สถิติ 29122559 16:20

วิธีค้นหาหนังสือที่ต้องการจากห้องสมุดใดใดก็ได้

ถ้าครูลืมทำสถิติ เช็คเองได้ที่ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63

ขอร้องให้ยืมที่ห้องสมุดเกิน 12 เล่มนะคะ (ถึงตัดที่ 10 เล่มเหมือนเดิมก็ตาม) กันความแอเร่อ ที่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ใครยืมเยอะ ๆ เช่น 20 เล่ม ต่อเดือน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรหรู แบบที่เขารับกัน ปลายเทอมที่แล้ว

อ่านนี่ค่ะ แล้วจะเข้าใจเหตุผล และวิธีการ ทั้งหมด https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1131364730266141

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 500 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 31/10/2559   ถึง 29/12/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 6
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 3
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 10
4 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 2
5 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 13
6 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 7
7 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 4
8 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 5
9 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 3
10 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 9
11 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 6
12 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 12
13 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 8
14 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 13
15 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 18
16 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 10
17 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 9
18 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 9
19 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 12
20 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 9
21 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 9
22 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 7
23 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 41
24 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 9
25 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 11
26 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 10
27 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 9
28 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 7
29 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 21
30 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 12
31 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 4
32 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 21
33 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 5
34 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 16
35 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 15
36 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 9
37 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 13
38 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 11
39 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 10
40 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 18
41 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 11
42 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 6
43 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 5
44 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 8
45 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 14
46 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 35
47 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 11
รวม: 516
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 7
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 1
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 10
5 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 6
6 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 4
7 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 8
8 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
9 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 1
10 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 2
11 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 2
12 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
13 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 2
14 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 8
15 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 2
16 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 7
17 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
18 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
19 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
20 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 0
21 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี 10
22 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 1
23 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 0
24 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 3
25 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 0
26 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ 2
27 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 2
28 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 0
29 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 0
30 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท 7
31 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 3
32 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 0
33 20996 ด.ญ.ณัฐพัช บัวคลี่คลาย 0
34 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ 6
35 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส 4
36 20999 ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา 22
37 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 15
38 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 0
39 21002 ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี 10
40 21003 ด.ญ.มณฑิรา แจ่มแสง 0
41 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม 8
42 21005 ด.ญ.สุดนภา สีหอม 8
43 21006 ด.ญ.สุธารินี พันธกัน 10
44 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 0
45 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 0
46 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ 7
รวม: 178
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 6
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 10
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 11
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 1
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 9
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 5
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 9
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 8
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 11
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 21
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 10
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 10
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 9
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 10
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 8
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 10
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 10
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 9
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 8
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 10
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 10
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 6
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 2
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 10
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 10
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 13
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 10
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 11
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 10
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 12
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 7
32 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 20
33 21045 ด.ญ.นันทนา เมืองเฉลิม 10
34 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 17
35 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 17
36 21049 ด.ญ.ศริญญา วันปีดา 9
37 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 10
38 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 10
39 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 17
40 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 10
41 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 10
42 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ 2
43 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 12
44 21057 ด.ญ.อาริสา ถาระไพ 2
45 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 10
46 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 12
รวม: 454
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ 5
2 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 8
3 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 12
4 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 9
5 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 7
6 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 4
7 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 2
8 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 8
9 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 8
10 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 4
11 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 11
12 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 12
13 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 3
14 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 9
15 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 12
16 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 9
17 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 6
18 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 3
19 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี 11
20 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 17
21 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 8
22 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 12
23 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 8
24 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 4
25 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 10
26 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 6
27 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 0
28 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 8
29 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 8
30 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 21
31 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 8
32 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 10
33 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 11
34 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 11
35 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 6
36 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 7
37 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 10
38 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 10
39 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 10
40 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 8
41 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 8
42 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 8
43 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 9
44 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 8
45 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 10
46 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 171
47 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 11
48 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 7
รวม: 568
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 8
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 10
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 5
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 10
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 9
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 5
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 13
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 5
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 11
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 7
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 5
12 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 10
13 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 11
14 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 10
15 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 6
16 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 9
17 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 19
18 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 7
19 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 17
20 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 10
21 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 5
22 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 15
23 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 5
24 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 7
25 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 6
26 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 7
27 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 11
28 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 10
29 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 7
30 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 11
31 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 9
32 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 11
33 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 8
34 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 11
35 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 10
36 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 10
37 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 9
38 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 11
39 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 19
40 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 11
41 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 17
42 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 13
43 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 14
44 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 6
45 21229 ด.ญ.ชนินาฏ วิริยะดิลก 17
รวม: 447
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูกฤษฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 2
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 1
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 1
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 3
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 15
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 185
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 0
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 2
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 60
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 12
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 5
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 3
15 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 19
16 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 2
17 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 7
18 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 1
19 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 2
20 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 2
21 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 6
22 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 7
23 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 2
24 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 3
25 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 4
26 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 1
27 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
28 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 4
29 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 6
30 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 67
31 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 2
32 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 19
33 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 4
34 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 17
35 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 3
36 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 122
37 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 109
38 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 24
39 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 4
40 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 2
41 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 14
42 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 4
43 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 14
44 21219 ด.ญ.จิราภรณ์ เทแก้ว 16
45 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ 3
รวม: 779
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 33
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 2
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 2
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 1
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 1
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 4
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 1
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 11
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 2
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 7
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 2
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 1
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 1
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 6
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 3
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 3
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 6
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 7
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 5
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 3
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 3
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 2
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 4
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 5
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 2
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 4
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 20
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 4
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 51
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 12
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 2
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 4
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 5
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 2
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 6
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 3
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 8
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 1
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 1
45 21182 ด.ช.ภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
รวม: 243
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 4
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 8
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 11
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 12
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 8
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 6
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 1
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 15
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 2
10 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
11 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 11
12 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 2
13 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
14 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 10
15 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
16 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 9
17 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 1
18 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 3
19 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
20 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 5
21 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 16
22 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 1
23 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 1
24 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 4
25 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 19
26 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
27 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 8
28 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 16
29 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 8
30 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 18
31 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 1
32 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 17
33 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 10
34 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 4
35 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 4
36 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 41
37 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 24
38 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 10
39 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 22
40 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 4
41 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 19
42 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 4
43 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 8
44 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 9
45 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 10
46 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 3
รวม: 392
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 2
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 2
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 5
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 19
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 1
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 3
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 1
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 4
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
13 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 5
14 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
15 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 5
16 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
17 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 7
18 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
19 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 5
20 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
21 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
22 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 5
23 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
24 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
25 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
26 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 5
27 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
28 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 3
29 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 4
30 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
31 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 4
32 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 4
33 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
34 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 4
35 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 2
36 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 8
37 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 2
38 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 3
39 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 2
40 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
41 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 1
42 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 4
43 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 4
44 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
45 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
46 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 6
47 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 2
48 21220 ด.ช.อภิวัฒน์ สุติยะวัน 0
รวม: 125
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 2
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 2
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 7
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 4
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 2
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 1
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 1
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 1
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 2
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 2
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 1
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 1
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 2
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 3
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 2
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 2
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 2
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 2
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 1
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 2
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 1
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 1
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 4
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 3
37 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
38 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
39 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 1
40 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
41 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 1
42 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
43 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
44 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 3
45 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
46 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 1
47 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 0
48 21223 ด.ญ.กิติยา จันทวัฒน์ 0
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 8
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 14
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 8
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 3
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 8
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 23
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 23
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 8
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 9
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 17
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 7
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 9
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 8
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 7
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 21
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 3
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 22
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 11
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 8
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 10
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 17
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 10
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 12
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 8
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 11
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 9
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 7
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 8
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 9
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 10
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 5
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 18
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 13
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 8
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 11
รวม: 383
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 1
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 2
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 1
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 1
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 1
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 4
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 1
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 1
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 1
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 5
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 1
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 7
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 1
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 1
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 4
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 1
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 3
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 3
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 3
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 1
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 1
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 4
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 2
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 2
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 3
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 1
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 5
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 1
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 1
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 1
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 2
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 1
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 1
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 1
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 1
รวม: 71
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูอรนุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 11
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 7
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 9
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 11
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 7
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 6
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 7
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 7
9 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 10
10 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 7
11 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 8
12 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 7
13 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 6
14 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 8
15 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 11
16 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 13
17 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 11
18 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 9
19 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 7
20 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 1
21 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 11
22 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 10
23 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 11
24 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 12
25 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 10
26 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 11
27 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 7
28 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 10
29 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 14
30 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 10
31 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 11
32 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 4
33 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 5
34 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 5
35 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 4
36 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 6
37 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 5
38 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 12
39 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 10
40 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 14
41 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 8
42 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 5
43 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 6
44 21197 ด.ญ.ชนกกรณ์ ผายรัศมี 11
รวม: 375
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 10
2 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 16
3 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 12
4 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 12
5 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 12
6 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 23
7 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 10
8 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 11
9 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 12
10 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 0
11 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 12
12 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 13
13 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 12
14 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 12
15 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 15
16 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 2
17 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 4
18 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 8
19 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 13
20 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 12
21 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 6
22 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 6
23 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 13
24 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 11
25 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 12
26 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 10
27 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 5
28 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 9
29 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 12
30 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 15
31 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 12
32 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 13
33 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 12
34 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 11
35 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 10
36 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 5
37 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 12
38 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 12
39 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 12
40 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 12
41 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 6
รวม: 437
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 7
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 11
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 12
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 1
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 13
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 15
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 16
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 11
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 12
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 10
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 5
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 11
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 11
16 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 3
17 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
18 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 2
19 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 3
20 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 8
21 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 3
22 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 14
23 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 7
24 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 10
25 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 9
26 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 11
27 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 15
28 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 17
29 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 9
30 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 5
31 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 9
32 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 17
33 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 15
34 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 11
35 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 19
36 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 13
37 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 14
38 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 18
39 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 13
40 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 11
41 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 20
42 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 7
43 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 10
44 21128 ด.ช.ออมศิลป์ น้อยห้างหว้า 22
รวม: 453
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูปราโมทย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 7
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 6
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 6
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 6
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 6
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 6
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 0
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 3
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 10
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 5
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 4
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 5
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 0
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 3
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 7
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 2
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 1
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 10
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 8
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 1
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 8
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 12
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 3
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 7
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 7
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 2
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 1
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 4
32 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 10
33 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 14
34 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 5
35 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 3
36 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 2
37 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 4
38 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 2
39 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 1
40 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 5
41 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 4
42 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 6
43 21195 ด.ญ.ทิพย์กฤตา โฮ้ไทย 10
44 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 6
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 11
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 13
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 8
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 3
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 20
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 1
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 13
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 3
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 7
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 15
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 9
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 8
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 4
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 14
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 3
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 12
18 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 4
19 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 10
20 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 4
21 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 9
22 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 7
23 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 2
24 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 10
25 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 9
26 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 9
27 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 5
28 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 9
29 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 10
30 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 6
31 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 6
32 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 13
33 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 10
34 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 10
35 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 3
36 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 13
37 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 11
38 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
39 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 11
40 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 4
41 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 3
42 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน 8
43 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย 7
รวม: 337
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 14
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 2
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 8
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 12
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 5
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 1
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 4
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 6
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 4
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 8
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 4
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 6
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 12
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 7
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 17
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 1
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 12
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 5
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 3
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 1
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 1
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 2
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 13
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 2
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 3
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 2
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 8
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 2
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 2
30 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 2
31 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 1
32 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 13
33 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 1
34 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 14
35 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 43
36 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 6
37 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 5
38 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
39 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 12
40 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 2
41 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 3
42 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 13
43 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 3
44 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 1
45 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง 9
รวม: 295
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 0
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 10
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 5
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 9
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 12
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 4
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 5
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 2
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 5
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 16
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 4
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 11
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 15
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 1
15 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 6
16 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 5
17 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 6
18 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 1
19 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 3
20 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 5
21 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 7
22 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 2
23 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 1
24 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 2
25 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 3
26 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 7
27 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 2
28 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 2
29 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 8
30 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 5
31 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 30
32 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 26
33 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 9
34 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 41
35 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 13
36 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 23
37 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 14
38 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 12
39 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 12
40 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 3
41 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 4
42 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 36
43 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 8
44 21189 ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ 14
รวม: 409
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูสุกัญญา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 9
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 0
3 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 5
4 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 7
5 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 7
6 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 11
7 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 3
8 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 6
9 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
10 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 5
11 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 9
12 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 5
13 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 23
14 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 9
15 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 5
16 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 14
17 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 14
18 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 1
19 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 5
20 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 8
21 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 12
22 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 2
23 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 2
24 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 6
25 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 26
26 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 10
27 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 6
28 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 5
29 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 10
30 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 5
31 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 9
32 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 2
33 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 8
34 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 6
35 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 1
36 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 10
37 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 12
38 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 9
39 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 10
40 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 9
41 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 7
42 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 6
43 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 9
44 20543 ด.ญ.รัตติกาล แสนรัตน์ 5
45 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 5
46 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 0
47 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 2
รวม: 349
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 12
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 3
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 4
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 6
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 4
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 1
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 6
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 4
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 5
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 7
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 0
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 9
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 13
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 8
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 4
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 1
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 9
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 1
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 2
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 19
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 10
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 1
24 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 0
25 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 4
26 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 6
27 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 6
28 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
29 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 7
30 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 7
31 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 1
32 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 10
33 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 6
34 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 10
35 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 9
36 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 2
37 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 1
38 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 8
39 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 7
40 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 1
41 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
42 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 1
43 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 1
44 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 3
45 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 0
46 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 10
47 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 9
48 21233 ด.ช.เจษฎาพร แย้มรื่น 0
รวม: 238
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 1
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 14
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 3
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 1
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 5
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 5
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 5
9 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 6
10 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
11 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 1
12 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
13 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 3
14 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 1
15 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 3
16 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 7
17 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
18 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 6
19 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 15
20 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 7
21 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 20
22 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 7
23 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 10
24 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 7
25 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 9
26 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 11
27 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 9
28 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 4
29 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
30 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 10
31 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 7
32 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 9
33 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 4
34 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 4
35 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 3
36 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 10
37 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 5
38 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 1
39 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 7
40 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 10
41 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 11
42 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 2
43 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ 14
รวม: 259
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 6
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 10
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 9
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 8
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 13
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 8
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 3
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 3
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 9
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 3
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 11
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 6
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 4
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 9
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 20
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 6
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 4
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 7
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 2
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 5
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 6
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 5
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 4
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 17
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 4
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 4
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 13
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 7
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 7
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 7
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 12
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 6
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 4
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 11
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 5
36 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 3
รวม: 261
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 12
2 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 15
3 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 16
4 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 7
5 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 15
6 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 16
7 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 3
8 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 27
9 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 15
10 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 18
11 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 19
12 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 11
13 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 18
14 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 16
15 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 15
16 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 23
17 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 18
18 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 19
19 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 22
20 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 17
21 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 15
22 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 12
23 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 16
24 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 18
25 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 16
26 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 16
27 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 29
28 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 12
29 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 24
30 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 13
31 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 20
32 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 14
33 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 19
34 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 15
35 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 12
36 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 15
37 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 16
38 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 0
39 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 14
40 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 13
41 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 4
42 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม 14
รวม: 649
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 3
2 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 13
3 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 71
4 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 10
5 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 11
6 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 8
7 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 15
8 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 2
9 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 9
10 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 11
11 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 7
12 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 5
13 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 12
14 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 8
15 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 12
16 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 8
17 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 9
18 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 7
19 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 7
20 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 7
21 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 8
22 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 8
23 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 12
24 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 9
25 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 8
26 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 9
27 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 18
28 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 6
29 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 8
30 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 3
31 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 9
32 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 8
33 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 10
34 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 9
35 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 4
36 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 6
37 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 9
38 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 8
39 21198 ด.ญ.วรดา สีสืบมา 21
40 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 2
รวม: 410
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 5
2 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
3 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 9
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 1
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 1
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 1
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 6
8 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 6
9 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 9
10 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 3
11 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 4
12 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 9
13 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 7
14 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 6
15 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 11
16 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 13
17 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 9
18 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 9
19 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 4
20 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 1
21 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 11
22 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 4
23 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 1
24 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 2
25 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
26 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 9
27 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 1
28 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 4
29 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 6
30 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 7
31 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 1
32 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 3
33 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 5
34 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
35 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 6
36 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 3
37 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 9
รวม: 188
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 0
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 8
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 2
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 7
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 10
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 6
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 2
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 4
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 5
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 8
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 2
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 2
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 6
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 1
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 11
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 3
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 12
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 4
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 3
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 6
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 4
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 7
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 12
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 3
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 12
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 3
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 3
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 5
35 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 0
36 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
37 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 151
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 4
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 3
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 4
5 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 1
6 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 5
7 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 0
8 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 1
9 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 1
10 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 4
11 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 0
12 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 3
13 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 2
14 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 9
15 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 4
16 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 7
17 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 10
18 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 11
19 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 7
20 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 10
21 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 10
22 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 10
23 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 10
24 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 7
25 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 6
26 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 3
27 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 11
รวม: 144
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 11
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 10
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 4
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 14
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 13
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 3
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 4
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 10
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 10
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 2
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 4
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 13
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 7
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 2
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 6
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 10
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 8
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 1
19 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 2
20 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 5
21 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 2
22 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 3
23 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 4
24 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 8
25 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 5
26 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 10
27 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 8
28 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 11
29 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 11
30 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 9
31 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 10
32 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 10
33 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 10
34 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 7
35 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 8
36 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 10
37 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 7
38 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 6
39 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 10
40 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 13
41 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 11
42 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 8
43 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 9
รวม: 329
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 5
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 2
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 7
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 7
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 8
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 10
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 10
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 6
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 8
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 1
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 9
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 5
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 9
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 6
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 2
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 7
18 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 12
19 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 11
20 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
21 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
22 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 5
23 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 12
24 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 11
25 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 7
26 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 4
27 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 5
28 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 6
29 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 12
30 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 3
31 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 8
32 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 2
33 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 15
34 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 3
35 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 17
36 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 6
37 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 10
38 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 13
39 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 1
40 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 1
41 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 13
42 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 13
43 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 295
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 5
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 2
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 5
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 11
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 3
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 5
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 3
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 5
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 4
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 10
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 12
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 3
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 1
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 10
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 5
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 9
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 1
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 10
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 4
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 8
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 11
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 9
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 5
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 1
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 5
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 4
29 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 2
30 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 4
31 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 3
32 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 8
33 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 9
34 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 1
35 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 8
36 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 7
37 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 4
38 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 5
39 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 13
40 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 7
41 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 4
42 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 8
43 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 2
รวม: 237
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 10
2 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 4
3 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 11
4 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 7
5 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 3
6 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 16
7 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 12
8 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 5
9 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 8
10 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 12
11 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 3
12 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 13
13 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 7
14 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 10
15 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 5
16 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 9
17 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 6
18 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 4
19 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 14
20 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 11
21 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 7
22 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 7
23 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 10
24 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 12
25 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 10
26 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 7
27 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 12
28 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 6
29 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 12
30 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 12
31 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 2
32 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 10
33 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 8
34 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 7
35 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 11
36 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 12
37 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 13
38 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 11
39 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 9
40 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 12
41 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 10
42 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 12
43 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 10
44 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 9
45 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 12
46 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา 10
รวม: 423
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 0
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 0
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 1
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 0
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 0
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 1
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 10
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 0
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 0
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 1
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 0
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 0
22 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 5
23 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 5
24 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 0
25 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
26 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 1
27 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
28 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 0
29 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 7
30 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 4
31 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 3
32 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 1
33 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 3
34 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 5
35 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 3
36 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 6
37 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 9
38 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 4
39 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
40 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 3
41 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
42 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 3
43 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
รวม: 79
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 5
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 7
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 1
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 5
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 2
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 5
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 1
9 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
10 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 1
11 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 0
12 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 5
13 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 0
14 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 6
15 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 8
16 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 8
17 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 12
18 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 10
19 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 5
20 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 5
21 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 8
22 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 3
23 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 9
24 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 4
25 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 5
26 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 2
27 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 5
28 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 10
29 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 3
30 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 3
31 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 12
32 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 6
33 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 9
34 21213 ด.ช.ธนพล สีดาเขียว 9
รวม: 174
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 3
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 15
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 100
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 3
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 10
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 11
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 1
8 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 12
9 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 100
10 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 8
11 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 2
12 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 2
13 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 10
14 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 14
15 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 7
16 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 2
17 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 10
18 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 10
19 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 10
20 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 11
21 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 8
22 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 8
23 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 0
24 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 12
25 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
26 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 9
27 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 7
28 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 13
29 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 9
30 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 7
31 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 2
32 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง 2
รวม: 418
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 6
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 6
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 6
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 1
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 6
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 1
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 1
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 4
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 1
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 1
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 1
14 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 2
15 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 1
16 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 1
17 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 1
18 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 1
19 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 7
20 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 10
21 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 9
22 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 3
23 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 12
24 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 2
25 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 3
26 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 1
27 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 2
28 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 1
29 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 9
30 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 10
31 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 4
32 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 6
33 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 9
34 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 2
รวม: 130
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูธำรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 6
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 6
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 0
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 7
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 3
6 18497 นายภูวดล รังสีชีวชื่น 16
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 7
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 5
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 3
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 9
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 9
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 10
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 8
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 4
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 8
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 5
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 8
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 10
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 7
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 1
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 10
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 11
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 11
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 8
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 2
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 8
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 10
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 4
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 10
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 6
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 9
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 8
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 9
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 9
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 7
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 11
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 10
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
รวม: 285
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 12
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 10
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 1
4 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 13
5 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 12
6 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 11
7 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 6
8 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 11
9 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 11
10 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 11
11 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 10
12 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 10
13 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 12
14 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 11
15 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 10
16 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
17 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 16
18 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 10
19 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 15
20 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 13
21 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 11
22 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 10
23 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 6
24 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 9
25 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 10
26 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 3
27 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 10
28 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 10
29 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 11
30 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 10
31 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 11
32 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 15
33 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 11
34 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 4
35 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
36 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 12
37 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 12
38 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก 14
รวม: 385
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 2
2 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 5
3 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 7
4 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 4
5 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 9
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 4
7 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 6
8 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 9
9 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 5
10 18651 นายสหชาติ จันทศร 3
11 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 4
12 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 5
13 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 8
14 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 5
15 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 3
16 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 8
17 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 6
18 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 3
19 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 9
20 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 1
21 18943 นายจุลเขต อุปละ 4
22 18945 นายชโยดม เจริญผล 6
23 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 5
24 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 2
25 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 7
26 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 9
27 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 2
28 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 2
29 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 1
30 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 2
31 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 10
32 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 4
33 21112 นายธนาทร เรืองอารี 7
34 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 1
35 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 9
36 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 1
37 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 5
38 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 1
รวม: 184
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง 8
2 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ 10
3 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 6
4 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 10
5 18554 นายเอกชัย สุขดี 10
6 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 8
7 18594 นายปริญญา การะเกษ 9
8 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 8
9 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 9
10 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 10
11 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 7
12 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 8
13 18629 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณผา 10
14 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 13
15 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 8
16 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 6
17 18729 นางสาวสุทินา ถาวร 8
18 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 6
19 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 11
20 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 4
21 18849 นายธนกร สายเทพ 7
22 18865 นายศรุติ รักคิด 8
23 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 5
24 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ 7
25 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 6
26 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน 10
27 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 7
28 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 9
29 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย 9
30 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย 2
31 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ 8
32 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 10
33 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 15
34 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 6
35 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี 9
36 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 8
37 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย 10
38 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ 10
39 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 7
40 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 7
41 21134 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนละมัย 12
42 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 8
43 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 12
44 21137 นางสาวอรญา มังโส 10
45 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 9
46 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน 9
47 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 8
รวม: 397
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 2
2 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 5
3 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 6
4 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 10
5 18504 นายสุมานัส เทพวัน 2
6 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 6
7 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
8 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 5
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 10
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 1
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 2
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 3
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 4
14 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 5
15 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 10
16 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 4
17 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
18 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 2
19 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 4
20 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 4
21 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 3
22 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 5
23 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 8
24 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 8
25 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 6
26 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 6
27 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 4
28 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 10
29 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 4
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 2
32 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 7
33 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 6
34 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ 4
35 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 6
36 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 5
37 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 6
38 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 4
39 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 1
40 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 2
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 1
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 3
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 3
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 2
45 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 11
รวม: 205
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 6
2 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 1
3 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 8
4 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 4
5 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
6 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
7 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
8 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 5
9 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 5
10 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
11 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
12 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 3
13 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 6
15 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
16 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
17 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
18 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 3
19 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 6
20 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
21 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 6
22 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 6
23 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
24 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 1
25 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
26 19000 นายอดิศร สุขท่า 6
27 19001 นายอนุชา ชื่นชม 3
28 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 3
29 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 6
30 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
31 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
32 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
33 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
34 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
35 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 2
36 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 2
37 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 4
38 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
39 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
40 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
41 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 1
42 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 6
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 12
4 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
5 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
6 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 11
7 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 5
8 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 7
9 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 7
10 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 2
11 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 7
13 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 0
14 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 10
15 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 6
16 18738 นายคุณากร แสงนาค 8
17 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
18 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 1
19 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 6
20 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 19
21 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 6
22 18794 นายธนพล เลิศไธสง 1
23 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 9
24 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 7
25 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 7
26 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 10
27 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 1
28 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 5
29 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 0
30 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
31 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 7
32 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 6
33 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 7
34 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 6
35 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 6
36 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
37 21159 นายเจษฎากร ชาลี 9
38 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
39 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
40 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 9
41 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 8
42 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 5
43 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 7
44 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 8
45 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 2
46 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 6
47 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 5
รวม: 246
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 8
2 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 9
3 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 9
4 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 10
5 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 9
6 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 9
7 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 6
8 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 5
9 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 3
10 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 1
11 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 16
12 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 7
13 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 18
14 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 32
15 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 8
16 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 14
17 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 8
รวม: 172
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 5
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 5
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 5
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 6
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 7
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 6
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 3
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 3
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 3
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 7
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 5
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 5
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 5
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 4
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 4
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 8
17 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 9
18 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 6
19 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 2
20 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 6
21 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
22 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 3
23 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 3
24 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
25 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 11
26 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 5
27 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 3
28 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 4
29 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 5
30 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 11
31 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 3
32 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 10
33 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 10
34 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 10
35 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 3
36 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 4
37 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 5
38 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 4
39 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 4
40 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 4
41 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 4
รวม: 231
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 4
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 6
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 6
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 12
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 7
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 5
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 4
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 12
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 15
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 5
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 4
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 3
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 2
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 2
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 4
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 2
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 4
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 4
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 3
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 2
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 2
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 5
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 6
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 5
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 4
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 7
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 10
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 9
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 12
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 0
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 3
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 3
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 4
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 2
35 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 4
36 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 4
37 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 0
38 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 0
39 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 4
40 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 0
41 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 12
42 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 2
43 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 4
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 6
รวม: 214
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูถาวร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 7
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 6
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 8
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 3
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 4
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 2
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 5
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 4
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 1
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 6
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 10
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 9
13 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 2
14 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 4
15 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 5
16 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 7
17 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 12
18 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 4
19 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 6
20 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 4
21 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 8
22 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 7
23 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 12
24 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 3
25 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 6
26 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 10
27 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ 3
28 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 4
29 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 8
30 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 7
31 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 7
32 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 5
33 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 10
34 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 9
35 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 8
36 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 7
37 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 9
38 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 11
39 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 9
40 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 6
41 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 2
42 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 9
43 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 5
44 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 6
45 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 6
รวม: 286
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูณัฐสิทธิ์ คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 3
2 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
3 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 1
4 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 5
5 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 1
6 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 7
7 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 5
8 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 3
9 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 0
10 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 2
11 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 2
12 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 2
13 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
14 18126 นางสาวทักษินา กันทา 6
15 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 1
16 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
17 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
18 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 4
19 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
20 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 7
21 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 2
22 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 6
23 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 3
24 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 3
25 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 7
26 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
27 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 3
28 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 3
29 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 0
30 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 1
31 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 7
32 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 9
33 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 7
34 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 7
35 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 5
36 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 6
37 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
38 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 11
39 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 6
40 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 6
41 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 0
42 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 8
43 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 2
44 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล 1
45 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ 1
รวม: 163
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 10
2 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 4
3 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 5
4 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 3
5 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 8
6 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 8
7 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 6
8 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 2
9 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 8
10 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 9
11 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 8
12 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 8
13 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 4
14 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 8
15 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 0
16 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 2
17 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 4
18 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 7
19 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 9
20 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 11
21 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 4
22 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 4
23 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 7
24 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 5
25 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 5
26 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 10
27 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 8
28 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 6
29 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 8
30 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 8
31 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 7
32 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 8
33 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 6
34 20452 นายธนกร บ้านด่าน 1
35 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 10
36 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 8
37 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 4
38 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 9
39 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม 7
40 21203 นางสาวศจี ศาสตร์ประเสริฐ 10
รวม: 259
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ คุณครูกัญชรส กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 10
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 4
3 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 6
4 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 6
5 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 7
6 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 11
7 18059 นายสนั่น นิลโต 9
8 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 7
9 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 11
10 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 10
11 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 2
12 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 11
13 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 7
14 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 12
15 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 11
16 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 11
17 18236 นางสาวศมลพักตร์ เรือนเงิน 12
18 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 12
19 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 11
20 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 13
21 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 14
22 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 8
23 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 12
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 10
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 8
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 12
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 9
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 8
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 11
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 12
31 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 14
32 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 13
33 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 12
34 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 9
35 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 6
36 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 11
37 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 12
38 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 10
39 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 2
40 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 10
41 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 11
42 20422 นางสาววรัญญา คำภู 12
43 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 12
รวม: 421
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
3 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 5
4 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
5 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
6 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 1
7 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 9
8 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 9
9 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 11
10 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 0
11 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
12 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 3
13 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 1
14 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
15 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
16 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 4
17 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
18 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
19 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 8
20 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
21 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 1
22 18367 นายชวิศ มาภา 1
23 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 6
24 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 1
25 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
26 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 6
27 20426 นายสันทัด ชาน้อย 4
28 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 1
29 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 0
30 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 7
31 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 5
32 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 1
33 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 3
34 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
35 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 0
รวม: 94
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา คุณครูเตชสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 6
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 8
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 6
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 7
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 4
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 15
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 7
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 8
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 15
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 6
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 25
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 8
13 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 1
14 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 9
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 8
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 8
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 6
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 8
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 1
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 8
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 2
รวม: 166
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ คุณครูโชติกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 5
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 5
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 3
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 6
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 5
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 4
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 7
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 6
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 7
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 7
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 4
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 7
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 7
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 4
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 7
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 7
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 5
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 7
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 3
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 2
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 9
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 5
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 6
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 8
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 5
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 3
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 5
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 6
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 11
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 9
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 5
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 5
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 7
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 7
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 3
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 8
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 2
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 6
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 8
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 0
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 3
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 5
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 6
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 2
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 3
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 5
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 2
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 6
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 3
รวม: 264
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 9
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 10
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 6
4 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 7
5 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 7
6 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 5
7 17343 นายณัฐชัย นาคสุข 8
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 4
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 6
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 7
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 6
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 4
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 6
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 7
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 7
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 0
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 7
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 7
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 7
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 6
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 4
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 2
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 9
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 8
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 5
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 10
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 5
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 7
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 0
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 10
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 8
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 5
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 7
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 5
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 7
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 4
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 8
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 5
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 3
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 7
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 4
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 5
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 2
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 6
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 1
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 5
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 6
48 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 4
49 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 2
50 20548 นางสาวณัฐฐยา คำหริ่ม 6
รวม: 286
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูอรรถสิทธิ์ คุณครูดาราพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 8
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 2
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 1
5 17354 นายไรวินท์ บัวดี 2
6 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 1
7 17359 นางสาวกนกอร สามสี 13
8 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 5
9 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 10
10 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 6
11 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 3
12 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 5
13 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 5
14 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 4
15 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 6
16 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 8
17 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 6
18 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 2
19 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 10
20 17426 นายปริญญา สรวลเส 2
21 17431 นายศุภชัย ขันลุน 2
22 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
23 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 2
24 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 11
25 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 3
26 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 8
27 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 5
28 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 3
29 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 5
30 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 4
31 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 10
32 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 10
33 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 6
34 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 6
35 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 11
36 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 3
37 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 9
38 19702 นายผดุงพล มูลจันที 1
39 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 5
40 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 5
41 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 5
42 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 4
43 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 10
44 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 3
45 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 3
46 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 4
47 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 1
รวม: 259
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 2
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 1
3 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 12
4 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 10
5 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 8
6 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
7 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 2
8 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 12
9 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
10 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 8
11 17500 นายภาสกร นาสมใจ 9
12 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 11
13 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 0
14 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 11
15 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 15
16 17531 นายปัญญา สมาธิ 7
17 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
18 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 0
19 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 7
20 17556 นางสาวพรประภา จันดี 6
21 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 3
22 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 9
23 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 3
24 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 11
25 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 6
26 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 9
27 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 11
28 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 11
29 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 3
30 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 5
31 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 11
32 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 0
33 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 8
34 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 7
35 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 6
36 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 2
37 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 11
38 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 11
39 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 2
40 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 5
41 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 6
42 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 1
43 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 1
44 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 3
45 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ 6
46 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 6
รวม: 285
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 5
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 1
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 10
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 10
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 1
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 0
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 0
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 10
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 1
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 8
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 1
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 7
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 3
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 4
15 17623 นางสาววิภา สุรศร 6
16 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 6
17 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 0
18 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 2
19 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 2
20 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 1
21 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 1
22 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 1
23 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 2
24 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 6
25 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 9
26 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 4
27 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 2
28 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 7
29 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 2
30 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 0
31 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 6
32 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 0
33 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 7
34 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 2
35 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 7
36 19727 นายวโรดม แทนไทย 1
37 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 1
38 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 2
39 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 5
40 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 2
41 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 6
42 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 4
43 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 1
44 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 7
45 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 4
46 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 1
47 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 2
รวม: 170
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 3
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 2
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 1
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 8
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 8
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 9
7 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 8
8 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 9
9 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 9
10 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 6
11 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 4
12 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 2
13 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 2
14 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
15 17496 นายพงศธร มุลทา 6
16 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 3
17 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 0
18 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 7
19 17663 นายสุริยา มีลา 2
20 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 1
21 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 1
22 17709 นายภากร มูลทองหลวง 2
23 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 1
24 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 2
25 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 2
26 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
27 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 2
28 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 1
29 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
30 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 4
31 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 3
32 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 1
33 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 1
34 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 1
35 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 2
36 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 1
37 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 6
38 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 7
39 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 1
40 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 2
41 21214 นางสาวมินตรา พัชรวงษา 7
รวม: 139
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 5
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 2
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 8
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 1
5 17342 นายชุติชัย บรรจง 4
6 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 7
7 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 6
8 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 0
9 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 4
10 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 4
11 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 4
12 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 4
13 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 8
14 17527 นายธงชัย แซ่อือ 2
15 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 7
16 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 3
17 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 5
18 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 6
19 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 8
20 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 7
21 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 8
22 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 3
23 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 7
24 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 2
25 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 10
26 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 10
27 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 8
28 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 4
29 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 2
30 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 6
31 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 10
32 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 4
33 19759 นายธีรพล พรมบุตร 2
34 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 6
35 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 0
36 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 4
37 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 1
38 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 4
39 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 8
40 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 2
41 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 5
42 19848 นางสาวจิราภรณ์ ขันดี 6
43 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 5
44 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 212
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 12
2 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 9
3 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 5
4 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 8
5 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 12
6 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 5
7 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 13
8 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 5
9 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 5
10 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 3
11 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 7
12 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 10
13 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 7
14 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 10
15 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 10
16 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 7
17 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 10
18 19776 นายรัชพล ดวงใจ 5
19 19779 นายธนกร วิริยะกัน 11
20 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 7
21 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 7
รวม: 168
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 2,500 คน

ค้างส่ง 29122559

วิธีค้นหาหนังสือที่ต้องการจากห้องสมุดใดใดก็ได้

ถ้าครูลืมทำสถิติ เช็คเองได้ที่ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63

ขอร้องให้ยืมที่ห้องสมุดเกิน 12 เล่มนะคะ (ถึงตัดที่ 10 เล่มเหมือนเดิมก็ตาม) กันความแอเร่อ ที่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ใครยืมเยอะ ๆ เช่น 20 เล่ม ต่อเดือน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรหรู แบบที่เขารับกัน ปลายเทอมที่แล้ว

อ่านนี่ค่ะ แล้วจะเข้าใจเหตุผล และวิธีการ ทั้งหมด https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1131364730266141

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 29/12/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
2 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
3 09/11/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0012725 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
4 09/11/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0019479 ปริศนานานาสัตว์
5 10/11/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0012896 หญิงดี
6 10/11/2559 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา ม.6/2 0037903 เฉลยแนวข้อสอบเข้า ร.ร นายสิบทหารบก (130฿)
7 14/11/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0023874 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
8 15/11/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
9 16/11/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0023974 ฉันไม่ยอม : Problems
10 16/11/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0012564 การ์ตูนวิทยาศาสตร์
11 16/11/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
12 16/11/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
13 17/11/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0011074 สังข์ศิลป์ชัย
14 18/11/2559 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.6/5 0015274 คลองและเส้นทางเดินเรือในอดีต
15 18/11/2559 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ ม.6/4 0040927 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ (100฿)
16 18/11/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
17 22/11/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0012989 เสด็จประพาสต้น
18 22/11/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0039203 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ผ่าสมองสยองเกล้า (135฿)
19 23/11/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0037667 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก (159฿)
20 23/11/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0020913 อิเหนา, ลักษณวงศ์, สมุทรโฆษ
21 23/11/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0039697 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
22 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.5/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
23 23/11/2559 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ ม.5/4 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
24 24/11/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0002917 ชู้รักของไอเซนฮาวร์
25 28/11/2559 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.5/7 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
26 28/11/2559 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.5/4 0025438 มันนีย์มอนสเตอร์ สอนหนูให้รวย
27 28/11/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0017054 บริษัทกำจัดขโมย
28 28/11/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0025137 ความสุขในทุกอิริยาบถ
29 28/11/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0017332 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
30 28/11/2559 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ ม.4/7 0039773 38 เมนูชีวจิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ (235฿)
31 05/12/2559 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา ม.6/2 0038546 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (139฿)
32 05/12/2559 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.5/4 0024062 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
33 05/12/2559 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.5/4 0024223 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
34 06/12/2559 17939 นางสาวจินตนา เสนสม ม.5/1 0035594 นิทานชาดกสำหรับเด้กและเยาวชน
35 06/12/2559 17955 นางสาวอริสา มะโนรา ม.5/1 0040603 วัวจอมพลัง ปิยวาจา : นันทิวิสาลชาดก (35฿)
36 06/12/2559 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน ม.5/4 0003445 เปิดโลกบรรพชน
37 06/12/2559 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.5/4 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
38 06/12/2559 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ ม.4/5 0017526 พญานาค
39 06/12/2559 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต ม.4/1 0020119 คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1
40 06/12/2559 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด ม.4/3 0038919 Born to be ทันตะ (259฿)
41 06/12/2559 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข ม.4/3 0037059 แก็งป่วนก๊วนคณิต ตอน ไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
42 07/12/2559 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.5/6 0018543 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
43 08/12/2559 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง ม.4/6 0021178 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง ผลไม้เศรษฐกิจพิชิตเงินล้าน
44 08/12/2559 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.6/7 0012711 สิทธิธนู
45 08/12/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0019867 ร้อยคำประพันธ์ในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ
46 09/12/2559 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.6/7 0022744 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
47 09/12/2559 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน ม.5/1 0037848 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ (139฿)
48 09/12/2559 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.5/3 0040650 นิทานเวตาล เล่ม 4 (189฿)
49 09/12/2559 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.5/5 0017971 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
50 09/12/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0021303 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
51 09/12/2559 18367 นายชวิศ มาภา ม.5/7 0037497 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
52 09/12/2559 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.4/4 0037793 พระนางพิมพา ฉบับการ์ตูน (139฿)
53 09/12/2559 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล ม.4/3 0037182 มาเลเซีย (170฿)
54 13/12/2559 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ ม.6/1 0037814 นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกโลก (209฿)
55 13/12/2559 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ม.6/3 0036601 ทำไม? ที่มาที่ไปของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ (180฿)
56 13/12/2559 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี ม.5/1 0036829 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน (295฿)
57 13/12/2559 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ ม.5/1 0038929 ลาฟลอร่า รัสเซีย สุดยอด (169฿)
58 13/12/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0021684 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
59 13/12/2559 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน ม.4/1 0035380 เล่าเรื่องอิเหนา
60 13/12/2559 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.4/7 0019206 ตามรอยโหมโรง
61 13/12/2559 18794 นายธนพล เลิศไธสง ม.4/7 0020714 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
62 13/12/2559 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.4/1 0017094 พ่อมดแห่งเอิร์ธซี 4 ตอน เทนาร์..เทฮานู และบรมครูผู้วิเศษ
63 13/12/2559 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.4/8 0016814 บทอาขยานที่เคยจับใจ จาก18วรรณคดีชิ้นเอกของไทย
64 13/12/2559 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.5/4 0023275 People and the Sea
65 13/12/2559 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา ม.6/6 0038806 Jack and the Beanstalk แจ็กผู้ฆ่ายักษ์ (79฿)
66 13/12/2559 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น ม.6/4 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
67 13/12/2559 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา ม.6/4 0034370 ลบริ้วรอยจุดด่างดำบนใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม
68 14/12/2559 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.6/2 0037751 กบนอกกะลา เล่ม 86 อัจฉริยะสมองกลหุ่นยนต์ไทย (180฿)
69 14/12/2559 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ ม.6/1 0013880 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
70 14/12/2559 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.6/7 0012677 ทุ่งดอกไม้
71 14/12/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
72 14/12/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
73 14/12/2559 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.5/1 0022701 การถนอมอาหาร
74 14/12/2559 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ ม.5/1 0039790 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
75 14/12/2559 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.4/5 0020980 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
76 14/12/2559 21148 นายภีมพล วงษาภักดี ม.4/6 0020903 ลิเกไทย
77 15/12/2559 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง ม.6/6 0019908 ฟุตบอล (65฿)
78 15/12/2559 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.6/6 0007197 ป้องกัน รู้จัก รักษา มะเร็ง
79 15/12/2559 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน ม.6/6 0012350 ลูกเอย…ลูกรัก
80 15/12/2559 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ ม.6/6 0040210 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว (2) (100฿)
81 15/12/2559 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.5/3 0024507 ระฆังขับขานที่มีเดียพาร์ค
82 15/12/2559 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ ม.5/3 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
83 15/12/2559 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ ม.5/2 0038080 DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด (149฿)
84 15/12/2559 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก ม.5/5 0004445 ไม้ใบ
85 15/12/2559 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ ม.4/1 0011330 นิราศเกาหลี
86 15/12/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
87 15/12/2559 18657 นางสาวกนกพร ยังดี ม.4/3 0017717 กาพย์เห่เรือ
88 15/12/2559 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ม.6/1 0038744 แผนลวงสะท้านโลก (355฿)
89 15/12/2559 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.5/2 0038091 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
90 15/12/2559 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท ม.6/1 0038932 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 1 ตอน สนุกกับประโยคภาษาอังกฤษ (195฿)
91 15/12/2559 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.6/5 0035665 จักรวรรดิโรมันและซีซาร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 5
92 15/12/2559 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.6/6 0038280 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
93 15/12/2559 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง ม.6/6 0023894 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
94 15/12/2559 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.6/6 0019801 แบดมินตัน (58฿)
95 15/12/2559 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.6/2 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
96 16/12/2559 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ ม.6/3 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
97 16/12/2559 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ ม.6/3 0016676 ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน
98 16/12/2559 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.6/4 0009941 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
99 16/12/2559 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ ม.5/2 0038548 เจ้าสัวฝึกหัด 1 ตอนเงินคืออะไรและมาจากไหน (99฿)
100 16/12/2559 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ ม.5/1 0040827 The Insider เล่ม 3 ตอนศึกข้ามมิติ (200฿)
101 16/12/2559 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา ม.5/6 0010796 เครื่องถ้วยในประเทศไทย
102 16/12/2559 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว ม.4/1 0036080 ค้นคำข่าว
103 16/12/2559 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด ม.4/5 0037262 การทดลองแสนสนุก (60฿)
104 16/12/2559 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ ม.4/3 0036763 แก็งซ่าท้าทดลอง 5 การประลองไฟฟ้า (165฿)
105 16/12/2559 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม ม.6/3 0021079 การปลูกและขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์
106 16/12/2559 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.6/5 0022912 วิกฤติการเงินสะท้านโลก (168฿)
107 16/12/2559 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ ม.6/7 0017583 เกิดเป็นหมอ
108 16/12/2559 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน ม.5/2 0016214 นกแขกเต้าสองพี่น้อง
109 16/12/2559 21112 นายธนาทร เรืองอารี ม.4/3 0038113 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศ (139฿)
110 16/12/2559 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน ม.5/4 0024065 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
111 20/12/2559 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ ม.6/3 0036133 ค๊องคิชิ หมาจิ้งจอกเดียวดายแห่งบ้านเนิน
112 20/12/2559 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล ม.6/6 0000514 กติกาการแข่งขัน ยิมนาสติคส์ (หญิง)
113 20/12/2559 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.5/2 0038173 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง (139฿)
114 20/12/2559 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น ม.5/3 0040055 แก้วจอมแก่น (165฿)
115 20/12/2559 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก ม.4/5 0021982 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน กอริลลาผีสิง
116 20/12/2559 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ ม.4/5 0036915 หนึ่งจิ๋วสองเบิ้มผจญภัยข้ามลำน้ำ (75฿)
117 20/12/2559 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล ม.6/3 0024617 ม้าขาวแห่งเซนเนอร์
118 20/12/2559 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา ม.6/1 0013672 สหภาพยุโรป
119 20/12/2559 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง ม.6/1 0026349 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
120 20/12/2559 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข ม.6/6 0005912 พืชพรรณไม้มงคล
121 20/12/2559 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง ม.5/5 0011939 คดี 6 ตุลา ลบรอยประวัติศาสตร์เลือด
122 20/12/2559 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.5/2 0005926 สุภาษิตของกวีเอกกรุงสยาม
123 20/12/2559 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ ม.5/3 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
124 20/12/2559 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช ม.5/4 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
125 21/12/2559 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.6/5 0026400 ฟุตบอล (80฿)
126 21/12/2559 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.6/3 0020576 เก็บตกกรุงสยาม
127 21/12/2559 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ ม.6/3 0040484 อัจฉริยะ 100 หน้า สามก๊ก (175฿)
128 21/12/2559 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.6/5 0026375 การบริหารกายและจิตแบบชิกง
129 21/12/2559 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด ม.6/5 0026412 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด เบเกอรี่
130 21/12/2559 17663 นายสุริยา มีลา ม.6/6 0022624 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
131 21/12/2559 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ ม.5/3 0037959 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา (199฿)
132 21/12/2559 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี ม.5/5 0040207 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ (1) (100฿)
133 21/12/2559 18333 นายพีรพล พิมพ์แก ม.5/2 0014336 ยืดหยุ่นและยิมนาสติก
134 21/12/2559 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต ม.4/6 0036654 ปรัชญาชีวิต แนวคิดและบุคลิกภาพ (50฿)
135 21/12/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
136 21/12/2559 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย ม.4/3 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
137 21/12/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0000735 บทละครเรื่องระเด่นลันได
138 21/12/2559 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร ม.4/7 0011261 แสงโสม
139 21/12/2559 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ ม.5/6 0037683 นามานุกรม รามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (180฿)
140 21/12/2559 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง ม.6/5 0037668 มาร์โค โปโล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ (159฿)
141 21/12/2559 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ ม.6/6 0040881 รับมือภัยแล้ง (100฿)
142 21/12/2559 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ ม.5/2 0001135 โรคภัยไข้เจ็บ
143 21/12/2559 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล ม.5/5 0035419 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
144 21/12/2559 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว ม.5/8 0010922 หนังใหญ่และหนังตลุง
145 21/12/2559 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย ม.5/5 0020031 เล่ารเองวรรณคดีไทย นิราศเมืองเพชร
146 21/12/2559 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ ม.5/5 0013018 ข้าวเกรียบว่าว
147 21/12/2559 20527 นายธนเดช แสงทับสอน ม.6/6 0004987 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
148 21/12/2559 20544 นายกวิน เรืองศิริ ม.5/8 0038272 สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะและ IQ ดี (165฿)
149 22/12/2559 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ ม.5/5 0038392 อ่านสนุก ปลุกสำนึก (90฿)
150 22/12/2559 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม ม.4/8 0025236 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร (60฿)
151 22/12/2559 20452 นายธนกร บ้านด่าน ม.5/5 0037136 กบนอกกะลา : อควาเรียม ดำดิ่งชีวิตทะเลบนดอย เล่ม 64 (180฿)
152 22/12/2559 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด ม.4/5 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
153 26/12/2559 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล ม.6/7 0025232 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
154 26/12/2559 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.6/7 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
155 26/12/2559 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา ม.6/7 0012712 สิทธิธนู
156 26/12/2559 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร ม.6/1 0040427 โรคของช่องปากและฟัน (185฿)
157 26/12/2559 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน ม.6/7 0010318 พับผ้าประดับโต็ะอาหาร
158 26/12/2559 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร ม.6/3 0013876 วอลเลย์บอล
159 26/12/2559 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร ม.6/1 0034591 ศัพท์ไทย ใช้คล่อง
160 26/12/2559 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น ม.6/2 0039594 เฉลยแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก (130฿)
161 26/12/2559 17320 นายอมฤต แก้วชัย ม.6/2 0038432 จูเลียส ซีซาร์ บุรุษผู้พิชิตจักรวรรดิ (159฿)
162 26/12/2559 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช ม.6/1 0015411 เงินตราในประเทศไทย
163 26/12/2559 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง ม.6/1 0036103 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี (199฿)
164 26/12/2559 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา ม.6/5 0021379 เทคนิคฉลุกระดาษไข
165 26/12/2559 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ ม.6/1 0037849 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
166 26/12/2559 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ ม.6/1 0035699 วิทยาศาสตร์สุดอี๋
167 26/12/2559 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ ม.6/1 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
168 26/12/2559 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน ม.6/2 0017488 สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกาย สุขภาพดี ผิวพรรณสดใส
169 26/12/2559 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง ม.6/1 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
170 26/12/2559 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ ม.6/2 0034161 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 2 ไทย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (100฿)
171 26/12/2559 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด ม.6/1 0040199 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2) (100฿)
172 26/12/2559 17343 นายณัฐชัย นาคสุข ม.6/2 0025381 เบื้องหลังกรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8
173 26/12/2559 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม ม.6/8 0040015 Why? ฟอสซิล (148฿)
174 26/12/2559 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ ม.6/7 0003491 คู่มือโรคภูมิแพ้
175 26/12/2559 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด ม.6/3 0009154 วันอนามัยโลก
176 26/12/2559 17352 นายพิษณุ อินกอง ม.6/3 0026376 ชุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องแรงและการวัด
177 26/12/2559 17354 นายไรวินท์ บัวดี ม.6/3 0001132 โรคกระเพาะ
178 26/12/2559 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.6/3 0010297 อาหารมังสวิรัติ
179 26/12/2559 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง ม.6/2 0019628 เทคนิคการเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เล่ม 3
180 26/12/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0040106 เรื่องอึ้ง ตะลึงงัน (19฿)
181 26/12/2559 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า ม.6/1 0038882 A Fashion Show for Stella สเตลล่า นางฟ้าแห่งแสงตะวันและจันทรา ตอน พิชิตฝันด้วยมนตราแห่งอาภรณ์ (99฿)
182 26/12/2559 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ ม.6/1 0023244 Oceans
183 26/12/2559 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ ม.6/3 0039872 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
184 26/12/2559 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี ม.6/3 0040662 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม 3 ขุนหลวงพ่องั่ว : กษัตริย์นักรบแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ (159฿)
185 26/12/2559 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี ม.6/1 0038385 มงคลชีวิต 38 ประการ (195฿)
186 26/12/2559 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ ม.6/2 0009150 การรักษาโดยไม่ใช้ยา
187 26/12/2559 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน ม.6/3 0040335 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 6 ม.4-6 (159฿)
188 26/12/2559 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล ม.6/6 0023212 The Black Horse of Camp Cawinga
189 26/12/2559 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ ม.6/4 0040897 ท้าพิสูจน์ตำนานลึกลับ (49฿)
190 26/12/2559 17392 นายเมฑา จันทรเสนา ม.6/6 0039110 How To ดูแลสมอง (119฿)
191 26/12/2559 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม ม.6/1 0036607 บรัดเลย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน : There
192 26/12/2559 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.6/3 0005890 คู่มือก่อนเข้าครัว
193 26/12/2559 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ ม.6/8 0022217 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
194 26/12/2559 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ ม.6/3 0019079 35 ปี แห่งความทรงจำ 2511-2546
195 26/12/2559 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.6/3 0040281 กบนอกกะลา : หมึกบด หมึกหมด (90฿)
196 26/12/2559 17406 นางสาวชวนากร การมากมี ม.6/2 0021225 งานแกะสลัก
197 26/12/2559 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ ม.6/2 0012124 แบดมินตัน
198 26/12/2559 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.6/7 0021305 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
199 26/12/2559 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว ม.6/7 0026585 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
200 26/12/2559 17426 นายปริญญา สรวลเส ม.6/3 0017437 คู่มือปลูกผักสวนครัวเล่ม1
201 26/12/2559 17429 นายวรายุทธ ดีศรี ม.6/7 0014146 แชร์บอล
202 26/12/2559 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง ม.6/7 0018253 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต
203 26/12/2559 17431 นายศุภชัย ขันลุน ม.6/3 0011948 ต้นไม้-ใบหญ้า
204 26/12/2559 17433 นายสมพร จันทร์เปรม ม.6/6 0016674 เสน่ห์คลองรังสิต
205 26/12/2559 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ ม.6/7 0013846 ฟุตบอล (58฿)
206 26/12/2559 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ ม.6/2 0017705 คู่มือการท่องเที่ยว
207 26/12/2559 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา ม.6/6 0017433 กล้วย ช่วยกู้ฐานะเร็วไว :ผลไม้แห่งนักปราชญ์
208 26/12/2559 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร ม.6/6 0015495 เรือ
209 26/12/2559 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง ม.6/6 0004075 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
210 26/12/2559 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ ม.6/6 0020440 เฟิร์น
211 26/12/2559 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ ม.6/6 0004480 การปลูกมะนาว
212 26/12/2559 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.6/6 0014547 ขุนแผน
213 26/12/2559 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี ม.6/3 0034680 การควบคุมกระแสแห่งชีวิต
214 26/12/2559 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด ม.6/4 0026098 ไม้ประดับที่กินได้และพืชสมุนไพร
215 26/12/2559 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ ม.6/4 0021704 เมนูนานาชาติรวมสูตรการปรุงอาหารจากกุ้ง
216 26/12/2559 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.6/4 0039169 เรียนอังกฤษสไตร์เด็กนอก:ตามติดชีวิตประจำวัน (225฿)
217 26/12/2559 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล ม.6/1 0040353 กบนอกกะลา เล่ม 54 ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย (145฿)
218 26/12/2559 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ ม.6/5 0040694 How-To ดูแลสมอง (119฿)
219 26/12/2559 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต ม.6/6 0000553 คำแนะนำและวิธีการเล่นกรีฑา
220 26/12/2559 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย ม.6/6 0005594 งานร้อยดอกไม้
221 26/12/2559 17496 นายพงศธร มุลทา ม.6/6 0013620 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
222 26/12/2559 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ ม.6/6 0007349 บาสเก็ตบอล
223 26/12/2559 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม ม.6/3 0017408 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคอีสาน
224 26/12/2559 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี ม.6/5 0001073 คอนสารบ้านเฮา
225 26/12/2559 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ ม.6/5 0038139 ความปลอดภัยของลูกหลาน (90฿)
226 26/12/2559 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี ม.6/5 0040601 สองพี่น้อง กรรมดีกรรมชั่ว : จุลลนันทิยชาดก (35฿)
227 26/12/2559 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.6/7 0022731 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ (155฿)
228 26/12/2559 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.6/7 0008058 ยียวน ก๊วนสี่ขา
229 26/12/2559 17530 นายปริญญา อิ่มใจ ม.6/7 0022535 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 3
230 26/12/2559 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง ม.6/2 0014985 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
231 26/12/2559 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ ม.6/7 0004915 Money For Sale
232 26/12/2559 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี ม.6/2 0002063 คนอยู่วัด
233 26/12/2559 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.6/4 0013643 เรื่องของน้ำพุ
234 26/12/2559 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.6/4 0039935 เพื่อนซี้ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน (130฿)
235 26/12/2559 17556 นางสาวพรประภา จันดี ม.6/4 0040592 ตำนานภาษิตไทย (120฿)
236 26/12/2559 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม ม.6/4 0039136 อัจฉริยะ 100 หน้า ศิลปะ (165฿)
237 26/12/2559 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.6/4 0013812 ยืดหยุ่นและยิมนาสติก
238 26/12/2559 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี ม.6/8 0022224 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
239 26/12/2559 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ ม.6/2 0010908 ไขปัญหายาไทยสมันไพรรักษาโรค ชุดที่ 3
240 26/12/2559 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา ม.6/1 0040458 พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (119฿)
241 26/12/2559 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล ม.6/8 0017269 นิทานสยาม
242 26/12/2559 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ ม.6/8 0038018 เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 (159฿)
243 26/12/2559 17572 นายสรธร เสาวพรกุล ม.6/8 0014370 ฟุตบอล (65฿)
244 26/12/2559 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ ม.6/8 0037640 สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน (119฿)
245 26/12/2559 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ ม.6/8 0012843 การเมืองเรื่องรัก
246 26/12/2559 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ ม.6/8 0039992 นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม (150฿)
247 26/12/2559 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ ม.6/8 0016446 เรซิ่น
248 26/12/2559 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.6/3 0039096 พูดได้ พูดดี ภาษาเกาหลี (165฿)
249 26/12/2559 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง ม.6/8 0000883 เรื่องของน้ำพุ
250 26/12/2559 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง ม.6/8 0034583 อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก
251 26/12/2559 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี ม.6/1 0037390 Asteroid ดาวมฤตยูล้างโลก (95฿)
252 26/12/2559 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ ม.6/8 0005505 การเขียนภาพและการเขียนกระดานดำทางช่าง
253 26/12/2559 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย ม.6/1 0034858 รู้จักแบงค์ชาติ
254 26/12/2559 17598 นายพิษณุ อำนวย ม.6/1 0036284 ถาม – ตอบรอบรู้ 200 คำถามกับเรื่องอียิปต์
255 26/12/2559 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง ม.6/5 0015931 เเบดมินตัน กฎ ติกา พื้นฐานการเล่น
256 26/12/2559 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย ม.6/3 0040357 กบนอกกะลา เล่ม 19 เรื่องหมูๆที่ไม่หมู (135฿)
257 26/12/2559 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ ม.6/5 0021311 การประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยกระเบื้องโมเสค
258 26/12/2559 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล ม.6/4 0040945 วัยแสบสาแหลกขาด (350฿)
259 26/12/2559 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ ม.6/7 0012788 หัวใจทอง
260 26/12/2559 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ ม.6/2 0022163 ร่างกายของเรา Human Body
261 26/12/2559 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.6/7 0021652 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
262 26/12/2559 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง ม.6/1 0038134 ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร (139฿)
263 26/12/2559 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง ม.6/6 0008354 สุภาษิตและคำคมของกวีเอก สุนทรภู่
264 26/12/2559 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ ม.6/5 0038790 70 ความรู้ กินอยู่ให้ถูกวิธี (49฿)
265 26/12/2559 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว ม.6/5 0011375 เกิดเป็นหมอ
266 26/12/2559 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ ม.6/7 0018710 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
267 26/12/2559 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ ม.6/2 0039769 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งจากไหมพรม (95฿)
268 26/12/2559 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย ม.6/5 0002278 รักบี้ฟุตบอล
269 26/12/2559 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง ม.6/7 0003256 เรื่องของน้ำพุ
270 26/12/2559 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ ม.6/5 0040547 หมีน้อยแพนด้า (95฿)
271 26/12/2559 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช ม.6/2 0013622 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
272 26/12/2559 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย ม.6/5 0020547 งานประดิษฐ์เข็มกลัดจากผ้า
273 26/12/2559 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ ม.6/5 0012287 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
274 26/12/2559 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ ม.6/7 0036967 แบดมินตัน (58฿)
275 26/12/2559 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.6/7 0021698 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
276 26/12/2559 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร ม.6/7 0006115 เกมส์ลับสมอง
277 26/12/2559 17709 นายภากร มูลทองหลวง ม.6/6 0021756 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
278 26/12/2559 17718 นายสมคิด สีทองหลาง ม.6/5 0021127 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
279 26/12/2559 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ ม.6/6 0022331 ซ่อมรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 1
280 26/12/2559 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง ม.6/5 0040113 ไก่ไข่ (195฿)
281 26/12/2559 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน ม.6/6 0038610 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข (139฿)
282 26/12/2559 17754 นายพงศกร สิทธิพวง ม.6/5 0019825 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
283 26/12/2559 17761 นายวทัญญู มีเมฆ ม.6/7 0022796 เค้กมองต์บลังและขนมเกาลัดญี่ปุ่น
284 26/12/2559 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง ม.6/7 0039879 คุณครูที่รัก (100฿)
285 26/12/2559 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ ม.5/8 0025467 พระเวสสันดร
286 26/12/2559 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น ม.6/1 0040539 พ่อแม่ฉันที่หนึ่งเลย (85฿)
287 26/12/2559 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา ม.5/2 0023206 The Evan – Marie
288 26/12/2559 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ ม.5/8 0036804 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 5 (140฿)
289 26/12/2559 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน ม.5/2 0038111 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบิน (139฿)
290 26/12/2559 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน ม.5/8 0022944 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน คาวบอยตัวป่วน
291 26/12/2559 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล ม.5/2 0037694 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน (139฿)
292 26/12/2559 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน ม.5/3 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
293 26/12/2559 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น ม.5/1 0017045 ฝ่าทะเลมรสุม
294 26/12/2559 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง ม.5/1 0022814 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
295 26/12/2559 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม ม.5/2 0040621 นิทานขุนเขา (135฿)
296 26/12/2559 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน ม.5/3 0040676 การ์ตูนความรู้ ประวัติศาสตร์ดลกมหาสนุก : การฟื้นฟูศิลปะวิทยาและการสำรวจทางทะเล (159฿)
297 26/12/2559 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง ม.5/1 0040611 หมูสู้เสือ ความสามัคคี : ตัจฉกสุกรชาดก (35฿)
298 26/12/2559 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง ม.5/1 0040107 ฟิสิกส์ฟิตสมอง (49฿)
299 26/12/2559 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา ม.5/1 0038551 เจ้าสัวฝึกหัด 5 ตอนมือใหม่หัดลงทุน (99฿)
300 26/12/2559 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง ม.5/3 0039204 วิทยาศาตร์โหด มัน ฮา โลกร้อนตอนอวสาน (115฿)
301 26/12/2559 17966 นายทิวากร ชลอเดช ม.5/3 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
302 26/12/2559 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ ม.5/5 0002041 เดือนร้าวแต่ดาวไม่ยอมดับ
303 26/12/2559 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ ม.5/2 0039269 Why? ยานพาหนะ (148฿)
304 26/12/2559 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร ม.5/2 0035685 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
305 26/12/2559 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย ม.5/3 0012324 โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast)
306 26/12/2559 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก ม.5/2 0021851 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
307 26/12/2559 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.5/6 0040655 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3พ่อขุนรามคำแหง 1 : ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย (159฿)
308 26/12/2559 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.5/2 0023252 Sea Life
309 26/12/2559 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน ม.5/2 0019383 เทศกาลระทึกขวัญ
310 26/12/2559 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล ม.5/3 0002029 เต่าเจ้าปู่ตา
311 26/12/2559 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ ม.5/1 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
312 26/12/2559 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา ม.5/2 0026588 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
313 26/12/2559 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ ม.5/2 0020896 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
314 26/12/2559 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด ม.5/2 0026596 เทคนิคสร้างสรรค์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงิน
315 26/12/2559 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี ม.5/1 0001937 เคมี แผนใหม่1,2 (ว 031,ว 032,ว 033 , ว 034, ว 035)
316 26/12/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0039897 ประณีตศิลป์ถิ่นสยาม อลังการงานใบตอง ชุดการห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (195฿)
317 26/12/2559 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ ม.5/2 0038791 ธรรมชาติสุดลี้ลับฉบับอาเซียน (49฿)
318 26/12/2559 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร ม.5/1 0038611 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ (139฿)
319 26/12/2559 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ ม.5/1 0039263 ไม่ยากถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์ (145฿)
320 26/12/2559 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม ม.5/2 0012702 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
321 26/12/2559 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ ม.5/8 0038100 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก (139฿)
322 26/12/2559 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง ม.5/6 0039063 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (169฿)
323 26/12/2559 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย ม.5/5 0026520 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะพร้าว
324 26/12/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0034431 เกมปริศนาเล่นภาษาเล่นคำ
325 26/12/2559 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.5/4 0039283 Why? ปลา (148฿)
326 26/12/2559 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง ม.5/3 0037850 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท (139฿)
327 26/12/2559 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช ม.5/2 0016448 แต่งบ้านสวยด้วยงานโครเชต์
328 26/12/2559 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ ม.5/8 0036291 20 นิทานบ้านสมุนไพร
329 26/12/2559 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง ม.5/2 0021316 ศิลปะการประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยดอกไม้แห้ง
330 26/12/2559 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม ม.5/3 0039231 ไม่ยากถ้าอยากมีมารยาทดี (145฿)
331 26/12/2559 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ ม.5/5 0040047 Why? ถ้ำ (155฿)
332 26/12/2559 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว ม.5/3 0038271 สุขภาพดี หัวจรดเท้า…เช้าจรดเย็น (100฿)
333 26/12/2559 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี ม.5/3 0040545 จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง (75฿)
334 26/12/2559 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น ม.5/3 0034571 ศิลปะการเขียนอย่างมืออาชีพ
335 26/12/2559 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร ม.5/3 0021478 ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
336 26/12/2559 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง ม.5/3 0037370 The Opera Stories : รวมสุดยอดอุปรากรก้องโลก (149฿)
337 26/12/2559 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.5/3 0037119 กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นหมอ เล่ม 7 (180฿)
338 26/12/2559 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง ม.5/7 0018937 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
339 26/12/2559 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม ม.5/1 0026603 25 สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต
340 26/12/2559 18126 นางสาวทักษินา กันทา ม.5/4 0039796 พญาสีดอ (100฿)
341 26/12/2559 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ ม.5/1 0020800 โครงสร้างภายในชองพิช (Internal Structure of Plants)
342 26/12/2559 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี ม.5/1 0022549 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
343 26/12/2559 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี ม.5/6 0011095 แบบทดสอบสังคมศึกษา ม.3
344 26/12/2559 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร ม.5/2 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
345 26/12/2559 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม ม.5/6 0017721 กาพย์เห่เรือ
346 26/12/2559 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ ม.5/6 0021530 อาหารว่างและขนมหวานไทย
347 26/12/2559 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา ม.5/4 0040559 อำนาจกรรม (28฿)
348 26/12/2559 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา ม.5/5 0039789 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
349 26/12/2559 18183 นางสาววรัญชลี ประทุมรัตน์ ม.5/3 0036930 อาลีบาบากับโจรสี่สิบคน (68฿)
350 26/12/2559 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น ม.5/5 0018574 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
351 26/12/2559 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.5/2 0039192 พายุมหาประลัย (115฿)
352 26/12/2559 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม ม.5/7 0004660 คู่มือโรคภูมิแพ้
353 26/12/2559 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ ม.5/4 0024164 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
354 26/12/2559 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ ม.5/1 0013133 พระเจ้าจากอวกาศ
355 26/12/2559 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ ม.5/4 0037706 ขบวนการเด็กวัด 2 เมตตาอลเวง (100฿)
356 26/12/2559 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา ม.5/4 0008530 เอกลักษณ์ของชาติ
357 26/12/2559 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด ม.5/1 0038073 Born to be หมอ 2013 (360฿)
358 26/12/2559 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ ม.5/5 0019704 เขียนเก่งรวยก่อน เล่ม 1
359 26/12/2559 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ ม.5/4 0035398 การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น (150฿)
360 26/12/2559 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา ม.5/5 0021565 การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด
361 26/12/2559 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม ม.5/5 0022967 การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง
362 26/12/2559 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ ม.5/6 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
363 26/12/2559 18365 นายชยานันท์ ทองคำ ม.5/6 0040860 รับมือภัยแล้ง (100฿)
364 26/12/2559 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง ม.5/6 0020973 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
365 26/12/2559 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ ม.5/6 0015496 เรือ
366 26/12/2559 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ ม.5/6 0022238 คู่มือการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (135฿)
367 26/12/2559 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ ม.5/8 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
368 26/12/2559 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.6/4 0039785 ใบเอียง (100฿)
369 26/12/2559 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง ม.6/7 0020820 สื่อกฏหมายวัยรุ่น (ลุ้น) นัมเบอร์ 3
370 26/12/2559 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร ม.4/1 0019174 100 นิทาน คติสอนใจของชาวจีน
371 26/12/2559 18495 นายธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ ม.4/3 0034480 คู่มือดูแล และซ่อมจักรยานด้วยตนเอง
372 26/12/2559 18504 นายสุมานัส เทพวัน ม.4/5 0014109 สมบัติของผุ้ดี
373 26/12/2559 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ ม.4/3 0036746 แก็งซ่าท้าทดลอง 4 นักสืบสิ่งมีชีวิต (165฿)
374 26/12/2559 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ ม.4/6 0015385 ประเพณีและการละเล่นทางน้ำของไทย
375 26/12/2559 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ ม.4/4 0038160 ซินจ่าว เวียดนาม (119฿)
376 26/12/2559 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ ม.4/4 0039248 Why? ชายทะเล (148฿)
377 26/12/2559 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี ม.4/5 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
378 26/12/2559 18548 นายศาโนช หมั่นมาก ม.4/3 0038625 12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน (79฿)
379 26/12/2559 18554 นายเอกชัย สุขดี ม.4/4 0036604 กบนอกกะลา : ขุมทรัพย์ถ้ำค้างคาว เล่ม 60 (180฿)
380 26/12/2559 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.4/5 0006186 สูตรผสมสีแบบเบสิค
381 26/12/2559 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา ม.4/3 0016857 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
382 26/12/2559 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ ม.4/3 0014906 คนอยู่วัด
383 26/12/2559 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ ม.4/5 0038030 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
384 26/12/2559 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ ม.4/8 0037794 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
385 26/12/2559 18594 นายปริญญา การะเกษ ม.4/4 0040649 นิทานเวตาล เล่ม 5 (189฿)
386 26/12/2559 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ ม.4/4 0024886 รอบรู้กับหมอยา
387 26/12/2559 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ ม.4/4 0039072 กบนอกกะลา เล่ม110 ตอนกุ้งมังกร The Lobster (180฿)
388 26/12/2559 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ ม.4/4 0038404 กบนอกกะลา เล่ม 95 ตอนนักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (145฿)
389 26/12/2559 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี ม.4/2 0023885 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
390 26/12/2559 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ ม.4/5 0026456 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เล่ม 1 (95฿)
391 26/12/2559 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า ม.4/4 0040375 วีรสตรีเมืองถลาง (143฿)
392 26/12/2559 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง ม.4/3 0012721 บทละครเรื่องระเด่นลันได
393 26/12/2559 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน ม.4/5 0038467 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
394 26/12/2559 18651 นายสหชาติ จันทศร ม.4/3 0022213 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
395 26/12/2559 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท ม.4/2 0014876 ศกุนตลา
396 26/12/2559 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม ม.4/3 0020618 กานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
397 26/12/2559 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.4/5 0014865 ศกุนตลา
398 26/12/2559 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.4/7 0022181 30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ (145฿)
399 26/12/2559 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล ม.4/7 0026436 การปลูกและจัดสวนชา
400 26/12/2559 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี ม.4/7 0004188 นิราศเกาหลี
401 26/12/2559 18701 นายวิศรุต มีหว่าง ม.4/7 0025495 นักสืบชายหาด คู่มือดำเนินกิจกรรม
402 26/12/2559 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.4/5 0013750 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
403 26/12/2559 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ ม.4/7 0009194 ไมโครคอมพิวเตอร์กับการศึกษา
404 26/12/2559 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี ม.4/6 0014918 คนอยู่วัด
405 26/12/2559 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม ม.4/2 0019586 คู่มือบาลีไวยากรณ์ สมาส
406 26/12/2559 18738 นายคุณากร แสงนาค ม.4/7 0015020 ภูมิปัญญาไทยช่วยแก้ไขปัญหาได้
407 26/12/2559 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ ม.4/3 0040012 Who? การ์ตูน หลุยส์ ปาสเตอร์ (155฿)
408 26/12/2559 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) ม.4/7 0020409 พล นิกร กิมหงวน : ลูกสาวเสี่ยหงวน
409 26/12/2559 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี ม.4/7 0040058 จอมเทพ เวทมนตร์วิทย์ เล่ม 10 (158฿)
410 26/12/2559 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี ม.4/3 0040061 โดเรมอนกู้ภัยแผ่นดินไหว (85฿)
411 26/12/2559 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง ม.4/5 0000787 หัวใจนักรบ
412 26/12/2559 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.4/7 0000548 กติกาการแข่งขันมวยไทย กติกาการแข่งขันมวยสมัครเล่นระหว่างชาติ
413 26/12/2559 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ ม.4/3 0037847 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
414 26/12/2559 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล ม.4/8 0040171 รู้ลึก รู้จริง Windows7 (120฿)
415 26/12/2559 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น ม.4/8 0038108 โลกของเรา (115฿)
416 26/12/2559 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน ม.4/8 0038164 กาลิเลโอ ผู้ต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ (159฿)
417 26/12/2559 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา ม.4/8 0036791 119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook (179฿)
418 26/12/2559 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น ม.4/8 0038090 Survivor จีน (139฿)
419 26/12/2559 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน ม.4/6 0037382 The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต (130฿)
420 26/12/2559 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา ม.4/8 0038082 A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก (130฿)
421 26/12/2559 18841 นายมาลิก สุวรรณดี ม.4/8 0038890 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
422 26/12/2559 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง ม.4/6 0040398 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขิง (89฿)
423 26/12/2559 18865 นายศรุติ รักคิด ม.4/4 0025101 รวมสุดยอดโปรแกรมประจำเครื่อง
424 26/12/2559 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม ม.4/6 0040040 แก๊งซ่าท้าทดลอง 23 ท่องแดนแห่งดวงจันทร์ (158฿)
425 26/12/2559 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา ม.4/7 0026435 การปลูกและจัดสวนชา
426 26/12/2559 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย ม.4/4 0014213 เอมิลยอดนักสืบ
427 26/12/2559 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ ม.4/4 0026089 จิตรกรรมสร้างสรรค์
428 26/12/2559 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.4/4 0003596 การออกแบบสำหรับนิทรรศการ
429 26/12/2559 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.4/7 0010308 สำนวนไทยใช้ให้เป็น
430 26/12/2559 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.4/3 0038076 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Grammar 3 (139฿)
431 26/12/2559 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ ม.4/5 0026572 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
432 26/12/2559 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต ม.4/7 0022910 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
433 26/12/2559 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม ม.4/2 0015345 ยักษ์ในรามเกรียรติ์
434 26/12/2559 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.4/7 0026507 ปลาดุก
435 26/12/2559 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก ม.4/5 0022673 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม2
436 26/12/2559 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว ม.4/4 0039146 พูดจีนสนุกจัง (99฿)
437 26/12/2559 18945 นายชโยดม เจริญผล ม.4/3 0037851 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมัมมี่ (139฿)
438 26/12/2559 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน ม.4/1 0038325 พูดอย่างฉลาด (129฿)
439 26/12/2559 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว ม.4/7 0005500 สมองเสื่อม โรคหรือวัย
440 26/12/2559 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี ม.4/1 0005932 วรรคทองในวรรณคดี
441 26/12/2559 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา ม.4/3 0001385 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
442 26/12/2559 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม ม.4/3 0004471 ไม้ประดับแคคตัส
443 26/12/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0022332 ดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ
444 26/12/2559 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.4/5 0025694 ดนตรีไทยเดิม
445 26/12/2559 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ ม.4/7 0007521 ขนมเด็กในอดีต
446 26/12/2559 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง ม.5/3 0038525 ปูพื้นฐานไวยากรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น (250฿)
447 26/12/2559 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว ม.5/7 0022457 สร้างสรรค์งานศิลป์รูปสัตว์และดอกไม้จากลวดกำมะหยี่
448 26/12/2559 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย ม.6/3 0013341 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเสพติด (79฿)
449 26/12/2559 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ ม.6/2 0025417 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
450 26/12/2559 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ ม.6/1 0038137 The Goose that laid the Golden Eggs ปาฏิหารย์ไข่ห่านทองคำ (75฿)
451 26/12/2559 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก ม.6/3 0021841 สร้างสรรค์ลูกโป่งเพื่อการตกแต่ง
452 26/12/2559 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ ม.6/1 0038568 ปฏิวัติการพูดภาษาอังกฤษ พูดคล่องใน 12 สัปดาห์ (220฿)
453 26/12/2559 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ ม.6/1 0034599 คำราชาศัพท์น่ารู้
454 26/12/2559 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา ม.6/2 0015126 การทำสมุดไทยและการเตรียมใบลาน
455 26/12/2559 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.6/3 0001074 แรงงานไทย
456 26/12/2559 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ ม.6/3 0035747 วิทยาศาสตร์เร้นลับ 30 เรื่อง
457 26/12/2559 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร ม.6/3 0015991 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
458 26/12/2559 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย ม.6/3 0002036 ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร
459 26/12/2559 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ ม.6/3 0002855 สายลมเสียงซอ
460 26/12/2559 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม ม.6/3 0025245 การทำดอกไม้จากต้นโสน
461 26/12/2559 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช ม.6/3 0006226 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
462 26/12/2559 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว ม.6/4 0020441 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
463 26/12/2559 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ ม.6/4 0022539 งานจัดดอกไม้
464 26/12/2559 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ ม.6/4 0025386 มือใหม่หัดตัดต่อ VDO กับ Ulead Vido Studio
465 26/12/2559 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ ม.6/5 0039792 พญาสีดอ (100฿)
466 26/12/2559 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.6/5 0038043 Survivor เกาหลี (129฿)
467 26/12/2559 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ ม.6/5 0040659 พระยาพิชัยดาบหัก (139฿)
468 26/12/2559 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ ม.6/5 0040685 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 123 วานิลลา (145฿)
469 26/12/2559 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน ม.6/5 0035682 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 3 พ่อขุนรามคำแหง 1
470 26/12/2559 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ ม.6/6 0024228 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
471 26/12/2559 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า ม.6/6 0005021 หลักและวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)
472 26/12/2559 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล ม.6/6 0019816 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
473 26/12/2559 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ ม.6/6 0019906 วิทยาศาสตร์แสนเพลิน
474 26/12/2559 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง ม.6/7 0010272 ซุปเปอร์โนวากับความลับจักรวาล
475 26/12/2559 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย ม.6/7 0020557 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
476 26/12/2559 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.6/7 0010842 เห็ด ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ
477 26/12/2559 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ ม.6/7 0016297 อายุ 100 ปี ยังสดใส
478 26/12/2559 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ ม.6/7 0020526 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม1
479 26/12/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0005444 ความสมหวังของแก้ว
480 26/12/2559 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ ม.6/7 0015022 เรียนอังกฤษจากนิทานสอนใจ เล่ม 1
481 26/12/2559 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ ม.6/8 0038425 We Are ASEAN Vietnam (75฿)
482 26/12/2559 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง ม.4/3 0022354 งานประดิษฐ์ดอกไม้จากลูกปัด
483 26/12/2559 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา ม.5/8 0013629 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
484 26/12/2559 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.5/3 0017053 ผจญภัยต่างมิติ
485 26/12/2559 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง ม.6/6 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
486 26/12/2559 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ ม.6/8 0038127 The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ (139฿)
487 26/12/2559 19848 นางสาวจิราภรณ์ ขันดี ม.6/7 0037573 พูดกับฝรั่งอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ (220฿)
488 26/12/2559 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ ม.6/7 0006921 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์
489 26/12/2559 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย ม.5/3 0012517 ประวัติพระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์
490 26/12/2559 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด ม.5/3 0021021 โรค ภัย ไข้ เจ็บ
491 26/12/2559 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล ม.5/5 0040899 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
492 26/12/2559 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว ม.5/5 0039692 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
493 26/12/2559 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร ม.5/4 0036515 เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ เล่ม 1
494 26/12/2559 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ ม.5/5 0017724 กาพย์เห่เรือ
495 26/12/2559 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ ม.5/6 0039799 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
496 26/12/2559 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท ม.5/6 0034635 ขนมไทยใส่ไอเดีย
497 26/12/2559 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.5/7 0019781 คู่มือกีฬาฟุตซอล
498 26/12/2559 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ ม.5/7 0035431 พระคุณพ่อแม่
499 26/12/2559 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน ม.5/7 0038505 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก (180฿)
500 26/12/2559 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก ม.5/8 0038328 ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ (175฿)
501 26/12/2559 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง ม.5/8 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
502 26/12/2559 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง ม.5/4 0014262 เอมิลยอดนักสืบ
503 26/12/2559 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ ม.5/8 0040036 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
504 26/12/2559 20451 นายณัฐพล ศรีนาม ม.5/7 0023899 นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์
505 26/12/2559 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข ม.5/3 0040653 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 5 พระมหาธรรมราชาลิไท : ผู้ทรงนิพนธ์ไตร๓ูมิพระร่วง (159฿)
506 26/12/2559 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา ม.5/3 0022486 รวมสูตรเบเกอรี่ เค้ก ทาร์ท พาย มูส พุดดิ้ง
507 26/12/2559 20460 นางสาวอารียา มูลจันที ม.5/3 0036896 บ้านไม้ชายคลอง (175฿)
508 26/12/2559 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย ม.5/4 0037764 กบนอกกะลา เล่ม 9 ไหมไทย (180฿)
509 26/12/2559 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ ม.5/4 0018284 หยุดทำร้ายโลก
510 26/12/2559 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร ม.5/3 0012521 ประวัติพระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์
511 26/12/2559 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.4/3 0020038 สียะตรา-วิยะดา บุรุษและนารีผู้มีใจมั่น
512 26/12/2559 20507 นางสาวสิริยากร วิชาชัย ม.4/4 0037122 กบนอกกะลา : ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ เล่ม 31 (180฿)
513 26/12/2559 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด ม.4/2 0038510 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
514 26/12/2559 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี ม.6/3 0023519 รวมสำนวนไทย ฉบับ ประกอบภาพ (80฿)
515 26/12/2559 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ ม.6/5 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
516 26/12/2559 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ ม.5/3 0040604 ถาดทองคำ ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก (35฿)
517 26/12/2559 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด ม.5/3 0040538 นิทานกล่อมเด็กแสนสนุก (165๕)
518 26/12/2559 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม ม.5/2 0017449 การละเล่นของเด็กไทย
519 26/12/2559 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ ม.4/3 0017970 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
520 26/12/2559 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง ม.4/3 0020561 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
521 26/12/2559 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค ม.4/3 0038130 The Castle that Jack Built ปราสาทอลเวง (75฿)
522 26/12/2559 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา ม.4/3 0025248 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลงพ่าย
523 26/12/2559 21124 นายสหรัฐ ทองคำ ม.4/4 0006231 แบบฝึกออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ
524 26/12/2559 21125 นางสาวกรนิภา ดีมี ม.4/4 0037037 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน อัตราส่วนทะลุเวลา (125฿)
525 26/12/2559 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ ม.4/4 0039788 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
526 26/12/2559 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม ม.4/4 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
527 26/12/2559 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ ม.4/6 0037108 หอสมุดลูเพียส ตอน บทผู้ครองหนังสือต้องห้าม (180฿)
528 26/12/2559 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ ม.4/7 0036749 มหาสงครามสามก๊ก 1 สามพี่น้องตะลุยยุทธภพ (190฿)
529 26/12/2559 21159 นายเจษฎากร ชาลี ม.4/7 0003200 เล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้เด็กฟัง
530 26/12/2559 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.4/7 0034615 โลกของเรา
531 26/12/2559 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี ม.4/7 0015348 ครัวไทย
532 26/12/2559 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน ม.4/7 0040864 สาปรัก (360฿)
533 26/12/2559 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ ม.4/7 0036278 เบ็กกับสงครามลูกเบอร์รี่ : Beck and the Great Berry Battle
534 26/12/2559 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย ม.4/7 0040071 บาลีวันละคำ (245฿)
535 26/12/2559 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร ม.4/7 0014329 พระจันทร์เสี้ยว
536 26/12/2559 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต ม.4/8 0038095 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (139฿)
537 26/12/2559 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง ม.5/2 0038612 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวาฬและโลมา (139฿)
538 26/12/2559 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ ม.5/3 0020063 เล่าเรื่องวรรณคดีไทยบทละครเรื่องไชยเชษฐ์
539 26/12/2559 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ ม.6/4 0007405 เทเบิลเทนนิส
540 26/12/2559 21214 นางสาวมินตรา พัชรวงษา ม.6/6 0038257 กินปลอดทุกข์ (175฿)
541 27/12/2559 17312 นายเตชิต กีรติวรการ ม.6/1 0019590 อาณาจักรพืช
542 27/12/2559 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง ม.6/1 0040022 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในโปแลนด์ (165฿)
543 27/12/2559 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ ม.6/2 0038103 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก (139฿)
544 27/12/2559 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร ม.6/1 0038138 Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว (75฿)
545 27/12/2559 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ ม.6/1 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
546 27/12/2559 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม ม.6/2 0023886 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
547 27/12/2559 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น ม.6/1 0012221 ความลี้ลับของดวงดาว
548 27/12/2559 17342 นายชุติชัย บรรจง ม.6/7 0036616 การตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
549 27/12/2559 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ ม.6/1 0023335 รู้ทันเงินเฟ้อ
550 27/12/2559 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ ม.6/1 0019188 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
551 27/12/2559 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา ม.6/2 0020685 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม1
552 27/12/2559 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ ม.6/1 0012794 หัวใจทอง
553 27/12/2559 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง ม.6/1 0012290 ชีวิตในเขตร้อนของโลก
554 27/12/2559 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร ม.6/2 0040550 เต่าต้วมเตี้ยม (85฿)
555 27/12/2559 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.6/1 0011182 ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก (50฿)
556 27/12/2559 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ ม.6/1 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
557 27/12/2559 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง ม.6/1 0037510 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน กำเนิดมหาบุรุษของโลก (135฿)
558 27/12/2559 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน ม.6/2 0017923 จูดี้ มูดี้ เล่ม 3 ตอน จูดี้อยากช่วยโลก
559 27/12/2559 17458 นางสาวอริสรา บิดา ม.6/2 0038119 The Emperor’s New Clothes พระราชากับชุดล่องหน (79฿)
560 27/12/2559 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา ม.6/5 0025233 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
561 27/12/2559 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท ม.6/5 0022219 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
562 27/12/2559 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.6/5 0019813 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
563 27/12/2559 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ ม.6/3 0036422 โลกร้อน : GLOBAL WARMING
564 27/12/2559 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย ม.6/1 0002284 เธออายุสิบห้า
565 27/12/2559 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ ม.6/2 0040657 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
566 27/12/2559 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม ม.6/1 0036637 บ้านฟักทอง
567 27/12/2559 17531 นายปัญญา สมาธิ ม.6/4 0017436 คู่มือปลูกผักสวนครัว เล่ม2
568 27/12/2559 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ ม.6/1 0002996 อุทกภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ (49฿)
569 27/12/2559 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม ม.6/4 0018910 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
570 27/12/2559 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น ม.6/2 0018159 กาพย์เห่เรือ
571 27/12/2559 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ ม.6/3 0037365 83 ปัญหากวนใจนักวิทยาศาสตร์น้อย ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า (145฿)
572 27/12/2559 17623 นางสาววิภา สุรศร ม.6/5 0012497 นิทานโบราณคดี
573 27/12/2559 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ ม.6/1 0012580 ลิลิตนิทราชาคริต
574 27/12/2559 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร ม.6/5 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
575 27/12/2559 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ ม.6/2 0040721 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
576 27/12/2559 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว ม.6/2 0011371 เกิดเป็นหมอ
577 27/12/2559 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.6/2 0024620 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
578 27/12/2559 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ ม.6/5 0034153 ท้าวสุรนารี
579 27/12/2559 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.6/2 0038251 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ (185฿)
580 27/12/2559 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา ม.6/2 0023868 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
581 27/12/2559 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ ม.6/2 0006135 พระจันทร์เสี้ยว
582 27/12/2559 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ ม.6/2 0037360 samurai ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย (99฿)
583 27/12/2559 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ ม.5/4 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
584 27/12/2559 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม ม.5/1 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
585 27/12/2559 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ ม.5/2 0012336 ฟรอยด์ ฉบับการ์ตูน
586 27/12/2559 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว ม.5/1 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
587 27/12/2559 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข ม.5/1 0038436 100เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ (139฿)
588 27/12/2559 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง ม.5/2 0038122 Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู (130฿)
589 27/12/2559 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด ม.5/5 0035423 ตำรับยาสมุนไพร
590 27/12/2559 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.5/1 0039760 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอนไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
591 27/12/2559 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ ม.5/6 0038399 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 39 เรื่อง ไขปริศนาสยองขวัญ (199฿)
592 27/12/2559 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.5/7 0018803 นางเปลือย
593 27/12/2559 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย ม.5/4 0026275 เทคนิคและลวดลายการปักผ้า เล่ม 1
594 27/12/2559 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ ม.5/4 0022682 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม1
595 27/12/2559 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ม.5/3 0040223 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นานาสาระ (2) (100฿)
596 27/12/2559 18059 นายสนั่น นิลโต ม.5/6 0024568 ศัพท์ระดับกลาง
597 27/12/2559 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.5/6 0002972 โภชนาการสำหรับคนวัยต่าง ๆ
598 27/12/2559 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ ม.5/4 0037707 ขบวนการเด็กวัด3 ตอน ครื้นเครงอธิษฐาน (100฿)
599 27/12/2559 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร ม.5/7 0023888 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
600 27/12/2559 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น ม.5/4 0039865 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
601 27/12/2559 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว ม.5/4 0012606 เรื่องสั้นชนบท
602 27/12/2559 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง ม.5/6 0014319 ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง
603 27/12/2559 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก ม.5/3 0001131 ตำรับอาหารธรรมชาติ
604 27/12/2559 18153 นายแทนไท สุกแก้ว ม.5/6 0026491 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
605 27/12/2559 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา ม.5/6 0038920 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
606 27/12/2559 18210 นางสาวจิราพร สีแดง ม.5/4 0021363 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
607 27/12/2559 18252 นางสาวพิมพ์กมล คุ้มครอง ม.4/4 0038550 เจ้าสัวฝึกหัด 4 ตอนฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ (99฿)
608 27/12/2559 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู ม.5/7 0037024 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
609 27/12/2559 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ ม.5/4 0022623 เทคนิคสร้างสรรค์หัตถศิลป์ ผ้าทอมือจากเชือก ด้าย ไหม ริบบิ้น
610 27/12/2559 18303 นายนาคา คำภูแก้ว ม.5/6 0038427 We Are ASEAN Brunei Darussalam (75฿)
611 27/12/2559 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.5/6 0039197 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 3 โลกแห่งแสงสี (158฿)
612 27/12/2559 18335 นายวัชระ ดวงระยศ ม.5/3 0040100 เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก (88฿)
613 27/12/2559 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข ม.5/4 0039780 ใบเอียง (100฿)
614 27/12/2559 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ ม.6/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
615 27/12/2559 18490 นายธนกฤต กลิ่นเจริญ ม.4/4 0025242 ทฤษฎีใหม่ ดีท็อกซ์ และเปิดปิดยีน เพื่ออายุยืนยาวด้วยพฤติกรรมอาหารและสารเสริม
616 27/12/2559 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม ม.4/5 0040046 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเปรู (165฿)
617 27/12/2559 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี ม.4/1 0026081 หลักภาษาไทย
618 27/12/2559 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ ม.4/1 0006581 สมุทรโฆษคำฉันท์
619 27/12/2559 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร ม.4/7 0003498 คู่มือกฎจราจรสอบขอรับในอนุญาตขับขี่ รถประเภท
620 27/12/2559 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน ม.4/5 0005219 การมัดย้อมผ้า
621 27/12/2559 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ ม.4/1 0037963 ไม่ยากถ้าอยากมองโลกในแง่ดี (145฿)
622 27/12/2559 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต ม.4/1 0038390 เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 (140฿)
623 27/12/2559 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง ม.4/1 0037625 หลากหลายคือหนึ่งเดียว (120฿)
624 27/12/2559 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม ม.4/1 0036023 เทคนิกการกัดกระจก
625 27/12/2559 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน ม.4/6 0013127 แนวการจัดการเรึยนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533
626 27/12/2559 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง ม.4/6 0019827 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
627 27/12/2559 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง ม.4/1 0037126 กบนอกกะลา : ตามล่าแมงกะพรุนขุมทรัพย์ลอยน้ำ เล่ม 47 (180฿)
628 27/12/2559 18578 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ ม.4/5 0040689 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 127 เหมียวซ่าขวัญใจมหาชน (145฿)
629 27/12/2559 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน ม.4/3 0018100 โคลงนิราศนริทร์
630 27/12/2559 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ ม.4/6 0038109 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง (139฿)
631 27/12/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0018024 บ้านฟ้าใส
632 27/12/2559 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต ม.4/5 0039155 ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน (145฿)
633 27/12/2559 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา ม.4/3 0038560 เก่งภาษาอาเซียน พม่า (55฿)
634 27/12/2559 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ ม.4/6 0037753 กบนอกกะลา เล่ม 7 กวาจะเป็นหมอ (180฿)
635 27/12/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0022517 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
636 27/12/2559 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง ม.4/5 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
637 27/12/2559 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล ม.4/4 0040634 ลาฟรอล่าสเปเชียล ใบไม้เปลี่ยนสีกับคดีจิ้งจอกแห่งโตเกียว (189฿)
638 27/12/2559 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ ม.4/7 0040688 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 132 สเกตบอร์ดพันธุ์ไทย หัวใจติดล้อ (145฿)
639 27/12/2559 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ ม.4/1 0012718 บทละครเรื่องระเด่นลันได
640 27/12/2559 18729 นางสาวสุทินา ถาวร ม.4/4 0017492 แคลเซียมจากสมุนไพรบำรุงกระดูก
641 27/12/2559 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง ม.4/1 0014544 สีดา
642 27/12/2559 18739 นายคุณานนท์ ประสาร ม.4/5 0018104 โคลงนิราศนริทร์
643 27/12/2559 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง ม.4/2 0036639 ในบ้าน ในเรือน
644 27/12/2559 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา ม.4/6 0000523 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
645 27/12/2559 18804 นางสาวชลลานา ภูลม ม.4/5 0011350 ศกุนตลา
646 27/12/2559 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู ม.4/1 0006230 แบบฝึกออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ
647 27/12/2559 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ ม.4/1 0034602 เสียงในภาษาไทย
648 27/12/2559 18824 นายธรรศ นิ่มนุช ม.4/8 0039715 Science วิทยาศาสตร์น่ารู้ (90฿)
649 27/12/2559 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช ม.4/8 0018300 ร้อยกรองเขียนไม่ยาก
650 27/12/2559 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช ม.4/7 0014855 ประชุมโวหารสุนทรภู่
651 27/12/2559 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู ม.4/1 0040097 ยุทธการผอมสั่งได้ 1 (265฿)
652 27/12/2559 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค ม.4/5 0038106 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
653 27/12/2559 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร ม.4/3 0038405 กบนอกกะลา เล่ม 97 ตอน ศึกนอกกะลา มวยไทย ไฟท์ติ้ง (145฿)
654 27/12/2559 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ ม.4/1 0012371 เกร็ดวิทยาศาสตร์
655 27/12/2559 18924 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน ม.4/4 0026587 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
656 27/12/2559 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ ม.4/5 0026570 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
657 27/12/2559 18943 นายจุลเขต อุปละ ม.4/3 0040043 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
658 27/12/2559 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ ม.4/3 0021422 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
659 27/12/2559 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ ม.4/1 0035421 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
660 27/12/2559 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย ม.4/4 0040651 นิทานเวตาล เล่ม 3 (189฿)
661 27/12/2559 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง ม.4/1 0018244 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (1)
662 27/12/2559 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข ม.4/5 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
663 27/12/2559 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก ม.4/7 0005935 อย่างนี้ก็มี (นะ) ในสยาม
664 27/12/2559 19000 นายอดิศร สุขท่า ม.4/6 0018454 โดเรมอนสอนวิทยาศาสตร์ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
665 27/12/2559 19001 นายอนุชา ชื่นชม ม.4/6 0020605 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งจากไหมพรม (95฿)
666 27/12/2559 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ ม.4/2 0016302 วรรณคดีในหนังสือพิมพ์
667 27/12/2559 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา ม.5/5 0018524 ดัชนีชี้วัดสภาพความสำเร็จ เล่ม1
668 27/12/2559 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน ม.6/1 0001535 ประชุมโวหารสุนทรภู่
669 27/12/2559 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ ม.6/2 0036861 ฟิสิกส์ยุคใหม่ Modern Physics (200฿)
670 27/12/2559 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม ม.4/2 0021713 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
671 27/12/2559 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ ม.5/3 0014828 การ์ตูนภาพอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
672 27/12/2559 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว ม.5/4 0022920 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
673 27/12/2559 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน ม.5/5 0040678 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 109 ตะลุยแดนโสม สมุนไพรก้องโลก (145฿)
674 27/12/2559 20422 นางสาววรัญญา คำภู ม.5/6 0012097 การปฐมพยาบาลเด็กในภาวะฉุกเฉินและปัญหาทั่วไปของเด็ก
675 27/12/2559 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง ม.5/8 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
676 27/12/2559 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี ม.5/4 0023862 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
677 27/12/2559 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ ม.5/4 0024115 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
678 27/12/2559 20456 นายอดิศร แสงครุฑ ม.5/3 0039224 เชอร์ล็อก โฮมส์ สกัดแผนปล้นดีเอ็นเอ (175฿)
679 27/12/2559 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร ม.5/5 0023879 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
680 27/12/2559 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง ม.5/4 0038028 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน (99฿)
681 27/12/2559 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี ม.6/2 0038118 Stories of Mermaid เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก (79฿)
682 27/12/2559 20548 นางสาวณัฐฐยา คำหริ่ม ม.6/2 0038125 Romeo & Juliet โรเมโอกับจูเลียต ตำนานรักชั่วนิรันดร์ (89฿)
683 27/12/2559 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข ม.4/4 0040027 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 9 (158฿)
684 27/12/2559 21129 นางสาวพัชรินทร์ รัชวงค์ ม.4/4 0040372 พันท้ายนรสิงห์ (135฿)
685 27/12/2559 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน ม.4/4 0037979 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
686 27/12/2559 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม ม.4/4 0039229 ทำไงดี!อยากหุ่นดีกะเขาบ้าง (120฿)
687 27/12/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0040558 สุขมหัศจรรย์ (28฿)
688 27/12/2559 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด ม.4/5 0011342 ศกุนตลา
689 27/12/2559 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน ม.4/6 0019917 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วบวชเณร
690 27/12/2559 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ ม.5/2 0037790 พระอานนท์ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้า (139฿)
691 27/12/2559 21156 นายปวเรส แก้วจอมสิน ม.4/4 0025475 เลโอนาร์โด ดา วินชี/นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส
692 27/12/2559 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร ม.4/8 0018824 พูดจูงใจ : วิธีบงการผู้อื่นอย่างมีศิลปะ
693 27/12/2559 21202 นางสาวไพลิน บุญธรรม ม.5/5 0038545 100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ (139฿)
694 27/12/2559 21226 นายสมบูรณ์ ธนิกกุล ม.5/4 0040648 นิทานเวตาล เล่ม 1 (199)
695 27/12/2559 21227 นายทักขิเนญ บุญล้ำ ม.5/4 0039271 Why? สัตว์เลื้อยคลาน (158฿)
696 27/12/2559 21228 นางสาวชนิกานต์ วิริยะดิลก ม.4/2 0034691 คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 11/07/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
2 11/07/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
3 13/07/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
4 28/07/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
5 30/08/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
6 08/11/2559 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก ม.1/4 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
7 08/11/2559 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี ม.1/4 0037631 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
8 08/11/2559 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข ม.1/4 0015722 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
9 08/11/2559 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง ม.1/5 0022107 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ขนุน
10 10/11/2559 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.1/6 0038893 100 เมืองสวยในยุโรป (379฿)
11 10/11/2559 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.1/6 0038888 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
12 10/11/2559 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ ม.1/7 0040093 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 (175฿)
13 11/11/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0038376 คำตัน (49฿)
14 11/11/2559 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ม.2/6 0014149 แชร์บอล
15 11/11/2559 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ ม.1/4 0039177 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (145฿)
16 11/11/2559 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา ม.1/7 0040355 กบนอกกะลา เล่ม 120 บรรเลงเพลงเตะ เจ้าชายชินลง (145฿)
17 14/11/2559 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว ม.3/3 0000697 กรรมเก่า
18 14/11/2559 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช ม.3/9 0040664 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
19 14/11/2559 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน ม.3/9 0024057 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
20 14/11/2559 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.3/10 0024079 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
21 14/11/2559 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
22 15/11/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0040417 ญี่ปุ่นโอ๊ะโยะโหยว (189฿)
23 15/11/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
24 15/11/2559 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ ม.2/12 0021364 งานประดิษฐ์การ์ดเพื่อโอกาสต่างๆ
25 15/11/2559 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ ม.1/6 0040908 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
26 15/11/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0040900 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
27 15/11/2559 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด ม.1/9 0005095 กินและสุขภาพ
28 15/11/2559 20921 ด.ช.ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก ม.1/9 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
29 15/11/2559 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน ม.1/9 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
30 15/11/2559 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ ม.1/9 0036913 การกลับมาของดาวหางดวงที่เจ็ด (125฿)
31 15/11/2559 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ ม.1/11 0037353 วิ้งซ์คลับ ขบวนการนางฟ้าผู้พิทักษ์ A Spell for Flora ฟลอร่า นางฟ้าแห่งพฤกษา ตอนคลายคาถาสาปรัก (99฿)
32 16/11/2559 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ ม.3/3 0024025 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
33 16/11/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0021391 วิธีเรียงร้อยลูกปัดสำหรับหมาน้อยตัวโปรดของคุณ
34 16/11/2559 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค ม.2/12 0040407 SOS Super heroes of science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 รังาีอัลตราไวโอเลต (199฿)
35 17/11/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0025711 ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้าในอียิปต์
36 17/11/2559 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.3/10 0037018 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
37 17/11/2559 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี ม.3/12 0037634 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
38 17/11/2559 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง ม.2/6 0024178 นอนเถิดหนาดวงใจ
39 17/11/2559 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.2/7 0019497 ดาววีไก่น้อย
40 17/11/2559 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.2/7 0017014 ศัพท์อังกฤษจำง่าย 2000 คำ
41 17/11/2559 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ ม.2/11 0040203 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นก (1) (100฿)
42 17/11/2559 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.1/6 0018277 เครื่องสำอางจากสมุนไพร
43 17/11/2559 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค ม.1/6 0039570 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
44 17/11/2559 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ ม.1/7 0020655 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
45 18/11/2559 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.3/4 0005243 ตำราอาชีพ
46 18/11/2559 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.3/10 0037987 รู้ทัน น้ำท่วม น้ำมาขนของหลบ น้ำลดซ่อมแซมบ้าน (169฿)
47 18/11/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0038158 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
48 18/11/2559 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.2/12 0023952 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
49 18/11/2559 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.2/12 0040666 พ่อขุนรามคำแหง (169฿)
50 18/11/2559 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด ม.2/12 0022073 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
51 18/11/2559 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.2/9 0004679 ขนมไทย 2
52 18/11/2559 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น ม.1/4 0025799 ตำนานที่ราบสูง (ภาคอีสาน)
53 18/11/2559 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ ม.1/5 0022692 ศิลปงานพับกระดาษ เล่ม2
54 18/11/2559 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ ม.1/9 0040714 โลกก่อนกำเนิดไดโนเสาร์ (99฿)
55 21/11/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
56 21/11/2559 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.3/12 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
57 21/11/2559 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.2/3 0019591 อาณาจักรพืช
58 21/11/2559 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ ม.2/6 0037052 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
59 21/11/2559 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ ม.1/1 0040677 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 111 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 1 (145฿)
60 21/11/2559 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.1/12 0040715 ไดโนเสาร์แห่งยุคไทรแอสซิก (99฿)
61 22/11/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0038531 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
62 22/11/2559 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี ม.2/5 0037027 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ (145฿)
63 22/11/2559 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา ม.2/5 0040602 สองนกแขกเต้า การคบคน : สัตติคุมพชาดก (35฿)
64 22/11/2559 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว ม.2/5 0024963 ประดิษฐ์เองได้ใน 60 นาที
65 22/11/2559 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ ม.2/6 0021674 ศิลปะการเรียงร้อยลูกปัด (190฿)
66 22/11/2559 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน ม.2/10 0039911 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 5 คราวน์ หมาป่านักสืบ (160฿)
67 22/11/2559 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.2/11 0017067 พล นิกร กิมหงวน : ตรวจค่ายเสือดาว
68 22/11/2559 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.2/11 0016278 สงครามมืดวันญี่ปุ่นบุกไทย
69 22/11/2559 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที ม.2/12 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
70 22/11/2559 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน ม.1/6 0037183 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
71 22/11/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0040114 กระเทียม (195฿)
72 22/11/2559 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน ม.2/3 0018930 ลดความอ้วนเฉพาะส่วน
73 23/11/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0040552 แชมป์ตัวยาว (85฿)
74 23/11/2559 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร ม.2/6 0038335 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ (200฿)
75 23/11/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0024456 ภาพภาษิต
76 23/11/2559 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี ม.1/5 0022102 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
77 23/11/2559 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม ม.1/6 0040034 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
78 23/11/2559 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน ม.1/6 0038162 มิงกลาบา พม่า (119฿)
79 23/11/2559 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส ม.1/6 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
80 24/11/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0024391 วิทยาศาสตร์จินตนาการ
81 24/11/2559 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.3/10 0017097 ก้าวทันการค้าโลก
82 24/11/2559 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ ม.3/10 0039566 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
83 24/11/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0038149 เราคืออาเซียนบรูไนดารุสซาลาม (75฿)
84 24/11/2559 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช ม.2/5 0008572 พัฒนาคน-พัฒนาชาติ
85 24/11/2559 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.1/4 0038520 กบนอกกะลา เล่ม 98 ตอนซูเปอร์สตาร์ดาราสัตว์ (180฿)
86 24/11/2559 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย ม.1/6 0040929 เราคืออาเซียนมาเลเซีย (100฿)
87 24/11/2559 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง ม.1/9 0040284 กบนอกกะลา : จักรยานพาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต (135฿)
88 24/11/2559 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน ม.1/12 0037080 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
89 24/11/2559 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง ม.2/8 0036843 ความลับดาวตก (135฿)
90 28/11/2559 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ ม.3/3 0039868 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
91 28/11/2559 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.3/3 0040680 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 131 ข้าวโพดไทยบันลือโลก (145฿)
92 28/11/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0021202 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
93 28/11/2559 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม ม.3/6 0039880 คุณครูที่รัก (100฿)
94 28/11/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0040477 สำรับกับข้าวชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (285฿)
95 28/11/2559 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน ม.3/6 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
96 28/11/2559 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.3/9 0039140 100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 1 (225฿)
97 28/11/2559 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.2/7 0039275 พจนานุกรมเคมี (165฿)
98 28/11/2559 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.2/10 0020162 เอกกษัตริย์ อัจฉริยะ
99 28/11/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0038733 เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (175฿)
100 28/11/2559 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ ม.2/11 0022608 วิธีเรียงร้อยเครื่องประดับลูกปัดคริสตัลประจำราศีเกิดของคุณ
101 28/11/2559 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ ม.1/2 0038594 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
102 28/11/2559 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ ม.1/2 0040044 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
103 28/11/2559 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง ม.1/4 0018365 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
104 28/11/2559 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา ม.1/5 0022881 50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ (160฿)
105 28/11/2559 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ ม.1/9 0040453 พระสุริโยทัย (143฿)
106 28/11/2559 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก ม.1/11 0038155 เซอลามัต อินโดนีเซีย (119฿)
107 28/11/2559 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม ม.1/12 0037992 ภารกิจล่า !!! พลังทะลุมิติ (150฿)
108 29/11/2559 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา ม.3/1 0037636 ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย (119฿)
109 05/12/2559 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง ม.3/6 0024171 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
110 05/12/2559 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก ม.3/6 0006944 คณิตศาสตร์โอลิมปิค
111 05/12/2559 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.3/6 0023973 ฉันไม่ยอม : Problems
112 05/12/2559 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา ม.3/6 0038802 The fox and the Stork จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับนกกระสาใจดี (65฿)
113 05/12/2559 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง ม.3/7 0040010 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 5 (145฿)
114 05/12/2559 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.3/7 0040698 ภูเขาไฟของโลก (195฿)
115 05/12/2559 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง ม.2/6 0010538 กรีฑา
116 05/12/2559 20123 ด.ช.ธนัท แอธน ม.2/6 0014351 กรีฑา
117 05/12/2559 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.2/11 0022716 เทคนิคการเรียงร้อยเครื่องประดับและการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากลูกปัดและเส้นลวด
118 05/12/2559 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน ม.1/6 0039143 Plus!! วิทยาศาสตร์++ สำรวจร่างกายมนุษย์ (229฿)
119 05/12/2559 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ ม.1/9 0026254 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
120 05/12/2559 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี ม.1/9 0037852 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
121 05/12/2559 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม ม.1/10 0025010 ปริศนารอยเลือด
122 06/12/2559 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก ม.2/3 0039261 กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจยกกำลัง 3 (245฿)
123 06/12/2559 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร ม.2/4 0013902 เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นสูง
124 06/12/2559 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.2/4 0018468 แผนที่ละการสำรวจ
125 06/12/2559 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข ม.2/4 0040548 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
126 06/12/2559 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน ม.2/10 0001056 ตาเล่าเรื่องเมืองตำนาน
127 06/12/2559 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ ม.3/6 0025244 อธิบายสุภาษิตสุนทรภู่ สุภาษิตสอนหญิง
128 06/12/2559 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก ม.1/2 0016758 สารพันปัญหาการเลือกตั้ง เล่ม 2 (60฿)
129 06/12/2559 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ ม.1/6 0001128 โรคกระเพาะเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน
130 06/12/2559 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ ม.1/6 0022076 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
131 06/12/2559 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ ม.1/11 0037133 กบนอกกะลา : ขุมทรัพย์ถ้ำค้างคาว เล่ม 60 (180฿)
132 06/12/2559 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ ม.1/12 0039963 The Guardian 3 Princess of Melody ผู้พิทักษ์อลเวง ภาคเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง (240฿)
133 07/12/2559 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.3/6 0038145 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
134 07/12/2559 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง ม.3/6 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
135 07/12/2559 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.3/9 0037705 ขบวนการเด็กวัด 1 ตอน เผด็จศึกอุเบกขา (100฿)
136 07/12/2559 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี ม.3/9 0000732 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
137 07/12/2559 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง ม.3/9 0012889 ลิลิตพระคุณแม่ (25฿)
138 07/12/2559 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ ม.2/2 0036885 พวกเราแปลงร่างได้ (138฿)
139 07/12/2559 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ ม.2/2 0035051 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
140 07/12/2559 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ ม.2/2 0040671 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
141 07/12/2559 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข ม.1/4 0028940 กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ม.1
142 08/12/2559 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า ม.3/5 0026716 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
143 08/12/2559 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง ม.3/6 0017199 ท้องทุ่งนา บ่อปลา และสวนกล้วย
144 08/12/2559 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.2/10 0037760 กบนอกกะลา เล่ม 12 ELECTRO วิทยา (180฿)
145 08/12/2559 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ ม.2/12 0006774 วิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2
146 08/12/2559 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ ม.1/3 0039849 เปลี่ยนมุมคิด เปลี่ยนชีวิต (100฿)
147 08/12/2559 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ ม.1/4 0039244 วัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึง (165฿)
148 08/12/2559 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง ม.3/8 0038423 We Are ASEAN The Philippines (75฿)
149 09/12/2559 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง ม.3/1 0014288 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
150 09/12/2559 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ ม.3/2 0039877 คุณครูที่รัก (100฿)
151 09/12/2559 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน ม.3/5 0024204 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
152 09/12/2559 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ ม.3/5 0040812 โคตรสุข…โคตรสำเร็จ…(99฿)
153 09/12/2559 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว ม.2/2 0024136 อาหารอร่อย : Food (100฿)
154 09/12/2559 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ ม.2/3 0040946 บุปผาแดนมังกร (330฿)
155 09/12/2559 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ ม.2/10 0037715 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
156 09/12/2559 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ ม.2/11 0024043 โรงเรียนของเรา : Our School
157 09/12/2559 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง ม.2/11 0024045 โรงเรียนของเรา : Our School
158 09/12/2559 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว ม.1/2 0040679 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 110กุ้งมังกร The Lobster (145฿)
159 09/12/2559 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ ม.1/2 0024119 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
160 09/12/2559 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ ม.1/2 0026177 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
161 09/12/2559 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ ม.1/3 0038518 กบนอกกะลา เล่ม 103 ตอนมายากล มนตราบันลือโลก (145฿)
162 09/12/2559 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ ม.1/5 0006122 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฎิบัติของผู้ตัดสิน
163 09/12/2559 21188 ด.ญ.ปวีณา แสงป้อง ม.2/3 0038237 52 กิจกรรมสบายใจ ไกลความเครียด (150฿)
164 13/12/2559 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี ม.3/2 0014993 สัตว์ป่าหายากในประเทศไทย
165 13/12/2559 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.3/4 0037366 อากาศเพี้ยน เอเลี่ยนเอ๋อ (158฿)
166 13/12/2559 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ ม.3/9 0037077 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
167 13/12/2559 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู ม.3/12 0040931 เราคืออาเซียนลาว (100฿)
168 13/12/2559 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง ม.3/12 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
169 13/12/2559 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข ม.3/7 0013727 วิธีแก้ไขอังกฤษผิดบ่อย
170 13/12/2559 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ ม.2/4 0037376 An Invention for Tecna เทคน่า นางฟ้าแห่งเทคโนโลยีมหัศจรรย์ ตอนเจาะเวลาหารัก (99฿)
171 13/12/2559 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.2/10 0023844 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
172 13/12/2559 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน ม.1/2 0040630 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
173 13/12/2559 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก ม.1/4 0038202 นิทานคุณธรรม 60 ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงาม
174 13/12/2559 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ ม.1/5 0022072 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
175 13/12/2559 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ ม.1/6 0037708 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
176 13/12/2559 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ ม.1/6 0037180 มาเลเซีย (170฿)
177 13/12/2559 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.1/7 0035725 ชาร์เลอมาญและกำเนิดยุโรปตะวันตก เล่ม 7
178 13/12/2559 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ ม.1/12 0036892 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ (165฿)
179 13/12/2559 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง ม.1/12 0035396 พระเจ้าอชาตศัตรู ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
180 13/12/2559 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง ม.1/12 0037197 นิทานลาว (150฿)
181 13/12/2559 21224 ด.ญ.ฮุซนา หรุ่มวิสัย ม.2/2 0023167 ประวัติเมืองสยามในอดีต
182 14/12/2559 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง ม.3/2 0008360 ชีวิตกับการท่องเที่ยว
183 14/12/2559 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง ม.3/5 0021254 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
184 14/12/2559 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.2/6 0016212 พญาช้างเผือกกับพรานป่า
185 14/12/2559 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ ม.2/7 0039873 คุณครูที่รัก (100฿)
186 14/12/2559 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง ม.2/9 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
187 14/12/2559 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท ม.1/4 0025348 ผลไม้ มหัศจรรย์อาหารธรรมชาติ
188 14/12/2559 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ ม.1/5 0012683 ทุ่งดอกไม้
189 14/12/2559 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข ม.1/5 0016388 สลัดเมนูเพื่อสุขภาพ
190 14/12/2559 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล ม.1/5 0018890 สมุนไพรต้านเบาหวาน
191 14/12/2559 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร ม.1/6 0037287 Art of cooking (60฿)
192 14/12/2559 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย ม.1/6 0040646 รับมือภัยพิบัติ ตอน แผ่นดินไหว (179฿)
193 14/12/2559 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ ม.1/9 0034563 ปลาในวรรณคดีไทย
194 14/12/2559 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง ม.1/9 0040598 หนูตัวเดียว คนฉลาดตั้งตนได้ : จุลลกเศรษฐีชาดก (35฿)
195 14/12/2559 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ ม.2/12 0020521 การปลูกและขยายพันธ์ชมพู่
196 15/12/2559 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.3/1 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
197 15/12/2559 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง ม.3/2 0037748 กบนอกกะลา เล่ม 94 ปลาบึก พญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (180฿)
198 15/12/2559 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.3/8 0035969 เก็งข้อสอบ O – NET ม.3
199 15/12/2559 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.3/8 0016779 นักล่ามังกร เล่ม 1 นักล่ามือใหม่
200 15/12/2559 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส ม.3/10 0014900 คนอยู่วัด
201 15/12/2559 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ ม.3/10 0039113 Everyday Say English สนทนาภาษาอักกฤษได้คล่องแบบเจ้าของภาษา (165฿)
202 15/12/2559 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม ม.3/10 0037716 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
203 15/12/2559 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น ม.3/12 0037503 อาเซียน 360 องศา (185฿)
204 15/12/2559 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ ม.3/12 0038507 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
205 15/12/2559 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา ม.2/3 0034514 สุดยอดนมพันธุ์แท้ เล่ม 4
206 15/12/2559 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า ม.2/3 0039163 80 ท่าฮิต ฟิตใน 30 วินาที (195฿)
207 15/12/2559 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม ม.2/4 0037290 หุบเขาแสนงาม (40฿)
208 15/12/2559 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง ม.2/4 0001079 จันทร์เสี้ยว
209 15/12/2559 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ ม.2/6 0024134 อารหารอร่อย : Food
210 15/12/2559 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.2/7 0016778 หัดวาดการ์ตูน รูปสัตว์น้ำ เล่ม3
211 15/12/2559 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก ม.2/7 0021109 วิทยาศาสตร์กับกีฬา
212 15/12/2559 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ ม.2/7 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
213 15/12/2559 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ ม.2/7 0040379 ทางลัดหัดพูดญี่ปุ่น สุดจี๊ด (129฿)
214 15/12/2559 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.2/7 0024191 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
215 15/12/2559 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.2/7 0038900 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ตะลุยร่างกายมนุษย์ (185฿)
216 15/12/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0035379 เล่าเรื่องพระอภัยมณี
217 15/12/2559 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.2/8 0024130 อาหารอร่อย : Food (100฿)
218 15/12/2559 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.2/8 0039768 เจ้าหนูยามเฝ้าหน้าต่าง (100฿)
219 15/12/2559 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.2/8 0024077 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
220 15/12/2559 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.2/8 0039077 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 119 เรื่อง หมาหมา 4 ขาแดนมังกร ( 180฿)
221 15/12/2559 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน ม.1/1 0040115 ส้ม (195฿)
222 15/12/2559 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข ม.1/3 0026990 ครอบครัวอบอุ่น (40฿)
223 15/12/2559 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย ม.1/7 0040501 กระทงลอยวิจิตร (160฿)
224 15/12/2559 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน ม.1/7 0019133 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 2
225 15/12/2559 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ ม.1/7 0022305 การปลูกและขยายพันธุ์องุ่น
226 15/12/2559 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ม.1/10 0026249 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
227 15/12/2559 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน ม.1/10 0026508 ปลาดุก
228 15/12/2559 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ ม.1/10 0026255 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
229 15/12/2559 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน ม.1/10 0023985 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
230 15/12/2559 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ ม.1/10 0036150 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฉบับการ์ตูน
231 15/12/2559 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล ม.1/12 0040406 SOS Super heroes of Science หน่วยกู้ภัยวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 วิกฤติพลังงาน (199฿)
232 15/12/2559 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี ม.1/12 0034511 นักบินรบ ภารกิจเหนือฟ้า เล่ม 1
233 15/12/2559 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย ม.1/12 0019198 ออกกำลังกายขณะทำกิจวัตรประจำวัน
234 16/12/2559 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม ม.3/2 0021362 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
235 16/12/2559 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี ม.3/2 0040542 ดอกไม้ริมทาง (95฿)
236 16/12/2559 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.3/3 0040099 สืบ นาคะเสถียร (ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า) (175฿)
237 16/12/2559 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.3/3 0039989 นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย (150฿)
238 16/12/2559 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ ม.3/4 0039869 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
239 16/12/2559 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร ม.3/5 0025716 สร้างเสริมจินตนาการ
240 16/12/2559 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข ม.3/5 0003825 ภัยจากอาหาร (35฿)
241 16/12/2559 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม ม.3/6 0022147 เพลงไทยไพเราะ
242 16/12/2559 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน ม.3/8 0004730 รู้กฎหมายรู้ทันการณ์
243 16/12/2559 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง ม.3/9 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
244 16/12/2559 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.3/12 0015290 สมบัติของผู้ดี
245 16/12/2559 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ ม.2/6 0012212 100 สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
246 16/12/2559 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ ม.2/6 0025787 ตะลุยโลกใต้พิภพ
247 16/12/2559 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม ม.2/6 0039205 เกมอุตลุด ฟุตบอลโลก (125฿)
248 16/12/2559 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.2/8 0040279 กบนอกกะลา : ผีเสื้ออัญมณีบินได้ (135฿)
249 16/12/2559 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล ม.2/8 0037749 กบนอกกะลา เล่ม 43 พาณิชย์นาวี (180฿)
250 16/12/2559 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.2/9 0022579 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
251 16/12/2559 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว ม.2/10 0036798 โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาธิเซีย 1 ภาค กระจกแห่งสัจธรรม (220฿)
252 16/12/2559 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี ม.2/10 0040692 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 126 ปลาเค็มโภชนา ภูมิปัญญาอ่าวไทย (145฿)
253 16/12/2559 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ ม.2/11 0024049 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
254 16/12/2559 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว ม.2/12 0038517 กบนอกกะลา เล่ม 104 ตอนปลาคาร์พ อัญมณีแดนซามูไร (145฿)
255 16/12/2559 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ ม.2/12 0040057 เจาะเวลาหาเมโสโปเตเมีย ชุด แก๊งซ่าล่าประวัติศาสตร์ (168฿)
256 16/12/2559 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ ม.2/12 0040517 ขนมไทย 2 (160฿)
257 16/12/2559 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช ม.2/12 0040078 สอนให้คิดด้วยการรู้จักตนเองและผู้อื่น (195฿)
258 16/12/2559 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน ม.2/12 0022640 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
259 16/12/2559 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ ม.3/2 0039097 พูดได้ พูดดี ภาษาจีน (165฿)
260 16/12/2559 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข ม.1/1 0040673 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 2 ตะลุยป่าชายเลน (189฿)
261 16/12/2559 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ ม.1/1 0037709 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
262 16/12/2559 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง ม.1/3 0040216 จอมปราญช์แห่งการพัฒนา (200฿)
263 16/12/2559 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว ม.1/5 0040717 โลกยุคหลังไดโนเสาร์ (99฿)
264 16/12/2559 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ ม.1/7 0010316 ปวดหลัง ปวดเอว
265 16/12/2559 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ ม.1/11 0010858 สารานุกรมปลาน้ำจืด
266 16/12/2559 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย ม.1/11 0016712 การพัฒนาเด็กออทิสติก
267 16/12/2559 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง ม.1/12 0037504 อาเซียน 360 องศา (185฿)
268 16/12/2559 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล ม.1/12 0038521 กบนอกกะลา เล่ม 107 ตอนตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ (180฿)
269 16/12/2559 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ ม.1/12 0040408 โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ชั่วโมงที่ 6 นานาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็ก (179฿)
270 16/12/2559 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด ม.2/7 0012898 หญิงดี
271 16/12/2559 21222 ด.ญ.นิรัตติยา ครุฑจ้อน ม.2/2 0038006 กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ ฉบับการ์ตูน (225฿)
272 20/12/2559 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ ม.3/2 0023276 People and the Sea
273 20/12/2559 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ ม.3/2 0024579 นึกถึงคำภาษาอังกฤษจากหน้าต่างห้องทำงาน
274 20/12/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0039870 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
275 20/12/2559 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ ม.3/4 0020907 โลกของเรา
276 20/12/2559 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ ม.3/5 0021850 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษ
277 20/12/2559 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม ม.3/6 0037616 บทสวดมนต์ไหว้พระ เคล็ดวิธี กินอย่างไร ? (30฿)
278 20/12/2559 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว ม.3/12 0038792 รู้จักตัวตนคนตามกรุ๊ปเลือด (49฿)
279 20/12/2559 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ ม.3/12 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
280 20/12/2559 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ ม.2/3 0038914 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : มหัศจรรย์โลกฟิสิกส์ (185฿)
281 20/12/2559 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ ม.2/3 0038912 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การทดลองสุดพิลึก (199฿)
282 20/12/2559 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย ม.2/4 0040660 พระสุริโยทัย (129฿)
283 20/12/2559 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.2/4 0040452 โปเม่เทสตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 1 เมนูซามูไรกรุ่นกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น (143฿)
284 20/12/2559 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ ม.2/4 0040500 ม้วน พับ จับ จีบ เย็บกลีบใบตอง (180฿)
285 20/12/2559 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น ม.2/4 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
286 20/12/2559 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ ม.2/5 0018571 มารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ (85฿)
287 20/12/2559 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง ม.2/5 0038804 The Old Woman Who Lived in a shoe บ้านรองเท้ายักษ์มหัศจรรย์ (65฿)
288 20/12/2559 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ ม.2/9 0016772 คู่มือสอบเข้า เตรียมทหาร
289 20/12/2559 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ ม.2/10 0037680 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
290 20/12/2559 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย ม.2/10 0035686 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
291 20/12/2559 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ ม.1/3 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
292 20/12/2559 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง ม.1/5 0026171 ปลาทอง
293 20/12/2559 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย ม.1/5 0036813 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับคำสาปแห่งไททัน (199฿)
294 20/12/2559 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี ม.1/11 0024928 โงรงโงโร : อึวัวที่นี่โชคดีชะมัด
295 20/12/2559 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน ม.1/11 0017444 เทคนิคการเล่นยูโดเบื้องต้น
296 20/12/2559 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ ม.3/1 0037635 ซินจ่าวเวียดนาม (119฿)
297 21/12/2559 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม ม.3/1 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
298 21/12/2559 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ ม.3/3 0014240 เอมิลยอดนักสืบ
299 21/12/2559 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง ม.3/3 0037557 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 2 ไทย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (100฿)
300 21/12/2559 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง ม.3/3 0040596 อัศจรรย์ สัตว์เปลี่ยนโลก (120฿)
301 21/12/2559 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย ม.3/3 0039806 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
302 21/12/2559 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.3/3 0036937 สายลับจำเป็น (60฿)
303 21/12/2559 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง ม.3/3 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
304 21/12/2559 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.3/5 0034851 ศึกรามเกียรติ์ เล่ม 5
305 21/12/2559 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช ม.3/9 0007788 สมเด็จพระปิยมหาราช
306 21/12/2559 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง ม.3/9 0017485 ผู้หญิงไทยในอดีต
307 21/12/2559 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง ม.3/9 0040183 เที่ยวแดนอันแสนสุข (69฿)
308 21/12/2559 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง ม.3/9 0035164 ประทีปแห่งแผ่นดิน
309 21/12/2559 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส ม.3/9 0038114 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (139฿)
310 21/12/2559 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ ม.3/9 0010893 หลักการผันกริยาฝรั่งเศสแนวใหม่
311 21/12/2559 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค ม.3/9 0008178 เสื้อชุดไทย
312 21/12/2559 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง ม.3/9 0024933 ห่วงโซ่อาหาร
313 21/12/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0008636 ละครภาพพระอภัยมณี
314 21/12/2559 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา ม.3/12 0037677 เราคืออาเซียน มาเลเซีย (75฿)
315 21/12/2559 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม ม.3/12 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
316 21/12/2559 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี ม.3/9 0038442 4000 คำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (195฿)
317 21/12/2559 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล ม.2/1 0034854 รู้จักแบงค์ชาติ
318 21/12/2559 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง ม.2/1 0040050 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน (158฿)
319 21/12/2559 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ ม.2/1 0023877 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
320 21/12/2559 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา ม.2/1 0037718 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
321 21/12/2559 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง ม.2/1 0001060 คอนสารบ้านเฮา
322 21/12/2559 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล ม.2/3 0017127 43 รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากและการจัดโต๊ะอาหารสุดหรู
323 21/12/2559 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร ม.2/3 0022335 ดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ
324 21/12/2559 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส ม.2/3 0034675 โยคีน้อย เล่ม 2 ตอน ศึกคัมภีร์ไตรเภท (170฿)
325 21/12/2559 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.2/3 0019549 โบโบ พิราบขาวผจญภัย
326 21/12/2559 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ ม.2/3 0018464 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ : เจาะโลกมหัศจรรย์
327 21/12/2559 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร ม.2/3 0039078 แก๊งป่วนชวนต้อนรับอาเซียน (165฿)
328 21/12/2559 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู ม.2/3 0018593 ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
329 21/12/2559 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม ม.2/4 0040633 ลาฟรอล่า โปเม่ สารพันเจ้าหญิงกุ๊กเวทมนตร์ (189฿)
330 21/12/2559 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.2/4 0019800 นักล่ามังกร เล่ม 12 ปีศาจตามหลอกหลอน
331 21/12/2559 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส ม.2/4 0039783 ใบเอียง (100฿)
332 21/12/2559 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ ม.2/5 0005882 สำนวนไทย
333 21/12/2559 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง ม.2/6 0026566 สบู่แฟนซี
334 21/12/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0007195 ป้องกัน รู้จัก รักษา มะเร็ง
335 21/12/2559 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี ม.2/12 0003637 การละเล่นของเด็กไทย
336 21/12/2559 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง ม.2/12 0010454 ชีวิตบ้านป่า
337 21/12/2559 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี ม.1/1 0040383 พระราหู (79฿)
338 21/12/2559 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง ม.1/2 0034574 ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
339 21/12/2559 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน ม.1/2 0036074 super easy English grammar
340 21/12/2559 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ ม.1/3 0019905 เก่งอาเซียน ฉบับนักเรียน (49฿)
341 21/12/2559 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0021871 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีแสนสวยจากผ้าขนสัตว์และผ้าสักหลาด
342 21/12/2559 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ ม.1/6 0038901 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ :ไขความลับการนอนหลับและสมอง (185฿)
343 21/12/2559 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ ม.1/6 0023988 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
344 21/12/2559 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร ม.1/6 0040883 รับมือภัยแล้ง (100฿)
345 21/12/2559 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ ม.1/7 0012220 ความเร้นลับของธรรมชาติ
346 21/12/2559 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ ม.1/7 0036895 มีดหม้อสีทอง (125฿)
347 21/12/2559 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา ม.1/10 0021702 เมนูนานาชาติรวมสูตรการปรุงอาหารจากกุ้ง
348 21/12/2559 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี ม.1/10 0005404 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ : จริงหรือเท็จกับสารพันปัญหา 2
349 21/12/2559 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง ม.1/10 0020413 หลักการใช้อาหารปลา-กุ้ง
350 21/12/2559 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม ม.1/10 0038270 สุขภาพดี หัวจรดเท้า…เช้าจรดเย็น (100฿)
351 21/12/2559 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม ม.1/10 0026303 การเพาะปลูกและการแปรรูปกาแฟ
352 21/12/2559 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข ม.1/10 0018973 โจ๋ สุดเฉียบ เนี้ยบไม่มียา
353 21/12/2559 20989 ด.ช.สุรเดช หมวดสันเทียะ ม.1/10 0026464 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 1
354 21/12/2559 20997 ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.1/10 0037153 ความลับของอาหารและเคล็ดลับสุขภาพ (185฿)
355 21/12/2559 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย ม.1/12 0036521 Kartrider : นักซิ่งสายฟ้าตามล่าการ์ดวิทยาศาสตร์ 5
356 21/12/2559 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ ม.1/12 0039254 Why? สมอง (148฿)
357 21/12/2559 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี ม.1/12 0022630 น้ำผลไม้และผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
358 21/12/2559 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ ม.1/12 0038034 เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ (75฿)
359 21/12/2559 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม ม.1/12 0040690 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 130 ต้อ เลนส์ตาเปลี่ยนชีวิต(145฿)
360 21/12/2559 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ ม.1/1 0039976 ALARMERY : เล่ม 2 ป่าอมฤต (200฿)
361 22/12/2559 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง ม.3/1 0022476 อาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ
362 22/12/2559 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี ม.3/5 0039652 บิดเล่น ๆ เป็นรูบิค Rubik’s Cube (99฿)
363 22/12/2559 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา ม.3/5 0026620 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
364 22/12/2559 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ ม.2/3 0037674 เราคืออาเซียน ลาว (75฿)
365 22/12/2559 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี ม.2/4 0040026 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 8 (158฿)
366 22/12/2559 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช ม.2/6 0040623 นิทานภูผา (135฿)
367 22/12/2559 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.2/12 0013854 บาสเกตบอล
368 22/12/2559 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว ม.3/4 0001898 Graded English Exercises for Secondary Schools
369 22/12/2559 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน ม.1/2 0012953 สวนในบ้าน เล่ม 1
370 22/12/2559 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.1/3 0026527 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
371 22/12/2559 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0007432 ตุ๊กตาสัตว์
372 22/12/2559 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน ม.1/5 0040497 กรวยเทียนแพ (160฿)
373 22/12/2559 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง ม.1/12 0018698 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
374 26/12/2559 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น ม.3/4 0038183 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (200฿)
375 26/12/2559 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี ม.3/1 0035310 คู่มือ – เตรียมสอบ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
376 26/12/2559 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ ม.3/1 0039243 ทำไงดี!อยากจัดห้องให้เนี้ยบๆ (115฿)
377 26/12/2559 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว ม.3/1 0038909 Romeo and Juliet รักอมตะก้องโลก โรเมโอกับจูเลียต (149฿)
378 26/12/2559 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม ม.3/1 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
379 26/12/2559 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด ม.3/1 0038150 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
380 26/12/2559 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย ม.3/1 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
381 26/12/2559 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก ม.3/1 0037230 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
382 26/12/2559 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ ม.3/1 0040905 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
383 26/12/2559 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.3/1 0037711 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (170฿)
384 26/12/2559 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา ม.3/1 0040033 แก๊งซ่าท้าทดลอง 22 ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (158฿)
385 26/12/2559 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม ม.3/1 0022461 สร้างสรรค์ค์ดินปั้นหลากสีให้เป็นของชำร่วยน่ารัก
386 26/12/2559 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน ม.3/2 0040510 สนุกกับการปั้นดินน้ำมัน (160฿)
387 26/12/2559 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด ม.3/2 0039791 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
388 26/12/2559 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ ม.3/2 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
389 26/12/2559 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/3 0006228 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
390 26/12/2559 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น ม.3/3 0039255 Why? ฟิสิกส์ (148฿)
391 26/12/2559 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.3/3 0024101 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
392 26/12/2559 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส ม.3/3 0039751 ครอบครัวที่รัก (100฿)
393 26/12/2559 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา ม.3/3 0024426 ไขภาษาไทย
394 26/12/2559 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี ม.3/3 0040020 Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์ (155฿)
395 26/12/2559 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ ม.3/4 0026575 เทคนิคการถักเข็มขัดมาคราเม่
396 26/12/2559 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ ม.3/4 0039174 นักเรียนไทยในเมืองเวียด (125฿)
397 26/12/2559 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน ม.3/4 0007665 แพนเค้กและพุดดิ้ง
398 26/12/2559 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี ม.3/4 0023850 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
399 26/12/2559 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.3/4 0012303 คดีปกครอง : รู้ไว้บอกต่อ
400 26/12/2559 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง ม.3/4 0025546 รัฐธรรมนูญไทย
401 26/12/2559 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.3/4 0040636 Ghost world แก๊งผีเฮี้ยน 2 (185)
402 26/12/2559 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.3/4 0023971 ฉันไม่ยอม : Problems
403 26/12/2559 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี ม.3/4 0023271 People and the Sea
404 26/12/2559 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ ม.3/5 0019596 ดาบเมือง
405 26/12/2559 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก ม.3/5 0023248 Sea Life
406 26/12/2559 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด ม.3/5 0015523 เรียนภาษาอังกฤษจาก HNK เมื่อคุณพบเพื่อน
407 26/12/2559 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน ม.3/5 0040403 ประโยชน์มหัศจรรย์ : กระเทียม
408 26/12/2559 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.3/5 0037231 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
409 26/12/2559 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช ม.3/5 0004154 หัวใจนักรบ (45฿)
410 26/12/2559 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร ม.3/5 0004380 เทคนิคการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
411 26/12/2559 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว ม.3/5 0034603 เสียงในภาษาไทย
412 26/12/2559 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ ม.3/5 0022182 30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ (145฿)
413 26/12/2559 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง ม.3/5 0018759 นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง ภาคตะวันตก
414 26/12/2559 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม ม.3/5 0026669 สร้างสรรค์ผ้าสวยด้วยเทคนิคการย้อมสี
415 26/12/2559 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข ม.3/5 0020751 การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร (140฿)
416 26/12/2559 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง ม.3/5 0022773 อาหารกับกรุ๊ปเลือด
417 26/12/2559 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ ม.3/5 0011366 เกิดเป็นหมอ
418 26/12/2559 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช ม.3/5 0021736 เทคนิคสร้างสรรค์การย้อมสี
419 26/12/2559 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ ม.3/5 0026556 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
420 26/12/2559 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น ม.3/5 0023853 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
421 26/12/2559 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา ม.3/5 0026582 การประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยกระเบื้องโมเสค
422 26/12/2559 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล ม.3/6 0004550 สวนถาด-สวนแก้ว
423 26/12/2559 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ ม.3/6 0021714 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยคุณเอง
424 26/12/2559 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น ม.3/6 0020702 ร้อยเรียงเครื่องแขวนไทยจากลูกปัด
425 26/12/2559 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร ม.3/6 0021983 ไขคดีปริศนากับสคูบีดู ตอน ไวกิ้งมหาภัย
426 26/12/2559 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล ม.3/7 0036026 อาหารรสแซบ
427 26/12/2559 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.3/7 0001112 อาเนาะปาตา
428 26/12/2559 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.3/7 0022211 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
429 26/12/2559 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ ม.3/7 0040697 ปริศนาแห่งมัมมี่ = The Mystery of the Mummy (195฿)
430 26/12/2559 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.3/7 0039798 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
431 26/12/2559 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ ม.3/7 0039797 พญาสีดอ (100฿)
432 26/12/2559 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า ม.3/7 0016204 ลิงกับจระเข้
433 26/12/2559 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.3/7 0038797 โป๊ะแตก แหวกทะเล (39฿)
434 26/12/2559 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม ม.3/7 0000290 เพื่อโลกและความอยู่รอด
435 26/12/2559 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ ม.3/7 0037967 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด (155฿)
436 26/12/2559 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ ม.3/7 0014205 เอมิลยอดนักสืบ
437 26/12/2559 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.3/7 0039801 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
438 26/12/2559 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม ม.3/7 0018789 หลวงพ่อปาน
439 26/12/2559 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล ม.3/7 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
440 26/12/2559 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.3/7 0037066 พลังหัวใจแห่งอนาคต…ณปลายเส้นขอบฟ้า
441 26/12/2559 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน ม.3/8 0039631 คู่มือ-เตรียมสอบ O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์ (79฿)
442 26/12/2559 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก ม.3/8 0025082 แวมไพร์น้อยในห้วงอันตราย 6
443 26/12/2559 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น ม.3/8 0038121 Peter Pan ปีเตอร์แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ (130฿)
444 26/12/2559 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.3/8 0040825 The Insider เล่ม 1 ตอน สงครามผู้ครอบครอง (190฿)
445 26/12/2559 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.3/9 0040557 นิทานเรื่องโปรดแสนสนุก (165฿)
446 26/12/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0020822 สื่อกฏหมายวัยรุ่น (ลุ้น) นัมเบอร์ 3
447 26/12/2559 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน ม.3/9 0014368 แวะมาเยือน
448 26/12/2559 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี ม.3/9 0038542 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม (139฿)
449 26/12/2559 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง ม.3/9 0024310 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
450 26/12/2559 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ ม.3/9 0037229 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
451 26/12/2559 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ ม.3/9 0024100 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
452 26/12/2559 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี ม.3/9 0031048 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
453 26/12/2559 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง ม.3/9 0004394 นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
454 26/12/2559 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา ม.3/9 0039571 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
455 26/12/2559 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด ม.3/9 0014867 ศกุนตลา
456 26/12/2559 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ ม.3/10 0023996 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
457 26/12/2559 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง ม.3/10 0025585 ชุมชนเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข
458 26/12/2559 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน ม.3/10 0017423 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : แสงสยอง
459 26/12/2559 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน ม.3/10 0038403 กบนอกกะลา เล่ม 99 ไข่มดแดง แสบ คัน แซบ (145฿)
460 26/12/2559 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.3/10 0002903 สิบสองนักษัตร
461 26/12/2559 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต ม.3/10 0012894 หญิงดี
462 26/12/2559 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย ม.3/10 0021081 การปลูกและขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์
463 26/12/2559 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ ม.3/10 0039259 รู้กฎหมาย ไม่เสียเหลี่ยม (125฿)
464 26/12/2559 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ ม.3/10 0015524 เรียนภาษาอังกฤษจาก HNK เมื่อคุณพบเพื่อน
465 26/12/2559 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ ม.3/10 0006776 มารยาทไทย
466 26/12/2559 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ ม.3/11 0006946 การใช้ภาษาอังกฤษ
467 26/12/2559 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.3/11 0034586 ดอกสร้อย อักษรไทย
468 26/12/2559 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ ม.3/11 0024103 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
469 26/12/2559 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ ม.3/11 0024106 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
470 26/12/2559 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด ม.3/11 0026506 ปลาดุก
471 26/12/2559 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.3/11 0016267 ภาษาสยามสำนวนไทย
472 26/12/2559 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย ม.3/11 0017956 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
473 26/12/2559 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก ม.3/11 0022101 การเพาะเลี้ยงกบสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยม
474 26/12/2559 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย ม.3/11 0023975 ฉันไม่ยอม : Problems
475 26/12/2559 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด ม.3/11 0025654 วัคซีนป้องกันอาชญากรเด็ก
476 26/12/2559 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.3/11 0040882 รับมือภัยแล้ง (100฿)
477 26/12/2559 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง ม.3/11 0040903 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
478 26/12/2559 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ ม.3/11 0036719 เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก (50฿)
479 26/12/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0009420 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ
480 26/12/2559 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ ม.3/11 0024052 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
481 26/12/2559 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ ม.3/11 0024145 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
482 26/12/2559 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี ม.3/11 0024215 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
483 26/12/2559 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.3/11 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
484 26/12/2559 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข ม.3/12 0038174 ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 4 (129฿)
485 26/12/2559 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ ม.3/12 0039819 แหกคุกทางปัญญา:สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย (110฿)
486 26/12/2559 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว ม.3/12 0038789 ประเพณีสุดทึ่งอาเซียน (49฿)
487 26/12/2559 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ ม.3/12 0039644 อนุตตรธรรม
488 26/12/2559 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง ม.3/12 0038146 เคล็ดวิชาคว้าทุน (100฿)
489 26/12/2559 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง ม.3/12 0037675 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
490 26/12/2559 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค ม.3/12 0023869 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
491 26/12/2559 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.3/12 0018548 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
492 26/12/2559 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด ม.3/12 0018548 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
493 26/12/2559 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.3/5 0021228 งานแกะสลัก
494 26/12/2559 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ ม.3/9 0040933 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
495 26/12/2559 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว ม.3/10 0022108 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ขนุน
496 26/12/2559 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี ม.3/10 0034162 คำผวน (150฿)
497 26/12/2559 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ ม.3/5 0038892 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์สุดอึ้ง
498 26/12/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0037617 บทสวดมนต์ไหว้พระ เคล็ดวิธี กินอย่างไร ? (30฿)
499 26/12/2559 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.2/1 0040637 ปริศนาหลังความตาย 1 (195฿)
500 26/12/2559 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ ม.2/1 0037841 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
501 26/12/2559 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว ม.2/1 0039228 ทำไงดี!อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ (115฿)
502 26/12/2559 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล ม.2/1 0021408 งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดับผ้าสักหลาด
503 26/12/2559 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ ม.2/2 0038402 กบนอกกะลา เล่ม 92 พลุ วาดไฟไว้บนฟ้า (145฿)
504 26/12/2559 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม ม.2/2 0037767 กบนอกกะลา เล่ม 92 พลุ วาดไฟไว้บนฟ้า (180฿)
505 26/12/2559 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา ม.2/2 0040843 โลกสวยด้วยเรื่องเล่า (100฿)
506 26/12/2559 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ ม.2/2 0024208 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
507 26/12/2559 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ม.2/2 0038007 กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ ฉบับการ์ตูน 2 (245฿)
508 26/12/2559 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.2/2 0036090 ตะลุยแดนปริศนาล่าขุมทรัพย์มหัศจรรย์ ตอน ความลับของจระเข้เหล็ก เล่ม 3
509 26/12/2559 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท ม.2/2 0040059 ฟิสิกส์สุดจ๊าก (175฿)
510 26/12/2559 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.2/3 0035042 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ
511 26/12/2559 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก ม.2/3 0038159 เซอลามัต ดาตัง บรูไน (119฿)
512 26/12/2559 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม ม.2/3 0020443 ศิลปการประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยดอกไม้แห้ง
513 26/12/2559 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม ม.2/3 0020443 ศิลปการประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยดอกไม้แห้ง
514 26/12/2559 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง ม.2/3 0001457 ดอกไม้กับคน
515 26/12/2559 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย ม.2/3 0040024 ผีอเมริกัน (175฿)
516 26/12/2559 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา ม.2/3 0034420 ชะตากรรมสัตว์ป่าเขาใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน
517 26/12/2559 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ ม.2/3 0013855 หัดวาดการ์ตูน รูปคน เล่ม1
518 26/12/2559 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า ม.2/3 0020661 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
519 26/12/2559 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย ม.2/3 0020763 การปั้นตุ๊กตารูปสัตว์จากดินไทย (142฿)
520 26/12/2559 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา ม.2/3 0021746 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานถักไหมพรม
521 26/12/2559 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา ม.2/3 0040716 ไดโนเสาร์แห่งยุคครีเทเชียส (99฿)
522 26/12/2559 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ ม.2/3 0020559 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
523 26/12/2559 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง ม.2/3 0025172 เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 1 : ทายาทราชินี
524 26/12/2559 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ ม.2/4 0002312 เทนนิสสำหรับคนเก่งหรืออยากเก่ง
525 26/12/2559 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง ม.2/4 0021019 โรค ภัย ไข้ เจ็บ
526 26/12/2559 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ ม.2/4 0040370 โปเม่เทศตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 3 ปอเปี๊ยะสูตรรักตำรับเมืองตุ๊กตาจีน (143฿)
527 26/12/2559 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ ม.2/4 0021733 เทคนิคสร้างสรรค์การย้อมสี
528 26/12/2559 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ ม.2/5 0021645 สุดยอดเทคนิคการสร้างสรรค์สมุดทำมือ (70฿)
529 26/12/2559 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.2/5 0020068 ครัวฟอร์คิดส์ English for you
530 26/12/2559 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง ม.2/5 0008359 ชีวิตกับการท่องเที่ยว
531 26/12/2559 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ ม.2/5 0022871 เทคนิคและวิธีสร้างสรรค์ลูกโป่งเพื่อการตกแต่ง
532 26/12/2559 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก ม.2/5 0038809 Polar Bears โลกหน้ารู้ของเจ้าหมีขั้วโลก (75฿)
533 26/12/2559 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง ม.2/5 0025660 วัคซีนป้องกันอาชญากรเด็ก
534 26/12/2559 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา ม.2/5 0021520 เทคนิคการเพ้นท์เครื่องแก้วด้วยเตาอบ
535 26/12/2559 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ ม.2/5 0026534 เทคนิคการเพ้นท์เครื่องแก้วด้วยเตาอบ
536 26/12/2559 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ ม.2/5 0036818 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 4 ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ (159฿)
537 26/12/2559 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ ม.2/5 0040593 สังข์ทอง (110฿)
538 26/12/2559 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล ม.2/5 0037747 กบนอกกะลา เล่ม 95 นักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (180฿)
539 26/12/2559 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต ม.2/6 0025493 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
540 26/12/2559 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน ม.2/6 0014360 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
541 26/12/2559 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ ม.2/6 0019958 ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
542 26/12/2559 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ ม.2/6 0021648 ขนมมัฟฟิ่นและเค้กญี่ปุ่น
543 26/12/2559 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.2/6 0023218 The House on Strangewood Drive
544 26/12/2559 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม ม.2/6 0022324 ครกกระเดื่องและวัฒนธรรมตำข้าว
545 26/12/2559 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ ม.2/6 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
546 26/12/2559 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ ม.2/6 0019498 ดาววีไก่น้อย
547 26/12/2559 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.2/6 0037140 กบนอกกะลา : กว่างสองเขาหกขาล้านนา Fighter เล่ม 85 (180฿)
548 26/12/2559 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.2/6 0004536 ชีวิตต้องสู้ เล่ม 13
549 26/12/2559 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี ม.2/6 0023942 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
550 26/12/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0024099 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
551 26/12/2559 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ ม.2/6 0023990 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
552 26/12/2559 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ ม.2/6 0018573 ทำไม? ที่มาที่ไปของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ เล่ม 2 (130฿)
553 26/12/2559 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล ม.2/7 0013325 พุทธวิธีชนะความโกรธ
554 26/12/2559 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น ม.2/7 0038584 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 4 (189฿)
555 26/12/2559 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน ม.2/7 0037405 รู้รอบตัวแสนสนุก โลกของสุนัข (200฿)
556 26/12/2559 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.2/7 0024146 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
557 26/12/2559 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.2/7 0023970 ฉันไม่ยอม : Problems
558 26/12/2559 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ ม.2/7 0006982 คนไทยสมัยก่อน
559 26/12/2559 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ ม.2/8 0025726 สี่สหายผจญภัยเกาะมหาสมบัติ
560 26/12/2559 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี ม.2/8 0040893 บุกป่าช้าท้าผีไทย (49฿)
561 26/12/2559 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ ม.2/8 0023957 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
562 26/12/2559 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา ม.2/8 0037031 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
563 26/12/2559 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี ม.2/8 0038412 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
564 26/12/2559 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.2/8 0037193 นิทานพม่า (150฿)
565 26/12/2559 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข ม.2/8 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
566 26/12/2559 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา ม.2/8 0040108 ชุด ภาษาอาเซียน เมีนยมาร์ (235฿)
567 26/12/2559 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด ม.2/8 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
568 26/12/2559 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ ม.2/8 0037714 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
569 26/12/2559 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี ม.2/8 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
570 26/12/2559 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.2/8 0012355 ตุ๊ดตู่ผู้ชนะ
571 26/12/2559 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ ม.2/9 0020608 ผักสวนครัว
572 26/12/2559 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.2/9 0020719 108 ไอเดียโมเดลอาหารจากไหมพรม
573 26/12/2559 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด ม.2/9 0034510 ตามรอยปลาทู
574 26/12/2559 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ ม.2/9 0020391 ฟุตซอล
575 26/12/2559 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ ม.2/9 0014145 แชร์บอล
576 26/12/2559 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ ม.2/9 0016764 ชีวิตเป็นสุข
577 26/12/2559 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร ม.2/9 0026578 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
578 26/12/2559 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ ม.2/9 0015374 ช่างสิบหมู่;ศิลปกรรมไทยโบราณ
579 26/12/2559 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง ม.2/10 0016208 พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ
580 26/12/2559 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ ม.2/10 0039062 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 1 (165฿)
581 26/12/2559 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ ม.2/10 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
582 26/12/2559 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร ม.2/10 0039954 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 1 (190฿)
583 26/12/2559 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก ม.2/11 0021328 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์กระเบื้องโมเสค (89฿)
584 26/12/2559 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร ม.2/11 0034184 สงครามโลกครั้งที่ 2
585 26/12/2559 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.2/11 0006497 เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา
586 26/12/2559 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม ม.2/11 0036202 สงครามโลกครั้งที่ 1
587 26/12/2559 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ ม.2/11 0039196 มหึมามหาสมุทร (115฿)
588 26/12/2559 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.2/11 0026683 30 สูตรอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
589 26/12/2559 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.2/11 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
590 26/12/2559 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.2/11 0020974 เต้าหู้เพื่อสุขภาพ
591 26/12/2559 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน ม.2/11 0038036 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
592 26/12/2559 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.2/12 0034356 ร้อยพรรณพฤกษา ไม้แปลกน่าปลูก
593 26/12/2559 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.2/12 0026524 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์มะพร้าว
594 26/12/2559 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด ม.2/12 0004752 สุขภาพอนามัย
595 26/12/2559 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.2/12 0020909 โลกของเรา
596 26/12/2559 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.2/12 0036073 กินปลอดทุกข์
597 26/12/2559 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา ม.2/12 0014254 เอมิลยอดนักสืบ
598 26/12/2559 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส ม.2/12 0021416 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
599 26/12/2559 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.2/12 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
600 26/12/2559 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส ม.2/12 0037782 ไหวพริบดีเกินร้อย สาวน้อยคนเก่ง (179฿)
601 26/12/2559 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา ม.2/12 0036906 โรงเรียนหาย (115฿)
602 26/12/2559 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม ม.2/12 0010907 ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1
603 26/12/2559 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ ม.2/12 0037022 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
604 26/12/2559 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน ม.2/12 0000123 เห่าข้ามแดน
605 26/12/2559 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี ม.2/11 0005241 แฮนด์บอลหลักและวิธีการเล่น (100฿)
606 26/12/2559 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.2/11 0019830 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
607 26/12/2559 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ ม.2/10 0035383 ชีวิตแห่งความสุข (100฿)
608 26/12/2559 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ ม.2/9 0010782 กีฬาไทย
609 26/12/2559 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง ม.2/10 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
610 26/12/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0021017 การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน
611 26/12/2559 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.2/11 0019794 แบดมินตัน (58฿)
612 26/12/2559 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น ม.2/10 0037072 พลังหัวใจแห่งอนาคต…เหนือลำธารต่างสาย
613 26/12/2559 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.2/7 0024032 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
614 26/12/2559 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย ม.2/5 0022527 30 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 2
615 26/12/2559 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ ม.3/5 0012724 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
616 26/12/2559 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน ม.3/5 0038058 เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โคตร) สนุก (200฿)
617 26/12/2559 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม ม.3/9 0004859 LUCKY MOUNTAIN
618 26/12/2559 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต ม.3/7 0040241 ราโมนารักพ่อ… มากนะจะบอกให้ (54฿)
619 26/12/2559 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.3/4 0011012 พี่น้องตระกูลไรท์
620 26/12/2559 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ ม.3/2 0040283 กบนอกกะลา : เปิดกะลาหากบ (90฿)
621 26/12/2559 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ ม.3/12 0038788 หลากเมนู สวยสุขภาพดี (49฿)
622 26/12/2559 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน ม.1/1 0037712 มาเลเซีย (170฿)
623 26/12/2559 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี ม.1/1 0024633 สุนทรภู่ อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
624 26/12/2559 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา ม.1/1 0003463 นักสืบรุ่นจิ๋ว
625 26/12/2559 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ ม.1/1 0039295 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย (50฿)
626 26/12/2559 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร ม.1/1 0036812 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับปริศนาเขาวงกรต (229฿)
627 26/12/2559 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ ม.1/1 0036884 เกิดเป็นเด็กตลาด (160฿)
628 26/12/2559 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต ม.1/1 0004490 ลูกชาวนา
629 26/12/2559 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา ม.1/1 0007747 เทคนิคการเล่นแบดมินตัน
630 26/12/2559 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ ม.1/1 0019787 ฟุตบอล (65฿)
631 26/12/2559 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก ม.1/1 0040541 นิทานจากโลกตะวันตก (170฿)
632 26/12/2559 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม ม.1/1 0019815 บาสเกตบอล รวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่น
633 26/12/2559 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม ม.1/1 0037073 พลังหัวใจแห่งอนาคต…เหนือลำธารต่างสาย
634 26/12/2559 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ ม.1/1 0010535 กรีฑา
635 26/12/2559 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ ม.1/1 0003826 การทำงานเพื่องาน
636 26/12/2559 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี ม.1/1 0037155 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 1 (155฿)
637 26/12/2559 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง ม.1/2 0005081 กับข้าวจานน้ำพริก เครื่องจิ้ม
638 26/12/2559 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย ม.1/2 0040640 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
639 26/12/2559 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ ม.1/2 0040705 Why? ไขปริศนารอบโลก : เงินและเศรษฐศาสตร์ (199฿)
640 26/12/2559 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ ม.1/2 0040064 เอาชีวิตรอดจากกัมมันตภาพรังสี 1 (158฿)
641 26/12/2559 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล ม.1/2 0005974 ไม้ไผ่ สำหรับคนรักไผ่
642 26/12/2559 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ ม.1/2 0007883 คุกกี้และไอศครีม
643 26/12/2559 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ ม.1/2 0040537 นิทานก่อนนอนแสนสนุก (165฿)
644 26/12/2559 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง ม.1/2 0005824 หญ้าแฝก
645 26/12/2559 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา ม.1/2 0039200 วิทยาศาตร์ โหด มัน ฮา : พลังงานเพชรฆาต (125฿)
646 26/12/2559 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี ม.1/2 0016362 อาหารตุ๋น
647 26/12/2559 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ ม.1/2 0040635 Ghost world แก๊งผีเฮี้ยน 1 (185)
648 26/12/2559 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป ม.1/2 0024006 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
649 26/12/2559 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง ม.1/2 0021540 30 เบเกอรี่ชีสเค้กยอดคุณค่าอาหารทางนม
650 26/12/2559 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา ม.1/2 0007750 การเล่านิทาน
651 26/12/2559 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู ม.1/2 0010836 การเขียนภาพสัตว์
652 26/12/2559 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล ม.1/2 0040684 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 121 กิมจิ (145฿)
653 26/12/2559 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.1/2 0010437 คู่มือเล่านิทาน สิ่งประดิษฐ์คิดนิทาน
654 26/12/2559 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง ม.1/2 0022451 สร้างสรรค์งานปั้นหลากสีหลายสไตล์จากดิน FIMO
655 26/12/2559 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม ม.1/2 0038342 พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร (175฿)
656 26/12/2559 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ ม.1/2 0038509 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
657 26/12/2559 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน ม.1/3 0040932 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
658 26/12/2559 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ ม.1/3 0001123 วันเวลาที่เหลืออยู่
659 26/12/2559 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ ม.1/3 0036742 แก็งซ่าท้าทดลอง 7 (165฿)
660 26/12/2559 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล ม.1/3 0021699 รวมสูตรอาหารจากเนื้อสัตว์หลากชนิด (110฿)
661 26/12/2559 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด ม.1/3 0022186 งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ
662 26/12/2559 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ ม.1/3 0019400 ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร เล่ม1
663 26/12/2559 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน ม.1/3 0034592 เรียงถ้อย ร้อยกรอง
664 26/12/2559 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข ม.1/3 0020708 งานศิลปะประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ
665 26/12/2559 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร ม.1/3 0035704 สนุกคิดคณิตศาสตร์
666 26/12/2559 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ ม.1/3 0037761 กบนอกกะลา เล่ม 11 ไดโนเสาร์ ตะลุยโลกล้านปี (180฿)
667 26/12/2559 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง ม.1/4 0039247 Why?นก (148฿)
668 26/12/2559 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล ม.1/4 0039156 ไม่ยากถ้าอยากมีวินัย (145฿)
669 26/12/2559 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร ม.1/4 0040087 เทลส์รันเนอร์ป่วนซาฟารี (158฿)
670 26/12/2559 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี ม.1/4 0037201 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน (145฿)
671 26/12/2559 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท ม.1/4 0037186 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
672 26/12/2559 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง ม.1/4 0024185 นอนเถิดหนาดวงใจ
673 26/12/2559 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว ม.1/4 0039651 50 นิทานอีสป 2 ภาษา ชุด สร้างลูกรักเป็นนักคิด (170฿)
674 26/12/2559 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.1/4 0039744 เนื้อหนังมังสะ
675 26/12/2559 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.1/4 0035408 นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี
676 26/12/2559 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร ม.1/4 0038144 เราคืออาเซียน ไทย (75฿)
677 26/12/2559 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย ม.1/4 0017079 ลูกแม่น้ำโขง
678 26/12/2559 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี ม.1/4 0024206 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
679 26/12/2559 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ ม.1/4 0038406 กบนอกกะลา เล่ม 101 ตอนระนาดเอกบรรเลงศิลป์ แผ่นดินสยาม (180฿)
680 26/12/2559 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี ม.1/4 0012706 ราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
681 26/12/2559 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ ม.1/4 0024118 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
682 26/12/2559 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.1/4 0038411 กบนอกกะลา เล่ม 91 ปริศนาปลาสลิด (145฿)
683 26/12/2559 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา ม.1/4 0019822 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
684 26/12/2559 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ ม.1/5 0040708 อัจฉริยะ 100 หน้า สามก๊ก (175฿)
685 26/12/2559 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน ม.1/5 0026518 ไก่พื้นเมือง
686 26/12/2559 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ ม.1/5 0035673 ตะลุยโลกพลังงาน
687 26/12/2559 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม ม.1/5 0006299 นอนไม่หลับ
688 26/12/2559 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข ม.1/5 0026348 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
689 26/12/2559 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน ม.1/5 0022110 การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาดุก
690 26/12/2559 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร ม.1/5 0036816 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 2 ตอน บุกเขาคุนหลุน (159฿)
691 26/12/2559 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง ม.1/5 0021823 แนวคิดการจัดสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยตนเอง
692 26/12/2559 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ ม.1/5 0026250 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
693 26/12/2559 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ ม.1/5 0037377 ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ z เล่ม 1 ตอนผจญภัยสวนเศษส่วนและทศนิยม (160฿)
694 26/12/2559 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ ม.1/5 0040663 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา : ทำนุบำรุงพระศาสนา (159฿)
695 26/12/2559 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ ม.1/5 0013650 ครอบครัวอลเวงสัตว์เลี้ยงอลวน
696 26/12/2559 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย ม.1/5 0040280 กบนอกกะลา : พรมถักเส้นใยลวดลายแห่งจินตนาการ (135฿)
697 26/12/2559 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข ม.1/5 0038035 เราคืออาเซียน ลาว (75฿)
698 26/12/2559 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล ม.1/5 0023915 โยโยหนูผู้มีความฝัน
699 26/12/2559 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม ม.1/5 0021863 25 สูตรขนใหวานและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพจากโยเกิร์ต
700 26/12/2559 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง ม.1/5 0040652 นิทานเวตาล เล่ม 2 (189฿)
701 26/12/2559 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี ม.1/5 0006038 สนุกกับการทดลอง
702 26/12/2559 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ ม.1/5 0036277 ต้นไม้ลึกลับของลิลี่ : Lily’s Pesky Plant
703 26/12/2559 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ ม.1/6 0040473 จานอร่อย ปลา (79฿)
704 26/12/2559 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี ม.1/6 0014371 ฟุตบอล (65฿)
705 26/12/2559 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง ม.1/6 0040053 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
706 26/12/2559 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ ม.1/7 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
707 26/12/2559 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ ม.1/7 0023297 Flowers
708 26/12/2559 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย ม.1/7 0040842 Magic Knit เล่ม 2 มหัศจรรย์งานนิต ใครๆก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว (189฿)
709 26/12/2559 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ ม.1/7 0026228 ปลากัด
710 26/12/2559 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู ม.1/7 0014131 เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 2
711 26/12/2559 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ ม.1/8 0038435 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร (139฿)
712 26/12/2559 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว ม.1/9 0026563 โรคฮิตเด็กก่อนวัยเรียน
713 26/12/2559 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา ม.1/9 0022941 สุภาษิตพระร่วง
714 26/12/2559 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย ม.1/9 0008463 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ดินทั่วไป
715 26/12/2559 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม ม.1/9 0039101 10 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก (170฿)
716 26/12/2559 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง ม.1/9 0026335 เกษตรอินทรีย์: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
717 26/12/2559 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ ม.1/9 0040549 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
718 26/12/2559 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน ม.1/9 0018380 ภาษิตและคำสอนภาคกลาง เล่ม1
719 26/12/2559 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง ม.1/9 0039297 หัวขโมยแห่งบารามอส กับ มงกุฎแห่งใจ (295฿)
720 26/12/2559 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข ม.1/9 0037860 ศึกบางระจัน (200฿)
721 26/12/2559 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม ม.1/9 0036908 นานะอิน สาวป่วนกวนโอ้ย (158฿)
722 26/12/2559 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน ม.1/9 0024063 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
723 26/12/2559 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ ม.1/9 0015627 สุนัขหลังอาน
724 26/12/2559 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล ม.1/9 0038801 ขนมจีนไมาไร้น้ำยา หลากลีลา รสร้อนแรง (39฿)
725 26/12/2559 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ ม.1/9 0035716 ทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009!
726 26/12/2559 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ ม.1/10 0017554 ปลาหางนกยูง
727 26/12/2559 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน ม.1/10 0022418 ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพลังงาน
728 26/12/2559 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ ม.1/10 0037670 มีเกลันเจโล ศิลปินหนุ่มผู้ฝันถึงความสมบูรณ์แบบ (159฿)
729 26/12/2559 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น ม.1/10 0026251 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
730 26/12/2559 20984 ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี ม.1/10 0022096 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด (135฿)
731 26/12/2559 20993 ด.ช.อานนท์ ศรีหะนาท ม.1/10 0026345 แมวไทย
732 26/12/2559 20998 ด.ญ.ธนภรณ์ เดชโอภาส ม.1/10 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
733 26/12/2559 21004 ด.ญ.วิรัลยา ขันตินิยม ม.1/10 0038094 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ (139฿)
734 26/12/2559 21007 ด.ญ.สุพรรณี แซ่แต้ ม.1/12 0040286 กบนอกกะลา : ชามหัศจรรย์สุดปลายยอด (135฿)
735 26/12/2559 21010 ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ ม.1/10 0038168 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก (159฿)
736 26/12/2559 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง ม.1/11 0037195 นิทานมาเลเซีย (150฿)
737 26/12/2559 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ ม.1/11 0018301 ศิลปินวัยใส
738 26/12/2559 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น ม.1/11 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
739 26/12/2559 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี ม.1/11 0018256 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต (2)
740 26/12/2559 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล ม.1/11 0037757 กบนอกกะลา เล่ม 45 ตะลุยแดนจิงโจ้ (180฿)
741 26/12/2559 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ ม.1/11 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
742 26/12/2559 21043 ด.ช.วายุ บุดดา ม.2/3 0037208 วิวัฒนาการของชีวิต (290฿)
743 26/12/2559 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม ม.1/12 0038587 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 2 (179฿)
744 26/12/2559 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน ม.1/12 0038031 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
745 26/12/2559 21072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย ม.1/12 0039193 นักสำรวจจอมระห่ำ (145฿)
746 26/12/2559 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย ม.1/12 0040895 อสูรร้ายใต้ทะเล (49฿)
747 26/12/2559 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม ม.1/12 0038424 We Are ASEAN Laos (75฿)
748 26/12/2559 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ ม.1/12 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
749 26/12/2559 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ ม.1/12 0022304 การปลูกและขยายพันธุ์องุ่น
750 26/12/2559 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย ม.1/12 0038466 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
751 26/12/2559 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง ม.1/12 0037858 อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน (200฿)
752 26/12/2559 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ ม.1/12 0004121 ธรรมชาติมหัศจรรย์ : ความลับของดวงดาว
753 26/12/2559 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ ม.1/12 0018250 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์ป่า
754 26/12/2559 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู ม.1/12 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
755 26/12/2559 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ ม.1/12 0012191 ชอลิ่วเฮียง
756 26/12/2559 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ ม.1/12 0016328 ปริศนาวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
757 26/12/2559 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย ม.1/12 0009202 วิชาการขยายพันธุ์พืช
758 26/12/2559 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา ม.1/12 0036095 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องสมอง
759 26/12/2559 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ ม.1/12 0037054 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
760 26/12/2559 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง ม.1/12 0040471 เนื้อทำอะไรก็อร่อย (239฿)
761 26/12/2559 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ ม.1/12 0014928 ผักใบ
762 26/12/2559 21132 ด.ญ.เบญจมาศ มูลทา ม.3/5 0000879 ศกุนตลา
763 26/12/2559 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.1/6 0022584 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ตำรับดั้งเดิมนานาชนิด
764 26/12/2559 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง ม.1/4 0036899 โรงเรียนริมทะเล (135฿)
765 26/12/2559 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ ม.2/2 0039962 The Guardian 2 Princess of Melody ผู้พิทักษ์อลเวง ภาคเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง (220฿)
766 26/12/2559 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ ม.2/2 0004897 Main Ideas Book 3
767 26/12/2559 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ ม.2/10 0020562 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
768 26/12/2559 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน ม.2/12 0020611 ผักสวนครัว
769 26/12/2559 21213 ด.ช.ธนพล สีดาเขียว ม.3/7 0003066 ครอบครัวนักสืบจอมยิ่ง ตอน หนีออกจากบ้าน
770 26/12/2559 21232 ด.ญ.ชลิตา ชัยศิริ ม.2/7 0015587 เที่ยวเมืองศิลปะอู่ทอง
771 27/12/2559 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง ม.3/1 0040025 เซียนวิทย์พิชิต A เล่ม 7 (158฿)
772 27/12/2559 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา ม.3/1 0037978 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอียิปต์ (165฿)
773 27/12/2559 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ ม.3/1 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
774 27/12/2559 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ ม.3/2 0038496 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร (190฿)
775 27/12/2559 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน ม.3/2 0015026 ตำนานช้างไทย
776 27/12/2559 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว ม.3/2 0037717 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
777 27/12/2559 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน ม.3/2 0037176 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
778 27/12/2559 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว ม.3/2 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
779 27/12/2559 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข ม.3/2 0018767 เด็กบ้านดอย
780 27/12/2559 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.3/2 0038416 สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
781 27/12/2559 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ ม.3/2 0026515 ไก่พื้นเมือง
782 27/12/2559 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ ม.3/2 0018249 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์ป่า
783 27/12/2559 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ ม.3/2 0025421 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ราชาธิราช ตอนมะกะโท
784 27/12/2559 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก ม.3/2 0039319 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 2 ลิเคียวร์ กับสมบัติแห่งความทรงจำ (160฿)
785 27/12/2559 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า ม.3/2 0039800 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
786 27/12/2559 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน ม.3/2 0040769 สอนลูกหลานด้วยนิทานชาดก (100฿)
787 27/12/2559 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ ม.3/2 0035674 ตะลุย DNA พิศวง
788 27/12/2559 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร ม.3/2 0039765 ลมหายใจในเมืองใหญ่…กีต้าร์ของปุ้ม (129฿)
789 27/12/2559 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ ม.3/2 0037185 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
790 27/12/2559 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ ม.3/2 0039719 ลมหายใจในเมืองใหญ่…กีต้าร์ของปุ้ม (129฿)
791 27/12/2559 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง ม.3/3 0022552 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
792 27/12/2559 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว ม.3/3 0025514 108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา
793 27/12/2559 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี ม.3/3 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
794 27/12/2559 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล ม.3/3 0038433 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (139฿)
795 27/12/2559 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล ม.3/3 0039847 เรื่องลับๆสัตว์น่ารู้ (39฿)
796 27/12/2559 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว ม.3/3 0040198 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สัตว์น้ำ (100฿)
797 27/12/2559 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา ม.3/4 0025653 วัคซีนป้องกันอาชญากรเด็ก
798 27/12/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0006071 แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 11 ประการ
799 27/12/2559 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี ม.3/4 0034487 มีเงินทำไง
800 27/12/2559 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล ม.3/5 0024390 วิทยาศาสตร์จินตนาการ
801 27/12/2559 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข ม.3/5 0017420 Deinonychus
802 27/12/2559 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา ม.3/6 0039067 รับมือภัยภิบัติ ตอน แผ่นดินไหว
803 27/12/2559 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ ม.3/6 0035690 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
804 27/12/2559 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน ม.3/7 0034087 ค่ายบางระจัน
805 27/12/2559 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี ม.3/7 0026363 เห็ด
806 27/12/2559 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา ม.3/7 0020984 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
807 27/12/2559 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม ม.3/7 0039286 เพลงอาเซียน (130฿)
808 27/12/2559 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ ม.3/8 0040038 เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 3 (165฿)
809 27/12/2559 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก ม.3/4 0037134 กบนอกกะลา : เครื่องบินป้ายแดง เล่มที่ 62 (180฿)
810 27/12/2559 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ ม.3/2 0039637 Blue Angel นางฟ้าจอมราชัน เล่ม 1 ปฐมบทองค์นางฟ้า (250฿)
811 27/12/2559 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.3/9 0021508 ซูซิ – ข้าวปั้นมังสวิรัติ
812 27/12/2559 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ ม.3/10 0024197 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
813 27/12/2559 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว ม.3/10 0024151 เนื้อหนังมังสะ
814 27/12/2559 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.3/10 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
815 27/12/2559 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย ม.3/10 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
816 27/12/2559 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช ม.3/10 0039749 เนื้อหนังมังสะ
817 27/12/2559 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน ม.3/10 0037100 สนุกกับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง 2 (145฿)
818 27/12/2559 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ ม.3/10 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
819 27/12/2559 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ ม.3/10 0040609 กาจอมตะกละ ความละโมบ : กโปตกชาดก (35฿)
820 27/12/2559 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล ม.3/10 0025341 280 คำไทยที่มักเขียนและใช้กันผิด
821 27/12/2559 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย ม.3/11 0005578 หลักการเบื้องต้นในการจัดตู้ปลา
822 27/12/2559 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา ม.3/11 0024226 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
823 27/12/2559 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง ม.3/11 0039722 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
824 27/12/2559 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข ม.3/11 0024219 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
825 27/12/2559 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช ม.3/11 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
826 27/12/2559 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.3/12 0040595 ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ (110฿)
827 27/12/2559 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง ม.3/12 0038033 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
828 27/12/2559 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น ม.3/12 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
829 27/12/2559 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว ม.3/12 0040907 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
830 27/12/2559 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ ม.3/3 0040898 หายนะภัยโลกร้อน (49฿)
831 27/12/2559 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว ม.3/2 0040399 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว (89฿)
832 27/12/2559 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม ม.2/1 0038469 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
833 27/12/2559 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.2/1 0039936 สำนวนสุภาษิตอาเซียน (320฿)
834 27/12/2559 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ ม.2/1 0040896 ไดโนเสาร์จอมโหด (49฿)
835 27/12/2559 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง ม.2/1 0040904 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
836 27/12/2559 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน ม.2/1 0036784 จิมเด็กชายบนหลังคา (115฿)
837 27/12/2559 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา ม.2/1 0040239 หอสมุดลูเพียส เล่ม 3 บทผู้สัญจรอักษร (150฿)
838 27/12/2559 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ ม.2/1 0040610 หงส์ทองคำ ดลภมากลาภหาย : สุวรรณหังสชาดก (35฿)
839 27/12/2559 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ ม.2/1 0037426 รู้จักออม (60฿)
840 27/12/2559 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ ม.2/1 0036766 แก็งซ่าท้าทดลอง 9 ศึกลมฟ้าอากาศ (158฿)
841 27/12/2559 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง ม.2/1 0040035 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
842 27/12/2559 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล ม.2/1 0038419 We Are ASEAN Malaysia (75฿)
843 27/12/2559 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ ม.2/1 0015918 ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
844 27/12/2559 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี ม.2/2 0024070 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
845 27/12/2559 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย ม.2/2 0040906 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
846 27/12/2559 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย ม.2/2 0023989 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
847 27/12/2559 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก ม.2/2 0039927 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
848 27/12/2559 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข ม.2/2 0011337 ศกุนตลา
849 27/12/2559 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล ม.2/2 0012333 สนุกกับนิทานอ่านฉลาด
850 27/12/2559 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน ม.2/2 0036935 พลร่มกล้าตาย (60฿)
851 27/12/2559 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา ม.2/1 0037204 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา 2 (165฿)
852 27/12/2559 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล ม.2/2 0038616 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม (139฿)
853 27/12/2559 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.2/2 0012300 เฮอร์คิวลิส (Hercules)
854 27/12/2559 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน ม.2/2 0039089 ปอมเปอี อารยธรรมที่ล่มสลาย (195฿)
855 27/12/2559 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง ม.2/2 0035687 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา (159฿)
856 27/12/2559 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ ม.2/2 0038785 ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค (49฿)
857 27/12/2559 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/3 0024979 เอาชีวิตรอดในทะเลทราย
858 27/12/2559 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย ม.2/4 0021420 งานประดิษฐ์เครื่องประดับผ้าทอมือ
859 27/12/2559 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข ม.2/4 0040014 ผีรัสเซีย (175฿)
860 27/12/2559 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม ม.2/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
861 27/12/2559 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น ม.2/4 0019543 สัตว์ประหลาดในกระเป๋าเสื้อ
862 27/12/2559 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม ม.2/4 0023893 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
863 27/12/2559 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ ม.2/4 0007292 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2
864 27/12/2559 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง ม.2/4 0016241 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (120฿)
865 27/12/2559 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ ม.2/4 0037984 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ (169฿)
866 27/12/2559 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง ม.2/4 0040713 อัจฉริยะ 100 หน้า ภพภูมิ (165฿)
867 27/12/2559 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง ม.2/5 0039958 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 15 (120฿)
868 27/12/2559 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด ม.2/5 0019104 การปฏิรูปการศึกษาไทย
869 27/12/2559 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี ม.2/5 0039876 คุณครูที่รัก (100฿)
870 27/12/2559 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง ม.2/5 0011792 ขบวนการแก้จน เล่ม 1
871 27/12/2559 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา ม.2/6 0040658 พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (129฿)
872 27/12/2559 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา ม.2/6 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
873 27/12/2559 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา ม.2/6 0023972 ฉันไม่ยอม : Problems
874 27/12/2559 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ ม.2/6 0024147 ฉันเป็นตัวฉันเอง : My Special Salf
875 27/12/2559 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ ม.2/7 0026589 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
876 27/12/2559 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น ม.2/7 0021637 เมนูยอดนิยมเพื่อสุขภาพ
877 27/12/2559 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ ม.2/7 0024315 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
878 27/12/2559 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา ม.2/8 0024225 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
879 27/12/2559 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม ม.2/8 0001036 เผชิญเผ่านาคา ปลายฟ้าหิมาลัย
880 27/12/2559 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ ม.2/8 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
881 27/12/2559 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.2/8 0024105 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
882 27/12/2559 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว ม.2/8 0039567 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
883 27/12/2559 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.2/8 0014552 ขุมทรัพย์อวกาศ
884 27/12/2559 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง ม.2/8 0037630 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
885 27/12/2559 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม ม.2/8 0038169 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว (139฿)
886 27/12/2559 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง ม.2/8 0012798 เทศนาเสือป่า
887 27/12/2559 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง ม.2/8 0024021 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
888 27/12/2559 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.2/8 0024165 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
889 27/12/2559 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน ม.2/9 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
890 27/12/2559 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท ม.2/9 0038477 รู้ทันป้องกันโรคหัวใจ (100฿)
891 27/12/2559 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช ม.2/9 0037645 เงินตราในอาเซียน (350฿)
892 27/12/2559 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว ม.2/9 0018972 โจ๋ สุดเฉียบ เนี้ยบไม่มียา
893 27/12/2559 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี ม.2/9 0020367 อะไรอยู่ในห้องใต้ดิน
894 27/12/2559 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง ม.2/9 0015350 เพชรในเรือนคำ พระพุทธเจ้าหลวง
895 27/12/2559 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี ม.2/9 0040237 น้อมสู่ใจ เล่ม 2 (100฿)
896 27/12/2559 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ ม.2/9 0035601 ท่องโลกสมอง
897 27/12/2559 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก ม.2/9 0006996 ภาษาไทย 1
898 27/12/2559 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.2/9 0012101 ความสำเร็จสุดยอดของมหาเศรษฐีโลก
899 27/12/2559 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.2/9 0009446 จิตนี้ประภัสสร
900 27/12/2559 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ ม.2/9 0001867 รำพึงวันฝนตก
901 27/12/2559 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง ม.2/9 0034849 รู้จักแบงค์ชาติ
902 27/12/2559 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน ม.2/9 0036274 โลกมหัศจรรย์ของเบ็ก : Beck Beyond the Sea
903 27/12/2559 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว ม.2/9 0015983 พล นิกร กิมหงวน : ดาวหมัด
904 27/12/2559 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท ม.2/9 0040789 แรงบาป (89฿)
905 27/12/2559 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา ม.2/9 0039250 Why? เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ (148฿)
906 27/12/2559 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี ม.2/10 0022756 น้ำผลไม้และผักเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
907 27/12/2559 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง ม.2/11 0001317 เวลาในขวดแก้วของฉัน
908 27/12/2559 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี ม.2/11 0021107 วิทยาศาสตร์กับกีฬา
909 27/12/2559 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.2/11 0000485 สงครามโลกครั้งที่ 2
910 27/12/2559 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก ม.2/11 0016413 เพ้นท์สีใสบนแก้วและกระจก
911 27/12/2559 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก ม.2/11 0038501 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
912 27/12/2559 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา ม.2/11 0038502 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเวียดนาม (180฿)
913 27/12/2559 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.2/11 0037174 รู้จักประชาคมอาเซียน (170฿)
914 27/12/2559 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ ม.2/11 0024690 ปราสาทอัศวิน ตอน สงครามสองปราสาท
915 27/12/2559 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี ม.2/11 0024005 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
916 27/12/2559 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง ม.2/12 0014248 เอมิลยอดนักสืบ
917 27/12/2559 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ ม.2/12 0017471 ปลากินแล้วอายุยืน
918 27/12/2559 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี ม.3/6 0036047 ต้นกำเนิดชาและเหล้าจีน
919 27/12/2559 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ ม.2/5 0039867 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
920 27/12/2559 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ ม.1/1 0040583 ประวัติศาสตร์แสนหวาน (110฿)
921 27/12/2559 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน ม.1/2 0038931 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน (185฿)
922 27/12/2559 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ ม.1/2 0038141 คู่มือเที่ยวตามใจชอบสิงคโปร์ (2011-2012) (225฿)
923 27/12/2559 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ ม.1/2 0022576 น้ำพริกแกงอุตสาหกรรมในครัวเรือน
924 27/12/2559 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม ม.1/2 0038140 เซียนสิงคโปร์ (289฿)
925 27/12/2559 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ ม.1/2 0036760 แก็งซ่าท้าทดลอง 1 ความลับของสารเคมี (165฿)
926 27/12/2559 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย ม.1/3 0037268 ก้าวสู่อาเซียน (50฿)
927 27/12/2559 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ ม.1/3 0037797 พระเจ้าอโศกมหาราช ฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
928 27/12/2559 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ ม.1/3 0025470 เซอร์เฮนรี เบสเซเมอร์/ฟริตซ์ ฮาเบอร์/ทอมัส แอลวา เอดิสัน
929 27/12/2559 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ ม.1/3 0037626 HELLO อาเซียน (180฿)
930 27/12/2559 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู ม.1/3 0022625 น้ำผักและผลไม้ สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ (110฿)
931 27/12/2559 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง ม.1/3 0002424 ตำรับอาหาร ชุดที่ 1
932 27/12/2559 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ ม.1/3 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
933 27/12/2559 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ ม.1/3 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
934 27/12/2559 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ ม.1/3 0037035 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
935 27/12/2559 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี ม.1/3 0005585 การ์ตูนวรรณคดี พระอภัยมณี
936 27/12/2559 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ ม.1/3 0040947 การสร้างความร่ำรวยด้วยอาหาร OTOP (195฿)
937 27/12/2559 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ ม.1/3 0038583 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 6 (189฿)
938 27/12/2559 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.1/3 0037128 กบนอกกะลา : เซรุ่มพิชิตพิษร้ายใต้เขี้ยวอสรพิษ เล่ม 53 (180฿)
939 27/12/2559 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ ม.1/4 0036705 4000 Words ศัพย์ภาษาอังกฤษ 4000 คำ (250฿)
940 27/12/2559 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น ม.1/4 0022763 ซุปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
941 27/12/2559 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล ม.1/4 0035671 ตะลุยอวกาศสุดลี้ลับ
942 27/12/2559 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ ม.1/4 0040556 สีและรูปทรง (75฿)
943 27/12/2559 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน ม.1/5 0021008 การเลี้ยงโคเนื้อ
944 27/12/2559 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง ม.1/6 0040075 ความในใจของลูก (185฿)
945 27/12/2559 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม ม.1/8 0040083 หัวใจของช้าง (145฿)
946 27/12/2559 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน ม.1/8 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
947 27/12/2559 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ ม.1/8 0024316 คู่มือเลี้ยงและดูลักษณะสายพันธุ์ปลาทอง
948 27/12/2559 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน ม.1/8 0001667 เมียน้อย
949 27/12/2559 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ ม.1/8 0040777 มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย (130฿)
950 27/12/2559 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง ม.1/8 0012611 เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง
951 27/12/2559 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี ม.1/8 0015562 มหาสารคาม
952 27/12/2559 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ ม.1/8 0040388 กบนอกกะลา : ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก เล่ม 16 (180฿)
953 27/12/2559 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล ม.1/8 0037736 ใครๆก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (280฿)
954 27/12/2559 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ ม.1/8 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
955 27/12/2559 20914 ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม ม.2/9 0017089 มายา พิศวง
956 27/12/2559 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา ม.1/9 0040582 ความลับของโลก (85฿)
957 27/12/2559 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ ม.1/9 0026425 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู (40฿)
958 27/12/2559 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ ม.1/9 0037698 ประวัติศาสตร์ฉลาดรู้ อียิปต์ (199฿)
959 27/12/2559 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง ม.1/9 0022302 การปลูกและขยายพันธุ์องุ่น
960 27/12/2559 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล ม.1/9 0037061 พลังหัวใจแห่งอนาคต…บนเส้นทางต่างฝัน (145฿)
961 27/12/2559 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน ม.1/9 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
962 27/12/2559 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง ม.1/11 0040861 รับมือภัยแล้ง (100฿)
963 27/12/2559 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว ม.1/12 0038434 100เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา (139฿)
964 27/12/2559 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ ม.1/12 0037791 พระทีปังกรและสุเมธดาบสฉบับการ์ตูนสี่สี (139฿)
965 27/12/2559 21195 ด.ญ.ทิพย์กฤตา โฮ้ไทย ม.2/12 0024674 เก็นเจ้าหนูสู้ชีวิต เล่ม 5 Hadashi no Gen
966 27/12/2559 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ ม.2/6 0024179 นอนเถิดหนาดวงใจ
967 27/12/2559 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี ม.2/6 0024028 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
968 27/12/2559 21225 ด.ช.ธัชชภูมิ ปัญญาสรคุณ ม.1/3 0019157 ประเพณี พิธีมงคลและวันสำคัญของไทย

ค้างส่ง 281259

วิธีค้นหาหนังสือที่ต้องการจากห้องสมุดใดใดก็ได้

ถ้าครูลืมทำสถิติ เช็คเองได้ที่ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63

ขอร้องให้ยืมที่ห้องสมุดเกิน 12 เล่มนะคะ (ถึงตัดที่ 10 เล่มเหมือนเดิมก็ตาม) กันความแอเร่อ ที่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ใครยืมเยอะ ๆ เช่น 20 เล่ม ต่อเดือน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรหรู แบบที่เขารับกัน ปลายเทอมที่แล้ว

อ่านนี่ค่ะ แล้วจะเข้าใจเหตุผล และวิธีการ ทั้งหมด https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1131364730266141

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 28/12/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
2 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
3 09/11/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0012725 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
4 09/11/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0019479 ปริศนานานาสัตว์
5 10/11/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0012896 หญิงดี
6 10/11/2559 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา ม.6/2 0037903 เฉลยแนวข้อสอบเข้า ร.ร นายสิบทหารบก (130฿)
7 14/11/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0023874 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
8 15/11/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0039926 เด็กบ้านนอก (120฿)
9 16/11/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0023974 ฉันไม่ยอม : Problems
10 16/11/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0012564 การ์ตูนวิทยาศาสตร์
11 16/11/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
12 16/11/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
13 17/11/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0011074 สังข์ศิลป์ชัย
14 18/11/2559 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค ม.6/5 0015274 คลองและเส้นทางเดินเรือในอดีต
15 18/11/2559 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ ม.6/4 0040927 เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์ (100฿)
16 18/11/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0038161 สะบายดี ลาว (119฿)
17 22/11/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0012989 เสด็จประพาสต้น
18 22/11/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0039203 วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา : ผ่าสมองสยองเกล้า (135฿)
19 23/11/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0037667 อะเล็กซานเดอร์ นักรบหนุ่มผู้พิชิตโลก (159฿)
20 23/11/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0020913 อิเหนา, ลักษณวงศ์, สมุทรโฆษ
21 23/11/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0039697 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
22 23/11/2559 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม ม.5/7 0025235 เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์พระไชยสุริยา
23 23/11/2559 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ ม.5/4 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
24 24/11/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0002917 ชู้รักของไอเซนฮาวร์
25 28/11/2559 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ ม.5/7 0020594 เทคนิคการสร้างสรรค์งานย้อมสีหรูเลิศอย่างมีสไตล์
26 28/11/2559 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.5/4 0025438 มันนีย์มอนสเตอร์ สอนหนูให้รวย
27 28/11/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0017054 บริษัทกำจัดขโมย
28 28/11/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0025137 ความสุขในทุกอิริยาบถ
29 28/11/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0017332 คู่มือเลี้ยงปลาตู้
30 28/11/2559 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ ม.4/7 0039773 38 เมนูชีวจิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ (235฿)
31 05/12/2559 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา ม.6/2 0038546 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (139฿)
32 05/12/2559 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.5/4 0024062 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
33 05/12/2559 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.5/4 0024223 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
34 06/12/2559 17939 นางสาวจินตนา เสนสม ม.5/1 0035594 นิทานชาดกสำหรับเด้กและเยาวชน
35 06/12/2559 17955 นางสาวอริสา มะโนรา ม.5/1 0040603 วัวจอมพลัง ปิยวาจา : นันทิวิสาลชาดก (35฿)
36 06/12/2559 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน ม.5/4 0003445 เปิดโลกบรรพชน
37 06/12/2559 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ ม.5/4 0039109 108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน (115฿)
38 06/12/2559 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ ม.4/5 0017526 พญานาค
39 06/12/2559 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต ม.4/1 0020119 คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1
40 06/12/2559 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด ม.4/3 0038919 Born to be ทันตะ (259฿)
41 06/12/2559 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข ม.4/3 0037059 แก็งป่วนก๊วนคณิต ตอน ไขความลับสมบัติจำนวนนับ (89฿)
42 07/12/2559 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ ม.5/6 0018543 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
43 08/12/2559 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง ม.4/6 0021178 การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง ผลไม้เศรษฐกิจพิชิตเงินล้าน
44 08/12/2559 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง ม.6/7 0012711 สิทธิธนู
45 08/12/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0019867 ร้อยคำประพันธ์ในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ
46 09/12/2559 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.6/7 0022744 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
47 09/12/2559 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน ม.5/1 0037848 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ (139฿)
48 09/12/2559 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.5/3 0040650 นิทานเวตาล เล่ม 4 (189฿)
49 09/12/2559 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย ม.5/5 0017971 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
50 09/12/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0021303 เต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพ
51 09/12/2559 18367 นายชวิศ มาภา ม.5/7 0037497 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
52 09/12/2559 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.4/4 0037793 พระนางพิมพา ฉบับการ์ตูน (139฿)
53 09/12/2559 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล ม.4/3 0037182 มาเลเซีย (170฿)
54 13/12/2559 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ ม.6/1 0037814 นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกโลก (209฿)
55 13/12/2559 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ม.6/3 0036601 ทำไม? ที่มาที่ไปของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ (180฿)
56 13/12/2559 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี ม.5/1 0036829 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน (295฿)
57 13/12/2559 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ ม.5/1 0038929 ลาฟลอร่า รัสเซีย สุดยอด (169฿)
58 13/12/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0021684 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
59 13/12/2559 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน ม.4/1 0035380 เล่าเรื่องอิเหนา
60 13/12/2559 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.4/7 0019206 ตามรอยโหมโรง
61 13/12/2559 18794 นายธนพล เลิศไธสง ม.4/7 0020714 งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดับแฟนซีริบบิ้น
62 13/12/2559 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.4/1 0017094 พ่อมดแห่งเอิร์ธซี 4 ตอน เทนาร์..เทฮานู และบรมครูผู้วิเศษ
63 13/12/2559 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.4/8 0016814 บทอาขยานที่เคยจับใจ จาก18วรรณคดีชิ้นเอกของไทย
64 13/12/2559 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.4/5 0026981 เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
65 13/12/2559 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.5/4 0023275 People and the Sea
66 13/12/2559 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา ม.6/6 0038806 Jack and the Beanstalk แจ็กผู้ฆ่ายักษ์ (79฿)
67 13/12/2559 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น ม.6/4 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
68 13/12/2559 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา ม.6/4 0034370 ลบริ้วรอยจุดด่างดำบนใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม
69 14/12/2559 17355 นายวิธาน จันทมาศ ม.6/2 0037751 กบนอกกะลา เล่ม 86 อัจฉริยะสมองกลหุ่นยนต์ไทย (180฿)
70 14/12/2559 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ ม.6/1 0013880 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
71 14/12/2559 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.6/7 0012677 ทุ่งดอกไม้
72 14/12/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
73 14/12/2559 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส ม.5/1 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
74 14/12/2559 17931 นายเอกชัย วารีดำ ม.5/1 0022701 การถนอมอาหาร
75 14/12/2559 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ ม.5/1 0039790 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
76 14/12/2559 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.4/5 0020980 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
77 14/12/2559 21148 นายภีมพล วงษาภักดี ม.4/6 0020903 ลิเกไทย
78 15/12/2559 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง ม.6/6 0019908 ฟุตบอล (65฿)
79 15/12/2559 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.6/6 0007197 ป้องกัน รู้จัก รักษา มะเร็ง
80 15/12/2559 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน ม.6/6 0012350 ลูกเอย…ลูกรัก
81 15/12/2559 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ ม.6/6 0040210 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว (2) (100฿)
82 15/12/2559 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา ม.5/3 0024507 ระฆังขับขานที่มีเดียพาร์ค
83 15/12/2559 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ ม.5/3 0039839 มหากาพย์รามเกียรติ์ (100฿)
84 15/12/2559 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ ม.5/2 0038080 DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด (149฿)
85 15/12/2559 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก ม.5/5 0004445 ไม้ใบ
86 15/12/2559 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ ม.4/1 0011330 นิราศเกาหลี
87 15/12/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
88 15/12/2559 18657 นางสาวกนกพร ยังดี ม.4/3 0017717 กาพย์เห่เรือ
89 15/12/2559 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ม.6/1 0038744 แผนลวงสะท้านโลก (355฿)
90 15/12/2559 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ ม.5/2 0038091 Survivor ฝรั่งเศส (129฿)
91 15/12/2559 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท ม.6/1 0038932 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 1 ตอน สนุกกับประโยคภาษาอังกฤษ (195฿)
92 15/12/2559 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ ม.6/5 0035665 จักรวรรดิโรมันและซีซาร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 5
93 15/12/2559 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.6/6 0038280 การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ (100฿)
94 15/12/2559 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง ม.6/6 0023894 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
95 15/12/2559 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น ม.6/6 0019801 แบดมินตัน (58฿)
96 15/12/2559 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม ม.6/2 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
97 16/12/2559 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ ม.6/3 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
98 16/12/2559 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ ม.6/3 0016676 ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน
99 16/12/2559 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.6/4 0009941 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
100 16/12/2559 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ ม.5/2 0038548 เจ้าสั