สถิติ อีบุ๊ค 27112560

ตั้งใจอ่านนะนักเรียน กดดูตาม ม. (ถ้าใครหนังสือจริงครบหรือเกิน 10 เล่ม ครูจะกรอกจำนวนนั้นไว้ที่ช่องหลังชื่อนามสกุล เพื่อให้ดูจากชีตนี้ก็จะรู้ว่าใครผ่านแล้วบ้าง ((ครูจะแปะที่นับสถิติให้ที่บอร์ดห้องสมุดด้วย ได้ทุกสิ้นเดือน))
******ย้ำนะ ว่าจะไม่นับรวมให้ จะให้ผ่านแค่ ผ่านทางใดทางหนึ่ง หรือผ่านทั้งสองทางก็ยิ่งดี “ไม่นับรวมให้” เอาให้ชัวร์ยืมอีบุ๊คไปเลย 15 เล่ม  เพราะมันง่าย สะดวก มีอะไร สอบถามทางแฟนเพจนะ )

นักเรียนเข้าใหม่ มาติดต่อที่ห้องสมุด หรือแชตมาแจ้งที่ แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

********** เปลี่ยนห้องจาก tab 1/1, 1/2, 1/3, …, 1/13 **********

ม.1

https://drive.google.com/open?id=1pfp-6shzKe5FrrxkQX2Sn-7zJeOvi1oUbh–UrmcJFg

……….

ม.2

https://drive.google.com/open?id=1l8OEIwY5iMWXq45Q4ihtSMS9_r5FPh6HqtzMICf7g-M

……….

ม.3

https://drive.google.com/open?id=1ZMB7BiVwFdjq6I2e2YiIb7M91d9Bsu0WHyIRGRAFbjQ

……….

ม.4

https://drive.google.com/open?id=1qEIgbynGP7VT1c2nawLIlR1Y6jbqXguRmtN3EgKNU8w

……….

ม.5

https://drive.google.com/open?id=15Mm1ylPnz_fkuOA3oec5e6Im8KhTAyhP-Thzc2J6uA4

……….

ม.6

https://drive.google.com/open?id=1aJKIZfCgV4yXfGZqrW5CLkUBZpGu9PJ2Yiz1poO6Qz0

……….

สถิติหนังสืออย่างเดียว ดูได้ ที่นี่  อัพเดทวันนี้

*****************************

นับอีบุ๊คเอง ที่นี่
271125601654<< นี่คือไฟล์เอกเซลที่ใช้นับอีบุ๊คค่ะจะอัพเดทให้ทุกครั้ง เปิดไฟล์แล้ว Ctrl+f เพื่อเปิดหน้าต่างค้นหา ใส่เลขประจำตัว กด “ค้นหาทั้งหมด” ด้านล่างขึ้นว่า มี กี่เซล ก็คือยืมเท่านั้นเล่มค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝากบอกต่อด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

จะพยายามอัพไฟล์เอกเซลนี้ให้ได้ทุกวัน

 

สถิติ 27112560 1629

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/11/2560   ถึง 27/11/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 0
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 0
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 8
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 5
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 0
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 0
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 7
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 6
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 3
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 0
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 4
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 3
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 8
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 5
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 1
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 0
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 5
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 1
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 0
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 2
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 4
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 5
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 0
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 0
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 0
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 2
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 0
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 4
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 5
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 5
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 0
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 8
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 6
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 5
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 5
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 2
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 1
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 2
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 5
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 0
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 2
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 15
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 13
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 2
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 2
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 0
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 2
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 2
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 0
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 3
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 0
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 0
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 1
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 2
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 3
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 3
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 0
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 3
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 0
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 0
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 20
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 18
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 4
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 12
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 1
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 3
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 4
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 14
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 1
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 4
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 12
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 3
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 3
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 4
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 2
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 4
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 7
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 4
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 3
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 7
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 4
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 3
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 2
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 2
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 7
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 5
รวม: 226
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 5
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 0
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 0
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 5
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 0
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 0
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 3
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 0
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 0
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 0
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 3
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 0
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 0
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 0
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 3
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 0
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 1
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 0
19 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 1
20 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 1
21 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 7
22 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 0
23 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 10
24 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 1
25 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 0
26 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 11
27 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 1
28 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 0
29 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 0
30 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 0
31 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 0
32 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 4
33 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 1
34 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 0
35 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 0
36 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 0
37 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 3
38 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 0
39 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 0
40 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 2
41 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 1
42 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 2
43 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 4
44 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 1
45 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 5
46 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 4
47 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 4
48 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 1
49 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 1
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 0
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 0
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 3
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 0
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 0
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 0
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 1
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 3
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 0
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 1
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 1
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 0
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 0
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 0
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 0
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 0
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 0
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 3
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 0
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 0
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 7
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 1
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 1
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 0
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 0
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 1
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 1
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 3
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 0
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 0
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 2
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 0
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 0
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 7
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 7
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 0
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 0
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 0
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 0
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 0
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 2
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 0
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 0
49 21943 เด็กหญิงพรทิพา รถจันทร์ 1
รวม: 47
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 2
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 2
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 0
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 2
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 0
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 0
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 0
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 0
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 0
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 0
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 0
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 5
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 5
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 0
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 3
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 0
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 0
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 1
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 4
20 21941 เด็กหญิงพีรดา นพคุณ 2
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 2
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 3
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 2
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 9
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 1
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 2
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 6
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 4
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 1
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 0
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 7
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 8
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 5
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 8
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 4
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 2
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 1
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 2
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 1
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 7
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 6
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 3
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 9
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 6
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 1
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 6
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 8
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 10
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 11
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 27
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 11
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 6
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 8
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 7
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 7
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 4
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 5
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 5
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 1
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 8
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 3
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 8
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 11
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 8
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 7
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 10
รวม: 282
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 4
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 0
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 0
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 0
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 0
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 3
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 1
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 1
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 3
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 0
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 3
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 3
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 0
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 0
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 0
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 0
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 5
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 2
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 0
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 0
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 1
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 0
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 0
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 2
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 7
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 7
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 2
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 2
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 4
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 2
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 6
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 4
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 2
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 2
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 3
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 8
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 1
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 2
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 4
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 2
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 3
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 1
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 5
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 1
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 0
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 2
47 21933 เด็กหญิงพิฌญานันท์ สมดา 1
รวม: 99
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 2
2 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 3
3 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 1
4 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 1
5 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 1
6 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 0
7 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 6
8 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 4
9 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 4
10 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 0
11 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 2
12 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 0
13 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 0
14 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 6
15 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 1
16 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 0
17 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 1
18 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 10
19 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 0
20 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 1
21 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 2
22 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 0
23 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 0
24 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 0
25 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 1
26 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 3
27 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 1
28 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 0
29 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 2
30 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 1
31 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 1
32 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 2
33 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 1
34 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 0
35 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 0
36 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 0
37 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 1
38 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 0
39 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 1
40 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 0
41 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 1
42 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 1
43 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 1
44 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 0
45 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 0
46 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 1
47 21932 เด็กชายธวัชชัย ชิวปรีชา 0
48 21938 เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา 1
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 8
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 1
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 1
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 3
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 0
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 1
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 2
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 1
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 0
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 2
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 1
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 3
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 1
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 1
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 1
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 0
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 1
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 2
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 0
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 2
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 0
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 3
23 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 2
24 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 4
25 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 2
26 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 0
27 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 2
28 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 5
29 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 3
30 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 2
31 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 2
32 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 4
33 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 3
34 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 0
35 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 1
36 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 3
37 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 3
38 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 6
39 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 2
40 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 4
41 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 4
42 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 3
43 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 1
44 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 5
45 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 5
46 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 3
47 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 1
48 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 4
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 0
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 0
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 0
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 0
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 1
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 1
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 1
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 1
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 0
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 3
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 2
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 1
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 0
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 0
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 0
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 0
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 0
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 0
20 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 0
21 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 1
22 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 1
23 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 0
24 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 1
25 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 1
26 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 0
27 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 2
28 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 0
29 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 1
30 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 1
31 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 0
32 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 2
33 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 2
34 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 2
35 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 0
36 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 2
37 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 2
38 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 0
39 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 0
40 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 1
41 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 0
42 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 4
43 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 0
44 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 1
45 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 0
46 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 3
47 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 4
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 7
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 9
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 5
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 0
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 5
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 6
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 5
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 2
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 3
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 3
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 2
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 4
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 8
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 5
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 6
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 6
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 3
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 1
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 5
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 3
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 1
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 1
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 3
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 5
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 2
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 3
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 3
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 3
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 2
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 1
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 3
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 2
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 2
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 3
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 1
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 0
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 1
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 2
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 3
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 4
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 1
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 2
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 2
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 3
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 2
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 2
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 3
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 1
รวม: 149
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21556 เด็กชายกิตติ ศรีคำมูล 2
2 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 1
3 21558 เด็กชายทยาวีร์ นิ่มนุช 2
4 21559 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงนวล 2
5 21560 เด็กชายธนัชชา นาคง 4
6 21561 เด็กชายธรรมปพน จันทรุคานนท์ 5
7 21562 เด็กชายนนทพันธ์ ศรีเมธีวัฒน์ 4
8 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 1
9 21564 เด็กชายพัชรพล โออุไร 2
10 21565 เด็กชายพีระวัฒน์ พิบาลขันธ์ 2
11 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล 2
12 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ 1
13 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา 5
14 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง 1
15 21570 เด็กหญิงญาตา คุ้มศิริ 6
16 21571 เด็กหญิงณัฐสุดา สัจจา 1
17 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา 3
18 21573 เด็กหญิงธิชาภรณ์ น้อยใหม่ 4
19 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ 0
20 21575 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามมั่น 3
21 21576 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเสริม 4
22 21577 เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน 2
23 21578 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุทธิสุวรรณ 1
24 21579 เด็กหญิงไปรยา วินทา 6
25 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ 2
26 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง 5
27 21582 เด็กหญิงมนต์ทการ เมืองลี 1
28 21583 เด็กหญิงมัสสนา สุวรรณดี 3
29 21584 เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิเชียร 0
30 21585 เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี 5
31 21586 เด็กหญิงวรรณกร สุขยวง 2
32 21587 เด็กหญิงอุบลวรรณ วงโพธิสาร 5
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 5
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 10
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 2
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 0
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 0
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 0
7 21594 เด็กชายดุษฎี เชิดแสง 0
8 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 0
9 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 2
10 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 1
11 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 0
12 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 0
13 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 0
14 21601 เด็กชายประกาศิต รุ่งณรงค์ 0
15 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 0
16 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 0
17 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 1
18 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา 3
19 21606 เด็กชายสรายุทธ แป้นหิรัญ 0
20 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ 0
21 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 0
22 21609 เด็กชายอนุสิทธิ กายขุนทด 0
23 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 2
24 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 1
25 21613 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา 2
26 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เครือคำ 2
27 21615 เด็กหญิงณัฐชนก ปวงคำ 4
28 21617 เด็กหญิงพีรดา นกเขา 2
29 21618 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมสอาด 8
30 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 0
31 21620 เด็กหญิงผ่องกมล งามผิว 1
32 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 9
33 21623 เด็กหญิงภัทรอาภา บุปผาวัลย์ 2
34 21624 เด็กหญิงภัสสรี พุ่มเจริญ 2
35 21625 เด็กหญิงเมษา อุดมทวี 0
36 21626 เด็กหญิงยุวดี จารัตน์ 4
37 21628 เด็กหญิงศิริพร สุพงษ์ 2
38 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 0
39 21630 เด็กหญิงสุทธิสุดา เนียมสอาด 6
40 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
41 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 4
42 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 3
43 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 8
44 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 2
45 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 0
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 4
2 20551 เด็กชายคฑาวุฒิ สุขศรี 2
3 20552 เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 5
4 20554 เด็กชายมีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0
6 20556 เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 2
7 20557 เด็กชายศุภกฤต ชำนาญไพร 5
8 20558 เด็กชายศุภกิณห์ จันทร์ดี 4
9 20559 เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0
10 20560 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 0
11 20561 เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0
12 20562 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0
13 20563 เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0
14 20564 เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0
15 20565 เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0
16 20566 เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0
17 20567 เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 0
18 20568 เด็กหญิงชนารดี แสงปัญญา 0
19 20569 เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0
20 20570 เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0
21 20571 เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 2
22 20572 เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
23 20573 เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 6
24 20574 เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 1
25 20575 เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 1
26 20576 เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 0
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 0
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 6
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 5
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 0
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 2
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 0
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 0
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 2
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 0
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 1
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 0
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 0
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 2
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 5
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 0
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 5
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 0
48 21860 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 0
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 2
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 1
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 1
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 1
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 2
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 1
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 2
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 5
18 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
19 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
20 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 3
21 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 0
22 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
23 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 0
24 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
25 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 0
26 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 0
27 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
28 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
29 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 0
30 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 0
31 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
32 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
33 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 4
34 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 0
35 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 2
36 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 3
37 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 0
38 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 4
39 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
40 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 0
41 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 4
42 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 3
43 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
44 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
45 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 0
46 21936 เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 0
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0
4 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 0
5 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
6 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0
7 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 0
8 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 0
9 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 0
10 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
11 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 0
12 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 0
13 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 0
14 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0
15 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 0
16 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
17 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 3
18 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 0
19 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 0
20 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 0
21 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0
22 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 0
23 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 0
24 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 0
25 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 1
26 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 0
27 21039 ด.ญ.วรรชรีย์ บุญพันธุ์ 0
28 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
29 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 0
30 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 0
31 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 0
32 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 0
33 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 0
34 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 0
35 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 0
36 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 0
37 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 0
38 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 0
39 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 0
40 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 1
41 21267 เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา 1
42 21841 เด็กชายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0
43 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 1
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 0
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 1
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 0
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 1
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 0
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 1
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 2
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 0
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 4
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 1
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 1
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 0
24 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 0
25 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 0
26 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 1
27 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 1
28 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 3
29 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 1
30 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 3
31 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 2
32 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 2
33 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 0
34 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
35 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 2
36 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 0
37 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
38 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 1
39 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 1
40 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 0
41 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 2
42 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 1
43 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 4
44 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 2
45 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
46 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 3
47 21815 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 1
48 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 0
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 1
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 5
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 6
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 4
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 2
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 8
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 0
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 0
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 3
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 5
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 0
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 3
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 0
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 1
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 1
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 2
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 0
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 6
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 3
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 3
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 0
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 3
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 2
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 2
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 4
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 3
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 3
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 0
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 2
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 4
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 3
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 6
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 5
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 3
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 2
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 3
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 15
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 0
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 4
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 0
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 3
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 3
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 3
46 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 8
47 21862 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพ 6
48 21903 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 6
รวม: 146
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา คุณครูภิญญาพัชญ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 1
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 23
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 0
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 3
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 11
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 20
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 2
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 0
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 1
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 1
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 1
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 1
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 1
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 1
28 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 3
29 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 4
30 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 0
31 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 3
32 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 0
33 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 0
34 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 3
35 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 1
36 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 18
37 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 0
38 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 0
39 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 1
40 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 6
41 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 0
42 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0
43 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 0
44 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0
45 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0
46 21865 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 1
รวม: 107
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 7
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 0
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 0
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 0
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 0
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 0
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 0
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 0
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 0
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 0
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 0
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 0
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 0
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 0
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 0
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 0
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 1
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 0
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 1
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 1
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 0
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 0
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 0
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 0
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 1
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
47 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 0
48 21904 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย 1
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 0
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 1
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 2
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 2
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 10
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 1
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 0
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 0
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 2
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 1
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 0
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 4
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 2
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 3
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 2
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 2
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 1
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 3
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 2
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 0
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 10
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 0
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 9
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 6
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 4
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 11
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 10
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 0
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 5
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 3
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
47 21266 เด็กหญิงอมรรัตน์ จีนจาน 15
48 21801 เด็กหญิงทยพร เอี่ยมแบน 2
49 21927 เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 2
รวม: 115
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
2 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
3 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
4 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 4
5 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
6 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 3
7 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 0
8 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
9 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 0
10 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
11 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
12 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
13 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
14 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
15 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
16 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 2
17 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 6
18 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 1
19 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
20 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
21 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 3
22 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 2
23 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
24 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
25 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 3
26 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 1
27 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
28 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
29 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 1
30 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
31 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 1
32 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
33 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 1
34 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
35 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 1
36 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
37 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
38 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
39 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
40 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 4
41 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
42 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
43 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
44 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
45 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 1
46 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 1
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 2
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 2
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 7
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 3
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 5
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 4
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 2
8 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 5
9 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
10 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
11 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 1
12 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 2
13 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 2
14 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
15 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
16 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 3
17 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
18 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 4
19 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 0
20 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 2
21 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
22 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
23 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 5
24 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
25 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 3
26 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 4
27 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
28 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 3
29 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 2
30 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
31 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 4
32 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 2
33 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 3
34 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 2
35 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
36 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 2
37 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 3
38 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 1
39 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 3
40 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 3
41 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 2
42 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 4
43 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 1
44 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 3
45 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
46 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 1
47 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 3
48 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 3
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 1
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 4
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 1
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 0
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 0
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 2
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 2
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 1
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 0
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 0
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 1
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 3
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 0
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 0
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 2
16 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 0
17 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 6
18 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
19 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 2
20 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 5
21 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 2
22 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 4
23 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
24 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 6
25 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 2
26 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 1
27 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 1
28 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 1
29 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 6
30 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
31 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 4
32 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 5
33 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 1
34 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 6
35 21917 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 5
รวม: 77
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 0
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 0
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 0
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 0
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 1
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 0
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 1
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 0
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 1
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 0
26 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 0
27 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
28 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
29 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 0
30 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 0
31 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
32 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
33 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
34 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 0
35 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
36 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
37 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
38 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0
39 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
40 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
41 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
42 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
43 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
44 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
45 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
46 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 0
47 21907 เด็กชายยศกร สินแท้ 0
48 21908 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 0
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 0
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 1
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 2
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 0
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 0
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 0
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 0
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 2
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 0
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 0
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 0
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 0
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 0
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 2
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 2
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 1
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 0
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 0
20 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 0
21 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 1
22 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 1
23 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 3
24 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 1
25 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 2
26 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 0
27 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 2
28 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 2
29 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 2
30 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 2
31 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 3
32 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 0
33 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 3
34 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 0
35 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 0
36 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 0
37 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 2
38 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 2
39 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 2
40 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 0
41 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 0
42 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 0
43 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 3
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 0
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 0
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 0
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 1
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 0
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 0
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 0
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 0
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 0
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 0
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 0
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 0
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 0
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 0
16 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 0
17 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 0
18 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 0
19 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 0
20 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 2
21 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 0
22 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 0
23 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 0
24 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 0
25 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 0
26 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 0
27 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 0
28 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 0
29 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 0
30 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 0
31 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 0
32 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 0
33 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 0
34 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 0
35 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 2
36 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 0
37 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ 0
38 21911 เด็กหญิงชลิตา สมนึก 0
39 21925 เด็กหญิงสุธาสินี ชุมจันทร์ 0
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 0
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 0
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 3
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 0
6 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 2
7 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 0
8 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 0
9 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 0
10 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 0
11 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 0
12 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0
13 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 0
14 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 0
15 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 0
16 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 0
17 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 2
18 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 0
19 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 0
20 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 8
21 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 0
22 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 0
23 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 3
24 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 5
25 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 0
26 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 0
27 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 0
28 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 0
29 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 0
30 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 0
31 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 1
32 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 1
33 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 4
34 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 3
35 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 0
36 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 0
37 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 0
38 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 0
39 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 0
40 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 3
41 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 1
42 21820 เด็กชายวุฒิกร อนุศรี 0
43 21934 เด็กชายชัยพร เลาะผู้ดี 2
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 5
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 4
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 6
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 3
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 2
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 2
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 1
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
10 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 5
11 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 4
12 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 6
13 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 0
14 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 0
15 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 4
16 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
17 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
18 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 4
19 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 4
20 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 0
21 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 4
22 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 7
23 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 0
24 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 5
25 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 5
26 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 0
27 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
28 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 0
29 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 5
30 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 5
31 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 1
32 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 1
33 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 2
34 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
35 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 3
36 20384 ด.ช.ธนากร สาระวัน 0
37 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 1
38 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 5
39 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 6
40 21912 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยหับ 4
รวม: 107
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูรัศมี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 0
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 0
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 0
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 0
5 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 1
6 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 0
7 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 0
8 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 0
9 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 0
10 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 0
11 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 0
12 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 0
13 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 0
14 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 0
15 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 0
16 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 0
17 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 0
18 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 0
19 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 0
20 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 0
21 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 0
22 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 0
23 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 0
24 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 0
25 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 0
26 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 5
27 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 0
28 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 0
29 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 0
30 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 0
31 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 0
32 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 0
33 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 0
34 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 0
35 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 0
36 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 0
37 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 0
38 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 1
39 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 0
40 21910 เด็กหญิงนริศา เกตุพิบรูณ์ 4
41 21922 ด.ช.สมคิด โฆษภัทรพิมพ์ 0
42 21935 เด็กหญิงณัฐพร ดิษฐสม 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 0
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 1
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 0
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 0
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 9
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 0
10 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 0
11 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 0
12 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 0
13 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 0
14 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
15 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 3
16 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 0
17 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
18 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 0
19 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 2
20 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 2
21 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 2
22 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 0
23 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 0
24 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 0
25 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 3
26 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 0
27 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 1
28 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 1
29 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 0
30 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 3
31 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
32 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
33 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 4
34 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 3
35 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 0
36 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
37 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 3
38 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 2
39 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 0
40 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 3
41 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 8
42 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 0
43 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 0
รวม: 55
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 0
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 1
4 19993 ด.ช.กาญจน์ณพันธ์ เจริญชัย 0
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 5
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 0
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 0
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 1
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 0
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 1
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 0
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 0
14 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
15 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 0
16 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 0
17 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
18 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 1
19 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 0
20 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 0
21 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
22 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 0
23 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 0
24 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 0
25 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 3
26 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 0
27 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 0
28 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 0
29 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 1
30 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 1
31 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 1
32 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 1
33 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 1
34 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 1
35 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 5
36 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 1
37 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 4
38 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
39 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 0
40 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 13
41 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 0
42 21871 เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทะพันธ์ 2
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 11
2 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 8
3 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 8
4 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 8
5 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
6 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 12
7 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
8 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 10
9 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 9
10 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 11
11 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 9
12 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 10
13 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 9
14 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 0
15 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 12
16 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 8
17 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 9
18 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 9
19 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 7
20 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 7
21 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 9
22 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล 9
23 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 9
24 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 8
25 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 10
26 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 10
27 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 8
28 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 12
29 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 10
30 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 11
31 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 3
32 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 5
33 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 11
34 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 12
35 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 7
36 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 9
37 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 11
38 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 11
39 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 10
40 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 8
41 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 10
42 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 11
43 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 10
44 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 11
รวม: 404
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 0
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 0
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 0
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 0
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 0
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 0
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 0
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 0
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 0
12 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 0
13 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 0
14 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 0
15 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 0
16 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 0
17 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 0
18 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 0
19 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 0
20 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 12
21 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 0
22 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 0
23 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 0
24 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 0
25 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 0
26 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 0
27 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 0
28 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 0
29 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 0
30 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 0
31 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 0
32 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 0
33 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 0
34 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 0
35 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 0
36 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 0
37 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 0
38 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
39 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 0
40 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 0
41 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 0
42 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
43 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 0
44 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 0
45 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 0
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 10
2 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
3 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
4 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 0
5 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 0
6 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 0
7 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 0
8 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
9 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 0
10 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
11 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 0
12 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 4
13 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 3
14 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 16
15 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 43
16 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 1
17 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 4
18 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 5
19 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 2
20 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 10
21 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 1
22 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
23 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 14
24 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 3
25 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 10
26 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 0
27 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
28 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 0
29 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 0
30 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 12
31 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 0
32 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
33 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 24
34 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 13
35 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 3
36 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 1
37 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 12
รวม: 191
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ จันทพรโ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 0
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 0
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 1
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 0
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 0
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 0
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 0
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 0
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 0
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 0
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 4
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 0
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 0
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 0
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 0
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 0
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 1
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 0
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 0
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 5
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 0
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 0
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 0
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 1
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 0
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 0
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 0
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 0
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 0
37 21873 เด็กหญิงริสา บุตรตาสืบ 0
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 5
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 8
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 2
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 4
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 5
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 8
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 11
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 6
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 7
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 6
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 3
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 7
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 8
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 6
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 7
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 8
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 5
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 5
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 5
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 5
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 6
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 6
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 7
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 7
26 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 8
27 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 5
28 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 7
29 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 8
30 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 7
31 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 10
32 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 10
33 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 5
34 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 7
35 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 9
36 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 7
รวม: 232
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 นางสาวศิริลักษณ์ บุญปั้น 1
2 19182 นายนัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 4
3 19183 นายปวิตร จันนันท์ 5
4 19187 นายวรเมธ วงศ์เครือสอน 4
5 19189 นายสุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 5
6 19190 นายอนุชา มะโนรา 2
7 19191 นางสาวกชกร เงินมาบุญช่วย 2
8 19192 นางสาวกชกร แซ่อึ้ง 0
9 19193 นางสาวกัลยรัตน์ พิจารณ์ 2
10 19198 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 0
11 19199 นางสาวธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 1
12 19201 นางสาวนันทัชพร ตุ้มจอหอ 7
13 19206 นางสาวปิยฉัตร มะโนมัย 0
14 19207 นางสาวพรธีรา กาลาม 4
15 19208 นางสาวพสชนันท์ ดีน้ำจืด 2
16 19209 นางสาวพัชรพร จันทร์ยาม 5
17 19218 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ทอง 9
18 19222 นางสาวอาทิตติญา สมบูรณ์ 2
19 19223 นายกฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 0
20 19239 นายฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ์ 2
21 19251 นางสาวดนยากานต์ เกินหน้า 1
22 19253 นางสาวบัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 2
23 19254 นางสาวปัณฑิตา สาธร 2
24 19259 นางสาวภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 3
25 19262 นางสาวหทัยวรรณ์ เเก้วมณี 2
26 19263 นางสาวอภิญญา สามารถ 2
27 19265 นางสาวอัจฉรา ละคำ 1
28 19290 นายเอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 5
29 19305 นางสาวสุชาดา โสนน้อย 14
30 19307 นางสาวสุภาภรณ์ ยืนยาว 5
31 19346 นางสาวพิไลพร บุญสวัสดิ์ 8
32 19352 นางสาวอรพรรณ ศรีราชา 1
33 19386 นางสาวปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 10
34 19392 นางสาวศุภาวัน กาทอง 8
35 19482 นายสิทธิ หม่อง 5
36 19485 นางสาวริศา ศิริโรจน์ 1
37 19489 นางสาวสรัญญา มูลท้วม 4
38 19490 นางสาวธนพร สีมา 6
39 19495 นางสาววันวิสา นนทศิลา 2
40 19853 นางสาวศุภัสสร สถานสุข 0
41 20496 นางสาวกัลยาณี เติมวุฒิ 0
รวม: 139
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19210 นางสาวพัณณิตา มอบทองหลาง 2
2 19221 นางสาวอนุธิดา บุญเทียม 1
3 19227 นายเจษฎากร ลัภขุนทด 3
4 19255 นางสาวพัชรินทร์ หมื่นสีพรม 4
5 19256 นางสาวพัชรี หมื่นสีพรม 1
6 19276 นายธีทัต อ่อนจำรัส 3
7 19285 นายสุกฤต มาจันทร์ 2
8 19286 นายองอาจ ชัยสุรินทร์ 3
9 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 3
10 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 3
11 19315 นายธนกร พืชสิงห์ 0
12 19320 นายปฏิภาณ อ่อนพุทธา 1
13 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 2
14 19325 นายภูรีพงศ์ ชายประโคน 5
15 19336 นางสาวจารุวรรณ เนียมทอง 0
16 19341 นางสาวธนัชชา บวนขุนทด 2
17 19345 นางสาวพัชรินทร์ เอมประโคน 0
18 19347 นางสาววรรณษา ใจสุข 0
19 19348 นางสาวศิริพร เทืองอิว 6
20 19366 นายภูริมทร์ พลเดช 1
21 19379 นางสาวกมลพรรณ หาสุข 0
22 19380 นางสาวกัญญารัตน์ ชมความสุข 0
23 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 1
24 19466 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีสมัย 0
25 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา 0
26 19481 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ 14
27 19488 นางสาวจันทร์สุดา บรรทโก 4
28 19548 นางสาวดรุณี มนตรี 4
29 19550 นางสาวนภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 4
30 19560 นางสาวสุชานันท์ ทาทอง 1
31 19561 นางสาวสุนทรีญา ชนะโยธา 5
32 19785 นางสาวญานิสา  กาญจน์สุวรรณ์ 2
33 19839 นางสาวธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 0
34 21789 นายธีรภัทร จันทร์คง 2
35 21791 นายวัชรพล แดงทำดี 0
36 21792 นายอนิรุจน์ อ้อคำ 1
37 21793 นางสาวกานต์ธิดา ทนันสี 0
38 21794 นางสาวจันทิมา รักษาธรรม 0
39 21795 นางสาวชลธิชา ยองตา 5
40 21796 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประภา 6
41 21797 นางสาวณัฐณิชา มุดพบสิน 4
42 21798 นางสาวปณิชตา จันทร์ประเสริฐ 0
43 21799 นางสาวเพชรมณี เหลาศรี 8
44 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 1
45 21929 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีอยุธยา 1
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19230 นายชัยณรงค์ ธรรมปราบ 4
2 19238 นายพีระพงษ์ พรมวงค์ 3
3 19278 นายปภพ วุฒิชา 5
4 19279 นายปรีชา แก้วเขียว 2
5 19293 นางสาวทิพย์นารี สมศรี 5
6 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี 4
7 19303 นางสาวศุภิสรา เฉลียวกุล 7
8 19308 นางสาวอริศรา รุ้งรุ่งเรือง 5
9 19316 นายธนภัทร  แซ่แต้ 5
10 19321 นายปภาวิชญ์ ลำทา 2
11 19323 นายพรเทพ มีธรรม 1
12 19329 นายวุฒิชัย มินตา 6
13 19330 นายศักดิ์ดา  ไข่นุ่มสิงห์ 0
14 19331 นายศุภกิจ สังวน 1
15 19335 นางสาวกัณณิกา ทรงหาคำ 5
16 19338 นางสาวฐิติญา สาระวัน 0
17 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 0
18 19344 นางสาวปาริชาติ ลาภมี 0
19 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 0
20 19361 นายธนพล กลางสวัสดิ์ 0
21 19393 นางสาวอริสา ชมมาลี 0
22 19395 นางสาวอารีสุข มยุรา 0
23 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน 1
24 19514 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสน 3
25 19609 นายจตุวัตร ปวงคำ 0
26 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ 2
27 20497 นายรชฏ สุทธิแสน 0
28 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 0
29 21198 นางสาววรดา สีสืบมา 7
30 21803 นายกฤษฏา แก้วสีเขียว 1
31 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
32 21805 นางสาวจิราภา สูงสุมาลย์ 3
33 21806 นางสาวชลธิมาศ ศรีมะณีรัตน์ 0
34 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม 3
35 21808 นางสาวธิดารัตน์ สยุมพร 0
36 21809 นางสาวเบญจพร บุญมั่งมี 0
37 21810 นางสาวแพรพันชั่ง ทาระพันธ์ 0
38 21811 นางสาวภัสสรา ดวงศรี 0
39 21812 นางสาวภูษณิศา เลิศพงษ์ 0
40 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 0
41 21814 นางสาววทันยา บุญรอด 3
42 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 0
43 21817 นางสาวไอรดา ใจตา 8
44 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 0
45 21895 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ 0
46 21920 นางสาวสุกัญญา สุภาวหา 0
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 0
2 19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 1
3 19197 นางสาวธนธรณ์  อนุสรประชา 0
4 19203 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสอาด 2
5 19205 นางสาวปวริศา เสือทุ่ง 2
6 19217 นางสาวสิรินดา  สมสุวรรณ 2
7 19235 นายนพดล  วงษ์รุ่งเรือง 0
8 19257 นางสาวพันรษา  เสวกวิหารี 1
9 19258 นางสาวพิชชานันท์ หงษ์อ่อน 0
10 19349 นางสาวสมิตรา สวัสดี 3
11 19353 นายกิตติพงศ์  ขำอุ่นใจ 0
12 19357 นายตะวัน ศรีเผือก 0
13 19359 นายธนกร  พิมพล 4
14 19363 นายธเนศพล  คธาบุตร 0
15 19365 นายปวิชญา ทองอ่ำ 3
16 19374 นายอมตะ  ชมความสุข 3
17 19382 นางสาวชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 0
18 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 1
19 19385 นางสาวนพิสประภา หนองขุ่นสาร 0
20 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19423 นางสาวจิรกาญน์  จุ้ยพลับ 0
22 19431 นางสาวเปมิกา  มูลทองหลาง 0
23 19499 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 2
24 19517 นางสาวนริศรา  เทพณรงค์ 6
25 19583 นายสิทธิพงษ์  ทองเงิน 9
26 19591 นางสาวจุฑามาศ  ปาลพันธุ์ 0
27 19599 นางสาวภาวิณี สุวรรณบาง 0
28 19601 นางสาววราพร  วงษ์จันทร์ 7
29 19617 นายณัฐพล  โพธิ์ดง 0
30 19634 นางสาวชณัฐตา  อุ่นทอง 9
31 19678 นายธนาโชค นาหนองตูม 0
32 19834 นางสาวญาลินดา  ตาระเต็ง 4
33 20498 นายพงศธร  พลธานี 4
34 20542 นางสาวสาวิตรี กาลสันเทียะ 6
35 21821 นางสาวกัณณิกา แคล่วคล่อง 0
36 21822 นางสาวปฏิภาพร อนันเอื้อ 6
37 21823 นางสาวรัชประภา ทิพมนต์ 1
38 21824 นางสาวอติกานต์ วุฒิปัญญาวงศ์ 0
39 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 0
40 21827 นางสาวนารีรัตน์ รัตนเสวก 1
41 21828 นายจักรพงษ์ ภูชัย 0
42 21829 นายธนญชัย เขียวชอุ่ม 6
43 21830 นายสรศักดิ์ สุทธิอาจ 0
44 21831 นายสุพจน์ ใจเครือ 0
45 21832 นางสาวชญานุช มงคลตวัฒน์ 0
46 21833 นางสาวโชติกา ยวงทอง 2
47 21834 นางสาวมาลินี กงฉายา 0
48 21856 นางสาวสมฤทัย สาวิสิทธิ์ 0
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 นายสมภพ ศรีสะอาด 2
2 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ 2
3 19252 นางสาวเนตรดาว  จันทร์อ่อน 2
4 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 1
5 19271 นายจิรวัฒน์  ชื่นกลิ่น 7
6 19274 นายทยา  แคนดา 5
7 19275 นายธนสาร์น สุทำเลา 6
8 19283 นายเมธัส  คาดีวี 4
9 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย 2
10 19297 นางสาวเนรมิตร  ราชาวงษ์ 3
11 19355 นายณัฐชนน ประสาร 0
12 19356 นายณัฐพล วงศ์วิริยะสกุล 5
13 19358 นายธนกร บุญเกิด 0
14 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม 2
15 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า 2
16 19401 นายธีรภัทร์ ยอดพรหม 5
17 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย 2
18 19435 นางสาววันวิสา  เริงจินดา 1
19 19436 นางสาวศรุตา  หมั่นจิตร 3
20 19441 นายจุฑา เสนชู 4
21 19442 นายชัยพร นาคคล้าย 3
22 19448 นายธีระ งามวิลัย 4
23 19455 นายพีรพัฒน์ ยศหนัก 2
24 19469 นางสาวณัฏฐณิชา สุขเทพ 5
25 19474 นางสาวปภานัน  เมฆอ่ำ 0
26 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 1
27 19478 นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม 0
28 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
29 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง 1
30 19570 นายณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
31 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
32 19604 นางสาวณฐมน เดชสิริรัตนา 1
33 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย 0
34 19614 นายชนธยา กาชัย 1
35 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 1
36 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง 1
37 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ 1
38 19675 นางสาวกาญจนา มุมทอง 1
39 19680 นางสาวทิตยา สุกแก้ว 4
40 19687 นางสาววรินทร  บัวแดง 0
41 20521 นางสาวอภิชญา โหน่งบัณฑิต 2
42 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ 2
43 21836 นางสาวกมลวรรณ นาครินทร์ 1
44 21837 นางสาวณิชากร เสือพยัคฆ์ 1
45 21838 นางสาวธนัชพร ประคำ 1
46 21839 นางสาวพรนัชชา เชื้อบ้านเกาะ 4
47 21840 นางสาวสุภารัตน์ ศรีเกตุ 0
48 21897 นางสาวมณฑิตา เด็จทับทัย 0
49 21937 นางสาวณัฐธยาณ์ บาริศรี 1
รวม: 100
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19216 นางสาวสริยา  คำนาน 1
2 19225 นายกิตตินันท์  ชุ่มวงค์ 0
3 19228 นายชลชาติ  กองหิน 0
4 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 0
5 19234 นายธนาดุล  เสริมเผือก 6
6 19237 นายพีรพัฒน์  ขำศรี 5
7 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 0
8 19244 นายสุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 0
9 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 1
10 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 3
11 19327 นายรัฐภูมิ  มูลสิน 0
12 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 3
13 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 6
14 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 1
15 19376 นายอิศเรจ ดันไธสง 0
16 19399 นายณฐกร  จันลา 0
17 19412 นายภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
18 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 0
19 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 1
20 19434 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีเปรม 0
21 19437 นางสาวสุทธิดา  บุญยะบา 0
22 19444 นายณัฐพล กายเพชร์ 0
23 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 0
24 19492 นางสาวพันธิตรา ขันเงิน 0
25 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
26 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 5
27 19586 นายกิตติธร ยศศรี 5
28 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 0
29 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 0
30 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 1
31 19645 นางสาวศุภิสรา ชาติศรี 0
32 19665 นายวิทยา รักสะอาด 0
33 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 0
34 19788 นางสาวเกษมณี เพ็ชรบุรี 0
35 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 0
36 21213 นายธนพล สีดาเขียว 17
37 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 0
38 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 0
39 21845 นายตะวัน โกมารทัต 0
40 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 0
41 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 0
42 21850 นายสัจจา ทองเต็มถุง 0
43 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 1
44 21855 นางสาววราภรณ์ หนอสีหา 0
45 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 0
46 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 1
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19184 นายพรรณพัชร ชมความสุข 1
2 19211 นางสาวพีชญานิน สีสูงเนิน 11
3 19213 นางสาวรพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 4
4 19215 นางสาวศศิธร แทวกระโทก 6
5 19220 นางสาวสุภาพร  ริโยธา 8
6 19226 นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง 15
7 19231 นายฐาปกรณ์  มีแทน 5
8 19232 นายตรีโรจน์ มูลเคน 6
9 19249 นางสาวญารินดา  ขันสัมฤทธิ์ 7
10 19260 นางสาววริศรา วงศ์สระหลวง 9
11 19269 นายจักรกฤษณ์  จิตรจำนง 6
12 19270 นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 7
13 19295 นางสาวธิดารัตน์  เทียมทนง 4
14 19300 นางสาววรรณนิษา  นามแสง 8
15 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร 7
16 19304 นางสาวสวรินทร์ กล้าหาญ 8
17 19328 นายวรินทร พรมดี 6
18 19370 นายวสันต์ แย้มกลาง 4
19 19375 นายอัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
20 19377 นายเอกรินทร์ ภู่สุข 5
21 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 10
22 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 5
23 19438 นางสาวอทิตยา งามขำ 10
24 19446 นายณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
25 19456 นายไพบูลย์ สมวงษ์ 2
26 19470 นางสาวณัทนิษฐ์  แกล้วกล้า 4
27 19477 นางสาวศศิภา บุญนาค 11
28 19480 นางสาวอาริญา พาวงษา 6
29 19491 นางสาวภคมน  อาภาพงศคุณ 4
30 19503 นางสาวจิรัชญา  พวงทอง 4
31 19506 นางสาวพรรณารายณ์ แซ่คู 1
32 19521 นายกฤษดา จันทร์ส่องแสง 2
33 19522 นายกิตติภพ  เล็งไธสง 2
34 19546 นางสาวจินดาพร คำขันตี 9
35 19547 นางสาวชลลดา กุ่ยโห้ 9
36 19549 นางสาวธนวรรณ กลิ่นพวง 8
37 19552 นางสาวปนัดดา  นัดประสพ 8
38 19553 นางสาวปวริศา  สวัสดี 6
39 19562 นางสาวอมรรัตน์  บุญเกิด 7
40 19632 นางสาวกนกอร  ปัจฉิมา 11
41 19664 นายวศิน อินจันทร์ดา 14
42 19842 นายตรีภพ เรียงพล 3
43 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 1
44 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ 13
45 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 10
46 21863 นางสาวกนกพรรณ อยู่พลี 2
47 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน 3
48 21866 นางสาวปิยธิดา เดชฤทธิ์ 0
49 21867 นางสาววริสรา ทั่งกระโทก 10
รวม: 318
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18720 นางสาวดนิตา ฝึกวาจา 2
2 19312 นายณัฐชนน บุญปลีก 0
3 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี 0
4 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน 2
5 19494 นางสาวทักษิณา ทองใจสด 1
6 19496 นายธนกฤต วิจิตรสมบัติ 0
7 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง 0
8 19502 นางสาวบุญภา จันทรโชติ 0
9 19508 นางสาวไพพรรณ บัานพรวน 0
10 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 1
11 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 2
12 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 1
13 19841 นางสาวจิราพร คึมสูง 1
14 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 0
15 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม 1
16 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 0
17 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 1
18 21874 นางสาวภิรญา ดาบพลอ่อน 2
19 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี 0
รวม: 14
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 5
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 0
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 0
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 0
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 8
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 1
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 1
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 0
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 0
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 0
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 0
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 0
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 3
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 0
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 0
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 2
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 5
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 0
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 0
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 0
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 1
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 0
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 0
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 0
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 0
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 0
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 2
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 0
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 0
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 0
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 0
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 2
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 0
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 0
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 0
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 1
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 1
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 0
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 0
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 0
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 0
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 1
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 0
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 0
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 0
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 0
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 3
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 1
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 0
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 0
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 0
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 0
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 9
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 0
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 0
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 0
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 0
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 0
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 0
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 1
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 2
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 0
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 0
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 0
33 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 0
34 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 0
35 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 4
36 21271 นางสาววราภรณ์ ฮุยงาม 1
37 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 0
38 21919 นางสาวอาณิตดา โนนทิง 0
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 0
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 0
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 0
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 0
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 0
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 1
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 0
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 0
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 0
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 0
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 0
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 1
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 0
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 0
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 3
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 0
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 0
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 0
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 0
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 0
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 0
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 0
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 0
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 0
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 1
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 0
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 0
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 1
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 0
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 0
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 0
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 0
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 0
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 2
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 2
39 21849 นางสาวจิระนันท์ มิ่งมั่น 0
40 21851 นางสาวสุดารัตน์ ตามสีวัน 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 3
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 0
3 18513 นางสาวชุติภา ล้อมชัยสงค์ 0
4 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 0
5 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 0
6 18554 นายเอกชัย สุขดี 0
7 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 1
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 1
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 0
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 0
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 0
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 0
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 0
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 0
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 0
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 0
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 0
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 0
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 4
20 18849 นายธนกร สายเทพ 1
21 18865 นายศรุติ รักคิด 3
22 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 0
23 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 0
24 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 0
25 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 0
26 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
27 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 3
28 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 0
29 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 1
30 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 0
31 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 6
32 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 2
33 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 2
34 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 1
35 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 0
36 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 0
37 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 0
38 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 0
39 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 1
40 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 0
41 21137 นางสาวอรญา มังโส 0
42 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 0
43 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 2
44 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 0
45 21913 นางสาวภัทราภรณ์ นุ่มฤทธิ์ 0
46 21921 นางสาวรุ่งทิวา ไชยปัน 0
รวม: 33
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 0
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 0
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 7
6 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 2
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 0
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 1
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 0
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 1
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 0
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 0
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 1
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 0
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 0
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 0
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 0
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 0
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 0
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 3
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 0
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 0
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 0
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 0
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 0
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 0
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 0
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 0
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 2
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 7
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 3
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 0
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 7
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 0
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 0
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 0
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 3
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 0
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
45 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 0
46 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 2
47 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 0
2 18534 นายฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 0
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 0
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 0
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 0
13 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
14 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
15 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
16 18838 นางสาวพรชิตา บุญเวิน 0
17 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
18 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 0
19 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
20 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
21 19000 นายอดิศร สุขท่า 0
22 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
23 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 0
24 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 0
25 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
26 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
27 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
28 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
29 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 0
30 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
31 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 0
32 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
33 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
34 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
35 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
36 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
37 21916 นายชัยอนันต์ ชัยณรงค์สกุล 0
38 21930 นางสาวชนากานต์ จันมา 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 5
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 0
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 0
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 0
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 0
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 1
11 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
12 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 5
13 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 0
14 18738 นายคุณากร แสงนาค 1
15 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
16 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ 0
17 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
18 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 6
19 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
20 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
21 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 0
22 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 0
23 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 0
24 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
25 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
26 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
27 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 2
28 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 0
29 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 0
30 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 0
31 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
32 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
33 21159 นายเจษฎากร ชาลี 3
34 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
35 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 1
36 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 1
37 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 5
38 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 4
39 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 3
40 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 2
41 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 0
42 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 0
43 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 0
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 0
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 0
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 0
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 1
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 0
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 0
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 0
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 0
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 0
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 0
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 0
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 1
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 0
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 0
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 1
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 0
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 0
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 0
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 0
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 0
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 0
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 0
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 0
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 0
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 0
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 0
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 0
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 2
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 0
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 0
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 0
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 0
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 0
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 0
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 0
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 0
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 0
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 0
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 0
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 0
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 0
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 0
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 0
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 0
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 0
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 0
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 0
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 0
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 0
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 0
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 0
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 0
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 0
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 0
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 0
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 0
รวม: 2
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 0
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 2
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 2
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 2
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 0
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 2
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 1
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 4
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 8
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 0
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 0
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 0
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 2
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 0
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 0
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 3
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 2
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 2
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 1
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 2
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 0
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 3
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 0
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 0
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 0
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 0
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 1
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 0
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 2
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 0
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 2
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 0
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 2
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 0
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 1
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 3
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 0
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 0
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 0
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 2
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 0
45 21915 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาวงค์ 2
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 0
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 0
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 2
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 0
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 5
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 0
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 0
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 0
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 0
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 2
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 2
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 0
13 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 0
14 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 1
15 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 4
16 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 3
17 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 0
18 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 0
19 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 0
20 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 0
21 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 0
22 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 2
23 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 0
24 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 0
25 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 5
26 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 0
27 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 0
28 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 4
29 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 2
30 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 3
31 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 4
32 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 3
33 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 3
34 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 3
35 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 5
36 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 0
37 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 4
38 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 0
39 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 0
40 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 2
41 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 2
42 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 1
43 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 0
44 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 0
45 21902 นางสาวสิรินยา เดชทะสอน 0
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 0
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 0
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 0
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 0
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 0
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 0
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 0
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 0
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 0
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 0
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 0
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 0
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 0
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 0
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 0
21 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 0
22 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
23 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 0
24 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 0
25 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 0
26 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 0
27 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 0
28 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
29 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 0
30 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 0
31 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 0
32 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 0
33 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 0
34 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 0
35 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
36 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 0
37 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 0
38 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
39 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 0
40 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 0
41 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 0
42 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 0
43 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 0
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 0
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 0
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 0
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 0
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 0
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 0
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 1
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 0
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 0
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 1
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 2
15 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
16 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 3
17 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 0
18 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 10
19 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
20 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 0
21 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 1
22 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 0
23 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 0
24 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
25 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 6
26 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 0
27 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 0
28 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 0
29 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 0
30 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 0
31 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 1
32 20452 นายธนกร บ้านด่าน 0
33 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 0
34 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 0
35 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 1
36 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 0
37 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 0
38 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 1
39 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 0
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 3
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 0
3 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 3
4 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 0
5 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 2
6 18059 นายสนั่น นิลโต 2
7 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 3
8 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 8
9 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 1
10 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 3
11 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 1
12 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 8
13 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 3
14 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 3
15 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 6
16 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 4
17 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 7
18 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 5
19 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 10
20 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 3
21 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 4
22 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 3
23 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 3
24 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 3
25 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 4
26 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 5
27 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 6
28 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 6
29 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 5
30 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 5
31 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 8
32 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 3
33 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 4
34 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 4
35 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 4
36 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 6
37 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 5
38 20422 นางสาววรัญญา คำภู 5
39 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 6
40 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 2
รวม: 166
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 0
3 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 0
4 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
5 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
6 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 4
7 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 6
8 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 8
9 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 0
10 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
11 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 0
12 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 2
13 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
14 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
18 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 5
19 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
20 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 3
21 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 0
22 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
23 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
24 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 3
25 20426 นายสันทัด ชาน้อย 0
26 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 0
27 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 5
28 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 1
29 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 3
30 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
31 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
32 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 0
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 1
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 1
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 0
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 0
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 0
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 4
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 0
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 0
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 4
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 2
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 8
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 0
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 0
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 0
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 0
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 1
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 0
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 0
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 0
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 0
รวม: 21

 

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,569 คน

สถิติ 22112560 1452

อีบุ๊ค นับเองก่อนค่ะ ไม่มีคนนับ นับไม่ทัน ทุกคนนับเองได้ เปิดไฟล์ 221125601453 << นี่คือไฟล์เอกเซลที่ใช้นับอีบุ๊คค่ะจะอัพเดทให้ทุกครั้ง เปิดไฟล์แล้ว Ctrl+f เพื่อเปิดหน้าต่างค้นหา ใส่เลขประจำตัว กด “ค้นหาทั้งหมด” ด้านล่างขึ้นว่า มี กี่เซล ก็คือยืมเท่านั้นเล่มค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝากบอกต่อด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

จะพยายามอัพไฟล์เอกเซลนี้ให้ได้ทุกวัน

 

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/11/2560   ถึง 22/11/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 0
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 0
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 8
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 5
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 0
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 0
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 7
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 6
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 3
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 0
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 4
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 3
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 8
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 5
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 1
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 0
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 5
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 1
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 0
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 2
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 4
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 5
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 0
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 0
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 0
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 2
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 0
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 4
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 5
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 5
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 0
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 8
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 6
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 5
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 5
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 2
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 1
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 2
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 5
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 0
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 2
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 15
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 13
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 2
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 2
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 0
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 2
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 2
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 0
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 2
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 0
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 0
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 1
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 2
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 2
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 2
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 0
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 3
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 0
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 0
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 20
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 18
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 3
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 12
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 1
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 3
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 3
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 14
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 1
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 3
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 12
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 3
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 3
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 4
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 2
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 4
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 7
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 4
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 3
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 6
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 4
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 3
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 2
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 2
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 6
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 5
รวม: 218
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 5
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 0
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 0
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 5
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 0
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 0
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 3
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 0
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 0
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 0
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 3
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 0
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 0
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 0
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 3
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 0
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 1
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 0
19 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 1
20 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 1
21 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 7
22 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 0
23 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 9
24 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 1
25 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 0
26 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 10
27 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 1
28 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 0
29 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 0
30 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 0
31 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 0
32 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 3
33 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 1
34 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 0
35 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 0
36 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 0
37 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 3
38 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 0
39 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 0
40 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 2
41 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 1
42 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 2
43 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 4
44 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 1
45 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 5
46 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 4
47 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 4
48 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 1
49 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 1
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 0
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 0
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 3
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 0
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 0
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 0
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 1
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 2
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 0
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 1
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 1
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 0
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 0
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 0
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 0
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 0
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 0
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 2
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 0
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 0
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 7
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 1
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 1
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 0
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 0
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 1
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 1
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 3
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 0
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 0
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 2
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 0
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 0
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 7
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 7
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 0
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 0
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 0
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 0
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 0
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 2
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 0
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 0
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 2
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 2
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 0
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 1
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 0
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 0
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 0
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 0
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 0
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 0
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 0
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 5
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 5
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 0
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 3
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 0
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 0
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 1
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 4
20 21941 เด็กหญิงพีรดา นพคุณ 2
รวม: 25
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 2
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 3
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 2
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 9
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 1
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 2
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 6
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 4
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 1
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 0
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 7
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 8
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 5
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 8
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 4
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 1
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 1
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 1
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 1
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 7
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 6
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 2
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 9
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 5
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 1
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 6
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 8
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 10
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 11
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 27
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 11
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 6
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 8
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 7
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 7
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 4
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 5
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 5
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 1
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 8
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 3
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 8
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 11
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 4
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 7
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 10
รวม: 274
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 3
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 0
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 0
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 0
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 0
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 2
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 1
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 1
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 2
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 0
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 2
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 2
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 0
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 0
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 0
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 0
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 4
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 2
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 0
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 0
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 1
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 0
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 0
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 2
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 6
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 6
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 2
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 2
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 4
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 2
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 6
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 4
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 2
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 2
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 3
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 7
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 1
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 2
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 4
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 2
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 3
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 1
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 4
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 1
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 0
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 2
47 21933 เด็กหญิงพิฌญานันท์ สมดา 1
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 2
2 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 3
3 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 1
4 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 1
5 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 1
6 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 0
7 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 6
8 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 4
9 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 4
10 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 0
11 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 1
12 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 0
13 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 0
14 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 6
15 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 1
16 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 0
17 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 1
18 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 10
19 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 0
20 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 1
21 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 2
22 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 0
23 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 0
24 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 0
25 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 1
26 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 3
27 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 1
28 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 0
29 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 2
30 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 1
31 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 1
32 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 2
33 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 1
34 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 0
35 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 0
36 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 0
37 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 1
38 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 0
39 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 1
40 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 0
41 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 1
42 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 1
43 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 1
44 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 0
45 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 0
46 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 1
47 21932 เด็กชายธวัชชัย ชิวปรีชา 0
48 21938 เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา 1
รวม: 63
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 8
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 1
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 1
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 2
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 0
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 1
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 2
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 1
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 0
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 2
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 1
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 2
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 1
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 1
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 1
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 0
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 1
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 1
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 0
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 2
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 0
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 3
23 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 1
24 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 4
25 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 1
26 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 0
27 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 2
28 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 4
29 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 2
30 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 2
31 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 1
32 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 2
33 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 2
34 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 0
35 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 1
36 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 3
37 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 2
38 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 6
39 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 1
40 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 4
41 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 3
42 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 2
43 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 1
44 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 4
45 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 4
46 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 3
47 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 1
48 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 4
รวม: 91
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 0
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 0
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 0
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 0
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 1
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 1
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 1
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 1
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 0
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 3
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 2
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 1
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 0
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 0
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 0
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 0
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 0
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 0
20 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 0
21 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 1
22 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 1
23 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 0
24 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 1
25 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 1
26 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 0
27 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 2
28 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 0
29 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 1
30 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 1
31 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 0
32 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 2
33 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 2
34 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 2
35 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 0
36 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 2
37 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 2
38 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 0
39 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 0
40 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 1
41 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 0
42 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 2
43 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 0
44 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 1
45 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 0
46 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 3
47 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 4
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 7
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 9
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 5
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 0
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 5
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 6
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 5
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 2
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 3
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 3
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 2
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 4
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 8
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 5
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 6
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 6
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 3
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 1
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 5
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 3
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 1
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 1
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 3
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 5
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 2
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 3
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 3
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 3
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 2
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 1
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 3
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 2
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 2
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 3
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 1
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 0
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 1
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 2
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 3
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 4
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 1
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 2
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 2
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 3
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 2
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 2
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 3
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 1
รวม: 149
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21556 เด็กชายกิตติ ศรีคำมูล 2
2 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 1
3 21558 เด็กชายทยาวีร์ นิ่มนุช 2
4 21559 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงนวล 2
5 21560 เด็กชายธนัชชา นาคง 4
6 21561 เด็กชายธรรมปพน จันทรุคานนท์ 5
7 21562 เด็กชายนนทพันธ์ ศรีเมธีวัฒน์ 4
8 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 1
9 21564 เด็กชายพัชรพล โออุไร 2
10 21565 เด็กชายพีระวัฒน์ พิบาลขันธ์ 2
11 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล 2
12 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ 1
13 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา 5
14 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง 1
15 21570 เด็กหญิงญาตา คุ้มศิริ 6
16 21571 เด็กหญิงณัฐสุดา สัจจา 1
17 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา 3
18 21573 เด็กหญิงธิชาภรณ์ น้อยใหม่ 3
19 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ 0
20 21575 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามมั่น 3
21 21576 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเสริม 4
22 21577 เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน 2
23 21578 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุทธิสุวรรณ 1
24 21579 เด็กหญิงไปรยา วินทา 6
25 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ 2
26 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง 5
27 21582 เด็กหญิงมนต์ทการ เมืองลี 1
28 21583 เด็กหญิงมัสสนา สุวรรณดี 3
29 21584 เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิเชียร 0
30 21585 เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี 4
31 21586 เด็กหญิงวรรณกร สุขยวง 2
32 21587 เด็กหญิงอุบลวรรณ วงโพธิสาร 4
รวม: 84
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 5
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 9
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 2
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 0
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 0
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 0
7 21594 เด็กชายดุษฎี เชิดแสง 0
8 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 0
9 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 2
10 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 1
11 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 0
12 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 0
13 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 0
14 21601 เด็กชายประกาศิต รุ่งณรงค์ 0
15 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 0
16 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 0
17 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 1
18 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา 3
19 21606 เด็กชายสรายุทธ แป้นหิรัญ 0
20 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ 0
21 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 0
22 21609 เด็กชายอนุสิทธิ กายขุนทด 0
23 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 2
24 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 1
25 21613 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา 2
26 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เครือคำ 2
27 21615 เด็กหญิงณัฐชนก ปวงคำ 4
28 21617 เด็กหญิงพีรดา นกเขา 2
29 21618 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมสอาด 8
30 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 0
31 21620 เด็กหญิงผ่องกมล งามผิว 1
32 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 9
33 21623 เด็กหญิงภัทรอาภา บุปผาวัลย์ 2
34 21624 เด็กหญิงภัสสรี พุ่มเจริญ 2
35 21625 เด็กหญิงเมษา อุดมทวี 0
36 21626 เด็กหญิงยุวดี จารัตน์ 3
37 21628 เด็กหญิงศิริพร สุพงษ์ 1
38 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 0
39 21630 เด็กหญิงสุทธิสุดา เนียมสอาด 6
40 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
41 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 3
42 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 2
43 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 8
44 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 2
45 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 0
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ผาแสน 4
2 20551 เด็กชายคฑาวุฒิ สุขศรี 2
3 20552 เด็กชายธนวัฒน์ คงปันนา 4
4 20554 เด็กชายมีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 เด็กชายวรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 0
6 20556 เด็กหญิงวรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 2
7 20557 เด็กชายศุภกฤต ชำนาญไพร 4
8 20558 เด็กชายศุภกิณห์ จันทร์ดี 4
9 20559 เด็กหญิงกนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 0
10 20560 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 0
11 20561 เด็กหญิงกัญธิมา ธานุวัฒ 0
12 20562 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิไลเมฆ 0
13 20563 เด็กหญิงกุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0
14 20564 เด็กหญิงเกวลี ทิพย์บรรพต 0
15 20565 เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 0
16 20566 เด็กหญิงจันทร์จิรา จิโน 0
17 20567 เด็กหญิงชนกนันท์ พันกุ้ย 0
18 20568 เด็กหญิงชนารดี แสงปัญญา 0
19 20569 เด็กหญิงชมพูนุท เทพยุหะ 0
20 20570 เด็กหญิงชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 0
21 20571 เด็กหญิงณภัทร อาจณรงค์ 2
22 20572 เด็กหญิงณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
23 20573 เด็กหญิงณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 6
24 20574 เด็กหญิงทรรศณภรรษ เพชรชาติ 1
25 20575 เด็กหญิงธีรนันท์ เสริมเผือก 1
26 20576 เด็กหญิงนรินทร โนนตูม 0
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 0
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 0
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 6
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 4
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 0
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 2
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 0
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 0
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 2
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 0
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 1
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 0
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 0
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 2
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 4
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 0
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 5
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 0
48 21860 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 0
รวม: 60
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 0
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 2
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 1
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 1
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 1
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 2
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 1
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 2
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 5
18 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
19 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
20 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 3
21 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 0
22 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
23 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 0
24 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
25 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 0
26 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 0
27 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
28 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
29 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 0
30 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 0
31 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
32 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
33 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 3
34 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 0
35 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 2
36 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 2
37 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 0
38 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 3
39 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
40 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 0
41 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 3
42 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 3
43 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
44 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
45 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 0
46 21936 เด็กหญิงวรรณวิภา ดาทอง 0
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 0
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0
4 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 0
5 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
6 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0
7 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 0
8 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 0
9 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 0
10 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
11 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 0
12 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 0
13 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 0
14 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0
15 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 0
16 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
17 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 3
18 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 0
19 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 0
20 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 0
21 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0
22 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 0
23 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 0
24 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 0
25 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 1
26 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 0
27 21039 ด.ญ.วรรชรีย์ บุญพันธุ์ 0
28 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
29 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 0
30 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 0
31 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 0
32 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 0
33 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 0
34 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 0
35 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 0
36 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 0
37 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 0
38 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 0
39 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 0
40 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 1
41 21267 เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา 1
42 21841 เด็กชายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 0
43 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 0
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 1
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 0
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 0
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 0
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 1
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 0
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 1
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 0
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 1
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 2
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 0
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 4
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 1
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 1
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 0
24 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 0
25 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 0
26 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 1
27 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 1
28 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 3
29 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 1
30 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 3
31 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 2
32 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 2
33 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 0
34 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
35 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 2
36 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 0
37 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
38 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 1
39 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 1
40 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 0
41 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 2
42 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 1
43 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 4
44 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 2
45 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
46 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 3
47 21815 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 1
48 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 0
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 1
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 5
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 6
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 4
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 2
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 8
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 0
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 0
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 3
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 5
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 0
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 3
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 0
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 1
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 1
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 2
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 0
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 6
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 3
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 3
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 0
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 3
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 2
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 2
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 4
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 3
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 3
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 0
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 2
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 4
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 3
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 6
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 5
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 3
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 2
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 3
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 15
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 0
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 4
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 0
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 3
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 3
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 3
46 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 8
47 21862 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพ 6
48 21903 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 6
รวม: 146
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา คุณครูภิญญาพัชญ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 1
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 22
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 0
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 3
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 11
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 20
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 2
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 0
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 0
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 1
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 1
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 1
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 1
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 1
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 1
28 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 3
29 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 4
30 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 0
31 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 3
32 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 0
33 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 0
34 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 3
35 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 1
36 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 18
37 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 0
38 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 0
39 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 1
40 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 6
41 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 0
42 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 0
43 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 0
44 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 0
45 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 0
46 21865 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 1
รวม: 106
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 7
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 0
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 0
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 0
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 0
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 0
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 0
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 0
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 0
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 0
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 0
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 0
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 0
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 0
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 0
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 0
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 1
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 0
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 1
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 1
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 0
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 0
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 0
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 0
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 0
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
47 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 0
48 21904 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย 1
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 0
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 1
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 1
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 9
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 1
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 0
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 0
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 2
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 1
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 0
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 3
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 2
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 2
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 2
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 2
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 1
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 2
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 2
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 0
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 9
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 0
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 8
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 5
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 4
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 10
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 9
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 0
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 5
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 3
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
47 21266 เด็กหญิงอมรรัตน์ จีนจาน 15
48 21801 เด็กหญิงทยพร เอี่ยมแบน 2
49 21927 เด็กชายศรายุทธ โพธิ์น้อย 2
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
2 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
3 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
4 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 4
5 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
6 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 3
7 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 0
8 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
9 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 0
10 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
11 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
12 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
13 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
14 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
15 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
16 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 2
17 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 6
18 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 1
19 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
20 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
21 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 3
22 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 2
23 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
24 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
25 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 3
26 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 1
27 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
28 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
29 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 1
30 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
31 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 1
32 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
33 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 1
34 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
35 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 1
36 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
37 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
38 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
39 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
40 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 4
41 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
42 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
43 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
44 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
45 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 1
46 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 1
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 2
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 2
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 7
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 3
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 5
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 4
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 2
8 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 5
9 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
10 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
11 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 1
12 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 2
13 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 2
14 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
15 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
16 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 3
17 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
18 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 4
19 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 0
20 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 2
21 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
22 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
23 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 5
24 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
25 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 3
26 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 4
27 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
28 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 3
29 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 2
30 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
31 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 4
32 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 2
33 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 3
34 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 2
35 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
36 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 2
37 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 3
38 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 1
39 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 3
40 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 3
41 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 2
42 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 4
43 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 1
44 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 3
45 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
46 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 1
47 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 3
48 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 3
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 1
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 4
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 1
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 0
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 0
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 1
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 1
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 1
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 0
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 0
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 1
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 3
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 0
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 0
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 1
16 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 0
17 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 6
18 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
19 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 2
20 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 4
21 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 2
22 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 3
23 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
24 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 6
25 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 2
26 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 1
27 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 1
28 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 1
29 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 6
30 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
31 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 4
32 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 4
33 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 1
34 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 6
35 21917 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 4
รวม: 70
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 0
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 0
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 0
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 0
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 1
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 0
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 1
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 0
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 1
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 0
26 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 0
27 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
28 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
29 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 0
30 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 0
31 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
32 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
33 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
34 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 0
35 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
36 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
37 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
38 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0
39 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
40 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
41 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
42 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
43 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
44 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
45 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
46 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 0
47 21907 เด็กชายยศกร สินแท้ 0
48 21908 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 0
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 0
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 0
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 1
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 2
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 0
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 0
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 0
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 0
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 2
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 0
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 0
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 0
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 0
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 0
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 2
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 2
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 1
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 0
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 0
20 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 0
21 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 1
22 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 1
23 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 3
24 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 1
25 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 2
26 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 0
27 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 2
28 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 2
29 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 2
30 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 2
31 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 3
32 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 0
33 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 3
34 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 0
35 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 0
36 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 0
37 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 2
38 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 2
39 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 2
40 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 0
41 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 0
42 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 0
43 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 3
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 0
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 0
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 0
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 1
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 0
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 0
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 0
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 0
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 0
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 0
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 0
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 0
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 0
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 0
16 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 0
17 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 0
18 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 0
19 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 0
20 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 2
21 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 0
22 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 0
23 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 0
24 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 0
25 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 0
26 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 0
27 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 0
28 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 0
29 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 0
30 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 0
31 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 0
32 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 0
33 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 0
34 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 0
35 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 2
36 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 0
37 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ 0
38 21911 เด็กหญิงชลิตา สมนึก 0
39 21925 เด็กหญิงสุธาสินี ชุมจันทร์ 0
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 0
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 0
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 3
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 0
6 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 2
7 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 0
8 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 0
9 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 0
10 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 0
11 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 0
12 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0
13 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 0
14 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 0
15 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 0
16 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 0
17 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 2
18 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 0
19 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 0
20 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 8
21 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 0
22 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 0
23 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 3
24 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 4
25 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 0
26 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 0
27 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 0
28 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 0
29 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 0
30 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 0
31 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 1
32 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 1
33 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 3
34 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 3
35 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 0
36 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 0
37 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 0
38 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 0
39 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 0
40 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 3
41 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 1
42 21820 เด็กชายวุฒิกร อนุศรี 0
43 21934 เด็กชายชัยพร เลาะผู้ดี 2
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 5
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 4
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 6
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 3
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 2
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 2
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 1
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
10 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 5
11 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 4
12 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 6
13 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 0
14 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 0
15 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 4
16 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
17 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
18 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 4
19 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 3
20 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 0
21 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 3
22 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 7
23 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 0
24 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 5
25 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 3
26 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 0
27 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
28 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 0
29 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 5
30 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 5
31 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 1
32 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 1
33 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 2
34 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
35 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 3
36 20384 ด.ช.ธนากร สาระวัน 0
37 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 1
38 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 5
39 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 6
40 21912 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยหับ 4
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูรัศมี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 0
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 0
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 0
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 0
5 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 1
6 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 0
7 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 0
8 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 0
9 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 0
10 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 0
11 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 0
12 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 0
13 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 0
14 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 0
15 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 0
16 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 0
17 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 0
18 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 0
19 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 0
20 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 0
21 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 0
22 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 0
23 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 0
24 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 0
25 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 0
26 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 5
27 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 0
28 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 0
29 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 0
30 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 0
31 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 0
32 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 0
33 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 0
34 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 0
35 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 0
36 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 0
37 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 0
38 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 1
39 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 0
40 21910 เด็กหญิงนริศา เกตุพิบรูณ์ 4
41 21922 ด.ช.สมคิด โฆษภัทรพิมพ์ 0
42 21935 เด็กหญิงณัฐพร ดิษฐสม 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 0
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 1
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 0
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 0
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 9
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 0
10 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 0
11 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 0
12 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 0
13 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 0
14 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
15 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 3
16 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 0
17 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
18 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 0
19 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 2
20 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 2
21 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 2
22 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 0
23 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 0
24 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 0
25 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 3
26 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 0
27 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 1
28 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 1
29 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 0
30 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 3
31 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
32 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
33 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 4
34 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 3
35 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 0
36 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
37 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 3
38 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 2
39 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 0
40 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 3
41 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 8
42 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 0
43 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 0
รวม: 55
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 0
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 1
4 19993 ด.ช.กาญจน์ณพันธ์ เจริญชัย 0
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 4
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 0
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 0
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 1
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 0
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 1
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 0
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 0
14 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
15 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 0
16 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 0
17 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
18 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 1
19 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 0
20 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 0
21 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
22 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 0
23 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 0
24 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 0
25 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 3
26 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 0
27 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 0
28 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 0
29 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 1
30 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 1
31 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 1
32 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 1
33 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 1
34 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 1
35 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 5
36 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 1
37 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 4
38 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
39 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 0
40 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 12
41 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 0
42 21871 เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทะพันธ์ 2
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 11
2 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 8
3 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 8
4 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 8
5 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
6 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 12
7 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
8 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 10
9 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 9
10 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 11
11 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 9
12 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 10
13 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 9
14 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 0
15 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 12
16 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 8
17 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 9
18 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 9
19 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 7
20 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 7
21 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 9
22 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล 9
23 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 9
24 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 8
25 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 10
26 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 10
27 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 8
28 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 12
29 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 10
30 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 10
31 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 3
32 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 5
33 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 11
34 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 12
35 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 7
36 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 9
37 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 11
38 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 11
39 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 10
40 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 8
41 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 10
42 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 11
43 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 10
44 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 11
รวม: 403
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 0
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 0
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 0
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 0
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 0
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 0
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 0
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 0
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 0
12 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 0
13 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 0
14 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 0
15 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 0
16 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 0
17 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 0
18 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 0
19 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 0
20 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 12
21 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 0
22 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 0
23 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 0
24 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 0
25 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 0
26 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 0
27 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 0
28 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 0
29 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 0
30 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 0
31 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 0
32 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 0
33 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 0
34 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 0
35 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 0
36 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 0
37 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 0
38 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
39 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 0
40 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 0
41 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 0
42 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
43 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 0
44 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 0
45 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 0
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 10
2 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
3 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
4 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 0
5 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 0
6 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 0
7 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 0
8 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
9 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 0
10 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
11 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 0
12 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 4
13 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 3
14 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 16
15 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 43
16 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 1
17 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 4
18 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 5
19 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 2
20 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 10
21 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 1
22 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
23 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 14
24 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 3
25 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 10
26 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 0
27 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
28 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 0
29 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 0
30 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 12
31 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 0
32 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
33 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 24
34 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 13
35 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 3
36 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 1
37 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 12
รวม: 191
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ จันทพรโ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 0
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 0
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 1
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 0
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 0
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 0
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 0
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 0
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 0
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 0
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 4
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 0
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 0
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 0
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 0
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 0
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 1
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 0
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 0
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 4
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 0
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 0
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 0
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 1
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 0
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 0
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 0
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 0
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 0
37 21873 เด็กหญิงริสา บุตรตาสืบ 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 4
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 8
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 1
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 3
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 4
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 8
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 11
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 5
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 6
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 6
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 3
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 7
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 7
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 6
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 7
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 8
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 5
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 5
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 5
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 5
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 6
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 6
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 7
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 7
26 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 8
27 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 5
28 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 7
29 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 8
30 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 7
31 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 9
32 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 9
33 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 5
34 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 7
35 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 9
36 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 7
รวม: 223
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 นางสาวศิริลักษณ์ บุญปั้น 1
2 19182 นายนัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 4
3 19183 นายปวิตร จันนันท์ 5
4 19187 นายวรเมธ วงศ์เครือสอน 4
5 19189 นายสุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 5
6 19190 นายอนุชา มะโนรา 2
7 19191 นางสาวกชกร เงินมาบุญช่วย 2
8 19192 นางสาวกชกร แซ่อึ้ง 0
9 19193 นางสาวกัลยรัตน์ พิจารณ์ 2
10 19198 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 0
11 19199 นางสาวธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 1
12 19201 นางสาวนันทัชพร ตุ้มจอหอ 6
13 19206 นางสาวปิยฉัตร มะโนมัย 0
14 19207 นางสาวพรธีรา กาลาม 4
15 19208 นางสาวพสชนันท์ ดีน้ำจืด 2
16 19209 นางสาวพัชรพร จันทร์ยาม 5
17 19218 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ทอง 9
18 19222 นางสาวอาทิตติญา สมบูรณ์ 2
19 19223 นายกฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 0
20 19239 นายฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ์ 2
21 19251 นางสาวดนยากานต์ เกินหน้า 1
22 19253 นางสาวบัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 2
23 19254 นางสาวปัณฑิตา สาธร 2
24 19259 นางสาวภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 3
25 19262 นางสาวหทัยวรรณ์ เเก้วมณี 2
26 19263 นางสาวอภิญญา สามารถ 2
27 19265 นางสาวอัจฉรา ละคำ 1
28 19290 นายเอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 5
29 19305 นางสาวสุชาดา โสนน้อย 14
30 19307 นางสาวสุภาภรณ์ ยืนยาว 5
31 19346 นางสาวพิไลพร บุญสวัสดิ์ 8
32 19352 นางสาวอรพรรณ ศรีราชา 1
33 19386 นางสาวปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 10
34 19392 นางสาวศุภาวัน กาทอง 8
35 19482 นายสิทธิ หม่อง 5
36 19485 นางสาวริศา ศิริโรจน์ 0
37 19489 นางสาวสรัญญา มูลท้วม 4
38 19490 นางสาวธนพร สีมา 6
39 19495 นางสาววันวิสา นนทศิลา 2
40 19853 นางสาวศุภัสสร สถานสุข 0
41 20496 นางสาวกัลยาณี เติมวุฒิ 0
รวม: 137
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19210 นางสาวพัณณิตา มอบทองหลาง 2
2 19221 นางสาวอนุธิดา บุญเทียม 1
3 19227 นายเจษฎากร ลัภขุนทด 3
4 19255 นางสาวพัชรินทร์ หมื่นสีพรม 3
5 19256 นางสาวพัชรี หมื่นสีพรม 0
6 19276 นายธีทัต อ่อนจำรัส 3
7 19285 นายสุกฤต มาจันทร์ 2
8 19286 นายองอาจ ชัยสุรินทร์ 3
9 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 3
10 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 3
11 19315 นายธนกร พืชสิงห์ 0
12 19320 นายปฏิภาณ อ่อนพุทธา 1
13 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 2
14 19325 นายภูรีพงศ์ ชายประโคน 4
15 19336 นางสาวจารุวรรณ เนียมทอง 0
16 19341 นางสาวธนัชชา บวนขุนทด 1
17 19345 นางสาวพัชรินทร์ เอมประโคน 0
18 19347 นางสาววรรณษา ใจสุข 0
19 19348 นางสาวศิริพร เทืองอิว 5
20 19366 นายภูริมทร์ พลเดช 1
21 19379 นางสาวกมลพรรณ หาสุข 0
22 19380 นางสาวกัญญารัตน์ ชมความสุข 0
23 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 1
24 19466 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีสมัย 0
25 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา 0
26 19481 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ 14
27 19488 นางสาวจันทร์สุดา บรรทโก 3
28 19548 นางสาวดรุณี มนตรี 3
29 19550 นางสาวนภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 4
30 19560 นางสาวสุชานันท์ ทาทอง 1
31 19561 นางสาวสุนทรีญา ชนะโยธา 5
32 19785 นางสาวญานิสา  กาญจน์สุวรรณ์ 2
33 19839 นางสาวธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 0
34 21789 นายธีรภัทร จันทร์คง 2
35 21791 นายวัชรพล แดงทำดี 0
36 21792 นายอนิรุจน์ อ้อคำ 1
37 21793 นางสาวกานต์ธิดา ทนันสี 0
38 21794 นางสาวจันทิมา รักษาธรรม 0
39 21795 นางสาวชลธิชา ยองตา 4
40 21796 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประภา 6
41 21797 นางสาวณัฐณิชา มุดพบสิน 3
42 21798 นางสาวปณิชตา จันทร์ประเสริฐ 0
43 21799 นางสาวเพชรมณี เหลาศรี 8
44 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 1
45 21929 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีอยุธยา 1
รวม: 96
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19230 นายชัยณรงค์ ธรรมปราบ 4
2 19238 นายพีระพงษ์ พรมวงค์ 3
3 19278 นายปภพ วุฒิชา 5
4 19279 นายปรีชา แก้วเขียว 2
5 19293 นางสาวทิพย์นารี สมศรี 5
6 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี 4
7 19303 นางสาวศุภิสรา เฉลียวกุล 7
8 19308 นางสาวอริศรา รุ้งรุ่งเรือง 5
9 19316 นายธนภัทร  แซ่แต้ 4
10 19321 นายปภาวิชญ์ ลำทา 2
11 19323 นายพรเทพ มีธรรม 1
12 19329 นายวุฒิชัย มินตา 5
13 19330 นายศักดิ์ดา  ไข่นุ่มสิงห์ 0
14 19331 นายศุภกิจ สังวน 1
15 19335 นางสาวกัณณิกา ทรงหาคำ 5
16 19338 นางสาวฐิติญา สาระวัน 0
17 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 0
18 19344 นางสาวปาริชาติ ลาภมี 0
19 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 0
20 19361 นายธนพล กลางสวัสดิ์ 0
21 19393 นางสาวอริสา ชมมาลี 0
22 19395 นางสาวอารีสุข มยุรา 0
23 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน 1
24 19514 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสน 3
25 19609 นายจตุวัตร ปวงคำ 0
26 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ 1
27 20497 นายรชฏ สุทธิแสน 0
28 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 0
29 21198 นางสาววรดา สีสืบมา 6
30 21803 นายกฤษฏา แก้วสีเขียว 1
31 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
32 21805 นางสาวจิราภา สูงสุมาลย์ 3
33 21806 นางสาวชลธิมาศ ศรีมะณีรัตน์ 0
34 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม 3
35 21808 นางสาวธิดารัตน์ สยุมพร 0
36 21809 นางสาวเบญจพร บุญมั่งมี 0
37 21810 นางสาวแพรพันชั่ง ทาระพันธ์ 0
38 21811 นางสาวภัสสรา ดวงศรี 0
39 21812 นางสาวภูษณิศา เลิศพงษ์ 0
40 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 0
41 21814 นางสาววทันยา บุญรอด 3
42 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 0
43 21817 นางสาวไอรดา ใจตา 7
44 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 0
45 21895 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ 0
46 21920 นางสาวสุกัญญา สุภาวหา 0
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 0
2 19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 1
3 19197 นางสาวธนธรณ์  อนุสรประชา 0
4 19203 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสอาด 2
5 19205 นางสาวปวริศา เสือทุ่ง 2
6 19217 นางสาวสิรินดา  สมสุวรรณ 2
7 19235 นายนพดล  วงษ์รุ่งเรือง 0
8 19257 นางสาวพันรษา  เสวกวิหารี 1
9 19258 นางสาวพิชชานันท์ หงษ์อ่อน 0
10 19349 นางสาวสมิตรา สวัสดี 3
11 19353 นายกิตติพงศ์  ขำอุ่นใจ 0
12 19357 นายตะวัน ศรีเผือก 0
13 19359 นายธนกร  พิมพล 4
14 19363 นายธเนศพล  คธาบุตร 0
15 19365 นายปวิชญา ทองอ่ำ 3
16 19374 นายอมตะ  ชมความสุข 3
17 19382 นางสาวชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 0
18 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 1
19 19385 นางสาวนพิสประภา หนองขุ่นสาร 0
20 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19423 นางสาวจิรกาญน์  จุ้ยพลับ 0
22 19431 นางสาวเปมิกา  มูลทองหลาง 0
23 19499 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 2
24 19517 นางสาวนริศรา  เทพณรงค์ 6
25 19583 นายสิทธิพงษ์  ทองเงิน 8
26 19591 นางสาวจุฑามาศ  ปาลพันธุ์ 0
27 19599 นางสาวภาวิณี สุวรรณบาง 0
28 19601 นางสาววราพร  วงษ์จันทร์ 6
29 19617 นายณัฐพล  โพธิ์ดง 0
30 19634 นางสาวชณัฐตา  อุ่นทอง 8
31 19678 นายธนาโชค นาหนองตูม 0
32 19834 นางสาวญาลินดา  ตาระเต็ง 4
33 20498 นายพงศธร  พลธานี 4
34 20542 นางสาวสาวิตรี กาลสันเทียะ 6
35 21821 นางสาวกัณณิกา แคล่วคล่อง 0
36 21822 นางสาวปฏิภาพร อนันเอื้อ 5
37 21823 นางสาวรัชประภา ทิพมนต์ 0
38 21824 นางสาวอติกานต์ วุฒิปัญญาวงศ์ 0
39 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 0
40 21827 นางสาวนารีรัตน์ รัตนเสวก 1
41 21828 นายจักรพงษ์ ภูชัย 0
42 21829 นายธนญชัย เขียวชอุ่ม 6
43 21830 นายสรศักดิ์ สุทธิอาจ 0
44 21831 นายสุพจน์ ใจเครือ 0
45 21832 นางสาวชญานุช มงคลตวัฒน์ 0
46 21833 นางสาวโชติกา ยวงทอง 2
47 21834 นางสาวมาลินี กงฉายา 0
48 21856 นางสาวสมฤทัย สาวิสิทธิ์ 0
รวม: 80
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 นายสมภพ ศรีสะอาด 2
2 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ 2
3 19252 นางสาวเนตรดาว  จันทร์อ่อน 2
4 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 1
5 19271 นายจิรวัฒน์  ชื่นกลิ่น 7
6 19274 นายทยา  แคนดา 5
7 19275 นายธนสาร์น สุทำเลา 6
8 19283 นายเมธัส  คาดีวี 4
9 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย 2
10 19297 นางสาวเนรมิตร  ราชาวงษ์ 3
11 19355 นายณัฐชนน ประสาร 0
12 19356 นายณัฐพล วงศ์วิริยะสกุล 5
13 19358 นายธนกร บุญเกิด 0
14 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม 2
15 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า 2
16 19401 นายธีรภัทร์ ยอดพรหม 5
17 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย 2
18 19435 นางสาววันวิสา  เริงจินดา 1
19 19436 นางสาวศรุตา  หมั่นจิตร 3
20 19441 นายจุฑา เสนชู 4
21 19442 นายชัยพร นาคคล้าย 3
22 19448 นายธีระ งามวิลัย 4
23 19455 นายพีรพัฒน์ ยศหนัก 2
24 19469 นางสาวณัฏฐณิชา สุขเทพ 5
25 19474 นางสาวปภานัน  เมฆอ่ำ 0
26 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 0
27 19478 นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม 0
28 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
29 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง 1
30 19570 นายณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
31 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 2
32 19604 นางสาวณฐมน เดชสิริรัตนา 1
33 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย 0
34 19614 นายชนธยา กาชัย 1
35 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 1
36 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง 1
37 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ 1
38 19675 นางสาวกาญจนา มุมทอง 1
39 19680 นางสาวทิตยา สุกแก้ว 4
40 19687 นางสาววรินทร  บัวแดง 0
41 20521 นางสาวอภิชญา โหน่งบัณฑิต 2
42 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ 2
43 21836 นางสาวกมลวรรณ นาครินทร์ 1
44 21837 นางสาวณิชากร เสือพยัคฆ์ 1
45 21838 นางสาวธนัชพร ประคำ 1
46 21839 นางสาวพรนัชชา เชื้อบ้านเกาะ 4
47 21840 นางสาวสุภารัตน์ ศรีเกตุ 0
48 21897 นางสาวมณฑิตา เด็จทับทัย 0
49 21937 นางสาวณัฐธยาณ์ บาริศรี 1
รวม: 99
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19216 นางสาวสริยา  คำนาน 1
2 19225 นายกิตตินันท์  ชุ่มวงค์ 0
3 19228 นายชลชาติ  กองหิน 0
4 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 0
5 19234 นายธนาดุล  เสริมเผือก 6
6 19237 นายพีรพัฒน์  ขำศรี 5
7 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 0
8 19244 นายสุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 0
9 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 1
10 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 3
11 19327 นายรัฐภูมิ  มูลสิน 0
12 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 3
13 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 5
14 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 1
15 19376 นายอิศเรจ ดันไธสง 0
16 19399 นายณฐกร  จันลา 0
17 19412 นายภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
18 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 0
19 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 1
20 19434 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีเปรม 0
21 19437 นางสาวสุทธิดา  บุญยะบา 0
22 19444 นายณัฐพล กายเพชร์ 0
23 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 0
24 19492 นางสาวพันธิตรา ขันเงิน 0
25 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
26 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 5
27 19586 นายกิตติธร ยศศรี 5
28 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 0
29 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 0
30 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 1
31 19645 นางสาวศุภิสรา ชาติศรี 0
32 19665 นายวิทยา รักสะอาด 0
33 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 0
34 19788 นางสาวเกษมณี เพ็ชรบุรี 0
35 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 0
36 21213 นายธนพล สีดาเขียว 17
37 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 0
38 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 0
39 21845 นายตะวัน โกมารทัต 0
40 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 0
41 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 0
42 21850 นายสัจจา ทองเต็มถุง 0
43 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 1
44 21855 นางสาววราภรณ์ หนอสีหา 0
45 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 0
46 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 1
รวม: 56
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19184 นายพรรณพัชร ชมความสุข 1
2 19211 นางสาวพีชญานิน สีสูงเนิน 11
3 19213 นางสาวรพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 0
4 19215 นางสาวศศิธร แทวกระโทก 5
5 19220 นางสาวสุภาพร  ริโยธา 8
6 19226 นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง 15
7 19231 นายฐาปกรณ์  มีแทน 5
8 19232 นายตรีโรจน์ มูลเคน 6
9 19249 นางสาวญารินดา  ขันสัมฤทธิ์ 7
10 19260 นางสาววริศรา วงศ์สระหลวง 9
11 19269 นายจักรกฤษณ์  จิตรจำนง 6
12 19270 นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 6
13 19295 นางสาวธิดารัตน์  เทียมทนง 3
14 19300 นางสาววรรณนิษา  นามแสง 7
15 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร 6
16 19304 นางสาวสวรินทร์ กล้าหาญ 7
17 19328 นายวรินทร พรมดี 6
18 19370 นายวสันต์ แย้มกลาง 4
19 19375 นายอัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 15
20 19377 นายเอกรินทร์ ภู่สุข 5
21 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 10
22 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 5
23 19438 นางสาวอทิตยา งามขำ 4
24 19446 นายณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
25 19456 นายไพบูลย์ สมวงษ์ 2
26 19470 นางสาวณัทนิษฐ์  แกล้วกล้า 4
27 19477 นางสาวศศิภา บุญนาค 11
28 19480 นางสาวอาริญา พาวงษา 0
29 19491 นางสาวภคมน  อาภาพงศคุณ 4
30 19503 นางสาวจิรัชญา  พวงทอง 0
31 19506 นางสาวพรรณารายณ์ แซ่คู 1
32 19521 นายกฤษดา จันทร์ส่องแสง 2
33 19522 นายกิตติภพ  เล็งไธสง 2
34 19546 นางสาวจินดาพร คำขันตี 1
35 19547 นางสาวชลลดา กุ่ยโห้ 9
36 19549 นางสาวธนวรรณ กลิ่นพวง 8
37 19552 นางสาวปนัดดา  นัดประสพ 8
38 19553 นางสาวปวริศา  สวัสดี 6
39 19562 นางสาวอมรรัตน์  บุญเกิด 7
40 19632 นางสาวกนกอร  ปัจฉิมา 11
41 19664 นายวศิน อินจันทร์ดา 14
42 19842 นายตรีภพ เรียงพล 3
43 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 1
44 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ 11
45 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 10
46 21863 นางสาวกนกพรรณ อยู่พลี 2
47 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน 3
48 21866 นางสาวปิยธิดา เดชฤทธิ์ 0
49 21867 นางสาววริสรา ทั่งกระโทก 10
รวม: 282
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18720 นางสาวดนิตา ฝึกวาจา 2
2 19312 นายณัฐชนน บุญปลีก 0
3 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี 0
4 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน 1
5 19494 นางสาวทักษิณา ทองใจสด 1
6 19496 นายธนกฤต วิจิตรสมบัติ 0
7 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง 0
8 19502 นางสาวบุญภา จันทรโชติ 0
9 19508 นางสาวไพพรรณ บัานพรวน 0
10 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 1
11 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 1
12 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 1
13 19841 นางสาวจิราพร คึมสูง 0
14 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 0
15 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม 1
16 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 0
17 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 0
18 21874 นางสาวภิรญา ดาบพลอ่อน 1
19 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี 0
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 4
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 0
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 0
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 0
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 7
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 1
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 1
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 0
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 0
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 0
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 0
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 0
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 3
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 0
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 0
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 2
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 4
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 0
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 0
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 0
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 1
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 0
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 0
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 0
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 0
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 0
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 2
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 0
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 0
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 0
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 0
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 2
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 0
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 0
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 0
รวม: 31
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 1
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 1
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 0
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 0
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 0
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 0
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 1
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 0
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 0
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 0
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 0
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 3
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 1
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 0
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 0
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 0
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 0
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 8
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 0
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 0
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 0
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 0
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 0
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 0
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 1
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 2
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 0
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 0
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 0
33 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 0
34 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 0
35 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 3
36 21271 นางสาววราภรณ์ ฮุยงาม 1
37 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 0
38 21919 นางสาวอาณิตดา โนนทิง 0
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 0
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 0
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 0
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 0
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 0
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 1
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 0
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 0
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 0
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 0
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 0
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 1
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 0
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 0
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 3
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 0
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 0
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 0
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 0
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 0
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 0
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 0
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 0
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 0
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 1
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 0
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 0
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 1
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 0
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 0
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 0
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 0
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 0
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 2
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 2
39 21849 นางสาวจิระนันท์ มิ่งมั่น 0
40 21851 นางสาวสุดารัตน์ ตามสีวัน 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 3
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 0
3 18513 นางสาวชุติภา ล้อมชัยสงค์ 0
4 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 0
5 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 0
6 18554 นายเอกชัย สุขดี 0
7 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 1
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 0
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 0
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 0
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 0
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 0
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 0
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 0
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 0
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 0
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 0
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 0
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 3
20 18849 นายธนกร สายเทพ 1
21 18865 นายศรุติ รักคิด 3
22 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 0
23 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 0
24 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 0
25 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 0
26 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
27 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 3
28 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 0
29 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 1
30 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 0
31 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 6
32 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 2
33 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 2
34 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 1
35 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 0
36 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 0
37 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 0
38 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 0
39 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 1
40 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 0
41 21137 นางสาวอรญา มังโส 0
42 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 0
43 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 1
44 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 0
45 21913 นางสาวภัทราภรณ์ นุ่มฤทธิ์ 0
46 21921 นางสาวรุ่งทิวา ไชยปัน 0
รวม: 30
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 0
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 0
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 6
6 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 2
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 0
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 1
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 0
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 1
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 0
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 0
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 1
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 0
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 0
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 0
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 0
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 0
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 0
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 3
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 0
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 0
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 0
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 0
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 0
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 0
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 0
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 0
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 2
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 6
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 3
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 0
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 6
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 0
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 0
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 0
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 3
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 0
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
45 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 0
46 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 2
47 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 0
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 0
2 18534 นายฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 0
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 0
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 0
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 0
13 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
14 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
15 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
16 18838 นางสาวพรชิตา บุญเวิน 0
17 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
18 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 0
19 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
20 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
21 19000 นายอดิศร สุขท่า 0
22 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
23 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 0
24 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 0
25 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
26 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
27 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
28 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
29 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 0
30 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
31 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 0
32 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
33 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
34 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
35 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
36 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
37 21916 นายชัยอนันต์ ชัยณรงค์สกุล 0
38 21930 นางสาวชนากานต์ จันมา 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 4
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 0
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 0
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 0
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 0
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 1
11 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
12 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 4
13 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 0
14 18738 นายคุณากร แสงนาค 1
15 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
16 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ 0
17 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
18 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 6
19 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
20 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
21 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 0
22 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 0
23 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 0
24 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
25 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
26 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
27 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 2
28 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 0
29 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 0
30 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 0
31 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
32 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
33 21159 นายเจษฎากร ชาลี 2
34 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
35 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 1
36 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 1
37 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 5
38 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 3
39 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 3
40 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 2
41 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 0
42 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 0
43 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 0
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 0
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 0
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 1
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 0
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 0
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 0
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 0
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 0
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 0
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 0
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 1
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 0
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 0
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 1
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 0
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 0
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 0
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 0
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 0
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 0
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 0
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 0
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 0
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 0
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 0
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 0
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 2
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 0
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 0
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 0
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 0
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 0
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 0
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 0
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 0
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 0
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 0
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 0
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 0
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 0
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 0
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 0
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 0
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 0
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 0
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 0
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 0
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 0
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 0
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 0
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 0
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 0
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 0
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 0
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 0
รวม: 2
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 0
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 1
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 2
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 2
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 0
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 2
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 1
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 4
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 7
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 0
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 0
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 0
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 2
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 0
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 0
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 3
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 2
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 2
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 1
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 2
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 0
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 3
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 0
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 0
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 0
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 0
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 1
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 0
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 2
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 0
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 2
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 0
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 2
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 0
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 1
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 3
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 0
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 0
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 0
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 2
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 0
45 21915 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาวงค์ 2
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 0
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 0
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 2
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 0
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 5
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 0
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 0
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 0
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 0
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 2
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 2
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 0
13 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 0
14 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 1
15 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 4
16 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 3
17 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 0
18 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 0
19 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 0
20 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 0
21 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 0
22 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 2
23 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 0
24 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 0
25 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 5
26 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 0
27 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 0
28 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 4
29 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 2
30 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 3
31 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 4
32 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 3
33 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 3
34 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 3
35 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 5
36 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 0
37 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 4
38 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 0
39 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 0
40 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 2
41 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 2
42 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 1
43 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 0
44 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 0
45 21902 นางสาวสิรินยา เดชทะสอน 0
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 0
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 0
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 0
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 0
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 0
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 0
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 0
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 0
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 0
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 0
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 0
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 0
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 0
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 0
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 0
21 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 0
22 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
23 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 0
24 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 0
25 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 0
26 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 0
27 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 0
28 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
29 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 0
30 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 0
31 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 0
32 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 0
33 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 0
34 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 0
35 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
36 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 0
37 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 0
38 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
39 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 0
40 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 0
41 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 0
42 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 0
43 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 0
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 0
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 0
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 0
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 0
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 0
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 0
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 1
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 0
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 0
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 1
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 2
15 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
16 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 2
17 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 0
18 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 10
19 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
20 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 0
21 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 1
22 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 0
23 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 0
24 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
25 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 6
26 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 0
27 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 0
28 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 0
29 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 0
30 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 0
31 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 1
32 20452 นายธนกร บ้านด่าน 0
33 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 0
34 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 0
35 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 1
36 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 0
37 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 0
38 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 1
39 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 0
รวม: 27
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 2
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 0
3 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 2
4 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 0
5 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 2
6 18059 นายสนั่น นิลโต 1
7 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 3
8 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 7
9 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 1
10 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 3
11 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 1
12 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 7
13 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 3
14 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 3
15 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 6
16 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 4
17 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 6
18 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 5
19 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 9
20 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 3
21 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 3
22 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 2
23 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 2
24 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 2
25 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 3
26 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 4
27 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 6
28 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 6
29 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 5
30 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 5
31 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 7
32 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 2
33 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 4
34 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 3
35 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 3
36 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 6
37 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 5
38 20422 นางสาววรัญญา คำภู 5
39 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 6
40 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 2
รวม: 149
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 0
3 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 0
4 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
5 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
6 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 3
7 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 5
8 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 7
9 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 0
10 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
11 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 0
12 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 2
13 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
14 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
18 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 5
19 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
20 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 3
21 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 0
22 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
23 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
24 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 2
25 20426 นายสันทัด ชาน้อย 0
26 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 0
27 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 5
28 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 1
29 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 3
30 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
31 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
32 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 0
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 1
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 1
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 0
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 0
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 0
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 4
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 0
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 0
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 4
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 2
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 7
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 0
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 0
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 0
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 0
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 1
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 0
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 0
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 0
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 0
รวม: 20
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,568 คน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/11/2560   ถึง 22/11/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 0
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 0
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 8
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 5
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 0
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 0
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 7
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 6
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 3
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 0
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 4
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 3
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 8
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 5
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 1
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 0
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 5
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 1
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 0
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 2
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 4
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 5
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 0
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 0
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 0
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 2
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 0
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 4
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 5
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 5
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 0
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 8
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 6
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 5
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 5
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 2
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 1
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 2
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 5
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 0
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 2
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 15
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 13
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 2
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 2
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 0
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 2
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 2
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 0
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 2
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 0
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 0
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 1
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 2
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 2
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 2
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 0
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 3
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 0
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 0
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 20
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 18
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 3
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 12
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 1
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 3
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 3
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 14
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 1
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 3
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 12
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 3
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 3
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 4
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 2
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 4
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 7
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 4
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 3
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 6
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 4
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 3
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 2
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 2
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 6
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 5
รวม: 218
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 5
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 0
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 0
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 5
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 0
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 0
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 3
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 0
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 0
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 0
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 3
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 0
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 0
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 0
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 3
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 0
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 1
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 0
19 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 1
20 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 1
21 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 7
22 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 0
23 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 9
24 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 1
25 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 0
26 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 10
27 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 1
28 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 0
29 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 0
30 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 0
31 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 0
32 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 3
33 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 1
34 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 0
35 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 0
36 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 0
37 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 3
38 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 0
39 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 0
40 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 2
41 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 1
42 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 2
43 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 4
44 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 1
45 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 5
46 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 4
47 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 4
48 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 1
49 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 1
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 0
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 0
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 3
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 0
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 0
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 0
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 1
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 2
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 0
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 1
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 1
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 0
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 0
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 0
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 0
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 0
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 0
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 2
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 0
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 0
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 7
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 1
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 1
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 0
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 0
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 1
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 1
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 3
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 0
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 0
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 2
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 0
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 0
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 7
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 7
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 0
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 0
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 0
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 0
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 0
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 2
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 0
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 0
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 2
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 2
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 0
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 1
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 0
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 0
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 0
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 0
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 0
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 0
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 0
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 5
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 5
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 0
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 3
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 0
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 0
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 1
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 4
20 21941 เด็กหญิงพีรดา นพคุณ 2
รวม: 25
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 2
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 3
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 2
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 9
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 1
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 2
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 6
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 4
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 1
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 0
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 7
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 8
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 5
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 8
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 4
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 1
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 1
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 1
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 1
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 7
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 6
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 2
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 9
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 5
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 1
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 6
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 8
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 10
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 11
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 27
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 11
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 6
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 8
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 7
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 7
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 4
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 5
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 5
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 1
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 8
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 3
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 8
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 11
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 4
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 7
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 10
รวม: 274
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 3
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 0
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 0
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 0
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 0
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 2
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 1
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 1
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 2
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 0
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 2
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 2
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 0
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 0
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 0
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 0
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 4
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 2
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 0
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 0
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 1
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 0
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 0
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 2
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 6
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 6
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 2
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 2
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 4
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 2
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 6
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 4
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 2
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 2
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 3
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 7
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 1
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 2
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 4
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 2
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 3
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 1
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 4
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 1
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 0
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 2
47 21933 เด็กหญิงพิฌญานันท์ สมดา 1
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 2
2 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 3
3 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 1
4 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 1
5 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 1
6 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 0
7 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 6
8 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 4
9 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 4
10 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 0
11 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 1
12 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 0
13 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 0
14 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 6
15 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 1
16 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 0
17 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 1
18 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 10
19 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 0
20 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 1
21 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 2
22 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 0
23 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 0
24 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 0
25 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 1
26 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 3
27 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 1
28 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 0
29 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 2
30 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 1
31 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 1
32 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 2
33 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 1
34 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 0
35 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 0
36 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 0
37 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 1
38 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 0
39 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 1
40 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 0
41 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 1
42 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 1
43 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 1
44 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 0
45 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 0
46 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 1
47 21932 เด็กชายธวัชชัย ชิวปรีชา 0
48 21938 เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา 1
รวม: 63
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 8
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 1
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 1
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 2
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 0
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 1
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 2
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 1
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 0
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 2
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 1
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 2
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 1
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 1
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 1
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 0
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 1
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 1
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 0
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 2
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 0
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 3
23 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 1
24 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 4
25 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 1
26 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 0
27 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 2
28 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 4
29 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 2
30 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 2
31 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 1
32 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 2
33 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 2
34 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 0
35 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 1
36 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 3
37 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 2
38 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 6
39 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 1
40 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 4
41 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 3
42 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 2
43 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 1
44 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 4
45 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 4
46 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 3
47 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 1
48 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 4
รวม: 91
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 0
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 0
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 0
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 0
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 1
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 1
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 1
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 1
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 0
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 3
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 2
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 1
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 0
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 0
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 0
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 0
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 0
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 0
20 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 0
21 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 1
22 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 1
23 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 0
24 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 1
25 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 1
26 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 0
27 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 2
28 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 0
29 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 1
30 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 1
31 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 0
32 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 2
33 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 2
34 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 2
35 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 0
36 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 2
37 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 2
38 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 0
39 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 0
40 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 1
41 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 0
42 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 2
43 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 0
44 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 1
45 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 0
46 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 3
47 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 4
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 7
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 9
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 5
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 0
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 5
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 6
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 5
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 2
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 3
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 3
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 2
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 4
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 8
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 5
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 6
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 6
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 3
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 1
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 5
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 3
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 1
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 1
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 3
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 5
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 2
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 3
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 3
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 3
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 2
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 1
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 3
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 2
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 2
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 3
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 1
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 0
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 1
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 2
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 3
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 4
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 1
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 2
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 2
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 3
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 2
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 2
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 3
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 1
รวม: 149
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1