สถิติ 311060 654

ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 9
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 7
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 11
4 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 12
5 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 13
6 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 12
7 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 10
8 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 10
9 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 7
10 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 10
11 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 10
12 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 12
13 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 11
14 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 13
15 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 18
16 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 12
17 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 12
18 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 12
19 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 12
20 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 10
21 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 10
22 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 12
23 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 42
24 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 11
25 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 11
26 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 12
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 12
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 10
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 21
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 12
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 11
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 21
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 13
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 16
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 15
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 12
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 13
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 12
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 10
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 18
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 12
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 10
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 12
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 13
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 14
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 35
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 11
รวม: 624
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 7
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 3
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 10
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 13
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 4
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 10
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 8
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 2
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 2
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 2
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 8
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 2
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 7
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
18 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
19 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
20 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
21 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 11
22 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 2
23 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
24 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 3
25 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 6
26 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 7
27 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 8
28 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 3
29 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 4
30 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 7
31 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 9
32 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 1
33 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 1
34 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 10
35 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 8
36 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 22
37 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 16
38 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 1
39 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 15
40 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
41 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 11
42 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 12
43 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 15
44 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 1
45 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
46 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 11
รวม: 262
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 10
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 10
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 11
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 10
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 10
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 10
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 10
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 10
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 11
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 27
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 10
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 10
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 10
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 10
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 10
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 10
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 10
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 10
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 10
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 10
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 11
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 13
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 10
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 10
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 10
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 13
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 10
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 11
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 10
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 12
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 10
32 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 20
33 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 11
34 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 17
35 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 17
36 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 10
37 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 10
38 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 10
39 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 17
40 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 10
41 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 10
42 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 12
43 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 10
44 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 12
รวม: 505
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 7
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 9
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 12
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 10
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 9
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 5
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 2
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 8
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 9
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 4
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 11
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 12
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 9
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 12
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 12
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 12
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 9
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 3
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 11
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 17
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 8
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 12
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 8
24 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 4
25 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 10
26 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 8
27 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 11
28 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 9
29 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 26
30 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 10
31 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 11
32 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 11
33 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 22
34 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 10
35 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 7
36 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 11
37 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 10
38 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 10
39 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 10
40 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 9
41 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 8
42 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 9
43 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 10
44 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 10
45 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 188
46 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 11
47 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 11
รวม: 647
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 10
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 11
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 5
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 11
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 10
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 5
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 13
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 11
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 12
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 11
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 7
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 12
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 12
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 11
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 6
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 10
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 19
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 10
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 23
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 10
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 11
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 16
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 6
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 13
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 14
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 12
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 12
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 12
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 13
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 12
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 11
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 12
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 10
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 14
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 12
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 13
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 10
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 17
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 22
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 16
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 22
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 14
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 16
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 12
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 20
รวม: 561
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูกฤษฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 11
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 1
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 4
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 1
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 4
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 22
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 200
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 1
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 5
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 62
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 12
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 11
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 9
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 23
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 2
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 13
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 2
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 2
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 8
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 8
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 11
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 10
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 3
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 9
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 8
28 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 4
29 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 12
30 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 72
31 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 3
32 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 26
33 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 12
34 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 17
35 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 3
36 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 124
37 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 128
38 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 30
39 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 10
40 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 6
41 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 16
42 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 4
43 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 14
44 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 16
45 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 11
รวม: 951
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 53
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 3
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 3
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 1
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 4
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 2
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 10
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 13
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 1
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 13
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 12
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 11
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 3
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 1
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 4
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 8
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 7
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 5
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 7
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 8
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 11
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 3
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 6
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 2
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 6
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 2
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 6
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 12
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 6
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 9
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 44
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 6
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 66
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 12
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 2
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 9
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 9
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 8
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 13
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 6
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 9
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 1
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 3
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 1
รวม: 421
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 4
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 9
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 11
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 17
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 15
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 13
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 1
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 15
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 5
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 14
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 8
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 2
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 15
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 12
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 5
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 9
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 8
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 16
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 1
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 1
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 7
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 23
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 5
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 11
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 16
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 11
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 18
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 1
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 17
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 12
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 8
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 8
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 41
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 24
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 12
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 22
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 8
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 19
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 8
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 9
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 12
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 15
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 3
รวม: 494
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 2
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 8
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 7
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 1
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 20
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 2
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 1
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 5
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 1
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 5
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 7
12 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
13 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 5
14 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
15 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 5
16 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
17 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 7
18 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
19 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 5
20 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 5
21 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
22 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 7
23 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
24 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
25 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
26 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 7
27 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 1
28 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 4
29 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 8
30 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
31 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 4
32 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 5
33 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
34 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 9
35 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 5
36 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 8
37 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 2
38 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 4
39 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 3
40 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 2
41 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 2
42 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 8
43 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 10
44 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 1
45 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 1
46 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 7
47 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 3
48 21220 ด.ช.อภิวัฒน์ สุติยะวัน 0
รวม: 190
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 5
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 2
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 10
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 11
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 8
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 5
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 4
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 9
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 2
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 1
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 10
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 1
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 3
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 1
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 11
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 12
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 9
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 3
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 11
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 2
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 8
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 2
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 4
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 5
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 11
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 1
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 12
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 1
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 12
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
37 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 11
38 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 11
39 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 7
40 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 1
41 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 2
42 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 8
43 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 11
44 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 15
45 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 2
46 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 7
47 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 6
48 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 2
รวม: 262
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 10
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 15
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 13
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 9
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 10
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 23
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 23
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 10
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 9
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 17
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 11
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 14
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 14
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 13
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 21
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 6
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 25
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 18
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 11
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 12
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 25
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 12
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 13
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 10
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 19
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 13
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 11
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 10
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 10
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 14
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 10
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 27
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 16
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 11
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 19
รวม: 504
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 1
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 10
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 1
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 4
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 1
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 8
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 7
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 1
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 5
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 1
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 2
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 1
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 10
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 2
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 10
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 9
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 3
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 4
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 1
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 8
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 1
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 7
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 10
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 2
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 5
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 11
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 9
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 6
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 5
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 2
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 7
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 2
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 4
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 9
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 5
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 6
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 5
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 5
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 1
รวม: 193
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 14
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 9
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 10
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 12
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 8
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 9
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 7
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 11
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 11
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 14
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 10
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 9
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 9
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 11
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 11
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 15
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 11
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 12
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 14
20 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 1
21 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 13
22 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 12
23 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 13
24 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 12
25 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 13
26 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 12
27 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 14
28 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 11
29 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 14
30 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 10
31 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 13
32 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 7
33 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 9
34 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 9
35 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 9
36 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 9
37 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 9
38 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 12
39 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 11
40 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 14
41 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 12
42 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 7
43 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 13
44 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 11
รวม: 477
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 10
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 16
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 12
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 12
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 12
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 23
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 12
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 11
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 12
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 11
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 12
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 13
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 12
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 12
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 15
16 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 12
17 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 12
18 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 13
19 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 12
20 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 13
21 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 6
22 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 13
23 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 11
24 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 12
25 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 10
26 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 12
27 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 9
28 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 12
29 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 15
30 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 12
31 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 13
32 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 12
33 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 11
34 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 10
35 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 16
36 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 12
37 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 12
38 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 12
39 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 12
40 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 8
รวม: 487
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 11
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 14
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 13
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 8
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 1
6 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 15
7 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 15
8 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 17
9 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 11
10 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 16
11 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 14
12 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 15
13 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 15
14 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 16
15 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 5
16 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 10
17 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 10
18 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 7
19 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 14
20 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 19
21 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 10
22 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 15
23 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 15
24 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 15
25 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 17
26 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 15
27 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 15
28 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 15
29 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 18
30 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 15
31 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 12
32 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 20
33 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 16
34 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 16
35 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 18
36 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 15
37 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 12
38 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 20
39 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 10
40 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 10
41 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 27
รวม: 572
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 15
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 12
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 14
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 13
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 12
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 12
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 11
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 3
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 13
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 5
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 9
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 13
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 3
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 11
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 12
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 3
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 5
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 6
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 16
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 13
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 9
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 12
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 20
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 10
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 16
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 11
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 8
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 9
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 13
32 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 16
33 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 23
34 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 10
35 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 11
36 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 9
37 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 9
38 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 3
39 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 1
40 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 7
41 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 9
42 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 13
43 21195 ด.ญ.ทิพย์กฤตา โฮ้ไทย 18
44 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 10
รวม: 450
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 11
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 13
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 11
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 8
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 1
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 13
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 7
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 8
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 15
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 10
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 10
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 5
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 14
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 9
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 13
18 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 4
19 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 12
20 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 10
21 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 10
22 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 11
23 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 8
24 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 12
25 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 9
26 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 9
27 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 12
28 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 10
29 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 10
30 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 10
31 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 7
32 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 14
33 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 10
34 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 11
35 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 8
36 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
37 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 11
38 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
39 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 11
40 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 10
41 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 8
42 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 8
43 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 7
รวม: 413
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 14
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 11
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 8
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 12
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 6
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 4
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 10
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 13
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 8
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 5
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 9
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 12
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 9
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 19
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 6
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 12
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 6
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 11
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 9
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 3
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 4
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 13
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 6
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 7
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 2
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 15
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 2
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 5
30 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 10
31 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 2
32 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 13
33 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 4
34 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 14
35 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 43
36 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 9
37 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 6
38 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 3
39 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 12
40 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 11
41 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 3
42 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 13
43 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 3
44 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 10
45 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 9
รวม: 407
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 12
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 6
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 12
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 10
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 9
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 6
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 11
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 19
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 7
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 11
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 15
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 1
15 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 12
16 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 9
17 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 12
18 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 3
19 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 12
20 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 12
21 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 9
22 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 5
23 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 7
24 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 5
25 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 9
26 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 12
27 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 5
28 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 5
29 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 12
30 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 5
31 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 38
32 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 39
33 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 12
34 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 41
35 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 20
36 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 27
37 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 14
38 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 14
39 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 15
40 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 4
41 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 13
42 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 41
43 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 12
44 21189 ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ 19
รวม: 574
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 10
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 0
3 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 8
4 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 11
5 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 11
6 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
7 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 8
8 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 9
9 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 10
10 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 12
11 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 10
12 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 9
13 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 24
14 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 11
15 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 11
16 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 19
17 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 14
18 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 1
19 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 11
20 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 14
21 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 13
22 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 6
23 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 11
24 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 9
25 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 26
26 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 10
27 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 11
28 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 12
29 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 10
30 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 12
31 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 10
32 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 9
33 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 10
34 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 9
35 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 5
36 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 10
37 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 12
38 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 10
39 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 10
40 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 9
41 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 11
42 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 12
43 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 11
44 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 14
45 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 11
46 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 5
47 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 4
รวม: 496
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 12
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 8
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 10
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 11
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 6
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 1
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 7
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 11
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 13
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 9
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 7
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 0
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 10
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 13
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 10
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 4
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 1
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 12
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 7
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 8
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 19
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 10
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 8
24 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 0
25 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 10
26 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 12
27 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 9
28 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
29 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 10
30 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 7
31 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 1
32 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 10
33 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 11
34 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 13
35 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 15
36 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 2
37 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 1
38 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 10
39 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 10
40 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 7
41 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
42 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 10
43 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 7
44 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 9
45 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 0
46 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 12
47 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 12
48 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 4
รวม: 379
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 2
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 14
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 6
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 8
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 8
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 10
9 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 14
10 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
11 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 1
12 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
13 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 5
14 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 1
15 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 4
16 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 13
17 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
18 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 12
19 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 15
20 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 14
21 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 20
22 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 12
23 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 10
24 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 8
25 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 15
26 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 11
27 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 15
28 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 4
29 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 2
30 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 10
31 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 9
32 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 10
33 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 4
34 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 8
35 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
36 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 16
37 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 5
38 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 1
39 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 14
40 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 12
41 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 15
42 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 2
43 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 14
รวม: 350
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 9
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 11
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 10
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 10
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 13
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 10
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 8
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 7
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 11
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 6
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 11
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 10
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 5
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 11
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 22
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 9
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 4
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 10
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 5
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 10
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 9
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 9
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 5
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 17
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 5
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 5
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 13
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 12
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 12
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 11
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 12
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 11
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 5
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 11
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 5
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 4
รวม: 338
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 12
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 20
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 16
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 7
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 19
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 21
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 7
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 38
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 20
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 23
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 20
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 15
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 21
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 19
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 19
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 25
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 22
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 20
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 25
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 22
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 20
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 14
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 20
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 21
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 19
26 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 18
27 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 30
28 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 14
29 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 28
30 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 19
31 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 23
32 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 18
33 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 22
34 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 22
35 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 16
36 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 20
37 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 20
38 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 18
39 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 13
40 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 19
รวม: 785
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 4
2 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 13
3 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 71
4 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 10
5 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 11
6 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 12
7 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 17
8 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 6
9 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 11
10 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 13
11 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 12
12 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 5
13 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 12
14 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 12
15 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
16 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 8
17 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 13
18 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 10
19 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 11
20 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 10
21 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 12
22 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 13
23 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 12
24 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 11
25 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 12
26 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 11
27 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 18
28 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 11
29 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 12
30 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 6
31 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 10
32 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 13
33 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 13
34 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 13
35 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 10
36 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 11
37 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 11
38 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 10
39 21198 ด.ญ.วรดา สีสืบมา 21
40 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 2
รวม: 505
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 6
2 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
3 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 10
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 4
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 1
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 9
8 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 7
9 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 10
10 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 9
11 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 9
12 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 10
13 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 11
14 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 8
15 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 22
16 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 20
17 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 10
18 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 15
19 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 5
20 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 2
21 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 19
22 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 9
23 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 4
24 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 6
25 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
26 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 11
27 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 4
28 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 8
29 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 12
30 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 11
31 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 1
32 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 7
33 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 15
34 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
35 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 12
36 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 6
37 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 10
รวม: 306
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 12
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 8
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 12
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 12
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 10
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 4
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 9
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 10
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 12
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 3
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 2
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 10
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 5
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 12
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 7
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 12
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 8
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 7
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 10
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 9
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 11
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 12
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 5
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 12
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 7
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 8
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 7
35 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 0
36 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 1
37 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 238
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 12
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 3
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 9
5 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 2
6 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 12
7 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 1
8 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 4
9 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 2
10 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 11
11 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 8
12 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 7
13 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 4
14 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 13
15 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 7
16 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 13
17 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 12
18 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 15
19 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 13
20 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 12
21 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 12
22 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 14
23 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 11
24 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 10
25 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 11
26 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 11
27 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 13
รวม: 243
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 11
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 10
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 10
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 15
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 13
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 8
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 7
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 15
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 15
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 10
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 9
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 13
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 10
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 8
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 10
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 12
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 11
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 7
19 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 6
20 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 11
21 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 7
22 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 4
23 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 10
24 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 15
25 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 5
26 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 10
27 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 12
28 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 13
29 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 11
30 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 12
31 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 10
32 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 10
33 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 13
34 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 11
35 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 10
36 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 10
37 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 11
38 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 11
39 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 22
40 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 19
41 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 13
42 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 10
43 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 11
รวม: 471
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 5
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 2
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 9
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 12
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 13
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 12
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 7
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 10
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 10
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 11
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 1
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 13
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 9
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 12
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 9
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 2
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 9
18 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 12
19 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 13
20 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
21 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
22 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 5
23 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 12
24 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 13
25 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 13
26 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 6
27 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 6
28 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 10
29 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 12
30 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 8
31 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 10
32 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 9
33 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 15
34 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 7
35 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 17
36 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 12
37 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 14
38 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 13
39 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 1
40 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 1
41 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 13
42 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 13
43 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 384
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 10
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 10
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 9
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 11
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 11
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 10
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 9
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 11
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 12
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 11
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 12
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 9
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 1
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 10
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 13
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 14
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 10
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 11
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 10
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 12
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 12
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 14
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 5
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 5
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 8
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 6
29 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 10
30 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 10
31 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 9
32 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 12
33 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 11
34 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 6
35 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 12
36 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 9
37 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 8
38 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 10
39 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 13
40 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 8
41 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 14
42 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 8
43 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 2
รวม: 399
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 12
2 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 12
3 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 12
4 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 12
5 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 12
6 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 18
7 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 12
8 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 10
9 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 14
10 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 12
11 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 12
12 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 13
13 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 15
14 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 11
15 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 5
16 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 12
17 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 12
18 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 10
19 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 14
20 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 12
21 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 13
22 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 12
23 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 10
24 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 12
25 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 11
26 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 9
27 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
28 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 11
29 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 12
30 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 12
31 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 8
32 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 18
33 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 12
34 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 11
35 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 20
36 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 12
37 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 13
38 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 12
39 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 11
40 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 12
41 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 12
42 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 12
43 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 10
44 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 12
45 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 12
46 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา 12
รวม: 555
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 4
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 4
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 2
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 0
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 5
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 13
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 6
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 4
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 0
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 1
21 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 1
22 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 7
23 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 7
24 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 2
25 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
26 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 1
27 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
28 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 1
29 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 10
30 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 6
31 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 8
32 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 1
33 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 7
34 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 8
35 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 5
36 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 10
37 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 13
38 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 9
39 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
40 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 15
41 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 1
42 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 9
43 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
44 21234 ด.ช.พลท เกษตรคงสิน 1
รวม: 168
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 9
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 10
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 2
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 11
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 6
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 10
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 1
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 5
9 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 5
10 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 5
11 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 3
12 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 8
13 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 1
14 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 6
15 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 10
16 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 11
17 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 12
18 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 10
19 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 5
20 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 5
21 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 13
22 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 3
23 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 10
24 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 4
25 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 8
26 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 9
27 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 7
28 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 11
29 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 4
30 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 10
31 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 12
32 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 9
33 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 10
34 21213 ด.ช.ธนพล สีดาเขียว 12
รวม: 257
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 9
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 15
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 100
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 7
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 11
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 11
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 4
8 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 12
9 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 100
10 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 9
11 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 8
12 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 3
13 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 12
14 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 14
15 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 11
16 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 2
17 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 10
18 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 14
19 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 11
20 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 16
21 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 10
22 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 14
23 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 2
24 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 12
25 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 3
26 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 10
27 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 12
28 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 13
29 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 12
30 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 12
31 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 9
32 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง 3
รวม: 491
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 6
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 7
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 7
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 1
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 14
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 1
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 8
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 11
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 1
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 1
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 2
14 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 9
15 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 7
16 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 5
17 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 1
18 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 1
19 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 12
20 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 12
21 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 14
22 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 9
23 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 14
24 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 12
25 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 10
26 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 8
27 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 5
28 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 6
29 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 14
30 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 13
31 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 10
32 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 6
33 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 16
34 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 3
รวม: 246
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 10
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 11
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 6
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 10
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 10
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 25
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 10
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 5
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 9
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 10
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 10
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 11
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 10
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 9
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 10
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 9
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 10
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 10
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 12
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 8
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 10
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 11
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 12
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 11
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 5
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 11
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 10
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 11
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 13
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 11
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 10
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 10
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 10
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 12
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 11
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 11
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 11
รวม: 396
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 12
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 10
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 10
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 13
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 12
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 11
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 10
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 11
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 11
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 12
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 12
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 10
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 12
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 14
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 10
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 19
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 10
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 15
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 13
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 12
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 10
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 10
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 11
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 10
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 4
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 10
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 10
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 11
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 11
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 11
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 15
33 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 11
34 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 8
35 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
36 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 12
37 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 12
38 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 15
รวม: 421
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 12
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 11
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 10
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 8
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 14
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 10
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 10
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 12
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 10
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 11
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 10
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 10
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 10
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 7
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 11
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 11
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 3
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 10
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 8
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 10
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 11
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 11
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 11
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 11
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 11
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 7
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 7
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 6
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 8
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 16
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 11
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 9
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 8
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 15
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 5
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 10
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 6
รวม: 370
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 10
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 10
3 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 7
4 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 12
5 18554 นายเอกชัย สุขดี 12
6 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 9
7 18594 นายปริญญา การะเกษ 14
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 10
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 11
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 12
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 12
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 10
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 10
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 15
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 11
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 10
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 10
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 8
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 12
20 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 6
21 18849 นายธนกร สายเทพ 7
22 18865 นายศรุติ รักคิด 11
23 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 10
24 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 12
25 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 10
26 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 10
27 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 11
28 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 11
29 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย 11
30 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 11
31 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 10
32 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 10
33 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 16
34 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 9
35 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 14
36 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 10
37 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 10
38 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 11
39 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 9
40 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 9
41 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 12
42 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 10
43 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 12
44 21137 นางสาวอรญา มังโส 10
45 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 10
46 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 11
47 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 9
รวม: 497
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 1
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 9
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 10
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 6
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 10
6 18504 นายสุมานัส เทพวัน 7
7 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 10
8 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
9 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 11
10 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 10
11 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 8
12 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 2
13 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 6
14 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 10
15 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 10
16 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 10
17 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 8
18 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
19 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 2
20 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 9
21 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 7
22 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 7
23 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 6
24 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 12
25 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 10
26 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 11
27 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 10
28 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 10
29 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 10
30 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
31 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 4
32 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 8
33 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 13
34 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 13
35 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 8
36 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 9
37 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 9
38 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 11
39 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 7
40 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 4
41 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 6
42 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 7
43 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 8
44 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 3
45 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 7
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 11
รวม: 356
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 11
2 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 1
3 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 12
4 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 9
5 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 4
6 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
7 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
8 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 9
9 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 10
10 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
11 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 5
12 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 3
13 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
14 18723 นางสาวภัทราวรรณ ใจพรมมี 9
15 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
16 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
17 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
18 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 6
19 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 9
20 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
21 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 10
22 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 10
23 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 1
24 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 1
25 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
26 19000 นายอดิศร สุขท่า 10
27 19001 นายอนุชา ชื่นชม 9
28 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 6
29 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 7
30 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
31 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
32 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
33 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
34 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
35 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 4
36 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 2
37 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 10
38 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
39 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
40 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 9
41 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 1
42 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 168
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 11
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 18
4 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
5 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
6 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 11
7 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 7
8 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 10
9 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 12
10 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 2
11 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 9
13 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 1
14 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 16
15 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 11
16 18738 นายคุณากร แสงนาค 8
17 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 4
18 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 1
19 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 6
20 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 23
21 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 6
22 18794 นายธนพล เลิศไธสง 1
23 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 9
24 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 14
25 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 12
26 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 10
27 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 1
28 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 8
29 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
30 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
31 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 10
32 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 13
33 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 12
34 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 9
35 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 8
36 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
37 21159 นายเจษฎากร ชาลี 13
38 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
39 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
40 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 9
41 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 9
42 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 10
43 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 11
44 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 10
45 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 7
46 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 12
47 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 10
รวม: 355
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 8
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 10
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 10
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 10
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 10
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 6
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 7
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 10
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 1
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 16
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 13
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 22
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 32
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 8
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 18
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 10
รวม: 201
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 10
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 14
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 12
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 14
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 12
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 7
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 10
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 10
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 10
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 11
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 12
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 11
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 10
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 10
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 12
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 11
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 11
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 12
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 10
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 10
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 11
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 11
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 10
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 15
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 11
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 13
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 11
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 12
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 12
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 9
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 13
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 12
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 13
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 11
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 12
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 12
รวม: 461
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 12
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 11
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 10
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 12
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 12
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 12
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 8
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 15
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 16
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 12
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 10
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 10
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 10
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 4
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 7
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 5
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 6
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 8
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 5
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 10
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 10
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 11
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 14
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 8
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 10
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 10
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 18
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 7
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 6
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 8
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 11
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 10
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 11
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 7
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 6
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 6
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 12
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 5
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 18
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 10
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 11
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 10
รวม: 434
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 13
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 12
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 13
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 10
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 5
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 9
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 11
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 7
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 5
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 8
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 11
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 11
13 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 5
14 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 8
15 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 11
16 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 12
17 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 13
18 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 8
19 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 10
20 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 8
21 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 12
22 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 13
23 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 13
24 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 10
25 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 9
26 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 11
27 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 4
28 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 7
29 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 10
30 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 13
31 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 8
32 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 8
33 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 14
34 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 14
35 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 12
36 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 9
37 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 15
38 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 13
39 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 13
40 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 11
41 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 9
42 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 15
43 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 11
44 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 9
45 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 9
รวม: 462
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 8
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 6
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 1
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 7
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 5
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 10
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 9
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 8
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 4
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 6
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 7
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 10
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 6
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 1
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 5
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 10
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 11
21 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 2
22 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 9
23 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 5
24 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 5
25 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 12
26 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
27 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 8
28 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 5
29 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 2
30 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 4
31 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 11
32 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 10
33 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 11
34 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 10
35 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 11
36 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 11
37 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 7
38 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 11
39 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 12
40 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 10
41 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 5
42 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 8
43 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 5
44 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 5
45 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 3
รวม: 317
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 11
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 11
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 11
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 10
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 12
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 11
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 8
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 2
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 10
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 10
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 12
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 10
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 9
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 14
15 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
16 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 2
17 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 10
18 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 10
19 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 11
20 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 11
21 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 10
22 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 14
23 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 12
24 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 8
25 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 10
26 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 10
27 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 12
28 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 10
29 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 10
30 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 10
31 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 10
32 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 14
33 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 10
34 20452 นายธนกร บ้านด่าน 12
35 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 10
36 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 10
37 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 7
38 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 10
39 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 11
40 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 12
รวม: 397
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 10
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 4
3 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 6
4 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 6
5 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 7
6 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 11
7 18059 นายสนั่น นิลโต 10
8 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 10
9 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 11
10 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 11
11 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 2
12 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 12
13 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 10
14 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 12
15 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 11
16 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 12
17 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 12
18 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 12
19 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 13
20 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 13
21 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 14
22 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 9
23 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 13
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 12
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 8
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 13
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 11
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 10
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 12
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 14
31 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 14
32 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 13
33 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
34 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 9
35 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 6
36 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 11
37 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 12
38 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 11
39 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 3
40 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 10
41 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 13
42 20422 นางสาววรัญญา คำภู 12
43 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 12
รวม: 449
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 6
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
7 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 13
8 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 11
9 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 12
10 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 0
11 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
12 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 4
13 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 3
14 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
15 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
16 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 11
17 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
18 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
19 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 10
20 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
21 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 1
22 18367 นายชวิศ มาภา 1
23 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 8
24 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 1
25 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
26 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 9
27 20426 นายสันทัด ชาน้อย 6
28 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 1
29 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 0
30 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 12
31 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 7
32 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 1
33 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 4
34 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
35 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 0
รวม: 131
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 10
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 10
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 10
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 10
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 6
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 15
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 8
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 12
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 15
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 11
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 25
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 12
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 1
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 11
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 12
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 12
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 7
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 12
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 2
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 9
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 2
รวม: 212
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 11
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 8
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 11
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 13
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 9
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 12
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 9
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 12
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 9
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 7
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 12
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 12
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 11
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 12
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 12
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 11
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 11
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 12
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 7
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 15
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 10
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 11
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 12
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 9
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 5
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 5
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 8
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 8
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 11
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 11
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 9
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 8
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 11
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 14
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 12
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 11
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 12
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 12
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 0
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 11
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 9
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 14
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 10
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 7
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 12
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 8
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 12
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 11
รวม: 511
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 12
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 12
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 10
4 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 12
5 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 13
6 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 11
7 17343 นายณัฐชัย นาคสุข 12
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 10
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 9
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 10
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 10
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 8
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 10
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 11
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 13
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 0
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 10
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 11
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 9
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 10
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 11
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 12
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 9
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 12
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 12
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 12
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 0
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 13
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 11
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 10
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 11
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 10
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 15
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 10
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 6
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 15
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 11
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 9
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 11
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 10
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 1
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 10
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 12
48 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 8
49 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 2
50 20548 นางสาวณัฐฐยา คำหริ่ม 10
รวม: 501
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูอรรถสิทธิ์ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 12
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 12
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 9
5 17354 นายไรวินท์ บัวดี 10
6 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 11
7 17359 นางสาวกนกอร สามสี 13
8 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 11
9 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 12
10 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 13
11 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 10
12 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 12
13 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 10
14 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 11
15 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 12
16 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 10
17 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 9
18 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 5
19 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
20 17426 นายปริญญา สรวลเส 10
21 17431 นายศุภชัย ขันลุน 11
22 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
23 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 11
24 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 11
25 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 8
26 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
27 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 9
28 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 4
29 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 11
30 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 6
31 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 11
32 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 11
33 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 8
34 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 10
35 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 11
36 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 8
37 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 12
38 19702 นายผดุงพล มูลจันที 4
39 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 12
40 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 12
41 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 12
42 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 10
43 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 10
44 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 10
45 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 9
46 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
47 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 9
รวม: 477
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 9
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 1
3 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 12
4 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 11
5 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 12
6 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
7 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 2
8 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 12
9 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
10 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 13
11 17500 นายภาสกร นาสมใจ 11
12 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 11
13 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 3
14 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 11
15 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 16
16 17531 นายปัญญา สมาธิ 10
17 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 10
18 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 0
19 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 9
20 17556 นางสาวพรประภา จันดี 10
21 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 5
22 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 11
23 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 8
24 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 11
25 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
26 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 11
27 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 11
28 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 11
29 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 4
30 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 10
31 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 13
32 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 2
33 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 14
34 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 12
35 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 10
36 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 5
37 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 11
38 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 11
39 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 7
40 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 11
41 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 10
42 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 1
43 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 1
44 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 7
45 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ 11
46 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 11
รวม: 393
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 7
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 1
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 14
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 11
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 13
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 1
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 0
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 11
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 3
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 12
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 5
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 11
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 8
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 9
15 17623 นางสาววิภา สุรศร 11
16 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 11
17 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 3
18 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 6
19 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 3
20 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 1
21 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 1
22 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 1
23 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 2
24 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 11
25 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 16
26 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 5
27 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 6
28 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 10
29 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 4
30 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 0
31 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 11
32 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 0
33 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 11
34 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 3
35 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
36 19727 นายวโรดม แทนไทย 1
37 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 9
38 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 6
39 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 6
40 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 6
41 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 10
42 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 9
43 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 1
44 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 11
45 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 9
46 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 5
47 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 5
รวม: 310
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 13
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 8
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 5
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 12
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 10
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 13
7 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 10
8 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 11
9 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 13
10 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 12
11 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 16
12 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 8
13 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 8
14 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 4
15 17496 นายพงศธร มุลทา 11
16 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 12
17 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 0
18 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 10
19 17663 นายสุริยา มีลา 9
20 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 1
21 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 11
22 17709 นายภากร มูลทองหลวง 13
23 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 12
24 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 12
25 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 9
26 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
27 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 3
28 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 7
29 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 4
30 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 11
31 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 11
32 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 5
33 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 6
34 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 5
35 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 8
36 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 8
37 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 10
38 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 10
39 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 7
40 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 8
41 21214 นางสาวมินตรา พัชรวงษา 10
รวม: 356
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 8
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 2
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 9
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 6
5 17342 นายชุติชัย บรรจง 12
6 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 11
7 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 9
8 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 0
9 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 9
10 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 9
11 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 7
12 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 7
13 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 10
14 17527 นายธงชัย แซ่อือ 3
15 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 14
16 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 10
17 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 9
18 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 7
19 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 12
20 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 11
21 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 12
22 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 5
23 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 11
24 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 3
25 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 11
26 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 12
27 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 12
28 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 7
29 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 6
30 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 12
31 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 12
32 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 11
33 19759 นายธีรพล พรมบุตร 2
34 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 8
35 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 0
36 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 8
37 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 7
38 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 8
39 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 11
40 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 5
41 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 10
42 19848 นางสาวจิราภรณ์ ขันดี 10
43 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 8
44 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 356
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 12
2 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 12
3 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 10
4 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 8
5 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 12
6 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 8
7 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 13
8 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 11
9 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 12
10 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 6
11 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 10
12 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
13 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 10
14 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
15 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
16 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 10
17 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
18 19776 นายรัชพล ดวงใจ 11
19 19779 นายธนกร วิริยะกัน 11
20 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 9
21 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 10
รวม: 219
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,493 คน