ฝากเก็บ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

20111001_15121619190940นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1t2นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
ครูชำนาญการ

20111001_1509280993405นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวปนัดดา นกแก้ว
ครู ค.ศ.1

20111001_15081914143848นางอารดา วรรณกุล
ครูผู้ช่วย

20111001_15122510102659นายวีรยุทธ ผักสา
ครูผู้ช่วย

20111001_14102513131651นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
ครูผู้ช่วย

touchsamonnewนางสาวณฐมน แสงนาค
พนักงานราชการ

20111001_1509280994658นายวรชัย สีคลัง
ครูอัตราจ้าง

20111001_14102513131120นายสมพงษ ศลทอง
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

1kan_suchanyaนางสุชัญญา ปัญญาหลัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1kan_panomsukนายพนมศักย์ พิทักษ์วงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1kan_somkeadนายสมเกียรติ บุญแจ่ม
ครูชำนาญการ

11kan_pasuthonนายพสุธร แก้วพวง
ครูชำนาญการพิเศษ

20111001_12020521213821นายคเณศน์ พึ่งอ่ำ
ครู ค.ศ.1

yuนางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์
ครู ค.ศ.1

20111001_15051213133815นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์
ครูผู้ช่วย

20111001_14102513131325นางสาวบงกช ประจักษ์จิตร
พนักงานราชการ

nopicนางสาวปรียาภัทร ปะโปตินัง
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

p-aree20111001_15080517174333นางสาวอารีย์ กุสะรัมย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

tpiyapon1math_piyaporn2นางปิยพร ทองก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ

tdao1math_jirapunนางจิราพรรณ เรืองพุทธ
ครูชำนาญการ

1math_chumparieนางชุมแพ วีรบรรจง
ครูชำนาญการ

pkaiนางหทัยทิพย์ รอดดี
ครูชำนาญการ

1math_nuchchanadนางสาวนุชนาฏ โทนสังข์อินทร์
ครู ค.ศ.1

1math_lekนางสาวหัสฤทัย ธิมา
ครู ค.ศ.1

nopicนายธวัชชัย เจริญกุล
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์
ครู ค.ศ.1

warun20111001_14061710102424นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง
ครู ค.ศ.1

sompon20111001_1405300773639นายสมพร เสือสูงเนิน
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

was20111001_14052813132304นางสาววาสนา พิระชัย
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

nopicนางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

nopicนายมงคล โฮมพลงาม
ครูผู้ช่วย

nopicนายปราโมทย์ ในชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

20111001_15051413132717นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1eng_sureeนางสุรีย์ บุญญพาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1eng_wiranutนางสาววิรานุตร ศิวพิทักษ์
ครูชำนาญการ

1eng_pornsurangนางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

11eng_hathaichanokนางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล
ครูชำนาญการ

1eng_intiraนางอินทิรา นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

1eng_anuchitนายอนุชิต นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

20111001_14102513133147นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

20111001_14102513133538นายศานิต ลอยแก้ว
ครูชำนาญการ

anong2นางสาวอนงค์นาฏ เทียนธวัช
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวกรรณิกา สิทธิการ
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132650นางสาวนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

nopicนางธนาพร ฉ่ำชูศรี
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15081914143135นางชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาวเกษร ไชยคำดี
ครูผู้ช่วย

20111001_16011412120356นางสาวน้ำฝน น้อยโม้
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

11sci_rampaipanนางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

saoนางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

11sci_pinitนายพินิจ จันทร์ดี
ครูชำนาญการ

1rutchanuนางรัชนุ รังษี
ครู ค.ศ.1

1-prapapornนางสาวประภาพร ดอกไม้
ครู ค.ศ.1

20111001_12020521212538นางสุพรรณา สะบก
ครู ค.ศ.1

20111001_12020521212245นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
ครู ค.ศ.1

joyนางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวง
ครู ค.ศ.1

kanchanaนางสาวกาญจนวดี ภูศรี
ครู ค.ศ.1

sci_newนางสาวอมรา ขวดบา
ครู ค.ศ.1

11sci_sutisaนางสาวสุทิสา เรืองกันท์
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132508นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_14052813132507นางสาวสาวิตรี ปราบนอก
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15051213134723นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15051213135130นายฉัตรชัย ฤาวงค์
ครูผู้ช่วย

20111001_16011412120944นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
พนักงานราชการ

nopicนางสาวฉัตรแก้ว โยทัยเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

nopicนางสาววันดี แจ่มปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว

nopicนายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาววารุณี สุวัฒนกร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1healt_titiwutนายฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1c1นายเฉลิมชัย อาจณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

11healt_chatpanนายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ครูชำนาญการ

1healt_luksanaว่าที่ ร.ต. หญิงลักษณา หงษ์เส็ง
ครู ค.ศ.1

20111001_14061013134931นายพิทักษ์ ศักดิ์เติม
ครู ค.ศ.1

nopicนายเกียรติภูมิ ภูมิเรศสุนทร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1so_sopitนางโสภิต แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1so_punnaนางพรรณา แสงนภาเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_malaiนางมาลัย เสนีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_punneeนางพรรณี สูตรดำริห์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_samutchaนายสมัชชา โกมลฐิตินันท์
ครูชำนาญการ

1so_aumakornนางอุมากร พูลสนาม
ครูชำนาญการ

nadach_1นายพีค สมศรีทรัพย์
ครู ค.ศ.1

20111001_16012013135212นางสาวชลนภัทร จันดำ
ครู ค.ศ.1

20111001_14061710102559นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132739นายประสิทธิ์ กุยประเสริฐ
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_14052813132740นางสาวปิยะวรรณ จันสมัคร
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_16012013135211นางสาวนิตยา ลาเลิศ
ครูผู้ช่วย

20111001_16012013135214นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ
ครูผู้ช่วย

20111001_12020521212422นางธัญยพร เจริญรุ่งเรืองชัย
ครูอัตราจ้าง

20111001_14061710103130นางสาวชัชฎา จตุรพรประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

nopicนางสาวจริยา ตรุษฎี
ครูอัตราจ้าง

20111001_16012013135213นางสาวกนกวรรณ จันทพรโสม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1art_chumpolนายชุมพล ศรีเหรา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1art_rutchapinนางรัชพิณ จิตแจ้ง
ครูชำนาญการ

20111001_12020521212950นายวิริยะ ทองเต็ม
ครูชำนาญการ

1peemaiนางสาวณัฐภรณ์ สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

nopicนางสาวลักขณา สาดอนขวาง
ครู ค.ศ.1

nopicนายถาวร ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

nopicนายขวัญชัย โตสง่า
ครูอัตราจ้าง

nopicนางจินตภรณ์ กล่อมบุญธรรม
ครูอัตราจ้าง

nopicนางนิลุบล ภูมีเขียน
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน ป่าตาล ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน ป่าตาล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย