กหญิงพรทิพา รถจันทร์ 2
50 21944 เด็กชายตะวัน หอมคุณ 3
รวม: 95
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ คุณครูมัลลิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 2
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 2
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 0
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 2
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 0
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 0
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 0
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 0
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 0
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 0
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 1
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 6
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 5
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 0
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 5
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 0
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 0
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 1
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 4
20 21941 เด็กหญิงพีรดา นพคุณ 2
รวม: 30
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา คุณครูอาภากร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 2
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 3
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 2
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 13
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 1
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 2
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 7
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 4
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 7
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 0
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 10
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 13
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 5
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 8
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 4
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 3
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 1
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 2
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 1
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 11
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 10
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 3
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 13
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 6
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 2
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 6
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 10
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 11
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 12
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 31
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 11
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 10
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 10
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 10
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 11
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 5
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 10
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 7
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 2
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 11
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 4
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 12
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 16
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 10
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 8
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 10
รวม: 361
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 10
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 6
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 0
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 0
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 0
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 11
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 4
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 3
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 10
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 1
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 11
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 11
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 0
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 0
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 0
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 6
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 10
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 12
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 0
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 0
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 5
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 0
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 1
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 6
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 11
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 9
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 12
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 2
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 8
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 4
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 11
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 10
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 5
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 6
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 8
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 11
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 4
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 9
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 9
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 3
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 4
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 2
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 8
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 2
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 0
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 6
47 21933 เด็กหญิงพิฌญานันท์ สมดา 1
รวม: 252
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 2
2 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 3
3 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 1
4 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 1
5 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 1
6 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 0
7 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 11
8 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 4
9 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 8
10 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 0
11 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 12
12 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 0
13 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 0
14 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 12
15 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 1
16 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 0
17 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 1
18 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 12
19 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 0
20 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 1
21 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 2
22 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 0
23 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 0
24 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 0
25 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 1
26 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 3
27 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 1
28 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 0
29 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 2
30 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 1
31 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 2
32 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 2
33 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 1
34 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 0
35 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 0
36 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 0
37 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 1
38 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 0
39 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 17
40 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 0
41 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 1
42 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 1
43 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 1
44 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 2
45 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 0
46 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 1
47 21932 เด็กชายธวัชชัย ชิวปรีชา 0
48 21938 เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา 1
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 12
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 1
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 3
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 3
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 0
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 14
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 6
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 1
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 0
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 2
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 1
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 14
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 1
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 1
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 4
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 0
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 1
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 2
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 0
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 2
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 0
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 11
23 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 4
24 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 10
25 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 4
26 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 3
27 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 2
28 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 7
29 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 4
30 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 2
31 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 4
32 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 10
33 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 9
34 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 0
35 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 9
36 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 12
37 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 4
38 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 7
39 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 4
40 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 6
41 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 4
42 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 7
43 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 1
44 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 13
45 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 7
46 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 6
47 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 1
48 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 4
รวม: 223
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 0
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 0
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 4
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 5
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 4
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 5
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 5
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 5
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 0
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 5
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 9
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 5
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 0
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 1
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 0
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 4
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 11
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 0
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 0
20 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 3
21 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 8
22 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 5
23 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 1
24 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 5
25 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 1
26 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 0
27 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 11
28 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 0
29 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 4
30 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 1
31 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 13
32 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 10
33 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 11
34 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 8
35 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 0
36 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 3
37 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 19
38 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 0
39 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 10
40 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 3
41 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 4
42 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 10
43 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 6
44 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 14
45 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 1
46 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 10
47 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 10
รวม: 234
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูสุชาติ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 7
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 9
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 5
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 0
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 5
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 6
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 5
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 2
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 3
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 3
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 2
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 4
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 15
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 7
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 13
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 6
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 3
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 1
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 5
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 3
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 2
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 1
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 3
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 5
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 2
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 3
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 3
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 3
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 2
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 1
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 3
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 2
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 2
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 3
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 1
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 0
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 1
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 2
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 3
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 4
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 1
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 2
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 2
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 3
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 2
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 2
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 3
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 1
รวม: 166
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 ครูหทัยชนก ครูสุพัตรา ครูสุปราณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21556 เด็กชายกิตติ ศรีคำมูล 12
2 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 7
3 21558 เด็กชายทยาวีร์ นิ่มนุช 10
4 21559 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงนวล 11
5 21560 เด็กชายธนัชชา นาคง 20
6 21561 เด็กชายธรรมปพน จันทรุคานนท์ 11
7 21562 เด็กชายนนทพันธ์ ศรีเมธีวัฒน์ 10
8 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 7
9 21564 เด็กชายพัชรพล โออุไร 13
10 21565 เด็กชายพีระวัฒน์ พิบาลขันธ์ 7
11 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล 7
12 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ 10
13 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา 11
14 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง 3
15 21570 เด็กหญิงญาตา คุ้มศิริ 13
16 21571 เด็กหญิงณัฐสุดา สัจจา 2
17 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา 11
18 21573 เด็กหญิงธิชาภรณ์ น้อยใหม่ 10
19 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ 0
20 21575 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามมั่น 10
21 21576 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเสริม 11
22 21577 เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน 3
23 21578 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุทธิสุวรรณ 1
24 21579 เด็กหญิงไปรยา วินทา 10
25 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ 2
26 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง 11
27 21582 เด็กหญิงมนต์ทการ เมืองลี 10
28 21583 เด็กหญิงมัสสนา สุวรรณดี 9
29 21584 เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิเชียร 5
30 21585 เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี 9
31 21586 เด็กหญิงวรรณกร สุขยวง 5
32 21587 เด็กหญิงอุบลวรรณ วงโพธิสาร 10
รวม: 271
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูชูสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 9
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 13
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 2
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 0
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 0
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 0
7 21594 เด็กชายดุษฎี เชิดแสง 0
8 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 0
9 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 2
10 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 1
11 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 0
12 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 0
13 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 0
14 21601 เด็กชายประกาศิต รุ่งณรงค์ 0
15 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 0
16 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 0
17 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 2
18 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา 3
19 21606 เด็กชายสรายุทธ แป้นหิรัญ 0
20 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ 0
21 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 0
22 21609 เด็กชายอนุสิทธิ กายขุนทด 0
23 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 2
24 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 1
25 21613 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา 3
26 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เครือคำ 4
27 21615 เด็กหญิงณัฐชนก ปวงคำ 10
28 21617 เด็กหญิงพีรดา นกเขา 5
29 21618 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมสอาด 12
30 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 0
31 21620 เด็กหญิงผ่องกมล งามผิว 7
32 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 13
33 21623 เด็กหญิงภัทรอาภา บุปผาวัลย์ 2
34 21624 เด็กหญิงภัสสรี พุ่มเจริญ 4
35 21625 เด็กหญิงเมษา อุดมทวี 0
36 21626 เด็กหญิงยุวดี จารัตน์ 11
37 21628 เด็กหญิงศิริพร สุพงษ์ 5
38 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 0
39 21630 เด็กหญิงสุทธิสุดา เนียมสอาด 11
40 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
41 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 12
42 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 4
43 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 12
44 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 10
45 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 0
รวม: 162
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 9
2 20551 เด็กชายคฑาวุฒิ สุขศรี 3
3 20552 เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 10
4 20554 เด็กชายมีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0
6 20556 เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 2
7 20557 เด็กชายศุภกฤต ชำนาญไพร 10
8 20558 เด็กชายศุภกิณห์ จันทร์ดี 9
9 20559 เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0
10 20560 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 0
11 20561 เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 1
12 20562 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0
13 20563 เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0
14 20564 เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0
15 20565 เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0
16 20566 เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 2
17 20567 เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 0
18 20568 เด็กหญิงชนารดี แสงปัญญา 0
19 20569 เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0
20 20570 เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0
21 20571 เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 3
22 20572 เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
23 20573 เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 10
24 20574 เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 1
25 20575 เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 1
26 20576 เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 0
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 0
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 10
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 10
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 0
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 2
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 0
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 0
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 2
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 0
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 1
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 0
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 1
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 2
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 10
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 0
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 6
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 0
48 21860 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0
รวม: 109
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 1
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 2
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 1
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 1
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 1
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 2
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 1
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 2
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 5
18 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
19 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
20 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 3
21 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 0
22 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
23 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 0
24 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
25 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 0
26 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 0
27 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
28 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
29 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 1
30 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 0
31 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
32 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
33 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 4
34 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 0
35 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 19
36 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 11
37 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 2
38 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 14
39 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
40 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 0
41 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 11
42 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 15
43 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
44 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
45 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 0
46 21936 เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 4
รวม: 101
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 0
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0
4 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 0
5 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
6 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0
7 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 0
8 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 0
9 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 2
10 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
11 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 0
12 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 0
13 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 0
14 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0
15 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 0
16 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
17 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 4
18 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 1
19 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 0
20 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 0
21 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0
22 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 0
23 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 0
24 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 0
25 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 1
26 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 0
27 21039 ด.ญ.วรรชรีย์ บุญพันธุ์ 0
28 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
29 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 0
30 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 0
31 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 0
32 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 0
33 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 0
34 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 0
35 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 0
36 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 0
37 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 0
38 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 0
39 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 0
40 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 1
41 21267 เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา 1
42 21841 เด็กชายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0
43 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร คุณครูกนกวรรณ สมีดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 1
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 0
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 2
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 0
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 2
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 2
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 0
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 3
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 2
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 2
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 7
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 1
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 3
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 5
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 1
24 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 1
25 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 2
26 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 3
27 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 3
28 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 12
29 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 2
30 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 4
31 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 2
32 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 2
33 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 0
34 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
35 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 3
36 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 0
37 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
38 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 3
39 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 4
40 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 18
41 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 2
42 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 3
43 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 7
44 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 15
45 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
46 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 3
47 21815 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 19
48 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 8
รวม: 150
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 2
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 6
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 6
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 5
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 2
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 15
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 0
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 0
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 3
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 6
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 0
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 3
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 0
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 1
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 1
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 2
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 0
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 12
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 3
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 8
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 0
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 12
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 8
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 2
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 12
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 3
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 12
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 0
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 8
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 12
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 7
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 13
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 13
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 12
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 12
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 3
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 20
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 0
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 18
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 0
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 12
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 3
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 3
46 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 12
47 21862 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพ 13
48 21903 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 14
รวม: 299
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 2
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 5
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 4
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 1
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 2
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 5
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 27
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 0
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 6
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 11
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 20
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 3
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 1
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 2
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 1
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 9
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 11
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 13
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 9
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 10
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 11
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 11
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 11
28 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 12
29 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 35
30 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 3
31 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 11
32 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 0
33 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 0
34 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 10
35 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 13
36 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 22
37 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 0
38 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 9
39 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 10
40 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 21
41 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 10
42 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0
43 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 16
44 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 3
45 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 2
46 21865 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 11
47 21942 เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรม 24
รวม: 387
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 18
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 0
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 1
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 1
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 0
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 0
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 1
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 0
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 0
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 5
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 0
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 0
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 8
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 11
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 0
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 3
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 11
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 0
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 5
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 0
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 1
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 2
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 0
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 0
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 14
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 6
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 2
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 1
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
47 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 0
48 21904 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย 1
รวม: 93
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 3
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 11
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 13
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 6
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 13
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 2
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 5
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 1
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 6
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 3
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 2
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 8
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 5
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 6
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 2
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 6
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 7
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 7
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 7
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 0
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 15
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 1
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 13
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 7
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 6
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 18
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 17
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 0
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 7
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 8
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
47 21266 เด็กหญิงอมรรัตน์ จีนจาน 15
48 21801 เด็กหญิงทยพร เอี่ยมแบน 2
49 21927 เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 2
รวม: 224
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
2 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
3 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
4 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 4
5 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
6 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 3
7 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 0
8 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
9 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 0
10 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
11 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
12 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
13 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
14 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
15 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
16 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 2
17 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 7
18 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 1
19 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 4
20 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
21 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 3
22 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 2
23 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
24 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
25 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 3
26 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 2
27 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
28 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
29 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 2
30 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
31 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 1
32 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
33 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 1
34 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
35 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 1
36 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
37 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
38 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
39 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
40 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 4
41 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
42 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
43 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
44 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
45 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 1
46 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 1
รวม: 46
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 2
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 2
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 10
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 5
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 7
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 4
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 2
8 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 7
9 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
10 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
11 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 1
12 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 2
13 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 2
14 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
15 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
16 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 3
17 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
18 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 9
19 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 1
20 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 2
21 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
22 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
23 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 7
24 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 4
25 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 5
26 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 5
27 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
28 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 4
29 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 2
30 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
31 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 4
32 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 2
33 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 3
34 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 2
35 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
36 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 2
37 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 3
38 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 2
39 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 3
40 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 3
41 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 2
42 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 4
43 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 1
44 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 3
45 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
46 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 1
47 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 3
48 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 3
รวม: 131
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 2
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 6
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 4
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 0
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 1
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 3
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 6
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 1
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 0
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 1
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 4
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 4
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 3
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 6
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 3
16 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 0
17 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 11
18 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 10
19 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 8
20 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 11
21 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 6
22 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 8
23 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 10
24 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 9
25 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 5
26 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 4
27 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 1
28 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 2
29 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 9
30 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 8
31 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 10
32 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 11
33 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 7
34 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 10
35 21917 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 9
รวม: 193
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 1
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 0
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 0
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 2
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 2
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 2
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 0
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 3
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 1
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 0
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 1
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 0
26 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 0
27 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
28 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
29 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 0
30 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 22
31 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
32 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
33 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
34 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 0
35 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
36 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
37 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
38 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0
39 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
40 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
41 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
42 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
43 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
44 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 1
45 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 6
46 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 0
47 21907 เด็กชายยศกร สินแท้ 0
48 21908 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 1
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 0
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 0
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 1
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 2
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 0
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 0
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 0
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 0
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 2
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 0
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 0
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 0
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 0
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 0
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 2
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 2
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 1
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 0
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 0
20 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 0
21 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 1
22 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 1
23 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 3
24 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 1
25 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 2
26 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 0
27 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 2
28 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 2
29 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 2
30 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 2
31 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 3
32 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 0
33 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 3
34 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 0
35 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 0
36 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 0
37 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 2
38 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 2
39 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 2
40 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 0
41 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 0
42 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 0
43 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 3
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 0
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 0
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 0
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 1
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 0
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 0
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 0
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 0
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 0
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 0
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 0
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 0
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 0
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 0
16 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 0
17 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 0
18 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 0
19 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 0
20 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 2
21 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 0
22 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 0
23 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 0
24 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 0
25 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 1
26 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 0
27 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 1
28 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 0
29 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 0
30 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 0
31 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 0
32 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 0
33 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 0
34 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 2
35 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 2
36 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 0
37 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ 0
38 21911 เด็กหญิงชลิตา สมนึก 0
39 21925 เด็กหญิงสุธาสินี ชุมจันทร์ 0
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 0
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 0
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 3
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 0
6 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 4
7 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 0
8 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 0
9 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 0
10 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 0
11 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 0
12 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0
13 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 0
14 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 0
15 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 0
16 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 0
17 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 2
18 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 0
19 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 0
20 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 8
21 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 0
22 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 0
23 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 3
24 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 5
25 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 0
26 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 0
27 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 0
28 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 0
29 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 0
30 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 0
31 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 1
32 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 1
33 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 4
34 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 3
35 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 0
36 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 0
37 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 0
38 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 0
39 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 0
40 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 3
41 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 6
42 21820 เด็กชายวุฒิกร อนุศรี 0
43 21934 เด็กชายชัยพร เลาะผู้ดี 4
รวม: 47
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 9
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 5
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 11
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 3
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 2
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 8
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 1
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
10 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 13
11 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 5
12 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 7
13 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 1
14 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 3
15 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 9
16 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
17 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
18 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 12
19 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 13
20 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 0
21 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 13
22 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 13
23 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 0
24 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 12
25 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 15
26 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 0
27 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
28 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 0
29 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 11
30 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 13
31 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 1
32 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 1
33 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 8
34 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
35 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 12
36 20384 ด.ช.ธนากร สาระวัน 0
37 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 5
38 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 6
39 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 10
40 21912 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยหับ 11
รวม: 236
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 0
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 0
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 0
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 0
5 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 1
6 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 0
7 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 0
8 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 0
9 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 0
10 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 0
11 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 0
12 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 0
13 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 0
14 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 0
15 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 0
16 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 0
17 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 0
18 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 0
19 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 0
20 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 0
21 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 0
22 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 0
23 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 0
24 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 0
25 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 0
26 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 5
27 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 0
28 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 0
29 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 0
30 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 0
31 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 0
32 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 0
33 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 0
34 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 0
35 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 0
36 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 0
37 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 0
38 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 1
39 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 1
40 21910 เด็กหญิงนริศา เกตุพิบรูณ์ 4
41 21922 ด.ช.สมคิด โฆษภัทรพิมพ์ 0
42 21935 เด็กหญิงณัฐพร ดิษฐสม 0
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ครูประภาพร ครูอารดา ครูมัทยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 0
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 1
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 0
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 0
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 10
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 0
10 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 0
11 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 0
12 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 0
13 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 0
14 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
15 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 3
16 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 1
17 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 2
18 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 3
19 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 2
20 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 2
21 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 3
22 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 1
23 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 1
24 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 0
25 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 4
26 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 0
27 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 1
28 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 1
29 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 0
30 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 5
31 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 3
32 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
33 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 4
34 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 11
35 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 1
36 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 2
37 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 4
38 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 3
39 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 0
40 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 4
41 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 8
42 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 0
43 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 0
รวม: 84
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 0
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 1
4 19993 ด.ช.กาญจน์ณพันธ์ เจริญชัย 0
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 7
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 0
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 0
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 1
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 0
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 1
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 0
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 0
14 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
15 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 0
16 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 0
17 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
18 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 1
19 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 0
20 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 0
21 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
22 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 0
23 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 0
24 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 0
25 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 3
26 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 0
27 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 0
28 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 0
29 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 1
30 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 1
31 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 1
32 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 1
33 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 1
34 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 1
35 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 5
36 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 1
37 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 4
38 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
39 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 0
40 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 21
41 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 0
42 21871 เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทะพันธ์ 2
รวม: 54
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 12
2 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 9
3 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 11
4 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 11
5 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 12
6 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 12
7 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
8 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 10
9 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 12
10 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 11
11 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 13
12 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 10
13 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 13
14 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 0
15 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 13
16 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 9
17 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 10
18 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 11
19 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 10
20 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 10
21 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 12
22 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล 11
23 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 13
24 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 12
25 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 12
26 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 11
27 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 10
28 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 13
29 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 10
30 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 13
31 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 10
32 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 9
33 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 11
34 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 15
35 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 10
36 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 12
37 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 13
38 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 15
39 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 12
40 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 10
41 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 11
42 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 14
43 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 10
44 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 11
รวม: 490
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 0
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 0
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 0
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 0
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 0
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 0
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 0
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 0
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 0
12 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 0
13 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 0
14 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 0
15 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 0
16 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 0
17 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 0
18 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 0
19 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 0
20 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 13
21 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 0
22 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 0
23 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 0
24 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 0
25 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 0
26 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 10
27 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 10
28 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 0
29 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 0
30 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 0
31 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 0
32 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 0
33 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 1
34 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 0
35 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 10
36 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 0
37 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 0
38 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
39 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 0
40 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 0
41 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 0
42 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
43 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 0
44 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 10
45 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 0
รวม: 54
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 10
2 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 1
3 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
4 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 0
5 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 0
6 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 8
7 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 0
8 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
9 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 0
10 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
11 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 0
12 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 5
13 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 9
14 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 16
15 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 46
16 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 1
17 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 15
18 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 5
19 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 5
20 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 11
21 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 1
22 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
23 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 14
24 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 9
25 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 14
26 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 0
27 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
28 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 0
29 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 0
30 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 15
31 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 0
32 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 1
33 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 24
34 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 17
35 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 6
36 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 1
37 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 13
รวม: 247
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 0
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 0
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 1
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 0
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 0
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 0
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 0
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 0
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 0
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 0
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 10
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 0
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 0
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 0
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 0
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 0
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 1
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 0
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 0
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 11
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 0
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 0
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 0
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 1
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 0
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 0
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 0
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 0
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 0
37 21873 เด็กหญิงริสา บุตรตาสืบ 0
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 5
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 16
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 6
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 5
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 10
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 17
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 3
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 26
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 15
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 12
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 11
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 3
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 15
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 16
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 12
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 14
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 19
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 10
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 16
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 10
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 11
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 13
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 12
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 14
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 12
26 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 12
27 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 5
28 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 14
29 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 12
30 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 14
31 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 20
32 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 14
33 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 12
34 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 14
35 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 13
36 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 16
รวม: 449
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย คุณครูปาล์ม กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 นางสาวศิริลักษณ์ บุญปั้น 2
2 19182 นายนัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 10
3 19183 นายปวิตร จันนันท์ 11
4 19187 นายวรเมธ วงศ์เครือสอน 10
5 19189 นายสุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 10
6 19190 นายอนุชา มะโนรา 7
7 19191 นางสาวกชกร เงินมาบุญช่วย 10
8 19192 นางสาวกชกร แซ่อึ้ง 0
9 19193 นางสาวกัลยรัตน์ พิจารณ์ 10
10 19198 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 0
11 19199 นางสาวธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 7
12 19201 นางสาวนันทัชพร ตุ้มจอหอ 11
13 19206 นางสาวปิยฉัตร มะโนมัย 0
14 19207 นางสาวพรธีรา กาลาม 11
15 19208 นางสาวพสชนันท์ ดีน้ำจืด 11
16 19209 นางสาวพัชรพร จันทร์ยาม 10
17 19218 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ทอง 12
18 19222 นางสาวอาทิตติญา สมบูรณ์ 10
19 19223 นายกฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 0
20 19239 นายฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ์ 8
21 19251 นางสาวดนยากานต์ เกินหน้า 6
22 19253 นางสาวบัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 2
23 19254 นางสาวปัณฑิตา สาธร 9
24 19259 นางสาวภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 9
25 19262 นางสาวหทัยวรรณ์ เเก้วมณี 12
26 19263 นางสาวอภิญญา สามารถ 2
27 19265 นางสาวอัจฉรา ละคำ 1
28 19290 นายเอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 10
29 19305 นางสาวสุชาดา โสนน้อย 14
30 19307 นางสาวสุภาภรณ์ ยืนยาว 10
31 19346 นางสาวพิไลพร บุญสวัสดิ์ 11
32 19352 นางสาวอรพรรณ ศรีราชา 3
33 19386 นางสาวปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 10
34 19392 นางสาวศุภาวัน กาทอง 8
35 19482 นายสิทธิ หม่อง 9
36 19485 นางสาวริศา ศิริโรจน์ 2
37 19489 นางสาวสรัญญา มูลท้วม 8
38 19490 นางสาวธนพร สีมา 13
39 19495 นางสาววันวิสา นนทศิลา 9
40 19853 นางสาวศุภัสสร สถานสุข 0
41 20496 นางสาวกัลยาณี เติมวุฒิ 0
รวม: 298
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19210 นางสาวพัณณิตา มอบทองหลาง 12
2 19221 นางสาวอนุธิดา บุญเทียม 3
3 19227 นายเจษฎากร ลัภขุนทด 3
4 19255 นางสาวพัชรินทร์ หมื่นสีพรม 12
5 19256 นางสาวพัชรี หมื่นสีพรม 9
6 19276 นายธีทัต อ่อนจำรัส 3
7 19285 นายสุกฤต มาจันทร์ 2
8 19286 นายองอาจ ชัยสุรินทร์ 3
9 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 10
10 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 10
11 19315 นายธนกร พืชสิงห์ 0
12 19320 นายปฏิภาณ อ่อนพุทธา 3
13 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 12
14 19325 นายภูรีพงศ์ ชายประโคน 10
15 19336 นางสาวจารุวรรณ เนียมทอง 11
16 19341 นางสาวธนัชชา บวนขุนทด 8
17 19345 นางสาวพัชรินทร์ เอมประโคน 0
18 19347 นางสาววรรณษา ใจสุข 0
19 19348 นางสาวศิริพร เทืองอิว 12
20 19366 นายภูริมทร์ พลเดช 2
21 19379 นางสาวกมลพรรณ หาสุข 0
22 19380 นางสาวกัญญารัตน์ ชมความสุข 0
23 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 1
24 19466 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีสมัย 0
25 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา 0
26 19481 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ 14
27 19488 นางสาวจันทร์สุดา บรรทโก 13
28 19548 นางสาวดรุณี มนตรี 11
29 19550 นางสาวนภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 6
30 19560 นางสาวสุชานันท์ ทาทอง 1
31 19561 นางสาวสุนทรีญา ชนะโยธา 7
32 19785 นางสาวญานิสา  กาญจน์สุวรรณ์ 3
33 19839 นางสาวธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 0
34 21789 นายธีรภัทร จันทร์คง 2
35 21791 นายวัชรพล แดงทำดี 0
36 21792 นายอนิรุจน์ อ้อคำ 1
37 21793 นางสาวกานต์ธิดา ทนันสี 0
38 21794 นางสาวจันทิมา รักษาธรรม 0
39 21795 นางสาวชลธิชา ยองตา 11
40 21796 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประภา 11
41 21797 นางสาวณัฐณิชา มุดพบสิน 11
42 21798 นางสาวปณิชตา จันทร์ประเสริฐ 0
43 21799 นางสาวเพชรมณี เหลาศรี 10
44 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 1
45 21929 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีอยุธยา 1
รวม: 229
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19230 นายชัยณรงค์ ธรรมปราบ 9
2 19238 นายพีระพงษ์ พรมวงค์ 6
3 19278 นายปภพ วุฒิชา 10
4 19279 นายปรีชา แก้วเขียว 3
5 19293 นางสาวทิพย์นารี สมศรี 9
6 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี 9
7 19303 นางสาวศุภิสรา เฉลียวกุล 16
8 19308 นางสาวอริศรา รุ้งรุ่งเรือง 9
9 19316 นายธนภัทร  แซ่แต้ 11
10 19321 นายปภาวิชญ์ ลำทา 4
11 19323 นายพรเทพ มีธรรม 2
12 19329 นายวุฒิชัย มินตา 11
13 19330 นายศักดิ์ดา  ไข่นุ่มสิงห์ 0
14 19331 นายศุภกิจ สังวน 1
15 19335 นางสาวกัณณิกา ทรงหาคำ 9
16 19338 นางสาวฐิติญา สาระวัน 0
17 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 0
18 19344 นางสาวปาริชาติ ลาภมี 0
19 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 0
20 19361 นายธนพล กลางสวัสดิ์ 1
21 19393 นางสาวอริสา ชมมาลี 0
22 19395 นางสาวอารีสุข มยุรา 3
23 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน 9
24 19514 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสน 7
25 19609 นายจตุวัตร ปวงคำ 0
26 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ 6
27 20497 นายรชฏ สุทธิแสน 7
28 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 2
29 21198 นางสาววรดา สีสืบมา 12
30 21803 นายกฤษฏา แก้วสีเขียว 1
31 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
32 21805 นางสาวจิราภา สูงสุมาลย์ 7
33 21806 นางสาวชลธิมาศ ศรีมะณีรัตน์ 2
34 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม 10
35 21808 นางสาวธิดารัตน์ สยุมพร 0
36 21809 นางสาวเบญจพร บุญมั่งมี 2
37 21810 นางสาวแพรพันชั่ง ทาระพันธ์ 2
38 21811 นางสาวภัสสรา ดวงศรี 0
39 21812 นางสาวภูษณิศา เลิศพงษ์ 0
40 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 0
41 21814 นางสาววทันยา บุญรอด 9
42 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 1
43 21817 นางสาวไอรดา ใจตา 14
44 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 0
45 21895 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ 0
46 21920 นางสาวสุกัญญา สุภาวหา 0
รวม: 204
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 0
2 19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 9
3 19197 นางสาวธนธรณ์  อนุสรประชา 1
4 19203 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสอาด 11
5 19205 นางสาวปวริศา เสือทุ่ง 11
6 19217 นางสาวสิรินดา  สมสุวรรณ 8
7 19235 นายนพดล  วงษ์รุ่งเรือง 1
8 19257 นางสาวพันรษา  เสวกวิหารี 1
9 19258 นางสาวพิชชานันท์ หงษ์อ่อน 0
10 19349 นางสาวสมิตรา สวัสดี 8
11 19353 นายกิตติพงศ์  ขำอุ่นใจ 0
12 19357 นายตะวัน ศรีเผือก 0
13 19359 นายธนกร  พิมพล 6
14 19363 นายธเนศพล  คธาบุตร 0
15 19365 นายปวิชญา ทองอ่ำ 4
16 19374 นายอมตะ  ชมความสุข 4
17 19382 นางสาวชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 0
18 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 1
19 19385 นางสาวนพิสประภา หนองขุ่นสาร 0
20 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19423 นางสาวจิรกาญน์  จุ้ยพลับ 1
22 19431 นางสาวเปมิกา  มูลทองหลาง 1
23 19499 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 15
24 19517 นางสาวนริศรา  เทพณรงค์ 11
25 19583 นายสิทธิพงษ์  ทองเงิน 25
26 19591 นางสาวจุฑามาศ  ปาลพันธุ์ 1
27 19599 นางสาวภาวิณี สุวรรณบาง 1
28 19601 นางสาววราพร  วงษ์จันทร์ 12
29 19617 นายณัฐพล  โพธิ์ดง 0
30 19634 นางสาวชณัฐตา  อุ่นทอง 16
31 19678 นายธนาโชค นาหนองตูม 0
32 19834 นางสาวญาลินดา  ตาระเต็ง 6
33 20498 นายพงศธร  พลธานี 14
34 20542 นางสาวสาวิตรี กาลสันเทียะ 8
35 21821 นางสาวกัณณิกา แคล่วคล่อง 0
36 21822 นางสาวปฏิภาพร อนันเอื้อ 6
37 21823 นางสาวรัชประภา ทิพมนต์ 3
38 21824 นางสาวอติกานต์ วุฒิปัญญาวงศ์ 0
39 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 0
40 21827 นางสาวนารีรัตน์ รัตนเสวก 1
41 21828 นายจักรพงษ์ ภูชัย 0
42 21829 นายธนญชัย เขียวชอุ่ม 9
43 21830 นายสรศักดิ์ สุทธิอาจ 0
44 21831 นายสุพจน์ ใจเครือ 0
45 21832 นางสาวชญานุช มงคลตวัฒน์ 0
46 21833 นางสาวโชติกา ยวงทอง 2
47 21834 นางสาวมาลินี กงฉายา 1
48 21856 นางสาวสมฤทัย สาวิสิทธิ์ 0
49 21939 นางสาวพิชากร แสนยะมูล 1
รวม: 199
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 นายสมภพ ศรีสะอาด 4
2 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ 4
3 19252 นางสาวเนตรดาว  จันทร์อ่อน 4
4 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 1
5 19271 นายจิรวัฒน์  ชื่นกลิ่น 13
6 19274 นายทยา  แคนดา 7
7 19275 นายธนสาร์น สุทำเลา 10
8 19283 นายเมธัส  คาดีวี 5
9 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย 2
10 19297 นางสาวเนรมิตร  ราชาวงษ์ 8
11 19355 นายณัฐชนน ประสาร 0
12 19356 นายณัฐพล วงศ์วิริยะสกุล 9
13 19358 นายธนกร บุญเกิด 0
14 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม 2
15 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า 2
16 19401 นายธีรภัทร์ ยอดพรหม 9
17 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย 3
18 19435 นางสาววันวิสา  เริงจินดา 3
19 19436 นางสาวศรุตา  หมั่นจิตร 14
20 19441 นายจุฑา เสนชู 11
21 19442 นายชัยพร นาคคล้าย 10
22 19448 นายธีระ งามวิลัย 8
23 19455 นายพีรพัฒน์ ยศหนัก 3
24 19469 นางสาวณัฏฐณิชา สุขเทพ 11
25 19474 นางสาวปภานัน  เมฆอ่ำ 0
26 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 4
27 19478 นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม 0
28 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
29 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง 2
30 19570 นายณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
31 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
32 19604 นางสาวณฐมน เดชสิริรัตนา 1
33 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย 0
34 19614 นายชนธยา กาชัย 1
35 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 2
36 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
37 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ 6
38 19675 นางสาวกาญจนา มุมทอง 4
39 19680 นางสาวทิตยา สุกแก้ว 4
40 19687 นางสาววรินทร  บัวแดง 0
41 20521 นางสาวอภิชญา โหน่งบัณฑิต 3
42 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ 2
43 21836 นางสาวกมลวรรณ นาครินทร์ 1
44 21837 นางสาวณิชากร เสือพยัคฆ์ 1
45 21838 นางสาวธนัชพร ประคำ 1
46 21839 นางสาวพรนัชชา เชื้อบ้านเกาะ 4
47 21840 นางสาวสุภารัตน์ ศรีเกตุ 0
48 21897 นางสาวมณฑิตา เด็จทับทัย 0
49 21937 นางสาวณัฐธยาณ์ บาริศรี 5
รวม: 191
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19216 นางสาวสริยา  คำนาน 2
2 19225 นายกิตตินันท์  ชุ่มวงค์ 2
3 19228 นายชลชาติ  กองหิน 0
4 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 0
5 19234 นายธนาดุล  เสริมเผือก 8
6 19237 นายพีรพัฒน์  ขำศรี 7
7 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 0
8 19244 นายสุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 0
9 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 1
10 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 3
11 19327 นายรัฐภูมิ  มูลสิน 0
12 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 3
13 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 6
14 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 9
15 19376 นายอิศเรจ ดันไธสง 1
16 19399 นายณฐกร  จันลา 1
17 19412 นายภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 1
18 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 0
19 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 1
20 19434 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีเปรม 0
21 19437 นางสาวสุทธิดา  บุญยะบา 2
22 19444 นายณัฐพล กายเพชร์ 0
23 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 0
24 19492 นางสาวพันธิตรา ขันเงิน 0
25 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
26 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 5
27 19586 นายกิตติธร ยศศรี 7
28 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 0
29 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 0
30 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 1
31 19645 นางสาวศุภิสรา ชาติศรี 0
32 19665 นายวิทยา รักสะอาด 0
33 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 0
34 19788 นางสาวเกษมณี เพ็ชรบุรี 0
35 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 0
36 21213 นายธนพล สีดาเขียว 17
37 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 0
38 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 0
39 21845 นายตะวัน โกมารทัต 0
40 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 0
41 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 0
42 21850 นายสัจจา ทองเต็มถุง 0
43 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 1
44 21855 นางสาววราภรณ์ หนอสีหา 0
45 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 0
46 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 1
รวม: 79
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19184 นายพรรณพัชร ชมความสุข 5
2 19211 นางสาวพีชญานิน สีสูงเนิน 11
3 19213 นางสาวรพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 10
4 19215 นางสาวศศิธร แทวกระโทก 11
5 19220 นางสาวสุภาพร  ริโยธา 11
6 19226 นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง 15
7 19231 นายฐาปกรณ์  มีแทน 7
8 19232 นายตรีโรจน์ มูลเคน 8
9 19249 นางสาวญารินดา  ขันสัมฤทธิ์ 10
10 19260 นางสาววริศรา วงศ์สระหลวง 9
11 19269 นายจักรกฤษณ์  จิตรจำนง 8
12 19270 นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 7
13 19295 นางสาวธิดารัตน์  เทียมทนง 4
14 19300 นางสาววรรณนิษา  นามแสง 11
15 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร 8
16 19304 นางสาวสวรินทร์ กล้าหาญ 12
17 19328 นายวรินทร พรมดี 6
18 19370 นายวสันต์ แย้มกลาง 4
19 19375 นายอัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
20 19377 นายเอกรินทร์ ภู่สุข 5
21 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 10
22 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 5
23 19438 นางสาวอทิตยา งามขำ 10
24 19446 นายณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
25 19456 นายไพบูลย์ สมวงษ์ 2
26 19470 นางสาวณัทนิษฐ์  แกล้วกล้า 11
27 19477 นางสาวศศิภา บุญนาค 11
28 19480 นางสาวอาริญา พาวงษา 11
29 19491 นางสาวภคมน  อาภาพงศคุณ 4
30 19503 นางสาวจิรัชญา  พวงทอง 10
31 19506 นางสาวพรรณารายณ์ แซ่คู 2
32 19521 นายกฤษดา จันทร์ส่องแสง 2
33 19522 นายกิตติภพ  เล็งไธสง 2
34 19546 นางสาวจินดาพร คำขันตี 12
35 19547 นางสาวชลลดา กุ่ยโห้ 11
36 19549 นางสาวธนวรรณ กลิ่นพวง 8
37 19552 นางสาวปนัดดา  นัดประสพ 8
38 19553 นางสาวปวริศา  สวัสดี 6
39 19562 นางสาวอมรรัตน์  บุญเกิด 7
40 19632 นางสาวกนกอร  ปัจฉิมา 11
41 19664 นายวศิน อินจันทร์ดา 14
42 19842 นายตรีภพ เรียงพล 3
43 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 1
44 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ 13
45 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 10
46 21863 นางสาวกนกพรรณ อยู่พลี 2
47 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน 3
48 21866 นางสาวปิยธิดา เดชฤทธิ์ 0
49 21867 นางสาววริสรา ทั่งกระโทก 10
รวม: 377
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ คุณครูธิติมา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18720 นางสาวดนิตา ฝึกวาจา 10
2 19312 นายณัฐชนน บุญปลีก 1
3 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี 0
4 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน 4
5 19494 นางสาวทักษิณา ทองใจสด 3
6 19496 นายธนกฤต วิจิตรสมบัติ 0
7 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง 4
8 19502 นางสาวบุญภา จันทรโชติ 0
9 19508 นางสาวไพพรรณ บัานพรวน 2
10 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 3
11 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 3
12 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 3
13 19841 นางสาวจิราพร คึมสูง 1
14 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 0
15 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม 3
16 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 0
17 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 1
18 21874 นางสาวภิรญา ดาบพลอ่อน 3
19 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี 0
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 12
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 1
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 1
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 0
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 14
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 1
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 1
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 3
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 1
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 1
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 1
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 1
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 1
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 6
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 1
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 0
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 2
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 12
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 1
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 1
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 2
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 5
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 0
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 1
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 1
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 0
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 1
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 6
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 1
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 1
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 1
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 1
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 2
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 1
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 1
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 1
รวม: 88
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 4
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 1
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 0
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 2
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 2
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 2
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 3
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 0
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 0
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 0
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 2
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 2
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 10
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 2
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 2
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 5
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 0
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 2
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 11
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 7
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 1
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 1
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 2
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 2
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 1
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 1
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 3
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 4
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 2
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 0
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 3
33 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 1
34 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 2
35 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 15
36 21271 นางสาววราภรณ์ ฮุยงาม 2
37 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 1
38 21919 นางสาวอาณิตดา โนนทิง 0
39 21926 นางสาวอัญชลี ยังประโยชน์ 4
40 21931 นางสาวโสพิศตา จิตทะเนย์ 4
รวม: 106
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 6
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 7
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 12
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 0
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 2
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 7
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 6
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 1
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 12
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 7
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 9
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 9
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 8
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 9
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 3
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 9
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 0
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 9
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 2
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 5
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 1
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 4
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 7
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 9
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 8
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 2
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 0
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 7
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 0
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 3
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 8
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 3
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 5
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 3
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 3
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 10
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 3
39 21849 นางสาวจิระนันท์ มิ่งมั่น 2
40 21851 นางสาวสุดารัตน์ ตามสีวัน 10
41 21928 นางสาวสุพัตรา อุปวันดี 9
รวม: 224
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 7
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 0
3 18513 นางสาวชุติภา ล้อมชัยสงค์ 0
4 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 2
5 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 3
6 18554 นายเอกชัย สุขดี 1
7 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 2
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 2
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 0
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 3
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 2
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 1
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 1
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 2
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 0
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 2
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 3
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 2
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 9
20 18849 นายธนกร สายเทพ 1
21 18865 นายศรุติ รักคิด 5
22 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 0
23 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 2
24 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 0
25 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 1
26 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
27 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 6
28 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 3
29 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 1
30 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 0
31 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 10
32 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 2
33 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 2
34 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 2
35 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 0
36 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 2
37 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 1
38 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 1
39 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 2
40 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 1
41 21137 นางสาวอรญา มังโส 1
42 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 0
43 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 3
44 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 1
45 21913 นางสาวภัทราภรณ์ นุ่มฤทธิ์ 4
46 21921 นางสาวรุ่งทิวา ไชยปัน 0
รวม: 95
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 0
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 2
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 2
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 16
6 18504 นายสุมานัส เทพวัน 6
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 8
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 2
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 6
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 1
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 1
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 8
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 1
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 2
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 3
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 0
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 3
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 2
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 0
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 0
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 2
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 5
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 2
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 2
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 7
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 3
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 2
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 3
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 6
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 2
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 4
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 10
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 5
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 2
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 10
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 0
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 0
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 1
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 7
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 2
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 1
45 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 2
46 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 4
47 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 4
รวม: 154
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 7
2 18534 นายฉัตรชัย เมตโต 2
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 2
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 4
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 4
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 4
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 0
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 0
13 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
14 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
15 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 4
16 18838 นางสาวพรชิตา บุญเวิน 0
17 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 4
18 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 5
19 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
20 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 4
21 19000 นายอดิศร สุขท่า 3
22 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
23 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
24 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 0
25 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
26 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
27 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
28 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 4
29 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 6
30 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
31 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 0
32 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
33 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 6
34 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 2
35 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
36 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
37 21916 นายชัยอนันต์ ชัยณรงค์สกุล 1
38 21930 นางสาวชนากานต์ จันมา 0
รวม: 63
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 15
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 0
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 0
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 0
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 2
11 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
12 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 18
13 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 0
14 18738 นายคุณากร แสงนาค 2
15 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
16 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ 0
17 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 2
18 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 7
19 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 2
20 18794 นายธนพล เลิศไธสง 1
21 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 0
22 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 0
23 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 0
24 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
25 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 2
26 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
27 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 3
28 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 0
29 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 0
30 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 0
31 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 2
32 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
33 21159 นายเจษฎากร ชาลี 11
34 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
35 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 1
36 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 1
37 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 7
38 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 10
39 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 3
40 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 5
41 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 0
42 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 0
43 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 0
รวม: 99
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 7
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 0
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 0
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 1
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 0
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 0
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 0
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 0
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 8
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 5
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 0
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 5
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 13
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 0
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 10
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 4
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 0
18 21940 นางสาวพิมพ์มาดา สุขศิริ 4
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 0
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 12
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 12
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 13
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 0
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 0
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 0
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 4
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 0
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 0
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 0
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 10
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 0
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 0
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 0
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 0
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 0
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 0
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 0
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 0
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 0
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 13
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 13
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 0
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 0
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 0
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 0
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 0
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 13
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 0
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 0
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 0
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 0
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 0
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 0
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 0
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 0
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 0
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 0
รวม: 101
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 0
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 10
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 8
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 0
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 12
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 8
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 8
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 12
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 0
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 0
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 0
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 6
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 0
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 0
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 9
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 7
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 7
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 8
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 0
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 4
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 0
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 0
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 0
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 0
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 1
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 7
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 10
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 0
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 3
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 0
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 4
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 0
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 1
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 5
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 0
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 0
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 0
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 10
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 0
45 21915 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาวงค์ 7
รวม: 168
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 3
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 0
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 2
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 0
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 9
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 0
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 0
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 0
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 0
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 5
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 2
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 0
13 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 0
14 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 1
15 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 11
16 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 3
17 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 0
18 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 0
19 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 0
20 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 0
21 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 0
22 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 2
23 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 0
24 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 0
25 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 11
26 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 0
27 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 0
28 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 10
29 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 4
30 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 3
31 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 9
32 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 3
33 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 3
34 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 7
35 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 11
36 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 0
37 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 12
38 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 0
39 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 0
40 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 5
41 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 2
42 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 1
43 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 0
44 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 0
45 21902 นางสาวสิรินยา เดชทะสอน 9
รวม: 128
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 0
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 0
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 0
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 0
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 0
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 0
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 0
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 0
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 0
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 0
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 0
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 9
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 4
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 10
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 10
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 10
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 5
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 0
21 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 0
22 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
23 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 0
24 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 0
25 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 0
26 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 0
27 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 0
28 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
29 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 0
30 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 0
31 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 10
32 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 0
33 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 0
34 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 0
35 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 6
36 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 0
37 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 0
38 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
39 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
40 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 0
41 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 0
42 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 0
43 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 0
รวม: 74
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 0
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 2
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 8
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 9
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 0
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 0
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 0
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 1
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 0
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 0
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 1
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 9
15 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
16 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 10
17 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 10
18 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 15
19 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
20 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 0
21 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 1
22 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 0
23 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 0
24 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
25 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 13
26 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 0
27 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 0
28 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 0
29 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 0
30 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 0
31 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 8
32 20452 นายธนกร บ้านด่าน 0
33 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 0
34 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 0
35 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 2
36 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 0
37 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 0
38 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 1
39 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 0
รวม: 91
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 10
2 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 10
3 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 2
4 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 8
5 18059 นายสนั่น นิลโต 8
6 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 10
7 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 11
8 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 9
9 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 10
10 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 3
11 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 11
12 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 10
13 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 11
14 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 11
15 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 13
16 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 11
17 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 13
18 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 11
19 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 11
20 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 11
21 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 11
22 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 12
23 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 8
24 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 10
25 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 13
26 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 12
27 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 12
28 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 8
29 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
30 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 10
31 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 9
32 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 12
33 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 10
34 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 10
35 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 11
36 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 9
37 20422 นางสาววรัญญา คำภู 5
38 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 11
39 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 4
รวม: 383
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 1
3 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 1
4 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
5 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 10
6 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 12
7 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 10
8 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 12
9 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 2
10 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 3
11 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 3
12 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 2
13 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
14 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
18 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 10
19 18345 นายสัญญา จุทาผาด 1
20 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 4
21 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
22 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
23 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
24 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 8
25 20426 นายสันทัด ชาน้อย 3
26 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 1
27 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 12
28 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 2
29 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 4
30 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
31 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
32 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 1
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 1
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 1
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 0
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 0
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 5
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 5
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 0
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 0
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 5
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 4
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 10
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 0
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 11
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 0
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 0
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 1
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 0
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 0
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 0
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 0
รวม: 43

 

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,575 คน