คนยังไม่ครบ 31082560

วิธีเช็คสถิติแบบล่าสุด

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 22/05/2560   ถึง 31/08/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 7
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 9
3 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 4
4 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 9
5 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 3
รวม: 32
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 5
2 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 4
3 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 9
4 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 7
5 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 1
6 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 1
7 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 8
8 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 8
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 8
2 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 2
3 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 6
4 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 7
5 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ 1
6 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 6
7 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 8
8 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 6
9 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 9
10 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 9
11 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 3
12 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 3
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 4
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 2
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 8
6 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 4
7 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 6
8 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 2
9 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 0
10 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 4
11 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 9
12 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 5
13 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 1
14 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 2
15 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 3
16 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 9
17 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 3
18 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 1
19 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 1
20 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
21 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 9
22 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 7
23 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 8
24 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
25 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 9
26 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 9
27 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 5
28 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 2
29 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 6
30 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 5
31 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 1
32 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 8
33 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 9
34 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
35 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 1
36 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 3
37 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 7
38 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 8
39 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 7
40 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 5
41 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 4
รวม: 179
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 3
2 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 9
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 8
2 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 9
3 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 8
4 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 9
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 9
2 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 9
3 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 6
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21261 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทศพล 0
2 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 8
3 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 8
4 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 8
5 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 6
6 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 6
7 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 8
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 6
2 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 9
3 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 3
4 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 8
5 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 6
6 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 9
7 21438 เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์ อ่อนสีดา 0
8 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 7
9 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 3
10 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 9
11 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 7
12 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 8
13 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 8
14 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 9
15 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 2
16 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 7
17 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 8
18 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 7
19 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 6
20 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 8
รวม: 130
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 7
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 1
3 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 6
4 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 8
5 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 4
6 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 6
7 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 1
8 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
9 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 3
10 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 1
11 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ 1
12 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 2
13 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 8
14 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 9
15 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 9
16 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 8
17 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 6
18 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 9
19 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 8
20 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 6
21 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 8
22 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 5
23 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 6
24 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 5
25 21891 เด็กชายธีระพงษ์ ขวัญอ่อน 0
รวม: 128
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
2 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 2
3 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 4
4 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 5
5 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 2
6 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 4
7 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 1
8 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 4
9 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 5
10 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 9
11 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 8
12 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 2
13 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 6
14 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 8
15 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 8
16 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 9
17 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 5
18 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 6
19 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 6
รวม: 94
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 9
2 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 9
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 1
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 9
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 9
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 2
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 5
7 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 7
8 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 5
9 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 5
10 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 7
11 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 9
12 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 7
13 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 1
14 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 5
15 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 8
16 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 2
17 21610 เด็กชายอรรถพงษ์ คงคาสวัสดิ์ 0
18 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 6
19 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 5
20 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ 2
21 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 5
22 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 2
23 21627 เด็กหญิงลักขณา จันทศร 0
24 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 4
25 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
26 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 6
27 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 9
28 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 8
29 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 9
30 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 8
รวม: 157
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
2 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
2 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
3 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 0
4 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 9
2 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 7
3 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 5
4 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 1
5 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
6 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 7
7 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 8
8 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 1
9 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 6
10 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
11 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 1
12 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 7
13 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 7
14 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 7
15 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 2
16 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 6
17 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 9
18 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 3
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 1
2 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 5
รวม: 6
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา คุณครูภิญญาพัชญ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 7
2 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 7
3 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
4 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 8
5 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 8
6 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 7
7 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 2
8 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 9
9 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 4
10 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
11 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
12 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
13 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 1
14 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 7
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 7
2 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
3 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
4 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
5 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
6 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 4
7 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
8 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 2
9 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
10 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
11 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 4
12 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 4
13 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 9
14 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 3
15 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 9
16 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 2
17 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 7
18 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 3
19 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 9
20 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 8
21 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 6
22 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 1
23 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 4
24 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 1
25 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
26 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 9
27 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 1
28 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 1
29 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
30 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 1
31 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 8
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 3
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 1
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 1
5 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 1
6 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 3
7 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 9
8 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
9 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 3
10 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
11 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 1
12 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 4
13 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 1
14 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
15 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 2
16 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 1
17 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 7
18 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 9
19 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 7
20 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 9
21 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 7
22 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 1
23 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
24 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
25 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
รวม: 70
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 1
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 7
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 3
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 5
5 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 3
6 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 3
7 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 4
8 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
9 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 1
10 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 1
11 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 1
12 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 7
13 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
14 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 9
15 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 7
16 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 1
17 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 1
18 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
19 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 2
20 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 3
21 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 8
22 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 7
23 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 7
24 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 7
25 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 7
26 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 3
27 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 5
28 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 9
29 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 6
30 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 4
31 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 6
32 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 2
33 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 6
34 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 5
รวม: 145
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 3
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 9
3 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 9
4 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 9
5 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 5
6 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 1
7 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 1
8 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
9 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 8
10 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
11 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 1
12 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 4
13 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 9
14 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 1
15 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 1
16 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 5
17 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 5
18 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 6
19 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 1
20 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 2
21 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 1
22 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 4
23 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 4
24 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 5
25 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 8
26 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 1
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 8
2 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 7
3 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 9
4 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 5
5 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 7
6 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 7
7 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 9
8 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 2
รวม: 54
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 6
2 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 6
3 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 8
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
2 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
3 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 5
4 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 1
5 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 1
6 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูรัศมี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 5
2 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 0
3 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 9
4 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 1
5 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 9
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 4
3 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 5
4 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 7
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 9
2 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
3 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 2
4 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 6
5 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 3
6 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 3
7 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 5
8 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 1
9 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 7
10 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ จันทพรโ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 8
2 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 5
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19394 นางสาวอริสา สงวนกลิ่น 7
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19248 นางสาวเกศกนก จันทรัก 0
2 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 9
3 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 9
4 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 9
5 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 7
6 21790 นายธีรเมธ แสงกล้า 0
7 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 2
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 3
2 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 9
3 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 8
4 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
5 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 1
6 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 6
7 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 5
รวม: 32
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 9
2 19362 นายธนพัฒน์  กาประโคน 0
3 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 8
4 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 9
5 19449 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 0
6 21825 นายศาสตรา วังหล้า 0
7 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 8
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 9
2 19614 นายชนธยา กาชัย 9
3 19644 นางสาวศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 0
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19228 นายชลชาติ  กองหิน 5
2 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 8
3 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 2
4 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 4
5 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 5
6 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 2
7 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 7
8 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 4
9 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 2
10 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 9
11 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 9
12 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 2
13 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 1
14 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 9
15 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 5
16 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 5
17 19665 นายวิทยา รักสะอาด 2
18 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 9
19 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 6
20 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 8
21 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 8
22 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 8
23 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 4
24 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 3
25 21853 นางสาวพรรณประภา รัตนะดี 0
26 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 9
27 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 8
รวม: 144
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 8
2 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 5
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19493 นางสาวนภัสสร ทองจาก 6
2 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 8
3 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 7
4 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 4
5 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 8
รวม: 33
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 7
2 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 5
3 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 6
4 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 0
5 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 0
6 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 9
รวม: 27
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
2 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 9
2 18594 นายปริญญา การะเกษ 0
3 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 0
4 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 6
5 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 0
6 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 9
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 3
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 5
4 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 0
5 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
6 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 5
7 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 3
8 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
9 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 1
10 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 7
11 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 7
12 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 9
13 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 4
14 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 7
15 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 8
16 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 3
17 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 8
18 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
19 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 6
20 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 3
21 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 2
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
2 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
3 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 1
4 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
5 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
6 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 9
7 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
8 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
9 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
10 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 4
11 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 7
12 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
13 19000 นายอดิศร สุขท่า 4
14 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
15 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 4
16 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 1
17 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 1
18 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 3
19 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 4
20 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 5
21 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 5
22 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 1
23 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
24 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 2
25 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 1
รวม: 53
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 8
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 7
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 7
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 5
11 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
12 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 7
13 18738 นายคุณากร แสงนาค 6
14 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
15 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
16 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
17 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 5
18 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
19 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 1
20 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 7
21 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
22 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 5
23 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
24 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 7
25 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 2
26 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
27 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 1
28 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 7
29 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 7
30 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 6
31 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
32 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
33 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
34 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 2
35 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 2
36 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 2
37 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 7
38 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 7
39 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 3
40 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 1
รวม: 116
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 9
2 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 6
2 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 8
3 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 8
4 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 6
5 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 9
6 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 7
7 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 4
8 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 6
9 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 7
10 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 9
11 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 8
12 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 8
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 9
2 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
3 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 6
4 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 8
5 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 7
6 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 8
7 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 1
8 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 4
9 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
10 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 5
11 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
12 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
13 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 9
14 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 4
15 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
16 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
17 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 6
18 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 7
19 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 8
20 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 9
21 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 9
22 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 7
23 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 8
รวม: 124
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 9
2 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 7
3 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
4 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 0
5 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 8
6 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 9
7 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 9
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 6
2 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 9
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 9
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 8
7 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 1
8 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 3
9 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 1
10 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
11 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
12 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 2
13 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 2
14 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
15 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 7
16 18367 นายชวิศ มาภา 0
17 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
18 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
19 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
20 20426 นายสันทัด ชาน้อย 1
21 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 1
22 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 7
23 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
24 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
25 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 1
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 3
รวม: 3

 

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 605 คน

สถิติ 31082560 1729

วิธีเช็คสถิติแบบล่าสุด

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 22/05/2560   ถึง 31/08/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 7
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 9
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 10
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 17
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 10
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 10
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 10
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 13
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 16
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 10
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 10
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 15
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 12
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 17
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 12
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 10
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 4
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 15
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 9
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 13
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 12
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 14
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 10
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 10
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 16
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 10
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 19
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 3
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 10
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 12
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 17
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 13
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 12
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 10
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 10
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 13
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 10
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 10
รวม: 440
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 10
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 10
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 11
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 5
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 11
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 11
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 11
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 13
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 4
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 10
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 10
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 11
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 10
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 9
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 10
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 11
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 10
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 10
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 11
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 11
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 11
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 7
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 1
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 138
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 41
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 11
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 14
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 28
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 10
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 1
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 11
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 10
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 15
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 19
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 14
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 8
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 12
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 8
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 13
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 10
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 10
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 31
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 10
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 10
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 10
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 11
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 10
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 11
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 13
รวม: 710
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 18
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 12
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 17
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 14
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 10
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 8
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 16
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 2
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 10
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 11
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 11
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 6
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 7
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 11
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 12
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 12
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 11
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 10
19 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ 1
20 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 6
21 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 8
22 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 6
23 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 9
24 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 9
25 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 16
26 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 10
27 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 14
28 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 10
29 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 10
30 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 10
31 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 10
32 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 11
33 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 12
34 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 3
35 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 11
36 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 12
37 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 12
38 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 13
39 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 15
40 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 3
41 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 14
42 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 11
43 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 16
44 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 12
45 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 15
46 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 13
47 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 13
48 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 15
49 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 12
50 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 13
รวม: 543
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 4
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 2
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 8
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 10
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 4
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 6
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 2
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 0
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 4
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 9
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 13
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 5
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 1
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 2
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 3
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 9
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 3
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 11
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 1
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 1
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 17
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 9
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 10
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 7
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 8
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 9
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 9
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 5
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 10
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 2
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 6
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 5
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 1
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 8
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 9
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 1
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 3
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 10
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 7
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 8
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 7
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 5
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 4
รวม: 260
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 3
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 13
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 10
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 10
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 10
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 11
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 10
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 10
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 10
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 11
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 12
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 20
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 17
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 10
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 13
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 10
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 10
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 9
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 21
รวม: 220
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 11
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 10
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 13
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 11
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 11
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 10
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 13
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 8
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 11
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 9
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 11
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 14
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 10
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 30
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 17
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 11
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 11
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 10
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 8
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 11
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 12
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 12
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 14
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 11
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 22
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 12
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 11
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 28
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 11
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 54
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 10
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 10
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 10
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 11
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 22
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 23
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 11
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 9
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 35
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 10
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 18
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 11
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 34
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 20
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 11
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 11
รวม: 694
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 11
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 10
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 12
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 10
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 11
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 16
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 10
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 12
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 10
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 9
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 11
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 11
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 11
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 10
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 10
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 11
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 11
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 11
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 10
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 10
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 10
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 15
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 10
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 10
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 13
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 30
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 14
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 10
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 11
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 10
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 18
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 12
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 10
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 12
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 10
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 35
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 16
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 10
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 18
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 9
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 15
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 6
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 19
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 10
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 11
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 11
รวม: 572
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21261 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทศพล 0
2 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 10
3 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 13
4 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 10
5 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 8
6 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 10
7 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 8
8 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 15
9 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 15
10 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 14
11 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 14
12 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 13
13 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 8
14 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 12
15 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 14
16 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 12
17 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 10
18 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 6
19 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 18
20 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 10
21 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 11
22 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 12
23 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 6
24 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 10
25 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 19
26 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 12
27 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 11
28 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 13
29 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 13
30 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 11
31 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 13
32 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 11
33 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 12
34 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 11
35 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 12
36 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 12
37 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 13
38 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 12
39 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 11
40 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 11
41 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 13
42 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 10
43 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 13
44 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 11
45 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 11
46 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 12
47 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 8
รวม: 534
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 11
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 6
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 9
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 15
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 10
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 3
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 10
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 10
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 8
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 12
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 11
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 14
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 6
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 10
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 10
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 10
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 10
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 11
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 10
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 9
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 10
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 10
23 21438 เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์ อ่อนสีดา 0
24 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 7
25 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 11
26 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 18
27 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 3
28 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 11
29 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 10
30 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 12
31 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 9
32 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 7
33 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 8
34 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 10
35 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 8
36 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 9
37 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 17
38 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 10
39 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 2
40 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 7
41 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 10
42 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 10
43 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 8
44 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 7
45 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 12
46 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 6
47 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 15
48 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 10
49 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 8
รวม: 460
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 7
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 1
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 10
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 13
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 12
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 10
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 6
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 8
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 4
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 10
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 34
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 10
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 12
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 6
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 1
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 11
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 3
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 1
20 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ 1
21 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 10
22 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 10
23 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 2
24 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 8
25 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 15
26 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 9
27 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 11
28 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 10
29 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 9
30 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 8
31 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 6
32 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 10
33 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 9
34 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 12
35 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 8
36 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 6
37 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 8
38 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 23
39 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 10
40 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 5
41 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 6
42 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 14
43 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 10
44 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 5
45 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 76
46 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 10
47 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 11
48 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 12
49 21891 เด็กชายธีระพงษ์ ขวัญอ่อน 0
รวม: 494
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 11
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 20
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 10
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 2
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 4
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 11
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 12
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 5
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 2
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 4
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 1
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 12
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 15
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 4
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 26
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 10
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 10
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 5
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 13
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 9
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 8
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 2
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 10
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 11
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 6
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 8
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 15
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 11
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 10
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 10
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 10
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 10
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 8
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 11
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 11
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 9
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 5
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 10
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 14
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 10
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 10
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 10
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 16
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 6
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 11
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 10
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 10
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 6
รวม: 454
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21556 เด็กชายกิตติ ศรีคำมูล 10
2 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 9
3 21558 เด็กชายทยาวีร์ นิ่มนุช 10
4 21559 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงนวล 10
5 21560 เด็กชายธนัชชา นาคง 13
6 21561 เด็กชายธรรมปพน จันทรุคานนท์ 12
7 21562 เด็กชายนนทพันธ์ ศรีเมธีวัฒน์ 10
8 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 9
9 21564 เด็กชายพัชรพล โออุไร 10
10 21565 เด็กชายพีระวัฒน์ พิบาลขันธ์ 10
11 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล 11
12 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ 10
13 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา 11
14 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง 13
15 21570 เด็กหญิงญาตา คุ้มศิริ 17
16 21571 เด็กหญิงณัฐสุดา สัจจา 11
17 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา 13
18 21573 เด็กหญิงธิชาภรณ์ น้อยใหม่ 12
19 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ 11
20 21575 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามมั่น 11
21 21576 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเสริม 11
22 21577 เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน 11
23 21578 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุทธิสุวรรณ 10
24 21579 เด็กหญิงไปรยา วินทา 15
25 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ 11
26 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง 11
27 21582 เด็กหญิงมนต์ทการ เมืองลี 12
28 21583 เด็กหญิงมัสสนา สุวรรณดี 10
29 21584 เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิเชียร 10
30 21585 เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี 10
31 21586 เด็กหญิงวรรณกร สุขยวง 12
32 21587 เด็กหญิงอุบลวรรณ วงโพธิสาร 10
รวม: 356
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 9
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 1
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 9
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 9
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 2
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 5
7 21594 เด็กชายดุษฎี เชิดแสง 10
8 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 7
9 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 5
10 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 5
11 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 7
12 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 9
13 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 7
14 21601 เด็กชายประกาศิต รุ่งณรงค์ 10
15 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 1
16 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 5
17 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 8
18 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา 11
19 21606 เด็กชายสรายุทธ แป้นหิรัญ 11
20 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ 10
21 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 2
22 21609 เด็กชายอนุสิทธิ กายขุนทด 10
23 21610 เด็กชายอรรถพงษ์ คงคาสวัสดิ์ 0
24 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 6
25 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 5
26 21613 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา 11
27 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เครือคำ 11
28 21615 เด็กหญิงณัฐชนก ปวงคำ 23
29 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ 2
30 21617 เด็กหญิงพีรดา นกเขา 14
31 21618 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมสอาด 14
32 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 5
33 21620 เด็กหญิงผ่องกมล งามผิว 10
34 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 2
35 21623 เด็กหญิงภัทรอาภา บุปผาวัลย์ 10
36 21624 เด็กหญิงภัสสรี พุ่มเจริญ 13
37 21625 เด็กหญิงเมษา อุดมทวี 12
38 21626 เด็กหญิงยุวดี จารัตน์ 28
39 21627 เด็กหญิงลักขณา จันทศร 0
40 21628 เด็กหญิงศิริพร สุพงษ์ 18
41 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 4
42 21630 เด็กหญิงสุทธิสุดา เนียมสอาด 14
43 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
44 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 6
45 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 9
46 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 8
47 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 9
48 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 8
รวม: 397
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 14
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 12
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 13
4 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 10
5 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 10
6 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 11
7 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 11
8 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 13
9 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 15
10 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 13
11 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 14
12 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 12
13 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 10
14 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 12
15 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 13
16 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 12
17 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 12
18 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 12
19 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 12
20 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 10
21 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 11
22 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 12
23 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 14
24 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 13
25 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 12
26 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 12
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 12
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 13
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 12
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 17
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 14
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 12
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 12
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 15
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 12
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 12
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 12
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 11
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 10
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 11
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 12
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 11
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 13
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 12
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 10
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 16
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 11
48 21860 เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาคง 12
รวม: 587
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 12
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 11
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 15
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 13
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 17
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 13
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 3
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 19
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 12
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 12
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 11
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 10
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 14
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 12
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 13
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 13
18 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 11
19 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 12
20 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 12
21 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 11
22 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 11
23 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 13
24 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 12
25 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 11
26 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 11
27 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 12
28 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 11
29 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 12
30 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 12
31 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 19
32 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 12
33 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 17
34 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 12
35 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 22
36 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 22
37 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 12
38 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 16
39 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 11
40 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 16
41 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 13
42 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 17
43 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 12
44 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 17
45 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 12
รวม: 581
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 13
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 10
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 10
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 11
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 10
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 10
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 11
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 10
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 43
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 10
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 10
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 10
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 10
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 11
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 10
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 10
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 10
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 11
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 10
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 12
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 10
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 10
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 12
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 30
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 12
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 11
29 21039 ด.ญ.วรรชรีย์ บุญพันธุ์ 10
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 10
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 10
32 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 11
33 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 10
34 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 10
35 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 12
36 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 0
37 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 10
38 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 10
39 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 10
40 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 10
41 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 0
42 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 15
43 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 11
44 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 12
45 21267 เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา 11
46 21841 เด็กชายนิติศักดิ์ ศิริวัฒนสกุล 10
47 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี 10
รวม: 509
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 9
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 13
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 14
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 16
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 7
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 5
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 1
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 14
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 12
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 12
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 10
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 7
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 8
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 13
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 11
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 11
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 1
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 11
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 28
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 6
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 1
24 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 11
25 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 10
26 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 11
27 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 10
28 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 13
29 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 7
30 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 11
31 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 11
32 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 11
33 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 11
34 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 7
35 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 7
36 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 2
37 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 11
38 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 10
39 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 11
40 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 6
41 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 10
42 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 11
43 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 12
44 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 11
45 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 11
46 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 9
47 21815 เด็กหญิงวีรภัทรา แซ่ตี่ 13
48 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 3
รวม: 450
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 11
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 12
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 10
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 12
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 11
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 11
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 18
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 10
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 16
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 13
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 14
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 15
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 1
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 12
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 5
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 12
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 12
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 10
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 17
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 11
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 15
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 16
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 10
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 16
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 10
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 12
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 15
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 12
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 16
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 15
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 10
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 16
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 11
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 16
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 11
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 12
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 10
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 13
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 22
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 10
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 21
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 16
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 10
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 14
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 11
46 21265 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี 18
47 21862 เด็กหญิงทิพรักษ์ ศรีเทพ 15
48 21903 เด็กหญิงพลอยชมพู ตั้งมั่นภูวดล 15
รวม: 621
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา คุณครูภิญญาพัชญ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 12
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 11
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 7
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 11
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 12
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 7
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 11
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 35
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 10
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 8
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 11
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 12
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 13
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 8
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 7
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 10
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 11
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 2
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 10
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 9
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 10
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 11
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 4
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 11
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 11
28 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
29 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 11
30 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 28
31 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
32 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 14
33 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 10
34 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 12
35 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 10
36 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 10
37 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 24
38 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 13
39 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 11
40 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 11
41 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 22
42 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 1
43 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 10
44 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 21
45 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 10
46 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 7
47 21865 เด็กหญิงแพรไหม โคตรเสนา 10
รวม: 503
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 43
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 7
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 11
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 11
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 11
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 4
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 10
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 2
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 10
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 4
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 4
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 9
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 3
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 9
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 11
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 2
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 7
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 3
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 9
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 73
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 8
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 10
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 10
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 10
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 28
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 10
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 15
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 6
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 1
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 4
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 10
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 10
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 1
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 9
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 1
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 1
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 1
47 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 8
48 21904 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย 10
รวม: 401
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 3
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 1
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 12
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 13
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 13
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 1
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 30
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 10
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 1
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 3
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 9
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 3
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 1
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 4
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 1
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 2
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 12
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 1
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 7
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 9
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 21
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 7
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 10
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 9
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 7
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 1
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 28
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 12
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 12
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 27
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 12
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 13
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 29
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 12
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 30
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 12
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 12
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 13
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 14
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
47 21266 เด็กหญิงอมรรัตน์ จีนจาน 23
48 21801 เด็กหญิงทยพร เอี่ยมแบน 11
รวม: 451
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 1
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 7
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 3
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 5
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 15
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 3
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 10
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 10
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 3
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 10
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 4
12 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
13 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 13
14 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 1
15 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 1
16 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 1
17 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 12
18 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 7
19 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 10
20 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 10
21 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
22 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 9
23 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 7
24 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 1
25 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 1
26 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 12
27 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 10
28 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
29 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 2
30 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 12
31 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 3
32 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 13
33 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 8
34 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 7
35 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 7
36 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 7
37 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 7
38 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 3
39 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 5
40 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 9
41 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 10
42 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 6
43 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 4
44 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 6
45 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 2
46 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 6
47 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 5
รวม: 292
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 3
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 9
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 12
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 9
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 9
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 5
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 10
8 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 10
9 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 1
10 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 1
11 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
12 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 10
13 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 8
14 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
15 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 1
16 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 10
17 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 12
18 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 10
19 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 4
20 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 9
21 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 1
22 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 1
23 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 5
24 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 5
25 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 6
26 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 1
27 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 2
28 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 12
29 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 10
30 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 1
31 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 11
32 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 4
33 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 12
34 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 4
35 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 11
36 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 10
37 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 13
38 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 10
39 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 10
40 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 10
41 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 14
42 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 14
43 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 11
44 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 12
45 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 5
46 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 8
47 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 10
48 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 1
รวม: 347
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 11
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 16
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 13
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 10
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 11
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 10
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 12
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 11
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 11
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 13
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 11
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 14
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 12
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 11
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 10
16 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 15
17 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 33
18 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 10
19 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 12
20 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 16
21 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 12
22 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 10
23 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 11
24 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 35
25 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 11
26 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11
27 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 10
28 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 10
29 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 36
30 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 10
31 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 16
32 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 23
33 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 10
34 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11
35 21917 เด็กหญิงสุกัญญา ตันมาลาภรณ์ 10
รวม: 488
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 8
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 12
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 12
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 12
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 17
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 16
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 14
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 20
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 15
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 11
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 12
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 7
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 9
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 15
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 5
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 12
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 7
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 13
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 16
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 13
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 15
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 14
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 11
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 12
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 7
26 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 13
27 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 12
28 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 12
29 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 21
30 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 40
31 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 15
32 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 12
33 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 12
34 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 12
35 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 15
36 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 15
37 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 9
38 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 14
39 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 15
40 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 12
41 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 26
42 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 12
43 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 12
44 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 21
45 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 14
46 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 2
47 21907 เด็กชายยศกร สินแท้ 15
48 21908 เด็กหญิงจิรันญา จันขาว 12
รวม: 648
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 12
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 10
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 11
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 15
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 12
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 11
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 16
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 15
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 10
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 10
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 11
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 11
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 11
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 10
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 10
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 13
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 10
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 11
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 10
20 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 14
21 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 13
22 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 12
23 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 13
24 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 10
25 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 10
26 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 10
27 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 20
28 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 12
29 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 10
30 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 13
31 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 11
32 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 10
33 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 11
34 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 10
35 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 11
36 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 11
37 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 12
38 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 10
39 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 12
40 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 11
41 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 10
42 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 10
43 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 12
รวม: 497
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 10
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 13
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 13
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 12
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 13
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 14
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 13
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 10
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 12
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 10
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 10
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 13
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 12
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 10
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 13
16 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 10
17 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 10
18 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 10
19 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 10
20 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 11
21 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 12
22 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 10
23 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 10
24 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 10
25 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 11
26 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 10
27 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 10
28 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 11
29 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 11
30 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 10
31 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 10
32 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 10
33 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 10
34 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 10
35 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 11
36 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 10
37 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ 13
38 21911 เด็กหญิงชลิตา สมนึก 10
39 21925 เด็กหญิงสุธาสินี ชุมจันทร์ 10
รวม: 428
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 11
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 11
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 12
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 11
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 6
6 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 12
7 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 10
8 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 11
9 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 10
10 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 13
11 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 11
12 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 10
13 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 12
14 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 13
15 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 11
16 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 13
17 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 11
18 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 11
19 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 14
20 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 30
21 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 10
22 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 13
23 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 15
24 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 15
25 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 15
26 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 13
27 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 13
28 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 13
29 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 6
30 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 14
31 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 15
32 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 13
33 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 11
34 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 14
35 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 13
36 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 15
37 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 14
38 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 20
39 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 12
40 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 8
41 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 15
42 21820 เด็กชายวุฒิกร อนุศรี 11
รวม: 531
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 13
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 13
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 15
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 14
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 14
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 11
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 11
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 5
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 13
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 11
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 12
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 13
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 1
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 12
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 12
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 1
19 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 10
20 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 16
21 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 12
22 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 10
23 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 12
24 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 14
25 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 11
26 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 15
27 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 11
28 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 9
29 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 11
30 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 10
31 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 14
32 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 14
33 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 11
34 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 12
35 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 12
36 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 11
37 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 12
38 20384 ด.ช.ธนากร สาระวัน 12
39 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 10
40 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 11
41 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 15
42 21912 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยหับ 12
รวม: 460
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูรัศมี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 10
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 10
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 10
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 10
5 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
6 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 10
7 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 9
8 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 10
9 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 10
10 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 10
11 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 11
12 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 10
13 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 11
14 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 15
15 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 10
16 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 10
17 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 10
18 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 10
19 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 11
20 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 12
21 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 10
22 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 10
23 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 10
24 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 11
25 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 10
26 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 10
27 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 12
28 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 11
29 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 10
30 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 10
31 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 12
32 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 11
33 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 10
34 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 10
35 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 10
36 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 18
37 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 10
38 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 10
39 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 10
40 21910 เด็กหญิงนริศา เกตุพิบรูณ์ 11
41 21922 ด.ช.สมคิด โฆษภัทรพิมพ์ 10
รวม: 445
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 11
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 10
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 5
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 10
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 12
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 0
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 10
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 10
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 13
10 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 10
11 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 10
12 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 10
13 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 10
14 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 11
15 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 19
16 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 10
17 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 10
18 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 10
19 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 10
20 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 9
21 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 10
22 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 12
23 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 12
24 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 10
25 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 12
26 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 11
27 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 10
28 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 10
29 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 10
30 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 17
31 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 15
32 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 11
33 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 30
34 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 14
35 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 10
36 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 14
37 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 10
38 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 10
39 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 11
40 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 10
41 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 1
42 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 9
43 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 10
รวม: 469
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 11
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 10
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 10
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 36
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 4
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 12
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 5
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 11
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 11
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 11
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 10
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 10
14 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 12
15 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 10
16 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 11
17 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 10
18 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 10
19 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 10
20 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 12
21 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 10
22 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 10
23 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 10
24 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 10
25 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 10
26 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 10
27 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 11
28 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 10
29 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 26
30 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 26
31 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 13
32 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 25
33 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 21
34 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 12
35 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 13
36 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 14
37 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 18
38 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 7
39 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 10
40 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 25
41 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 12
42 21871 เด็กหญิงปัทมาวรรณ วันทพันธ์ 10
รวม: 529
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 11
2 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 12
3 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 11
4 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 11
5 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
6 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 11
7 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 11
8 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 11
9 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 12
10 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 10
11 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 14
12 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 12
13 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 10
14 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 19
15 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 14
16 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 10
17 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 11
18 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 11
19 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 12
20 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 12
21 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 11
22 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล 12
23 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 13
24 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 10
25 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 11
26 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 11
27 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 10
28 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 10
29 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 10
30 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 10
31 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 13
32 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 10
33 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 11
34 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 13
35 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 11
36 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 11
37 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 10
38 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 10
39 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 11
40 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 11
41 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 10
42 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 10
43 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 10
44 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 10
รวม: 495
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 10
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 10
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 10
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 11
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 11
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 12
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 10
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 11
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 10
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 12
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 10
12 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 10
13 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 10
14 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 10
15 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 11
16 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 10
17 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 11
18 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 10
19 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 10
20 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 22
21 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 10
22 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 11
23 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 10
24 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 11
25 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 12
26 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 10
27 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 10
28 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 10
29 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 11
30 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 10
31 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 10
32 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 11
33 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 10
34 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 11
35 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 10
36 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 10
37 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 12
38 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 9
39 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 11
40 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 11
41 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 11
42 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 10
43 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 10
44 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 11
รวม: 473
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 33
2 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 9
3 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
4 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 11
5 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 13
6 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 10
7 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 14
8 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 11
9 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 2
10 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 6
11 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 3
12 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 12
13 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 14
14 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 56
15 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 19
16 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 13
17 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 32
18 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 10
19 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 28
20 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 11
21 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 12
22 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 3
23 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 12
24 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 5
25 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 10
26 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 19
27 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 1
28 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 10
29 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 10
30 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 19
31 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 7
32 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
33 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 104
34 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 20
35 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 16
36 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 13
37 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 15
รวม: 586
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ จันทพรโ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 11
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 10
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 11
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 12
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 15
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 13
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 11
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 10
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 10
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 10
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 11
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 11
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 10
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 11
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 26
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 11
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 8
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 10
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 5
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 11
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 11
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 16
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 10
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 12
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 10
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 24
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 14
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 19
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 16
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 11
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 18
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 10
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 12
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 12
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 10
37 21873 เด็กหญิงกมลชนก ตุ๊เสงี่ยม 10
รวม: 452
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 17
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 27
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 20
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 15
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 23
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 32
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 12
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 32
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 26
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 24
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 28
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 16
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 30
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 27
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 24
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 26
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 25
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 26
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 27
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 26
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 33
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 25
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 29
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 24
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 26
26 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 28
27 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 28
28 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 25
29 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 27
30 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 27
31 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 30
32 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 44
33 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 22
34 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 32
35 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 27
36 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 26
37 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 34
รวม: 970
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 นางสาวศิริลักษณ์ บุญปั้น 10
2 19182 นายนัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 10
3 19183 นายปวิตร จันนันท์ 10
4 19187 นายวรเมธ วงศ์เครือสอน 10
5 19189 นายสุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 13
6 19190 นายอนุชา มะโนรา 11
7 19191 นางสาวกชกร เงินมาบุญช่วย 10
8 19192 นางสาวกชกร แซ่อึ้ง 10
9 19193 นางสาวกัลยรัตน์ พิจารณ์ 10
10 19198 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 10
11 19199 นางสาวธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 10
12 19201 นางสาวนันทัชพร ตุ้มจอหอ 15
13 19206 นางสาวปิยฉัตร มะโนมัย 10
14 19207 นางสาวพรธีรา กาลาม 10
15 19208 นางสาวพสชนันท์ ดีน้ำจืด 10
16 19209 นางสาวพัชรพร จันทร์ยาม 11
17 19218 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ทอง 12
18 19222 นางสาวอาทิตติญา สมบูรณ์ 10
19 19223 นายกฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 11
20 19239 นายฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ์ 10
21 19251 นางสาวดนยากานต์ เกินหน้า 11
22 19253 นางสาวบัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 11
23 19254 นางสาวปัณฑิตา สาธร 10
24 19259 นางสาวภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 10
25 19262 นางสาวหทัยวรรณ์ เเก้วมณี 11
26 19263 นางสาวอภิญญา สามารถ 13
27 19265 นางสาวอัจฉรา ละคำ 11
28 19290 นายเอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 10
29 19305 นางสาวสุชาดา โสนน้อย 10
30 19307 นางสาวสุภาภรณ์ ยืนยาว 10
31 19346 นางสาวพิไลพร บุญสวัสดิ์ 11
32 19352 นางสาวอรพรรณ ศรีราชา 10
33 19386 นางสาวปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 13
34 19392 นางสาวศุภาวัน กาทอง 16
35 19394 นางสาวอริสา สงวนกลิ่น 7
36 19482 นายสิทธิ หม่อง 10
37 19485 นางสาวริศา ศิริโรจน์ 11
38 19489 นางสาวสรัญญา มูลท้วม 11
39 19490 นางสาวธนพร สีมา 17
40 19495 นางสาววันวิสา นนทศิลา 11
41 19853 นางสาวศุภัสสร สถานสุข 10
42 20496 นางสาวกัลยาณี เติมวุฒิ 14
รวม: 461
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19210 นางสาวพัณณิตา มอบทองหลาง 10
2 19221 นางสาวอนุธิดา บุญเทียม 10
3 19227 นายเจษฎากร ลัภขุนทด 12
4 19248 นางสาวเกศกนก จันทรัก 0
5 19255 นางสาวพัชรินทร์ หมื่นสีพรม 32
6 19256 นางสาวพัชรี หมื่นสีพรม 11
7 19276 นายธีทัต อ่อนจำรัส 10
8 19285 นายสุกฤต มาจันทร์ 11
9 19286 นายองอาจ ชัยสุรินทร์ 10
10 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 9
11 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 9
12 19315 นายธนกร พืชสิงห์ 10
13 19320 นายปฏิภาณ อ่อนพุทธา 11
14 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 9
15 19325 นายภูรีพงศ์ ชายประโคน 11
16 19336 นางสาวจารุวรรณ เนียมทอง 10
17 19341 นางสาวธนัชชา บวนขุนทด 11
18 19345 นางสาวพัชรินทร์ เอมประโคน 11
19 19347 นางสาววรรณษา ใจสุข 10
20 19348 นางสาวศิริพร เทืองอิว 10
21 19366 นายภูริมทร์ พลเดช 11
22 19379 นางสาวกมลพรรณ หาสุข 11
23 19380 นางสาวกัญญารัตน์ ชมความสุข 10
24 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 7
25 19466 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีสมัย 12
26 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา 11
27 19481 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ 13
28 19488 นางสาวจันทร์สุดา บรรทโก 12
29 19548 นางสาวดรุณี มนตรี 12
30 19550 นางสาวนภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 10
31 19560 นางสาวสุชานันท์ ทาทอง 10
32 19561 นางสาวสุนทรีญา ชนะโยธา 12
33 19785 นางสาวญานิสา  กาญจน์สุวรรณ์ 10
34 19839 นางสาวธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 10
35 21789 นายธีรภัทร จันทร์คง 10
36 21790 นายธีรเมธ แสงกล้า 0
37 21791 นายวัชรพล แดงทำดี 14
38 21792 นายอนิรุจน์ อ้อคำ 10
39 21793 นางสาวกานต์ธิดา ทนันสี 10
40 21794 นางสาวจันทิมา รักษาธรรม 12
41 21795 นางสาวชลธิชา ยองตา 10
42 21796 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประภา 15
43 21797 นางสาวณัฐณิชา มุดพบสิน 11
44 21798 นางสาวปณิชตา จันทร์ประเสริฐ 11
45 21799 นางสาวเพชรมณี เหลาศรี 10
46 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 2
รวม: 483
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19230 นายชัยณรงค์ ธรรมปราบ 13
2 19238 นายพีระพงษ์ พรมวงค์ 10
3 19278 นายปภพ วุฒิชา 11
4 19279 นายปรีชา แก้วเขียว 10
5 19293 นางสาวทิพย์นารี สมศรี 12
6 19299 นางสาวริษฎา จันทรคลี 10
7 19303 นางสาวศุภิสรา เฉลียวกุล 13
8 19308 นางสาวอริศรา รุ้งรุ่งเรือง 10
9 19316 นายธนภัทร  แซ่แต้ 10
10 19321 นายปภาวิชญ์ ลำทา 11
11 19323 นายพรเทพ มีธรรม 10
12 19329 นายวุฒิชัย มินตา 10
13 19330 นายศักดิ์ดา  ไข่นุ่มสิงห์ 10
14 19331 นายศุภกิจ สังวน 10
15 19335 นางสาวกัณณิกา ทรงหาคำ 10
16 19338 นางสาวฐิติญา สาระวัน 11
17 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 3
18 19344 นางสาวปาริชาติ ลาภมี 11
19 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 9
20 19361 นายธนพล กลางสวัสดิ์ 10
21 19393 นางสาวอริสา ชมมาลี 11
22 19395 นางสาวอารีสุข มยุรา 11
23 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน 10
24 19514 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสน 15
25 19609 นายจตุวัตร ปวงคำ 12
26 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ 10
27 20497 นายรชฏ สุทธิแสน 10
28 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 8
29 21198 นางสาววรดา สีสืบมา 11
30 21803 นายกฤษฏา แก้วสีเขียว 10
31 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
32 21805 นางสาวจิราภา สูงสุมาลย์ 11
33 21806 นางสาวชลธิมาศ ศรีมะณีรัตน์ 10
34 21807 นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม 13
35 21808 นางสาวธิดารัตน์ สยุมพร 12
36 21809 นางสาวเบญจพร บุญมั่งมี 14
37 21810 นางสาวแพรพันชั่ง ทาระพันธ์ 12
38 21811 นางสาวภัสสรา ดวงศรี 11
39 21812 นางสาวภูษณิศา เลิศพงษ์ 12
40 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 1
41 21814 นางสาววทันยา บุญรอด 13
42 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 6
43 21817 นางสาวไอรดา ใจตา 13
44 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 5
45 21895 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ 11
46 21920 นางสาวสุกัญญา สุภาวหา 12
รวม: 468
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 9
2 19196 นางสาวณิชาดา ปั่นสันเทียะ 11
3 19197 นางสาวธนธรณ์  อนุสรประชา 11
4 19203 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสอาด 14
5 19205 นางสาวปวริศา เสือทุ่ง 11
6 19217 นางสาวสิรินดา  สมสุวรรณ 11
7 19235 นายนพดล  วงษ์รุ่งเรือง 11
8 19257 นางสาวพันรษา  เสวกวิหารี 10
9 19258 นางสาวพิชชานันท์ หงษ์อ่อน 12
10 19349 นางสาวสมิตรา สวัสดี 10
11 19353 นายกิตติพงศ์  ขำอุ่นใจ 10
12 19357 นายตะวัน ศรีเผือก 10
13 19359 นายธนกร  พิมพล 14
14 19362 นายธนพัฒน์  กาประโคน 0
15 19363 นายธเนศพล  คธาบุตร 12
16 19365 นายปวิชญา ทองอ่ำ 11
17 19374 นายอมตะ  ชมความสุข 10
18 19382 นางสาวชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
19 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 8
20 19385 นางสาวนพิสประภา หนองขุ่นสาร 10
21 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 9
22 19423 นางสาวจิรกาญน์  จุ้ยพลับ 11
23 19431 นางสาวเปมิกา  มูลทองหลาง 11
24 19449 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 0
25 19499 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 13
26 19517 นางสาวนริศรา  เทพณรงค์ 32
27 19583 นายสิทธิพงษ์  ทองเงิน 24
28 19591 นางสาวจุฑามาศ  ปาลพันธุ์ 11
29 19599 นางสาวภาวิณี สุวรรณบาง 11
30 19601 นางสาววราพร  วงษ์จันทร์ 15
31 19617 นายณัฐพล  โพธิ์ดง 10
32 19634 นางสาวชณัฐตา  อุ่นทอง 21
33 19678 นายธนาโชค นาหนองตูม 10
34 19834 นางสาวญาลินดา  ตาระเต็ง 10
35 20498 นายพงศธร  พลธานี 18
36 20542 นางสาวสาวิตรี กาลสันเทียะ 11
37 21821 นางสาวกัณณิกา แคล่วคล่อง 11
38 21822 นางสาวปฏิภาพร อนันเอื้อ 17
39 21823 นางสาวรัชประภา ทิพมนต์ 10
40 21824 นางสาวอติกานต์ วุฒิปัญญาวงศ์ 14
41 21825 นายศาสตรา วังหล้า 0
42 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 8
43 21827 นางสาวนารีรัตน์ รัตนเสวก 11
44 21828 นายจักรพงษ์ ภูชัย 10
45 21829 นายธนญชัย เขียวชอุ่ม 11
46 21830 นายสรศักดิ์ สุทธิอาจ 10
47 21831 นายสุพจน์ ใจเครือ 11
48 21832 นางสาวชญานุช มงคลตวัฒน์ 10
49 21833 นางสาวโชติกา ยวงทอง 12
50 21834 นางสาวมาลินี กงฉายา 17
51 21856 นางสาวสมฤทัย สาวิสิทธิ์ 14
รวม: 590
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 นายสมภพ ศรีสะอาด 11
2 18929 นางสาวบัณฑิตา เจริญทัศน์ 10
3 19252 นางสาวเนตรดาว  จันทร์อ่อน 11
4 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 9
5 19271 นายจิรวัฒน์  ชื่นกลิ่น 13
6 19274 นายทยา  แคนดา 13
7 19275 นายธนสาร์น สุทำเลา 12
8 19283 นายเมธัส  คาดีวี 11
9 19289 นายเอกรัตน์  พงษ์มหาชัย 11
10 19297 นางสาวเนรมิตร  ราชาวงษ์ 12
11 19355 นายณัฐชนน ประสาร 11
12 19356 นายณัฐพล วงศ์วิริยะสกุล 11
13 19358 นายธนกร บุญเกิด 11
14 19378 นางสาวกมลณิช เพ็งนุ่ม 14
15 19381 นางสาวจณิตตา คงเหล่า 11
16 19401 นายธีรภัทร์ ยอดพรหม 11
17 19402 นายนันทวุฒิ  นิยมชัย 11
18 19435 นางสาววันวิสา  เริงจินดา 12
19 19436 นางสาวศรุตา  หมั่นจิตร 13
20 19441 นายจุฑา เสนชู 16
21 19442 นายชัยพร นาคคล้าย 13
22 19448 นายธีระ งามวิลัย 11
23 19455 นายพีรพัฒน์ ยศหนัก 10
24 19469 นางสาวณัฏฐณิชา สุขเทพ 13
25 19474 นางสาวปภานัน  เมฆอ่ำ 11
26 19475 นางสาวมธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 11
27 19478 นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม 11
28 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา 12
29 19544 นายอภิชาติ บัวหลวง 11
30 19570 นายณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 11
31 19587 นายอภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 10
32 19604 นางสาวณฐมน เดชสิริรัตนา 11
33 19612 นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย 11
34 19614 นายชนธยา กาชัย 9
35 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 11
36 19637 นางสาวปรายฝน เทศรุ่งเรือง 11
37 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ 11
38 19644 นางสาวศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 0
39 19675 นางสาวกาญจนา มุมทอง 11
40 19680 นางสาวทิตยา สุกแก้ว 11
41 19687 นางสาววรินทร  บัวแดง 11
42 20521 นางสาวอภิชญา โหน่งบัณฑิต 11
43 21216 นางสาวจุฑามาศ ดิฐสลับ 11
44 21836 นางสาวกมลวรรณ นาครินทร์ 12
45 21837 นางสาวณิชากร เสือพยัคฆ์ 11
46 21838 นางสาวธนัชพร ประคำ 12
47 21839 นางสาวพรนัชชา เชื้อบ้านเกาะ 11
48 21840 นางสาวสุภารัตน์ ศรีเกตุ 11
49 21897 นางสาวมณฑิตา เด็จทับทัย 12
รวม: 546
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19216 นางสาวสริยา  คำนาน 11
2 19225 นายกิตตินันท์  ชุ่มวงค์ 10
3 19228 นายชลชาติ  กองหิน 5
4 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 8
5 19234 นายธนาดุล  เสริมเผือก 22
6 19237 นายพีรพัฒน์  ขำศรี 12
7 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 2
8 19244 นายสุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 10
9 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 4
10 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 5
11 19327 นายรัฐภูมิ  มูลสิน 11
12 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 2
13 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 7
14 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 4
15 19376 นายอิศเรจ ดันไธสง 13
16 19399 นายณฐกร  จันลา 11
17 19412 นายภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 10
18 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 2
19 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 9
20 19434 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีเปรม 10
21 19437 นางสาวสุทธิดา  บุญยะบา 10
22 19444 นายณัฐพล กายเพชร์ 10
23 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 9
24 19492 นางสาวพันธิตรา ขันเงิน 10
25 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 2
26 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 1
27 19586 นายกิตติธร ยศศรี 17
28 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 9
29 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 5
30 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 5
31 19645 นางสาวศุภิสรา ชาติศรี 10
32 19665 นายวิทยา รักสะอาด 2
33 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 9
34 19788 นางสาวเกษมณี เพ็ชรบุรี 11
35 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 6
36 21213 นายธนพล สีดาเขียว 13
37 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 8
38 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 8
39 21845 นายตะวัน โกมารทัต 10
40 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 8
41 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 4
42 21850 นายสัจจา ทองเต็มถุง 11
43 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 3
44 21853 นางสาวพรรณประภา รัตนะดี 0
45 21855 นางสาววราภรณ์ หนอสีหา 11
46 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 9
47 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 8
รวม: 377
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19184 นายพรรณพัชร ชมความสุข 10
2 19211 นางสาวพีชญานิน สีสูงเนิน 10
3 19213 นางสาวรพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 10
4 19215 นางสาวศศิธร แทวกระโทก 10
5 19220 นางสาวสุภาพร  ริโยธา 10
6 19226 นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง 20
7 19231 นายฐาปกรณ์  มีแทน 15
8 19232 นายตรีโรจน์ มูลเคน 12
9 19249 นางสาวญารินดา  ขันสัมฤทธิ์ 10
10 19260 นางสาววริศรา วงศ์สระหลวง 10
11 19269 นายจักรกฤษณ์  จิตรจำนง 12
12 19270 นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 10
13 19295 นางสาวธิดารัตน์  เทียมทนง 10
14 19300 นางสาววรรณนิษา  นามแสง 11
15 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร 10
16 19304 นางสาวสวรินทร์ กล้าหาญ 12
17 19328 นายวรินทร พรมดี 12
18 19370 นายวสันต์ แย้มกลาง 12
19 19375 นายอัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 12
20 19377 นายเอกรินทร์ ภู่สุข 12
21 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 12
22 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 10
23 19438 นางสาวอทิตยา งามขำ 11
24 19446 นายณัฐวัฒน์ วงค์แสง 12
25 19456 นายไพบูลย์ สมวงษ์ 12
26 19470 นางสาวณัทนิษฐ์  แกล้วกล้า 13
27 19477 นางสาวศศิภา บุญนาค 15
28 19480 นางสาวอาริญา พาวงษา 11
29 19491 นางสาวภคมน  อาภาพงศคุณ 12
30 19503 นางสาวจิรัชญา  พวงทอง 12
31 19506 นางสาวพรรณารายณ์ แซ่คู 12
32 19521 นายกฤษดา จันทร์ส่องแสง 11
33 19522 นายกิตติภพ  เล็งไธสง 10
34 19546 นางสาวจินดาพร คำขันตี 10
35 19547 นางสาวชลลดา กุ่ยโห้ 12
36 19549 นางสาวธนวรรณ กลิ่นพวง 10
37 19552 นางสาวปนัดดา  นัดประสพ 11
38 19553 นางสาวปวริศา  สวัสดี 12
39 19562 นางสาวอมรรัตน์  บุญเกิด 12
40 19632 นางสาวกนกอร  ปัจฉิมา 12
41 19664 นายวศิน อินจันทร์ดา 10
42 19842 นายตรีภพ เรียงพล 10
43 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 8
44 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ 10
45 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 5
46 21863 นางสาวกนกพรรณ อยู่พลี 12
47 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน 10
48 21866 นางสาวปิยธิดา เดชฤทธิ์ 11
49 21867 นางสาววริสรา ทั่งกระโทก 12
รวม: 550
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18720 นางสาวดนิตา ฝึกวาจา 15
2 19312 นายณัฐชนน บุญปลีก 10
3 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี 11
4 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน 10
5 19493 นางสาวนภัสสร ทองจาก 6
6 19494 นางสาวทักษิณา ทองใจสด 11
7 19496 นายธนกฤต วิจิตรสมบัติ 11
8 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง 10
9 19502 นางสาวบุญภา จันทรโชติ 14
10 19508 นางสาวไพพรรณ บัานพรวน 11
11 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 10
12 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 11
13 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 8
14 19841 นางสาวจิราพร คึมสูง 15
15 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 7
16 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม 11
17 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 4
18 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 8
19 21874 นางสาวภิรญา ดาบพลอ่อน 10
20 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี 10
รวม: 203
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 11
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 10
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 11
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 10
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 10
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 20
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 10
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 10
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 10
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 10
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 10
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 11
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 11
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 10
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 10
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 13
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 10
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 11
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 10
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 11
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 10
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 13
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 15
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 10
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 11
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 11
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 10
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 12
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 10
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 10
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 11
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 10
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 10
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 10
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 10
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 10
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
รวม: 413
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 7
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 10
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 10
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 12
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 15
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 11
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 10
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 10
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 10
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 10
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 10
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 10
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 10
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 10
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 10
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 14
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 10
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 14
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 10
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 19
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 11
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 5
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 12
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 10
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 6
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 12
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 11
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 18
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 11
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 11
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 16
33 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 0
34 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 0
35 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 11
36 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 17
37 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 11
38 21271 นางสาววราภรณ์ ฮุยงาม 10
39 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 9
40 21919 นางสาวอาณิตดา โนนทิง 10
รวม: 423
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 10
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 11
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 11
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 10
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 13
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 12
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 11
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 10
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 10
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 11
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 10
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 10
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 10
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 9
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 12
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 11
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 12
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 11
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 11
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 11
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 10
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 10
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 11
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 12
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 10
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 10
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 10
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 11
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 10
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 15
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 10
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 10
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 12
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 12
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 12
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 12
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 11
39 21849 นางสาวจิระนันท์ มิ่งมั่น 10
40 21851 นางสาวสุดารัตน์ ตามสีวัน 10
รวม: 433
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 14
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 10
3 18513 นางสาวชุติภา ล้อมชัยสงค์ 10
4 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 12
5 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 9
6 18554 นายเอกชัย สุขดี 10
7 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 10
8 18594 นายปริญญา การะเกษ 0
9 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 10
10 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 10
11 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 11
12 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 11
13 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 11
14 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 12
15 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 14
16 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 11
17 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 10
18 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 10
19 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 10
20 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 12
21 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 0
22 18849 นายธนกร สายเทพ 10
23 18865 นายศรุติ รักคิด 10
24 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 10
25 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 6
26 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 11
27 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 10
28 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 14
29 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 14
30 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย 10
31 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 11
32 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 11
33 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 11
34 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 18
35 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 12
36 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 12
37 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 10
38 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 0
39 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 12
40 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 12
41 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 10
42 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 13
43 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 10
44 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 11
45 21137 นางสาวอรญา มังโส 12
46 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 9
47 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 12
48 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 10
49 21913 นางสาวภัทราภรณ์ นุ่มฤทธิ์ 11
50 21921 นางสาวรุ่งทิวา ไชยปัน 11
รวม: 520
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 3
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 5
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 10
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 10
6 18504 นายสุมานัส เทพวัน 11
7 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 0
8 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
9 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 10
10 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 12
11 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 5
12 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 10
13 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 3
14 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 11
15 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 10
16 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 10
17 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 10
18 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
19 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 1
20 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 12
21 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 10
22 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 7
23 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 7
24 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 10
25 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 9
26 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 11
27 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 12
28 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 11
29 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 10
30 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 12
31 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 4
32 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 7
33 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 8
34 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 12
35 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 12
36 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 12
37 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 11
38 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 10
39 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 12
40 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 3
41 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 8
42 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 10
43 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 11
44 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
45 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 6
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 10
47 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 3
48 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 2
รวม: 381
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 13
2 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 10
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 12
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 10
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 11
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 1
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 10
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 9
13 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
14 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
15 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
16 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 10
17 18838 นางสาวพรชิตา บุญเวิน 10
18 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 10
19 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 4
20 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 7
21 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
22 19000 นายอดิศร สุขท่า 4
23 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
24 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 4
25 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 11
26 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 1
27 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 1
28 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 3
29 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 4
30 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 5
31 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 5
32 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 1
33 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
34 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 16
35 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 12
36 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 2
37 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 1
38 21916 นายชัยอนันต์ ชัยณรงค์สกุล 10
รวม: 198
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 22
4 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
5 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
6 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 8
7 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 7
8 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 7
9 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
10 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
11 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 5
12 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
13 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 24
14 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 7
15 18738 นายคุณากร แสงนาค 6
16 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
17 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
18 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
19 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 23
20 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 5
21 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
22 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 1
23 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 7
24 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
25 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 5
26 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
27 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 7
28 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 2
29 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
30 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 1
31 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 10
32 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 7
33 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 7
34 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 6
35 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
36 21159 นายเจษฎากร ชาลี 13
37 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
38 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
39 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 2
40 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 2
41 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 19
42 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 11
43 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 2
44 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 7
45 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 7
46 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 3
47 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 1
รวม: 238
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 11
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 10
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 10
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 10
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 10
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 11
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 10
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 10
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 10
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 10
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 11
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 20
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 31
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 11
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 10
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 13
รวม: 208
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 10
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 11
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 11
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 12
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 11
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 12
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 12
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 10
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 11
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 10
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 10
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 10
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 11
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 13
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 11
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 10
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 11
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 12
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 12
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 12
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 11
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 12
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 12
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 12
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 10
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 10
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 10
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 15
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 11
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 11
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 10
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 11
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 12
รวม: 455
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 12
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 10
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 10
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 13
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 12
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 11
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 15
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 11
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 12
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 10
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 11
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 10
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 10
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 10
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 10
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 11
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 13
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 10
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 10
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 10
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 12
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 10
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 9
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 10
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 11
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 11
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 12
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 11
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 10
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 10
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 9
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 11
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 10
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 10
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 12
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 10
45 21915 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาวงค์ 10
รวม: 482
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 13
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 11
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 12
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 10
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 6
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 10
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 11
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 8
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 8
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 6
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 10
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 10
13 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 9
14 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 11
15 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 11
16 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 10
17 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 7
18 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 10
19 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 10
20 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 12
21 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 12
22 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 11
23 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 10
24 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 10
25 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 4
26 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 6
27 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 7
28 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 9
29 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 11
30 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 8
31 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 10
32 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 14
33 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 10
34 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 11
35 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 10
36 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 11
37 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 11
38 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 10
39 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 11
40 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 10
41 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 13
42 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 10
43 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 10
44 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 8
45 21902 นางสาวสิรินยา เดชทะสอน 10
รวม: 442
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 11
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 9
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 6
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 8
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 7
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 8
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 10
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 1
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 4
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 10
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 11
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 10
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 5
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 10
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 10
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 9
21 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 12
22 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 4
23 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
24 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 11
25 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 11
26 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 12
27 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
28 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 6
29 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 7
30 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 8
31 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 10
32 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 10
33 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 9
34 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 10
35 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 10
36 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 9
37 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 10
38 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 11
39 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 12
40 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 10
41 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 10
42 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 7
43 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 12
44 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 8
รวม: 347
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 11
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 10
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 10
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 9
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 11
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 11
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 7
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 10
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 10
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 12
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 11
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 10
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 10
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 12
15 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
16 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 0
17 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 11
18 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 15
19 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 11
20 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 12
21 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 10
22 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 10
23 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 11
24 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 10
25 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 10
26 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 8
27 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 14
28 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 10
29 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 12
30 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 11
31 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 12
32 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 10
33 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 10
34 20452 นายธนกร บ้านด่าน 10
35 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 9
36 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 10
37 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 10
38 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 10
39 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 10
40 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 10
41 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 9
รวม: 409
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 10
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 6
3 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 12
4 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 12
5 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 10
6 18059 นายสนั่น นิลโต 10
7 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 10
8 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 11
9 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 11
10 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 12
11 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 13
12 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 12
13 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 11
14 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 12
15 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 11
16 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 11
17 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 11
18 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 11
19 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 11
20 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 10
21 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 11
22 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 11
23 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 13
24 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 11
25 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 13
26 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 13
27 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 11
28 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 11
29 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 10
30 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
31 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 11
32 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 10
33 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 11
34 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 12
35 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 11
36 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 10
37 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 10
38 20422 นางสาววรัญญา คำภู 11
39 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 10
40 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 9
รวม: 438
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 9
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 8
7 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 10
8 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 13
9 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 16
10 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 1
11 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 12
12 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 11
13 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 3
14 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 1
15 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
16 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
17 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 2
18 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 2
19 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 10
20 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
21 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 7
22 18367 นายชวิศ มาภา 0
23 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
24 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
25 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
26 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 10
27 20426 นายสันทัด ชาน้อย 1
28 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 1
29 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 13
30 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 13
31 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 7
32 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
33 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
34 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 1
รวม: 159
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 14
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 12
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 12
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 13
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 10
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 16
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 10
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 10
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 16
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 14
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 30
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 11
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 10
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 11
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 11
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 11
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 10
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 11
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 3
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 10
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 10
รวม: 255

 

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,599 คน

ค้างส่งหนังสือ ถึงวันที่ 31082560 ค่าปรับคิดถึงวันนี้ จะไม่เกิน 68 บาท (แต่ถ้าไม่คืนจะยิ่งมากขึ้นวันละบาทค่ะ) ***ราคาข้างหลัง คือราคาหนังสือ ถ้าทำหายจะโดนปรับ 1.5 เท่าพร้อมค่าปรับเกินเวลาค่ะ ให้นักเรียนมาติดต่อห้องสมุดได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เลือกเมนู รายงานหนังสือ > รายงานหนังสือค้างส่ง-แยกตามห้องเรียน แล้วเลือกห้องเรียนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน

กด CTRL พิมพ์ชื่อนักเรียน หรือค้นเลขห้อง (เช่น 3/10) แล้วกดปุ่มค้นหา ได้ค่ะ

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 31/08/2560
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.6/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
2 08/12/2559 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง ม.5/6 0021178 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง ผลไม้เศรษฐกิจพิชิตเงินล้าน
3 19/01/2560 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.5/4 0003066 ครอบครัวนักสืบจอมยิ่ง ตอน หนีออกจากบ้าน
4 20/01/2560 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 0018117 โคลงนิราศนริทร์
5 26/01/2560 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.5/5 0005293 อยู่อย่างรักธรรมชาติ
6 15/02/2560 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ ม.5/2 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
7 29/05/2560 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.5/7 0022673 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
8 31/05/2560 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.5/7 0016675 ลิงไปโรงเรียน
9 07/06/2560 19569 นายชานนท์ บุญเรือง ม.4/6 0040698 ภูเขาไฟของโลก (195฿)
10 08/06/2560 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ ม.5/5 0021349 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
11 08/06/2560 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด ม.5/5 0018491 กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่แวดล้อมในระดับประถมศึกษา
12 14/06/2560 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ม.4/6 0010746 สำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวัน
13 15/06/2560 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.5/5 0022308 มะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต
14 16/06/2560 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ ม.6/4 0037355 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Song for Musa มิวซ่า นางฟ้าแห่งเสียงดนตรี ตอนผจญภัยพิทักษ์รักในภูผาสายหมอก (99฿)
15 26/06/2560 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.6/7 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
16 27/06/2560 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง ม.4/3 0010885 ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1
17 28/06/2560 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.6/7 0040104 คำถามเด็ดสุดทึ่ง (49฿)
18 28/06/2560 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.6/7 0040033 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
19 04/07/2560 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ ม.6/4 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
20 05/07/2560 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี ม.5/7 0025700 เพลงพื้นบ้าน
21 05/07/2560 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ ม.4/3 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
22 06/07/2560 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.6/6 0006435 สารจากเจ้าแดง
23 07/07/2560 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน ม.4/6 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
24 07/07/2560 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ ม.4/4 0009270 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาที่ดิน
25 07/07/2560 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ ม.5/5 0025248 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลงพ่าย
26 10/07/2560 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.6/1 0022817 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
27 10/07/2560 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา ม.6/6 0022440 เขียนแผ่นอย่างเซียน nero 7
28 11/07/2560 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี ม.5/7 0006666 ประชุมโวหารสุนทรภู่
29 12/07/2560 19394 นางสาวอริสา สงวนกลิ่น ม.4/1 0039078 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
30 13/07/2560 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.6/7 0027028 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
31 13/07/2560 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.6/7 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
32 13/07/2560 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.4/6 0020853 ป่าชายเลน
33 13/07/2560 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.6/7 0039125 ปวดหาย คลายเส้น (175฿)
34 13/07/2560 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ ม.4/3 0013979 เมืองโบราณ : คูบัว
35 18/07/2560 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ ม.6/4 0002068 Danger men
36 18/07/2560 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ ม.6/4 0004855 LUCKY MOUNTAIN
37 19/07/2560 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง ม.5/5 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
38 19/07/2560 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม ม.4/2 0017441 ONE MINUTE เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ
39 19/07/2560 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน ม.4/3 0004121 ธรรมชาติมหัศจรรย์ : ความลับของดวงดาว
40 20/07/2560 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.5/5 0039562 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
41 21/07/2560 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข ม.6/4 0023195 Spirit of the North
42 21/07/2560 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย ม.6/7 0025327 ทรัพยากรดิน
43 21/07/2560 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก ม.6/3 0021000 ผ้าตัดเสื้อบาติก (50฿)
44 21/07/2560 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.5/7 0007411 โรคไตและปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
45 21/07/2560 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล ม.4/7 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
46 24/07/2560 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย ม.5/3 0014288 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
47 28/07/2560 19493 นางสาวนภัสสร ทองจาก ม.4/8 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
48 02/08/2560 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.6/7 0018988 ทรอย ความรักที่ก่อกิดสงคราม
49 02/08/2560 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.6/7 0039229 ทำไงดี!อยากหุ่นดีกะเขาบ้าง (120฿)
50 07/08/2560 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.5/5 0000482 สารพัดยา
51 08/08/2560 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.5/5 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
52 08/08/2560 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี ม.5/4 0039202 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : สิงสาราสัตว์สารพัดพิษสง (115฿)
53 09/08/2560 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ ม.6/1 0037706 ขบวนการเด็กวัด 2 เมตตาอลเวง (100฿)
54 09/08/2560 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.6/7 0039851 อาถรรพ์ตำนานเอชีย (49฿)
55 09/08/2560 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.6/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
56 09/08/2560 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ ม.6/4 0024153 เนื้อหนังมังสะ
57 09/08/2560 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา ม.5/8 0038876 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 (189฿)
58 09/08/2560 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.5/5 0024022 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
59 09/08/2560 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.6/4 0040548 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
60 09/08/2560 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ ม.6/7 0021529 อาหารว่างและขนมหวานไทย
61 10/08/2560 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ ม.5/5 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
62 10/08/2560 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ ม.4/6 0040010 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 5 (145฿)
63 10/08/2560 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย ม.4/8 0010336 โคะ โสะ อาโดะ ป่านี้นั้นโน้นไหน (120฿)
64 11/08/2560 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.6/7 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
65 11/08/2560 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.6/7 0037191 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
66 11/08/2560 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.5/8 0035652 อัจฉริยะฉลาดเขียน
67 11/08/2560 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.4/8 0037186 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
68 11/08/2560 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น ม.4/8 0036842 คำคมบน Facebook (139฿)
69 11/08/2560 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.4/8 0035715 วิญญาณทรมานบนเส้นทางธุดงค์
70 11/08/2560 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ ม.5/8 0000692 จดหมายจางวางหร่ำ ฉบับสมบูรณ์
71 11/08/2560 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม ม.4/8 0038290 รหัสลับ…รหัสชีวิต (185฿)
72 11/08/2560 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี ม.4/8 0037971 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเวียดนาม (165฿)
73 14/08/2560 18824 นายธรรศ นิ่มนุช ม.5/8 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
74 14/08/2560 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร ม.4/7 0039862 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบางพลี (100฿)
75 14/08/2560 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง ม.4/8 0039282 Why? เคมี (148฿)
76 14/08/2560 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.5/3 0036281 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์
77 15/08/2560 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.6/3 0040639 ปริศนาหลังความตาย 2 (195฿)
78 15/08/2560 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.5/5 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
79 15/08/2560 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม ม.4/7 0014242 เอมิลยอดนักสืบ
80 15/08/2560 19614 นายชนธยา กาชัย ม.4/5 0022640 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
81 16/08/2560 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.4/5 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
82 16/08/2560 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.4/5 0012522 สามัคคีเภทคำฉันท์
83 16/08/2560 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ ม.4/5 0010318 พับผ้าประดับโต็ะอาหาร
84 17/08/2560 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.6/7 0035427 พระคุณพ่อแม่
85 17/08/2560 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.6/7 0002827 มิสเตอร์เม็นเดลสัน
86 17/08/2560 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.5/4 0001123 วันเวลาที่เหลืออยู่
87 18/08/2560 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ ม.4/3 0021681 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
88 22/08/2560 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก ม.5/5 0038792 รู้จักตัวตนคนตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
89 22/08/2560 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.5/5 0038927 ลาฟลอร่า บราซิล สุดยอด (169฿)
90 22/08/2560 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ ม.4/6 0017200 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
91 22/08/2560 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ ม.5/6 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
92 22/08/2560 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง ม.5/6 0024049 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
93 22/08/2560 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ ม.4/6 0024579 นึกถึงคำภาษาอังกฤษจากหน้าต่างห้องทำงาน
94 23/08/2560 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.6/2 0035397 พระมหากัสสปะ
95 23/08/2560 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา ม.5/7 0021427 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
96 23/08/2560 19665 นายวิทยา รักสะอาด ม.4/6 0026610 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
97 23/08/2560 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.5/7 0021366 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
98 23/08/2560 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี ม.5/7 0022585 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
99 23/08/2560 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน ม.6/4 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
100 24/08/2560 18701 นายวิศรุต มีหว่าง ม.5/7 0005594 งานร้อยดอกไม้
101 24/08/2560 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ ม.5/7 0009896 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คนขี่ม้าหัวขาด
102 24/08/2560 18738 นายคุณากร แสงนาค ม.5/7 0018714 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
103 24/08/2560 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.5/7 0019942 หุ่นเมืองไทย
104 24/08/2560 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช ม.5/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
105 24/08/2560 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ ม.5/7 0018071 โคลนติดล้อ (45฿)
106 24/08/2560 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ ม.5/7 0039196 มหึมามหาสมุทร (115฿)
107 24/08/2560 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ ม.4/7 0040556 สีและรูปทรง (75฿)
108 24/08/2560 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน ม.4/7 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
109 25/08/2560 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม ม.5/2 0015495 เรือ
110 25/08/2560 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย ม.5/7 0036133 ค๊องคิชิ หมาจิ้งจอกเดียวดายแห่งบ้านเนิน
111 28/08/2560 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.6/6 0014543 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นานาสาระ (3)
112 28/08/2560 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร ม.6/2 0037087 นาวิสาขาและและอนาถบิณฑิกเศรษฐี (139฿)
113 28/08/2560 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา ม.4/2 0040667 วีรสตรีเมืองถลาง (169฿)
114 28/08/2560 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม ม.6/5 0024901 สารพัดสัตว์โลก
115 28/08/2560 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ ม.6/4 0024021 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
116 28/08/2560 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ ม.5/3 0041022 สัตว์สุดแปลก (100฿)
117 29/08/2560 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง ม.5/1 0025322 รู้ทันโรค
118 29/08/2560 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน ม.4/8 0038117 The Jungle Book การผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่า (125฿)
119 30/08/2560 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน ม.6/4 0040212 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกราะป้องกันชีวิต (2) (100฿)
120 30/08/2560 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ ม.6/1 0040861 รับมือภัยแล้ง (100฿)
121 30/08/2560 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ ม.5/1 0014296 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
122 30/08/2560 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน ม.5/1 0017434 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 30/08/2560 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.5/1 0040720 “โฮมฟิตเนส 10 นาที” โปรแกรมสลายไขมันสำหรับผู้หญิง (325฿)
124 30/08/2560 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.5/2 0040871 คิดอย่างจีน รุ่งเรือง ร่ำรวย มั่นคง (88฿)
125 30/08/2560 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด ม.5/2 0025417 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
126 31/08/2560 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี ม.6/1 0017198 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฏิบัติของผู้ตัดสิน (100฿)
127 31/08/2560 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง ม.6/3 0025232 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
128 31/08/2560 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.6/2 0038401 กบนอกกะลา เล่ม 100 ตอน กบกลางธรณีพิบัติ (145฿)
129 31/08/2560 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ ม.5/1 0014843 อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน
130 31/08/2560 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.5/1 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
131 31/08/2560 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง ม.5/3 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
132 31/08/2560 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร ม.5/7 0039147 English Grammar ฉบับสมบูรณ์ (200฿)
133 31/08/2560 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ ม.5/3 0040979 ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : กัมพูชา (165฿)
134 31/08/2560 19480 นางสาวอาริญา พาวงษา ม.4/7 0037063 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
135 31/08/2560 19502 นางสาวบุญภา จันทรโชติ ม.4/8 0039970 คิวบิก CUBIC#4 (ภาค Final) (200฿)
136 31/08/2560 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.6/8 0004497 ประเพณีชีวิตไทย
137 31/08/2560 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค ม.5/3 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
138 31/08/2560 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร ม.5/7 0011363 เกิดเป็นหมอ
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 16/11/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.3/3 0021391 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
2 29/05/2560 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง ม.2/6 0040671 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
3 30/05/2560 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.3/7 0024115 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
4 30/05/2560 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.2/4 0037755 กบนอกกะลา เล่ม 66 กลิ่นควันแห่งพิธีกรรม (180฿)
5 30/05/2560 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.2/6 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
6 01/06/2560 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น ม.2/4 0026303 การเพาะปลูกและการแปรรูปกาแฟ
7 01/06/2560 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.2/4 0037059 แก็งป่วนก๊วนคณิต ตอน ไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
8 01/06/2560 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.2/6 0026945 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 02/06/2560 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก ม.2/4 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
10 02/06/2560 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ ม.1/11 0019800 นักล่ามังกร เล่ม 12 ปีศาจตามหลอกหลอน
11 02/06/2560 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย ม.1/12 0040863 สิงห์บุรี วีรชนคนกล้า สายธาราวัฒนธรรม (150฿)
12 02/06/2560 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล ม.1/12 0038748 รหัสลับดาวินซี (285฿)
13 02/06/2560 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ ม.1/12 0040604 ถาดทองคำ ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก (35฿)
14 05/06/2560 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี ม.2/9 0025467 พระเวสสันดร
15 05/06/2560 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม ม.1/5 0037140 กบนอกกะลา : กว่างสองเขาหกขาล้านนา Fighter เล่ม 85 (180฿)
16 06/06/2560 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง ม.2/6 0013880 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
17 06/06/2560 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ ม.2/6 0022051 คู่มือการเลี้ยงแพะและแกะ
18 06/06/2560 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ ม.1/6 0036766 แก็งซ่าท้าทดลอง 9 ศึกลมฟ้าอากาศ (158฿)
19 07/06/2560 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.3/7 0024108 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
20 07/06/2560 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ ม.1/6 0040980 เรื่องผีๆรอบโลก : กรุผี (175฿)
21 07/06/2560 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ ม.1/7 0038123 The Clumsy Crocodile แคสซี จระเข้สาวจอมซุ่มซ่าม (89฿)
22 07/06/2560 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน ม.1/9 0040507 อาหารว่าง (120฿)
23 08/06/2560 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.3/7 0015717 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1)
24 08/06/2560 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย ม.3/2 0024450 นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์
25 12/06/2560 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ ม.2/6 0015458 กีฬาไทย
26 12/06/2560 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ ม.2/12 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
27 12/06/2560 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.2/12 0039996 นิทานเพื่อนบ้านบรูไน (150฿)
28 12/06/2560 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง ม.1/9 0039322 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 1 เรย์โนอาร์ เรียกข้าว่าผู้กล้า (200฿)
29 14/06/2560 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข ม.2/4 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
30 14/06/2560 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ ม.1/9 0019796 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
31 14/06/2560 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง ม.1/12 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
32 14/06/2560 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง ม.1/12 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
33 15/06/2560 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ ม.1/6 0012611 เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง
34 15/06/2560 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ ม.1/9 0040247 เกิดเพราะกรรมหรือความซวย (149฿)
35 15/06/2560 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ ม.1/12 0007523 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
36 15/06/2560 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ ม.1/12 0023880 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
37 16/06/2560 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ ม.3/7 0021015 การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
38 16/06/2560 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.2/6 0040723 อาหารและวัฒนธรรมการกิน คนอาเซียน (200฿)
39 16/06/2560 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.2/7 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
40 19/06/2560 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง ม.3/7 0025545 รัฐธรรมนูญไทย
41 19/06/2560 21043 ด.ช.วายุ บุดดา ม.3/3 0037197 นิทานลาว (150฿)
42 20/06/2560 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ ม.2/5 0034859 รู้จักแบงค์ชาติ
43 20/06/2560 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล ม.1/6 0021009 การเลี้ยงโคเนื้อ
44 20/06/2560 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง ม.1/7 0025748 พลังงานและกำลัง
45 20/06/2560 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ ม.1/12 0039636 Blue Angel นางฟ้าจอมราชัน เล่ม 3 ดินแดนแห่งเอลฟ์ (250฿)
46 21/06/2560 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.3/12 0020593 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
47 21/06/2560 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.3/12 0022263 จับใจคนจับใจงาน เล่ม 6
48 21/06/2560 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.3/12 0038300 ฟังคิดอ่านเขียน…รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด (195฿)
49 21/06/2560 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน ม.2/5 0026511 หมาไทย
50 21/06/2560 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ ม.2/6 0004074 คู่มือสุกร PIGS
51 22/06/2560 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.3/11 0025414 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
52 22/06/2560 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร ม.1/7 0019679 สนุกกับวอลเลย์บอล
53 22/06/2560 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา ม.1/7 0016534 ศัพท์เคมี
54 23/06/2560 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน ม.2/5 0010354 อด ลด อ้วน
55 23/06/2560 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม ม.2/5 0026506 ปลาดุก
56 23/06/2560 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน ม.1/10 0037153 ความลับของอาหารและเคล็ดลับสุขภาพ (185฿)
57 26/06/2560 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ ม.2/3 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
58 26/06/2560 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา ม.2/4 0040696 ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ (195฿)
59 26/06/2560 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ ม.2/7 0013901 เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นสูง
60 26/06/2560 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ ม.1/12 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
61 27/06/2560 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ ม.2/5 0037714 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
62 27/06/2560 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง ม.2/5 0040473 จานอร่อย ปลา (79฿)
63 28/06/2560 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน ม.1/11 0037119 กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นหมอ เล่ม 7 (180฿)
64 28/06/2560 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ ม.1/11 0038453 ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 2 (290฿) (สนามบิน)
65 29/06/2560 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง ม.3/5 0012705 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
66 29/06/2560 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.3/11 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
67 29/06/2560 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง ม.3/11 0040708 อัจฉริยะ 100 หน้า สามก๊ก (175฿)
68 03/07/2560 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ ม.2/3 0007026 อาหารทำขาย
69 04/07/2560 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ ม.2/7 0022415 ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพลังงาน
70 04/07/2560 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย ม.2/7 0026417 การปลูกและขยายพันธุ์สะตอ
71 04/07/2560 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ ม.1/2 0008351 ลัทธิประเพณีและพิธีกรรม
72 04/07/2560 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ ม.1/9 0038399 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 39 เรื่อง ไขปริศนาสยองขวัญ (199฿)
73 04/07/2560 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ ม.1/12 0036908 นานะอิน สาวป่วนกวนโอ้ย (158฿)
74 05/07/2560 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ ม.3/5 0017089 มายา พิศวง
75 05/07/2560 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย ม.1/6 0003405 กว่าจะได้เป็นเด็กดี
76 05/07/2560 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง ม.1/6 0026402 นักอนุรักษ์ชุมชนรุ่นจิ๋ว
77 06/07/2560 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.3/4 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
78 06/07/2560 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.3/11 0018854 ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลก
79 06/07/2560 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.3/11 0008641 บทกวีเฉลิมพระเกียรติ
80 06/07/2560 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.3/11 0023942 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
81 06/07/2560 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.3/11 0038119 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
82 06/07/2560 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน ม.2/2 0038425 We Are ASEAN Vietnam (75฿)
83 06/07/2560 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน ม.1/7 0037974 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ (165฿)
84 06/07/2560 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ ม.1/11 0040452 โปเม่เทสตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 1 เมนูซามูไรกรุ่นกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น (143฿)
85 06/07/2560 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา ม.1/11 0018574 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
86 06/07/2560 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร ม.1/11 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
87 06/07/2560 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก ม.1/12 0040041 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
88 06/07/2560 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน ม.1/12 0039561 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้ (150฿)
89 07/07/2560 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว ม.3/2 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
90 07/07/2560 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม ม.3/4 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
91 07/07/2560 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด ม.3/5 0008662 กษัตริยานุสรณ์
92 07/07/2560 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา ม.3/5 0026573 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
93 07/07/2560 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน ม.3/7 0017937 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
94 07/07/2560 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.3/11 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
95 07/07/2560 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข ม.2/1 0020527 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม1
96 07/07/2560 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ ม.2/2 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
97 07/07/2560 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด ม.3/7 0037062 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
98 07/07/2560 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง ม.1/9 0022614 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาของใช้จิปาถะหลากไสตล์ (95฿)
99 10/07/2560 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.3/3 0040285 กบนอกกะลา : บันทึกก่อนวันลาจาก (90฿)
100 10/07/2560 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล ม.2/1 0037579 OMG! มหัศจรรย์ได้อีก! (200฿)
101 10/07/2560 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค ม.2/6 0037708 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
102 10/07/2560 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน ม.2/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
103 11/07/2560 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน ม.3/10 0039298 หัวขโมยแห่งบารามอส กับ แหวนแห่งปราชญ์ (295฿)
104 11/07/2560 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก ม.2/2 0017081 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
105 11/07/2560 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล ม.1/9 0016792 วรรณกรรรมกรุงรัตนโกสินทร์ยุครุ่งเรืองสูงสุด
106 12/07/2560 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ ม.2/4 0023930 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
107 12/07/2560 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.2/6 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
108 12/07/2560 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด ม.2/6 0017779 ฤาษีกับลิง เล่ม1 ตอน ปราบลิง
109 13/07/2560 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ ม.3/6 0038411 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนาปลาสลิด (145฿)
110 13/07/2560 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ ม.2/6 0037697 ประวัติศาสตร์ฉลาดรู้ ฝรั่งเศส (199฿)
111 13/07/2560 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี ม.2/11 0037497 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
112 14/07/2560 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.3/11 0040031 คุมความดันโลหิตให้อยู่หมัด (195฿)
113 18/07/2560 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง ม.3/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
114 18/07/2560 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ ม.3/5 0003700 คนอยู่วัด
115 18/07/2560 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ ม.3/10 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
116 18/07/2560 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี ม.2/4 0006667 ประชุมโวหารสุนทรภู่
117 18/07/2560 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง ม.2/4 0024215 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
118 18/07/2560 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข ม.2/4 0007519 เครื่องเสียง 1
119 18/07/2560 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี ม.2/4 0011341 ศกุนตลา
120 18/07/2560 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี ม.2/10 0024029 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
121 18/07/2560 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ ม.1/2 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
122 18/07/2560 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ ม.1/11 0004490 ลูกชาวนา
123 18/07/2560 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ ม.2/7 0021846 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
124 19/07/2560 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ ม.2/3 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
125 19/07/2560 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.2/12 0036941 ทวีปยุโรป 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
126 19/07/2560 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ ม.1/5 0038458 พระพุทธเจ้า (240฿) (สนามบิน)
127 19/07/2560 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร ม.1/7 0040903 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
128 19/07/2560 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา ม.1/12 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
129 20/07/2560 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ ม.3/1 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
130 20/07/2560 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ ม.3/2 0037078 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
131 20/07/2560 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล ม.3/5 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
132 20/07/2560 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.3/10 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
133 20/07/2560 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล ม.3/10 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
134 20/07/2560 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ ม.3/12 0039075 การ์ตูนนอกกะลา เล่ม 116 กระเบน วิหคแห่งท้องน้ำ (180฿)
135 20/07/2560 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท ม.2/4 0037631 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
136 20/07/2560 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.2/4 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
137 20/07/2560 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล ม.2/6 0036619 ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
138 20/07/2560 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน ม.2/6 0040637 ปริศนาหลังความตาย 1 (195฿)
139 20/07/2560 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ ม.2/7 0022075 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
140 20/07/2560 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา ม.2/7 0039575 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
141 20/07/2560 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย ม.2/7 0037232 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
142 20/07/2560 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ ม.1/6 0024001 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
143 20/07/2560 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา ม.1/10 0036071 มาลัยกลีบบัว
144 21/07/2560 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.3/7 0039750 เนื้อหนังมังสะ
145 21/07/2560 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง ม.2/2 0009477 ญี่ปุ่น 100 ปี : ภาพแห่งความทรงจำ เล่ม 1
146 21/07/2560 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ ม.2/2 0034567 สัตว์ในวรรณคดีไทย
147 21/07/2560 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส ม.2/7 0018779 ปลาไทยที่น่ารู้จัก
148 21/07/2560 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน ม.1/6 0038281 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
149 24/07/2560 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว ม.3/12 0011322 นิราศเกาหลี
150 24/07/2560 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ ม.1/1 0009173 อะไรเอ่ย? 108คำถามอาเซียน (100฿)
151 24/07/2560 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร ม.1/7 0013108 พระราชบัญญัติประกบอรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
152 25/07/2560 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล ม.2/7 0003779 คนอยู่วัด
153 25/07/2560 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม ม.2/12 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
154 31/07/2560 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.3/3 0014995 ลมหายใจแห่งธรรมชาติ
155 31/07/2560 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี ม.2/3 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
156 31/07/2560 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง ม.2/9 0034857 รู้จักแบงค์ชาติ
157 31/07/2560 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา ม.1/9 0000958 โดเรมอนสอนเรื่องร่างกาย สมอง
158 02/08/2560 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ ม.2/4 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
159 02/08/2560 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย ม.1/10 0019497 ดาววีไก่น้อย
160 03/08/2560 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน ม.2/11 0022423 ทอฟฟี่ผลไม้หลากรสหลายชนิด
161 03/08/2560 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล ม.1/8 0003882 รู้รอบตัวแสนสนุก : รู้จักประเทศต่าง ๆ
162 03/08/2560 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ ม.1/8 0022666 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 2
163 03/08/2560 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน ม.1/10 0040018 Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
164 07/08/2560 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.3/12 0012813 ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี
165 07/08/2560 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.3/12 0012995 เสด็จประพาสต้น
166 07/08/2560 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.3/12 0012825 หัวใจนักรบ
167 07/08/2560 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี ม.2/6 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
168 07/08/2560 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ ม.2/8 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
169 07/08/2560 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง ม.2/12 0040283 กบนอกกะลา : เปิดกะลาหากบ (90฿)
170 07/08/2560 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ ม.1/12 0036818 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 4 ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ (159฿)
171 08/08/2560 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด ม.3/11 0037959 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา (199฿)
172 08/08/2560 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ ม.1/9 0027013 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
173 09/08/2560 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว ม.2/2 0040030 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 12 (158฿)
174 09/08/2560 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง ม.2/4 0040016 ผีเกาหลี (175฿)
175 09/08/2560 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย ม.2/12 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
176 09/08/2560 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย ม.2/12 0039787 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
177 09/08/2560 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี ม.1/5 0021599 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
178 09/08/2560 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา ม.1/8 0038913 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 4 ตอน กริยาพาเพลิน (195฿)
179 10/08/2560 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.3/7 0025772 สอนวิทย์คิดสนุก 1
180 10/08/2560 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.3/9 0037503 อาเซียน 360 องศา (185฿)
181 10/08/2560 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง ม.2/6 0031050 สิงโตสำนึกผิด
182 10/08/2560 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด ม.2/9 0037407 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด (135฿)
183 10/08/2560 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ ม.2/12 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
184 10/08/2560 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.2/6 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
185 10/08/2560 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง ม.1/9 0039975 ALARMERY เล่ม 1 : นครแก้ว (180฿)
186 10/08/2560 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี ม.1/10 0017444 เทคนิคการเล่นยูโดเบื้องต้น
187 11/08/2560 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร ม.2/4 0037511 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน อัศจรรย์วันแรกนาขวัญ (135฿)
188 11/08/2560 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง ม.1/7 0022772 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
189 11/08/2560 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ ม.1/12 0002713 คู่มือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
190 14/08/2560 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ ม.3/8 0035495 กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ เล่ม 3
191 14/08/2560 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา ม.2/6 0022878 50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ (160฿)
192 14/08/2560 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน ม.2/9 0018767 เด็กบ้านดอย
193 14/08/2560 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ ม.2/11 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
194 14/08/2560 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา ม.1/2 0019980 สอนวิทย์คิดสนุก 1
195 14/08/2560 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย ม.1/6 0040470 น้ำพริก 4 ภาค (225฿)
196 14/08/2560 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ม.1/8 0017379 ลูกปัดในอดีต-ปัจจุบัน
197 14/08/2560 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล ม.1/10 0038905 Admission ขั้นเทพ! อัพเดท 2557 (185฿)
198 14/08/2560 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก ม.1/10 0026363 เห็ด
199 14/08/2560 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด ม.1/12 0020708 งานศิลปะประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ
200 14/08/2560 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ ม.1/12 0007744 สนุกกับการพับ ผูก ห่อ
201 15/08/2560 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง ม.2/11 0023221 The Mystery at Ming Mansion
202 15/08/2560 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย ม.2/12 0037146 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : อวกาศสุดท้าทาย (175฿)
203 15/08/2560 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง ม.1/11 0020458 อุทยานประวัติศาสตร์ : ศรีเทพ เล่ม 3
204 16/08/2560 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข ม.3/4 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
205 16/08/2560 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี ม.2/11 0039241 ถอดรหัสนิติวิทยาศาสตร์ (135฿)
206 16/08/2560 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ ม.2/11 0038503 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
207 16/08/2560 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล ม.2/11 0004548 หานเฟยจื่อ
208 16/08/2560 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ ม.2/11 0038785 ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค (49฿)
209 16/08/2560 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร ม.2/11 0002299 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : พืชวายร้ายต้นไม้น่ารัก
210 16/08/2560 21737 เด็กชายมณฑล สายโน ม.1/12 0034147 พระสุพรรณกัลยา
211 17/08/2560 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.3/1 0038159 เซอลามัต ดาตัง บรูไน (119฿)
212 17/08/2560 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.3/4 0040202 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (2) (100฿)
213 17/08/2560 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม ม.3/4 0034851 ศึกรามเกียรติ์ เล่ม 5
214 17/08/2560 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส ม.3/4 0039956 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 5 (140฿)
215 17/08/2560 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า ม.1/9 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
216 18/08/2560 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี ม.1/2 0026537 ศิลปะการเรียงร้อยลูกปัด (190฿)
217 18/08/2560 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ ม.1/2 0040897 ท้าพิสูจน์ตำนานลึกลับ (49฿)
218 22/08/2560 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.3/3 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
219 22/08/2560 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา ม.3/3 0017493 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
220 22/08/2560 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา ม.3/3 0022822 รวมสูตรอาหารและขนมแสนอร่อยรูปตุ๊กตาคิตตี้เพื่อวัยเติฐโตของลูกรัก
221 22/08/2560 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.3/4 0036865 กบนอกกะลา : กระจูด คุณค่าพุ่งกระฉูด เล่ม 70 (180฿)
222 22/08/2560 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ ม.3/4 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
223 22/08/2560 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด ม.3/9 0012295 ทาร์ซาน (Tarzan)
224 22/08/2560 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.3/9 0039792 พญาสีดอ (100฿)
225 22/08/2560 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.3/11 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
226 22/08/2560 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.3/12 0014915 คนอยู่วัด
227 22/08/2560 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ ม.3/10 0019983 มิติคู่ขนาน
228 22/08/2560 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ ม.1/9 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
229 22/08/2560 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ ม.1/11 0037504 อาเซียน 360 องศา (185฿)
230 23/08/2560 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ ม.3/8 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
231 23/08/2560 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง ม.3/3 0002909 ลูกผู้ชาย
232 23/08/2560 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ ม.1/9 0040657 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
233 23/08/2560 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง ม.1/11 0005705 การถนอมอาหาร
234 24/08/2560 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.3/3 0011674 นิทานอีสป ฉบับสมบูรณ์
235 24/08/2560 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.3/9 0040599 ช้างเกเร คติของผู้มีเวร : ลฏุกิกชาดก (35฿)
236 24/08/2560 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด ม.1/1 0040091 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 (175฿)
237 24/08/2560 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง ม.1/8 0039997 นิทานเพื่อนบ้าน กัมพูชา (150฿)
238 24/08/2560 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ ม.1/8 0039992 นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม (150฿)
239 25/08/2560 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก ม.2/4 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
240 25/08/2560 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี ม.2/4 0010278 โรคภัยไข้เจ็บ
241 25/08/2560 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา ม.1/4 0035651 อัจฉริยะฉลาดเขียน
242 25/08/2560 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย ม.1/9 0021766 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 2
243 28/08/2560 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ ม.3/6 0018630 มารู้จักแบงก์ชาติกันเถอะ
244 28/08/2560 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน ม.2/6 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
245 28/08/2560 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม ม.2/6 0017636 พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
246 28/08/2560 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ ม.2/7 0020874 สายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงไก่แจ้ อัญมณีมีชีวิต เชิงธุรกิจ
247 28/08/2560 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท ม.2/10 0016359 ถนอมอาหารเนื้อสัตว์
248 28/08/2560 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ ม.1/4 0038565 6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง (169฿)
249 28/08/2560 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ ม.1/7 0014038 พระเวสสันดร
250 28/08/2560 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก ม.1/7 0023335 รู้ทันเงินเฟ้อ
251 28/08/2560 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ ม.1/10 0019905 เก่งอาเซียน ฉบับนักเรียน (49฿)
252 29/08/2560 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ ม.3/2 0024191 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
253 29/08/2560 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง ม.3/5 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
254 29/08/2560 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.3/6 0024733 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : อลหม่านสารเคมี
255 29/08/2560 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.3/6 0036229 โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์ ตอน ผจญภัยใต้แสงดาว เล่ม 4
256 29/08/2560 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค ม.3/12 0017554 ปลาหางนกยูง
257 29/08/2560 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.2/8 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
258 29/08/2560 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.2/2 0036060 เทคนิคการเป่าแก้ว
259 29/08/2560 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ ม.2/2 0034422 วันสำคัญของไทย
260 29/08/2560 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.2/7 0037774 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ผู้พิทักษ์โคเด็กซ์ (199฿)
261 29/08/2560 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ ม.2/7 0018366 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
262 29/08/2560 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี ม.2/7 0037035 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
263 29/08/2560 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย ม.1/4 0020413 หลักการใช้อาหารปลา-กุ้ง
264 29/08/2560 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก ม.1/6 0021257 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
265 30/08/2560 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก ม.3/3 0039222 101 เทคนิคเจ๋ง เรียนเก่งไม่ยาก (185฿)
266 30/08/2560 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา ม.3/6 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
267 30/08/2560 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา ม.3/6 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
268 30/08/2560 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ ม.3/9 0037385 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
269 30/08/2560 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ ม.2/2 0017971 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
270 30/08/2560 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล ม.1/5 0021610 สอนวิทย์คิดสนุก 1
271 30/08/2560 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ ม.1/6 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
272 30/08/2560 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา ม.1/7 0024081 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
273 30/08/2560 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ ม.1/7 0019692 เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
274 30/08/2560 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต ม.1/10 0004262 มารู้จักโรคไตวายเรื้อรังกันเถอะ
275 31/08/2560 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.3/8 0039183 ยอดหัวกะทิ นิทานยิวสอนใช้เงิน (135฿)
276 31/08/2560 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ ม.3/9 0022332 ดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ
277 31/08/2560 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ ม.3/9 0010467 นิทานพื้นบ้านอีสาน
278 31/08/2560 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน ม.2/6 0038150 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
279 31/08/2560 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล ม.1/4 0040456 เกมล่าปริศนา ตอน สมรภูมิมอดไหม้ (239฿)
280 31/08/2560 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ ม.1/4 0037147 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : ธรรมชาติสุดพิศวง (175฿)
281 31/08/2560 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว ม.1/4 0022209 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 2
282 31/08/2560 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม ม.1/7 0024144 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
283 31/08/2560 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก ม.1/7 0024134 อารหารอร่อย : Food
284 31/08/2560 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล ม.1/10 0037200 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
285 31/08/2560 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล ม.1/10 0039211 ชั่ง ตวง วัด มาตรมหาโหด (135฿)
286 31/08/2560 21690 เด็กชายธนพล ยินดี ม.1/11 0018031 เกษตรเพื่อการบริโภค และสิ่งแวดล้อม
287 31/08/2560 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ ม.1/11 0022576 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
288 31/08/2560 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ ม.1/11 0023981 ฉันไม่ยอม : Problems
289 31/08/2560 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี ม.1/13 0039564 ก้าวทันอาเซียน (145฿)

ค้างส่งหนังสือ ถึงวันที่ 30082560 ค่าปรับคิดถึงวันนี้ จะไม่เกิน 67 บาท (แต่ถ้าไม่คืนจะยิ่งมากขึ้นวันละบาทค่ะ) ***ราคาข้างหลัง คือราคาหนังสือ ถ้าทำหายจะโดนปรับ 1.5 เท่าพร้อมค่าปรับเกินเวลาค่ะ ให้นักเรียนมาติดต่อห้องสมุดได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เลือกเมนู รายงานหนังสือ > รายงานหนังสือค้างส่ง-แยกตามห้องเรียน แล้วเลือกห้องเรียนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน

กด CTRL พิมพ์ชื่อนักเรียน หรือค้นเลขห้อง (เช่น 3/10) แล้วกดปุ่มค้นหา ได้ค่ะ

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 30/08/2560
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.6/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
2 08/12/2559 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง ม.5/6 0021178 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง ผลไม้เศรษฐกิจพิชิตเงินล้าน
3 19/01/2560 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.5/4 0003066 ครอบครัวนักสืบจอมยิ่ง ตอน หนีออกจากบ้าน
4 20/01/2560 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 0018117 โคลงนิราศนริทร์
5 26/01/2560 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.5/5 0005293 อยู่อย่างรักธรรมชาติ
6 15/02/2560 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ ม.5/2 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
7 29/05/2560 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.5/7 0022673 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
8 31/05/2560 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.5/7 0016675 ลิงไปโรงเรียน
9 07/06/2560 19569 นายชานนท์ บุญเรือง ม.4/6 0040698 ภูเขาไฟของโลก (195฿)
10 08/06/2560 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ ม.5/5 0021349 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
11 08/06/2560 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด ม.5/5 0018491 กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่แวดล้อมในระดับประถมศึกษา
12 14/06/2560 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ม.4/6 0010746 สำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวัน
13 15/06/2560 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.5/5 0022308 มะพร้าวต้นไม้แห่งชีวิต
14 16/06/2560 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ ม.6/4 0037355 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Song for Musa มิวซ่า นางฟ้าแห่งเสียงดนตรี ตอนผจญภัยพิทักษ์รักในภูผาสายหมอก (99฿)
15 26/06/2560 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.6/7 0035420 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
16 27/06/2560 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง ม.4/3 0010885 ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1
17 28/06/2560 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.6/7 0040104 คำถามเด็ดสุดทึ่ง (49฿)
18 28/06/2560 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.6/7 0040033 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
19 04/07/2560 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ ม.6/4 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
20 05/07/2560 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี ม.5/7 0025700 เพลงพื้นบ้าน
21 05/07/2560 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ ม.4/3 0039758 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
22 06/07/2560 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.6/6 0006435 สารจากเจ้าแดง
23 06/07/2560 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู ม.6/7 0037138 กบนอกกะลา : ข้าวของแผ่นดิน 1 เล่ม 79 (180฿)
24 07/07/2560 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน ม.4/6 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
25 07/07/2560 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ ม.4/4 0009270 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาที่ดิน
26 07/07/2560 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ ม.5/5 0025248 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลงพ่าย
27 10/07/2560 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.6/1 0022817 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
28 10/07/2560 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา ม.6/6 0022440 เขียนแผ่นอย่างเซียน nero 7
29 11/07/2560 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี ม.5/7 0006666 ประชุมโวหารสุนทรภู่
30 12/07/2560 19394 นางสาวอริสา สงวนกลิ่น ม.4/1 0039078 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
31 13/07/2560 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.6/7 0027028 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
32 13/07/2560 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.6/7 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
33 13/07/2560 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.4/6 0020853 ป่าชายเลน
34 13/07/2560 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.6/7 0039125 ปวดหาย คลายเส้น (175฿)
35 13/07/2560 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ ม.4/3 0013979 เมืองโบราณ : คูบัว
36 18/07/2560 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ ม.6/4 0002068 Danger men
37 18/07/2560 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ ม.6/4 0004855 LUCKY MOUNTAIN
38 19/07/2560 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง ม.5/5 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
39 19/07/2560 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม ม.4/2 0017441 ONE MINUTE เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ
40 19/07/2560 19432 นางสาวเปรมศิริ  เรือนเงิน ม.4/3 0004121 ธรรมชาติมหัศจรรย์ : ความลับของดวงดาว
41 20/07/2560 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.5/5 0039562 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
42 21/07/2560 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.6/4 0036106 ธรรมะต้มยำเมนูที่ 3 สูตรสำเร็จของชีวิต
43 21/07/2560 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข ม.6/4 0023195 Spirit of the North
44 21/07/2560 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย ม.6/7 0025327 ทรัพยากรดิน
45 21/07/2560 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ ม.6/4 0034574 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
46 21/07/2560 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น ม.6/4 0015274 คลองและเส้นทางเดินเรือในอดีต
47 21/07/2560 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก ม.6/3 0021000 ผ้าตัดเสื้อบาติก (50฿)
48 21/07/2560 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.5/7 0007411 โรคไตและปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
49 21/07/2560 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล ม.4/7 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
50 24/07/2560 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย ม.5/3 0014288 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
51 24/07/2560 20544 นายกวิน เรืองศิริ ม.6/8 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
52 28/07/2560 19493 นางสาวนภัสสร ทองจาก ม.4/8 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
53 02/08/2560 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.6/7 0018988 ทรอย ความรักที่ก่อกิดสงคราม
54 02/08/2560 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.6/7 0039229 ทำไงดี!อยากหุ่นดีกะเขาบ้าง (120฿)
55 03/08/2560 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา ม.6/8 0038328 ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ (175฿)
56 07/08/2560 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.5/5 0000482 สารพัดยา
57 08/08/2560 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.5/5 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
58 08/08/2560 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี ม.5/4 0039202 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : สิงสาราสัตว์สารพัดพิษสง (115฿)
59 08/08/2560 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม ม.5/4 0002991 ดวงตาน่าถนอม
60 09/08/2560 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ ม.6/1 0037706 ขบวนการเด็กวัด 2 เมตตาอลเวง (100฿)
61 09/08/2560 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.6/7 0039851 อาถรรพ์ตำนานเอชีย (49฿)
62 09/08/2560 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.6/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
63 09/08/2560 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ ม.6/4 0024153 เนื้อหนังมังสะ
64 09/08/2560 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา ม.5/8 0038876 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 (189฿)
65 09/08/2560 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.5/8 0038881 เรียนดี 100% เรียนให้เป็น ก็เก่งอย่างเทพ = Good Academic 100 percent (169฿)
66 09/08/2560 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.5/5 0024022 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
67 09/08/2560 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.6/4 0040548 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
68 09/08/2560 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ ม.6/7 0021529 อาหารว่างและขนมหวานไทย
69 09/08/2560 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง ม.4/6 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
70 10/08/2560 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ ม.5/5 0001102 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
71 10/08/2560 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ ม.4/6 0040010 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 5 (145฿)
72 10/08/2560 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย ม.4/8 0010336 โคะ โสะ อาโดะ ป่านี้นั้นโน้นไหน (120฿)
73 11/08/2560 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.6/7 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
74 11/08/2560 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล ม.6/7 0037191 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
75 11/08/2560 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.5/8 0035652 อัจฉริยะฉลาดเขียน
76 11/08/2560 19483 นายศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.4/8 0037186 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
77 11/08/2560 19510 นางสาวฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น ม.4/8 0036842 คำคมบน Facebook (139฿)
78 11/08/2560 19512 นายธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.4/8 0035715 วิญญาณทรมานบนเส้นทางธุดงค์
79 11/08/2560 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ ม.5/8 0000692 จดหมายจางวางหร่ำ ฉบับสมบูรณ์
80 11/08/2560 21868 นายกริชติณณ์ แก้วอร่าม ม.4/8 0038290 รหัสลับ…รหัสชีวิต (185฿)
81 11/08/2560 21875 นายรัชกฤต ชุลหเสวี ม.4/8 0037971 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเวียดนาม (165฿)
82 14/08/2560 18824 นายธรรศ นิ่มนุช ม.5/8 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
83 14/08/2560 19302 นางสาวศุภนุช  บัวเพชร ม.4/7 0039862 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบางพลี (100฿)
84 14/08/2560 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา ม.4/6 0037850 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท (139฿)
85 14/08/2560 19437 นางสาวสุทธิดา  บุญยะบา ม.4/6 0040893 บุกป่าช้าท้าผีไทย (49฿)
86 14/08/2560 19498 นางสาววิรากานต์ แตะต้อง ม.4/8 0039282 Why? เคมี (148฿)
87 14/08/2560 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.4/6 0038610 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข (139฿)
88 14/08/2560 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.4/6 0038548 เจ้าสัวฝึกหัด 1 ตอนเงินคืออะไรและมาจากไหน (99฿)
89 14/08/2560 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.5/3 0036281 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์
90 15/08/2560 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.6/3 0040639 ปริศนาหลังความตาย 2 (195฿)
91 15/08/2560 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.5/5 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
92 15/08/2560 19429 นางสาวปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม ม.4/7 0014242 เอมิลยอดนักสืบ
93 15/08/2560 19614 นายชนธยา กาชัย ม.4/5 0022640 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
94 16/08/2560 19516 นางสาวชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.4/5 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
95 16/08/2560 19635 นางสาวดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.4/5 0012522 สามัคคีเภทคำฉันท์
96 16/08/2560 19639 นางสาวพรนภัส  การะเกษ ม.4/5 0010318 พับผ้าประดับโต็ะอาหาร
97 17/08/2560 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.6/7 0035427 พระคุณพ่อแม่
98 17/08/2560 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ ม.6/4 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
99 17/08/2560 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.6/7 0002827 มิสเตอร์เม็นเดลสัน
100 17/08/2560 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.5/4 0001123 วันเวลาที่เหลืออยู่
101 18/08/2560 19279 นายปรีชา แก้วเขียว ม.4/3 0036053 สืบสะเด็ดยาด
102 18/08/2560 19618 นายตุลธร พูลมหัจจะ ม.4/3 0021681 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
103 22/08/2560 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก ม.5/5 0038792 รู้จักตัวตนคนตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
104 22/08/2560 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.5/6 0019652 รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 22547
105 22/08/2560 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.5/5 0038927 ลาฟลอร่า บราซิล สุดยอด (169฿)
106 22/08/2560 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ ม.4/6 0017200 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
107 22/08/2560 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ ม.5/6 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
108 22/08/2560 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง ม.5/6 0024049 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
109 22/08/2560 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ ม.4/6 0024579 นึกถึงคำภาษาอังกฤษจากหน้าต่างห้องทำงาน
110 23/08/2560 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.6/2 0035397 พระมหากัสสปะ
111 23/08/2560 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา ม.5/7 0021427 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
112 23/08/2560 19412 นายภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง ม.4/6 0038501 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
113 23/08/2560 19665 นายวิทยา รักสะอาด ม.4/6 0026610 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
114 23/08/2560 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.5/7 0021366 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
115 23/08/2560 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี ม.5/7 0022585 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
116 23/08/2560 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน ม.6/4 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
117 24/08/2560 18701 นายวิศรุต มีหว่าง ม.5/7 0005594 งานร้อยดอกไม้
118 24/08/2560 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ ม.5/7 0009896 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คนขี่ม้าหัวขาด
119 24/08/2560 18738 นายคุณากร แสงนาค ม.5/7 0018714 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
120 24/08/2560 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.5/7 0019942 หุ่นเมืองไทย
121 24/08/2560 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช ม.5/7 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
122 24/08/2560 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ ม.5/7 0018071 โคลนติดล้อ (45฿)
123 24/08/2560 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ ม.5/7 0039196 มหึมามหาสมุทร (115฿)
124 24/08/2560 21859 นายจงชนะ จินาพันธ์ ม.4/7 0040556 สีและรูปทรง (75฿)
125 24/08/2560 21864 นางสาวธันย์ชนก เสมอชน ม.4/7 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
126 25/08/2560 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม ม.5/2 0015495 เรือ
127 25/08/2560 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย ม.5/7 0036133 ค๊องคิชิ หมาจิ้งจอกเดียวดายแห่งบ้านเนิน
128 28/08/2560 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.6/6 0014543 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นานาสาระ (3)
129 28/08/2560 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร ม.6/2 0037087 นาวิสาขาและและอนาถบิณฑิกเศรษฐี (139฿)
130 28/08/2560 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.5/7 0026362 เห็ด
131 28/08/2560 19479 นางสาวณัฐกฤตา เดชสิริรัตนา ม.4/2 0040667 วีรสตรีเมืองถลาง (169฿)
132 28/08/2560 19481 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ ม.4/2 0037614 คู่มือกฎหมายประชาชน (40฿)
133 28/08/2560 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม ม.6/5 0024901 สารพัดสัตว์โลก
134 28/08/2560 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ ม.6/4 0024021 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
135 28/08/2560 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ ม.5/3 0041022 สัตว์สุดแปลก (100฿)
136 29/08/2560 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง ม.5/1 0025322 รู้ทันโรค
137 29/08/2560 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี ม.4/4 0039321 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 3 เซย์ เซลส์แมนเอกซ์คาลิเบอร์ (180฿)
138 29/08/2560 19484 นางสาวพุทธรักษา หมื่นเงิน ม.4/8 0038117 The Jungle Book การผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่า (125฿)
139 30/08/2560 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน ม.6/4 0040212 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกราะป้องกันชีวิต (2) (100฿)
140 30/08/2560 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ ม.6/1 0040861 รับมือภัยแล้ง (100฿)
141 30/08/2560 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ ม.5/1 0014296 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
142 30/08/2560 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน ม.5/1 0017434 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 30/08/2560 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต ม.5/6 0006298 อังกฤษในฐานะภาษาสากล
144 30/08/2560 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ ม.5/3 0039251 Why? รักษ์น้ำ (148฿)
145 30/08/2560 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.5/1 0040720 “โฮมฟิตเนส 10 นาที” โปรแกรมสลายไขมันสำหรับผู้หญิง (325฿)
146 30/08/2560 19514 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสน ม.4/3 0034858 รู้จักแบงค์ชาติ
147 30/08/2560 19546 นางสาวจินดาพร คำขันตี ม.4/7 0000533 สุดยอดแห่งผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
148 30/08/2560 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.5/2 0040871 คิดอย่างจีน รุ่งเรือง ร่ำรวย มั่นคง (88฿)
149 30/08/2560 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.6/5 0018594 ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
150 30/08/2560 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด ม.5/2 0025417 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
151 30/08/2560 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ ม.5/2 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 16/11/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.3/3 0021391 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
2 29/05/2560 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง ม.2/6 0040671 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
3 30/05/2560 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.3/7 0024115 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
4 30/05/2560 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.2/4 0037755 กบนอกกะลา เล่ม 66 กลิ่นควันแห่งพิธีกรรม (180฿)
5 30/05/2560 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.2/6 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
6 01/06/2560 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น ม.2/4 0026303 การเพาะปลูกและการแปรรูปกาแฟ
7 01/06/2560 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.2/4 0037059 แก็งป่วนก๊วนคณิต ตอน ไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
8 01/06/2560 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.2/6 0026945 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 02/06/2560 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก ม.2/4 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
10 02/06/2560 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ ม.1/11 0019800 นักล่ามังกร เล่ม 12 ปีศาจตามหลอกหลอน
11 02/06/2560 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย ม.1/12 0040863 สิงห์บุรี วีรชนคนกล้า สายธาราวัฒนธรรม (150฿)
12 02/06/2560 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล ม.1/12 0038748 รหัสลับดาวินซี (285฿)
13 02/06/2560 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ ม.1/12 0040604 ถาดทองคำ ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก (35฿)
14 05/06/2560 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี ม.2/9 0025467 พระเวสสันดร
15 05/06/2560 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม ม.1/5 0037140 กบนอกกะลา : กว่างสองเขาหกขาล้านนา Fighter เล่ม 85 (180฿)
16 06/06/2560 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง ม.2/6 0013880 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
17 06/06/2560 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ ม.2/6 0022051 คู่มือการเลี้ยงแพะและแกะ
18 06/06/2560 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ ม.1/6 0036766 แก็งซ่าท้าทดลอง 9 ศึกลมฟ้าอากาศ (158฿)
19 07/06/2560 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.3/7 0024108 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
20 07/06/2560 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ ม.1/6 0040980 เรื่องผีๆรอบโลก : กรุผี (175฿)
21 07/06/2560 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ ม.1/7 0038123 The Clumsy Crocodile แคสซี จระเข้สาวจอมซุ่มซ่าม (89฿)
22 07/06/2560 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน ม.1/9 0040507 อาหารว่าง (120฿)
23 08/06/2560 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.3/7 0015717 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1)
24 08/06/2560 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย ม.3/2 0024450 นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์
25 12/06/2560 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ ม.2/6 0015458 กีฬาไทย
26 12/06/2560 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ ม.2/12 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
27 12/06/2560 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.2/12 0039996 นิทานเพื่อนบ้านบรูไน (150฿)
28 12/06/2560 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง ม.1/9 0039322 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 1 เรย์โนอาร์ เรียกข้าว่าผู้กล้า (200฿)
29 14/06/2560 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข ม.2/4 0039946 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 3 (180฿)
30 14/06/2560 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ ม.1/9 0019796 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
31 14/06/2560 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน ม.1/11 0001059 เรื่องของน้ำพุ
32 14/06/2560 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม ม.1/11 0039844 ต่วยตูน ปีที่ 43 เล่มที่ 7 (100฿)
33 14/06/2560 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง ม.1/12 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
34 14/06/2560 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง ม.1/12 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
35 15/06/2560 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ ม.1/6 0012611 เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง
36 15/06/2560 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ ม.1/9 0040247 เกิดเพราะกรรมหรือความซวย (149฿)
37 15/06/2560 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ ม.1/12 0007523 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
38 15/06/2560 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ ม.1/12 0023880 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
39 16/06/2560 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ ม.3/7 0021015 การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
40 16/06/2560 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.2/6 0040723 อาหารและวัฒนธรรมการกิน คนอาเซียน (200฿)
41 16/06/2560 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.2/7 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
42 19/06/2560 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง ม.3/7 0025545 รัฐธรรมนูญไทย
43 19/06/2560 21043 ด.ช.วายุ บุดดา ม.3/3 0037197 นิทานลาว (150฿)
44 20/06/2560 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ ม.2/5 0034859 รู้จักแบงค์ชาติ
45 20/06/2560 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล ม.1/6 0021009 การเลี้ยงโคเนื้อ
46 20/06/2560 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง ม.1/7 0025748 พลังงานและกำลัง
47 20/06/2560 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ ม.1/12 0039636 Blue Angel นางฟ้าจอมราชัน เล่ม 3 ดินแดนแห่งเอลฟ์ (250฿)
48 21/06/2560 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.3/12 0020593 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
49 21/06/2560 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.3/12 0022263 จับใจคนจับใจงาน เล่ม 6
50 21/06/2560 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.3/12 0038300 ฟังคิดอ่านเขียน…รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด (195฿)
51 21/06/2560 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน ม.2/5 0026511 หมาไทย
52 21/06/2560 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ ม.2/6 0004074 คู่มือสุกร PIGS
53 21/06/2560 21904 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย ม.2/4 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
54 22/06/2560 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.3/11 0025414 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
55 22/06/2560 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร ม.1/7 0019679 สนุกกับวอลเลย์บอล
56 22/06/2560 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา ม.1/7 0016534 ศัพท์เคมี
57 23/06/2560 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน ม.2/5 0010354 อด ลด อ้วน
58 23/06/2560 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม ม.2/5 0026506 ปลาดุก
59 23/06/2560 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน ม.1/10 0037153 ความลับของอาหารและเคล็ดลับสุขภาพ (185฿)
60 26/06/2560 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง ม.3/9 0015704 มหัศจรรย์ตัวเลขในอาเซียน (100฿)
61 26/06/2560 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ ม.2/3 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
62 26/06/2560 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา ม.2/4 0040696 ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ (195฿)
63 26/06/2560 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ ม.2/7 0013901 เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นสูง
64 26/06/2560 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ ม.1/12 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
65 27/06/2560 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ ม.2/5 0037714 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
66 27/06/2560 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง ม.2/5 0040473 จานอร่อย ปลา (79฿)
67 28/06/2560 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน ม.1/11 0037119 กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นหมอ เล่ม 7 (180฿)
68 28/06/2560 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ ม.1/11 0038453 ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 2 (290฿) (สนามบิน)
69 29/06/2560 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง ม.3/5 0012705 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
70 29/06/2560 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.3/11 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
71 29/06/2560 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง ม.3/11 0040708 อัจฉริยะ 100 หน้า สามก๊ก (175฿)
72 29/06/2560 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล ม.2/5 0020974 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
73 03/07/2560 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ ม.2/3 0007026 อาหารทำขาย
74 04/07/2560 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ ม.2/7 0022415 ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพลังงาน
75 04/07/2560 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย ม.2/7 0026417 การปลูกและขยายพันธุ์สะตอ
76 04/07/2560 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ ม.1/2 0008351 ลัทธิประเพณีและพิธีกรรม
77 04/07/2560 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ ม.1/9 0038399 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 39 เรื่อง ไขปริศนาสยองขวัญ (199฿)
78 04/07/2560 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ ม.1/12 0036908 นานะอิน สาวป่วนกวนโอ้ย (158฿)
79 05/07/2560 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ ม.3/5 0017089 มายา พิศวง
80 05/07/2560 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.3/12 0021977 ฟุตซอล
81 05/07/2560 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย ม.1/6 0003405 กว่าจะได้เป็นเด็กดี
82 05/07/2560 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง ม.1/6 0026402 นักอนุรักษ์ชุมชนรุ่นจิ๋ว
83 06/07/2560 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.3/4 0040009 ผีญี่ปุ่น (175฿)
84 06/07/2560 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.3/11 0018854 ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลก
85 06/07/2560 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.3/11 0008641 บทกวีเฉลิมพระเกียรติ
86 06/07/2560 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.3/11 0023942 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
87 06/07/2560 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.3/11 0038119 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
88 06/07/2560 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน ม.2/2 0038425 We Are ASEAN Vietnam (75฿)
89 06/07/2560 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน ม.1/7 0037974 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ (165฿)
90 06/07/2560 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ ม.1/11 0040452 โปเม่เทสตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 1 เมนูซามูไรกรุ่นกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น (143฿)
91 06/07/2560 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา ม.1/11 0018574 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
92 06/07/2560 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร ม.1/11 0021301 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
93 06/07/2560 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก ม.1/12 0040041 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
94 06/07/2560 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน ม.1/12 0039561 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้ (150฿)
95 07/07/2560 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว ม.3/2 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
96 07/07/2560 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม ม.3/4 0039978 ALARMERY เล่ม 4 : วิหารมนตรา (240฿)
97 07/07/2560 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด ม.3/5 0008662 กษัตริยานุสรณ์
98 07/07/2560 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา ม.3/5 0026573 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
99 07/07/2560 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน ม.3/7 0017937 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
100 07/07/2560 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.3/11 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
101 07/07/2560 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข ม.2/1 0020527 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม1
102 07/07/2560 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ ม.2/2 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
103 07/07/2560 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด ม.3/7 0037062 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
104 07/07/2560 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง ม.1/9 0022614 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาของใช้จิปาถะหลากไสตล์ (95฿)
105 10/07/2560 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.3/3 0040285 กบนอกกะลา : บันทึกก่อนวันลาจาก (90฿)
106 10/07/2560 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล ม.2/1 0037579 OMG! มหัศจรรย์ได้อีก! (200฿)
107 10/07/2560 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค ม.2/6 0037708 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
108 10/07/2560 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง ม.2/6 0040036 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
109 10/07/2560 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน ม.2/7 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
110 11/07/2560 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน ม.3/10 0039298 หัวขโมยแห่งบารามอส กับ แหวนแห่งปราชญ์ (295฿)
111 11/07/2560 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก ม.2/2 0017081 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
112 11/07/2560 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง ม.1/9 0035048 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด
113 11/07/2560 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล ม.1/9 0016792 วรรณกรรรมกรุงรัตนโกสินทร์ยุครุ่งเรืองสูงสุด
114 12/07/2560 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ ม.2/4 0023930 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
115 12/07/2560 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.2/6 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
116 12/07/2560 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด ม.2/6 0017779 ฤาษีกับลิง เล่ม1 ตอน ปราบลิง
117 13/07/2560 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ ม.3/6 0038411 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนาปลาสลิด (145฿)
118 13/07/2560 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข ม.2/5 0026351 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
119 13/07/2560 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน ม.2/5 0022110 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
120 13/07/2560 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ ม.2/6 0037697 ประวัติศาสตร์ฉลาดรู้ ฝรั่งเศส (199฿)
121 13/07/2560 21842 เด็กชายปัญญาพร รักษาศรี ม.2/11 0037497 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
122 14/07/2560 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.3/11 0040031 คุมความดันโลหิตให้อยู่หมัด (195฿)
123 18/07/2560 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ ม.3/2 0022968 พล นิกร กิมหงวน ตอน จ๋ออวกาศ (100฿)
124 18/07/2560 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง ม.3/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
125 18/07/2560 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ ม.3/5 0003700 คนอยู่วัด
126 18/07/2560 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ ม.3/10 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
127 18/07/2560 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี ม.2/4 0006667 ประชุมโวหารสุนทรภู่
128 18/07/2560 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง ม.2/4 0024215 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
129 18/07/2560 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข ม.2/4 0007519 เครื่องเสียง 1
130 18/07/2560 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี ม.2/4 0011341 ศกุนตลา
131 18/07/2560 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว ม.2/5 0040466 Card design (200฿)
132 18/07/2560 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี ม.2/10 0024029 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
133 18/07/2560 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ ม.1/2 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
134 18/07/2560 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ ม.1/11 0004490 ลูกชาวนา
135 18/07/2560 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ ม.2/7 0021846 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
136 19/07/2560 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ ม.2/3 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
137 19/07/2560 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.2/12 0036941 ทวีปยุโรป 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
138 19/07/2560 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ ม.1/5 0038458 พระพุทธเจ้า (240฿) (สนามบิน)
139 19/07/2560 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร ม.1/7 0040903 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
140 19/07/2560 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา ม.1/12 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
141 20/07/2560 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ ม.3/1 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
142 20/07/2560 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ ม.3/2 0037078 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
143 20/07/2560 20061 ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ บรรวัชรีกุล ม.3/5 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
144 20/07/2560 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.3/10 0038569 สายลับซูเปอร์เก๊ก ภูตอาเซียนซูเปอร์ฮา เล่ม 4 ตอน ตำนานศึกยักษาแห่งมหานครหลวงไทย (169฿)
145 20/07/2560 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล ม.3/10 0038336 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
146 20/07/2560 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ ม.3/12 0039075 การ์ตูนนอกกะลา เล่ม 116 กระเบน วิหคแห่งท้องน้ำ (180฿)
147 20/07/2560 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.3/12 0022710 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
148 20/07/2560 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท ม.2/4 0037631 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
149 20/07/2560 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.2/4 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
150 20/07/2560 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล ม.2/6 0036619 ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
151 20/07/2560 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน ม.2/6 0040637 ปริศนาหลังความตาย 1 (195฿)
152 20/07/2560 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ ม.2/7 0022075 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
153 20/07/2560 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา ม.2/7 0039575 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
154 20/07/2560 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย ม.2/7 0037232 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
155 20/07/2560 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง ม.1/3 0023970 ฉันไม่ยอม : Problems
156 20/07/2560 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ ม.1/6 0024001 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
157 20/07/2560 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา ม.1/10 0036071 มาลัยกลีบบัว
158 21/07/2560 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.3/7 0039750 เนื้อหนังมังสะ
159 21/07/2560 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ ม.2/2 0021176 คู่มือการเพาะเห็ด
160 21/07/2560 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ ม.2/2 0040635 Ghost world แก๊งผีเฮี้ยน 1 (185)
161 21/07/2560 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง ม.2/2 0009477 ญี่ปุ่น 100 ปี : ภาพแห่งความทรงจำ เล่ม 1
162 21/07/2560 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ ม.2/2 0034567 สัตว์ในวรรณคดีไทย
163 21/07/2560 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส ม.2/7 0018779 ปลาไทยที่น่ารู้จัก
164 21/07/2560 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน ม.1/6 0038281 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
165 24/07/2560 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว ม.3/12 0011322 นิราศเกาหลี
166 24/07/2560 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ ม.2/5 0026256 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
167 24/07/2560 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ ม.1/1 0009173 อะไรเอ่ย? 108คำถามอาเซียน (100฿)
168 24/07/2560 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร ม.1/7 0013108 พระราชบัญญัติประกบอรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
169 25/07/2560 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล ม.2/7 0003779 คนอยู่วัด
170 25/07/2560 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม ม.2/12 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
171 31/07/2560 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.3/3 0014995 ลมหายใจแห่งธรรมชาติ
172 31/07/2560 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี ม.2/3 0035724 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
173 31/07/2560 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง ม.2/9 0034857 รู้จักแบงค์ชาติ
174 31/07/2560 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา ม.1/9 0000958 โดเรมอนสอนเรื่องร่างกาย สมอง
175 02/08/2560 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ ม.2/4 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
176 02/08/2560 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง ม.1/6 0024979 เอาชีวิตรอดในทะเลทราย
177 02/08/2560 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย ม.1/6 0037813 มหัศจรรย์มันสมอง 100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก (195฿)
178 02/08/2560 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย ม.1/10 0019497 ดาววีไก่น้อย
179 03/08/2560 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน ม.2/11 0022423 ทอฟฟี่ผลไม้หลากรสหลายชนิด
180 03/08/2560 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี ม.2/12 0027955 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
181 03/08/2560 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล ม.1/8 0003882 รู้รอบตัวแสนสนุก : รู้จักประเทศต่าง ๆ
182 03/08/2560 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ ม.1/8 0022666 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 2
183 03/08/2560 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน ม.1/10 0040018 Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (195฿)
184 07/08/2560 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.3/12 0012813 ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี
185 07/08/2560 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.3/12 0012995 เสด็จประพาสต้น
186 07/08/2560 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.3/12 0012825 หัวใจนักรบ
187 07/08/2560 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี ม.2/6 0012778 สิ่งประดิษฐ์ของโลก 5 หมวดอาหาร
188 07/08/2560 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ ม.2/8 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
189 07/08/2560 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง ม.2/12 0040283 กบนอกกะลา : เปิดกะลาหากบ (90฿)
190 07/08/2560 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง ม.1/3 0035695 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
191 07/08/2560 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ ม.1/12 0036818 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 4 ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ (159฿)
192 08/08/2560 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด ม.3/11 0037959 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา (199฿)
193 08/08/2560 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ ม.2/4 0036763 แก็งซ่าท้าทดลอง 5 การประลองไฟฟ้า (165฿)
194 08/08/2560 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม ม.1/1 0038033 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
195 08/08/2560 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ ม.1/9 0027013 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
196 08/08/2560 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ ม.1/9 0020524 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม1
197 09/08/2560 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว ม.2/2 0040030 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 12 (158฿)
198 09/08/2560 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง ม.2/4 0040016 ผีเกาหลี (175฿)
199 09/08/2560 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย ม.2/12 0039917 ความภูมิใจของลอย (65฿)
200 09/08/2560 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย ม.2/12 0039787 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
201 09/08/2560 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย ม.1/3 0025339 เด็กชายผู้ไม่รู้ที่มาของตนเอง
202 09/08/2560 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี ม.1/5 0021599 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
203 09/08/2560 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา ม.1/8 0038913 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 4 ตอน กริยาพาเพลิน (195฿)
204 10/08/2560 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.3/7 0025772 สอนวิทย์คิดสนุก 1
205 10/08/2560 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.3/9 0037503 อาเซียน 360 องศา (185฿)
206 10/08/2560 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง ม.2/6 0031050 สิงโตสำนึกผิด
207 10/08/2560 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด ม.2/9 0037407 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด (135฿)
208 10/08/2560 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ ม.2/12 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
209 10/08/2560 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.2/6 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
210 10/08/2560 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง ม.1/9 0039975 ALARMERY เล่ม 1 : นครแก้ว (180฿)
211 10/08/2560 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี ม.1/10 0017444 เทคนิคการเล่นยูโดเบื้องต้น
212 11/08/2560 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ ม.3/3 0040592 ตำนานภาษิตไทย (120฿)
213 11/08/2560 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร ม.2/4 0037511 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน อัศจรรย์วันแรกนาขวัญ (135฿)
214 11/08/2560 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง ม.1/6 0036103 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี (199฿)
215 11/08/2560 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง ม.1/7 0022772 62 สูตรเด็ดเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
216 11/08/2560 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ ม.1/12 0002713 คู่มือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
217 14/08/2560 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ ม.3/8 0035495 กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ เล่ม 3
218 14/08/2560 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา ม.2/6 0022878 50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ (160฿)
219 14/08/2560 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน ม.2/9 0018767 เด็กบ้านดอย
220 14/08/2560 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ ม.2/11 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
221 14/08/2560 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา ม.1/2 0019980 สอนวิทย์คิดสนุก 1
222 14/08/2560 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย ม.1/6 0040470 น้ำพริก 4 ภาค (225฿)
223 14/08/2560 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ม.1/8 0017379 ลูกปัดในอดีต-ปัจจุบัน
224 14/08/2560 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล ม.1/10 0038905 Admission ขั้นเทพ! อัพเดท 2557 (185฿)
225 14/08/2560 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก ม.1/10 0026363 เห็ด
226 14/08/2560 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด ม.1/12 0020708 งานศิลปะประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ
227 14/08/2560 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ ม.1/12 0007744 สนุกกับการพับ ผูก ห่อ
228 15/08/2560 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง ม.2/11 0023221 The Mystery at Ming Mansion
229 15/08/2560 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย ม.2/12 0037146 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : อวกาศสุดท้าทาย (175฿)
230 15/08/2560 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา ม.2/12 0036604 กบนอกกะลา : ขุมทรัพย์ถ้ำค้างคาว เล่ม 60 (180฿)
231 15/08/2560 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง ม.1/11 0020458 อุทยานประวัติศาสตร์ : ศรีเทพ เล่ม 3
232 16/08/2560 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี ม.3/4 0040043 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
233 16/08/2560 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข ม.3/4 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
234 16/08/2560 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี ม.2/11 0039241 ถอดรหัสนิติวิทยาศาสตร์ (135฿)
235 16/08/2560 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ ม.2/11 0038503 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
236 16/08/2560 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล ม.2/11 0004548 หานเฟยจื่อ
237 16/08/2560 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ ม.2/11 0038785 ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค (49฿)
238 16/08/2560 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร ม.2/11 0002299 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : พืชวายร้ายต้นไม้น่ารัก
239 16/08/2560 21737 เด็กชายมณฑล สายโน ม.1/12 0034147 พระสุพรรณกัลยา
240 17/08/2560 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.3/1 0038159 เซอลามัต ดาตัง บรูไน (119฿)
241 17/08/2560 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.3/4 0040202 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (2) (100฿)
242 17/08/2560 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม ม.3/4 0034851 ศึกรามเกียรติ์ เล่ม 5
243 17/08/2560 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส ม.3/4 0039956 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 5 (140฿)
244 17/08/2560 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร ม.2/5 0021864 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
245 17/08/2560 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข ม.2/8 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
246 17/08/2560 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก ม.2/9 0038335 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
247 17/08/2560 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า ม.1/9 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
248 18/08/2560 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี ม.1/2 0026537 ศิลปะการเรียงร้อยลูกปัด (190฿)
249 18/08/2560 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ ม.1/2 0040897 ท้าพิสูจน์ตำนานลึกลับ (49฿)
250 18/08/2560 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ ม.1/5 0014321 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
251 18/08/2560 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ ม.1/7 0038613 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว (139฿)
252 18/08/2560 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม ม.1/2 0017067 พล นิกร กิมหงวน : ตรวจค่ายเสือดาว
253 22/08/2560 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.3/3 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
254 22/08/2560 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา ม.3/3 0017493 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
255 22/08/2560 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา ม.3/3 0022822 รวมสูตรอาหารและขนมแสนอร่อยรูปตุ๊กตาคิตตี้เพื่อวัยเติฐโตของลูกรัก
256 22/08/2560 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม ม.3/4 0004189 นิราศเกาหลี
257 22/08/2560 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.3/4 0036865 กบนอกกะลา : กระจูด คุณค่าพุ่งกระฉูด เล่ม 70 (180฿)
258 22/08/2560 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ ม.3/4 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
259 22/08/2560 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด ม.3/9 0012295 ทาร์ซาน (Tarzan)
260 22/08/2560 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.3/9 0039792 พญาสีดอ (100฿)
261 22/08/2560 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.3/11 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
262 22/08/2560 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.3/12 0014915 คนอยู่วัด
263 22/08/2560 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ ม.2/5 0016895 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ดุเด็ดเผ็ดมัน พิสดารการทดลอง
264 22/08/2560 21221 เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ ม.3/10 0019983 มิติคู่ขนาน
265 22/08/2560 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ ม.1/9 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
266 22/08/2560 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ ม.1/11 0037504 อาเซียน 360 องศา (185฿)
267 22/08/2560 21801 เด็กหญิงทยพร เอี่ยมแบน ม.2/5 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
268 23/08/2560 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ ม.3/8 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
269 23/08/2560 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง ม.3/3 0002909 ลูกผู้ชาย
270 23/08/2560 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ ม.1/9 0040657 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
271 23/08/2560 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง ม.1/11 0005705 การถนอมอาหาร
272 24/08/2560 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.3/3 0011674 นิทานอีสป ฉบับสมบูรณ์
273 24/08/2560 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.3/9 0040599 ช้างเกเร คติของผู้มีเวร : ลฏุกิกชาดก (35฿)
274 24/08/2560 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข ม.2/4 0040684 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 121 กิมจิ (145฿)
275 24/08/2560 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ ม.2/5 0020518 การปลูกและขยายพันธ์ชมพู่
276 24/08/2560 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ ม.2/5 0022451 สร้างสรรค์งานปั้นหลากสีหลายสไตล์จากดิน FIMO
277 24/08/2560 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย ม.2/12 0040028 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 10 (158฿)
278 24/08/2560 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด ม.1/1 0040091 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 (175฿)
279 24/08/2560 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง ม.1/8 0039997 นิทานเพื่อนบ้าน กัมพูชา (150฿)
280 24/08/2560 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ ม.1/8 0039992 นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม (150฿)
281 25/08/2560 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก ม.2/4 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
282 25/08/2560 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี ม.2/4 0010278 โรคภัยไข้เจ็บ
283 25/08/2560 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล ม.2/5 0022113 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
284 25/08/2560 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา ม.1/4 0035651 อัจฉริยะฉลาดเขียน
285 25/08/2560 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย ม.1/9 0021766 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 2
286 25/08/2560 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย ม.1/11 0022224 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
287 28/08/2560 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ ม.3/6 0018630 มารู้จักแบงก์ชาติกันเถอะ
288 28/08/2560 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน ม.2/6 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
289 28/08/2560 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม ม.2/6 0017636 พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
290 28/08/2560 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ ม.2/7 0020874 สายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงไก่แจ้ อัญมณีมีชีวิต เชิงธุรกิจ
291 28/08/2560 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท ม.2/10 0016359 ถนอมอาหารเนื้อสัตว์
292 28/08/2560 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท ม.1/3 0038796 อบ อบ ครบเครื่อง เรื่องอร่อย (39฿)
293 28/08/2560 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ ม.1/4 0038565 6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง (169฿)
294 28/08/2560 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ ม.1/7 0014038 พระเวสสันดร
295 28/08/2560 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก ม.1/7 0023335 รู้ทันเงินเฟ้อ
296 28/08/2560 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา ม.1/9 0037664 ผจญภัยในสายน้ำ (150฿)
297 28/08/2560 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ ม.1/10 0019905 เก่งอาเซียน ฉบับนักเรียน (49฿)
298 29/08/2560 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ ม.3/2 0024191 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
299 29/08/2560 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.3/3 0039573 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
300 29/08/2560 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง ม.3/5 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
301 29/08/2560 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.3/6 0024733 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : อลหม่านสารเคมี
302 29/08/2560 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.3/6 0036229 โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์ ตอน ผจญภัยใต้แสงดาว เล่ม 4
303 29/08/2560 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค ม.3/12 0017554 ปลาหางนกยูง
304 29/08/2560 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.2/8 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
305 29/08/2560 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.2/2 0036060 เทคนิคการเป่าแก้ว
306 29/08/2560 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ ม.2/2 0034422 วันสำคัญของไทย
307 29/08/2560 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.2/4 0037028 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ (145฿)
308 29/08/2560 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.2/7 0037774 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ผู้พิทักษ์โคเด็กซ์ (199฿)
309 29/08/2560 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ ม.2/7 0018366 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
310 29/08/2560 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี ม.2/7 0037035 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
311 29/08/2560 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด ม.1/4 0024056 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
312 29/08/2560 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย ม.1/4 0020413 หลักการใช้อาหารปลา-กุ้ง
313 29/08/2560 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก ม.1/6 0021257 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
314 30/08/2560 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก ม.3/3 0039222 101 เทคนิคเจ๋ง เรียนเก่งไม่ยาก (185฿)
315 30/08/2560 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา ม.3/6 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
316 30/08/2560 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา ม.3/6 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
317 30/08/2560 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ ม.3/9 0037385 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
318 30/08/2560 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย ม.2/2 0040012 Who? การ์ตูน หลุยส์ ปาสเตอร์ (155฿)
319 30/08/2560 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา ม.2/2 0040050 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
320 30/08/2560 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ ม.2/2 0017971 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
321 30/08/2560 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล ม.1/5 0021610 สอนวิทย์คิดสนุก 1
322 30/08/2560 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ ม.1/6 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
323 30/08/2560 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ ม.1/6 0012920 ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัส และไม้ใบอวบ
324 30/08/2560 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา ม.1/7 0024081 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
325 30/08/2560 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ ม.1/7 0019692 เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
326 30/08/2560 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต ม.1/10 0004262 มารู้จักโรคไตวายเรื้อรังกันเถอะ

 

สถิติ 30082560 1722

วิธีเช็คสถิติแบบล่าสุด

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 1000 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 22/05/2560   ถึง 30/08/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 4
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 5
3 21237 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าอ่อน 10
4 21238 เด็กชายบูรพา สอนโสภา 17
5 21239 เด็กชายราชานนท์ เทียมทิพย์ 10
6 21240 เด็กชายวัชรพรรษ์ นวลตะคุ 6
7 21241 เด็กชายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ 5
8 21242 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพพิลา 13
9 21243 เด็กชายสุรวีร์ ตุ้มจอหอ 16
10 21244 เด็กชายอนาวิน บูรณะ 9
11 21245 เด็กชายอภิราม จันทร์ยาม 10
12 21246 เด็กชายอิทธิพล สูงปานขาว 15
13 21247 เด็กหญิงกนกวรรณ ผลิผลเกิด 12
14 21248 เด็กหญิงกมลวรรณ พิกุลณี 16
15 21249 เด็กหญิงจตุพร ยอดสุรินทร์ 12
16 21251 เด็กหญิงจุฑามณี ดาแหยม 9
17 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 4
18 21255 เด็กหญิงณัฐธิดา ลาหัวโทน 15
19 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 9
20 21257 เด็กหญิงธัญสุดา มีสุข 13
21 21258 เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมงคล 12
22 21259 เด็กหญิงประกายวรรณ กองศรี 14
23 21260 เด็กหญิงปราณปรียา คมขำ 10
24 21262 เด็กหญิงปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 10
25 21263 เด็กหญิงผกามาศ ภายไธสง 16
26 21264 เด็กหญิงพรนภา การันต์ 10
27 21268 เด็กหญิงมานิสา อินทะหลาบ 19
28 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 3
29 21270 เด็กหญิงวรดา ลอยวิบูลย์ 10
30 21272 เด็กหญิงวาสินี เต็มจิตร 12
31 21273 เด็กหญิงวิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ 17
32 21274 เด็กหญิงวิชญาดา นุชประเสริฐ 13
33 21275 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ 12
34 21276 เด็กหญิงอภัสสรา วงเพ็ญ 9
35 21277 เด็กหญิงอลิตา บุกบัน 10
36 21278 เด็กหญิงอัจจิมา แก้วชัย 13
37 21279 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะกิระณา 10
38 21280 เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพันธ์ 9
รวม: 419
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21634 เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง 10
2 21635 เด็กชายจักรพรรดิ โจไธสง 10
3 21636 เด็กชายชนินทร์ แสนใหม่ 11
4 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 5
5 21638 เด็กชายชัยวัทน์ วัดโสสะ 11
6 21639 เด็กชายไชยวุฒิ ร่มโพธิ์ชี 11
7 21640 เด็กชายณัฐดนัย แช่มช้อย 11
8 21641 เด็กชายณัฐพล โคมกระโทก 13
9 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 4
10 21643 เด็กชายธนโชติ โพธิสาร 10
11 21644 เด็กชายธนบัตร จันทรัก 13
12 21645 เด็กชายธนวินท์ โคษา 10
13 21646 เด็กชายธิติวุฒิ ทับสีแก้ว 11
14 21648 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทอง 10
15 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 9
16 21650 เด็กชายลิขสิทธิ์ รัศมี 10
17 21651 เด็กชายวิศรุต สีหาเทพ 11
18 21652 เด็กชายวุฒิภัทร กัลยาสิริกุล 10
19 21653 เด็กชายสายัณห์ แก้วนิล 10
20 21654 เด็กชายสุพัฒน์ชัย เสือคง 11
21 21655 เด็กชายอภินันท์ บ้านด่าน 11
22 21656 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คอมแพงจันทร์ 11
23 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 5
24 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 1
25 21659 เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วทอง 137
26 21660 เด็กหญิงณัฐพร ภูมิสง่า 41
27 21661 เด็กหญิงนภาเพ็ญ แก้วปิ่นตา 11
28 21662 เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุปผา 14
29 21663 เด็กหญิงพัชชา พลอยทรัพย์ 28
30 21664 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิมพล 10
31 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 1
32 21666 เด็กหญิงพิริยาพร รุ่งเรือง 11
33 21667 เด็กหญิงภัทรสุดา ธูปถมพงศ์ 10
34 21669 เด็กหญิงภูริดา เมาลิชาติ 14
35 21670 เด็กหญิงมาลีษา คล้ายสุบรรณ 19
36 21671 เด็กหญิงยศวดี บอกประโคน 14
37 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 8
38 21673 เด็กหญิงศศิกานต์ สังข์งาม 12
39 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 5
40 21675 เด็กหญิงศิรินภา สิงหาวาโน 13
41 21676 เด็กหญิงศุภรัตน์ ยอดรัก 10
42 21677 เด็กหญิงสมัชญา นิลโต 10
43 21678 เด็กหญิงสุนิสา ศรศิลา 31
44 21679 เด็กหญิงสุภาดา ปัญญา 10
45 21802 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พรหม 10
46 21881 เด็กชายเชาว์วรรธน์ สุขม่วง 10
47 21882 เด็กชายวิศิษฎ์ ผิวสวย 11
48 21883 เด็กชายณัฐภัทร เจ๊ะดอเลาะห์ 8
49 21884 เด็กหญิงปารียา คณะใน 7
50 21887 เด็กชายธิติพันธุ์ วงเลิง 13
รวม: 697
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21680 เด็กชายกรรภิรมย์ พุ่มอยู่ 18
2 21681 เด็กชายกฤษณะ ท่าหลวง 12
3 21682 เด็กชายกิตติภัทร อรเนตรพงษ์ 17
4 21683 เด็กชายเกรียงไกร คันธารักษ์ 14
5 21684 เด็กชายเจษฎา สังข์สุข 10
6 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 8
7 21686 เด็กชายฐิติคุณ เสาร์ฝั้น 16
8 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 2
9 21688 เด็กชายทิวากร หัตถกิจ 10
10 21689 เด็กชายเทพทัต ธงเดชชัย 11
11 21690 เด็กชายธนพล ยินดี 11
12 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 1
13 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 2
14 21693 เด็กชายนัฐพล สกุลพิพัฒน์ 11
15 21694 เด็กชายนัฐวุฒิ อินอ่อน 12
16 21695 เด็กชายนิพนธ์ อุ่นรุ่งโรจน์ 12
17 21696 เด็กชายประสิทธิ์ เเสงหล้า 11
18 21697 เด็กชายพงศธร ภู่ถาวร 10
19 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ 1
20 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 6
21 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 8
22 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 6
23 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 8
24 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 8
25 21704 เด็กชายสุกลวัฒน์ กันภู 16
26 21705 เด็กชายเสกสรร กระเสาร์ 10
27 21706 เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา 14
28 21707 เด็กชายอภินันท์ เนินทอง 10
29 21708 เด็กชายเอกพล ยนจอหอ 10
30 21709 เด็กชายธานัท บุญญโลธร 10
31 21710 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล 10
32 21711 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิริกลิ่น 11
33 21712 เด็กหญิงขวัญแก้ว ถีระแก้ว 12
34 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 3
35 21714 เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข 11
36 21715 เด็กหญิงณัฐพร สุพรรณนอก 12
37 21716 เด็กหญิงธนัชชา อิ่มน้อย 12
38 21717 เด็กหญิงนภัสสร แหวนอาจ 13
39 21718 เด็กหญิงนฤมล ปินะกาเส 15
40 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 3
41 21720 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์นวล 14
42 21721 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หารจันทร์ 11
43 21722 เด็กหญิงมุกดา ปาระมะ 16
44 21723 เด็กหญิงวรรณนิษา สุนทรนันท์ 12
45 21724 เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิพล 15
46 21725 เด็กหญิงอภิญญา แป้นจันทร์ 13
47 21770 เด็กหญิงสุภาวดี สีแดง 13
48 21876 เด็กหญิงรัชชประภา กลัดจ่าย 15
49 21888 เด็กชายเจษฎา มะลิงาม 12
50 21889 เด็กชายเรืองศักดิ์ ฤทธิ์บัว 13
รวม: 531
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 4
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 2
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 8
6 21730 เด็กชายทักษิณ ศรีชนะ 10
7 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 4
8 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 6
9 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 2
10 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 0
11 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 4
12 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 9
13 21737 เด็กชายมณฑล สายโน 13
14 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 5
15 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 1
16 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 2
17 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 3
18 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 9
19 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 3
20 21744 เด็กชายอโณทัย วงค์โสภา 11
21 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 1
22 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 1
23 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
24 21748 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อบรมวัน 17
25 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 9
26 21750 เด็กหญิงกรพรรณ จันทา 10
27 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 6
28 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 5
29 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
30 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 9
31 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 9
32 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 5
33 21757 เด็กหญิงณัฐธิดา สังหรณ์ 10
34 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 2
35 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 6
36 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 5
37 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 1
38 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 8
39 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 9
40 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
41 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 1
42 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 3
43 21767 เด็กหญิงศุทธหทัย อินทรพิทักษ์ 10
44 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 4
45 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 8
46 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 7
47 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 5
48 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 4
รวม: 253
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 3
2 21647 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิมานะ 13
3 21772 เด็กชายตะวัน ศรีพระจันทร์ 10
4 21773 เด็กชายทัชชกร เปี่ยมอยู่ 9
5 21774 เด็กชายพงศ์ภัค พัดสะ 10
6 21775 เด็กชายพงษ์ระพี ธนชัยวิวัฒน์ 11
7 21776 เด็กชายพชรพล ครองวุฒิพร 10
8 21777 เด็กชายภูวรัตน์ สร้อยอาภรณ์ 10
9 21778 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทรังษี 10
10 21779 เด็กหญิงญาณิศา ภุชคนิตย์ 11
11 21780 เด็กหญิงเทพนภา สมพงษ์ 12
12 21781 เด็กหญิงนภสร ภูมี 20
13 21782 เด็กหญิงลดาพิมพ์ เปลี่ยนสกุลกิตยา 17
14 21783 เด็กหญิงวชิรญา เย็นวัฒนา 10
15 21784 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์สว่าง 13
16 21785 เด็กหญิงศศิประภา บุญยอ 10
17 21786 เด็กหญิงศิรรินทร์ เชิดฉาย 10
18 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 9
19 21788 เด็กหญิงอาทิตยา ก๋งเกษม 21
รวม: 219
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21250 เด็กชายกฤตยา ศรีบัวระพันธ์ 11
2 21281 เด็กชายกฤษฎา โททอง 7
3 21282 เด็กชายกษิเดช ชัยเจริญ 13
4 21283 เด็กชายกิตติพศ กุมภันทอง 11
5 21284 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโยธี 11
6 21285 เด็กชายชาญกิจ วังวล 10
7 21286 เด็กชายชาลี กองชัย 13
8 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 8
9 21288 เด็กชายณภัทร คำมะเทพ 11
10 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 9
11 21290 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงกุลวานิช 11
12 21291 เด็กชายธนกร จิมานัง 14
13 21292 เด็กชายธนาธร อินลม 10
14 21293 เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ์ 30
15 21294 เด็กชายปิยวัช เค้ายา 17
16 21295 เด็กชายพีรดนย์ รอดจริง 10
17 21296 เด็กชายภานุวัตน์ พลีสุ่มทอง 11
18 21297 เด็กชายระพีพัฒน์ จันมา 10
19 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 7
20 21299 เด็กชายศุภกร เวชกุล 11
21 21300 เด็กชายศุภชัย โคมารัมย์ 12
22 21301 เด็กชายสิริกร สร้อยแสง 12
23 21302 เด็กชายสุริยา รักษาภักดี 14
24 21303 เด็กชายอรรถโกวิท รอบคอบ 11
25 21304 เด็กชายเอกสยาม เพชรประโคน 22
26 21305 เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองสุข 12
27 21306 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันหอม 11
28 21307 เด็กหญิงชวรีย์ มิ่งคะโน 28
29 21308 เด็กหญิงปรางเนตร บุญหลิม 11
30 21309 เด็กหญิงฐานิดา ยอดอินทร์ 54
31 21310 เด็กหญิงณัฐธิดา เพลาเพลิง 10
32 21311 เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองดีนอก 10
33 21312 เด็กหญิงธนัญญา สุทธิสงวน 10
34 21313 เด็กหญิงนพรัตน์ ปูพบุญ 11
35 21314 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา 22
36 21315 เด็กหญิงปริศนา ก้านขวา 11
37 21316 เด็กหญิงปิยพร เขียวสี 23
38 21317 เด็กหญิงพรรษชล ปรีหะจินดา 11
39 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 9
40 21319 เด็กหญิงไพลิน งามขำ 35
41 21320 เด็กหญิงภควดี สุโภภาค 10
42 21321 เด็กหญิงมรกต ตรีวงษ์ 18
43 21322 เด็กหญิงรัชดา อาญาเมือง 11
44 21323 เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรวิเชียร 34
45 21324 เด็กหญิงสุภาพร สุขพญา 20
46 21325 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ 11
47 21896 เด็กหญิงวรัญญา สวนส้ม 11
รวม: 689
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21326 เด็กชายกฤษณัย แสนศิริโรจน์ 11
2 21327 เด็กชายกิตติพงศ์ หวานอารมย์ 10
3 21328 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทิพย์บรรพต 12
4 21329 เด็กชายชยพล พรรณพฤกษ์บุปผา 7
5 21330 เด็กชายชินวัฒน์ ใจเย็น 11
6 21331 เด็กชายชุติพนธ์ สายแก้ว 16
7 21332 เด็กชายณัฐชนน หมุดธรรม 10
8 21333 เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งแจ้ง 12
9 21334 เด็กชายธนกร ทาจำปา 10
10 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 8
11 21336 เด็กชายธนวิชญ์ คำหอม 11
12 21337 เด็กชายบัญญวัต บุตรแวว 11
13 21338 เด็กชายปิยะพล คนชม 10
14 21339 เด็กชายพชร ไพศรีสกุล 10
15 21340 เด็กชายภคิณ อ่อนสนิท 6
16 21341 เด็กชายภูวเมศร์ กองชัย 11
17 21342 เด็กชายวงศธร ศรีราษฎร์ 11
18 21343 เด็กหญิงวรินทร สายทองทวี 11
19 21344 เด็กชายศุภกิจ ดาทอง 10
20 21345 เด็กชายสุชาครีส์ ธนิกกุล 10
21 21346 เด็กชายอนุวัฒน์ วิชาชัย 9
22 21347 เด็กชายอโนชา ศรีวาจา 15
23 21348 เด็กชายเอกวิทย์ พลศักดิ์ขวา 10
24 21349 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดแก้ว 10
25 21350 เด็กหญิงกัญญานัฐ ภูริอิทธิพัฒน์ 13
26 21351 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แก้วสมนึก 30
27 21352 เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมฟัก 14
28 21353 เด็กหญิงชาลิสา ภาวิสิทธิ์ 10
29 21354 เด็กหญิงณัฐชา หลักแหลม 11
30 21355 เด็กหญิงตติยา โสเพ็ง 10
31 21356 เด็กหญิงไตยารัตน์ โฆษิตสมพร 18
32 21357 เด็กหญิงธิรดา คำลอย 12
33 21358 เด็กหญิงนฤมล กลจังหรีด 10
34 21359 เด็กหญิงปลิตา บัวเลิศ 12
35 21360 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน 10
36 21361 เด็กหญิงพรรณพัชร จุทอง 35
37 21362 เด็กหญิงพรอุมา สุทธิอาจ 16
38 21363 เด็กหญิงพัชราภา ปันยศ 10
39 21364 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันจุติ 18
40 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 8
41 21366 เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา 15
42 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 3
43 21368 เด็กหญิงวโรรัตน์ เซ่งนุ้ย 19
44 21369 เด็กหญิงอนัญญา ป้อมศรี 10
45 21370 เด็กหญิงอุรชา เลยไธสง 11
46 21854 เด็กหญิงกัลยา โพธิ์ศิริ 9
รวม: 556
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21261 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทศพล 0
2 21371 เด็กชายกลวัชร รักไทย 9
3 21372 เด็กชายกิตติชัย ศรีจีน 13
4 21373 เด็กชายเจษฎา ข้องหลิม 10
5 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 7
6 21375 เด็กชายญาณโรจน์ แสงจันทร์ 10
7 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 6
8 21377 เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 15
9 21378 เด็กชายณัฐพล ตุ่มเงิน 15
10 21379 เด็กชายเดชาวัต มาจันทร์ 14
11 21380 เด็กชายธนดล อาวรรณา 14
12 21381 เด็กชายนนทกร วารักดี 13
13 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 6
14 21383 เด็กชายปฏิภาคย์ พรมศรี 12
15 21384 เด็กชายพงศ์ปณต ทวีวัฒน์วุฒิกุล 14
16 21385 เด็กชายภัทรพล รังสีชีวชื่น 12
17 21386 เด็กชายเมธัส จันทร์งาม 10
18 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 4
19 21388 เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม 18
20 21389 เด็กชายศณัณกรณ์ เครือวัลย์ 10
21 21390 เด็กชายสุประดิษฐิ์ พลายละหาร 11
22 21391 เด็กชายอนันต์ ชัยศิริ 12
23 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 5
24 21393 เด็กชายอัครวิทย์ เขียนดวงจันทร์ 10
25 21394 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โค้ว 19
26 21395 เด็กหญิงจรรยา ทองเต็มถุง 12
27 21396 เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐดวง 11
28 21397 เด็กหญิงชลิตา เพชรพงค์ 13
29 21398 เด็กหญิงชาลิสา สีคำสุข 13
30 21399 เด็กหญิงณัฐญา ศรีห้วยไพร 11
31 21400 เด็กหญิงณัฐริกา สีสด 13
32 21401 เด็กหญิงทรรศนีย์ คุณละ 11
33 21402 เด็กหญิงธนพร สีสอาด 12
34 21403 เด็กหญิงนิชานันท์ บุญกล้า 11
35 21404 เด็กหญิงนิธิชัญญา สุนทรแก้ว 12
36 21405 เด็กหญิงปัณฑิตา อำแพงแก้ว 12
37 21406 เด็กหญิงพรรณวษา ศรีราชา 13
38 21407 เด็กหญิงพัฒนพร นวลเกษา 12
39 21408 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูหวังดี 11
40 21409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีทา 11
41 21410 เด็กหญิงมงคลทิพย์ วิเศษ 13
42 21411 เด็กหญิงสุชาวดี อานะชัย 10
43 21412 เด็กหญิงวริศรา มุงต่อม 13
44 21413 เด็กหญิงวิรัญญา ชัยอนุรักษ์ 11
45 21414 เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์วัน 11
46 21415 เด็กหญิงอริศรา อยู่สมบัติ 12
47 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 7
รวม: 524
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21416 เด็กชายจิรพณธ์ ณ สีหโต 11
2 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 6
3 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 9
4 21419 เด็กชายณภัทร ทองสุทธิ์ 15
5 21420 เด็กชายไตรทศ จิววุฒิพงค์ 9
6 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 3
7 21422 เด็กชายนพอนันต์ เต็งมีศรี 8
8 21423 เด็กชายนันทกร ตุ้มไธสงค์ 9
9 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 8
10 21425 เด็กชายพงศพัศ หวังเจริญ 10
11 21426 เด็กชายพชรพล พลายงาม 10
12 21427 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทเขต 13
13 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 6
14 21429 เด็กชายวรมัน น่วมเปรม 10
15 21430 เด็กชายวรวัฒน์ วาดไธสง 10
16 21431 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์หอม 10
17 21432 เด็กชายสรัศวิน เอี่ยมละออ 10
18 21433 เด็กชายอนันต์ยศ เอี่ยมสุข 11
19 21434 เด็กชายอภิเศก ศรีบุญ 8
20 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 8
21 21436 เด็กชายวิชชากร แก้วประเสริฐ 9
22 21437 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 8
23 21438 เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์ อ่อนสีดา 0
24 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 6
25 21440 เด็กหญิงชญานิศ บัวศรี 10
26 21441 เด็กหญิงชนิสา มาลัย 18
27 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 3
28 21443 เด็กหญิงทิฆัมพร ด่านบาดาล 8
29 21444 เด็กหญิงธนัชพร บุญคำ 10
30 21445 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ 11
31 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 8
32 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 6
33 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 8
34 21449 เด็กหญิงพรทิพา พาคาม 10
35 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 7
36 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 7
37 21452 เด็กหญิงวาสนา ศรศิลา 17
38 21453 เด็กหญิงวิภาวี อุปรีพร้อม 10
39 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 2
40 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 6
41 21456 เด็กหญิงสุปรียา เผ่าพันธุ์ 10
42 21457 เด็กหญิงสุมิตรา บัวหลวง 6
43 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 8
44 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 5
45 21460 เด็กหญิงนฤมล ปาลพันธ์ 11
46 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 4
47 21462 เด็กหญิงอำภาวรรณ อิ่มหุ่น 15
48 21892 เด็กชายสิทธิพล น่วมเปรม 10
49 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 6
รวม: 423
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 7
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 1
3 21465 เด็กชายชนะชัย รื่นกลิ่น 6
4 21466 เด็กชายชุติพันธ์ กรุดสัมพันธ์ 13
5 21467 เด็กชายณัฐดนัย ภู่กระโทก 12
6 21468 เด็กชายธนกร สิงห์โต 10
7 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 5
8 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 7
9 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 4
10 21472 เด็กชายธวัชชัย แซ่ย่าง 10
11 21473 เด็กชายธันวา กองสมบูรณ์ 34
12 21474 เด็กชายนทีกานต์ หาวิลี 7
13 21475 เด็กชายปานรวุฒ ดีสวน 12
14 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 6
15 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 1
16 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
17 21479 เด็กชายมิ่งประชา มดแสง 11
18 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 3
19 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 1
20 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ 1
21 21483 เด็กชายภูริ จันทร์คง 10
22 21484 เด็กชายศิริชัย สง่างาม 10
23 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 2
24 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 8
25 21487 เด็กชายเอกลักษณ์ แต้มพิมาย 15
26 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 8
27 21489 เด็กหญิงฐิติชานันท์ ยังสวัสดิ์ 11
28 21490 เด็กหญิงธนัชชา แก้วคง 10
29 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 5
30 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 5
31 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 6
32 21494 เด็กหญิงนิภาวัณล์ แจ้งสว่าง 9
33 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 9
34 21496 เด็กหญิงปุญญิศา สุราษฎร์ 12
35 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 8
36 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 6
37 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 6
38 21500 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธรรมชาติ 23
39 21501 เด็กหญิงแพรพลอย รัตนวงค์ 10
40 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 5
41 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 5
42 21504 เด็กหญิงรวิสรา โลมรัตน์ 14
43 21505 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ อะทะไชย 10
44 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 4
45 21507 เด็กหญิงสุชานาถ ขุนทอง 76
46 21508 เด็กหญิงสุพิชญา สีทับทิม 6
47 21509 เด็กหญิงอุษณีย์ จิตเจริญ 11
48 21818 เด็กชายภัฏธนัฐ กลิ่นหอม 12
49 21891 เด็กชายธีระพงษ์ ขวัญอ่อน 0
รวม: 468
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21253 เด็กชายชิติพัทธ์ นามมณี 11
2 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
3 21511 เด็กชายจิระพงษ์ พ่วงเจริญ 20
4 21512 เด็กชายฉัตรตราวุฒิ ขันแวว 10
5 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 2
6 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 4
7 21515 เด็กชายชุติพนธ์ แซ่หลี่ 11
8 21516 เด็กชายฐิติกร ไชยชะนะ 12
9 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 5
10 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 2
11 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 4
12 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 1
13 21521 เด็กชายธนภัทร ศรีชื่น 12
14 21522 เด็กชายนัฐรพี ร้ายเสน 15
15 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 4
16 21524 เด็กชายปลื้มกมล หลำวรรณะ 26
17 21525 เด็กชายพงษธรณ์ ดีทอง 10
18 21526 เด็กชายพิสิษฐ์ กาลาม 10
19 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 5
20 21528 เด็กชายรุ่งเรือง ธนพรพิทักษ์ 13
21 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 9
22 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 6
23 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 2
24 21532 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์ ป้อมประคอง 10
25 21533 เด็กชายสุเมธ จันทวงศ์ 11
26 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 6
27 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 8
28 21536 เด็กหญิงชนิกานต์ รื่นรวย 15
29 21537 เด็กหญิงณัชชา คำพร 11
30 21538 เด็กหญิงทิพย์สุนันท์ การัมย์ 9
31 21539 เด็กหญิงนัชชา เข็มเป้า 10
32 21540 เด็กหญิงนันทินี น้อยไสย์ 10
33 21541 เด็กหญิงปาริชาต วงรักษ์ 10
34 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 8
35 21543 เด็กหญิงพัชราพร พวงสมบัติ 11
36 21544 เด็กหญิงมุทิตา จ่าเหลา 11
37 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 9
38 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 5
39 21547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสะอาด 10
40 21548 เด็กหญิงวิภาวดี เผือกประดิษฐ์ 14
41 21549 เด็กหญิงวิภาวินี จะตุนาม 10
42 21550 เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง 10
43 21551 เด็กหญิงศิรประภา ฉัตรรักษา 10
44 21552 เด็กหญิงศิรินภา บุตรน้ำเพ็ชร 16
45 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 6
46 21554 เด็กหญิงสุพัตรา คำลาย 11
47 21555 เด็กหญิงสุภัตศร ขุนทอง 10
48 21668 เด็กหญิงณัฐวิตา แก้วยศ 10
49 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 6
รวม: 451
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21556 เด็กชายกิตติ ศรีคำมูล 10
2 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 9
3 21558 เด็กชายทยาวีร์ นิ่มนุช 10
4 21559 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงนวล 10
5 21560 เด็กชายธนัชชา นาคง 13
6 21561 เด็กชายธรรมปพน จันทรุคานนท์ 12
7 21562 เด็กชายนนทพันธ์ ศรีเมธีวัฒน์ 10
8 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 9
9 21564 เด็กชายพัชรพล โออุไร 10
10 21565 เด็กชายพีระวัฒน์ พิบาลขันธ์ 10
11 21566 เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติเกริกพล 11
12 21567 เด็กชายไวกูณฐ์ บุตรฉ่ำ 10
13 21568 เด็กหญิงกนกอร เพรงมา 11
14 21569 เด็กหญิงกวินธิดา อ่อนบำรุง 13
15 21570 เด็กหญิงญาตา คุ้มศิริ 17
16 21571 เด็กหญิงณัฐสุดา สัจจา 11
17 21572 เด็กหญิงธัญชนก พลรักษา 13
18 21573 เด็กหญิงธิชาภรณ์ น้อยใหม่ 12
19 21574 เด็กหญิงนวนันท์ เทพจันทร์ 11
20 21575 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามมั่น 11
21 21576 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเสริม 11
22 21577 เด็กหญิงปณิดา เมืองแสน 11
23 21578 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สุทธิสุวรรณ 10
24 21579 เด็กหญิงไปรยา วินทา 15
25 21580 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ 11
26 21581 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปัญญาคง 11
27 21582 เด็กหญิงมนต์ทการ เมืองลี 12
28 21583 เด็กหญิงมัสสนา สุวรรณดี 10
29 21584 เด็กหญิงสาวิตรี ชัยวิเชียร 10
30 21585 เด็กหญิงอชิรญา สังข์ศรี 10
31 21586 เด็กหญิงวรรณกร สุขยวง 12
32 21587 เด็กหญิงอุบลวรรณ วงโพธิสาร 10
รวม: 356
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 9
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 1
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 7
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 9
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 2
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 5
7 21594 เด็กชายดุษฎี เชิดแสง 8
8 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 7
9 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 5
10 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 5
11 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 7
12 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 9
13 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 7
14 21601 เด็กชายประกาศิต รุ่งณรงค์ 10
15 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 1
16 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 5
17 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 8
18 21605 เด็กชายวิษณุสรรค์ สุวรรณภา 10
19 21606 เด็กชายสรายุทธ แป้นหิรัญ 11
20 21607 เด็กชายสุทธิพงษ์ เฮงเจริญ 6
21 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 2
22 21609 เด็กชายอนุสิทธิ กายขุนทด 10
23 21610 เด็กชายอรรถพงษ์ คงคาสวัสดิ์ 0
24 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 6
25 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 5
26 21613 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา 10
27 21614 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เครือคำ 11
28 21615 เด็กหญิงณัฐชนก ปวงคำ 23
29 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ 2
30 21617 เด็กหญิงพีรดา นกเขา 13
31 21618 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมสอาด 14
32 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 5
33 21620 เด็กหญิงผ่องกมล งามผิว 10
34 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 2
35 21623 เด็กหญิงภัทรอาภา บุปผาวัลย์ 10
36 21624 เด็กหญิงภัสสรี พุ่มเจริญ 12
37 21625 เด็กหญิงเมษา อุดมทวี 12
38 21626 เด็กหญิงยุวดี จารัตน์ 28
39 21627 เด็กหญิงลักขณา จันทศร 0
40 21628 เด็กหญิงศิริพร สุพงษ์ 17
41 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 4
42 21630 เด็กหญิงสุทธิสุดา เนียมสอาด 14
43 21631