คนยังไม่ครบ 31082560

วิธีเช็คสถิติแบบล่าสุด

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 22/05/2560   ถึง 31/08/2560
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21235 เด็กชายชัยมนตรี สว่างเถื่อน 7
2 21236 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง 9
3 21252 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จัตุชัย 4
4 21256 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถาสันเทียะ 9
5 21269 เด็กหญิงริณสมณฑ์ บุญงอก 3
รวม: 32
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูสุรีย์ คุณครูสลักจิตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21637 เด็กชายชวกร เชื้อดี 5
2 21642 เด็กชายณัฐพล วีระสัย 4
3 21649 เด็กชายรณชัย วันทุมมา 9
4 21657 เด็กหญิงกิริยา สร้อยพวง 7
5 21658 เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์เพชร 1
6 21665 เด็กหญิงพิมพ์นภา รอดเขียน 1
7 21672 เด็กหญิงรัชติญากรณ์ มั่งสูงเนิน 8
8 21674 เด็กหญิงศิรินธร พัทโท 8
รวม: 43
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21685 เด็กชายฉัตรชัย ท้วมประเสริฐ 8
2 21687 เด็กชายณัฏฐากร ศุภวัตรวรคุณ 2
3 21691 เด็กชายธนากรณ์ แต่งแดน 6
4 21692 เด็กชายธราธิป ใจจันทร์หอม 7
5 21698 เด็กชายพรศักดิ์ เพชรขำ 1
6 21699 เด็กชายภานุวัฒน์ ทีชูมา 6
7 21700 เด็กชายรัฐพล นักร้อง 8
8 21701 เด็กชายวรรักษ์ เมืองโคตร 6
9 21702 เด็กชายวีรภัทร ทิพมาสน์ 9
10 21703 เด็กชายสิรวิชญ์ นาอุ๋ย 9
11 21713 เด็กหญิงจิระวดี ศรีอำพัน 3
12 21719 เด็กหญิงปนัดดา ซุ่นพงษ์ 3
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพสุธร คุณครูพิมพ์วิภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21254 เด็กชายจตุพร ทัศน์จันทร์ 4
2 21726 เด็กชายกฤษดา สาขันธ์โคตร 1
3 21727 เด็กชายจักรภพ ศักดิ์ศรี 2
4 21728 เด็กชายจาตุรงค์ วิไล 0
5 21729 เด็กชายณัฐนนท์ ใจมา 8
6 21731 เด็กชายธนโชติ ชาวไทย 4
7 21732 เด็กชายธนภัทร คะดุล 6
8 21733 เด็กชายธรรมคุณ ศรีแก้ว 2
9 21734 เด็กชายนรินทร์ นาคำ 0
10 21735 เด็กชายพงศ์พล ทองสตา 4
11 21736 เด็กชายภัทรพล ประมาฌ 9
12 21738 เด็กชายวัชรากร ขันดาบ 5
13 21739 เด็กชายวันชาติ รัตนศิริ 1
14 21740 เด็กชายสิทธิชัย เเสงจันทร์ 2
15 21741 เด็กชายสิทธิชัย จันทร์อยู่ 3
16 21742 เด็กชายสิรณัฏฐ์ ธนะสิริวัสน์ 9
17 21743 เด็กชายสุรพงศ์ พรมโลก 3
18 21745 เด็กชายอรุณรักษ์ สงชนะ 1
19 21746 เด็กชายอัษฎาวุธ นะรา 1
20 21747 เด็กชายอิทธิพล วงศ์ประเสริฐ 0
21 21749 เด็กชายเอกราช ผะกาเกตุ 9
22 21751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะวรคนอง 7
23 21752 เด็กชายพรชัย เรืองแจ่ม 8
24 21753 เด็กหญิงจิตรลดา เจตรุ่งพันธ์ 0
25 21754 เด็กหญิงชนกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 9
26 21755 เด็กหญิงโชติกา มะลิหอม 9
27 21756 เด็กหญิงณัฐธิชา สังวุฒิโต 5
28 21758 เด็กหญิงเนตรชนก ผลเจริญ 2
29 21759 เด็กหญิงปภาวรินท์ วอนอก 6
30 21760 เด็กหญิงปวีณา จุทาผาด 5
31 21761 เด็กหญิงปวีนา คงไทย 1
32 21762 เด็กหญิงแพรวา ใจกล้า 8
33 21763 เด็กหญิงรัฐกานต์ แสนนิทา 9
34 21764 เด็กหญิงรัตนา ทิมชล 1
35 21765 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งจันทร์ 1
36 21766 เด็กหญิงวิภาพร แก้วนามเมือง 3
37 21768 เด็กหญิงสุนิชา สุขพุดซา 7
38 21769 เด็กหญิงสุพิชชา ชะรุรัมย์ 8
39 21771 เด็กหญิงอรรถวดี ม่วงปาน 7
40 21877 เด็กหญิงกันยารัก เก้ากระโทก 5
41 21890 เด็กชายณัฐภัทร สร้อยพรมมา 4
รวม: 179
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 13 คุณครูรดารินทร์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21622 เด็กหญิงแพรวา บำรุงมา 3
2 21787 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์อยู่ 9
รวม: 12
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21287 เด็กชายฐิติพงษ์ ถือทอง 8
2 21289 เด็กชายณัฐภัทร พรรณพฤกษ์บุปผา 9
3 21298 เด็กชายวรพรต พรรณพฤกษ์บุปผา 8
4 21318 เด็กหญิงพุธิตา ขำสุทธิ์ 9
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูลักษณา คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21335 เด็กชายธนพล หมื่นลือ 9
2 21365 เด็กหญิงภัทรกัญญา นุ่มฤทธิ์ 9
3 21367 เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรคง 6
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูรามิล คุณครูปานเลขา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21261 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทศพล 0
2 21374 เด็กชายชนะชัย มั่นยืน 8
3 21376 เด็กชายณพลพัทธ์ เทียมทองอ่อน 8
4 21382 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ลอย 8
5 21387 เด็กชายลาภิศ พวงทอง 6
6 21392 เด็กชายอภิรักษ์ พลัดเจริญ 6
7 21880 เด็กชายวรัณทร ผาติสุรัติ 8
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูอนงค์นาฎ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21417 เด็กชายชยากร ดอกบัว 6
2 21418 เด็กชายชัชวาล พันธ์ทอง 9
3 21421 เด็กชายนพรัตน์ เปี่ยมอยู่ 3
4 21424 เด็กชายปิยะวัฒน์ อภิลักขณาสกุล 8
5 21428 เด็กชายรัฐศิลป์ ทิพย์จันทร์ 6
6 21435 เด็กชายอินทร์รัตน์ ธรรมสี 9
7 21438 เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์ อ่อนสีดา 0
8 21439 เด็กหญิงจุฬารักษ์ ศรีเนตร 7
9 21442 เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉิมพลี 3
10 21446 เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา 9
11 21447 เด็กหญิงนันทิพร พูลสวัสดิ์ 7
12 21448 เด็กหญิงปัญญาพร จินดาพันธ์ 8
13 21450 เด็กหญิงพรทิวา มาสู่ 8
14 21451 เด็กหญิงวันณภา เสือคล้าย 9
15 21454 เด็กหญิงวิรากร เกล้าผม 2
16 21455 เด็กหญิงสุชาดา ชมเชื้อ 7
17 21458 เด็กหญิง สโรชา บานแย้ม 8
18 21459 เด็กหญิงอรัญญา ประสานเนตร 7
19 21461 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ บุญคง 6
20 21893 เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยมี 8
รวม: 130
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูอทิตยา คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21463 เด็กชายกนกพล แสงทอง 7
2 21464 เด็กชายชนะ แอบพิมาย 1
3 21469 เด็กชายธนกฤต สมจารย์ 6
4 21470 เด็กชายศุภณัฐ พวงทิพย์ 8
5 21471 เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุอินทร์ 4
6 21476 เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาคเสวก 6
7 21477 เด็กชายอนุวัฒน์ ยังประโยชน์ 1
8 21478 เด็กชายภูวพล รสฉ่ำ 1
9 21480 เด็กชายยุทธฉัตร ฝังนิล 3
10 21481 เด็กชายวันชัย สักทอง 1
11 21482 เด็กชายวุฒิชัย ศรีไพรพันธ์ 1
12 21485 เด็กชายสืบศักดิ์ พ่วงขำ 2
13 21486 เด็กชายอัครเดช พรรเพ็ช 8
14 21488 เด็กหญิงชนิตา เสาว์ทอง 9
15 21491 เด็กหญิงธาริณี กลัดบุบผา 9
16 21492 เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแสงพระพาย 8
17 21493 เด็กหญิงเนตรนภา ยนต์เกษม 6
18 21495 เด็กหญิงปิยรัตน์ โนนกอง 9
19 21497 เด็กหญิงปุณณดา ธรรมปาละ 8
20 21498 เด็กหญิงพัชรพร สุกแก้ว 6
21 21499 เด็กหญิงชนิตสิรี โรจน์สว่าง 8
22 21502 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรสอน 5
23 21503 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วแดง 6
24 21506 เด็กหญิงสิริยากร สอนอรุณ 5
25 21891 เด็กชายธีระพงษ์ ขวัญอ่อน 0
รวม: 128
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูศรีสุดา คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21510 เด็กชายจักรพรรดิ์ กรินรักษ์ 0
2 21513 เด็กชายชยุตพงศ์ กุสุมาร 2
3 21514 เด็กชายชลชาติ สมานจิตร 4
4 21517 เด็กชายณัฐทพงษ์ อักษรจันทร์ 5
5 21518 เด็กชายณัฐพงศ์ หมื่นรักษ์ 2
6 21519 เด็กชายทักษิณ องอาจ 4
7 21520 เด็กชายธนโชติ ก๋งเล็ก 1
8 21523 เด็กชายปฐพี เกิดโต 4
9 21527 เด็กชายภูริพัทธ์ สีดา 5
10 21529 เด็กชายวรา สุนทวนิค 9
11 21530 เด็กชายภรภัทร สังข์สะอาด 8
12 21531 เด็กชายวุฒิชัย เสือว่อง 2
13 21534 เด็กชายสุริยกร จิตตะบุตร 6
14 21535 เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองสุก 8
15 21542 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ประถังธานี 8
16 21545 เด็กหญิงรัตนากร เส้นเศษ 9
17 21546 เด็กหญิงวสุดา สีหะสุทธิ์ 5
18 21553 เด็กหญิงสรัลพร ขันดี 6
19 21835 เด็กหญิงนัยน์ภัค รื่นรัมย์ 6
รวม: 94
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก คุณครูสุพัตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21557 เด็กชายจิรวัฒน์ แควน้อย 9
2 21563 เด็กชายเป็นต่อ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูฉัตรพรรค์ คุณครูปิยฉัตร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21588 เด็กชายกวินภพ มะลิลา 9
2 21589 เด็กชายกิตติพร ศิลาน้ำเที่ยง 1
3 21590 เด็กชายเกียรติคุณ ศรีทน 9
4 21591 เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นทรัพย์ 9
5 21592 เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์ฉาย 2
6 21593 เด็กชายณัฐพล สารพิศ 5
7 21595 เด็กชายไตรรัตน์ สารันต์ 7
8 21596 เด็กชายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว 5
9 21597 เด็กชายธีรภัทร สีเมือง 5
10 21598 เด็กชายธีรศักดิ์ โพธิ์กระสัง 7
11 21599 เด็กชายนำโชค สาแก้ว 9
12 21600 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ 7
13 21602 เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศิริ 1
14 21603 เด็กชายระวีวงศ์ ขุมเพ็ชร์ 5
15 21604 เด็กชายราเชนทร์ สรงนวล 8
16 21608 เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอ่อน 2
17 21610 เด็กชายอรรถพงษ์ คงคาสวัสดิ์ 0
18 21611 เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยนิม 6
19 21612 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชา 5
20 21616 เด็กหญิงณิชาภัทร เที่ยงแท้ 2
21 21619 เด็กชายจักรพรรดิ เปรมานุพันธ์ 5
22 21621 เด็กหญิงพรนัชชา คำแดง 2
23 21627 เด็กหญิงลักขณา จันทศร 0
24 21629 เด็กหญิงสวรรยา ทองแพง 4
25 21631 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างกล้า 2
26 21632 เด็กหญิงอมลรดา มณี 6
27 21633 เด็กหญิงไอย์ลดา นาคเม้า 9
28 21878 เด็กหญิงกัญญานันท์ หัสดินทร ณ อยุธยา 8
29 21885 เด็กชายพีระยุทธ อัตตะสาระ 9
30 21886 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์สุรรณ 8
รวม: 157
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
2 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
2 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
3 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 0
4 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 9
2 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 7
3 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 5
4 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 1
5 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 0
6 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 7
7 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 8
8 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 1
9 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 6
10 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 0
11 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 1
12 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 7
13 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 7
14 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 7
15 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 2
16 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 6
17 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 9
18 21909 เด็กหญิงแพรวไพลิน สบายดี 3
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 1
2 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 5
รวม: 6
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูกฤษฎา คุณครูภิญญาพัชญ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 7
2 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 7
3 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
4 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 8
5 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 8
6 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 7
7 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 2
8 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 9
9 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 4
10 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
11 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
12 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
13 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 1
14 21231 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ เดชาเลิศสกุล 7
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 7
2 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
3 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
4 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
5 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
6 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 4
7 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
8 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 2
9 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
10 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
11 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 4
12 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 4
13 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 9
14 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 3
15 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 9
16 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 2
17 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 7
18 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 3
19 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 9
20 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 8
21 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 6
22 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 1
23 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 4
24 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 1
25 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
26 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 9
27 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 1
28 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 1
29 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
30 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 1
31 21800 เด็กชายณัฐพล แก้วกอง 8
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 3
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 1
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 1
5 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 1
6 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 3
7 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 9
8 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
9 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 3
10 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
11 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 1
12 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 4
13 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 1
14 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 0
15 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 2
16 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 1
17 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 7
18 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 9
19 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 7
20 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 9
21 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 7
22 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 1
23 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
24 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
25 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
รวม: 70
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 1
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 7
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 3
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 5
5 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 3
6 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 3
7 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 4
8 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
9 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 1
10 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 1
11 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 1
12 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 7
13 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
14 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 9
15 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 7
16 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 1
17 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 1
18 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 3
19 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 2
20 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 3
21 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 8
22 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 7
23 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 7
24 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 7
25 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 7
26 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 3
27 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 5
28 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 9
29 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 6
30 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 4
31 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 6
32 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 2
33 21905 เด็กชายกิตติกานต์ กองเงินกลาง 6
34 21906 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ มงคลศิลป์ 5
รวม: 145
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 3
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 9
3 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 9
4 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 9
5 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 5
6 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 1
7 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 1
8 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
9 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 8
10 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
11 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 1
12 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 4
13 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 9
14 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 1
15 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 1
16 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 5
17 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 5
18 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 6
19 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 1
20 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 2
21 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 1
22 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 4
23 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 4
24 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 5
25 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 8
26 21819 เด็กหญิงนันธิดา คำสเรศ 1
รวม: 103
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 8
2 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 7
3 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 9
4 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 5
5 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 7
6 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 7
7 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 9
8 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 2
รวม: 54
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 6
2 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 6
3 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 8
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
2 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
3 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 5
4 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 1
5 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 1
6 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูรัศมี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 5
2 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 0
3 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 9
4 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 1
5 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 9
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 4
3 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 5
4 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 7
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูประกอบ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 9
2 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
3 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 2
4 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 6
5 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 3
6 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 3
7 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 5
8 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 1
9 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 7
10 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ จันทพรโ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 8
2 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 5
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูหัสฤทัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19394 นางสาวอริสา สงวนกลิ่น 7
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูหทัยทิพย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19248 นางสาวเกศกนก จันทรัก 0
2 19291 นางสาวกนกวรรณ อยู่พันธ์ 9
3 19301 นางสาววิจิตรา เพชรหมื่นไวย 9
4 19322 นายพงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 9
5 19410 นายภัทรเดช สายลือนาม 7
6 21790 นายธีรเมธ แสงกล้า 0
7 21898 นายนันทวัฒน์ อินทสอน 2
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูชุมแพ คุณครูกนกววรณ ประทุมกุล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19342 นางสาวธนาภรณ์ อินทบุตร 3
2 19350 นางสาวสุชัญญา เจาจาฤกษ์ 9
3 21132 นางสาวเบญจมาศ มูลทา 8
4 21804 นายฤทธิเดช เกษทอง 0
5 21813 นางสาวลลิตา ลิ้มจี้จง 1
6 21816 นางสาวสุนันทรา วงศ์เสนาะ 6
7 21894 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ 5
รวม: 32
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูยุพิน คุณครูวรวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19194 นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี 9
2 19362 นายธนพัฒน์  กาประโคน 0
3 19384 นางสาวณัฐนิชา  ดวงเจริญ 8
4 19418 นายสุรยุทธ ใจจุลละ 9
5 19449 นางสาวฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ 0
6 21825 นายศาสตรา วังหล้า 0
7 21826 นางสาวจุฑาเพชร เฉลิมไทย 8
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูคเณศน์ คุณครูอมรรัตน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19261 นางสาวศศิกานต์ แตงพันธ์ 9
2 19614 นายชนธยา กาชัย 9
3 19644 นางสาวศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 0
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูนุชนาฏ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19228 นายชลชาติ  กองหิน 5
2 19233 นายธนภัทร  ภูนาเขียว 8
3 19242 นายศุภกร เจิมขุนทด 2
4 19264 นางสาวอลิษา  คำสวี 4
5 19277 นายนฤพนธิ์ จันทร์เทพ 5
6 19364 นายประเสริฐ นาคเงิน 2
7 19372 นายสมยศ ใจใหญ่ 7
8 19373 นายสุรพัตร์ หน่ายสังขาร 4
9 19424 นางสาวจิราภรณ์ เขียวสาตร์ 2
10 19426 นางสาวชนาภรณ์ สายมา 9
11 19486 นายจักรกฤษณ์ คงยอด 9
12 19509 นายภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 2
13 19569 นายชานนท์ บุญเรือง 1
14 19592 นางสาวธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 9
15 19597 นางสาวพิชชาภา จรัญวรรณ 5
16 19603 นางสาวสิโรธร  คล้ายศิริ 5
17 19665 นายวิทยา รักสะอาด 2
18 19683 นางสาวเบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 9
19 20532 นางสาวพิชมล อร่ามรัตน์ 6
20 21843 นายจีรพัฒน์ รั่งสันเทียะ 8
21 21844 นายณัฐวุฒิ แสงสุข 8
22 21846 นายถิรธรรม ศรีอินทร์ 8
23 21847 นายนัฐนนท์ ดิษฐ์สอน 4
24 21852 นางสาวบุญสิตา กามะ 3
25 21853 นางสาวพรรณประภา รัตนะดี 0
26 21857 นางสาวโสมนัส สุขสายทอง 9
27 21923 นางสาวสุนิสา บัวดี 8
รวม: 144
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูสุทิสา คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21858 นายกฤษฎากร เจ๊กตะนะ 8
2 21861 นายสรกฤช นิธิชนะกุล 5
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูณัฐธรินีย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19493 นางสาวนภัสสร ทองจาก 6
2 19515 นางสาวมนพัทธ์ ใจเบิกบาน 8
3 20537 นายชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 7
4 21869 นายปัญญวัฒน์ ปัญญาเศรษฐธิชัย 4
5 21872 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณบุตร 8
รวม: 33
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูนุกูล คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 7
2 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 5
3 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 6
4 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 0
5 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 0
6 21848 นางสาวอรปรียา บัวศรี 9
รวม: 27
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
2 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 9
2 18594 นายปริญญา การะเกษ 0
3 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 0
4 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 6
5 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 0
6 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 9
รวม: 24
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 3
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 5
4 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 0
5 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 0
6 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 5
7 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 3
8 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
9 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 1
10 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 7
11 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 7
12 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 9
13 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 4
14 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 7
15 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 8
16 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 3
17 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 8
18 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 8
19 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 6
20 21899 นางสาวนลินภัสร์ ชารีนิวัฒน์ 3
21 21900 นางสาววณิชยา ภูมิพัฒน์ 2
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
2 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
3 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 1
4 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
5 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
6 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 9
7 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
8 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
9 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
10 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 4
11 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 7
12 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 0
13 19000 นายอดิศร สุขท่า 4
14 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
15 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 4
16 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 1
17 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 1
18 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 3
19 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 4
20 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 5
21 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 5
22 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 1
23 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
24 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 2
25 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 1
รวม: 53
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 0
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 8
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 7
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 7
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 5
11 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
12 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 7
13 18738 นายคุณากร แสงนาค 6
14 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
15 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
16 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
17 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 5
18 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
19 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 1
20 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 7
21 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
22 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 5
23 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
24 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 7
25 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 2
26 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
27 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 1
28 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 7
29 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 7
30 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 6
31 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
32 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
33 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
34 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 2
35 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 2
36 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 2
37 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 7
38 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 7
39 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 3
40 21901 นางสาวจุฑามาศ ภูมิไธสง 1
รวม: 116
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูณัฐยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 9
2 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 6
2 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 8
3 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 8
4 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 6
5 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 9
6 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 7
7 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 4
8 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 6
9 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 7
10 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 9
11 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 8
12 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 8
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูภานุวัฒน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 9
2 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
3 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 6
4 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 8
5 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 7
6 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 8
7 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 1
8 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 4
9 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
10 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 5
11 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
12 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
13 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 9
14 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 4
15 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
16 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
17 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 6
18 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 7
19 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 8
20 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 9
21 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 9
22 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 7
23 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 8
รวม: 124
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 9
2 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 7
3 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
4 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 0
5 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 8
6 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 9
7 21914 นางสาวศิริลักษณ์ วังสังยาว 9
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 6
2 21918 นายภานุวัฒน์ ตันวงษ์ 9
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูวารุณี คุณครูณัฐพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 9
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 8
7 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 1
8 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 3
9 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 1
10 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
11 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
12 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 2
13 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 2
14 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
15 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 7
16 18367 นายชวิศ มาภา 0
17 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
18 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
19 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
20 20426 นายสันทัด ชาน้อย 1
21 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 1
22 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 7
23 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 0
24 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
25 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 1
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 3
รวม: 3

 

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 605 คน