ฝากเก็บ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

20111001_15121619190940นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1t2นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
ครูชำนาญการ

20111001_1509280993405นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวปนัดดา นกแก้ว
ครู ค.ศ.1

20111001_15081914143848นางอารดา วรรณกุล
ครูผู้ช่วย

20111001_15122510102659นายวีรยุทธ ผักสา
ครูผู้ช่วย

20111001_14102513131651นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
ครูผู้ช่วย

touchsamonnewนางสาวณฐมน แสงนาค
พนักงานราชการ

20111001_1509280994658นายวรชัย สีคลัง
ครูอัตราจ้าง

20111001_14102513131120นายสมพงษ ศลทอง
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

1kan_suchanyaนางสุชัญญา ปัญญาหลัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1kan_panomsukนายพนมศักย์ พิทักษ์วงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1kan_somkeadนายสมเกียรติ บุญแจ่ม
ครูชำนาญการ

11kan_pasuthonนายพสุธร แก้วพวง
ครูชำนาญการพิเศษ

20111001_12020521213821นายคเณศน์ พึ่งอ่ำ
ครู ค.ศ.1

yuนางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์
ครู ค.ศ.1

20111001_15051213133815นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์
ครูผู้ช่วย

20111001_14102513131325นางสาวบงกช ประจักษ์จิตร
พนักงานราชการ

nopicนางสาวปรียาภัทร ปะโปตินัง
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

p-aree20111001_15080517174333นางสาวอารีย์ กุสะรัมย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

tpiyapon1math_piyaporn2นางปิยพร ทองก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ

tdao1math_jirapunนางจิราพรรณ เรืองพุทธ
ครูชำนาญการ

1math_chumparieนางชุมแพ วีรบรรจง
ครูชำนาญการ

pkaiนางหทัยทิพย์ รอดดี
ครูชำนาญการ

1math_nuchchanadนางสาวนุชนาฏ โทนสังข์อินทร์
ครู ค.ศ.1

1math_lekนางสาวหัสฤทัย ธิมา
ครู ค.ศ.1

nopicนายธวัชชัย เจริญกุล
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์
ครู ค.ศ.1

warun20111001_14061710102424นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง
ครู ค.ศ.1

sompon20111001_1405300773639นายสมพร เสือสูงเนิน
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

was20111001_14052813132304นางสาววาสนา พิระชัย
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

nopicนางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

nopicนายมงคล โฮมพลงาม
ครูผู้ช่วย

nopicนายปราโมทย์ ในชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

20111001_15051413132717นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1eng_sureeนางสุรีย์ บุญญพาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1eng_wiranutนางสาววิรานุตร ศิวพิทักษ์
ครูชำนาญการ

1eng_pornsurangนางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

11eng_hathaichanokนางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล
ครูชำนาญการ

1eng_intiraนางอินทิรา นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

1eng_anuchitนายอนุชิต นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

20111001_14102513133147นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

20111001_14102513133538นายศานิต ลอยแก้ว
ครูชำนาญการ

anong2นางสาวอนงค์นาฏ เทียนธวัช
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวกรรณิกา สิทธิการ
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132650นางสาวนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

nopicนางธนาพร ฉ่ำชูศรี
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15081914143135นางชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาวเกษร ไชยคำดี
ครูผู้ช่วย

20111001_16011412120356นางสาวน้ำฝน น้อยโม้
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

11sci_rampaipanนางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

saoนางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

11sci_pinitนายพินิจ จันทร์ดี
ครูชำนาญการ

1rutchanuนางรัชนุ รังษี
ครู ค.ศ.1

1-prapapornนางสาวประภาพร ดอกไม้
ครู ค.ศ.1

20111001_12020521212538นางสุพรรณา สะบก
ครู ค.ศ.1

20111001_12020521212245นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
ครู ค.ศ.1

joyนางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวง
ครู ค.ศ.1

kanchanaนางสาวกาญจนวดี ภูศรี
ครู ค.ศ.1

sci_newนางสาวอมรา ขวดบา
ครู ค.ศ.1

11sci_sutisaนางสาวสุทิสา เรืองกันท์
ครู ค.ศ.1

nopicนางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132508นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_14052813132507นางสาวสาวิตรี ปราบนอก
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15051213134723นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_15051213135130นายฉัตรชัย ฤาวงค์
ครูผู้ช่วย

20111001_16011412120944นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
พนักงานราชการ

nopicนางสาวฉัตรแก้ว โยทัยเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

nopicนางสาววันดี แจ่มปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว

nopicนายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาววารุณี สุวัฒนกร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1healt_titiwutนายฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1c1นายเฉลิมชัย อาจณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

11healt_chatpanนายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ครูชำนาญการ

1healt_luksanaว่าที่ ร.ต. หญิงลักษณา หงษ์เส็ง
ครู ค.ศ.1

20111001_14061013134931นายพิทักษ์ ศักดิ์เติม
ครู ค.ศ.1

nopicนายเกียรติภูมิ ภูมิเรศสุนทร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1so_sopitนางโสภิต แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1so_punnaนางพรรณา แสงนภาเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_malaiนางมาลัย เสนีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_punneeนางพรรณี สูตรดำริห์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

1so_samutchaนายสมัชชา โกมลฐิตินันท์
ครูชำนาญการ

1so_aumakornนางอุมากร พูลสนาม
ครูชำนาญการ

nadach_1นายพีค สมศรีทรัพย์
ครู ค.ศ.1

20111001_16012013135212นางสาวชลนภัทร จันดำ
ครู ค.ศ.1

20111001_14061710102559นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี
ครู ค.ศ.1

20111001_14052813132739นายประสิทธิ์ กุยประเสริฐ
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_14052813132740นางสาวปิยะวรรณ จันสมัคร
(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1)

20111001_16012013135211นางสาวนิตยา ลาเลิศ
ครูผู้ช่วย

20111001_16012013135214นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
ครูผู้ช่วย

nopicนางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ
ครูผู้ช่วย

20111001_12020521212422นางธัญยพร เจริญรุ่งเรืองชัย
ครูอัตราจ้าง

20111001_14061710103130นางสาวชัชฎา จตุรพรประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

nopicนางสาวจริยา ตรุษฎี
ครูอัตราจ้าง

20111001_16012013135213นางสาวกนกวรรณ จันทพรโสม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1art_chumpolนายชุมพล ศรีเหรา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1art_rutchapinนางรัชพิณ จิตแจ้ง
ครูชำนาญการ

20111001_12020521212950นายวิริยะ ทองเต็ม
ครูชำนาญการ

1peemaiนางสาวณัฐภรณ์ สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

nopicนางสาวลักขณา สาดอนขวาง
ครู ค.ศ.1

nopicนายถาวร ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

nopicนายขวัญชัย โตสง่า
ครูอัตราจ้าง

nopicนางจินตภรณ์ กล่อมบุญธรรม
ครูอัตราจ้าง

nopicนางนิลุบล ภูมีเขียน
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน ป่าตาล ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน ป่าตาล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค้างส่ง มาคืนเถอะค่ะ อีก 171 รายการ

9/6/2559 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม ม.1/12 0037963 ไม่ยากถ้าอยากมองโลกในแง่ดี (145฿)
10/6/2559 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู ม.1/12 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
8/9/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
20/6/2559 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ ม.1/5 0024199 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
10/6/2559 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร ม.1/6 0038080 DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด (149฿)
29/6/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
22/7/2559 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน ม.1/6 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
6/7/2559 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล ม.1/7 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
11/7/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
12/7/2559 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต ม.1/7 0021341 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
12/7/2559 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี ม.1/7 0020055 ศึกษาเล็บมือดูแลอย่าให้เกิดโรค
13/7/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
8/6/2559 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน ม.1/9 0038459 ภูตน้อยพาท่องจักรวาล เล่ม 8 (145฿) (สนามบิน)
28/6/2559 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ ม.1/9 0012264 รามเกียรติ์ : วรรณคดีไทยตามใจแม่
28/7/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
31/8/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0010524 หลักการผันกริยา ฝรั่งเศสแนวใหม่
31/5/2559 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง ม.2/10 0039967 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 5 (200฿)
14/7/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0040859 รับมือภัยแล้ง (100฿)
10/6/2559 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.2/11 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
10/6/2559 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.2/11 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
15/8/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0001079 จันทร์เสี้ยว
27/6/2559 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.2/12 0024004 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
14/7/2559 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
14/7/2559 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.2/12 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
14/6/2559 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.2/2 0000465 ทฤษฎีสี
20/6/2559 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.2/3 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
12/7/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
12/8/2559 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.2/3 0022115 หมาไทย (150฿)
7/6/2559 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน ม.2/4 0017343 ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
2/9/2559 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง ม.2/4 0039205 เกมอุตลุด ฟุตบอลโลก (125฿)
30/5/2559 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.2/5 0040688 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 132 สเกตบอร์ดพันธุ์ไทย หัวใจติดล้อ (145฿)
7/9/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0035385 ยอดเรื่องเล่าจากจีน
26/5/2559 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ ม.2/6 0040640 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
31/5/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0014989 หมอในบ้าน เล่ม 2
8/6/2559 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.2/6 0017092 ยอดสุนัขร้อยแรงม้า
11/7/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
28/7/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0004656 พล นิกร กิมหงวน : เสือหงวน
31/8/2559 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช ม.2/6 0036127 อัจฉริยะเลขคณิต! เล่ม 1
8/6/2559 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.2/7 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
15/6/2559 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.2/7 0035380 เล่าเรื่องอิเหนา
15/6/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
15/6/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
17/6/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0039725 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
29/8/2559 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ ม.2/7 0004556 โลกร้อน
4/8/2559 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง ม.2/9 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
5/9/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0015630 ภาษาไทยไขขาน เล่ม 1
24/8/2559 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.3/1 0038428 We Are ASEAN Singapore (75฿)
24/8/2559 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ ม.3/1 0038486 ท่องแดนอาเซียน
21/6/2559 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.3/10 0018284 หยุดทำร้ายโลก
12/7/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0024062 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
9/9/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0022149 เพลงไทยไพเราะ
29/6/2559 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.3/11 0024311 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
4/7/2559 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.3/11 0015455 กีฬาไทย
14/7/2559 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.3/11 0004642 ร้อยแปดปัญหาอาหารการกิน
30/8/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
7/9/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0022150 เพลงไทยไพเราะ
7/9/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0009172 โรคภูมิแพ้
29/8/2559 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง ม.3/2 0037123 กบนอกกะลา : ความลับคับกระดอง เล่ม 34 (180฿)
2/9/2559 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน ม.3/2 0025788 ตะลุยเรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น
9/9/2559 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม ม.3/2 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
29/6/2559 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง ม.3/3 0036752 โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา (75฿)
7/7/2559 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.3/3 0039270 Why? เทคโนโลยีอวกาศ (148฿)
12/7/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0037031 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
28/7/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0002022 มรรยาทของไทย ตอน 1
29/8/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0038512 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
7/9/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0025081 แวมไพร์น้อยกับความรักอันยิ่งใหญ่ 5
27/6/2559 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.3/4 0024110 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
1/7/2559 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.3/4 0015379 จักรวาลและอวกาศ
6/7/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0018256 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต (2)
22/7/2559 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว ม.3/4 0040812 โคตรสุข…โคตรสำเร็จ…(99฿)
29/7/2559 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.3/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
10/8/2559 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.3/4 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
9/9/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0039876 คุณครูที่รัก (100฿)
9/9/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0035674 ตะลุย DNA พิศวง
9/9/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
1/6/2559 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.3/6 0024137 อาหารอร่อย : Food (100฿)
14/6/2559 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี ม.3/6 0040062 โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง (168฿)
20/6/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0017965 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
22/6/2559 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง ม.3/6 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
22/6/2559 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.3/6 0036524 ลักษณนาม
22/6/2559 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.3/6 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
6/7/2559 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.3/6 0034860 A B C
13/7/2559 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก ม.3/6 0023286 Birds
31/8/2559 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.3/7 0036047 ต้นกำเนิดชาและเหล้าจีน
6/9/2559 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.3/7 0023931 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
1/7/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
5/9/2559 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.3/8 0038266 อัจฉริยะได้อีก (185฿)
18/7/2559 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน ม.3/9 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
21/7/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
28/6/2559 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี ม.4/2 0019822 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
2/9/2559 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ ม.4/2 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
9/9/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0038548 เจ้าสัวฝึกหัด 1 ตอนเงินคืออะไรและมาจากไหน (99฿)
8/6/2559 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข ม.4/3 0038134 ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร (139฿)
10/6/2559 18694 นายภาสกร ศรีพนม ม.4/3 0017033 โดเรมอนสอนเรื่อง ร่างกาย กล้ามเนื้อและกระดูก
27/6/2559 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค ม.4/3 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
30/8/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0014221 เอมิลยอดนักสืบ
30/8/2559 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ ม.4/3 0036526 ภาษาไทยคำยืมและคำฟ้อง(ฉบับรวมเล่ม)
31/8/2559 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.4/3 0018798 เทวรูปพระกาฬ
16/6/2559 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า ม.4/4 0034604 เสียงในภาษาไทย
14/7/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0011344 ศกุนตลา
20/7/2559 20530 นายวรพล บุญศรี ม.4/4 0035418 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
20/7/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
22/7/2559 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว ม.4/4 0020316 แม่ชีเทเรซา
12/8/2559 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย ม.4/4 0020404 สารานุกรมศิลปะ (ฉบับฟองสบู่แตก)
24/8/2559 18782 นายขวัญชัย สมหมาย ม.4/4 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
31/8/2559 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.4/4 0037512 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน ศึกชิงหงส์ (135฿)
5/9/2559 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ ม.4/4 0004247 บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย
9/9/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
13/6/2559 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน ม.4/5 0003443 โลกแตก 1999
29/6/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
29/6/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0021225 งานแกะสลัก
26/8/2559 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.4/5 0019830 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
29/8/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
30/8/2559 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน ม.4/5 0006186 สูตรผสมสีแบบเบสิค
30/8/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0018105 โคลงนิราศนริทร์
9/9/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
6/6/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0024912 ตามรอย…อะลาดิน
9/6/2559 19000 นายอดิศร สุขท่า ม.4/6 0039850 ยอดอาวุธในตำนาน (49฿)
7/7/2559 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา ม.4/6 0020611 ผักสวนครัว
23/8/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0038540 100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ (139฿)
14/6/2559 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก ม.4/7 0021349 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
17/6/2559 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ ม.4/7 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
29/6/2559 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร ม.4/7 0022213 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
29/6/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
6/7/2559 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.4/7 0022920 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
20/7/2559 18794 นายธนพล เลิศไธสง ม.4/7 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
20/7/2559 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ ม.4/7 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
7/9/2559 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.4/7 0023842 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
7/7/2559 19816 นางสาวกาญจนา (เพื่อนแจ้งว่าลาออก?) ยิ้มแย้ม ม.5/2 0004248 โรคตับ
8/9/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
8/9/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
9/9/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0040600 แพะเจ้าปัญญา สติและปัญญา : อัตถัสสทวารชาดก (35฿)
17/6/2559 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.5/4 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
9/9/2559 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ ม.5/4 0001383 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
11/8/2559 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.5/6 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
11/8/2559 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ ม.5/6 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
7/9/2559 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.5/6 0014211 เอมิลยอดนักสืบ
24/6/2559 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง ม.5/7 0011105 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
24/6/2559 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ ม.5/7 0037712 มาเลเซีย (170฿)
5/7/2559 20531 นายจตุเดช บุญศรี ม.5/7 0040707 อัจฉริยะ 100 หน้า การเมืองการปกครอง (165฿)
8/9/2559 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา ม.5/8 0038033 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
18/7/2559 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.6/2 0024035 โรงเรียนของเรา : Our School
11/8/2559 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น ม.6/2 0013776 หนุ่มชาวนา
22/8/2559 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.6/2 0025803 สิ่งประดิษฐ์ของโลก
7/6/2559 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.6/3 0040023 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 1 (145฿)
17/6/2559 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.6/3 0026579 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
31/8/2559 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.6/3 0014903 คนอยู่วัด
23/6/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0038139 ความปลอดภัยของลูกหลาน (90฿)
23/6/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
23/6/2559 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.6/4 0040540 นิทานจากโลกตะวันออก (170฿)
18/7/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
5/9/2559 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.6/4 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
31/5/2559 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.6/5 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
8/6/2559 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.6/5 0018922 ปลาบู่ทอง
8/6/2559 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.6/5 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
29/6/2559 17754 นายพงศกร สิทธิพวง ม.6/5 0018711 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
21/7/2559 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ ม.6/5 0023020 นักล่ามังกร อันดับที่ 11 ตอน ระวัง!เวทมนต์พ่อมด
5/9/2559 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.6/5 0002980 โคเนื้อสัตว์ที่มนุษย์ต้องพึ่งพา ทั้งแรงงานและเนื้อ
7/6/2559 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.6/6 0040401 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขมิ้น (89฿)
12/7/2559 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน ม.6/6 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
28/7/2559 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ ม.6/6 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
31/8/2559 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ ม.6/6 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
15/6/2559 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.6/7 0021682 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
20/6/2559 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล ม.6/7 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
20/6/2559 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.6/7 0022888 สร้างสรรค์งานฝีมือจากเชือกถัก
11/8/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
15/8/2559 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร ม.6/7 0018698 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
15/8/2559 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.6/7 0022691 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
23/8/2559 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.6/7 0038898 ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ (180฿)
24/8/2559 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.6/7 0012716 บทละครเรื่องระเด่นลันได
7/9/2559 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.6/7 0001385 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน

114 คน รับรางวัลวันอังคารที่ 13 กันยายนนะคะ

แวะมารายงานตัวที่ห้องสมุดกับครูแอม หรือจะแชตทางแฟนเพจ ทางไลน์ เพื่อมายืนยันว่ารับทราบแล้วว่าได้รับรางวัลก็ได้นะคะ การรับรางวัลจะเรียงลำดับตามนี้เลยนะคะ

1.ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ ม.1/8
2.ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ ม.2/4
3.ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ ม.2/4
4.ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน ม.1/2
5.ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ ม.2/4
6.ด.ญ.ธนพร สีมา ม.3/8
7.ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ ม.1/2
8.ด.ช.วรยุ จันทพาท ม.2/9
9.ด.ญ.อทิตยา งามขำ ม.3/6
10.ด.ช.นพนันท์ นพศรี ม.2/9
11.ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ ม.2/10
12.ด.ญ.รัตนา คนไว ม.1/3
13.ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ ม.1/5
14.ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี ม.1/8
15.ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ ม.1/6
16.ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.2/4
17.ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ ม.2/6
18.ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว ม.2/1
19.นางสาวฐามณี พูลเจริญ ม.4/7
20.นายภูวดล รังสีชีวชื่น ม.4/1
21.ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ ม.1/6
22.ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม ม.1/6
23.ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ ม.2/9
24.ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.2/3
25.ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช ม.2/11
26.ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง ม.1/10
27.ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด ม.2/9
28.ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ ม.2/9
29.ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม ม.1/6
30.ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ ม.2/9
31.ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว ม.1/12
32.ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี ม.1/11
33.ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี ม.2/9
34.ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง ม.2/4
35.ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/3
36.ด.ช.ธีรวัฒน์ จุ้ยพลับ ม.1/5
37.ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม ม.2/8
38.ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด ม.2/9
39.ด.ญ.อริสรา สาระวงศ์ ม.1/10
40.นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ ม.6/2
41.ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล ม.1/8
42.ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ ม.2/4
43.ด.ช.สิทธิ หม่อง ม.3/8
44.ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ ม.2/4
45.ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ ม.1/5
46.ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ ม.2/5
47.ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท ม.2/9
48.ด.ญ.แพรวพรรณ เนตรแสงสี ม.1/10
49.ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย ม.2/2
50.ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ ม.2/9
51.ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู ม.1/3
52.ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว ม.3/12
53.ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ ม.2/9
54.ด.ช.มนภาส พรมมี ม.1/12
55.ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.3/1
56.ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ ม.2/9
57.ด.ญ.สุดนภา สีหอม ม.1/10
58.ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ ม.2/9
59.ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ ม.1/2
60.ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช ม.2/9
61.ด.ช.พีรพล แววกระโทก ม.1/3
62.ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล ม.1/8
63.ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว ม.2/9
64.ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช ม.1/8
65.ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี ม.2/1
66.ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล ม.2/9
67.นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร ม.4/7
68.นายเจษฎากร ชาลี ม.4/7
69.ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ ม.1/12
70.ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ ม.1/3
71.ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา ม.2/9
72.ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู ม.2/5
73.ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ ม.2/6
74.ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก ม.2/4
75.ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร ม.2/9
76.ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ ม.2/5
77.ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี ม.2/9
78.ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ ม.2/5
79.ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ ม.2/1
80.ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ ม.2/1
81.ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว ม.2/9
82.ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร ม.2/9
83.ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ ม.2/9
84.ด.ช.วีรพงษ์ จำรัสศรี ม.1/10
85.นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ ม.5/5
86.ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี ม.1/1
87.ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา ม.1/10
88.ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ ม.3/2
89.ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี ม.1/2
90.ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน ม.2/9
91.ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก ม.3/2
92.ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก ม.2/3
93.ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ ม.2/9
94.ด.ญ.สุกัญญา พัฒตังโม ม.2/9
95.ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ ม.2/9
96.ด.ช.ประภากร พรมมา ม.2/9
97.ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด ม.3/2
98.ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก ม.2/9
99.ด.ญ.ณฐมล ภูมี ม.2/8
100.ด.ญ.ธิฌาภา ทาจำปา ม.1/10
101.ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง ม.1/3
102.นายธนวัฒน์ ดำแพร ม.4/7
103.ด.ญ.ธนพร พรสวัสดิ์ ม.1/10
104.ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ ม.1/11
105.ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง ม.2/9
106.ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ ม.2/9
107.ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน ม.2/9
108.ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล ม.2/9
109.ด.ช.ปิยะ มิท ม.1/1
110.ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า ม.2/4
111.ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง ม.3/2
112.ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ ม.2/4
113.ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี ม.2/11
114.ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ ม.1/11

ค้างส่งหนังสือ รีบมาคืนนะคะนักเรียน (สิทธิ์แถมฟรีไม่มีแล้วนะคะ)

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 30/09/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 26/05/2559 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.6/5 0036313 ไทยแลนด์ แอตลาส
2 31/05/2559 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.6/5 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
3 01/06/2559 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ ม.4/6 0039950 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 6 (140฿)
4 06/06/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0024912 ตามรอย…อะลาดิน
5 07/06/2559 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.6/3 0040023 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 1 (145฿)
6 07/06/2559 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.6/6 0040401 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขมิ้น (89฿)
7 07/06/2559 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.6/6 0013474 เบื้องหลังการสถาปนาสัมพันธภาพยุคใหม่ ไทย – จีน
8 08/06/2559 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.6/5 0018922 ปลาบู่ทอง
9 08/06/2559 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.6/5 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
10 08/06/2559 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข ม.4/3 0038134 ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร (139฿)
11 09/06/2559 19000 นายอดิศร สุขท่า ม.4/6 0039850 ยอดอาวุธในตำนาน (49฿)
12 09/06/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0038071 รู้ทัน สันดาน TENSE (กว่าเดิม) (260฿)
13 09/06/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0038071 รู้ทัน สันดาน TENSE (กว่าเดิม) (260฿)
14 10/06/2559 18694 นายภาสกร ศรีพนม ม.4/3 0017033 โดเรมอนสอนเรื่อง ร่างกาย กล้ามเนื้อและกระดูก
15 13/06/2559 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน ม.4/5 0003443 โลกแตก 1999
16 14/06/2559 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.6/4 0014323 พระจันทร์เสี้ยว
17 14/06/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0023843 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
18 14/06/2559 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.4/7 0022507 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและริ้บบิ้นพร้อมไอเดีย
19 14/06/2559 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก ม.4/7 0021349 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
20 15/06/2559 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ ม.5/4 0037386 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
21 15/06/2559 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.6/7 0021682 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
22 16/06/2559 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.5/7 0026576 เทคนิคการถักเข็มขัดมาคราเม่
23 16/06/2559 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า ม.4/4 0034604 เสียงในภาษาไทย
24 16/06/2559 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา ม.4/7 0014991 โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ
25 16/06/2559 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.4/7 0017432 กล้วย ช่วยกู้ฐานะเร็วไว :ผลไม้แห่งนักปราชญ์
26 17/06/2559 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.6/3 0026579 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
27 17/06/2559 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.5/7 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
28 17/06/2559 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.5/4 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
29 17/06/2559 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ ม.4/7 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
30 17/06/2559 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี ม.4/7 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
31 20/06/2559 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล ม.6/7 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
32 20/06/2559 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.6/7 0022888 สร้างสรรค์งานฝีมือจากเชือกถัก
33 21/06/2559 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร ม.4/7 0000732 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
34 23/06/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0038139 ความปลอดภัยของลูกหลาน (90฿)
35 23/06/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
36 23/06/2559 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี ม.4/7 0011345 ศกุนตลา
37 23/06/2559 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.6/4 0040540 นิทานจากโลกตะวันออก (170฿)
38 23/06/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039223 Action English (135฿)
39 23/06/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0008840 คณิตคิดสนุก
40 24/06/2559 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง ม.5/7 0011105 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
41 24/06/2559 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.5/7 0025131 วิธีฝึกสติสัมปชัญญะให้ทันขณะจิต
42 24/06/2559 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ ม.5/7 0037712 มาเลเซีย (170฿)
43 27/06/2559 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค ม.4/3 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
44 27/06/2559 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน ม.5/4 0024169 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
45 28/06/2559 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี ม.4/2 0019822 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
46 29/06/2559 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.6/4 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
47 29/06/2559 17754 นายพงศกร สิทธิพวง ม.6/5 0018711 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
48 29/06/2559 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร ม.4/7 0022213 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
49 29/06/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
50 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
51 29/06/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0021225 งานแกะสลัก
52 01/07/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0012993 เสด็จประพาสต้น
53 05/07/2559 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม ม.6/4 0035665 จักรวรรดิโรมันและซีซาร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 5
54 05/07/2559 18945 นายชโยดม เจริญผล ม.4/3 0038126 Alice’s Adventures in Wonderland อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ (139฿)
55 05/07/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
56 05/07/2559 20531 นายจตุเดช บุญศรี ม.5/7 0040707 อัจฉริยะ 100 หน้า การเมืองการปกครอง (165฿)
57 05/07/2559 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข ม.4/4 0037189 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
58 05/07/2559 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม ม.4/4 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
59 06/07/2559 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง ม.6/7 0023957 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
60 06/07/2559 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ ม.4/5 0022348 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ขนมไทย
61 06/07/2559 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.4/7 0022920 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
62 06/07/2559 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.4/5 0022550 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
63 06/07/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0022908 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
64 06/07/2559 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.4/3 0039822 พลังผู้บริโภคสร้างสรรค์โลกโทรคมนาคม (89฿)
65 06/07/2559 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด ม.4/2 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
66 06/07/2559 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ ม.5/7 0023899 นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์
67 07/07/2559 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.5/7 0040664 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
68 07/07/2559 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.5/7 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
69 07/07/2559 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา ม.4/6 0020611 ผักสวนครัว
70 07/07/2559 19816 นางสาวกาญจนา (เพื่อนแจ้งว่าลาออก?) ยิ้มแย้ม ม.5/2 0004248 โรคตับ
71 08/07/2559 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ ม.4/1 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
72 08/07/2559 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.4/7 0008360 ชีวิตกับการท่องเที่ยว
73 11/07/2559 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.6/3 0005825 เกร็ดวิทยาศาสตร์
74 11/07/2559 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ ม.4/2 0040433 Drawing Comic 1 พื้นฐานที่ดีสำหรับการเริ่มวาดการ์ตูน (265฿)
75 12/07/2559 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.6/6 0017531 การอ่านจับใจความ
76 12/07/2559 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน ม.6/6 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
77 13/07/2559 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.6/7 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
78 13/07/2559 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.5/8 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
79 14/07/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0011344 ศกุนตลา
80 18/07/2559 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.6/2 0024035 โรงเรียนของเรา : Our School
81 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
82 19/07/2559 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก ม.4/5 0015710 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
83 20/07/2559 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน ม.6/7 0016914 เกมนันทนาการ
84 20/07/2559 18794 นายธนพล เลิศไธสง ม.4/7 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
85 20/07/2559 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร ม.4/7 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
86 20/07/2559 20530 นายวรพล บุญศรี ม.4/4 0035418 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
87 20/07/2559 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ ม.4/7 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
88 20/07/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
89 21/07/2559 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ ม.6/5 0023020 นักล่ามังกร อันดับที่ 11 ตอน ระวัง!เวทมนต์พ่อมด
90 22/07/2559 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา ม.6/7 0014216 เอมิลยอดนักสืบ
91 22/07/2559 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.6/7 0014217 เอมิลยอดนักสืบ
92 22/07/2559 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว ม.4/4 0020316 แม่ชีเทเรซา
93 28/07/2559 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ ม.6/6 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
94 28/07/2559 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข ม.5/6 0015355 ๔ กีฬาทาทายคนรุ่นใหม่
95 28/07/2559 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต ม.4/7 0022631 น้ำผักและผลไม้ สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ (110฿)
96 28/07/2559 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข ม.4/5 0034680 การควบคุมกระแสแห่งชีวิต
97 28/07/2559 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.4/7 0021431 การซ่อมบำรุงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
98 04/08/2559 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช ม.6/3 0013883 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
99 10/08/2559 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.6/3 0006289 มองข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 33 – 39 คณิตศาสตร์ ก
100 10/08/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
101 10/08/2559 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.5/7 0040842 Magic Knit เล่ม 2 มหัศจรรย์งานนิต ใครๆก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว (189฿)
102 10/08/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0040053 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
103 11/08/2559 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น ม.6/2 0013776 หนุ่มชาวนา
104 11/08/2559 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.5/6 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
105 11/08/2559 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ ม.5/6 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
106 11/08/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
107 12/08/2559 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย ม.4/4 0020404 สารานุกรมศิลปะ (ฉบับฟองสบู่แตก)
108 15/08/2559 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร ม.6/7 0018698 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
109 15/08/2559 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.6/7 0022691 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
110 15/08/2559 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.4/7 0020603 ยียวน ก๊วนสี่ขา
111 15/08/2559 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา ม.4/8 0038138 Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว (75฿)
112 16/08/2559 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.4/1 0040770 มือใหม่ขอเป็นเซียน เขียน CD-DVD ด้วย Nero 8 (215฿)
113 22/08/2559 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.6/2 0025803 สิ่งประดิษฐ์ของโลก
114 23/08/2559 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.6/7 0038898 ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ (180฿)
115 23/08/2559 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.5/2 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
116 23/08/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0038540 100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ (139฿)
117 23/08/2559 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.4/3 0014332 พระจันทร์เสี้ยว
118 24/08/2559 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.6/7 0019811 แฮนด์บอล
119 24/08/2559 18782 นายขวัญชัย สมหมาย ม.4/4 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
120 24/08/2559 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.6/6 0006503 คนอยู่วัด
121 24/08/2559 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.6/7 0012716 บทละครเรื่องระเด่นลันได
122 25/08/2559 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด ม.4/3 0038901 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ :ไขความลับการนอนหลับและสมอง (185฿)
123 26/08/2559 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.6/4 0036023 เทคนิกการกัดกระจก
124 26/08/2559 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.4/5 0019830 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
125 29/08/2559 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.5/4 0026095 การออกแบบการพิมพ์
126 29/08/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
127 29/08/2559 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม ม.5/6 0038423 We Are ASEAN The Philippines (75฿)
128 29/08/2559 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ ม.4/2 0000787 หัวใจนักรบ
129 29/08/2559 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.4/5 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
130 29/08/2559 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ ม.6/4 0037229 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
131 29/08/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0035596 ครบเครื่องเรื่องแก้หนี้ครู
132 30/08/2559 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.6/3 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
133 30/08/2559 17761 นายวทัญญู มีเมฆ ม.6/7 0037540 SEO & การตลาดออนไลน์ ทำเว็บดัง+ร้านเด่นได้ง่ายนิดเดียว (199฿)
134 30/08/2559 18025 นางสาวชัชชญา สีลา ม.5/7 0021399 เทคนิคการเรียงร้อยลูกปัดเครื่องประดับในจินตนาการด้วยวิธีง่ายๆ สไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น
135 30/08/2559 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.5/7 0012333 สนุกกับนิทานอ่านฉลาด
136 30/08/2559 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน ม.4/5 0006186 สูตรผสมสีแบบเบสิค
137 30/08/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0023889 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
138 30/08/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0018105 โคลงนิราศนริทร์
139 30/08/2559 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู ม.4/2 0019955 เรือไทยสมัยโบราณ
140 30/08/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0014221 เอมิลยอดนักสืบ
141 30/08/2559 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน ม.4/2 0012730 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
142 30/08/2559 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ ม.4/3 0036526 ภาษาไทยคำยืมและคำฟ้อง(ฉบับรวมเล่ม)
143 30/08/2559 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก ม.4/6 0026587 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
144 31/08/2559 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.6/5 0013846 ฟุตบอล (58฿)
145 31/08/2559 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.6/3 0037757 กบนอกกะลา เล่ม 45 ตะลุยแดนจิงโจ้ (180฿)
146 31/08/2559 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.6/5 0020896 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
147 31/08/2559 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด ม.6/5 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
148 31/08/2559 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย ม.6/5 0021312 การประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยกระเบื้องโมเสค
149 31/08/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0021425 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
150 31/08/2559 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.4/4 0037512 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน ศึกชิงหงส์ (135฿)
151 31/08/2559 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.4/3 0018798 เทวรูปพระกาฬ
152 31/08/2559 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล ม.4/3 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
153 31/08/2559 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.6/3 0014903 คนอยู่วัด
154 31/08/2559 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ ม.6/6 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
155 31/08/2559 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด ม.4/5 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
156 02/09/2559 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.6/4 0036138 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15
157 02/09/2559 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม ม.6/4 0001073 คอนสารบ้านเฮา
158 02/09/2559 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.6/7 0016357 ก๋วยเตี๋ยว-บะหมี่
159 02/09/2559 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา ม.5/8 0010331 การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
160 02/09/2559 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.5/3 0039794 พญาสีดอ (100฿)
161 02/09/2559 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.5/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
162 02/09/2559 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ ม.4/7 0037585 รวยชัว !!! ด้วยร้านค้าออนไลน์ (245฿)
163 02/09/2559 18943 นายจุลเขต อุปละ ม.4/3 0038087 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 30 เรื่อง การปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน (199฿)
164 02/09/2559 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ ม.4/2 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
165 02/09/2559 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย ม.4/7 0039935 เพื่อนซี้ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน (130฿)
166 05/09/2559 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.6/5 0002980 โคเนื้อสัตว์ที่มนุษย์ต้องพึ่งพา ทั้งแรงงานและเนื้อ
167 05/09/2559 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.6/4 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
168 05/09/2559 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว ม.6/4 0038791 ธรรมชาติสุดลี้ลับฉบับอาเซียน (49฿)
169 05/09/2559 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ ม.6/4 0036896 บ้านไม้ชายคลอง (175฿)
170 05/09/2559 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก ม.5/2 0021756 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
171 05/09/2559 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.4/5 0034282 เตรียมสอบ O – NET A – NET ภาษาอังกฤษ ม. 4-5-6
172 05/09/2559 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน ม.4/3 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
173 05/09/2559 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล ม.4/4 0038900 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ตะลุยร่างกายมนุษย์ (185฿)
174 05/09/2559 18739 นายคุณานนท์ ประสาร ม.4/5 0003794 เรื่องของน้ำพุ
175 05/09/2559 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ ม.4/4 0004247 บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย
176 05/09/2559 18887 นางสาววิภวานี แสงจันทร์ ม.4/5 0040900 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
177 05/09/2559 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ ม.6/4 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
178 05/09/2559 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ ม.5/3 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
179 05/09/2559 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน ม.4/2 0016509 คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษยุคใหม่
180 06/09/2559 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ ม.6/1 0039216 Preposition จำง่าย ใช้ได้ 450 สถานการณ์ (185฿)
181 06/09/2559 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข ม.6/4 0034326 คู่มือเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศสติวเข้มเอนทรานซ์
182 06/09/2559 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ ม.6/7 0000578 หัวใจนักรบ
183 06/09/2559 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ ม.6/3 0012795 หัวใจทอง
184 06/09/2559 18153 นายแทนไท สุกแก้ว ม.5/6 0006084 โภชนาการสำหรับนักกีฬา
185 06/09/2559 18738 นายคุณากร แสงนาค ม.4/7 0022228 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ
186 07/09/2559 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.6/7 0001385 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
187 07/09/2559 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย ม.5/7 0026456 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เล่ม 1 (95฿)
188 07/09/2559 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.5/6 0018814 พืชผักรักษาโรค
189 07/09/2559 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี ม.5/5 0021013 เสียงกู่จากครูใหญ่
190 07/09/2559 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น ม.5/5 0040043 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
191 07/09/2559 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.5/6 0014211 เอมิลยอดนักสืบ
192 07/09/2559 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา ม.4/3 0036849 ท่องโลกวิวัฒนาการ (165฿)
193 07/09/2559 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี ม.4/2 0023896 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
194 07/09/2559 18701 นายวิศรุต มีหว่าง ม.4/7 0024316 คู่มือเลี้ยงและดูลักษณะสายพันธุ์ปลาทอง
195 07/09/2559 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ ม.4/2 0040284 กบนอกกะลา : จักรยานพาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต (135฿)
196 07/09/2559 18804 นางสาวชลลานา ภูลม ม.4/5 0014906 คนอยู่วัด
197 07/09/2559 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.4/4 0039874 คุณครูที่รัก (100฿)
198 07/09/2559 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.4/7 0023842 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
199 07/09/2559 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.4/5 0036818 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 4 ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ (159฿)
200 07/09/2559 19001 นายอนุชา ชื่นชม ม.4/6 0010782 กีฬาไทย
201 07/09/2559 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.5/4 0025455 เทคนิคการจดจำการแปลคำศัพท์ อังกฤษ-ไทย
202 07/09/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0038795 เมนู มะเขือเทศ ผิวสวย รวยวิตามิน (39฿)
203 07/09/2559 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ ม.5/5 0040908 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
204 07/09/2559 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา ม.4/3 0006919 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
205 07/09/2559 21124 นายสหรัฐ ทองคำ ม.4/4 0037278 รู้รอดปลอดภัยเมื่อใช้ Facebook & Twitter (100฿)
206 07/09/2559 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล ม.4/7 0021254 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
207 08/09/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0016241 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (120฿)
208 08/09/2559 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.6/1 0020836 เพลงโหวดกล่อมนา
209 08/09/2559 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ ม.6/7 0005464 แฮนด์บอลและวิธีการเล่น
210 08/09/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
211 08/09/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
212 08/09/2559 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.5/1 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
213 08/09/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0039417 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก (115฿)
214 08/09/2559 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.5/4 0040354 รู้ใจแมว (189฿)
215 08/09/2559 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.5/4 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
216 08/09/2559 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก ม.5/3 0010077 โสตถิธรรม 4
217 08/09/2559 18651 นายสหชาติ จันทศร ม.4/3 0018548 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
218 08/09/2559 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.4/5 0038151 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
219 08/09/2559 18849 นายธนกร สายเทพ ม.4/4 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
220 08/09/2559 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง ม.4/3 0039806 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
221 08/09/2559 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา ม.5/8 0038033 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
222 08/09/2559 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.5/3 0040209 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (1) (100฿)
223 08/09/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0001388 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
224 09/09/2559 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร ม.6/1 0040882 รับมือภัยแล้ง (100฿)
225 09/09/2559 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น ม.5/1 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
226 09/09/2559 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข ม.5/4 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
227 09/09/2559 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.5/2 0023250 Sea Life
228 09/09/2559 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.5/2 0038097 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
229 09/09/2559 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.5/3 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
230 09/09/2559 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย ม.5/5 0026253 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
231 09/09/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0040600 แพะเจ้าปัญญา สติและปัญญา : อัตถัสสทวารชาดก (35฿)
232 09/09/2559 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น ม.5/4 0036637 บ้านฟักทอง
233 09/09/2559 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.5/3 0038403 กบนอกกะลา เล่ม 99 ไข่มดแดง แสบ คัน แซบ (145฿)
234 09/09/2559 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง ม.4/2 0013316 ศิลปการเป็นนักบริหาร
235 09/09/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
236 09/09/2559 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ ม.4/4 0040897 ท้าพิสูจน์ตำนานลึกลับ (49฿)
237 09/09/2559 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย ม.4/4 0014848 อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน
238 09/09/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
239 09/09/2559 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.5/4 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
240 09/09/2559 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ ม.6/4 0039796 พญาสีดอ (100฿)
241 09/09/2559 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.5/2 0038129 Cleopatra คลีโอพัตรา จอมราชินีแห่งอียิปต์ (99฿)
242 09/09/2559 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ ม.5/4 0001383 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
243 09/09/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0038586 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 3 (189฿)
244 09/09/2559 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.5/4 0000697 กรรมเก่า
245 09/09/2559 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร ม.4/2 0005705 การถนอมอาหาร
246 09/09/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0038548 เจ้าสัวฝึกหัด 1 ตอนเงินคืออะไรและมาจากไหน (99฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 26/05/2559 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ ม.2/6 0040640 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
2 30/05/2559 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.2/5 0040688 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 132 สเกตบอร์ดพันธุ์ไทย หัวใจติดล้อ (145฿)
3 31/05/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0014989 หมอในบ้าน เล่ม 2
4 31/05/2559 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง ม.2/10 0039967 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 5 (200฿)
5 31/05/2559 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.2/12 0024219 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
6 01/06/2559 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.3/6 0024137 อาหารอร่อย : Food (100฿)
7 02/06/2559 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.1/6 0036749 มหาสงครามสามก๊ก 1 สามพี่น้องตะลุยยุทธภพ (190฿)
8 07/06/2559 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย ม.3/10 0016268 สืบตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
9 07/06/2559 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน ม.2/4 0017343 ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
10 08/06/2559 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.3/10 0023954 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
11 08/06/2559 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.2/6 0017092 ยอดสุนัขร้อยแรงม้า
12 08/06/2559 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.2/7 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
13 08/06/2559 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน ม.1/9 0038459 ภูตน้อยพาท่องจักรวาล เล่ม 8 (145฿) (สนามบิน)
14 09/06/2559 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม ม.1/12 0037963 ไม่ยากถ้าอยากมองโลกในแง่ดี (145฿)
15 10/06/2559 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.2/10 0038250 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ (185฿)
16 10/06/2559 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.2/11 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
17 10/06/2559 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.2/11 0037162 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 8 (155฿)
18 10/06/2559 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.2/11 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
19 10/06/2559 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร ม.1/6 0038080 DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด (149฿)
20 10/06/2559 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู ม.1/12 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
21 13/06/2559 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.2/11 0000485 สงครามโลกครั้งที่ 2
22 14/06/2559 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี ม.3/6 0040062 โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง (168฿)
23 14/06/2559 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.3/11 0039801 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
24 14/06/2559 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.2/2 0000465 ทฤษฎีสี
25 14/06/2559 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง ม.1/9 0019915 การท่องอวกาศ
26 15/06/2559 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.2/7 0035380 เล่าเรื่องอิเหนา
27 15/06/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
28 15/06/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
29 15/06/2559 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.3/4 0009628 สมุนไพรในวิถีชีวิตไทย
30 17/06/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0039725 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
31 17/06/2559 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.2/11 0024075 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
32 17/06/2559 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ม.1/5 0020615 กานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
33 17/06/2559 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน ม.1/5 0026351 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
34 20/06/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0017965 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
35 20/06/2559 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.3/9 0034652 สมบัติของผู้ดี
36 20/06/2559 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ ม.3/9 0014988 หมอในบ้าน เล่ม 2
37 20/06/2559 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง ม.3/9 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
38 20/06/2559 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง ม.3/9 0039121 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว (89฿)
39 20/06/2559 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.2/3 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
40 20/06/2559 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.2/7 0023980 ฉันไม่ยอม : Problems
41 20/06/2559 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.2/11 0000731 บทละครเรื่องระเด่นลันได
42 20/06/2559 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ ม.1/5 0024199 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
43 21/06/2559 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.3/10 0018284 หยุดทำร้ายโลก
44 21/06/2559 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค ม.1/9 0026568 สบู่แฟนซี
45 22/06/2559 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง ม.3/6 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
46 22/06/2559 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.3/6 0037233 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
47 22/06/2559 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.3/6 0040585 คู่มือเพิ่มความสุขทุก ๆ วัน (324฿)
48 22/06/2559 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด ม.3/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
49 22/06/2559 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.3/6 0036524 ลักษณนาม
50 22/06/2559 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.3/6 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
51 22/06/2559 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.2/3 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
52 27/06/2559 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.3/4 0024110 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
53 27/06/2559 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.3/8 0004467 นับหนึ่ง
54 27/06/2559 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.2/12 0024004 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
55 27/06/2559 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ ม.2/12 0018993 ต้นไม้หรรษา
56 27/06/2559 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน ม.2/3 0038538 100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย (139฿)
57 28/06/2559 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.3/7 0014239 เอมิลยอดนักสืบ
58 28/06/2559 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ ม.1/5 0037080 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
59 28/06/2559 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ ม.1/9 0012264 รามเกียรติ์ : วรรณคดีไทยตามใจแม่
60 29/06/2559 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง ม.3/3 0036752 โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา (75฿)
61 29/06/2559 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.3/11 0024311 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
62 29/06/2559 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว ม.2/12 0038890 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
63 29/06/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
64 29/06/2559 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ ม.1/5 0040545 จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง (75฿)
65 30/06/2559 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา ม.1/10 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
66 01/07/2559 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.3/4 0036892 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ (165฿)
67 01/07/2559 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.3/4 0015379 จักรวาลและอวกาศ
68 01/07/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
69 04/07/2559 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.3/11 0015455 กีฬาไทย
70 04/07/2559 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข ม.1/4 0037645 เงินตราในอาเซียน (350฿)
71 05/07/2559 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.1/6 0020656 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
72 06/07/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0018256 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต (2)
73 06/07/2559 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.3/6 0034860 A B C
74 06/07/2559 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส ม.3/9 0024208 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
75 06/07/2559 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา ม.2/8 0037193 นิทานพม่า (150฿)
76 06/07/2559 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง ม.1/6 0040663 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา : ทำนุบำรุงพระศาสนา (159฿)
77 06/07/2559 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล ม.1/7 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
78 07/07/2559 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.3/3 0039270 Why? เทคโนโลยีอวกาศ (148฿)
79 08/07/2559 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.3/10 0038384 สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ (139฿)
80 08/07/2559 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.3/10 0035686 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
81 08/07/2559 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.2/7 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
82 08/07/2559 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น ม.1/4 0024089 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
83 08/07/2559 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.1/4 0037147 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : ธรรมชาติสุดพิศวง (175฿)
84 08/07/2559 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง ม.1/5 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
85 08/07/2559 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง ม.3/8 0036864 ทำไมน้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง (79฿)
86 11/07/2559 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.3/9 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
87 11/07/2559 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.3/11 0039768 เจ้าหนูยามเฝ้าหน้าต่าง (100฿)
88 11/07/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
89 11/07/2559 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล ม.1/9 0018815 ทำนายฝัน
90 11/07/2559 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค ม.1/9 0003800 ธรรมชาติของวิทยาสาสตร์
91 11/07/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
92 12/07/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0037031 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
93 12/07/2559 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.3/3 0034491 ชีวิตพิศวงของแมลง
94 12/07/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0024062 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
95 12/07/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
96 12/07/2559 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.2/3 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
97 12/07/2559 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา ม.1/5 0026347 แมวไทย
98 12/07/2559 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต ม.1/7 0021341 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
99 12/07/2559 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี ม.1/7 0020055 ศึกษาเล็บมือดูแลอย่าให้เกิดโรค
100 13/07/2559 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก ม.3/6 0023286 Birds
101 13/07/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
102 14/07/2559 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ ม.3/12 0026997 ครอบครัวอบอุ่น (40฿)
103 14/07/2559 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.3/11 0004642 ร้อยแปดปัญหาอาหารการกิน
104 14/07/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0040859 รับมือภัยแล้ง (100฿)
105 14/07/2559 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
106 14/07/2559 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.2/12 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
107 18/07/2559 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน ม.3/9 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
108 18/07/2559 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.2/3 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
109 18/07/2559 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ ม.2/3 0037510 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน กำเนิดมหาบุรุษของโลก (135฿)
110 18/07/2559 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ ม.2/4 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
111 19/07/2559 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร ม.2/4 0040679 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 110กุ้งมังกร The Lobster (145฿)
112 19/07/2559 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.2/12 0024116 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
113 21/07/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
114 22/07/2559 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว ม.3/4 0040812 โคตรสุข…โคตรสำเร็จ…(99฿)
115 22/07/2559 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด ม.1/1 0037781 วางแผนดีเกินร้อย สาวน้อยคนเก่ง (179฿)
116 22/07/2559 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ ม.1/3 0037767 กบนอกกะลา เล่ม 92 พลุ วาดไฟไว้บนฟ้า (180฿)
117 22/07/2559 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน ม.1/6 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
118 22/07/2559 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว ม.1/7 0017096 ดนตรีคลาสสิก…บทเพลงและการขับร้องระดับมัธยมศึกษา
119 22/07/2559 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ ม.1/8 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
120 28/07/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0002022 มรรยาทของไทย ตอน 1
121 28/07/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0004656 พล นิกร กิมหงวน : เสือหงวน
122 28/07/2559 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.2/10 0019911 วิทยาศาสตร์แสนหรรษา
123 28/07/2559 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน ม.1/2 0038916 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง เมนูพิศดาร (199฿)
124 28/07/2559 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ ม.1/2 0040551 เทพธิดานกกระเรียน (75฿)
125 28/07/2559 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ ม.1/8 0038606 เก่งสนทนาอังกฤษกับ English for Daily Conversation (195฿)
126 28/07/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
127 29/07/2559 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.3/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
128 29/07/2559 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.1/3 0039908 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 2 ลิเคียวร์ กับสมบัติแห่งความทรงจำ (160฿)
129 29/07/2559 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ ม.1/9 0034584 อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก
130 03/08/2559 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ ม.1/7 0038518 กบนอกกะลา เล่ม 103 ตอนมายากล มนตราบันลือโลก (145฿)
131 04/08/2559 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง ม.2/9 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
132 05/08/2559 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ ม.1/1 0019527 กำพร้าบัวตอง
133 09/08/2559 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ ม.1/3 0037155 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 1 (155฿)
134 09/08/2559 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล ม.1/9 0020636 แฟนซีคาร์พ
135 09/08/2559 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน ม.1/9 0021127 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
136 09/08/2559 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล ม.1/12 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
137 10/08/2559 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.3/4 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
138 10/08/2559 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย ม.3/6 0040672 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 1 ภูมิอากาศน่าฉงน (189฿)
139 11/08/2559 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.2/7 0040657 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
140 12/08/2559 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.2/3 0022115 หมาไทย (150฿)
141 15/08/2559 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.3/5 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
142 15/08/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0001079 จันทร์เสี้ยว
143 15/08/2559 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.2/11 0007761 สลัดรวมรส
144 15/08/2559 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา ม.1/4 0020420 คู่มือปลาคาร์ฟ
145 15/08/2559 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า ม.1/9 0022238 คู่มือการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (135฿)
146 15/08/2559 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ ม.1/12 0039999 ยายกะตา (140฿)
147 16/08/2559 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี ม.3/4 0010546 หยกใสร่ายคำ
148 17/08/2559 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ ม.1/5 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
149 18/08/2559 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.3/7 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
150 18/08/2559 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ ม.2/7 0039789 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
151 18/08/2559 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ ม.1/7 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
152 18/08/2559 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง ม.1/12 0037034 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
153 22/08/2559 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ ม.3/5 0038892 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์สุดอึ้ง
154 22/08/2559 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.3/11 0022788 แนวคิดและรูปแบบการจัดสวนน้ำภายในบ้านด้วยตนเอง
155 22/08/2559 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง ม.1/9 0034166 การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
156 23/08/2559 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม ม.1/9 0038404 กบนอกกะลา เล่ม 95 ตอนนักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (145฿)
157 23/08/2559 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ ม.1/12 0037627 HELLO อาเซียน (180฿)
158 24/08/2559 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.3/1 0038428 We Are ASEAN Singapore (75฿)
159 24/08/2559 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.2/6 0024886 รอบรู้กับหมอยา
160 24/08/2559 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.2/7 0014109 สมบัติของผุ้ดี
161 24/08/2559 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง ม.1/4 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
162 24/08/2559 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง ม.1/6 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
163 24/08/2559 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ ม.3/1 0038486 ท่องแดนอาเซียน
164 25/08/2559 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.2/7 0040091 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 (175฿)
165 25/08/2559 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.2/11 0038531 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
166 26/08/2559 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด ม.1/6 0019624 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
167 26/08/2559 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม ม.1/7 0022813 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
168 29/08/2559 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง ม.3/2 0037123 กบนอกกะลา : ความลับคับกระดอง เล่ม 34 (180฿)
169 29/08/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0038512 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
170 29/08/2559 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.3/7 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
171 29/08/2559 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง ม.3/9 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
172 29/08/2559 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.3/10 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
173 29/08/2559 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.2/1 0038466 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
174 29/08/2559 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ ม.2/6 0035741 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัสบดี
175 29/08/2559 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.2/7 0003534 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : เครื่องบินและจรวด
176 29/08/2559 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ ม.2/7 0004556 โลกร้อน
177 29/08/2559 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย ม.1/3 0018974 เรื่องลึก (ไม่)ลับฉบับย่อโลก(50฿)
178 29/08/2559 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี ม.1/4 0035673 ตะลุยโลกพลังงาน
179 29/08/2559 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท ม.1/4 0018745 นิทานชาดก เล่ม 2
180 29/08/2559 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ ม.1/9 0022473 อาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ
181 30/08/2559 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.3/5 0037718 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
182 30/08/2559 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.3/10 0006501 คนอยู่วัด
183 30/08/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
184 30/08/2559 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.1/12 0037019 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
185 30/08/2559 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ ม.1/12 0040697 ปริศนาแห่งมัมมี่ = The Mystery of the Mummy (195฿)
186 31/08/2559 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว ม.3/3 0025430 ร้อยความสุขในวันทำงาน ( 115฿ )
187 31/08/2559 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน ม.3/5 0024210 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
188 31/08/2559 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า ม.3/5 0039792 พญาสีดอ (100฿)
189 31/08/2559 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง ม.3/6 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
190 31/08/2559 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย ม.3/7 0040649 นิทานเวตาล เล่ม 5 (189฿)
191 31/08/2559 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.3/7 0036047 ต้นกำเนิดชาและเหล้าจีน
192 31/08/2559 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.3/8 0024734 ประวัติศาสตร์ : สงครามโลกครั้งที่2 สยองขวัญ
193 31/08/2559 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.3/8 0040886 Limited Online โลกนี้มันมีจำกัด เล่ม 1 (300฿)
194 31/08/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0010524 หลักการผันกริยา ฝรั่งเศสแนวใหม่
195 31/08/2559 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช ม.2/6 0036127 อัจฉริยะเลขคณิต! เล่ม 1
196 31/08/2559 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ ม.1/2 0039687 ผมเคยติดคุก จากประสบการณ์จริง (165฿)
197 31/08/2559 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย ม.1/9 0040648 นิทานเวตาล เล่ม 1 (199)
198 02/09/2559 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน ม.3/2 0025788 ตะลุยเรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น
199 02/09/2559 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร ม.3/3 0024113 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
200 02/09/2559 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา ม.3/6 0019596 ดาบเมือง
201 02/09/2559 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง ม.2/4 0039205 เกมอุตลุด ฟุตบอลโลก (125฿)
202 02/09/2559 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.2/4 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
203 02/09/2559 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.1/8 0040024 ผีอเมริกัน (175฿)
204 02/09/2559 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.1/6 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
205 02/09/2559 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย ม.1/7 0022072 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
206 02/09/2559 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล ม.1/8 0026560 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ
207 02/09/2559 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ ม.1/10 0040583 ประวัติศาสตร์แสนหวาน (110฿)
208 05/09/2559 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.3/8 0038266 อัจฉริยะได้อีก (185฿)
209 05/09/2559 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.3/3 0039692 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
210 05/09/2559 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น ม.3/6 0026716 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
211 05/09/2559 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.3/8 0039849 ตำนานไทยขนหัวโกร๋น (49฿)
212 05/09/2559 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.3/8 0037646 เสรีของผู้บริโภค เล่มที่1 (60฿)
213 05/09/2559 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.3/10 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
214 05/09/2559 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.3/11 0039721 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
215 05/09/2559 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว ม.2/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
216 05/09/2559 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.2/7 0038433 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (139฿)
217 05/09/2559 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.2/8 0038918 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 3 ตอน คำสรรพนามน่ารู้ (195฿)
218 05/09/2559 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.2/8 0040014 ผีรัสเซีย (175฿)
219 05/09/2559 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.2/8 0024194 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
220 05/09/2559 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.2/8 0024055 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
221 05/09/2559 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.2/8 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
222 05/09/2559 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.2/11 0038180 แจ๊ค ณ ขอบฟ้า (128฿)
223 05/09/2559 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.2/11 0037640 สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน (119฿)
224 05/09/2559 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.2/12 0021378 เทคนิคฉลุกระดาษไข
225 05/09/2559 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา ม.2/12 0024107 พระลอ
226 05/09/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0015630 ภาษาไทยไขขาน เล่ม 1
227 05/09/2559 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน ม.1/4 0039254 Why? สมอง (148฿)
228 05/09/2559 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม ม.1/6 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
229 05/09/2559 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข ม.1/8 0035041 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา
230 05/09/2559 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง ม.1/8 0022420 ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพลังงาน
231 05/09/2559 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ ม.1/9 0021226 งานแกะสลัก
232 05/09/2559 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ ม.1/12 0018478 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 (100฿)
233 05/09/2559 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง ม.2/8 0038493 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
234 06/09/2559 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.3/7 0023931 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
235 06/09/2559 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.3/9 0007883 คุกกี้และไอศครีม
236 06/09/2559 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.3/9 0040904 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
237 06/09/2559 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ ม.3/9 0035419 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
238 06/09/2559 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี ม.3/9 0039927 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
239 06/09/2559 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด ม.3/9 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
240 06/09/2559 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.3/10 0035357 อาณาจักรขยะหรรษา
241 06/09/2559 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.3/12 0012896 หญิงดี
242 06/09/2559 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว ม.3/2 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
243 06/09/2559 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.2/12 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
244 06/09/2559 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.2/12 0040654 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 4 พ่อขุนรามคำแหง 2 :ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย (159฿)
245 06/09/2559 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.2/12 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
246 06/09/2559 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง ม.1/2 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
247 06/09/2559 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน ม.1/2 0040094 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 5 (195฿)
248 06/09/2559 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข ม.1/4 0040658 พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (129฿)
249 06/09/2559 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน ม.1/5 0021165 แมวไทย
250 06/09/2559 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ ม.1/9 0010858 สารานุกรมปลาน้ำจืด
251 06/09/2559 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง ม.1/9 0036905 หมีพิทักษ์ฝัน (105฿)
252 06/09/2559 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี ม.1/12 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
253 06/09/2559 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง ม.1/4 0040659 พระยาพิชัยดาบหัก (139฿)
254 06/09/2559 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด ม.2/7 0017770 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
255 07/09/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0025081 แวมไพร์น้อยกับความรักอันยิ่งใหญ่ 5
256 07/09/2559 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.3/3 0024731 มอลลี่มูน มหัศจรรย์หยุดโลก
257 07/09/2559 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.3/6 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
258 07/09/2559 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ ม.3/7 0017936 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
259 07/09/2559 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.3/8 0039791 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
260 07/09/2559 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช ม.3/10 0040550 เต่าต้วมเตี้ยม (85฿)
261 07/09/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0022150 เพลงไทยไพเราะ
262 07/09/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0009172 โรคภูมิแพ้
263 07/09/2559 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.2/4 0039847 เรื่องลับๆสัตว์น่ารู้ (39฿)
264 07/09/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0035385 ยอดเรื่องเล่าจากจีน
265 07/09/2559 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.2/8 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
266 07/09/2559 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม ม.3/9 0039881 คุณครูที่รัก (100฿)
267 07/09/2559 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู ม.1/7 0037811 วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ 10 การทดลองที่แสนมหัศจรรย์ (185฿)
268 07/09/2559 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ ม.1/7 0037853 ศิลปะในงานใบตอง กระทงประยุกต์ (235฿)
269 07/09/2559 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ ม.1/9 0031276 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Picture Dictionary
270 07/09/2559 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม ม.1/11 0022817 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
271 07/09/2559 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.1/6 0022645 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
272 08/09/2559 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.3/1 0014852 ประชุมโวหารสุนทรภู่
273 08/09/2559 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/3 0004893 Main Ideas Book 3
274 08/09/2559 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.3/4 0039829 คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับสมาชิกรัฐสภา (59฿)
275 08/09/2559 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ ม.3/7 0037774 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ผู้พิทักษ์โคเด็กซ์ (199฿)
276 08/09/2559 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ ม.3/7 0034510 ตามรอยปลาทู
277 08/09/2559 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ม.3/8 0038507 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
278 08/09/2559 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน ม.2/2 0035047 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
279 08/09/2559 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.2/12 0022756 น้ำผลไม้และผักเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
280 08/09/2559 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี ม.1/1 0025755 ทำไมสัตว์ทำอย่างนั้นนะ?
281 08/09/2559 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ ม.1/3 0040113 ไก่ไข่ (195฿)
282 08/09/2559 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ ม.1/3 0026638 110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก
283 08/09/2559 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน ม.1/3 0026687 งานถักโครเชต์ด้วยด้าย Cotton
284 08/09/2559 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา ม.1/3 0020837 มาร์โค โปโล
285 08/09/2559 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร ม.1/3 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
286 08/09/2559 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ ม.1/3 0015052 อิเหนา
287 08/09/2559 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ ม.1/4 0013884 จักรวาลและดวงดาว
288 08/09/2559 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ ม.1/9 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
289 08/09/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
290 09/09/2559 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม ม.3/2 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
291 09/09/2559 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.3/2 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
292 09/09/2559 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง ม.3/3 0016673 ประเพณีไทยพวน
293 09/09/2559 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ ม.3/4 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
294 09/09/2559 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง ม.3/4 0034607 สรรค์คำ สร้างประโยค
295 09/09/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0039876 คุณครูที่รัก (100฿)
296 09/09/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0035674 ตะลุย DNA พิศวง
297 09/09/2559 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.3/6 0040677 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 111 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 1 (145฿)
298 09/09/2559 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค ม.3/9 0022334 ดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ
299 09/09/2559 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี ม.3/10 0040039 แก๊งซ่าท้าทดลอง 23 ท่องแดนแห่งดวงจันทร์ (158฿)
300 09/09/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0022149 เพลงไทยไพเราะ
301 09/09/2559 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ ม.3/3 0026321 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
302 09/09/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
303 09/09/2559 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ ม.2/4 0001123 วันเวลาที่เหลืออยู่
304 09/09/2559 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น ม.2/4 0039797 พญาสีดอ (100฿)
305 09/09/2559 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.2/7 0031042 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
306 09/09/2559 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน ม.2/7 0039867 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
307 09/09/2559 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ ม.2/7 0039878 คุณครูที่รัก (100฿)
308 09/09/2559 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.2/8 0024214 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
309 09/09/2559 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ ม.2/8 0038319 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ (150฿)
310 09/09/2559 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา ม.2/8 0034145 มหันตภัยโลกร้อน 2
311 09/09/2559 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.2/8 0040705 Why? ไขปริศนารอบโลก : เงินและเศรษฐศาสตร์ (199฿)
312 09/09/2559 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง ม.2/8 0040933 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
313 09/09/2559 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.2/8 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
314 09/09/2559 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.2/10 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
315 09/09/2559 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว ม.1/4 0040581 นิทานเมืองโบราณและสถานศักดิ์สิทธิ์ (135฿)
316 09/09/2559 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.1/4 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
317 09/09/2559 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร ม.1/4 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
318 09/09/2559 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย ม.1/4 0016906 อีโค่ ฮีโร่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1 (175฿)
319 09/09/2559 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี ม.1/4 0040548 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
320 09/09/2559 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี ม.1/4 0018245 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (2)
321 09/09/2559 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0036811 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ (189฿)
322 09/09/2559 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.1/7 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
323 09/09/2559 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ ม.1/11 0018464 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ : เจาะโลกมหัศจรรย์
324 09/09/2559 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง ม.1/12 0037054 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
325 09/09/2559 21219 ด.ญจิราภรณ์ เทแก้ว ม.1/3 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ (ยืมหนังสือ) ติดต่อซ่อมที่ครูที่ปรึกษานะคะ

ติดต่อซ่อมที่ครูที่ปรึกษานะคะ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 18/05/2559   ถึง 07/09/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20964 ด.ช.คณาธิป ขวากุดเข้ 0
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 7
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 6
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 9
5 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 4
6 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 1
7 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 4
8 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 5
9 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 7
10 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 5
11 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 2
12 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 3
13 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 5
14 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 7
15 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 1
16 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 9
17 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 9
18 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 7
19 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 9
20 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 9
21 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 9
22 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 4
23 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 6
24 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 4
25 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 7
26 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 3
รวม: 142
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 9
2 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 8
3 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 9
4 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 8
5 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 7
6 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 2
7 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 2
8 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 8
9 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 4
10 9921073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
11 9921075 ด.ช.พีรวิชฌ์ สดมีศรี 0
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 9
2 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 9
3 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 8
4 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 9
5 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 7
6 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 8
7 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 9
8 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 8
9 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 9
10 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 4
11 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 8
12 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 7
13 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 6
14 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ 6
รวม: 107
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 9
2 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 9
3 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 6
4 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 5
5 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 5
6 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 9
7 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 9
8 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 9
9 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 6
10 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 6
11 20690 ด.ญ.อารยา เนตรวงษ์ 0
12 21219 ด.ญจิราภรณ์ เทแก้ว 9
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 4
2 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 9
3 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 9
4 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 5
5 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 9
6 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 4
7 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 9
8 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 5
9 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 7
10 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 9
11 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 7
12 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 7
13 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 9
14 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 7
15 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 2
16 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 6
17 21182 ด.ชภูผา พัฒนะขดี 5
รวม: 113
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 9
2 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 8
3 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 9
4 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 2
5 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 5
6 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 1
7 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 2
8 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 1
9 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
10 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 6
11 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 8
12 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 4
13 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 4
14 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 9
15 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 2
รวม: 73
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 7
2 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 7
3 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 1
4 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 9
5 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 2
6 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 4
7 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 5
8 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 1
9 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
10 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 1
11 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
12 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 1
13 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 3
14 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 9
15 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 6
16 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
17 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 8
18 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 9
19 9921219 ด.ช.อภิวัฒน์ (เลขประจำตัวซ้ำ) สุติยะวัน 0
รวม: 76
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 3
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 8
3 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 1
4 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 2
5 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 7
6 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 8
7 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 7
8 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 9
9 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 9
10 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 2
11 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 5
12 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 5
13 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 1
14 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 5
15 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม 7
16 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 8
17 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 7
18 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 7
รวม: 101
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 8
2 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 8
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 5
2 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 7
3 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
4 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 5
5 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 6
6 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 7
7 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 3
8 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 1
9 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 2
10 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 1
11 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 2
12 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 3
13 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 3
14 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 1
15 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 5
16 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 4
17 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 3
18 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 3
19 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 7
20 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 9
21 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 9
22 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 7
23 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 3
24 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 5
25 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 7
26 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 9
27 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 3
28 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 2
29 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 9
30 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 1
31 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 6
32 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 7
33 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 2
34 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 4
35 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 7
36 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 8
37 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 9
38 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 7
รวม: 183
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 9
2 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 6
3 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 8
4 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 5
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 8
2 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
3 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 9
4 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 3
5 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 1
6 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 7
7 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 3
8 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 5
9 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 4
10 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 1
11 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 7
12 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 3
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 6
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 8
3 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
4 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 2
5 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
6 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 4
7 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 7
8 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 6
9 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 0
10 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 1
11 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
12 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 1
13 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 1
14 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 1
15 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 3
16 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 7
17 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 6
18 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 5
19 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 0
20 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 5
21 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 1
22 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 9
2 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
3 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 1
4 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 6
5 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 5
6 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 5
7 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 8
8 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 3
9 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 0
10 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 1
11 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 3
12 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 4
13 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 6
14 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 1
15 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 4
16 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 6
17 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 6
18 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 5
19 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 9
20 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 3
21 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 2
22 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 9
23 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 0
24 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 3
25 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 0
26 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 9
รวม: 110
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
2 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 9
3 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 0
4 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 5
2 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 7
3 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 5
4 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 8
5 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 1
6 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 8
7 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 4
8 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 0
9 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 3
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 6
2 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 6
3 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 7
4 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 9
5 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 9
6 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 9
7 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 9
8 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 9
9 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 7
10 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 9
11 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 2
รวม: 82
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูมนิดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 6
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 1
3 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 9
4 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 9
5 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
6 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 9
7 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 5
8 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 7
9 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 6
10 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 5
11 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 5
12 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 9
13 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 4
14 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 6
15 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 5
16 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 5
17 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 6
18 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 9
19 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 5
20 20543 เด็กหญิงรัตติกาล แสนรัตน์ 3
21 20547 ด.ช.ธัญกร นาคสมบูรณ์ 0
22 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 0
23 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 7
รวม: 130
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 3
2 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 8
3 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 7
4 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 9
5 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 1
6 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
7 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 1
8 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 2
9 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 1
10 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 9
11 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 3
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 3
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 7
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 2
5 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 1
6 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 1
7 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
8 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 6
9 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
10 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 6
11 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 4
12 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 9
13 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 6
14 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 9
15 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 8
16 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 4
17 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 5
18 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 1
19 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
20 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
21 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
22 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 1
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 6
2 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 8
3 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 8
4 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 6
5 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
6 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 7
7 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 5
รวม: 46
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 9
2 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 8
รวม: 17
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 5
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 0
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 6
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 9
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 3
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 5
8 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 1
9 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 7
10 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 3
11 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 0
12 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 7
13 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 4
14 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 1
15 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
16 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 9
17 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 3
18 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 8
19 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 7
20 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 9
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 3
3 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 3
4 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
5 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
6 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
7 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 4
8 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 1
9 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 6
10 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
11 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 1
12 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
13 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
14 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 1
15 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 3
16 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 6
17 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 4
18 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
19 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 4
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 6
2 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 3
3 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 5
4 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 2
5 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 6
6 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 6
7 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 9
8 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 8
9 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 5
10 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 8
11 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 9
12 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 7
13 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 8
14 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 8
15 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
16 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 8
17 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 6
รวม: 113
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 0
2 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 8
รวม: 8
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 4
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 1
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 5
4 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
5 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 5
6 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 0
7 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 8
8 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 9
9 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 5
10 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 9
11 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 1
12 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
13 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
14 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 1
15 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 5
16 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 4
17 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 0
18 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 4
19 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 9
20 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 2
21 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 0
22 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 0
23 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 75
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 3
2 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 5
3 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 6
4 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 2
5 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 4
6 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 4
7 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 6
8 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 9
9 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 9
10 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 1
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 4
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 4
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 3
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 3
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 3
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 5
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 5
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 4
11 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 7
12 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
13 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 1
14 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 5
15 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 3
16 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
17 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 2
18 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
19 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 5
20 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
21 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 4
22 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 2
23 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 2
24 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 8
25 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 7
26 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 5
27 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 6
28 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 7
29 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 1
30 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 1
31 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
32 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 2
รวม: 105
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 3
2 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 3
3 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 5
4 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 9
5 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 3
6 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 9
7 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ (กลับมาเรียน 2/2558) 0
8 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 4
9 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 6
10 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 4
11 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 6
12 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 9
13 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 2
14 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 5
15 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 9
16 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 6
รวม: 83
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 7
2 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 0
3 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 4
4 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 4
5 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 9
6 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 7
7 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 0
8 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
9 21210 ด.ช.อดิรุจ จันแดง 5
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 2
2 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 7
3 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 5
4 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 9
5 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 8
6 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 5
7 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 1
8 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 9
9 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 0
10 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 6
11 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 1
12 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 6
13 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 4
14 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 5
15 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 4
16 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 1
17 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 3
18 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 1
19 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 6
20 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 9
21 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 6
รวม: 98
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง 8
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 5
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 7
4 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 9
5 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 7
6 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 8
7 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 9
8 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 7
9 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 4
10 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 7
11 21105 นางสาวนุชจรินทร์ ประสิทธิวิเศษ 0
12 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 4
13 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร 7
14 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 8
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 8
2 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 5
3 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 9
4 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 4
5 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 9
6 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
7 18694 นายภาสกร ศรีพนม 1
8 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 9
9 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 9
10 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 7
11 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 6
12 18945 นายชโยดม เจริญผล 4
13 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 4
14 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 5
15 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 2
16 19806 นางสาวนภาพร อุดทา 2
17 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 3
18 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 6
19 21112 นายธนาทร เรืองอารี 6
20 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 1
21 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 2
22 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ 7
23 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค 4
24 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 6
25 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 2
รวม: 130
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 9
2 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 4
3 18594 นายปริญญา การะเกษ 8
4 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 2
5 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 1
6 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 8
7 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 8
8 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 4
9 18849 นายธนกร สายเทพ 8
10 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 9
11 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 9
12 20530 นายวรพล บุญศรี 4
13 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 1
14 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 3
15 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 2
16 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 1
17 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 1
18 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 5
19 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 5
รวม: 92
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 5
2 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 8
3 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 0
4 18504 นายสุมานัส เทพวัน 7
5 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 3
6 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 7
7 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 8
8 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
9 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 8
10 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 6
11 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
12 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 6
13 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 4
14 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 5
15 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 7
16 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 9
17 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 2
18 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
19 18771 นางสาวชลธิชา มยุรา 0
20 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 7
21 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 6
22 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 5
23 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 8
24 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 9
25 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 6
26 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 7
27 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 1
28 21140 นายวีรชาติ พรมมา 0
29 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 7
รวม: 143
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 2
2 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 5
7 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
8 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
9 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
10 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
11 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
12 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
13 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
14 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
15 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
16 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
17 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 1
18 18875 นางสาวปารีรัฐ บ้านด่าน 0
19 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
20 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 4
21 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 2
22 19000 นายอดิศร สุขท่า 2
23 19001 นายอนุชา ชื่นชม 9
24 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
25 20941 นายปฏิภาณ แสงจันทร์ 0
26 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
27 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
28 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 1
29 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
30 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
31 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 1
32 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 3
33 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 2
34 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
35 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 2
36 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 2
37 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
38 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 4
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 3
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 2
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 1
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 5
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 5
10 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 1
11 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 9
12 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 1
13 18738 นายคุณากร แสงนาค 6
14 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
15 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
16 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 4
17 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 8
18 18794 นายธนพล เลิศไธสง 1
19 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 2
20 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 9
21 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 8
22 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 1
23 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 2
24 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
25 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 3
26 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 3
27 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 1
28 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 7
29 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
30 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 6
31 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
32 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 2
33 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 3
34 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 3
35 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 9
36 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 8
รวม: 120
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 8
2 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 7
3 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 9
4 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 6
5 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 2
6 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 6
7 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 5
8 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 8
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 8
2 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 7
3 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 8
4 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 5
5 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 9
6 19816 นางสาวกาญจนา (เพื่อนแจ้งว่าลาออก?) ยิ้มแย้ม 7
7 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 8
รวม: 52
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 8
2 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 9
3 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 9
4 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 7
5 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 7
6 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 5
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
2 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 9
3 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 9
4 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 2
5 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 9
6 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 3
7 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 3
8 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 4
9 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 9
10 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 4
11 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 6
12 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 8
13 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 9
14 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 9
15 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 4
รวม: 92
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 9
2 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 6
3 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 5
4 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 9
รวม: 29
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 2
2 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 2
3 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 5
4 18059 นายสนั่น นิลโต 7
5 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 5
6 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 8
7 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 0
8 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 6
9 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 2
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 0
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 7
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 1
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 9
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
9 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 3
10 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 4
11 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 5
12 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 4
13 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
14 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 5
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 3
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 3
18 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
19 18367 นายชวิศ มาภา 0
20 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 9
21 20426 นายสันทัด ชาน้อย 4
22 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 4
23 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 9
24 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
25 20531 นายจตุเดช บุญศรี 1
26 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 5
รวม: 76
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 9
2 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 7
3 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 7
4 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 6
5 21217 นายวราเทพ กิจจา 6
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17384 นายธนายุต คณะรูป 3
2 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 0
3 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 9
4 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 8
5 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 9
6 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 6
7 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 7
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูพรรณี คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17352 นายพิษณุ อินกอง 9
2 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 2
3 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 5
4 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 8
5 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 2
6 19702 นายผดุงพล มูลจันที 9
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 2
2 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
3 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 5
4 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
5 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 6
6 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 8
7 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 9
8 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 6
9 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 9
10 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 8
11 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 9
12 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 2
13 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
14 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 3
15 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 3
16 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 3
17 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 9
18 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 8
รวม: 101
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 1
2 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 7
3 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 4
4 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 1
5 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 8
6 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 2
7 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 2
8 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 9
9 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 2
10 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 2
11 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 4
12 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 1
13 19727 นายวโรดม แทนไทย 4
14 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 9
รวม: 56
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 1
2 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 9
3 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 0
4 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 1
5 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 9
6 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 1
7 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 4
8 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 0
9 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
10 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 8
11 17663 นายสุริยา มีลา 9
12 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 4
13 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
14 17709 นายภากร มูลทองหลวง 1
15 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
16 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 1
17 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
18 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 5
19 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
20 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 4
21 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 6
22 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 9
23 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 4
24 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 9
25 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 5
26 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 5
รวม: 97
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 5
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 5
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 9
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 7
5 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 7
6 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 4
7 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 9
8 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 9
9 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 3
10 17527 นายธงชัย แซ่อือ 2
11 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 8
12 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 7
13 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 9
14 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 9
15 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 2
16 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
17 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 9
18 19759 นายธีรพล พรมบุตร 1
19 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 4
20 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 4
21 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 9
22 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 130
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 830 คน

ค้างส่งที่เหลือทั้งหมด อัพเดท 060959 1312 รีบมาคืนภายในพรุ่งนี้เพื่อรับ+1เล่ม (พุธ7)

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานหนังสือค้างส่ง
กำหนดส่งวันที่ 30/09/2559
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 26/05/2559 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล ม.6/5 0036313 ไทยแลนด์ แอตลาส
2 31/05/2559 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง ม.6/5 0034426 คำง่ายมักใช้ผิด
3 01/06/2559 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ ม.4/6 0039950 H.a.c.k เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 6 (140฿)
4 06/06/2559 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ ม.4/6 0024912 ตามรอย…อะลาดิน
5 07/06/2559 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ ม.6/3 0040023 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 1 (145฿)
6 07/06/2559 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ ม.6/6 0040401 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขมิ้น (89฿)
7 07/06/2559 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว ม.6/6 0013474 เบื้องหลังการสถาปนาสัมพันธภาพยุคใหม่ ไทย – จีน
8 08/06/2559 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม ม.6/5 0018922 ปลาบู่ทอง
9 08/06/2559 19727 นายวโรดม แทนไทย ม.6/5 0040643 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน (160฿)
10 08/06/2559 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข ม.4/3 0038134 ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร (139฿)
11 09/06/2559 19000 นายอดิศร สุขท่า ม.4/6 0039850 ยอดอาวุธในตำนาน (49฿)
12 09/06/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0038071 รู้ทัน สันดาน TENSE (กว่าเดิม) (260฿)
13 09/06/2559 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม ม.4/3 0038071 รู้ทัน สันดาน TENSE (กว่าเดิม) (260฿)
14 10/06/2559 18694 นายภาสกร ศรีพนม ม.4/3 0017033 โดเรมอนสอนเรื่อง ร่างกาย กล้ามเนื้อและกระดูก
15 13/06/2559 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน ม.4/5 0003443 โลกแตก 1999
16 14/06/2559 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร ม.6/7 0026572 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
17 14/06/2559 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม ม.6/4 0014323 พระจันทร์เสี้ยว
18 14/06/2559 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ ม.4/5 0023843 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
19 14/06/2559 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา ม.4/7 0022507 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและริ้บบิ้นพร้อมไอเดีย
20 14/06/2559 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก ม.4/7 0021349 การเรียงร้อยลูกปัดเป็้นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
21 15/06/2559 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ ม.6/5 0020069 กีฬาโลก
22 15/06/2559 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ ม.5/4 0037386 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
23 15/06/2559 19759 นายธีรพล พรมบุตร ม.6/7 0021682 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
24 16/06/2559 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา ม.5/7 0026576 เทคนิคการถักเข็มขัดมาคราเม่
25 16/06/2559 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า ม.4/4 0034604 เสียงในภาษาไทย
26 16/06/2559 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา ม.4/7 0014991 โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ
27 16/06/2559 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง ม.4/7 0017432 กล้วย ช่วยกู้ฐานะเร็วไว :ผลไม้แห่งนักปราชญ์
28 17/06/2559 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค ม.6/3 0026579 ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ : ของตกแต่งจากผ้าสักหลาด
29 17/06/2559 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ ม.5/7 0039802 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
30 17/06/2559 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ ม.5/4 0023337 รู้ทันเงินเฟ้อ
31 17/06/2559 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ ม.4/7 0039237 สอนให้คิดด้วยตรรกะและปัญญา (175฿)
32 17/06/2559 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี ม.4/7 0023983 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
33 20/06/2559 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล ม.6/7 0016157 เเนวทางการพัฒนาครูเเกนน้ำเพื่อเป็นครูต้นเเบบปฏิรูปการเรียนรู้เเละเกณฑ์คุณลักษณะของครูเเกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ
34 20/06/2559 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค ม.6/7 0022888 สร้างสรรค์งานฝีมือจากเชือกถัก
35 21/06/2559 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร ม.4/7 0000732 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
36 23/06/2559 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ ม.6/4 0038139 ความปลอดภัยของลูกหลาน (90฿)
37 23/06/2559 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด ม.6/4 0037194 นิทานชาวเกาะ (150฿)
38 23/06/2559 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี ม.4/7 0011345 ศกุนตลา
39 23/06/2559 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง ม.6/4 0040540 นิทานจากโลกตะวันออก (170฿)
40 23/06/2559 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา ม.6/4 0039223 Action English (135฿)
41 23/06/2559 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน ม.6/4 0008840 คณิตคิดสนุก
42 24/06/2559 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง ม.5/7 0011105 พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
43 24/06/2559 20426 นายสันทัด ชาน้อย ม.5/7 0025131 วิธีฝึกสติสัมปชัญญะให้ทันขณะจิต
44 24/06/2559 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ ม.5/7 0037712 มาเลเซีย (170฿)
45 27/06/2559 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค ม.4/3 0010472 แบดมินตัน กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
46 27/06/2559 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน ม.5/4 0024169 เมื่อไม่ก็คือไม่ : Say No
47 28/06/2559 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี ม.4/2 0019822 นกปากห่างผู้มาจากแดนไกล
48 29/06/2559 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ ม.6/4 0024925 โอลด์เดลี : เมืองนี้ช้างไปโรงเรียน
49 29/06/2559 17754 นายพงศกร สิทธิพวง ม.6/5 0018711 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
50 29/06/2559 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร ม.4/7 0022213 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 3
51 29/06/2559 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล ม.4/5 0004462 อาหารเพื่อสุขภาพ
52 29/06/2559 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง ม.4/7 0037141 นักล่าผู้น่ารัก (230฿)
53 29/06/2559 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ ม.4/5 0021225 งานแกะสลัก
54 29/06/2559 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง ม.4/8 0011299 ลิลิตอิหร่านราชธรรม
55 29/06/2559 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม ม.4/8 0012587 ลิลิตนิทราชาคริต
56 01/07/2559 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด ม.4/3 0012993 เสด็จประพาสต้น
57 01/07/2559 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ ม.4/8 0003474 เปิดโลกอัจฉริยะ
58 05/07/2559 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม ม.6/4 0035665 จักรวรรดิโรมันและซีซาร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 5
59 05/07/2559 18945 นายชโยดม เจริญผล ม.4/3 0038126 Alice’s Adventures in Wonderland อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ (139฿)
60 05/07/2559 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข ม.4/5 0024051 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
61 05/07/2559 20531 นายจตุเดช บุญศรี ม.5/7 0040707 อัจฉริยะ 100 หน้า การเมืองการปกครอง (165฿)
62 05/07/2559 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข ม.4/4 0037189 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
63 05/07/2559 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม ม.4/4 0037241 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
64 06/07/2559 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง ม.6/7 0023957 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
65 06/07/2559 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ ม.4/5 0022348 งานประดิษฐ์ของจิ๋ว ชุด ขนมไทย
66 06/07/2559 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม ม.4/7 0022920 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส
67 06/07/2559 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม ม.4/5 0022550 เรียนภาษาอังกฤษจากกวี
68 06/07/2559 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม ม.4/3 0022908 ขนมหวานและพุดดิ้งผลไม้
69 06/07/2559 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี ม.4/3 0039822 พลังผู้บริโภคสร้างสรรค์โลกโทรคมนาคม (89฿)
70 06/07/2559 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด ม.4/2 0038417 สนุกกับภาษาเมียนมา (200฿)
71 06/07/2559 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ ม.5/7 0023899 นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์
72 07/07/2559 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน ม.5/7 0040664 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
73 07/07/2559 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ ม.5/7 0038549 เจ้าสัวฝึกหัด 2 ตอนรู้จักใช้เงิน (99฿)
74 07/07/2559 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา ม.4/6 0020611 ผักสวนครัว
75 07/07/2559 19816 นางสาวกาญจนา (เพื่อนแจ้งว่าลาออก?) ยิ้มแย้ม ม.5/2 0004248 โรคตับ
76 08/07/2559 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ ม.4/1 0038029 เราคืออาเซียนไทย (75฿)
77 08/07/2559 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน ม.4/7 0008360 ชีวิตกับการท่องเที่ยว
78 11/07/2559 17356 นายสมชาย จันทร์หอม ม.6/3 0005825 เกร็ดวิทยาศาสตร์
79 11/07/2559 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ ม.4/2 0040433 Drawing Comic 1 พื้นฐานที่ดีสำหรับการเริ่มวาดการ์ตูน (265฿)
80 12/07/2559 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร ม.6/6 0017531 การอ่านจับใจความ
81 12/07/2559 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน ม.6/6 0038421 We Are ASEAN Myanmar (75฿)
82 13/07/2559 17513 นางสาวพันตรี ชูมี ม.6/7 0038928 ลาฟลอร่า นิวซีแลนด์ สุดยอด (169฿)
83 13/07/2559 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ ม.5/8 0023997 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
84 14/07/2559 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม ม.5/7 0020990 อาชีพการทำอิฐ
85 14/07/2559 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน ม.4/4 0011344 ศกุนตลา
86 18/07/2559 17384 นายธนายุต คณะรูป ม.6/2 0024035 โรงเรียนของเรา : Our School
87 18/07/2559 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด ม.6/4 0023900 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
88 19/07/2559 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก ม.4/5 0015710 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
89 20/07/2559 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน ม.6/7 0016914 เกมนันทนาการ
90 20/07/2559 18794 นายธนพล เลิศไธสง ม.4/7 0037184 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (170฿)
91 20/07/2559 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร ม.4/7 0038547 100 เรื่องน่ารู้ในไทย (139฿)
92 20/07/2559 20530 นายวรพล บุญศรี ม.4/4 0035418 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
93 20/07/2559 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ ม.4/7 0040013 who? การ์ตูน พี่น้องตระกูลไรต์ (155฿)
94 20/07/2559 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ ม.4/4 0039764 แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว (75฿)
95 21/07/2559 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ ม.6/5 0023020 นักล่ามังกร อันดับที่ 11 ตอน ระวัง!เวทมนต์พ่อมด
96 22/07/2559 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา ม.6/7 0014216 เอมิลยอดนักสืบ
97 22/07/2559 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ ม.6/7 0014217 เอมิลยอดนักสืบ
98 22/07/2559 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว ม.4/4 0020316 แม่ชีเทเรซา
99 28/07/2559 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ ม.6/6 0021038 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
100 28/07/2559 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข ม.5/6 0015355 ๔ กีฬาทาทายคนรุ่นใหม่
101 28/07/2559 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต ม.4/7 0022631 น้ำผักและผลไม้ สูตรสมุนไพร-เครื่องเทศเพื่อพลังงานและสุขภาพ (110฿)
102 28/07/2559 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข ม.4/5 0034680 การควบคุมกระแสแห่งชีวิต
103 28/07/2559 21162 นายปฏิมา ทองม่วง ม.4/7 0021431 การซ่อมบำรุงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
104 04/08/2559 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช ม.6/3 0013883 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
105 09/08/2559 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ ม.6/1 0022271 จักรวาลและอวกาศ
106 09/08/2559 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ ม.5/1 0039977 ALARMERY เล่ม 3 : ทะเลทรายมรณะ (180฿)
107 10/08/2559 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย ม.6/3 0006289 มองข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 33 – 39 คณิตศาสตร์ ก
108 10/08/2559 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ ม.5/7 0038395 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 40 เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
109 10/08/2559 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง ม.5/7 0040842 Magic Knit เล่ม 2 มหัศจรรย์งานนิต ใครๆก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว (189฿)
110 10/08/2559 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ ม.5/7 0040053 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน พิชิตขั้วโลกใต้ (158฿)
111 11/08/2559 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น ม.6/2 0013776 หนุ่มชาวนา
112 11/08/2559 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ ม.5/6 0039805 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
113 11/08/2559 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ ม.5/6 0040088 เทลส์รันเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม (158฿)
114 11/08/2559 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา ม.6/7 0037633 หนีห่าว สิงคโปร์ (119฿)
115 12/08/2559 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย ม.4/4 0020404 สารานุกรมศิลปะ (ฉบับฟองสบู่แตก)
116 15/08/2559 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง ม.6/2 0018543 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
117 15/08/2559 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร ม.6/7 0018698 บาสเกตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น
118 15/08/2559 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ ม.6/7 0038371 คำตัน (49฿)
119 15/08/2559 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง ม.6/7 0022691 ศิลปะประดิษฐ์เทียนเจลแฟนซี เล่ม 1
120 15/08/2559 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง ม.4/7 0020603 ยียวน ก๊วนสี่ขา
121 15/08/2559 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา ม.4/8 0038138 Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว (75฿)
122 16/08/2559 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ ม.4/1 0040770 มือใหม่ขอเป็นเซียน เขียน CD-DVD ด้วย Nero 8 (215฿)
123 18/08/2559 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี ม.6/4 0037385 Sci-Fi Stories รวมเรื่องสั้นผ่ามิติวิทยาศาสตร์ (95฿)
124 22/08/2559 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม ม.6/2 0025803 สิ่งประดิษฐ์ของโลก
125 23/08/2559 17527 นายธงชัย แซ่อือ ม.6/7 0038898 ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ (180฿)
126 23/08/2559 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน ม.5/2 0037234 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
127 23/08/2559 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ ม.4/6 0038540 100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ (139฿)
128 23/08/2559 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา ม.4/3 0014332 พระจันทร์เสี้ยว
129 23/08/2559 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน ม.4/6 0021600 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 3 (125฿)
130 23/08/2559 21148 นายภีมพล วงษาภักดี ม.4/6 0007745 สนุกกับการพับ ผูก ห่อ
131 24/08/2559 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ ม.6/7 0019811 แฮนด์บอล
132 24/08/2559 18782 นายขวัญชัย สมหมาย ม.4/4 0037845 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน (139฿)
133 24/08/2559 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ ม.6/6 0006503 คนอยู่วัด
134 24/08/2559 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย ม.6/7 0026338 เกษตรอินทรีย์: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
135 24/08/2559 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี ม.6/7 0012716 บทละครเรื่องระเด่นลันได
136 25/08/2559 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด ม.4/3 0038901 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ :ไขความลับการนอนหลับและสมอง (185฿)
137 26/08/2559 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี ม.6/4 0036023 เทคนิกการกัดกระจก
138 26/08/2559 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง ม.6/2 0035132 เจาะข้อสอบ GAT General Aptitude Test (139฿)
139 26/08/2559 18799 นายอภิวัติ บัวทอง ม.4/5 0019830 วอลเลย์บอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (55฿)
140 29/08/2559 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง ม.6/4 0038396 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 42 เรื่อง พิษและก๊าซพิษ (199฿)
141 29/08/2559 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย ม.5/4 0026095 การออกแบบการพิมพ์
142 29/08/2559 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี ม.4/5 0039568 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
143 29/08/2559 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม ม.5/6 0038423 We Are ASEAN The Philippines (75฿)
144 29/08/2559 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ ม.4/2 0000787 หัวใจนักรบ
145 29/08/2559 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น ม.4/5 0037672 เราคืออาเซียน เวียดนาม (75฿)
146 29/08/2559 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ ม.6/4 0037229 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
147 29/08/2559 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ ม.4/3 0035596 ครบเครื่องเรื่องแก้หนี้ครู
148 30/08/2559 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล ม.6/3 0037676 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
149 30/08/2559 17761 นายวทัญญู มีเมฆ ม.6/7 0037540 SEO & การตลาดออนไลน์ ทำเว็บดัง+ร้านเด่นได้ง่ายนิดเดียว (199฿)
150 30/08/2559 18025 นางสาวชัชชญา สีลา ม.5/7 0021399 เทคนิคการเรียงร้อยลูกปัดเครื่องประดับในจินตนาการด้วยวิธีง่ายๆ สไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น
151 30/08/2559 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด ม.5/7 0012333 สนุกกับนิทานอ่านฉลาด
152 30/08/2559 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน ม.4/5 0006186 สูตรผสมสีแบบเบสิค
153 30/08/2559 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ม.4/2 0023889 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
154 30/08/2559 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ ม.4/5 0018105 โคลงนิราศนริทร์
155 30/08/2559 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู ม.4/2 0019955 เรือไทยสมัยโบราณ
156 30/08/2559 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ ม.4/3 0014221 เอมิลยอดนักสืบ
157 30/08/2559 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน ม.4/2 0012730 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
158 30/08/2559 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ ม.4/3 0036526 ภาษาไทยคำยืมและคำฟ้อง(ฉบับรวมเล่ม)
159 30/08/2559 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก ม.4/6 0026587 ศิลปประดิษฐ์หลากไอเดียหลายชิ้นงานผ่านรูปแบบสเตนกลาส (95฿)
160 31/08/2559 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี ม.6/5 0013846 ฟุตบอล (58฿)
161 31/08/2559 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง ม.6/3 0037757 กบนอกกะลา เล่ม 45 ตะลุยแดนจิงโจ้ (180฿)
162 31/08/2559 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ ม.6/5 0020896 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
163 31/08/2559 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด ม.6/5 0019784 คู่มือกีฬาฟุตซอล
164 31/08/2559 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย ม.6/5 0021312 การประดิษฐ์ตกแต่งของใช้ด้วยกระเบื้องโมเสค
165 31/08/2559 18287 นายวิษณุ จันทะหุม ม.5/5 0021425 รวมสูตรอาหารไขมันต่ำ
166 31/08/2559 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน ม.4/4 0037512 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน ศึกชิงหงส์ (135฿)
167 31/08/2559 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง ม.4/3 0018798 เทวรูปพระกาฬ
168 31/08/2559 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล ม.4/3 0038500 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู (200฿)
169 31/08/2559 19702 นายผดุงพล มูลจันที ม.6/3 0014903 คนอยู่วัด
170 31/08/2559 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ ม.6/6 0022651 งานประดิษฐ์ดอกไม้ลวดดัด คริสต้า ดิ๊พ
171 31/08/2559 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง ม.6/6 0014765 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
172 31/08/2559 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด ม.4/5 0040553 อึ่งอ่างกับวัว The Bullfrog and the Cow (35฿)
173 02/09/2559 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ ม.6/4 0036138 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15
174 02/09/2559 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม ม.6/4 0001073 คอนสารบ้านเฮา
175 02/09/2559 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท ม.6/7 0016357 ก๋วยเตี๋ยว-บะหมี่
176 02/09/2559 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา ม.5/8 0010331 การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
177 02/09/2559 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม ม.5/3 0039794 พญาสีดอ (100฿)
178 02/09/2559 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย ม.5/3 0038582 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 1 (179฿)
179 02/09/2559 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ ม.4/7 0037585 รวยชัว !!! ด้วยร้านค้าออนไลน์ (245฿)
180 02/09/2559 18943 นายจุลเขต อุปละ ม.4/3 0038087 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 30 เรื่อง การปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน (199฿)
181 02/09/2559 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก ม.6/3 0026553 เทคนิคฉลุกระดาษไข
182 02/09/2559 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม ม.6/3 0038310 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว (95฿)
183 02/09/2559 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ ม.4/2 0039142 Plus!! วิทยาศาสตร์++ ยักษ์ใหญ่ไดโนเสาร์ (229฿)
184 02/09/2559 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย ม.4/7 0039935 เพื่อนซี้ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน (130฿)
185 05/09/2559 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน ม.6/5 0002980 โคเนื้อสัตว์ที่มนุษย์ต้องพึ่งพา ทั้งแรงงานและเนื้อ
186 05/09/2559 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย ม.6/4 0038397 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 38 เรื่อง การพิสูจน์หลักฐาน (199฿)
187 05/09/2559 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว ม.6/4 0038791 ธรรมชาติสุดลี้ลับฉบับอาเซียน (49฿)
188 05/09/2559 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ ม.6/4 0036896 บ้านไม้ชายคลอง (175฿)
189 05/09/2559 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก ม.5/2 0021756 เทคนิคสร้างสรรค์งานเรียงร้อยลูกปัดคริสตัล
190 05/09/2559 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ ม.4/5 0034282 เตรียมสอบ O – NET A – NET ภาษาอังกฤษ ม. 4-5-6
191 05/09/2559 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน ม.4/3 0006659 ประชุมโวหารสุนทรภู่
192 05/09/2559 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล ม.4/4 0038900 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : ตะลุยร่างกายมนุษย์ (185฿)
193 05/09/2559 18739 นายคุณานนท์ ประสาร ม.4/5 0003794 เรื่องของน้ำพุ
194 05/09/2559 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ ม.4/3 0018476 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม1
195 05/09/2559 18881 นางสาวรพีพร เหมือนหงษ์ ม.4/4 0004247 บุหรี่มีพิษชีวิตเป็นภัย
196 05/09/2559 18887 น.ส.วิภวานี แสงจันทร์ ม.4/5 0040900 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
197 05/09/2559 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ ม.6/4 0038793 พิศดารตำนานอาหารอาเซียน (49฿)
198 05/09/2559 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ ม.5/3 0038561 เก่งภาษาอาเซียน จีน (55฿)
199 05/09/2559 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน ม.4/2 0016509 คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษยุคใหม่
200 06/09/2559 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ ม.6/1 0039216 Preposition จำง่าย ใช้ได้ 450 สถานการณ์ (185฿)
201 06/09/2559 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข ม.6/4 0034326 คู่มือเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศสติวเข้มเอนทรานซ์
202 06/09/2559 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ ม.6/7 0000578 หัวใจนักรบ
203 06/09/2559 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ ม.6/3 0012795 หัวใจทอง
204 06/09/2559 18059 นายสนั่น นิลโต ม.5/6 0020984 เมนูยอดนิยมอาหารอิตาเลียน
205 06/09/2559 18153 นายแทนไท สุกแก้ว ม.5/6 0006084 โภชนาการสำหรับนักกีฬา
206 06/09/2559 18489 นายธนกฤต จีระบุตร ม.4/5 0002042 สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย
207 06/09/2559 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง ม.4/6 0021219 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์
208 06/09/2559 18738 นายคุณากร แสงนาค ม.4/7 0022228 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ
209 06/09/2559 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง ม.6/3 0038106 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ (139฿)
210 07/09/2559 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา ม.6/5 0039569 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
211 07/09/2559 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง ม.6/7 0001385 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
212 07/09/2559 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล ม.6/1 0018707 ฟุตบอล กฎ กติกา พื้นฐานการเล่น (45฿)
213 07/09/2559 17663 นายสุริยา มีลา ม.6/6 0007349 บาสเก็ตบอล
214 07/09/2559 17718 นายสมคิด สีทองหลาง ม.6/5 0022223 คู่มือซ่อมโทรศัพท์มือถือ เล่ม 4
215 07/09/2559 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ ม.5/6 0025137 ความสุขในทุกอิริยาบถ
216 07/09/2559 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ ม.5/5 0001386 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
217 07/09/2559 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม ม.5/6 0009226 ร่างกายของเรา
218 07/09/2559 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย ม.5/7 0026456 งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เล่ม 1 (95฿)
219 07/09/2559 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน ม.5/2 0037815 ทวีปยุโรป 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนสังคมศึกษา (189฿)
220 07/09/2559 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี ม.5/6 0018814 พืชผักรักษาโรค
221 07/09/2559 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี ม.5/5 0021013 เสียงกู่จากครูใหญ่
222 07/09/2559 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น ม.5/5 0040043 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 4 เคล็ดลับฉบับนักประดิษฐ์ (158฿)
223 07/09/2559 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ ม.5/6 0014211 เอมิลยอดนักสืบ
224 07/09/2559 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง ม.6/7 0038920 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ปริศนาน่าฉงน (199฿)
225 07/09/2559 18504 นายสุมานัส เทพวัน ม.4/5 0018164 กาพย์เห่เรือ
226 07/09/2559 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา ม.4/3 0036849 ท่องโลกวิวัฒนาการ (165฿)
227 07/09/2559 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี ม.4/2 0023896 วิธีคิดยอดกลยุทธ์การบริหารของคนรุ่นใหม่ ( 35฿ )
228 07/09/2559 18701 นายวิศรุต มีหว่าง ม.4/7 0024316 คู่มือเลี้ยงและดูลักษณะสายพันธุ์ปลาทอง
229 07/09/2559 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ ม.4/2 0040284 กบนอกกะลา : จักรยานพาหนะแรงมนุษย์สุดฮิต (135฿)
230 07/09/2559 18804 นางสาวชลลานา ภูลม ม.4/5 0014906 คนอยู่วัด
231 07/09/2559 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ม.4/4 0039874 คุณครูที่รัก (100฿)
232 07/09/2559 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ ม.4/7 0023842 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (30฿)
233 07/09/2559 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน ม.4/5 0036818 ไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 4 ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ (159฿)
234 07/09/2559 19001 นายอนุชา ชื่นชม ม.4/6 0010782 กีฬาไทย
235 07/09/2559 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ ม.6/5 0037848 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ (139฿)
236 07/09/2559 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล ม.6/6 0026400 ฟุตบอล (80฿)
237 07/09/2559 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี ม.6/7 0039080 GAT มหาสนุก 4 (139฿)
238 07/09/2559 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี ม.5/4 0025455 เทคนิคการจดจำการแปลคำศัพท์ อังกฤษ-ไทย
239 07/09/2559 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ ม.5/4 0023519 รวมสำนวนไทย ฉบับ ประกอบภาพ (80฿)
240 07/09/2559 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย ม.6/6 0038795 เมนู มะเขือเทศ ผิวสวย รวยวิตามิน (39฿)
241 07/09/2559 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ ม.5/5 0040908 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
242 07/09/2559 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา ม.4/3 0006919 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
243 07/09/2559 21124 นายสหรัฐ ทองคำ ม.4/4 0037278 รู้รอดปลอดภัยเมื่อใช้ Facebook & Twitter (100฿)
244 07/09/2559 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล ม.4/7 0021254 สนุกกับกฏหมายน่ารู้ 1 ต่อ 2
245 08/09/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0016241 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (120฿)
246 08/09/2559 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง ม.6/8 0016241 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (120฿)
247 08/09/2559 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล ม.6/6 0038802 The fox and the Stork จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับนกกระสาใจดี (65฿)
248 08/09/2559 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก ม.6/1 0020836 เพลงโหวดกล่อมนา
249 08/09/2559 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ ม.6/7 0005464 แฮนด์บอลและวิธีการเล่น
250 08/09/2559 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข ม.6/3 0018250 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : สัตว์ป่า
251 08/09/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
252 08/09/2559 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ ม.5/2 0012722 บทละครเรื่องระเด่นลันได
253 08/09/2559 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ ม.5/1 0037032 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
254 08/09/2559 18014 นายพงศกร ศรีธาดา ม.5/6 0039417 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก (115฿)
255 08/09/2559 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี ม.5/4 0040354 รู้ใจแมว (189฿)
256 08/09/2559 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี ม.5/4 0039195 ยอดเขาเข่าอ่อน (98฿)
257 08/09/2559 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก ม.5/3 0010077 โสตถิธรรม 4
258 08/09/2559 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน ม.5/4 0038406 กบนอกกะลา เล่ม 101 ตอนระนาดเอกบรรเลงศิลป์ แผ่นดินสยาม (180฿)
259 08/09/2559 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร ม.4/5 0025129 ทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดี
260 08/09/2559 18651 นายสหชาติ จันทศร ม.4/3 0018548 การนิเทศเพื่อการพัฒนา เล่ม9
261 08/09/2559 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ ม.4/5 0038151 เราคืออาเซียน เมียนมาร์ (75฿)
262 08/09/2559 18849 นายธนกร สายเทพ ม.4/4 0040361 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
263 08/09/2559 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง ม.4/3 0039806 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
264 08/09/2559 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา ม.5/8 0038033 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย (75฿)
265 08/09/2559 19817 นายศุภโชค ต่อศรี ม.5/3 0040209 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เกษตรน่ารู้ (1) (100฿)
266 08/09/2559 21127 นางสาวนับเดือน โพธิ์สาชัย ม.4/4 0026574 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
267 08/09/2559 21217 นายวราเทพ กิจจา ม.5/8 0001388 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
268 09/09/2559 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร ม.6/1 0040882 รับมือภัยแล้ง (100฿)
269 09/09/2559 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ ม.6/1 0018397 กินอย่างไรจะไม่ป่วย (120฿)
270 09/09/2559 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง ม.6/4 0018706 แนวทางช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ตอนโรคสมาธิสั้น
271 09/09/2559 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา ม.6/3 0038082 A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก (130฿)
272 09/09/2559 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง ม.6/5 0019821 ระเด่นลันได (80฿)
273 09/09/2559 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ ม.6/5 0021285 การเขียนภาพด้วยสีไม้
274 09/09/2559 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น ม.5/1 0037513 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิตธัตถะ ตอน สยบม้าพยศ (135฿)
275 09/09/2559 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข ม.5/4 0038165 โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี (159฿)
276 09/09/2559 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม ม.5/2 0037674 เราคืออาเซียน ลาว (75฿)
277 09/09/2559 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ ม.5/2 0023250 Sea Life
278 09/09/2559 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส ม.5/2 0038097 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา (139฿)
279 09/09/2559 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต ม.5/3 0039194 แม่น้ำหฤโหด (115฿)
280 09/09/2559 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย ม.5/5 0026253 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
281 09/09/2559 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง ม.5/3 0040600 แพะเจ้าปัญญา สติและปัญญา : อัตถัสสทวารชาดก (35฿)
282 09/09/2559 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น ม.5/4 0036637 บ้านฟักทอง
283 09/09/2559 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม ม.5/3 0038403 กบนอกกะลา เล่ม 99 ไข่มดแดง แสบ คัน แซบ (145฿)
284 09/09/2559 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง ม.4/2 0013316 ศิลปการเป็นนักบริหาร
285 09/09/2559 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ ม.4/4 0038123 The Clumsy Crocodile แคสซี จระเข้สาวจอมซุ่มซ่าม (89฿)
286 09/09/2559 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม ม.4/4 0040555 หมากับเงา The Dog and the Shadow (35฿)
287 09/09/2559 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ ม.4/3 0038103 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก (139฿)
288 09/09/2559 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท ม.4/2 0040045 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเปรู (165฿)
289 09/09/2559 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ ม.4/2 0025716 สร้างเสริมจินตนาการ
290 09/09/2559 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ ม.4/7 0038931 อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ : เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน (185฿)
291 09/09/2559 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ ม.4/4 0021684 ก๋วยเตี๋ยวหลายหลากอาหารจานเส้น
292 09/09/2559 18729 นางสาวสุทินา ถาวร ม.4/4 0021732 เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ดอกไม้ไหมพรม (89฿)
293 09/09/2559 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ ม.4/4 0040897 ท้าพิสูจน์ตำนานลึกลับ (49฿)
294 09/09/2559 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย ม.4/4 0014848 อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน
295 09/09/2559 18993 นายวีรภาค อรรถกวี ม.4/5 0038911 Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน (150฿)
296 09/09/2559 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ ม.5/4 0039180 ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (175฿)
297 09/09/2559 19161 นางสาวทัศนันทน์ สุขฤทัย ม.4/4 0040507 อาหารว่าง (120฿)
298 09/09/2559 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ ม.6/4 0039796 พญาสีดอ (100฿)
299 09/09/2559 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ ม.5/2 0038129 Cleopatra คลีโอพัตรา จอมราชินีแห่งอียิปต์ (99฿)
300 09/09/2559 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี ม.5/4 0000735 บทละครเรื่องระเด่นลันได
301 09/09/2559 20451 นายณัฐพล ศรีนาม ม.5/7 0037079 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
302 09/09/2559 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ ม.5/4 0001383 สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ
303 09/09/2559 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ ม.5/3 0038586 วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 LEVEL 3 (189฿)
304 09/09/2559 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย ม.5/4 0000697 กรรมเก่า
305 09/09/2559 20739 นายสุรพงษ์ ชานุ ม.4/4 0004981 มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท มงคลที่ 1 – 18
306 09/09/2559 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ ม.4/3 0017045 ฝ่าทะเลมรสุม
307 09/09/2559 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร ม.4/2 0005705 การถนอมอาหาร
308 09/09/2559 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก ม.4/2 0038548 เจ้าสัวฝึกหัด 1 ตอนเงินคืออะไรและมาจากไหน (99฿)
309 09/09/2559 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค ม.4/3 0023217 The House on Strangewood Drive
310 09/09/2559 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ ม.5/2 0037235 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (170฿)
กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ทะเบียน เรื่อง
1 26/05/2559 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ ม.2/6 0040640 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
2 30/05/2559 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล ม.2/5 0040688 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 132 สเกตบอร์ดพันธุ์ไทย หัวใจติดล้อ (145฿)
3 31/05/2559 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี ม.2/6 0014989 หมอในบ้าน เล่ม 2
4 31/05/2559 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง ม.2/10 0039967 Weapon Universe Online ศาสตราจักรวาลออนไลน์ เล่ม 5 (200฿)
5 31/05/2559 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม ม.2/12 0024219 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
6 01/06/2559 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ ม.3/6 0024137 อาหารอร่อย : Food (100฿)
7 02/06/2559 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง ม.1/6 0036749 มหาสงครามสามก๊ก 1 สามพี่น้องตะลุยยุทธภพ (190฿)
8 07/06/2559 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย ม.3/10 0016268 สืบตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
9 07/06/2559 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน ม.2/4 0017343 ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
10 08/06/2559 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ ม.3/10 0023954 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
11 08/06/2559 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม ม.2/6 0017092 ยอดสุนัขร้อยแรงม้า
12 08/06/2559 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ ม.2/7 0024066 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
13 08/06/2559 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน ม.1/9 0038459 ภูตน้อยพาท่องจักรวาล เล่ม 8 (145฿) (สนามบิน)
14 09/06/2559 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม ม.1/12 0037963 ไม่ยากถ้าอยากมองโลกในแง่ดี (145฿)
15 10/06/2559 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า ม.2/10 0038250 เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ (185฿)
16 10/06/2559 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ ม.2/11 0024053 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
17 10/06/2559 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน ม.2/11 0037162 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 8 (155฿)
18 10/06/2559 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช ม.2/11 0024050 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
19 10/06/2559 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร ม.1/6 0038080 DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด (149฿)
20 10/06/2559 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู ม.1/12 0039187 ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ (158฿)
21 13/06/2559 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา ม.2/11 0000485 สงครามโลกครั้งที่ 2
22 14/06/2559 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี ม.3/6 0040062 โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง (168฿)
23 14/06/2559 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต ม.3/11 0039801 ความสุขของกุ๊กไก่ (100฿)
24 14/06/2559 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ ม.2/2 0000465 ทฤษฎีสี
25 14/06/2559 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง ม.1/9 0019915 การท่องอวกาศ
26 15/06/2559 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค ม.2/7 0035380 เล่าเรื่องอิเหนา
27 15/06/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
28 15/06/2559 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง ม.2/7 0008617 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2
29 15/06/2559 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย ม.3/4 0009628 สมุนไพรในวิถีชีวิตไทย
30 17/06/2559 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช ม.2/7 0039725 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
31 17/06/2559 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา ม.2/11 0024075 หากความงามควบคู่กับความสวย : Good Manners
32 17/06/2559 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ม.1/5 0020615 กานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
33 17/06/2559 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน ม.1/5 0026351 การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์
34 20/06/2559 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม ม.3/6 0017965 ลูกเอย…ลูกศิษย์ : คู่มือครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
35 20/06/2559 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ ม.3/9 0034652 สมบัติของผู้ดี
36 20/06/2559 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ ม.3/9 0014988 หมอในบ้าน เล่ม 2
37 20/06/2559 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง ม.3/9 0038490 จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย (80฿)
38 20/06/2559 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง ม.3/9 0039121 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว (89฿)
39 20/06/2559 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร ม.2/3 0021039 เทคนิคการพับกระดาษและสร้างสรรค์งานกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
40 20/06/2559 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน ม.2/7 0023980 ฉันไม่ยอม : Problems
41 20/06/2559 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย ม.2/11 0000731 บทละครเรื่องระเด่นลันได
42 20/06/2559 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ ม.1/5 0024199 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
43 21/06/2559 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา ม.3/10 0018284 หยุดทำร้ายโลก
44 21/06/2559 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค ม.1/9 0026568 สบู่แฟนซี
45 22/06/2559 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง ม.3/6 0040351 รู้ใจหมา (189฿)
46 22/06/2559 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม ม.3/6 0037233 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
47 22/06/2559 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ ม.3/6 0024027 เจ้าหนูเฝ้ายามหน้าต่าง : Boy at the Window
48 22/06/2559 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม ม.3/6 0040585 คู่มือเพิ่มความสุขทุก ๆ วัน (324฿)
49 22/06/2559 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด ม.3/6 0024217 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
50 22/06/2559 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น ม.3/6 0036524 ลักษณนาม
51 22/06/2559 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล ม.3/6 0038110 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
52 22/06/2559 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท ม.2/3 0037777 อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ (175฿)
53 24/06/2559 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว ม.3/12 0018541 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
54 27/06/2559 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว ม.3/4 0024110 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
55 27/06/2559 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา ม.3/8 0004467 นับหนึ่ง
56 27/06/2559 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี ม.2/12 0024004 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
57 27/06/2559 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ ม.2/12 0018993 ต้นไม้หรรษา
58 27/06/2559 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน ม.2/3 0038538 100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย (139฿)
59 28/06/2559 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล ม.3/7 0014239 เอมิลยอดนักสืบ
60 28/06/2559 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม ม.3/10 0023953 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
61 28/06/2559 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ ม.1/5 0037080 ลมหายใจในเมืองใหญ่…เด็กชายแมลงกับลุงขยะ
62 28/06/2559 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ ม.1/9 0012264 รามเกียรติ์ : วรรณคดีไทยตามใจแม่
63 29/06/2559 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง ม.3/3 0036752 โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา (75฿)
64 29/06/2559 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม ม.3/11 0024311 เธอก็คน ฉันก็คน : Respect
65 29/06/2559 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว ม.2/12 0038890 แซมกับบัดดี้ คู่ซี้เรียนอักกฤษ 1 (175฿)
66 29/06/2559 20806 ด.ช.มารุต โกสุม ม.1/6 0037981 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (152฿)
67 29/06/2559 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ ม.1/5 0040545 จิ๋วหลิวเที่ยวกรุง (75฿)
68 30/06/2559 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา ม.1/10 0040589 อัศจรรย์ พืชเปลี่ยนโลก (120฿)
69 01/07/2559 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ ม.3/4 0036892 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ (165฿)
70 01/07/2559 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก ม.3/4 0015379 จักรวาลและอวกาศ
71 01/07/2559 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว ม.3/8 0037190 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (170฿)
72 04/07/2559 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ ม.3/11 0015455 กีฬาไทย
73 04/07/2559 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข ม.1/4 0037645 เงินตราในอาเซียน (350฿)
74 05/07/2559 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ ม.1/6 0020656 การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม
75 06/07/2559 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล ม.3/4 0018256 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เกราะป้องกันชีวิต (2)
76 06/07/2559 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา ม.3/6 0034860 A B C
77 06/07/2559 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส ม.3/9 0024208 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
78 06/07/2559 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา ม.2/8 0037193 นิทานพม่า (150฿)
79 06/07/2559 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง ม.1/6 0040663 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา : ทำนุบำรุงพระศาสนา (159฿)
80 06/07/2559 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล ม.1/7 0037785 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ปราสาทที่ตัดสินด้วยตา (199฿)
81 07/07/2559 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ ม.3/3 0039270 Why? เทคโนโลยีอวกาศ (148฿)
82 08/07/2559 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี ม.3/10 0038384 สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ (139฿)
83 08/07/2559 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ ม.3/10 0035686 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 5 พระมหาธรรมราชาลิไท
84 08/07/2559 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง ม.2/7 0023994 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
85 08/07/2559 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น ม.1/4 0024089 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
86 08/07/2559 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ ม.1/4 0037147 สี่เหลี่ยมปริศนา ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ : ธรรมชาติสุดพิศวง (175฿)
87 08/07/2559 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง ม.1/5 0024047 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
88 08/07/2559 21210 เด็กชายอดิรุจ จันแดง ม.3/8 0036864 ทำไมน้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง (79฿)
89 11/07/2559 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา ม.3/9 0024212 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
90 11/07/2559 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง ม.3/11 0039768 เจ้าหนูยามเฝ้าหน้าต่าง (100฿)
91 11/07/2559 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี ม.1/4 0024227 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
92 11/07/2559 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ ม.1/7 0026693 ตุ๊กตาถักไหมพรม
93 11/07/2559 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล ม.1/9 0018815 ทำนายฝัน
94 11/07/2559 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค ม.1/9 0003800 ธรรมชาติของวิทยาสาสตร์
95 11/07/2559 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ ม.2/6 0022040 การเลี้ยงและการจัดการดูแลนกกระจอกเทศ
96 12/07/2559 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา ม.3/3 0037031 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
97 12/07/2559 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย ม.3/3 0034491 ชีวิตพิศวงของแมลง
98 12/07/2559 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี ม.3/10 0024062 ซูซี่ที่รัก : Looking After Suzie
99 12/07/2559 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย ม.2/3 0039565 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
100 12/07/2559 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ ม.2/3 0040267 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ (199฿)
101 12/07/2559 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา ม.1/5 0026347 แมวไทย
102 12/07/2559 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต ม.1/7 0021341 งานประดิษฐ์เครื่องประดับดินเหนียวสีเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (95฿)
103 12/07/2559 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี ม.1/7 0020055 ศึกษาเล็บมือดูแลอย่าให้เกิดโรค
104 13/07/2559 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก ม.3/6 0023286 Birds
105 13/07/2559 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี ม.1/7 0020165 สรุปภาษาไทย ม.ต้น 1-2-3
106 14/07/2559 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล ม.3/6 0037497 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
107 14/07/2559 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ ม.3/12 0026997 ครอบครัวอบอุ่น (40฿)
108 14/07/2559 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี ม.3/11 0004642 ร้อยแปดปัญหาอาหารการกิน
109 14/07/2559 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย ม.2/10 0016042 รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน
110 14/07/2559 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ ม.2/10 0040859 รับมือภัยแล้ง (100฿)
111 14/07/2559 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี ม.2/12 0040536 101 เรื่องเอก นิทานอีสป (195฿)
112 14/07/2559 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ ม.2/12 0040612 สามสหาย การช่วยเหลือเกื้อกูล : กุรุงคมิคชาดก (35฿)
113 18/07/2559 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน ม.3/9 0024007 ฉันกลัว! ฉันกลัว! : I am Afraid
114 18/07/2559 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก ม.2/3 0014441 เรื่องฮิต ๆ … ชีวิตนักเรียนนอก (135฿)
115 18/07/2559 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ ม.2/3 0037510 พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ ตอน กำเนิดมหาบุรุษของโลก (135฿)
116 18/07/2559 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ ม.2/4 0038494 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
117 18/07/2559 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา ม.1/4 0022444 แนวคิดสร้างสรรค์ศิลปะงานประดิษฐ์จากดอกไม้แห้ง
118 19/07/2559 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร ม.2/4 0040679 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 110กุ้งมังกร The Lobster (145฿)
119 19/07/2559 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น ม.2/7 0013650 ครอบครัวอลเวงสัตว์เลี้ยงอลวน
120 19/07/2559 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา ม.2/12 0024116 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
121 21/07/2559 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง ม.3/9 0023937 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
122 21/07/2559 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ ม.2/2 0037746 กบนอกกะลา เล่ม 90 นักบินเส้นทางท้าฝัน (180฿)
123 22/07/2559 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว ม.3/4 0040812 โคตรสุข…โคตรสำเร็จ…(99฿)
124 22/07/2559 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด ม.1/1 0037781 วางแผนดีเกินร้อย สาวน้อยคนเก่ง (179฿)
125 22/07/2559 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ ม.1/3 0037767 กบนอกกะลา เล่ม 92 พลุ วาดไฟไว้บนฟ้า (180฿)
126 22/07/2559 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน ม.1/6 0037242 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
127 22/07/2559 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว ม.1/7 0017096 ดนตรีคลาสสิก…บทเพลงและการขับร้องระดับมัธยมศึกษา
128 22/07/2559 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ ม.1/8 0038154 สวัสดี เมืองไทย (119฿)
129 28/07/2559 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ ม.3/3 0002022 มรรยาทของไทย ตอน 1
130 28/07/2559 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล ม.2/2 0040408 โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ชั่วโมงที่ 6 นานาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็ก (179฿)
131 28/07/2559 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา ม.2/6 0004656 พล นิกร กิมหงวน : เสือหงวน
132 28/07/2559 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา ม.2/10 0019911 วิทยาศาสตร์แสนหรรษา
133 28/07/2559 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน ม.1/2 0038916 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง เมนูพิศดาร (199฿)
134 28/07/2559 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ ม.1/2 0040551 เทพธิดานกกระเรียน (75฿)
135 28/07/2559 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ ม.1/8 0038606 เก่งสนทนาอังกฤษกับ English for Daily Conversation (195฿)
136 28/07/2559 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ ม.1/9 0022512 อาหารว่างนานาชาติ
137 29/07/2559 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน ม.3/4 0023950 เศร้าหนอ ทุกข์หนอ : Sadness (100฿)
138 29/07/2559 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ ม.1/3 0039908 M.House จ้างมาป๋าจัดให้ เล่ม 2 ลิเคียวร์ กับสมบัติแห่งความทรงจำ (160฿)
139 29/07/2559 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ ม.1/9 0034584 อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก
140 03/08/2559 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ ม.1/7 0038518 กบนอกกะลา เล่ม 103 ตอนมายากล มนตราบันลือโลก (145฿)
141 04/08/2559 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง ม.2/9 0038511 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
142 05/08/2559 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ ม.1/1 0019527 กำพร้าบัวตอง
143 09/08/2559 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู ม.3/12 0023331 10 กรณี คดีฮาใบแดง เล่มที่ 3 (60฿)
144 09/08/2559 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ ม.1/3 0037155 Bugs Bugs ศึกเวทมนตร์โรงเรียนแมลง เล่ม 1 (155฿)
145 09/08/2559 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล ม.1/9 0020636 แฟนซีคาร์พ
146 09/08/2559 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน ม.1/9 0021127 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
147 09/08/2559 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล ม.1/12 0039219 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 2 Intermediate (158฿)
148 10/08/2559 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข ม.3/4 0021857 108 งานประดิษฐ์ริบบิ้นแฟนซี
149 10/08/2559 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย ม.3/6 0040672 วิทยาศาสตร์เพื่อนซี้ 1 ภูมิอากาศน่าฉงน (189฿)
150 10/08/2559 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ ม.3/6 0037178 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
151 10/08/2559 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ ม.2/7 0013880 แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย
152 10/08/2559 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง ม.1/5 0026618 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
153 11/08/2559 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี ม.2/7 0040657 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 6 รวมสุโขทัยกับอยุธยา : ยุคสุดท้ายของสุโขทัย (159฿)
154 12/08/2559 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ ม.2/3 0022115 หมาไทย (150฿)
155 15/08/2559 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ ม.3/5 0038420 We Are ASEAN Cambodia (75฿)
156 15/08/2559 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง ม.2/11 0001079 จันทร์เสี้ยว
157 15/08/2559 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน ม.2/11 0007761 สลัดรวมรส
158 15/08/2559 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ ม.1/1 0040076 สอนให้คิดด้วยพฤติกรรมและจริยธรรม (195฿)
159 15/08/2559 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา ม.1/4 0020420 คู่มือปลาคาร์ฟ
160 15/08/2559 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า ม.1/9 0022238 คู่มือการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (135฿)
161 15/08/2559 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล ม.1/10 0037970 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฟิลิปปินส์ (158฿)
162 15/08/2559 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ ม.1/12 0039999 ยายกะตา (140฿)
163 16/08/2559 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี ม.3/4 0010546 หยกใสร่ายคำ
164 17/08/2559 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ ม.1/5 0015703 สายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก
165 18/08/2559 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค ม.3/7 0040103 เคมีทีเด็ด (19฿)
166 18/08/2559 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ ม.2/7 0039789 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
167 18/08/2559 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ ม.1/7 0039808 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
168 18/08/2559 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง ม.1/12 0037034 แก๊งป่วนก๊วนคณิต ตอน สัดส่วนหรรษา (125฿)
169 22/08/2559 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ ม.3/5 0038892 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์สุดอึ้ง
170 22/08/2559 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ ม.3/11 0022788 แนวคิดและรูปแบบการจัดสวนน้ำภายในบ้านด้วยตนเอง
171 22/08/2559 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง ม.1/9 0034166 การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
172 23/08/2559 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน ม.1/8 0040645 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
173 23/08/2559 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม ม.1/9 0038404 กบนอกกะลา เล่ม 95 ตอนนักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ (145฿)
174 23/08/2559 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ ม.1/12 0037627 HELLO อาเซียน (180฿)
175 24/08/2559 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ ม.3/1 0038428 We Are ASEAN Singapore (75฿)
176 24/08/2559 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล ม.2/6 0024886 รอบรู้กับหมอยา
177 24/08/2559 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก ม.2/7 0014109 สมบัติของผุ้ดี
178 24/08/2559 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง ม.1/4 0037629 มิงกลาบา…พม่า (119฿)
179 24/08/2559 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง ม.1/6 0038152 เราคืออาเซียน กัมพูชา (75฿)
180 24/08/2559 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ ม.3/1 0038486 ท่องแดนอาเซียน
181 25/08/2559 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ ม.2/7 0040091 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 (175฿)
182 25/08/2559 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว ม.2/11 0038531 การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ในหลวงของเรา (199฿)
183 26/08/2559 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ ม.2/6 0040038 เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 3 (165฿)
184 26/08/2559 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ ม.2/6 0039175 50เทคนิคเจ๋ง พูดเก่งทุกสถานการณ์ (175฿)
185 26/08/2559 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ ม.1/2 0012272 ท่องโลกล้านปี
186 26/08/2559 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด ม.1/6 0019624 การพับกระดาษห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น โอริคามิ
187 26/08/2559 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม ม.1/7 0022813 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
188 29/08/2559 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง ม.3/2 0037123 กบนอกกะลา : ความลับคับกระดอง เล่ม 34 (180฿)
189 29/08/2559 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ ม.3/3 0039570 ก้าวทันอาเซียน (145฿)
190 29/08/2559 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ ม.3/3 0038512 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 (100฿)
191 29/08/2559 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด ม.3/7 0039230 ทำไงดี!อยากจัดการเวลาให้อยู่หมัด (115฿)
192 29/08/2559 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง ม.3/9 0038426 We Are ASEAN The ASEAN Community (99฿)
193 29/08/2559 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก ม.3/10 0018467 โดเรมอนบุกอาณาจักแมลง
194 29/08/2559 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ ม.2/1 0038466 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (150฿)
195 29/08/2559 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง ม.2/6 0039178 สตีฟ จอบส์ (135฿)
196 29/08/2559 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ ม.2/6 0035741 สำรวจดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัสบดี
197 29/08/2559 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา ม.2/7 0003534 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก : เครื่องบินและจรวด
198 29/08/2559 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ ม.2/7 0004556 โลกร้อน
199 29/08/2559 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย ม.1/3 0018974 เรื่องลึก (ไม่)ลับฉบับย่อโลก(50฿)
200 29/08/2559 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี ม.1/4 0035673 ตะลุยโลกพลังงาน
201 29/08/2559 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท ม.1/4 0018745 นิทานชาดก เล่ม 2
202 29/08/2559 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ ม.1/9 0022473 อาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพ
203 29/08/2559 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง ม.1/9 0038400 กบนอกกะลา เล่ม 94 ตอน ปลาบึกพญามัจฉาแห่งแม่น้ำโขง (145฿)
204 30/08/2559 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน ม.3/5 0037718 ราชอาณาจักรกัมพูชา (170฿)
205 30/08/2559 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง ม.3/10 0006501 คนอยู่วัด
206 30/08/2559 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง ม.3/11 0010145 คู่มือประชาชน
207 30/08/2559 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม ม.2/10 0034791 จะเสร็จไหมนะ?
208 30/08/2559 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง ม.1/12 0037019 มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง (125฿)
209 30/08/2559 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี ม.1/12 0016915 ตำราการใช้ยา และสมุนไพร
210 30/08/2559 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ ม.1/12 0040697 ปริศนาแห่งมัมมี่ = The Mystery of the Mummy (195฿)
211 31/08/2559 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว ม.3/3 0025430 ร้อยความสุขในวันทำงาน ( 115฿ )
212 31/08/2559 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก ม.3/3 0037230 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (170฿)
213 31/08/2559 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน ม.3/5 0024210 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
214 31/08/2559 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า ม.3/5 0039792 พญาสีดอ (100฿)
215 31/08/2559 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง ม.3/6 0038554 เก่งภาษาอาเซียน มลายู (55฿)
216 31/08/2559 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู ม.3/7 0040061 โดเรมอนกู้ภัยแผ่นดินไหว (85฿)
217 31/08/2559 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย ม.3/7 0040649 นิทานเวตาล เล่ม 5 (189฿)
218 31/08/2559 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก ม.3/7 0036047 ต้นกำเนิดชาและเหล้าจีน
219 31/08/2559 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ ม.3/8 0024734 ประวัติศาสตร์ : สงครามโลกครั้งที่2 สยองขวัญ
220 31/08/2559 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ ม.3/8 0040886 Limited Online โลกนี้มันมีจำกัด เล่ม 1 (300฿)
221 31/08/2559 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.2/1 0010524 หลักการผันกริยา ฝรั่งเศสแนวใหม่
222 31/08/2559 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช ม.2/6 0036127 อัจฉริยะเลขคณิต! เล่ม 1
223 31/08/2559 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย ม.2/9 0020538 สายพันธ์และการเพราะเลี้ยงจระเข้เชิงธุรกิจ (375฿)
224 31/08/2559 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย ม.1/2 0040012 Who? การ์ตูน หลุยส์ ปาสเตอร์ (155฿)
225 31/08/2559 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ ม.1/2 0039687 ผมเคยติดคุก จากประสบการณ์จริง (165฿)
226 31/08/2559 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย ม.1/9 0040648 นิทานเวตาล เล่ม 1 (199)
227 02/09/2559 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน ม.3/2 0025788 ตะลุยเรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น
228 02/09/2559 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร ม.3/3 0024113 ฉันทำให้เพื่อเธอนะนี่ : Helping
229 02/09/2559 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา ม.3/6 0019596 ดาบเมือง
230 02/09/2559 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง ม.2/4 0039205 เกมอุตลุด ฟุตบอลโลก (125฿)
231 02/09/2559 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ ม.2/4 0039090 กบนอกกะลา เล่ม 117 ตอนพรม ถักเส้นใย ลวดลายแห่งจินตนาการ (180฿)
232 02/09/2559 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก ม.1/8 0040024 ผีอเมริกัน (175฿)
233 02/09/2559 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน ม.1/6 0038559 เก่งภาษาอาเซียน ลาว (55฿)
234 02/09/2559 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง ม.1/6 0040371 ลาฟลอร่า คลับเฟสต้า เล่ม 9 ฟองดูอัน เปล่งประกาย หลอมละลายสวิชชีส (143฿)
235 02/09/2559 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย ม.1/7 0022072 คู่มือการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
236 02/09/2559 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ ม.1/7 0040036 ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน (145฿)
237 02/09/2559 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล ม.1/8 0026560 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ
238 02/09/2559 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ ม.1/10 0040583 ประวัติศาสตร์แสนหวาน (110฿)
239 05/09/2559 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ ม.3/8 0038266 อัจฉริยะได้อีก (185฿)
240 05/09/2559 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา ม.3/3 0039692 ราชาธิราช ตอน พลายประกายมาศ (50฿)
241 05/09/2559 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ ม.3/3 0012791 หัวใจทอง
242 05/09/2559 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น ม.3/6 0026716 งานศิลปะจากดอกไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้
243 05/09/2559 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี ม.3/8 0039849 ตำนานไทยขนหัวโกร๋น (49฿)
244 05/09/2559 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด ม.3/8 0037646 เสรีของผู้บริโภค เล่มที่1 (60฿)
245 05/09/2559 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ ม.3/10 0024184 นอนเถิดหนาดวงใจ
246 05/09/2559 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง ม.3/10 0017048 ปราสาทอำมหิต
247 05/09/2559 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร ม.3/11 0039721 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
248 05/09/2559 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ ม.3/12 0020898 การผูกผ้าประดับอาคาร (75฿)
249 05/09/2559 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว ม.3/10 0024111 เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว : Friends
250 05/09/2559 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว ม.2/4 0039807 สัตว์โลกที่น่ารัก (100฿)
251 05/09/2559 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ ม.2/7 0040890 อัศวินป่วนหมัดมังกร (50฿)
252 05/09/2559 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ ม.2/7 0038433 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (139฿)
253 05/09/2559 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ ม.2/8 0038918 การ์ตูนเมเปิ้ลสตอรี่ ทะลุมิติพิชิตภาษาอังกฤษ 3 ตอน คำสรรพนามน่ารู้ (195฿)
254 05/09/2559 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง ม.2/8 0040014 ผีรัสเซีย (175฿)
255 05/09/2559 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช ม.2/8 0024194 มีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง : Eyes and Ears
256 05/09/2559 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ ม.2/8 0024055 ถิ่นกำเนิดจงเชิดชู : Our Town
257 05/09/2559 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต ม.2/8 0039061 แก๊งป่วนชวนรู้จักอาเซียน 2 (165฿)
258 05/09/2559 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ ม.2/9 0038470 กระเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย “POP Culture” (200฿)
259 05/09/2559 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน ม.2/9 0037496 ราชอาณาจักรไทย (170฿)
260 05/09/2559 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี ม.2/9 0035700 ล่าขุมทรัพย์ใต้ทะเล
261 05/09/2559 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม ม.2/9 0019424 สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
262 05/09/2559 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ ม.2/11 0038180 แจ๊ค ณ ขอบฟ้า (128฿)
263 05/09/2559 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง ม.2/11 0037640 สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน (119฿)
264 05/09/2559 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง ม.2/12 0021378 เทคนิคฉลุกระดาษไข
265 05/09/2559 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา ม.2/12 0024107 พระลอ
266 05/09/2559 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม ม.2/9 0015630 ภาษาไทยไขขาน เล่ม 1
267 05/09/2559 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน ม.1/2 0040602 สองนกแขกเต้า การคบคน : สัตติคุมพชาดก (35฿)
268 05/09/2559 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ ม.1/4 0035710 จีนอุ่นเครื่อง
269 05/09/2559 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน ม.1/4 0039254 Why? สมอง (148฿)
270 05/09/2559 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร ม.1/4 0024087 โทนี่พ่อลมกรด : Tornado Tony
271 05/09/2559 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก ม.1/4 0004675 สิ่งเสพติด
272 05/09/2559 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล ม.1/4 0040682 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 122 บิ๊กอุย เส้นทางสายปลาดุก (145฿)
273 05/09/2559 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง ม.1/4 0037976 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอิรัก (165฿)
274 05/09/2559 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม ม.1/6 0038153 Hello อาเซียน (180฿)
275 05/09/2559 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข ม.1/8 0035041 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา
276 05/09/2559 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง ม.1/8 0022420 ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพลังงาน
277 05/09/2559 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ ม.1/9 0021226 งานแกะสลัก
278 05/09/2559 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ ม.1/10 0040691 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 129 ชา มหัศจรรย์สุดปลายยอด (145฿)
279 05/09/2559 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ ม.1/12 0018478 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 (100฿)
280 05/09/2559 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง ม.2/8 0038493 ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย (180฿)
281 06/09/2559 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ ม.3/7 0023931 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
282 06/09/2559 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี ม.3/9 0007883 คุกกี้และไอศครีม
283 06/09/2559 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ ม.3/9 0040904 เก่งอาเซียนฉบับนักเรียน (100฿)
284 06/09/2559 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ ม.3/9 0035419 ยอด..กตัญญู : หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
285 06/09/2559 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี ม.3/9 0039927 รามิล เด็กขายกุหลาบ (80฿)
286 06/09/2559 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด ม.3/9 0038614 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย (139฿)
287 06/09/2559 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย ม.3/10 0035357 อาณาจักรขยะหรรษา
288 06/09/2559 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร ม.3/12 0012896 หญิงดี
289 06/09/2559 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว ม.3/2 0038552 เจ้าสัวฝึกหัด 3 ตอนไปธนาคารกันเถอะ (99฿)
290 06/09/2559 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู ม.2/12 0021237 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร
291 06/09/2559 20355 ด.ช.มงคล มีขำ ม.2/12 0040654 การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่ม 4 พ่อขุนรามคำแหง 2 :ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย (159฿)
292 06/09/2559 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท ม.2/12 0004274 ดนตรีที่รัก
293 06/09/2559 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น ม.2/12 0005239 แฮนด์บอล หลักและวิธีการเล่น (30฿)
294 06/09/2559 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง ม.1/2 0039173 51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ (155฿)
295 06/09/2559 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน ม.1/2 0040094 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 5 (195฿)
296 06/09/2559 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข ม.1/4 0040658 พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (129฿)
297 06/09/2559 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน ม.1/5 0021165 แมวไทย
298 06/09/2559 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ ม.1/9 0010858 สารานุกรมปลาน้ำจืด
299 06/09/2559 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง ม.1/9 0036905 หมีพิทักษ์ฝัน (105฿)
300 06/09/2559 21075 ด.ช.พีรวิชญ์ สดมีศรี ม.1/12 0040007 ซ้องกั๋ง 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน เล่ม 4 (145฿)
301 06/09/2559 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ ม.1/12 0040773 เมนูสเต๊ก (220฿)
302 06/09/2559 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง ม.1/4 0040659 พระยาพิชัยดาบหัก (139฿)
303 06/09/2559 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน ม.2/12 0036515 เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ เล่ม 1
304 06/09/2559 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด ม.2/7 0017770 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
305 07/09/2559 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร ม.3/3 0025081 แวมไพร์น้อยกับความรักอันยิ่งใหญ่ 5
306 07/09/2559 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ ม.3/3 0024731 มอลลี่มูน มหัศจรรย์หยุดโลก
307 07/09/2559 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย ม.3/6 0023984 โกรธแล้วนะ : Anger (100฿)
308 07/09/2559 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ ม.3/7 0017936 สมุดสีขาว : คู่มือนักศึกษาสายอาชีพ
309 07/09/2559 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา ม.3/7 0038370 คำตัน (49฿)
310 07/09/2559 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ ม.3/8 0039791 อบอุ่นบุญรัก (100฿)
311 07/09/2559 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช ม.3/10 0040550 เต่าต้วมเตี้ยม (85฿)
312 07/09/2559 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ ม.3/10 0017971 สมุดคู่ใจ : คู่มือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
313 07/09/2559 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี ม.3/11 0022150 เพลงไทยไพเราะ
314 07/09/2559 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ ม.3/11 0009172 โรคภูมิแพ้
315 07/09/2559 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี ม.3/5 0019212 พระลอ
316 07/09/2559 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล ม.2/1 0039989 นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย (150฿)
317 07/09/2559 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล ม.2/1 0021449 การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด
318 07/09/2559 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง ม.2/4 0039847 เรื่องลับๆสัตว์น่ารู้ (39฿)
319 07/09/2559 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน ม.2/4 0038551 เจ้าสัวฝึกหัด 5 ตอนมือใหม่หัดลงทุน (99฿)
320 07/09/2559 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย ม.2/5 0035385 ยอดเรื่องเล่าจากจีน
321 07/09/2559 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย ม.2/8 0039253 Why? ไฟฟ้าและอิเล็กตรอน (148฿)
322 07/09/2559 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ ม.2/8 0038919 Born to be ทันตะ (259฿)
323 07/09/2559 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง ม.2/9 0023959 หนูน้อยลูกดิ่ง The Yo Yo Girl (100฿)
324 07/09/2559 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม ม.3/9 0039881 คุณครูที่รัก (100฿)
325 07/09/2559 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ ม.1/6 0040684 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 121 กิมจิ (145฿)
326 07/09/2559 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู ม.1/7 0037811 วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ 10 การทดลองที่แสนมหัศจรรย์ (185฿)
327 07/09/2559 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ ม.1/7 0037853 ศิลปะในงานใบตอง กระทงประยุกต์ (235฿)
328 07/09/2559 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ ม.1/9 0031276 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Picture Dictionary
329 07/09/2559 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม ม.1/11 0022817 29 สูตรเบเกอรี่ช็อคโกแลตเค้ก
330 07/09/2559 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา ม.1/6 0022645 ตำรับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูยอดฮิต
331 08/09/2559 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน ม.3/1 0014852 ประชุมโวหารสุนทรภู่
332 08/09/2559 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/3 0004893 Main Ideas Book 3
333 08/09/2559 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด ม.3/4 0039829 คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับสมาชิกรัฐสภา (59฿)
334 08/09/2559 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ ม.3/7 0034615 โลกของเรา
335 08/09/2559 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ ม.3/7 0037774 สูตรลับตำรับดาวินซี ตอน ผู้พิทักษ์โคเด็กซ์ (199฿)
336 08/09/2559 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ ม.3/7 0034510 ตามรอยปลาทู
337 08/09/2559 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ม.3/8 0038507 รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2 (100฿)
338 08/09/2559 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว ม.3/12 0038471 ศิลปะการพับดอกบัว (170฿)
339 08/09/2559 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน ม.2/2 0035047 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
340 08/09/2559 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา ม.2/2 0038813 The Wish Fish พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ (79฿)
341 08/09/2559 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี ม.2/2 0020428 สนุกศัพท์กับ CROSSWORD
342 08/09/2559 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช ม.2/12 0022756 น้ำผลไม้และผักเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
343 08/09/2559 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี ม.1/1 0025755 ทำไมสัตว์ทำอย่างนั้นนะ?
344 08/09/2559 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา ม.1/2 0039750 เนื้อหนังมังสะ
345 08/09/2559 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู ม.1/2 0024203 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
346 08/09/2559 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล ม.1/2 0040042 แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ เล่ม 5 สิ่งประดิษฐ์คิดนอกกรอบ (158฿)
347 08/09/2559 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว ม.1/2 0039749 เนื้อหนังมังสะ
348 08/09/2559 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม ม.1/2 0038431 ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง (159฿)
349 08/09/2559 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ ม.1/3 0040113 ไก่ไข่ (195฿)
350 08/09/2559 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ ม.1/3 0026638 110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก
351 08/09/2559 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน ม.1/3 0026687 งานถักโครเชต์ด้วยด้าย Cotton
352 08/09/2559 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา ม.1/3 0020837 มาร์โค โปโล
353 08/09/2559 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ ม.1/3 0037978 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอียิปต์ (165฿)
354 08/09/2559 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ ม.1/3 0040630 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (169฿)
355 08/09/2559 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร ม.1/3 0040376 ท้าวสุรนารี (169฿)
356 08/09/2559 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ ม.1/3 0015052 อิเหนา
357 08/09/2559 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล ม.1/4 0040057 เจาะเวลาหาเมโสโปเตเมีย ชุด แก๊งซ่าล่าประวัติศาสตร์ (168฿)
358 08/09/2559 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ ม.1/4 0013884 จักรวาลและดวงดาว
359 08/09/2559 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน ม.1/6 0040379 ทางลัดหัดพูดญี่ปุ่น สุดจี๊ด (129฿)
360 08/09/2559 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ ม.1/6 0026256 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
361 08/09/2559 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ ม.1/9 0040090 GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 (175฿)
362 08/09/2559 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน ม.1/12 0039246 ทำไงดี!ห้องนี้รกสุดๆ (115฿)
363 09/09/2559 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม ม.3/2 0037187 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (170฿)
364 09/09/2559 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด ม.3/2 0038148 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
365 09/09/2559 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง ม.3/3 0016673 ประเพณีไทยพวน
366 09/09/2559 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ ม.3/4 0024221 แข็งแรงปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ : Keeping Fit
367 09/09/2559 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง ม.3/4 0034607 สรรค์คำ สร้างประโยค
368 09/09/2559 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม ม.3/4 0039876 คุณครูที่รัก (100฿)
369 09/09/2559 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร ม.3/4 0035674 ตะลุย DNA พิศวง
370 09/09/2559 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก ม.3/5 0023932 ความงดงามที่ซ่อนเร้น : Beauty
371 09/09/2559 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส ม.3/6 0040485 เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับซีรีส์ Love Song ทำนองรัก ตอน เดบิวต์หัวใจนายซุุปตาร์ (219฿)
372 09/09/2559 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ ม.3/6 0040677 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 111 ตะลุยซาฟารีเคนย่า 1 (145฿)
373 09/09/2559 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว ม.3/7 0034511 นักบินรบ ภารกิจเหนือฟ้า เล่ม 1
374 09/09/2559 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล ม.3/7 0038515 กบนอกกะลา เล่ม 106 ตอนผีเสื้อ อัญมณีบินได้ (145฿)
375 09/09/2559 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน ม.3/8 0037951 สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก (240฿)
376 09/09/2559 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค ม.3/9 0022334 ดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ
377 09/09/2559 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี ม.3/10 0040039 แก๊งซ่าท้าทดลอง 23 ท่องแดนแห่งดวงจันทร์ (158฿)
378 09/09/2559 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว ม.3/10 0022149 เพลงไทยไพเราะ
379 09/09/2559 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน ม.3/12 0038556 เก่งภาษาอาเซียน บาฮาซาอินโดนีเซีย (55฿)
380 09/09/2559 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ ม.3/3 0026321 งานประดิษฐ์เครื่องหอมบุหงารำไป เล่ม 1
381 09/09/2559 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง ม.3/4 0040400 น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก ” ซูเปอร์เอนไซม์ ” (165฿)
382 09/09/2559 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล ม.2/3 0035030 ดอกบัวลีลาศิลป์
383 09/09/2559 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ ม.2/4 0001123 วันเวลาที่เหลืออยู่
384 09/09/2559 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น ม.2/4 0039797 พญาสีดอ (100฿)
385 09/09/2559 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย ม.2/5 0040694 How-To ดูแลสมอง (119฿)
386 09/09/2559 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง ม.2/5 0039995 นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย (150฿)
387 09/09/2559 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น ม.2/6 0038542 100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม (139฿)
388 09/09/2559 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง ม.2/6 0037051 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
389 09/09/2559 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก ม.2/7 0031042 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เล่ม7
390 09/09/2559 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน ม.2/7 0039867 โรงเรียนคุณธรรม (100฿)
391 09/09/2559 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ ม.2/7 0039878 คุณครูที่รัก (100฿)
392 09/09/2559 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง ม.2/8 0024214 ฟันนั้นขาวสะอาด ฟันนั้นน่าดู : Teeth
393 09/09/2559 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ ม.2/8 0038319 ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ (150฿)
394 09/09/2559 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา ม.2/8 0034145 มหันตภัยโลกร้อน 2
395 09/09/2559 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ ม.2/8 0040705 Why? ไขปริศนารอบโลก : เงินและเศรษฐศาสตร์ (199฿)
396 09/09/2559 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง ม.2/8 0040933 รวมสารพันคำถามคาใจ ซองคำถามอาเซียน (100฿)
397 09/09/2559 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา ม.2/8 0024044 โรงเรียนของเรา : Our School
398 09/09/2559 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.2/10 0039059 รับมือภัยพิบัติ ตอน น้ำท่วม (169฿)
399 09/09/2559 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง ม.2/12 0019980 สอนวิทย์คิดสนุก 1
400 09/09/2559 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ ม.1/2 0036766 แก็งซ่าท้าทดลอง 9 ศึกลมฟ้าอากาศ (158฿)
401 09/09/2559 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ ม.1/2 0017528 ดาวเคราะห์น้อย + ดาวหางถล่มโลก
402 09/09/2559 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ ม.1/3 0040549 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
403 09/09/2559 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง ม.1/3 0038458 พระพุทธเจ้า (240฿) (สนามบิน)
404 09/09/2559 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว ม.1/4 0040581 นิทานเมืองโบราณและสถานศักดิ์สิทธิ์ (135฿)
405 09/09/2559 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ ม.1/4 0040534 สิ่งประดิษฐ์ความคิดไม่ธรรมดา (85฿)
406 09/09/2559 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร ม.1/4 0040934 ชวนกันพับ ช่วยกันเล่า (100฿)
407 09/09/2559 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร ม.1/4 0040928 We are ASEAN : Cambodia (100฿)
408 09/09/2559 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ ม.1/4 0037673 เราคืออาเซียน สิงคโปร์ (75฿)
409 09/09/2559 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย ม.1/4 0016906 อีโค่ ฮีโร่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1 (175฿)
410 09/09/2559 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี ม.1/4 0040548 ช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋ว (75฿)
411 09/09/2559 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย ม.1/4 0022065 ซูชิ-ข้าวปั้น (135฿)
412 09/09/2559 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี ม.1/4 0018245 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : นก (2)
413 09/09/2559 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล ม.1/5 0036811 เพอร์ซีย์ แจ๊กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ (189฿)
414 09/09/2559 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง ม.1/6 0040544 หุ่นไม้ผจญภัย (75฿)
415 09/09/2559 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ ม.1/6 0040716 ไดโนเสาร์แห่งยุคครีเทเชียส (99฿)
416 09/09/2559 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี ม.1/6 0039795 พญาสีดอ (100฿)
417 09/09/2559 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย ม.1/6 0036104 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง วัยรุ่นและเพศศึกษา
418 09/09/2559 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ ม.1/7 0026249 การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์
419 09/09/2559 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ ม.1/7 0038783 กินผักผลไม้ต้านโรค (49฿)
420 09/09/2559 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ ม.1/11 0018464 โดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์ : เจาะโลกมหัศจรรย์
421 09/09/2559 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ ม.1/11 0040779 อยู่เพื่อโลกหล้า (100฿)
422 09/09/2559 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง ม.1/12 0037054 แก๊งป่วนก๊วนประหยัด ตอน ตึ๋งหนืดสุดฤทธิ์ (145฿)
423 09/09/2559 21219 ด.ญจิราภรณ์ เทแก้ว ม.1/3 0036117 100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3
424 12/09/2559 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง ม.2/4 0037231 เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (170฿)
425 13/09/2559 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา ม.2/5 0025079 แวมไพร์น้อยย้ายโลง

รายชื่อคนไม่ผ่าน อัพเดท 060959 1710

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 18/05/2559   ถึง 06/09/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 9
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20964 ด.ช.คณาธิป ขวากุดเข้ 0
2 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 7
3 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 6
4 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 9
5 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 4
6 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 1
7 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 4
8 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 5
9 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 7
10 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 4
11 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 1
12 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 3
13 20983 ด.ช.ณัฐพล ปัญจกนกกุล 5
14 20985 ด.ช.สราวุธ กลั่นอักโข 7
15 20986 ด.ช.สิริวัฒน์ จั่นจินดา 1
16 20987 ด.ช.สุขประเสริฐ โกเชก 9
17 20988 ด.ช.สุพจน์ พูลมา 9
18 20990 ด.ช.อภิรักษ์ แสงมาน 7
19 20991 ด.ช.อภิสิทธิ์ รักวีรธรรม 9
20 20992 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผุดผ่อง 9
21 20994 ด.ช.รพีวิทย์ กมุทชาติ 9
22 20995 ด.ญ.จันทราทิพย์ คำดอกรับ 4
23 21000 ด.ญ.นิธิภัทร เสทียนรัมย์ 6
24 21001 ด.ญ.ประกายทิพย์ พรมสคุ 4
25 21008 ด.ญ.สุวรรณา พันทอง 7
26 21009 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลักขณา 3
รวม: 140
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 9
2 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 8
3 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 9
4 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 8
5 21074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 7
6 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 2
7 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 2
8 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 8
9 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 4
10 9921073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
11 9921075 ด.ช.พีรวิชฌ์ สดมีศรี 0
รวม: 57
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 8
2 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 8
3 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 9
4 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 8
5 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 9
6 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 6
7 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 8
8 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 9
9 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 7
10 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 9
11 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 4
12 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 9
13 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 8
14 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 7
15 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 6
16 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ 6
รวม: 121
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 9
2 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 9
3 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 6
4 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 5
5 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 5
6 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 8
7 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 9
8 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 9
9 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 6
10 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 6
11 20690 ด.ญ.อารยา เนตรวงษ์ 0
12 21219 ด.ญจิราภรณ์ เทแก้ว 9
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 4
2 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 9
3 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 9
4 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 5
5 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 8
6 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 4
7 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 9
8 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 9
9 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 5
10 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 6
11 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 8
12 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 7
13 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 7
14 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 9
15 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 7
16 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 2
17 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 6
18 21182 ด.ชภูผา พัฒนะขดี 5
รวม: 119
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 9
2 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 8
3 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 9
4 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 2
5 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 5
6 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 1
7 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 2
8 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 1
9 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 3
10 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 5
11 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 8
12 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 4
13 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 4
14 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 9
15 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 2
รวม: 72
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 7
2 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 7
3 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 1
4 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 9
5 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 2
6 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 4
7 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 5
8 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 1
9 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 1
10 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 1
11 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
12 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 1
13 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 2
14 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 8
15 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 6
16 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 1
17 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 8
18 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 9
19 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 9
20 9921219 ด.ช.อภิวัฒน์ (เลขประจำตัวซ้ำ) สุติยะวัน 0
รวม: 83
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 3
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 8
3 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 1
4 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 2
5 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 7
6 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 8
7 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 7
8 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 9
9 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 9
10 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 2
11 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 5
12 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 5
13 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 1
14 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 5
15 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม 7
16 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 8
17 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 6
18 21215 ด.ช.ปวัตน์ ขุนดี 7
รวม: 100
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 8
2 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 8
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 5
2 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 7
3 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 1
4 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 5
5 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 6
6 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 7
7 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 3
8 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 1
9 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 2
10 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 1
11 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 2
12 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 3
13 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 3
14 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 1
15 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 5
16 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 4
17 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 3
18 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 3
19 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไธสง 7
20 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 9
21 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 9
22 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 7
23 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 3
24 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 5
25 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 7
26 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 9
27 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 3
28 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 2
29 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 9
30 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 1
31 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 6
32 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 7
33 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 2
34 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 4
35 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 6
36 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 8
37 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 9
38 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 7
รวม: 182
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 9
2 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 6
3 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 8
4 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 5
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 8
2 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
3 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 9
4 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 2
5 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 1
6 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 7
7 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 3
8 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 4
9 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 4
10 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 1
11 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 7
12 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 3
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 6
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 8
3 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 2
4 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 2
5 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
6 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 4
7 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 7
8 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 6
9 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 0
10 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 1
11 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
12 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 1
13 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 1
14 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 1
15 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 3
16 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 7
17 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 6
18 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 5
19 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 0
20 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 5
21 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 1
22 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 8
2 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 2
3 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 1
4 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 6
5 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 5
6 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 5
7 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 7
8 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 3
9 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 0
10 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 1
11 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 3
12 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 4
13 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 6
14 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 1
15 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 4
16 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 6
17 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 6
18 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 5
19 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 9
20 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 3
21 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 2
22 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 9
23 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 0
24 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 3
25 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 0
26 21196 ด.ช.พรพิชัย ไตรยศ 9
รวม: 108
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักย์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
2 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 9
3 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 9
4 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 0
5 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 1
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 5
2 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 7
3 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 4
4 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 8
5 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 1
6 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 8
7 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 4
8 21043 ด.ช.วายุ บุดดา 0
9 21187 ด.ช.วัฒนกิจ ทาปัน 3
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 6
2 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 6
3 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 7
4 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 9
5 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 8
6 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 9
7 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 9
8 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 9
9 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 7
10 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 9
11 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 2
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูมนิดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 6
2 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 1
3 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 9
4 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 9
5 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 9
6 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 9
7 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 5
8 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 6
9 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 6
10 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 5
11 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 5
12 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 9
13 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 4
14 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 6
15 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 5
16 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 5
17 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 6
18 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 9
19 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 5
20 20543 เด็กหญิงรัตติกาล แสนรัตน์ 3
21 20547 ด.ช.ธัญกร นาคสมบูรณ์ 0
22 21190 ด.ช.ภัทรธร แก้วกาหลง 0
23 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 7
รวม: 129
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 3
2 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 8
3 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 7
4 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 9
5 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 1
6 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
7 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 1
8 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 2
9 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 1
10 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 9
11 21191 ด.ช.กลวัชร ศรีบุรินทร์ 3
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 3
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 7
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 1
4 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 2
5 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 1
6 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 1
7 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
8 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 5
9 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
10 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 5
11 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 4
12 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 9
13 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 6
14 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 9
15 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 8
16 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 4
17 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 5
18 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 1
19 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 3
20 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
21 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
22 21218 ด.ญ.ขนิษฐา แคล้วคลาด 1
รวม: 78
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 6
2 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 8
3 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 8
4 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 6
5 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
6 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 7
7 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 8
8 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 9
9 21192 ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 5
รวม: 63
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 9
2 21209 นางสาวศุฑารัตน์ ชนะพงษ์ 8
รวม: 17
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 5
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 0
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 6
4 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 9
5 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
6 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 3
7 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 5
8 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 1
9 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 7
10 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 3
11 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 0
12 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 7
13 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 4
14 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 1
15 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
16 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 9
17 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 2
18 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 7
19 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 7
20 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 8
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 3
3 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 3
4 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
5 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
6 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
7 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 4
8 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 1
9 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 6
10 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
11 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 1
12 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
13 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
14 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 1
15 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 3
16 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 6
17 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 4
18 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
19 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 4
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 6
2 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 2
3 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 5
4 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 1
5 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 6
6 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 6
7 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 9
8 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 8
9 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 5
10 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 8
11 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 9
12 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 7
13 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 8
14 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 8
15 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 9
16 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 8
17 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 6
รวม: 111
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 0
2 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 8
รวม: 8
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 3
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 1
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 5
4 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
5 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 5
6 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 0
7 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 8
8 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 9
9 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 4
10 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 8
11 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 1
12 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 3
13 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
14 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 1
15 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 5
16 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 4
17 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 0
18 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 4
19 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 9
20 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 2
21 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 0
22 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 0
23 21123 ด.ช.เจษฎาพร วรรณโส 0
รวม: 72
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 3
2 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 5
3 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 6
4 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 2
5 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 4
6 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 4
7 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 6
8 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 9
9 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 9
10 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 1
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 3
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 4
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 3
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 3
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 3
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 4
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 5
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 3
11 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 7
12 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
13 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 1
14 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 5
15 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 3
16 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
17 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 2
18 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
19 19418 ด.ช.สุรยุทธ ใจจุลละ 4
20 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
21 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 4
22 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 2
23 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 2
24 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 8
25 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 7
26 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 5
27 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 6
28 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 7
29 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 1
30 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 1
31 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
32 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 2
รวม: 101
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 2
2 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 3
3 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 5
4 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 9
5 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 3
6 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 9
7 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ (กลับมาเรียน 2/2558) 0
8 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 4
9 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 6
10 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 4
11 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 6
12 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 9
13 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 2
14 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 5
15 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 9
16 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 5
17 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 9
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 7
2 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 0
3 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 4
4 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 4
5 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 9
6 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 7
7 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 0
8 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 1
9 21210 เด็กชายอดิรุจ จันแดง 5
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 2
2 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 7
3 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 5
4 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 9
5 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 8
6 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 5
7 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 1
8 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 9
9 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 0
10 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 6
11 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 1
12 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 6
13 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 4
14 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 5
15 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 4
16 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 1
17 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 3
18 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 1
19 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 6
20 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 9
21 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 6
รวม: 98
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง 8
2 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 5
3 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 7
4 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 9
5 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 7
6 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 8
7 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 8
8 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 7
9 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 4
10 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 7
11 21105 นางสาวนุชจรินทร์ ประสิทธิวิเศษ 0
12 21108 นางสาวศศิพิมพ์ ชุ่มพะวงค์ 4
13 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร 7
14 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 8
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 8
2 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 5
3 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 9
4 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 4
5 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 9
6 18651 นายสหชาติ จันทศร 9
7 18694 นายภาสกร ศรีพนม 1
8 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 8
9 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 9
10 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 7
11 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 6
12 18945 นายชโยดม เจริญผล 4
13 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 4
14 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 5
15 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 2
16 19806 นางสาวนภาพร อุดทา 2
17 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 3
18 20906 นางสาวลักษมน ใจจุลละ 5
19 21112 นายธนาทร เรืองอารี 6
20 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 1
21 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 2
22 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ 7
23 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค 4
24 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 6
25 21120 นางสาวจิธิมา อัศวภูมิ 2
รวม: 128
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18529 นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 8
2 18559 นางสาวณัฐธิดา หลักแหลม 4
3 18594 นายปริญญา การะเกษ 8
4 18617 นางสาวภาสิณี เทศเทียน 2
5 18621 นางสาวรุ่งรัญญา พ่อค้า 1
6 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 7
7 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 8
8 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 4
9 18849 นายธนกร สายเทพ 8
10 18876 นางสาวปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 9
11 18882 นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 9
12 20530 นายวรพล บุญศรี 4
13 21126 นางสาวเกศราวดี บุญสุข 1
14 21131 นางสาวภัทราพร วงษ์สายเงิน 3
15 21133 นางสาวสายป่าน พวงดอกไม้ 2
16 21135 นางสาวสุภัสสร สุดเปี่ยม 1
17 21136 นางสาวสุธาวัลย์ นาคนิยม 1
18 21138 นางสาวอริสา ผิวขำ 5
19 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 5
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 5
2 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 9
3 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 8
4 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 0
5 18504 นายสุมานัส เทพวัน 6
6 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 3
7 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 7
8 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 7
9 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
10 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 8
11 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 6
12 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
13 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 6
14 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 4
15 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 5
16 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 7
17 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 9
18 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 2
19 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 2
20 18771 นางสาวชลธิชา มยุรา 0
21 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 7
22 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 6
23 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 5
24 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 8
25 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 9
26 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 6
27 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 7
28 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 1
29 21140 นายวีรชาติ พรมมา 0
30 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 7
รวม: 150
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18516 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 2
2 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 4
7 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
8 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
9 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
10 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
11 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
12 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
13 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
14 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
15 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
16 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
17 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 1
18 18875 นางสาวปารีรัฐ บ้านด่าน 0
19 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
20 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 4
21 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 2
22 19000 นายอดิศร สุขท่า 2
23 19001 นายอนุชา ชื่นชม 9
24 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
25 20941 นายปฏิภาณ แสงจันทร์ 0
26 21118 นางสาวสุกัญญา ยิ่งโสภณ 0
27 21130 นางสาวธารารัตน์ อินทิ 0
28 21142 นายกนกพล เอมปรากฎ 1
29 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
30 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
31 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 1
32 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 2
33 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 1
34 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
35 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 2
36 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 2
37 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
38 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 นายคุณากร พุ่งอุไร 4
2 18484 นายจักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 3
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 2
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 1
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 5
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 1
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 5
10 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 1
11 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 9
12 18710 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ 1
13 18738 นายคุณากร แสงนาค 6
14 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 1
15 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
16 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 4
17 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 8
18 18794 นายธนพล เลิศไธสง 1
19 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 2
20 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 9
21 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 8
22 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 1
23 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 2
24 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
25 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 3
26 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 3
27 20713 นายปรเมศ ศรีใสคำ 1
28 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 7
29 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 1
30 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 6
31 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
32 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 2
33 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 3
34 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 3
35 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 9
36 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 8
รวม: 120
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 8
2 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 7
3 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 9
4 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 5
5 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 2
6 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 5
7 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 4
8 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 8
รวม: 48
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 7
2 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 7
3 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 8
4 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 5
5 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 9
6 19816 นางสาวกาญจนา (เพื่อนแจ้งว่าลาออก?) ยิ้มแย้ม 7
7 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 8
รวม: 51
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 8
2 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 9
3 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 9
4 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 7
5 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 7
6 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 5
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 4
2 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 9
3 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 9
4 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 2
5 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 9
6 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 3
7 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 2
8 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 4
9 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 9
10 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 4
11 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 6
12 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 8
13 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 9
14 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 8
15 21201 นายณัฐภัทร ทองก้อน 4
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 8
2 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 6
3 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 5
4 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 9
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 9
2 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 2
3 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 2
4 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 5
5 18059 นายสนั่น นิลโต 6
6 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 5
7 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 8
8 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 0
9 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 6
10 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 2
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 0
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 7
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 1
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 9
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
9 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 3
10 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 4
11 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 5
12 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 4
13 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
14 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
15 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 4
16 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 3
17 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 3
18 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
19 18367 นายชวิศ มาภา 0
20 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 9
21 20426 นายสันทัด ชาน้อย 4
22 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 4
23 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 9
24 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 9
25 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
26 20531 นายจตุเดช บุญศรี 1
27 21211 นางสาวนุชจรีย์ จิรัมย์ 5
รวม: 84
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 9
2 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 7
3 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 7
4 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 6
5 21217 นายวราเทพ กิจจา 6
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 9
2 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 9
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17384 นายธนายุต คณะรูป 3
2 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 0
3 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 9
4 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 8
5 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 9
6 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 5
7 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 7
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูพรรณี คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17352 นายพิษณุ อินกอง 9
2 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 2
3 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 5
4 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 8
5 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 2
6 19702 นายผดุงพล มูลจันที 9
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 2
2 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
3 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 5
4 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 3
5 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 6
6 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 9
7 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 8
8 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 9
9 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 6
10 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 9
11 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 9
12 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 8
13 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 9
14 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 2
15 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 8
16 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 3
17 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 3
18 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 3
19 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 9
20 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 8
รวม: 119
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 9
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 1
3 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 6
4 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 4
5 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 9
6 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 1
7 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 8
8 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 2
9 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 2
10 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 8
11 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 2
12 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 2
13 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 4
14 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 1
15 19727 นายวโรดม แทนไทย 4
16 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 9
17 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 9
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 1
2 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 9
3 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 0
4 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 1
5 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 9
6 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 1
7 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 4
8 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 0
9 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
10 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 8
11 17663 นายสุริยา มีลา 8
12 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 4
13 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
14 17709 นายภากร มูลทองหลวง 1
15 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
16 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 1
17 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
18 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 5
19 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
20 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 4
21 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 6
22 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 8
23 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 3
24 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 9
25 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 5
26 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 5
รวม: 94
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 5
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 5
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 9
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 7
5 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 7
6 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 4
7 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 9
8 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 9
9 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 3
10 17527 นายธงชัย แซ่อือ 2
11 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 7
12 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 7
13 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 9
14 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 9
15 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 1
16 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 8
17 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 9
18 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 8
19 19759 นายธีรพล พรมบุตร 1
20 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 4
21 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 4
22 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 8
23 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 135
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 848 คน