สถิติการยืม นับถึง 31052559 16:49

รายชื่อยังไม่เรียบร้อยอย่างรุนแรงนะคะ
แจ้งชื่อหาย ผิดห้อง คำนำหน้าผิด ฯลฯ ได้เลยนะคะ (ใครมายืมแล้วแต่ชื่อไม่มีในนี้ ชื่ออาจผิดห้องนะคะ) แจ้งมาได้เลยนะคะ ที่แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 18/05/2559   ถึง 31/05/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 1
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 1
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 1
4 20553 ด.ช.ภานุพงษ์ สมรัตน์ 1
5 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 1
6 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 1
7 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 1
8 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 1
9 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 1
10 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 2
11 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 2
12 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 1
13 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 2
14 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 1
15 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 2
16 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 2
17 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 1
18 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 2
19 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 1
20 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 1
21 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 1
22 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 1
23 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
24 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3
25 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 1
26 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 1
27 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 2
28 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 1
29 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 1
30 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
31 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 3
32 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 1
33 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 2
34 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 1
35 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 1
36 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 1
37 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 1
38 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 2
39 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 1
40 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 1
41 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
42 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 1
43 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 1
44 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 1
45 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 1
46 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 2
47 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 3
48 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 2
รวม: 64
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 0
2 20964 ด.ช.คณาธิป ขวากุดเข้ 0
3 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
4 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
5 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
6 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
7 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
8 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 0
9 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
10 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 0
11 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
12 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 0
13 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
14 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 0
15 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 0
16 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 0
17 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 0
18 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
19 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
20 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
21 20996 ด.ญ.ณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 1
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 1
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 1
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 1
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 1
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 1
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 1
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 1
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 1
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 1
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 1
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 1
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 1
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 1
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 0
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 1
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 1
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 1
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 1
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 1
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 1
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 1
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 1
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 1
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 1
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 1
32 21042 ด.ญ.ญาณิศา พิกุลทอง 1
33 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 1
34 21045 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 1
35 21046 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 1
36 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 1
37 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 1
38 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 1
39 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1
40 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 1
41 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 1
42 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 1
43 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ 1
44 21056 ด.ญ.อลิษา คำงาม 0
45 21057 ด.ญ.อาริสา ถาระไพ 1
46 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 1
47 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 0
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 1
2 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 1
3 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 1
4 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 2
5 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 1
6 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
7 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 1
8 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 1
9 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 1
10 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 1
11 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 1
12 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 2
13 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
14 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 0
15 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 2
16 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 1
17 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
18 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 1
19 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 0
20 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 1
21 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 1
22 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 1
23 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 1
24 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 1
25 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 1
26 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 1
27 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 1
28 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 1
29 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 1
30 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 2
31 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 1
32 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
33 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 1
34 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 1
35 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
36 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 2
37 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 2
38 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 1
39 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 2
40 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 2
41 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 1
42 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 1
43 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
44 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 1
45 9921072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 0
46 9921073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
47 9921074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
48 9921075 ด.ช.พีรวิชฌ์ สดมีศรี 0
รวม: 47
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 2
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 1
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 1
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 1
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 1
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 2
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 1
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 1
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 0
12 20608 ด.ช.ภัทรพล ครุฑสิงห์ 0
13 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 1
14 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 1
15 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 1
16 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 1
17 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 1
18 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 1
19 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 1
20 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 1
21 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 0
22 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 1
23 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 1
24 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 1
25 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 1
26 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 1
27 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 1
28 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 2
29 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 1
30 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 1
31 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 1
32 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 0
33 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 1
34 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 1
35 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 1
36 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 1
37 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 1
38 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 1
39 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 1
40 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 2
41 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 1
42 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 2
43 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 1
44 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 1
45 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ 1
46 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 1
รวม: 45
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 1
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 0
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 1
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 0
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 1
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 0
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 1
15 20659 ด.ช.วฤษสพล วรรณศรี 0
16 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 1
17 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0
18 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 1
19 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
20 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 1
21 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 1
22 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 1
23 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 0
24 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 0
25 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 1
26 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 0
27 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 0
28 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
29 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 1
30 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 0
31 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 1
32 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 1
33 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 1
34 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 1
35 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 1
36 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 0
37 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 0
38 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 1
39 20684 ด.ญ.วันวิสา พุ่มทอง 0
40 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 1
41 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 0
42 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 0
43 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 1
44 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 1
45 20690 ด.ญ.อารยา เนตรวงษ์ 0
46 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 2
รวม: 23
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 1
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 1
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 1
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 1
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 1
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 1
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 1
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 1
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 1
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 1
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 1
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 1
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 1
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 1
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 1
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 1
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 1
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 1
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 1
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 1
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 0
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 1
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 1
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 1
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 1
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 0
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 1
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 1
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 1
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 0
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 1
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 0
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 1
45 21182 ด.ชภูผา พัฒนะขดี 0
46 21183 ด.ชภานุวัฒน์ วงค์จอม 0
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 0
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 1
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 1
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0
10 20748 ด.ช.ธีรวัฒน์ จุ้ยพลับ 1
11 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
12 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
13 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 0
14 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
15 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
16 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
17 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 0
18 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 0
19 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 0
20 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 2
21 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 0
22 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 0
23 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
24 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 0
25 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 0
26 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 1
27 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
28 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 1
29 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 1
30 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 0
31 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 1
32 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
33 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 0
34 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
35 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
36 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 0
37 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 0
38 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 0
39 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 0
40 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 2
41 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
42 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 0
43 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
44 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 1
45 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 0
46 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 1
47 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 0
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 2
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 1
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 2
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 1
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20796 ด.ช.ปกเกศ มะลิกัน 0
13 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
14 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
15 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
16 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
17 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
18 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 0
19 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
20 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 1
21 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
22 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
23 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 0
24 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
25 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
26 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
27 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
28 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
29 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 0
30 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 1
31 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
32 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
33 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 1
34 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
35 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 0
36 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
37 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 0
38 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
39 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 0
40 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
41 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
42 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
43 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
44 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 0
45 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
46 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
47 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
48 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 0
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 0
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 0
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 0
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 0
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 0
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 0
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 0
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 0
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 0
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 0
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 0
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 1
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 0
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม 0
37 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 0
38 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
39 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
40 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 0
41 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
42 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 0
43 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
44 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
45 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 0
46 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
47 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 0
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 1
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 2
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 3
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 3
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 2
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 3
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 0
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 2
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 2
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 1
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 1
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 1
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 2
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 1
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 3
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 3
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 3
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 3
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 3
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 2
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 3
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 1
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 2
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 1
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 1
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 2
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 2
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 3
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 2
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 2
รวม: 63
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 0
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 0
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช. ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 0
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 0
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 0
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 0
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 0
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 0
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 0
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 0
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไทสง 0
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 0
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 0
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 0
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 0
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 0
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 2
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 1
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 3
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 5
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 1
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 1
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 1
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 3
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 0
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 3
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 1
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 1
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 1
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 1
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 2
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 2
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 4
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 1
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 1
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 0
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 1
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 2
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 1
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 5
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 5
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 5
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 4
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 2
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 1
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 3
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 2
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 2
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 5
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 4
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 0
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 4
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 0
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 1
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 1
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 2
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 3
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 3
43 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 1
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 1
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 1
รวม: 93
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 1
2 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
3 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 5
4 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 1
5 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 1
6 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 2
7 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 1
8 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 1
9 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 1
10 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 2
11 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 1
12 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 2
13 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 2
14 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 1
15 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 2
16 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 3
17 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 0
18 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 1
19 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 2
20 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 1
21 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 0
22 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 1
23 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 1
24 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 0
25 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 2
26 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 1
27 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 0
28 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 2
29 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 2
30 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 1
31 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 3
32 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 1
33 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 0
34 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 1
35 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 2
36 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 0
37 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 0
38 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 3
39 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 2
40 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 1
41 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 2
42 21193 ด.ญ.ชฎารัตน์ เผ่าปัญญาพงศ์ 0
รวม: 55
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 1
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 1
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 1
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 0
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 0
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 0
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 0
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 1
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 1
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 1
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 0
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 1
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 0
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 0
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 0
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 0
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 0
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 0
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 1
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 0
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 1
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 0
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 1
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 0
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 0
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 0
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 0
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 0
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 1
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 0
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 0
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 0
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 0
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 1
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 0
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 3
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 0
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 0
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 0
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 0
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 2
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 1
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 1
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 1
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 0
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 0
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 1
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 1
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 0
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 0
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 1
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 0
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 0
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 0
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 0
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 0
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 0
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 0
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 1
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 1
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 0
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 2
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 2
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 1
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 2
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 2
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 0
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 1
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 2
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 1
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 1
32 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 0
33 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 1
34 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 1
35 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 2
36 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 0
37 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 0
38 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 0
39 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 0
40 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 0
41 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 0
42 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 0
43 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 0
44 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 0
45 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 1
รวม: 25
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 3
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 2
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 2
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 2
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 3
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 1
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 3
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 0
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 0
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 2
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 3
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 3
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 0
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 2
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 2
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 1
18 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 2
19 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 2
20 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 1
21 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 1
22 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 2
23 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 2
24 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 3
25 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 2
26 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2
27 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 3
28 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 2
29 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 2
30 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 2
31 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 2
32 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 0
33 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 0
34 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 2
35 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 3
36 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 2
37 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 2
38 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 4
39 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 3
40 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
41 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 2
42 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 2
43 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 1
รวม: 78
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 0
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 0
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 2
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 0
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 2
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 3
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 0
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 0
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 0
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 0
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 0
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 0
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 3
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 4
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 0
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 1
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 0
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 1
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 1
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 0
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 1
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 2
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 0
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 2
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 0
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 0
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 0
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 1
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 1
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 2
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 0
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 0
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 1
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 0
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 0
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 0
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 0
รวม: 31
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 1
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 0
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 2
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 2
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 4
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 0
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 0
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 2
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 0
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 2
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 5
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 1
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 0
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 1
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 4
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 1
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 2
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 2
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 0
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 1
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 0
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 2
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 6
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 0
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 0
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 3
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 0
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 3
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 3
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 4
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 3
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 2
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 4
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 4
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 4
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 4
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 2
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 4
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 0
45 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 2
46 21189 ด.ช.อัครชัย พิไรวรรณ์ 0
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูมนิดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 3
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 1
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 1
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 2
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 1
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 3
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 3
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 1
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 0
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 2
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 1
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 2
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 1
14 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 2
15 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 2
16 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 0
17 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 2
18 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 5
19 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 3
20 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 0
21 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 0
22 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 2
23 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 3
24 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 3
25 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 3
26 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 2
27 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 3
28 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 3
29 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 0
30 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 2
31 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 1
32 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 3
33 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 0
34 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 1
35 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 3
36 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 1
37 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 2
38 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 3
39 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 3
40 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 3
41 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 2
42 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 3
43 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 3
44 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 0
45 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 0
46 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 3
47 20547 ด.ช.ธัญกร นาคสมบูรณ์ 0
48 21206 ด.ช.ธีรพงษ์ โพธิ์ทองเพชร 1
รวม: 88
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 3
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 2
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 1
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 3
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 0
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 1
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 2
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 2
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 4
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 1
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 4
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 3
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 3
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 1
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 3
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 1
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 2
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 1
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 3
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 3
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 0
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 0
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 1
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 2
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 2
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 3
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 3
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 2
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 3
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 4
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 3
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 3
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 4
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 1
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 2
39 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 3
40 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 2
41 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 0
42 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
43 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 2
44 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 0
45 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 2
46 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
47 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 0
48 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 3
49 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 2
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 0
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 1
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 0
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 0
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 0
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 0
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 0
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 2
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 0
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 0
14 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
15 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 0
16 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 0
17 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
18 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 0
19 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 1
20 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
21 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 2
22 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 0
23 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 2
24 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 0
25 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 0
26 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 2
27 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 2
28 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 2
29 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 0
30 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 2
31 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 2
32 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 3
33 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
34 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
35 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 0
36 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 3
37 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 1
38 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 2
39 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
40 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 0
41 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 0
42 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 3
43 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 0
44 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
45 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 2
46 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 1
47 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 1
รวม: 35
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 2
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 2
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 0
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 2
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 2
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 1
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 1
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 1
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 0
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 2
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 4
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 1
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 0
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 0
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 1
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 1
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 4
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 1
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 1
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 2
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 2
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 2
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 2
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 3
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 1
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 1
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 1
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 1
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 0
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 2
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 2
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 1
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 1
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 3
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 4
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 4
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 3
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 3
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 0
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 4
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 3
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 4
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 3
17 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 0
18 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 3
19 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 4
20 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 4
21 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 4
22 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 4
23 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 3
24 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 2
25 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 3
26 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 2
27 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 3
28 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 2
29 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 3
30 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 4
31 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 3
32 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 4
33 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 2
34 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 4
35 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 0
36 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 2
37 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 3
38 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 3
39 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 4
40 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 4
41 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 4
42 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 4
43 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 1
44 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 2
45 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 2
46 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 2
47 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 0
รวม: 124
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 0
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 1
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 3
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 3
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 3
6 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 3
7 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 2
8 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 3
9 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 1
10 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 1
11 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 2
12 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 3
13 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 4
14 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 0
15 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 0
16 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 2
17 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 2
18 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 3
19 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 3
20 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 1
21 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 1
22 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 0
23 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 1
24 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 3
25 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 3
26 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 1
27 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 2
28 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 0
29 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 3
30 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 0
31 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 1
32 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 0
33 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 0
34 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 0
35 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 0
36 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 3
37 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 0
38 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 2
39 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 1
40 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 0
41 21198 ด.ญ.วรดา สีสืบมา 1
รวม: 62
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 0
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 0
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 0
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 0
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 0
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 0
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 1
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 0
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 0
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 1
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 0
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 0
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 1
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 0
16 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 0
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 1
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 1
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 1
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 0
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 0
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 0
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 2
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 0
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 0
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 1
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 0
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 1
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 0
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 0
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 0
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 2
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 0
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 1
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 0
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 1
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 0
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 0
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 0
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 0
รวม: 15
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 0
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 4
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 0
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 2
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 4
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 2
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 0
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 3
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 0
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 1
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 0
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 2
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 3
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 1
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 3
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 0
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 2
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 2
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 2
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 2
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 3
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 2
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 3
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 1
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 2
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 0
35 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
36 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 0
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 0
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 0
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 0
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 1
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 0
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 0
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 0
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 0
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 0
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 0
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 0
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 1
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 0
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 0
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 0
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 1
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 3
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 4
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 1
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 2
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 0
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 2
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 2
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 0
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 1
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 1
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 0
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 0
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 1
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 2
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 2
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 0
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 3
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 4
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 0
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 0
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 0
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 3
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 0
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 0
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 3
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 0
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 0
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 0
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 3
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 0
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 0
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 0
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 0
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 0
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 0
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 0
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 0
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 0
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 1
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 0
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 0
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 0
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 2
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 0
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 0
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 0
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 0
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 0
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 0
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 0
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 2
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 0
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 0
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 0
42 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 3
43 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 0
44 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 0
45 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 1
รวม: 29
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 0
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 0
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 0
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 0
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 0
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 3
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 0
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 0
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 3
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 0
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 3
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 0
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 0
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 0
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 0
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 0
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 0
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 3
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 3
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 0
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 0
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 4
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 4
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 0
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 0
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 0
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 0
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 0
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 0
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 4
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 0
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 4
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 0
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 4
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 0
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 4
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 0
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 0
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 4
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 0
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 0
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 0
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 0
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 1
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 0
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 0
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 0
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 0
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 0
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 0
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 0
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 0
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 0
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 0
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 0
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 0
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 0
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 0
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 0
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 0
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 0
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 0
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 0
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 0
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 0
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 0
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 1
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 1
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 1
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 1
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 2
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 0
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 1
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 0
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 0
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 1
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 3
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 1
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 1
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 2
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 1
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 0
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 1
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 3
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 0
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 0
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 1
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 0
รวม: 21
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 3
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 2
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 3
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 3
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 2
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 3
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 3
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 2
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 2
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 4
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 2
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 3
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 3
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 2
16 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 2
17 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 3
18 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 3
19 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 3
20 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 2
21 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 3
22 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 3
23 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 1
24 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 3
25 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 4
26 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 2
27 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 2
28 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 2
29 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 2
30 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 3
31 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 4
32 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 3
33 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 2
34 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 4
35 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 3
36 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 2
37 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 3
38 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 2
39 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 4
40 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 2
41 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 3
42 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 3
43 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 4
44 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 2
45 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 2
46 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 4
รวม: 122
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 0
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 0
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 0
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 1
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 1
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 0
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 2
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 0
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 0
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 1
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 0
22 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 1
23 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 2
24 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 1
25 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 1
26 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 0
27 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 0
28 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 1
29 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
30 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 0
31 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 1
32 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 1
33 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 0
34 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 0
35 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 1
36 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 4
37 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 0
38 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 0
39 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 5
40 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 2
41 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 1
42 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
43 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 0
44 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
45 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 0
46 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
รวม: 29
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 0
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 0
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 0
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 0
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 0
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 0
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 0
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 0
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 0
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 0
13 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 0
14 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 0
15 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 0
16 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 0
17 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
18 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 0
19 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 1
20 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 0
21 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 0
22 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 0
23 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 0
24 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 0
25 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 0
26 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 0
27 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 0
28 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 0
29 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 1
30 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 0
31 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 1
32 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 0
33 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 0
34 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 0
35 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 0
36 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 0
37 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 1
รวม: 4
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 2
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 1
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 4
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 2
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 2
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 3
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 0
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 0
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 3
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 4
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 0
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 1
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 1
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 0
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 1
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 1
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 0
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 3
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 3
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 1
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 4
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 0
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 1
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 0
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 1
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 1
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 1
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 0
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 1
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 2
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 3
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 3
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 0
รวม: 49
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 0
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 0
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 0
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 0
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 2
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 0
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 0
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 0
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 0
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 0
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 0
14 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 0
15 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 0
16 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 0
17 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 0
18 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 0
19 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 0
20 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 0
21 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 0
22 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 3
23 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 3
24 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 0
25 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 3
26 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 0
27 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 0
28 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 0
29 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 0
30 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 0
31 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 0
32 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ ดวงขาว 0
33 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 3
34 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 3
35 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 0
36 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 0
37 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 3
38 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 0
รวม: 20
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
2 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 0
3 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 0
4 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 0
5 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 0
6 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 0
7 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 0
8 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 0
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 0
3 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 0
4 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 0
5 18555 นางสาวกนกวรรณ หาญรักษ์ 0
6 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 0
7 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 0
8 18623 นางสาววรรณิษา อุดรเขตร 0
9 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 0
10 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 0
11 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 0
12 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 0
13 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 0
14 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.คุณากร พุ่งอุไร 0
2 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 1
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 0
4 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 0
5 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 0
6 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 0
7 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 0
8 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 0
9 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 0
10 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 0
11 18604 ด.ช.ศุภชัย เย็นภิญโญ 0
12 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 0
13 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 0
14 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 0
15 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 2
16 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 0
17 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 0
18 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 0
19 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 0
20 18849 นายธนกร สายเทพ 0
21 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 0
22 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 0
23 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 0
24 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 0
25 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 0
26 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 0
27 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 0
2 18554 นายเอกชัย สุขดี 1
3 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 0
4 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 0
5 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 0
6 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 0
7 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 0
8 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 0
9 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 0
10 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 0
11 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 0
12 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 0
13 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
14 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 0
15 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 0
16 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 0
17 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 0
18 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 0
19 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 0
20 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 0
21 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 0
รวม: 2
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 0
2 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 0
3 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
4 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 0
5 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 0
6 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 0
7 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 0
8 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
9 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 0
10 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 0
11 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 0
12 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 0
13 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 0
14 18875 นางสาวปารีรัฐ บ้านด่าน 0
15 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 0
16 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 0
17 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 0
18 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
19 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 0
20 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 0
21 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 0
22 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 0
23 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 0
24 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 0
25 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 0
26 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 0
27 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
28 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 0
2 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 0
3 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 0
4 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 0
5 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 0
6 18702 นายศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 0
7 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 0
8 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 0
9 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 0
10 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 0
11 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 0
12 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 0
13 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 0
14 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 0
15 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 0
16 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 0
17 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 0
18 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 0
19 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 0
20 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 0
21 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 0
2 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 0
3 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 0
4 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 0
5 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 0
6 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 0
7 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 0
8 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 0
9 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 0
10 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 0
11 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูมาลัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 2
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 2
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 3
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 2
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 3
6 18497 นายภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 3
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 1
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 2
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 2
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 2
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 2
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 2
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 2
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 1
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 3
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 1
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 3
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 2
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 3
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 3
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 2
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 2
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 2
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 2
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 2
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 2
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 3
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 2
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 3
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 3
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 2
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 2
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 3
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 3
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 3
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 1
รวม: 85
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 1
2 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง 2
3 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 0
4 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 1
5 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 2
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
7 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 3
8 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 2
9 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 1
10 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 1
11 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 1
12 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 0
13 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 1
14 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
15 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
16 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 1
17 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 3
18 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 2
19 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 3
20 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 1
21 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 0
22 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 3
23 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 1
24 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 1
25 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 3
26 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 3
27 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 2
28 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 0
29 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 2
30 20644 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 2
31 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 3
32 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 2
33 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 4
34 21072 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 2
35 21074 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 1
36 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 1
37 21105 นางสาวนุชจรินทร์ ประสิทธิวิเศษ 0
38 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 2
39 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 2
40 21108 นายวิทวัส หลาดไธสง 0
41 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร 2
42 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
43 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 2
รวม: 65
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 3
2 18520 นางสาวปนัดดา พร้อมเพรียง 0
3 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 2
4 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 1
5 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 1
6 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 0
7 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 3
8 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 1
9 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 3
10 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 1
11 18651 นายสหชาติ จันทศร 1
12 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 2
13 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 1
14 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 1
15 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 0
16 18694 นายภาสกร ศรีพนม 0
17 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 0
18 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 2
19 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 3
20 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 1
21 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 1
22 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 1
23 18943 นายจุลเขต อุปละ 3
24 18945 นายชโยดม เจริญผล 1
25 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 0
26 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 2
27 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 1
28 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 1
29 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 0
30 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 0
31 19806 นางสาวนภาพร อุดทา 0
32 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 0
33 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
34 21112 นายธนาทร เรืองอารี 1
35 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 0
36 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 3
37 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
38 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ 2
39 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค 2
40 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 0
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 1
2 18594 นายปริญญา การะเกษ 0
3 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 3
4 18605 นายสรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 1
5 18606 นายอนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 1
6 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 3
7 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 1
8 18780 นายกิตติพันธ์ พูนพันธ์ 0
9 18782 นายขวัญชัย สมหมาย 0
10 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 1
11 18865 นายศรุติ รักคิด 0
12 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 2
13 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 2
14 19161 นางสาวบัว สุขฤทัย 1
15 20530 นายวรพล บุญศรี 0
16 21121 นายกฤษณะ จันทะไชย 0
17 21122 นายกิตติพงษ์ จันทร์เปรม 1
18 21124 นายสหรัฐ ทองคำ 0
19 21133 ด.ญ.สายป่าน พวงดอกไม้ 1
20 21178 นายกิตติธัช สีพงษ์ไพบูลย์ 0
21 9921098 นายสุรพงษ์ ชานุ 0
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 0
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 1
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 4
6 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 0
7 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
8 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 0
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 0
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 1
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 1
14 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 3
15 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 0
16 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
17 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 1
18 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 2
19 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 0
20 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 0
21 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 0
22 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 0
23 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 0
24 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 1
25 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 0
26 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
27 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 5
28 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 0
29 18771 นางสาวชลธิชา มยุรา 0
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 1
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 0
32 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 0
33 18887 น.ส.วิภวานี แสงจันทร์ 2
34 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 3
35 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 1
36 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 2
37 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 3
38 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 1
39 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 3
40 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 1
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 1
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 1
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 1
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
45 21140 นายวีรชาติ พรมมา 0
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 0
47 21142 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 1
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 0
2 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 1
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 1
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
13 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
14 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
15 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
16 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
17 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
18 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 1
19 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 1
20 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
21 19000 นายอดิศร สุขท่า 1
22 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
23 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
24 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 5
25 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
26 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
27 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 1
28 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
29 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 1
30 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 0
31 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
32 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
33 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
34 21152 นางสาวจุฑามณี ศิลประดิษฐ์ 0
35 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
36 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
37 9921142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
รวม: 14
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 0
2 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 3
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 0
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 0
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 0
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 0
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
11 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 0
12 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 1
13 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 0
14 18738 นายคุณากร แสงนาค 0
15 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
16 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
17 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
18 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 3
19 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
20 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
21 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 1
22 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 2
23 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
24 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 0
25 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
26 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
27 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 1
28 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
29 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 0
30 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 1
31 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 0
32 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
33 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
34 21159 นายเจษฎากร ชาลี 0
35 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
36 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
37 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 0
38 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 1
39 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 2
40 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 1
41 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 1
42 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 0
43 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 0
44 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 1
รวม: 23
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 2
2 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 2
3 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 1
4 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 2
5 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 2
6 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 2
7 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 1
8 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 1
9 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
10 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 2
11 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 1
12 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 2
13 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 5
14 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 0
15 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 1
16 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 2
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 0
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 4
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 4
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 4
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 2
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 3
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 1
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 2
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 1
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 3
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 3
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 4
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 4
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 2
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 0
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 2
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 0
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 3
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 3
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 4
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 0
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 1
23 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 2
24 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 1
25 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 2
26 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 3
27 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 2
28 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 3
29 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 2
30 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 1
31 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 3
32 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 3
33 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 1
34 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 3
35 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 3
36 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 3
37 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 2
38 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 1
39 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 2
40 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
41 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 2
42 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 2
43 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 0
44 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 2
รวม: 93

 

ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 2
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 1
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 4
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 4
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 1
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 4
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 2
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 3
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 5
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 0
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 2
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 1
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 2
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 0
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 0
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 1
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 1
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 1
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 1
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 1
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 0
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 3
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 3
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 3
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 3
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 1
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 1
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 4
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 1
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 1
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 2
35 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 2
36 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 0
37 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 0
38 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 1
39 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 1
40 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 3
41 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 2
42 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 1
43 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 1
44 21153 นางสาวอรจิรา ปทุมวัฒน์ 1
45 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 1
รวม: 71
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 4
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 3
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 3
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 0
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 2
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 2
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 3
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 2
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 3
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 1
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 4
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 2
13 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 1
14 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 4
15 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 3
16 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 3
17 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 4
18 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 3
19 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 2
20 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 3
21 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 1
22 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 3
23 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 3
24 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 4
25 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 3
26 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 2
27 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 1
28 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 1
29 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 2
30 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 3
31 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 1
32 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 1
33 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 3
34 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 0
35 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 3
36 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 1
37 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 1
38 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 3
39 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 1
40 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 3
41 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 3
42 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 3
43 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 3
44 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 2
45 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 3
46 21200 นางสาวชัญญานุช ชินโชติ 0
รวม: 106
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 2
2 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 0
3 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
4 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
5 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 1
6 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 1
7 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 1
8 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 1
9 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 0
10 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 2
11 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 1
12 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 1
13 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 2
14 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 1
15 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
16 18126 นางสาวทักษินา กันทา 3
17 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 0
18 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
19 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
20 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 1
21 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
22 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 1
23 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 0
24 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 1
25 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
26 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
27 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 1
28 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 1
29 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 1
30 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 1
31 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
32 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
33 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
34 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 1
35 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 1
36 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 2
37 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 1
38 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 3
39 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 0
40 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
41 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 1
42 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 0
43 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
44 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 1
45 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 0
46 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 0
2 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 1
3 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
4 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 0
5 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
6 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 2
7 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 0
8 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 1
9 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 0
10 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 0
11 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 1
12 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 1
13 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 1
14 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 2
15 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 2
16 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 1
17 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 1
18 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
19 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 0
20 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 1
21 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 3
22 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
23 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 1
24 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 0
25 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 1
26 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 2
27 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 1
28 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
29 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 4
30 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 1
31 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 0
32 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 2
33 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 0
34 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 1
35 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 1
36 20452 นายธนกร บ้านด่าน 1
37 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 0
38 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 1
39 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 1
40 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 0
41 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 1
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 1
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 1
3 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 0
4 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 1
5 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 0
6 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 5
7 18059 นายสนั่น นิลโต 1
8 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 2
9 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 4
10 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 1
11 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 0
12 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 2
13 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 1
14 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 4
15 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 4
16 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 1
17 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 4
18 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 2
19 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 4
20 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 3
21 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 5
22 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 0
23 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 1
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 5
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 4
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 5
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 4
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 3
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 5
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 4
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 0
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 2
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 3
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 0
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 4
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 2
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 4
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 0
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 4
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 4
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 4
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 4
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 3
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 4
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 4
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 4
รวม: 123
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 0
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 0
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 0
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 0
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 4
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 5
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 4
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 2
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 0
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 0
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 0
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
23 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 3
24 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
25 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 3
26 18367 นายชวิศ มาภา 0
27 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 3
28 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 3
29 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
30 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 0
31 20426 นายสันทัด ชาน้อย 0
32 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 0
33 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
34 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 2
35 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 3
36 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 3
37 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 1
38 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 0
39 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
40 20531 นายจตุเดช บุญศรี 0
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 5
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 2
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 1
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 4
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 2
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 4
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 2
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 4
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 3
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 2
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 4
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 4
13 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 2
14 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 4
15 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 4
16 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 2
17 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 4
18 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 2
19 20543 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 0
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 2
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 2
รวม: 59
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 3
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 3
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 2
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 1
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 3
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 2
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 1
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 2
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 2
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 2
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 2
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 1
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 1
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 0
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 1
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 2
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 2
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 3
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 0
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 0
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 3
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 2
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 2
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 1
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 1
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 2
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 1
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 1
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 2
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 3
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 3
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 1
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 1
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 3
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 3
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 2
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 3
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 2
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 3
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 3
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 1
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 2
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 1
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 3
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 2
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 0
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 3
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 0
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 2
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 0
รวม: 89
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 1
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 1
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 3
4 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 4
5 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 4
6 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 3
7 17343 นายณัฐชัย นาคสุข 1
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 1
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 3
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 1
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 1
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 1
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 1
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 1
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 1
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 1
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 1
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 3
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 0
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 1
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 2
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 3
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 1
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 4
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 2
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 1
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 2
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 1
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 2
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 2
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 1
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 1
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 2
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 2
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 1
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 2
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 2
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 2
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 0
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 2
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 2
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 2
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 3
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 4
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 4
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 3
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 3
48 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 0
49 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 1
50 20548 นางสาวอดิศณัฐฐยา คำหริ่ม 0
รวม: 90
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูพรรณี คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 1
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 4
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 2
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 2
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 2
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 2
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 1
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 4
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 3
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 3
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 3
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 3
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 2
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 2
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 2
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 3
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 3
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 3
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 1
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 3
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 2
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 2
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 3
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 2
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 4
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 2
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 3
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 2
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 2
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 4
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 1
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 0
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 4
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 4
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 0
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 2
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 2
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 3
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 1
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 3
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 2
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 3
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 3
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 3
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 1
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 3
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 1
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 2
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 2
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 2
รวม: 117
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 0
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 1
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 2
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 1
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 1
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 1
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 1
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 2
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 1
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 1
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 2
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 2
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 2
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 4
17 17531 นายปัญญา สมาธิ 2
18 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 2
19 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 2
20 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 3
21 17556 นางสาวพรประภา จันดี 4
22 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 2
23 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 3
24 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 3
25 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 3
26 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 2
27 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 3
28 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 2
29 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 4
30 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 2
31 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 1
32 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 2
33 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 1
34 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 2
35 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 2
36 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 1
37 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 1
38 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 2
39 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 4
40 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 3
41 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 2
42 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 0
43 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 1
44 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 1
45 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 1
46 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 1
47 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ 2
48 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 1
รวม: 87
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 2
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 0
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 2
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 2
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 1
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 4
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 2
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 2
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 0
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 3
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 0
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 3
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 0
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 0
15 17623 นางสาววิภา สุรศร 1
16 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 1
17 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 1
18 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 2
19 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 1
20 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 0
21 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 2
22 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 1
23 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 1
24 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 1
25 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 2
26 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 3
27 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 2
28 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 1
29 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 0
30 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 1
31 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 2
32 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 2
33 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 4
34 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 2
35 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 1
36 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 1
37 19727 นายวโรดม แทนไทย 3
38 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 0
39 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 2
40 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 2
41 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 2
42 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 2
43 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 1
44 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 2
45 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 1
46 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 1
47 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 2
48 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 2
รวม: 73
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 0
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 0
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 2
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 1
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 1
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 1
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 0
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 1
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 1
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 1
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 1
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 1
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 1
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 0
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 0
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
17 17496 นายพงศธร มุลทา 3
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 1
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 1
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 1
21 17663 นายสุริยา มีลา 1
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 0
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 0
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 0
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 0
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 2
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 2
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 2
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 3
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 0
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 2
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 0
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 0
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 1
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 1
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 1
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 1
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 0
42 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 0
43 21214 นางสาวมินตรา พัชรวงษา 1
รวม: 34
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 2
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 2
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 1
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 0
5 17342 นายชุติชัย บรรจง 1
6 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 1
7 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 0
8 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 0
9 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 0
10 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 0
11 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 0
12 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 0
13 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 0
14 17527 นายธงชัย แซ่อือ 0
15 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 2
16 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 0
17 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 1
18 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 3
19 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 2
20 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 2
21 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 0
22 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 0
23 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 3
24 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
25 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 1
26 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 4
27 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 2
28 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 3
29 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 3
30 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 1
31 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 1
32 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 0
33 19759 นายธีรพล พรมบุตร 0
34 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 2
35 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 0
36 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 1
37 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 1
38 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 1
39 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 0
40 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 1
41 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 1
42 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 1
43 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 1
44 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 3
2 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 3
3 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 2
4 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 3
5 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 3
6 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 1
7 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 3
8 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 1
9 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 1
10 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 1
11 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 3
12 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 3
13 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 3
14 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 3
15 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 3
16 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 3
17 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 3
18 19776 นายรัชพล ดวงใจ 1
19 19779 นายธนกร วิริยะกัน 2
20 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 3
21 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 3
รวม: 51
ห้องเรียน

สถิติการยืม นับถึง 30052559 21:08

รายชื่อยังไม่เรียบร้อยอย่างรุนแรงนะคะ
แจ้งชื่อหาย ผิดห้อง คำนำหน้าผิด ฯลฯ ได้เลยนะคะ (ใครมายืมแล้วแต่ชื่อไม่มีในนี้ ชื่ออาจผิดห้องนะคะ) แจ้งมาได้เลยนะคะ ที่แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

 

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 18/05/2559   ถึง 30/05/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 1
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 1
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 1
4 20553 ด.ช.ภานุพงษ์ สมรัตน์ 1
5 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 0
6 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 1
7 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 1
8 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 1
9 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 1
10 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 2
11 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 2
12 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 1
13 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 2
14 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 1
15 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 2
16 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 2
17 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 1
18 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 1
19 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 1
20 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 1
21 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 1
22 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 0
23 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
24 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 3
25 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 1
26 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 1
27 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 1
28 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 1
29 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 0
30 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
31 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 3
32 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 1
33 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 2
34 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 1
35 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 1
36 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 1
37 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 1
38 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 2
39 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 1
40 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 1
41 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
42 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 1
43 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 1
44 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 1
45 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 1
46 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 2
47 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 3
48 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 2
รวม: 59
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 0
2 20964 ด.ช.คณาธิป ขวากุดเข้ 0
3 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
4 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
5 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
6 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
7 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
8 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 0
9 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
10 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 0
11 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
12 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 0
13 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
14 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 0
15 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 0
16 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 0
17 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 0
18 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
19 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
20 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
21 20996 ด.ญ.ณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 3
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 1
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 1
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 1
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 1
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 1
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 1
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 1
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 1
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 1
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 1
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 1
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 1
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 1
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 1
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 1
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 0
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 1
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 1
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 1
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 1
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 1
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 1
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 1
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 1
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 1
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 1
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 1
32 21042 ด.ญ.ญาณิศา พิกุลทอง 1
33 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 1
34 21045 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 1
35 21046 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 1
36 21047 ด.ญ.พีรญา แซ่แต้ 1
37 21048 ด.ญ.รดิมา วงษ์รุ่งเรือง 1
38 21050 ด.ญ.ศุทหทัย หงษ์ทอง 1
39 21051 ด.ญ.สาวิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1
40 21052 ด.ญ.สุธาสินี เหล็กใหล 1
41 21053 ด.ญ.สุพรรษา เปรมจิตต์ 1
42 21054 ด.ญ.สุรดา จันทผล 1
43 21055 ด.ญ.อริสา นิลพัฒน์ 1
44 21057 ด.ญ.อาริสา ถาระไพ 1
45 21172 ด.ญ.จิรกร พืชทองหลาง 1
46 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 0
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 1
2 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 1
3 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 1
4 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 1
5 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 1
6 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
7 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0
8 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 1
9 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 1
10 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 1
11 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 1
12 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 1
13 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
14 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 0
15 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 1
16 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 1
17 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
18 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 1
19 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 0
20 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 1
21 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 1
22 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 0
23 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 1
24 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 1
25 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 1
26 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 1
27 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 1
28 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 1
29 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 1
30 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 1
31 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 1
32 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
33 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 1
34 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 1
35 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
36 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 1
37 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 1
38 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 1
39 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 2
40 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 1
41 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 1
42 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 1
43 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
44 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 1
45 9921072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 0
46 9921073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
47 9921074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
48 9921075 ด.ช.พีรวิชฌ์ สดมีศรี 0
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 2
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 0
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 0
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 0
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 1
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 0
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 1
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 0
12 20608 ด.ช.ภัทรพล ครุฑสิงห์ 0
13 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 1
14 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 0
15 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 0
16 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 0
17 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 1
18 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 0
19 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 0
20 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 0
21 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 0
22 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 0
23 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 1
24 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 1
25 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 1
26 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 1
27 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 0
28 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 1
29 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 1
30 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 1
31 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 1
32 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 0
33 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 1
34 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 0
35 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 1
36 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 0
37 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 0
38 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 0
39 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 0
40 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 1
41 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 0
42 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 1
43 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 1
44 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 0
45 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ 0
46 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 0
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 1
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 0
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 1
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 0
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 1
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 0
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 1
15 20659 ด.ช.วฤษสพล วรรณศรี 0
16 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 1
17 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0
18 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 1
19 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
20 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 0
21 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 0
22 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
23 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 0
24 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 0
25 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
26 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 0
27 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 0
28 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
29 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
30 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 0
31 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 0
32 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 1
33 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 0
34 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 1
35 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 0
36 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 0
37 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 0
38 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 1
39 20684 ด.ญ.วันวิสา พุ่มทอง 0
40 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 0
41 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 0
42 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 0
43 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 0
44 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 0
45 20690 ด.ญ.อารยา เนตรวงษ์ 0
46 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 1
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 1
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 0
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 0
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 0
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 1
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 0
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 0
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 1
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 0
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 1
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 1
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 0
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 0
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 0
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 0
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 1
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 0
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 0
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 1
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 0
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 1
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 1
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 0
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 0
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 1
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 1
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 0
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
รวม: 14
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 0
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 1
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 0
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0
10 20748 ด.ช.ธีรวัฒน์ จุ้ยพลับ 1
11 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
12 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
13 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 0
14 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
15 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
16 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
17 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 0
18 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 0
19 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 0
20 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 1
21 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 0
22 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 0
23 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
24 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 0
25 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 0
26 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 1
27 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
28 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 0
29 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 0
30 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 0
31 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 0
32 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
33 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 0
34 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
35 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
36 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 0
37 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 0
38 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 0
39 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 0
40 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 2
41 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
42 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 0
43 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
44 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 0
45 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 0
46 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 0
47 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
รวม: 6
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 0
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 1
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 1
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 1
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 1
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20796 ด.ช.ปกเกศ มะลิกัน 0
13 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
14 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
15 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
16 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
17 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
18 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 0
19 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
20 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 1
21 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
22 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
23 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 0
24 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
25 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
26 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
27 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
28 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
29 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 0
30 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 1
31 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
32 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
33 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 1
34 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
35 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 0
36 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
37 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 0
38 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
39 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 0
40 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
41 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
42 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
43 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
44 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 0
45 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
46 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
47 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
48 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
รวม: 9
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 0
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 0
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 0
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 0
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 0
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 0
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 0
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 0
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 0
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 0
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 0
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 0
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 1
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 0
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม 0
37 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 0
38 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
39 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
40 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 0
41 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
42 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 0
43 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
44 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
45 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 0
46 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
47 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 0
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 1
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 2
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 3
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 3
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 2
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 3
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 0
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 2
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 2
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 0
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 1
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 0
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 2
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 1
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 3
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 3
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 1
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 2
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 3
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 2
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 2
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 1
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 3
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 1
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 2
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 1
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 1
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 2
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 1
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 3
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 2
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 2
รวม: 58
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0
2 20916 ด.ช. กานพิศุทธิ์ ลอยแก้ว 0
3 20917 ด.ช. กายะสิทธิ์ ลิมสุวรรณ 0
4 20918 ด.ช. คณิน ปุ่มทอง 0
5 20919 ด.ช. ชยพล ภูสะทด 0
6 20920 ด.ช. ณัฐวุฒิ รอบรู้ 0
7 20921 ด.ช. ณัฐวุฒิ ซ่อนนอก 0
8 20922 ด.ช. ทชากร ศรีพุทธา 0
9 20923 ด.ช. ทรงธรรม อู่ไทย 0
10 20924 ด.ช. ทัตพงศ์ ทัพพิมล 0
11 20925 ด.ช. ธนดล พ่อค้า 0
12 20926 ด.ช. ธนัท งามสงวน 0
13 20927 ด.ช. ธีรพงศ์ คงกะเรียน 0
14 20928 ด.ช. นรินธรณ์ แสงนาค 0
15 20929 ด.ช. นิติพล กรีวิเวก 0
16 20930 ด.ช. ปรัชญา พวงทองแค 0
17 20931 ด.ช. พงศพัศ ศรีพรม 0
18 20932 ด.ช. พัชรพล อินทร์เจริญ 0
19 20933 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาวนา 0
20 20934 ด.ช. จีระศักดิ์ พังโพธิ์ 0
21 20935 ด.ช. วินัย ดำรงรกการ 0
22 20936 ด.ช. วิรัช พรมสำลี 0
23 20937 ด.ช. ศุภกร ช้างภู่พงางาม 0
24 20938 ด.ช. สหรัถ ดวงเจริญ 0
25 20939 ด.ช. สิทธิกร แม่นไทสง 0
26 20940 ด.ช. สุภกิณห์ คชฤทธิ์ 0
27 20942 ด.ช. อนันทวุฒิ ทรัพย์สิน 0
28 20943 ด.ช. อรรถพร รุจิวงศ์ 0
29 20944 ด.ช. อัครขิตกาล สงวนหงษ์ 0
30 20945 ด.ช. อัมรินทร์ กิจบำรุง 0
31 20946 ด.ช. อิงครัต ชมความสุข 0
32 20947 ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์หอม 0
33 20948 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ 0
34 20949 ด.ญ.จีระนันท์ สิถิระวัน 0
35 20950 ด.ญ.ชลิตา ผาณิบุศย์ 0
36 20951 ด.ญ.ชิดชนก จันทร์มล 0
37 20952 ด.ญ.ตรีชยา ตันจันทร์ 0
38 20953 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ศูนย์จันทร์ 0
39 20954 ด.ญ.นันทิชา ภู่ที่พึ่ง 0
40 20955 ด.ญ.ประภัสสรา จันนามวงค์ 0
41 20956 ด.ญ.ปริยา คฎนาน 0
42 20957 ด.ญ.พัตรพิมล ปู่คลัง 0
43 20958 ด.ญ.พิชญานัน เศษสุวรรณ 0
44 20959 ด.ญ.วริยา คุ้มครอง 0
45 20960 ด.ญ.สายสวรรค์ กันเชียง 0
46 20961 ด.ญ.สิรินันต์ ศรีชัยมงคล 0
47 20962 ด.ญ.สิริยากร กี่สวัสดิ์คอน 0
48 21180 ด.ช. นันทกาญจน์ อินทรศรี 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 2
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 1
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 3
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 5
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 1
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 1
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 1
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 3
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 0
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 2
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 1
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 1
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 1
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 1
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 2
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 2
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 4
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 1
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 1
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 0
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 1
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 1
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 1
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 5
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 5
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 5
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 4
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 2
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 1
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 3
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 2
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 2
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 5
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 4
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 0
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 4
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 0
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 1
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 1
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 2
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 3
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 3
43 19897 ด.ช.วีรวุฒิ ทองมา 1
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 1
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 1
รวม: 91
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 1
2 20251 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปัทมชัย 0
3 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 0
4 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 5
5 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 1
6 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 1
7 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 2
8 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 1
9 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 1
10 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 1
11 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 2
12 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 0
13 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 1
14 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 2
15 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 0
16 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 2
17 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 1
18 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 2
19 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 2
20 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 0
21 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 1
22 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 2
23 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 1
24 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 0
25 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 1
26 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง 0
27 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 0
28 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 0
29 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 2
30 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 1
31 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 0
32 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 0
33 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 2
34 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 2
35 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 1
36 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 2
37 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 1
38 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 0
39 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 1
40 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 2
41 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 0
42 20294 ด.ช.อนุวัฒน์ สร้างไร่ 0
43 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 3
44 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 2
45 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 1
46 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 2
รวม: 52
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 1
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 1
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 0
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 0
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 0
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 0
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 0
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 0
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 0
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 0
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 1
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 0
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 0
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 0
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 0
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 0
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 0
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 0
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 0
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 0
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 0
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 0
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 1
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 0
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 0
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 0
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 0
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 0
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 0
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 0
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 0
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 0
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 0
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง จารุจินดา 0
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 0
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 0
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 0
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 2
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 0
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 0
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 0
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 0
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 2
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 1
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 0
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 1
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 0
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 0
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 0
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 0
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 0
4 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 0
5 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 0
6 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 0
7 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 0
8 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 0
9 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 0
10 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 1
11 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 0
12 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 0
13 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 0
14 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 0
15 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 0
16 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 1
17 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 1
18 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 0
19 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 0
20 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 0
21 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 2
22 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 2
23 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 1
24 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 2
25 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 2
26 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 0
27 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 1
28 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 2
29 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 1
30 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 0
31 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 1
32 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 0
33 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 0
34 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 1
35 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 2
36 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 0
37 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 0
38 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 0
39 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 0
40 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 0
41 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 0
42 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 0
43 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 0
44 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 0
45 21194 ด.ช.วชิรวิทย์ สระทองหน 1
รวม: 21
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 3
2 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 2
3 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 2
4 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 1
5 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 0
6 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 3
7 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 0
8 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 3
9 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 0
10 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 0
11 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 2
12 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 3
13 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 2
14 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 0
15 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 2
16 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 1
17 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 1
18 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 2
19 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 1
20 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 1
21 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 1
22 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 2
23 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 1
24 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 2
25 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 2
26 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2
27 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 3
28 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 1
29 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 2
30 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 2
31 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 1
32 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 0
33 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 0
34 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 2
35 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 3
36 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 2
37 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 1
38 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 4
39 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 3
40 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
41 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 2
42 21185 ด.ช.ฐาปกรณ์ พลทิพย์ 1
43 21186 ด.ญ.สุธิพร สมทรัพย์ 1
รวม: 67
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 0
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 0
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 2
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 0
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 2
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 3
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 0
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 0
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 0
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 0
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 0
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 0
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 3
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 0
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 4
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 0
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 1
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 1
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 0
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 1
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 1
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 0
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 1
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 2
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 0
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 2
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 0
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 0
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 0
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 1
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 1
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 0
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 3
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 1
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 0
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 0
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 0
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 1
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 0
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 0
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 0
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 0
รวม: 30
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 1
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 0
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 2
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 2
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 3
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 0
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 0
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 1
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 2
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 0
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 2
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 5
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 1
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 0
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 1
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 0
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 3
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 1
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 0
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 2
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 1
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 0
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 0
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 1
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 0
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 2
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 6
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 0
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 0
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 3
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 0
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 3
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 2
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 3
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 3
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 1
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 4
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 4
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 4
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 3
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 0
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 2
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 4
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 0
45 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 1
รวม: 73
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูมนิดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 3
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 1
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 1
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 2
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 1
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 3
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 3
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 1
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 0
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 2
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 1
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 2
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 1
14 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 2
15 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 2
16 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 0
17 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 1
18 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 5
19 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 3
20 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 0
21 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 0
22 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 2
23 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 2
24 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 3
25 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 3
26 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 1
27 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 3
28 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 3
29 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 0
30 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 2
31 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 1
32 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 3
33 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 0
34 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 1
35 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 3
36 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 1
37 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 1
38 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 3
39 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 3
40 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 2
41 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 2
42 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 3
43 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 3
44 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 0
45 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 0
46 20546 ด.ญ.นฤมล เข็มพันธุ์ 2
47 20547 ด.ช.ธัญกร นาคสมบูรณ์ 0
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 3
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 2
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 1
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 3
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 0
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 0
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 0
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 1
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 2
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 1
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 3
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 1
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 3
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 2
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 2
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 1
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 2
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 1
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 2
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 1
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 3
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 2
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 0
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 0
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 1
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 1
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 2
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 2
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 0
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 3
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 2
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 3
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 4
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 3
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 3
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 4
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 1
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 2
39 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 3
40 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 2
41 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 0
42 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 0
43 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 2
44 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 0
45 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 2
46 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
47 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 0
48 21207 ด.ญ.เปรมสิณี โพธิ์อำไพ 3
49 21212 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ประนมศรี 2
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 0
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 0
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 0
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 0
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 0
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 0
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 0
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 0
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 1
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 0
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 0
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 0
14 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 0
15 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 0
16 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 0
17 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 0
18 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 0
19 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 1
20 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 0
21 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 1
22 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 0
23 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 1
24 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 0
25 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 0
26 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 2
27 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 1
28 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 2
29 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 0
30 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 2
31 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 2
32 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 2
33 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
34 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 1
35 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 0
36 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 2
37 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 1
38 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 2
39 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
40 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 0
41 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 0
42 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 3
43 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 0
44 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 0
45 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 1
46 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 1
47 21208 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร 1
รวม: 27
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 2
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 2
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 0
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 1
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 2
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 1
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 0
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 1
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 0
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 1
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 0
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 0
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 2
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 4
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 1
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 0
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 0
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 0
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 0
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 1
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 1
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 4
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 1
26 20195 ด.ญ.ถลัชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 1
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 1
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 2
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 2
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 2
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 3
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 1
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 1
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 1
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 1
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 0
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 2
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 2
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 1
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 1
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 3
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 4
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 2
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 4
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 3
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 3
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 0
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 4
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 3
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 4
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 3
17 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 0
18 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 3
19 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 4
20 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 4
21 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 4
22 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 4
23 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 3
24 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 2
25 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 3
26 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 2
27 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 3
28 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 2
29 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 3
30 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 4
31 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 3
32 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 4
33 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 2
34 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์กลาง 4
35 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 0
36 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 2
37 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 3
38 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 3
39 20245 ด.ช.จารุกิตติ์ ล่ามละคร 4
40 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 4
41 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 4
42 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 4
43 20249 ด.ช.สุทธิพงศ์ สังข์ทอง 1
44 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 2
45 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 2
46 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 2
47 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 0
รวม: 124
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 0
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 1
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 3
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 3
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 3
6 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 3
7 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 1
8 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 3
9 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 1
10 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 1
11 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 2
12 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 3
13 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 4
14 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 0
15 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 0
16 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 2
17 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 2
18 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 3
19 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 3
20 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 0
21 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 0
22 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 0
23 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 0
24 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 3
25 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 3
26 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 1
27 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 2
28 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 0
29 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 3
30 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 0
31 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 0
32 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 0
33 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 0
34 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 0
35 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 0
36 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 2
37 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 0
38 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 2
39 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 1
40 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 0
รวม: 55
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 0
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 0
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 0
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 0
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 0
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 0
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 0
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 0
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 0
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 0
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 1
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 0
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 0
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 1
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 0
16 19582 ด.ช.ศักดิทัด สวนเดช 0
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 1
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 0
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 1
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 0
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 0
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 0
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 0
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 0
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 0
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 0
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 0
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 0
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 0
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 0
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 0
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 1
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 0
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 1
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 0
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 0
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 0
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 1
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 0
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 0
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 0
รวม: 7
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 0
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 4
3 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 0
4 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 0
5 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 2
6 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 4
7 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
8 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 0
9 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 2
10 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
11 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 0
12 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 3
13 19619 ด.ช.ธราดล (9/2/59 2/11ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ออก) แก้วคง 0
14 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 0
15 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 1
16 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
17 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 0
18 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 0
19 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 2
20 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 0
21 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 3
22 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 1
23 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 3
24 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 0
25 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 1
26 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 2
27 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 1
28 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 2
29 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 3
30 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 1
31 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 3
32 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 1
33 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 1
34 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 0
35 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 0
36 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 0
รวม: 40
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 0
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 0
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 0
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 0
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 1
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒิ ศรีชารู 0
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 0
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 0
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 0
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 0
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 0
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 0
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 1
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 0
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 0
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 0
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 0
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 3
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 4
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 0
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 2
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 0
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 2
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 2
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 0
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 1
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 0
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 0
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 0
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 0
รวม: 16
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กฤษณธน วงศ์วีระประเสริฐ 2
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 2
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 0
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรือง 3
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 4
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 0
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 0
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 0
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีแทน 3
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 0
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 0
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 3
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 0
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 0
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 0
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 3
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 0
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 0
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 0
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 0
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 0
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 0
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 0
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 0
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 0
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 0
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 0
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 0
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 0
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 1
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 0
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 0
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 0
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 0
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 0
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 0
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 0
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 1
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 0
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 0
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 0
42 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 3
43 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 0
44 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 0
45 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 0
รวม: 25
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 0
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 0
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 0
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 0
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 0
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 3
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 0
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 0
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 0
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 3
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 0
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 3
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 0
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 0
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 0
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 0
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 0
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 0
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 3
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 3
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 0
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 0
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 0
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 4
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 4
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 0
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 0
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 0
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 0
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 0
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 0
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 4
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 0
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 4
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 0
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 4
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 0
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 4
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 0
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยืนยาว 0
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 4
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 0
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 0
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 0
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 0
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 1
รวม: 44
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 0
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 0
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 0
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 0
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 0
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 0
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 0
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 0
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 0
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 0
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 0
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 0
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 0
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 0
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 0
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 0
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 0
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 0
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 0
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 0
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 0
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 0
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 0
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 1
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 1
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 0
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 1
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 1
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 0
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 1
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 0
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 0
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 1
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 3
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 1
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 1
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 2
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 1
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 0
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 1
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 3
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 0
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 0
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 1
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 0
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 2
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 2
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 3
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 2
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 1
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 3
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 2
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 2
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 2
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 4
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 2
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 3
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 2
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 1
16 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 2
17 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 2
18 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 2
19 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 2
20 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 2
21 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 2
22 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 2
23 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 1
24 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 3
25 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 3
26 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 2
27 19381 ด.ญ.จณิตตา คงเหล่า 2
28 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 2
29 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 2
30 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 2
31 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 4
32 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 2
33 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 2
34 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 4
35 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 3
36 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 2
37 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 2
38 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 2
39 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 4
40 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 2
41 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 3
42 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 3
43 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 3
44 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 1
45 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 2
46 20542 ด.ญ.สาวิตรี กาลสันเทียะ 3
รวม: 104
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูปิยพร คุณครูจิตรวดี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 0
2 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 0
3 19399 ด.ช.ณฐกร จันลา 0
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 0
6 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 1
7 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 1
8 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 1
9 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 0
10 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 0
11 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 2
12 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 1
13 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 0
14 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 0
15 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 0
16 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 0
17 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
18 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 1
19 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
20 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 0
21 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 0
22 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 1
23 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 2
24 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 0
25 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 0
26 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 0
27 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 0
28 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 0
29 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 0
30 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 0
31 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 0
32 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 0
33 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 0
34 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 0
35 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 0
36 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 3
37 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 0
38 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 0
39 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 4
40 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 2
41 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 1
42 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 0
43 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 0
44 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 0
45 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 0
46 21216 ด.ญ.จุฑามาศ ดิฐสลับ 0
รวม: 21
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 0
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 0
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 0
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 0
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 0
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 0
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 0
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 0
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 0
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 0
13 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 0
14 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 0
15 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 0
16 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 0
17 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
18 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 0
19 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 1
20 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 0
21 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 0
22 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 0
23 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 0
24 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 0
25 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 0
26 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 0
27 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 0
28 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 0
29 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 1
30 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 0
31 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 1
32 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 0
33 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 0
34 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 0
35 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 0
36 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 0
37 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 1
รวม: 4
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร คุณครูธนาพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 1
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 1
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 3
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 1
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 2
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 3
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 0
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 0
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 3
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 4
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 0
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 1
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 0
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 0
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 1
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 1
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 0
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 2
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 3
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 0
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 4
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 0
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 0
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 0
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 1
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 1
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 1
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 0
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 1
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 2
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 3
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 3
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 0
รวม: 42
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 0
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 0
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 0
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 0
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 1
6 19525 ด.ช.จักรพงษ์ พูลทอง 0
7 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 0
8 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 0
9 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 0
10 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองเสน 0
11 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 0
12 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 0
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 0
14 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 0
15 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 0
16 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 0
17 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 0
18 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 0
19 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 0
20 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 0
21 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันตี 0
22 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 2
23 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 3
24 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 0
25 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ ธนากิจสราญรมย์ 3
26 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 0
27 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 0
28 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 0
29 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 0
30 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 0
31 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยกอง 0
32 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ ดวงขาว 0
33 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 3
34 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 3
35 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 0
36 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 0
37 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 3
38 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 0
รวม: 18
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูมาลัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า 0
2 18486 ด.ช.เจนธีรจรัส อาภาจรัส 0
3 18490 ด.ช.ธนกฤต กลิ่นเจริญ 0
4 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร 0
5 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ 0
6 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 0
7 18514 ด.ญ.ฐานิตา แซ่เหลี่ยง 0
8 18530 ด.ญ.สุภาพร เหมือนศาสตร์ 0
9 18801 ด.ญ.ขจรพร แซ่เแต้ 0
10 18982 ด.ญ.ธนธรณ์ ปลูกกลาง 0
11 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง 0
12 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 0
13 21153 นางสาวณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 1
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 0
2 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 0
3 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 0
4 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 0
5 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 0
6 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 0
7 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 0
8 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 0
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 0
3 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 0
4 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 0
5 18555 นางสาวกนกวรรณ หาญรักษ์ 0
6 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 0
7 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 0
8 18623 นางสาววรรณิษา อุดรเขตร 0
9 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 0
10 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 0
11 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 0
12 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 0
13 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 0
14 20505 ด.ช.ศุภกร โม้อุ่น 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.คุณากร พุ่งอุไร 0
2 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 1
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 0
4 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 0
5 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 0
6 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 0
7 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 0
8 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 0
9 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 0
10 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 0
11 18604 ด.ช.ศุภชัย เย็นภิญโญ 0
12 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 0
13 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 0
14 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 0
15 18648 นายศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 2
16 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 0
17 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 0
18 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 0
19 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 0
20 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 0
21 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 0
22 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 0
23 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 0
24 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 0
25 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 0
26 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 0
2 18554 ด.ช.เอกชัย สุขดี 0
3 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 0
4 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 0
5 18605 ด.ช.สรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 0
6 18606 ด.ช.อนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 0
7 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 0
8 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 0
9 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 0
10 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 0
11 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 0
12 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ 0
13 18865 ด.ช.ศรุติ รักคิด 0
14 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 0
15 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 0
16 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 0
17 18934 นายเอกรัตน์ ตันสิงห์ 1
18 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 0
19 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 0
20 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 0
21 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 0
22 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 0
23 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 0
24 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 0
25 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 0
2 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 0
3 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
4 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 0
5 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 0
6 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 0
7 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 0
8 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
9 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 0
10 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 0
11 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 0
12 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 0
13 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 0
14 18875 นางสาวปารีรัฐ บ้านด่าน 0
15 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 0
16 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 0
17 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 0
18 18916 นายอมรินทร์ ธรรมสี 0
19 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 0
20 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 0
21 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 0
22 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 0
23 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 0
24 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 0
25 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 0
26 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 0
27 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
28 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 0
2 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 0
3 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 0
4 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 0
5 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 0
6 18702 นายศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 0
7 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 0
8 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 0
9 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 0
10 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 0
11 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 0
12 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 0
13 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 0
14 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 0
15 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 0
16 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 0
17 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 0
18 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 0
19 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 0
20 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 0
21 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 0
22 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 0
23 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 0
2 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 0
3 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 0
4 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 0
5 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 0
6 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 0
7 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 0
8 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 0
9 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 0
10 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 0
11 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูวิริยะ คุณครูมาลัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18487 นายณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 2
2 18492 นายธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 2
3 18493 นายธัญญะ สุขีพันธ์ 3
4 18494 นายธีรพัฒน์ บัวรี 2
5 18496 นายนันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 3
6 18497 นายภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 3
7 18498 นายราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 0
8 18500 นายวีรภัทร ดุษดี 2
9 18502 นายศุภณัฐ สีแสงเขียว 2
10 18510 นางสาวจุฑาธิป พรชัยกุล 2
11 18511 นางสาวชนากานต์ สุขอยู่ 2
12 18512 นางสาวชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 2
13 18517 นางสาวติณณา สัมปัชชลิต 2
14 18523 นางสาวรวิสรา ขุมทอง 2
15 18524 นางสาววณิชยา ศาลาน้อย 2
16 18528 นางสาวสมาพร เพชรราช 1
17 18531 นางสาวอนัญญา สุขคุ้ม 3
18 18556 นางสาวกรกต อภิรมย์ 1
19 18562 นางสาวเบญญาภา คงทอง 3
20 18649 นายศุภกิตติ์ อนุสรประชา 2
21 18677 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จผล 3
22 18681 นางสาวอมรา ศรีคำ 3
23 18714 นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ 2
24 18732 นายกฤษฏา ปรือปรัง 2
25 18744 นายเทพรัตน์ สุนทรวิภาต 2
26 18807 นางสาวณัฐวรรณ ศรีชารู 2
27 18814 นางสาวนภสร ตันจิตติวัฒน์ 2
28 18830 นายสิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 2
29 18874 นางสาวปาริชาติ พรหมภักดี 3
30 18891 นางสาวสุภัคนันท์ เชิดชู 2
31 18921 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ์ 3
32 18936 นางสาวอารยา คำงาม 3
33 18954 นายธีรพล กาญจนวันโน 2
34 18964 นางสาวรุจิกาญจน์ ส่งศรี 2
35 18967 นางสาววิชญาดา โสภาน้ำ 3
36 18970 นางสาวศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 3
37 18978 นางสาวสุดารัตน์ อัปหัง 3
38 20508 นางสาวกัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 1
รวม: 84
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูพีค คุณครูนิลุบล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18501 นายศักรินทร์ บุญนิ่ม 1
2 18519 นางสาวคชารี มาลาทอง 2
3 18543 นายพันธกานต์ ลาดแก้ว 0
4 18560 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม 1
5 18568 นางสาวพันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 1
6 18580 นางสาวอภิสรา กลางบน 0
7 18581 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 3
8 18607 นางสาวเกตุศรินทร์ งามขำ 1
9 18610 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 1
10 18612 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทรกานต์สกุล 0
11 18624 นางสาววริศรา ทองแสน 0
12 18634 นายชาญชัย ภู่ทอง 0
13 18654 นายอติวิชญ์ พึ่งสนิท 1
14 18673 นางสาววรรณกานต์ บุญชู 0
15 18693 นายพีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
16 18695 นายภูภัฎ จันทร์ชนะ 1
17 18716 นางสาวนิดานุช ทองแพ 2
18 18730 นางสาวเสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 1
19 18761 นายวิทวัส หลาดไธสง 3
20 18776 นางสาวศตรัศมี น้อยอิน 0
21 18799 นายอภิวัติ บัวทอง 0
22 18890 นางสาวสุพัตรา สังแคนพรม 2
23 18914 นายอภิชาติ เพิ่มฉลาด 1
24 18958 นายปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 1
25 18962 นางสาวภาวิณี วลัยจัย 2
26 19006 นางสาวอาริสา อั๊งคำ 2
27 19796 นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม 2
28 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 0
29 20510 นายธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 2
30 20691 นางสาวกรรณิกา หวังปลื้ม 3
31 20700 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 1
32 20709 นางสาวทัศนียา อำไพ 3
33 21072 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 2
34 21074 นางสาวกาญจนาพร ประนมศรี 1
35 21104 นางสาวนริศรา แสงสุข 1
36 21105 นางสาวนุชจรินทร์ ประสิทธิวิเศษ 0
37 21106 นางสาวปริยฉัตร บุญปก 2
38 21107 นางสาววิชญาพร สรรพชัย 1
39 21108 นายวิทวัส หลาดไธสง 0
40 21109 นางสาวศรัญญา สุวรรณเพชร 2
41 21110 นางสาวสุทาธินี มาเอก 1
42 21179 นางสาวหทัยชนก ใจวัน 2
รวม: 50
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูจินตภรณ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18507 นางสาวกัลยาณี ขอบบัวคลี่ 3
2 18520 นางสาวปนัดดา พร้อมเพรียง 0
3 18521 นางสาวปภัสรา จันทร์ปัญญา 1
4 18538 นายทันนาการ โพธิ์ดี 1
5 18548 นายศาโนช หมั่นมาก 0
6 18566 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา 0
7 18575 นางสาวศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 3
8 18619 นางสาวมินตรา โพธิสอาด 1
9 18630 นางสาวอาธิตยา เทียมทนง 3
10 18631 นางสาวอายทิพย์ ทะโคดา 1
11 18651 นายสหชาติ จันทศร 1
12 18657 นางสาวกนกพร ยังดี 2
13 18660 นางสาวจิดาพา ด้วงสำรวย 0
14 18668 นางสาวพิวมล เกล้าผม 1
15 18679 นางสาวศุภาวรรณ ประมัทถะ 0
16 18694 นายภาสกร ศรีพนม 0
17 18758 นายพีรดนย์ รัตนวรรณ 0
18 18778 นายกิตติพงษ์ ตั้นภูมี 2
19 18815 นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจ 3
20 18885 นายสวิชญ์ ใจซื่อตรง 1
21 18909 นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร 1
22 18942 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 1
23 18943 นายจุลเขต อุปละ 3
24 18945 นายชโยดม เจริญผล 1
25 18950 นายทองประเสริฐ สุดใจ 0
26 18963 นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด 2
27 18969 นางสาวศตพร จ่าเหลา 1
28 18988 นายวชิรพงศ์ เดชากุล 1
29 19792 นางสาวสโรชา หมอกแฉ่ง 0
30 19805 นางสาวเจตรนภา ยางงาม 0
31 19806 นางสาวนภาพร อุดทา 0
32 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 0
33 21111 นายกรวิชญ์ แท่งทอง 0
34 21112 นายธนาทร เรืองอารี 1
35 21113 นายอัครวินท์ แสนสุข 0
36 21114 นางสาวพิมพิศา ภูสีนาค 3
37 21115 นางสาวลลิตา เถาว์หอม 0
38 21116 นางสาววรรณจิรา ชาวบางมอญ 2
39 21117 นางสาววรัญญา เกิดโชค 2
40 21119 นางสาวศุภรัตน์ สายผา 0
รวม: 41
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูสุชัญญา คุณครูชุมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18535 นายณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 0
2 18596 นายพิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 2
3 18712 นางสาวชนัญญา ภูบาล 2
4 18721 นางสาวพิมพ์วิภา เต่าคำ 1
5 18803 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มแสน 1
6 18932 นางสาวพาทินธิดา ภัยแคล้ว 1
7 18972 นางสาวศิริรัตน์ ชูชัย 1
8 19161 นางสาวบัว สุขฤทัย 1
9 21133 ด.ญ.สายป่าน พวงดอกไม้ 1
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูฐิติวุฒิ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 0
2 18163 นายพิศฐศักดิ์ หิงสาลี 0
3 18489 นายธนกฤต จีระบุตร 0
4 18491 นายธนวัฒน์ คำหอม 1
5 18499 นายวันเฉลิม แสงตามี 4
6 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 0
7 18504 นายสุมานัส เทพวัน 0
8 18525 นางสาววรภรณ์ มิตระ 1
9 18546 นายวิทวัส อิสริยศไกร 0
10 18552 นายโสภณ รัตนวงค์ 0
11 18553 นายอาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 0
12 18558 นางสาวแก้วฟ้า ดวนขันธ์ 1
13 18573 นางสาววัลลภา นางวงค์ 0
14 18584 นายชนินทร์ ชวนชม 3
15 18585 นายชิษณุพงศ์ ชากะจะ 0
16 18595 นายพิทยุตม์ รัตนวรรณ 0
17 18615 นางสาวพัชรี สิงห์คำ 1
18 18620 นางสาวยุพารัตน์ นิลโต 2
19 18626 นางสาวศิริญากรณ์ ตันเต็ก 0
20 18635 นายฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 0
21 18669 นางสาวเพชรพราว นพรัตน์ 0
22 18676 นางสาวศศมล หุยนันท์ 0
23 18683 นายก้องเกียรติ เกื้อสกุล 0
24 18707 นางสาวกฤษณา รุ่งเรือง 1
25 18718 นางสาวพัชรีภรณ์ สกุลมั่น 0
26 18739 นายคุณานนท์ ประสาร 0
27 18751 นายนนทิวากร วันเทวิญ 5
28 18766 นายสุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 0
29 18771 นางสาวชลธิชา มยุรา 0
30 18779 นายกิตติพันธ์ บุญบรรจง 0
31 18781 นายเกียรติศักดิ์ ประจงจัด 0
32 18804 นางสาวชลลานา ภูลม 0
33 18887 น.ส.วิภวานี แสงจันทร์ 2
34 18894 นายวัชรากร พุ่มนาค 3
35 18920 นางสาวจามจุรี สุดผูก 1
36 18926 นางสาวณัฐวิกา ชินบูรณ์ 2
37 18959 นายประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 3
38 18968 นางสาววิรวรรณ วรรณศรีสุข 1
39 18981 นางสาวเหมือนฝัน อันสุข 3
40 18987 นายรัฐศาสตร์ ศิริงาม 1
41 18993 นายวีรภาค อรรถกวี 0
42 19112 นางสาวเนตรนภา แสงงาม 1
43 20509 นายธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 1
44 21139 นายบ่าเจ๊ ปาทาน 0
45 21140 นายวีรชาติ พรมมา 0
46 21141 นางสาวณัชรีพร สุดสอาด 0
47 21142 นางสาวสิรินทรา จารัตน์ 1
รวม: 38
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธุ์ คุณครูมงคล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 นายกฤษณะ สงวนสิน 0
2 18534 นารยฉัตรชัย เมตโต 0
3 18536 นายดำรงพล กิ่งตาล 0
4 18537 นายทักษิณ สุวรรณกุล 0
5 18539 นายปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
6 18550 นายสหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 1
7 18589 นายณัฐวุฒิ พิมแพ 1
8 18642 นายธิรายุธ กลิ่นนวล 0
9 18646 นายภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
10 18652 นายสหทัศน์ แซ่แต้ 1
11 18687 นายณัฐพล งามขำ 0
12 18755 นายปีติ เหล่ามานิต 0
13 18785 นายจักรกฤษ สังสีรัง 0
14 18788 นายธีระศักดิ์ กุลเกิด 0
15 18791 นายณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
16 18852 นายนรุตม์ เก่าพิมาย 0
17 18854 นายนฤเบศ ลอยมั่นคง 0
18 18866 นายภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 0
19 18927 นายสิรภพ ปั้นช้าง 1
20 18955 นายนราวิชญ์ ยงลา 0
21 19000 นายอดิศร สุขท่า 0
22 19001 นายอนุชา ชื่นชม 0
23 19002 นายอภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
24 19099 นายอัมรินทร์ แฮะประโคน 5
25 21143 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
26 21144 นายชนายุทธ สว่างเนตร 0
27 21145 นายฐิติพันธ์ จันทร์สุหร่าย 1
28 21146 นายปฎิภาณ แตงอ่อน 0
29 21147 นายพีรฉัตร พรมสอน 1
30 21148 นายภีมพล วงษาภักดี 0
31 21149 นายระพีพัฒน์ ทาแท่งทอง 0
32 21150 นายวัชรพล ปัญจกนกกุล 0
33 21151 นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 0
34 21152 นางสาวจุฑามณี ศิลประดิษฐ์ 0
35 21154 นางสาววาสนา หัสมาฆะ 0
36 21155 นางสาวสวรรยา วงค์ทอง 0
37 21166 นางสาวพชรกมล คงแสงพระพาย 1
38 9921142 นายกนกพล เอมปรากฎ 0
รวม: 13
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเฉลิมชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 นายธนวัฒน์ ดำแพร 0
2 18509 นางสาวจารุวรรณ ใจยั่งยืน 3
3 18602 นายวิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 0
4 18645 นายปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
5 18661 นางสาวชนิดา ชื่นขจร 0
6 18670 นางสาวภัทรสุดา พ่อสียา 0
7 18680 นางสาวสุชาดา ชัยมงคล 0
8 18690 นายธนากรณ์ ม่วงดี 0
9 18691 นายนราธร นครกัณฑ์ 0
10 18696 นายรพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
11 18701 นายวิศรุต มีหว่าง 0
12 18713 นางสาวฐามณี พูลเจริญ 1
13 18722 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 0
14 18738 นายคุณากร แสงนาค 0
15 18742 นายชัชวาล มีกลิ่นหอม 0
16 18759 นายพีระพัฒน์ พิศวงษ์ (ทิศวงษ์?) 0
17 18770 นายอาทิตย์ อยู่พลี 1
18 18774 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร 3
19 18784 นายธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 1
20 18794 นายธนพล เลิศไธสง 0
21 18867 นายอัครพงษ์ จันทปัญญา 1
22 18883 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 2
23 18884 นางสาวรุ่งเรือง เชิดชาติ 1
24 18888 นางสาวศิวาทิพย์ พวงโต 0
25 18905 นายศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 0
26 18910 นายสุนทร ผิวเหลือง 1
27 18946 นายชยานันท์ ไชยศรี 1
28 18952 นายธนวัฒน์ จารัตน์ 0
29 18957 นายบัญญพนต์ บุตรแวว 0
30 18984 นายพีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 1
31 19115 นางสาวศิรินธร ต้นงอ 0
32 21157 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 1
33 21158 นายจิรเมธ พลอยทรัพย์ 0
34 21159 นายเจษฎากร ชาลี 0
35 21160 นายตรีกวินช์ ฤกษ์ถวิล 0
36 21161 นายธนาวุฒิ วิมุตตาสี 0
37 21162 นายปฏิมา ทองม่วง 0
38 21163 นายสิทธิศักดิ์ มั่งมี 1
39 21164 นางสาวกัณฐิกา ควรเรียน 2
40 21165 นางสาวดารารัตน์ แจ่มจันทร์ 1
41 21167 นางสาวพรสุดา จันทร์ฉาย 0
42 21168 นางสาวลัดดาวัลย์ หีบเพชร 0
43 21169 นางสาวสุกัญญา บุญทัย 1
รวม: 22
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช คุณครูเกษร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18592 นายนนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 2
2 18823 นายชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 2
3 18824 นายธรรศ นิ่มนุช 1
4 18827 นายปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 2
5 18828 นายวัฒนชัย เนียมสอน 2
6 18829 นายศุภกฤต แสงสุริยา 2
7 18831 นายสุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 1
8 18833 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเส็ง 1
9 18839 นางสาวพิมชนก ศรีสุภา 0
10 18841 นายมาลิก สุวรรณดี 2
11 18844 นางสาววรรณวิศา จันทราราม 1
12 18848 นางสาวอัญชิสา ศิริพานิช 2
13 19798 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 5
14 20506 นางสาวมาเรีย อุดมทรัพย์ 0
15 21170 นางสาววริษฐา กั้วศร 1
16 21171 นายศรัณย์ชัย กิจจาบัณฑิต 2
รวม: 26
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 0
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 4
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 4
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 4
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 2
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 3
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 1
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 2
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 1
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 3
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 3
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 4
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 4
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 2
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 0
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 2
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 0
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 3
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 2
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 4
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 0
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 1
23 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 2
24 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 1
25 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 2
26 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 3
27 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 2
28 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 3
29 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 2
30 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 1
31 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 3
32 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 2
33 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 1
34 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 2
35 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 3
36 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 2
37 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 2
38 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 1
39 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 2
40 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 0
41 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 2
42 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 2
43 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 0
44 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 2
รวม: 89

ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูสุริยา คุณครูรดาริน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 1
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 1
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 4
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 4
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 1
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 4
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 2
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 3
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 5
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 0
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 2
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 0
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 0
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 1
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 0
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 0
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 0
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 1
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 0
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 0
21 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 0
22 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 0
23 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 0
24 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 0
25 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 2
26 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 3
27 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 3
28 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 3
29 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 1
30 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 1
31 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 4
32 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 1
33 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 1
34 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 1
35 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 1
36 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 0
37 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 0
38 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 1
39 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 1
40 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 2
41 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 2
42 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 1
43 20549 นางสาวภัทรวดี อู่ตุ้ม 0
44 21199 นางสาววชิราภรณ์ หลาวทอง 1
รวม: 58
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูสมพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 4
2 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 3
3 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 2
4 17966 นายทิวากร ชลอเดช 0
5 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 2
6 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 2
7 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 3
8 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 2
9 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 3
10 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 1
11 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 4
12 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 2
13 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 1
14 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 4
15 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 2
16 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 3
17 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 4
18 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 3
19 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 2
20 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 3
21 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 1
22 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 3
23 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 2
24 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 4
25 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 2
26 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 2
27 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 1
28 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 1
29 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 2
30 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 2
31 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 1
32 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 1
33 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 3
34 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 0
35 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 3
36 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 1
37 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 1
38 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 3
39 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 1
40 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 3
41 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 3
42 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 2
43 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 3
44 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 2
45 20540 นางสาวอาทิตยา ภูหมันคิด 3
รวม: 100
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูน้ำฝน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 2
2 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 0
3 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 0
4 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
5 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 1
6 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 1
7 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 1
8 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 1
9 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 0
10 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 2
11 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 1
12 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 1
13 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 2
14 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 1
15 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 0
16 18126 นางสาวทักษินา กันทา 2
17 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 0
18 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 0
19 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 0
20 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 0
21 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 0
22 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 1
23 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 0
24 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 1
25 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 0
26 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 0
27 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 1
28 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 1
29 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 1
30 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 1
31 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
32 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
33 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
34 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 1
35 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 1
36 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 2
37 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 1
38 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 3
39 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 0
40 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 0
41 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 1
42 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 0
43 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 0
44 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 1
45 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 0
46 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 32
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา คุณครูกรรณิกา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 0
2 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 1
3 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 0
4 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 0
5 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 0
6 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 1
7 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 0
8 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 1
9 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 0
10 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 0
11 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 1
12 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 1
13 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 1
14 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 2
15 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 2
16 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 1
17 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 1
18 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 0
19 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 0
20 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 1
21 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 3
22 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 0
23 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 1
24 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 0
25 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 1
26 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 2
27 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 1
28 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 1
29 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 4
30 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 0
31 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 0
32 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 1
33 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 0
34 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 1
35 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 1
36 20452 นายธนกร บ้านด่าน 1
37 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 0
38 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 1
39 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 1
40 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 0
41 20545 นางสาวพรรณริสา สีก่ำ 1
รวม: 33
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 1
2 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 1
3 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 0
4 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 1
5 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 0
6 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 5
7 18059 นายสนั่น นิลโต 1
8 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 2
9 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 4
10 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 1
11 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 0
12 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 2
13 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 1
14 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 4
15 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 4
16 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 1
17 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 4
18 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 2
19 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 4
20 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 3
21 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 5
22 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 0
23 18348 นายอภิชาติ ศรีสุข 1
24 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 5
25 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 4
26 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 5
27 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 4
28 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 3
29 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 5
30 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 4
31 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 0
32 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 2
33 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 3
34 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 0
35 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 4
36 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 2
37 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 4
38 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 0
39 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 4
40 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 4
41 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 4
42 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 4
43 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 3
44 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 4
45 20422 นางสาววรัญญา คำภู 4
46 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 4
รวม: 123
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 0
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 0
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 0
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 0
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 0
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 0
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 4
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 5
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 4
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 2
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 0
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 0
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 0
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 0
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 0
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 0
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 0
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 0
23 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 3
24 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
25 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
26 18367 นายชวิศ มาภา 0
27 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 3
28 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 3
29 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 0
30 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 0
31 20426 นายสันทัด ชาน้อย 0
32 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 0
33 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
34 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 2
35 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 3
36 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
37 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 1
38 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 0
39 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
40 20531 นายจตุเดช บุญศรี 0
รวม: 36
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูอริสา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 5
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 1
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 1
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 4
5 17910 นางสาวธนัชชา นุ่มมัน 2
6 17917 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 4
7 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 2
8 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 4
9 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 2
10 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 2
11 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 4
12 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 4
13 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 2
14 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 4
15 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 4
16 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 2
17 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 4
18 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 1
19 20543 นางสาวพิชาดา พงษ์เจริญ 0
20 20544 นายกวิน เรืองศิริ 2
21 21217 นายวราเทพ กิจจา 2
รวม: 56
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 3
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 3
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 2
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 1
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 3
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 1
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 0
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 1
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 1
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 1
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 2
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 0
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 0
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 0
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 0
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 1
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 2
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 3
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 0
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 0
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 2
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 2
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 1
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 1
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 0
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 1
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 0
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 0
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 2
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 2
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 3
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 0
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 0
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 3
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 3
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 2
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 3
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 2
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 3
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 3
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 1
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 2
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 0
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 2
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 2
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 0
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 2
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 0
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 2
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 0
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 1
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 1
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 3
4 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 4
5 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 4
6 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 3
7 17343 นายณัฐชัย นาคสุข 1
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 1
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 3
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 0
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 0
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 0
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 0
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 0
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 1
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 1
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 1
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 2
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 0
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 1
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 2
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 3
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 1
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 4
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 2
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 1
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 2
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 1
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 2
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 2
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 1
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 1
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 1
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 2
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 1
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 2
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 2
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 1
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 0
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 2
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 2
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 2
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 3
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 4
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 3
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 3
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 3
48 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 0
49 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 1
รวม: 81
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูพรรณี คุณครูอรรถสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 1
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 3
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 2
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 2
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 1
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 2
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 1
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 3
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 3
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 3
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 3
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 3
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 2
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 2
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 2
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 3
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 3
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 3
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 1
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 3
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 1
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 1
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 3
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 1
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 4
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 2
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 3
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 2
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 2
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 3
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 0
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 0
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 4
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 4
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 0
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 2
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 2
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 3
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 1
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 3
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 1
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 3
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 3
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 3
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 1
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 3
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 1
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 2
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 2
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 1
รวม: 107
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 0
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 0
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 2
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 1
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 1
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 1
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 0
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 0
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 2
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 0
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 1
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 1
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 2
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 2
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 1
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 3
17 17531 นายปัญญา สมาธิ 2
18 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 2
19 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 1
20 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 2
21 17556 นางสาวพรประภา จันดี 4
22 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 2
23 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 2
24 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 3
25 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 3
26 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 2
27 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 2
28 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 1
29 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 3
30 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 1
31 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 0
32 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 2
33 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 0
34 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 2
35 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 1
36 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 1
37 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 1
38 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 2
39 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 3
40 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 2
41 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 1
42 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 0
43 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 1
44 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 0
45 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 0
46 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 1
47 21204 นายเกียรติพงษ์ จูมพลพงษ์ 1
48 21205 นายจักรพงษ์ บัวศรี 1
รวม: 66
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 2
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 0
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 1
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 2
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 0
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 4
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 2
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 2
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 0
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 3
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 0
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 3
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 0
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 0
15 17623 นางสาววิภา สุรศร 1
16 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 1
17 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 1
18 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 2
19 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 1
20 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 0
21 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 2
22 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 1
23 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 1
24 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 1
25 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 1
26 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 3
27 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 1
28 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 1
29 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 0
30 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 1
31 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 2
32 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 2
33 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 4
34 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 2
35 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 1
36 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 1
37 19727 นายวโรดม แทนไทย 3
38 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 0
39 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 2
40 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 2
41 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 2
42 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 1
43 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 1
44 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 2
45 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 1
46 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 1
47 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 2
48 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 2
รวม: 68
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูอทิตยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 0
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 0
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 1
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 1
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 0
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 0
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 0
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 0
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 0
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 0
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 0
12 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 0
13 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 0
14 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 0
15 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 0
16 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 0
17 17496 นายพงศธร มุลทา 3
18 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 0
19 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 1
20 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 1
21 17663 นายสุริยา มีลา 1
22 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 0
23 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
24 17709 นายภากร มูลทองหลวง 0
25 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
26 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 0
27 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 0
28 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
29 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 2
30 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 1
31 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 1
32 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 3
33 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 0
34 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 2
35 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 0
36 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 0
37 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 1
38 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 0
39 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 1
40 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 0
41 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 0
42 20541 นางสาวเจนจิรา รอดคำทุย 0
รวม: 19
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 2
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 2
3 16628 นางสาวธนิดา อินทร์ตา 1
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 0
5 17342 นายชุติชัย บรรจง 1
6 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 1
7 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 0
8 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 0
9 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 0
10 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 0
11 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 0
12 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 0
13 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 0
14 17527 นายธงชัย แซ่อือ 0
15 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 1
16 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 0
17 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 1
18 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 3
19 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 1
20 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 1
21 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 0
22 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 0
23 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 2
24 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
25 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 1
26 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 4
27 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 1
28 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 3
29 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 3
30 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 1
31 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 1
32 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 0
33 19759 นายธีรพล พรมบุตร 0
34 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 2
35 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 0
36 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 1
37 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 1
38 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 1
39 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 0
40 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 1
41 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 1
42 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 1
43 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 1
44 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 39
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 3
2 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 3
3 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 2
4 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 3
5 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 3
6 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 1
7 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 3
8 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 1
9 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 1
10 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 1
11 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 3
12 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 3
13 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 3
14 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 3
15 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 3
16 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 3
17 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 3
18 19776 นายรัชพล ดวงใจ 1
19 19779 นายธนกร วิริยะกัน 2
20 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 3
21 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 3
รวม: 51
ห้องเรียน

สถิติยืมหนังสือ 30052559 ถึง 7:00

รายชื่อยังไม่เรียบร้อยอย่างรุนแรงนะคะ
แจ้งชื่อหาย ผิดห้อง คำนำหน้าผิด ฯลฯ ได้เลยนะคะ (ใครมายืมแล้วแต่ชื่อไม่มีในนี้ ชื่ออาจผิดห้องนะคะ) แจ้งมาได้เลยนะคะ ที่แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 18/05/2559   ถึง 30/05/2559
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูชลนภัทร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20550 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ผาแสน 0
2 20551 ด.ช.คฑาวุฒิ สุขศรี 1
3 20552 ด.ช.ธนวัฒน์ คงปันนา 0
4 20553 ด.ช.ภานุพงษ์ สมรัตน์ 0
5 20554 ด.ช.มีชัย โจมรัมย์ 0
6 20555 ด.ช.วรเมศ เอี่ยมสมบูรณ์ 1
7 20556 ด.ญ.วรางค์ทิพย์ พลอยทรัพย์ 1
8 20557 ด.ช.ศุภกฤต ชำนาญไพร 0
9 20558 ด.ช.ศุภกิณห์ จันทร์ดี 0
10 20559 ด.ญ.กนกวรรณญศ ธรรมนักสุข 1
11 20560 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ อินทะหลาบ 1
12 20561 ด.ญ.กัญธิมา ธานุวัฒ 0
13 20562 ด.ญ.กัลยกร ศรีวิไลเมฆ 1
14 20563 ด.ญ.กุลกันยา ขันสัมฤทธิ์ 0
15 20564 ด.ญ.เกวลี ทิพย์บรรพต 1
16 20565 ด.ญ.ขวัญนิฎฐา คเณรุพันธ์ 1
17 20566 ด.ญ.จันทร์จิรา จิโน 0
18 20567 ด.ญ.ชนกนันท์ พันกุ้ย 1
19 20568 ด.ญ.ชนารดี แสงปัญญา 1
20 20569 ด.ญ.ชมพูนุท เทพยุหะ 0
21 20570 ด.ญ.ชุติกา พุทธาพิทักษ์กุล 1
22 20571 ด.ญ.ณภัทร อาจณรงค์ 0
23 20572 ด.ญ.ณัฐิดา ชนะชนกรรณ์ 0
24 20573 ด.ญ.ณิชกานต์ เถื่อนเนาว์ 2
25 20574 ด.ญ.ทรรศณภรรษ เพชรชาติ 0
26 20575 ด.ญ.ธีรนันท์ เสริมเผือก 0
27 20576 ด.ญ.นรินทร โนนตูม 1
28 20577 ด.ญ.ปนัดดา ธงชัย 0
29 20578 ด.ญ.ประวีณา เลขนอก 0
30 20579 ด.ญ.ปริญญา สานุกูล 1
31 20580 ด.ช.ปิยะ มิท 3
32 20581 ด.ช.ปิยะพงศ์ ศรีหริ่ง 0
33 20582 ด.ญ.พนิดา ภูสิมมา 1
34 20583 ด.ญ.พรนภา เหงี่ยมสำโรง 0
35 20584 ด.ญ.พาพร พลสงัด 1
36 20585 ด.ญ.พิพา อินทรเสน 0
37 20586 ด.ญ.แพรวพรรณ ลัดกระทุ่ม 1
38 20587 ด.ญ.ภัทริณี มีบุญ 1
39 20588 ด.ญ.มนต์นภา สีดา 0
40 20589 ด.ญ.รัสสิญากร สุวรรณสิงห์ 0
41 20590 ด.ญ.วราภรณ์ ทับเปรม 1
42 20591 ด.ญ.วาริสา สุขมีทรัพย์ 0
43 20592 ด.ญ.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์ 1
44 20593 ด.ญ.สโรชา พิจารณ์ 0
45 20594 ด.ช.สหรัถ พุทธิวงค์ 0
46 20595 ด.ญ.สิริวิมล ทัศน์จันทร์ 1
47 20596 ด.ญ.สุนิษา ป้อมแจ่มศรี 2
48 21175 ด.ญ.รัตติยา ดวงเจริญ 1
รวม: 28
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูลักขณา คุณครูรัชพิณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20963 ด.ช.กฤษฎา ชื่นตา 0
2 20964 ด.ช.คณาธิป ขวากุดเข้ 0
3 20965 ด.ช.จีระเดช มั่งมี 0
4 20966 ด.ช.เจษฎา กลีบกลาง 0
5 20967 ด.ช.ชนะพัฒน์ พูนพันธ์ 0
6 20968 ด.ช.ณรงค์ชัย สีปาน 0
7 20969 ด.ช.ณัฐพล มนฑาทิพย์ 0
8 20970 ด.ช.ณัฐภัทร วาชัยยุง 0
9 20971 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รัศมี 0
10 20972 ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม 0
11 20973 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0
12 20974 ด.ช.ธนากร พงษ์งาน 0
13 20975 ด.ช.นัธพงศ์ คำจักร์ 0
14 20976 ด.ช.บาณชัย บุตรเกษม 0
15 20977 ด.ช.บุญฤทธิ์ เชิญชม 0
16 20978 ด.ช.พงศกร ทะปะสพ 0
17 20979 ด.ช.พชรพล นกขมิ้น 0
18 20980 ด.ช.พีรพล ทวีพจน์ 0
19 20981 ด.ช.พีรพัฒน์ ศิลากุล 0
20 20982 ด.ช.ภาคภูมิ เทพบุปผา 0
21 20996 ด.ญ.ณัฏฐพัช บัวคลี่คลาย 2
รวม: 2
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูน้ำทิพย์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21011 ด.ช.กรภัทร รังผึ้ง 0
2 21012 ด.ช.กิตติพงษ์ ใจคำ 0
3 21013 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินรัมย์ 0
4 21014 ด.ช.ฉัตรชวาล แจ่มจันทร์ 0
5 21015 ด.ช.ชนกนันท์ อดกลั้น 0
6 21016 ด.ช.ณภัทร ศรีแปะบัว 0
7 21017 ด.ช.ณัฐพงค์ เพ็งรักษ์ 0
8 21018 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาวไทย 0
9 21019 ด.ช.ธนบัตร เร่งมีศรี 0
10 21020 ด.ช.ธนัฐพงษ์ พวงจันทร์ 0
11 21021 ด.ช.ธราดล ศิริทรัพย์ 0
12 21022 ด.ช.ธีรพันธ์ คงกะเรียน 0
13 21023 ด.ช.นพพร บุญเต็ม 0
14 21024 ด.ช.นพรัตน์ ตั้นภูมี 0
15 21025 ด.ช.พีรพัฒน์ ถิ่นยางคำ 0
16 21026 ด.ช.พุฒิพงศ์ แดงสุวรรณ์ 0
17 21027 ด.ช.ภคิน ทิชิคุณนภัทร 0
18 21028 ด.ช.ภูธเนศ กองพิธี 0
19 21029 ด.ช.ภูวนารท อ่อนนวล 0
20 21030 ด.ช.วันชนะ กระแสร์ชล 0
21 21031 ด.ช.วิระ สาระวัน 0
22 21032 ด.ช.ศราวุธ สารการ 0
23 21033 ด.ช.สรวิชญ์ หนึ่งด่านจาก 0
24 21034 ด.ช.สัณหณัฐ เเซ่เลี้ยม 0
25 21035 ด.ช.สุวรรณชัย สีกำพล 0
26 21036 ด.ช.อภิยุช แจ้งสว่าง 0
27 21037 ด.ช.อิศรา หมื่นลิ 0
28 21038 ด.ญ.กชพร บุปผา 0
29 21039 ด.ญ.ฃวรรชรีย์ บุญพันธุ์ 0
30 21040 ด.ญ.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง 0
31 21041 ด.ญ.ชญานิน แสงสว่าง 0
32 21042 ด.ญ.ญาณิศา พิกุลทอง 0
33 21044 ด.ญ.ชัชชญา สุวรรณจินดา 0
34 21045 ด.ญ.พลอยชมพู สมศรี 0
35 21184 ด.ช.สุดเขต อุทัยวัตร 0
รวม: 0
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูคเณศน์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 21058 ด.ช.อภิสิทธิ์ เทศรุ่งเรือง 1
2 21059 ด.ช.กิตติพงษ์ เกิดศักดิ์ ณ เเวงน้อย 1
3 21060 ด.ช.จักรพงศ์ สิทธิ์ปลื้ม 1
4 21061 ด.ช.จิรพัฒน์ เจริญผล 1
5 21062 ด.ช.จีรศักดิ์ พรมแดง 1
6 21063 ด.ช.ชัยณรงค์ วะชุม 0
7 21064 ด.ช.ชัยวัฒน์ เกิดสำราญ 0
8 21065 ด.ช.ณัฐพล ทองแดง 1
9 21066 ด.ช.ดนุพร ทรัพย์สมบัติ 1
10 21067 ด.ช.ดลวัฒน์ ธานี 1
11 21068 ด.ช.ธนพล ศรีดี 1
12 21069 ด.ช.ธนิก แดงสมอ 1
13 21070 ด.ช.ธีรภัทร บุญสิทธิ์ 1
14 21071 ด.ช.ปัญจพล เพลาวัน 0
15 21073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 1
16 21076 ด.ช.มนภาส พรมมี 1
17 21077 ด.ช.รัฐภูมิ ก๋งหร่าย 0
18 21078 ด.ช.วรวิทย์ เชิญชม 1
19 21079 ด.ช.วิทวัส มอญใหม 0
20 21080 ด.ช.ศรัณย์ จั้นพลแสน 1
21 21081 ด.ช.สรายุทธ จันภิรมย์ 1
22 21082 ด.ช.อภิวิชญ์ กาทอง 0
23 21083 ด.ญ.เกสร คำพยอม 1
24 21084 ด.ญ.จิราพร สุ่มมาตย์ 1
25 21085 ด.ญ.ชนกนันท์ จิระคูยุทธชัย 1
26 21086 ด.ญ.ชาลินี สีแสงเขียว 1
27 21087 ด.ญ.ญานิศา คล้ายหลง 1
28 21088 ด.ญ.นริศรา นิ่มอนงค์ 1
29 21089 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีรัตน์ 1
30 21090 ด.ญ.นัซรียา หวังสระ 1
31 21091 ด.ช.นันทพงศ์ ชมพู 1
32 21092 ด.ช.พงศพัศ สุวรรณรงค์ 0
33 21093 ด.ญ.พรกนก บุญบัญญัติ 1
34 21094 ด.ญ.พรหมธิชา มิตระ 1
35 21095 ด.ญ.แพรวา เข็มไทย 1
36 21096 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พุ่มมาลา 1
37 21097 ด.ญ.วารี กิจขันธ์ 1
38 21098 ด.ญ.วาสนา สาทำโล 1
39 21099 ด.ญ.ศิรประภา รอดภัย 1
40 21100 ด.ญ.สุพัดชา สาปลั่ง 1
41 21101 ด.ญ.สุภัชชา อินทริบ 1
42 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ 1
43 21103 ด.ญ.อัญธิชา เอี่ยมโบราณ 1
44 21173 ด.ญ.พุทธชาติ บุญเอี่ยม 1
45 9921072 ด.ช.พชรพล นาคสร้อย 0
46 9921073 ด.ช.พีรกฤษ์ จงกลาง 0
47 9921074 ด.ช.พีรณัฐ ยิ้มเยื้อน 0
48 9921075 ด.ช.พีรวิชฌ์ สดมีศรี 0
รวม: 37
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูนิตยา คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20597 ด.ช.จักรกฤษ วัฒนรุ่ง 1
2 20598 ด.ช.เจษฎากร กระโทกชัย 0
3 20599 ด.ช.ฉัตรชัย วิวัฒนวิทยาวงศ์ 0
4 20600 ด.ช.ชยานันท์ ขยันหา 0
5 20601 ด.ช.ชัยยาพร ไตรยศ 0
6 20602 ด.ช.ชิตวัน ภิรมพินธุ์ 0
7 20603 ด.ช.ไชยภัทร กันหาวงษ์ 1
8 20604 ด.ช.ธีรชัย สายสินธ์ 0
9 20605 ด.ช.บัญญวัต ยงวิทยากุล 0
10 20606 ด.ช.พงศธร โสมรักษ์ 1
11 20607 ด.ช.ภคิน อ่อนขาว 0
12 20608 ด.ช.ภัทรพล ครุฑสิงห์ 0
13 20610 ด.ช.ภูวนาท เทพเกาะ 0
14 20611 ด.ช.ยศพงศ์ กาวอุปมง 0
15 20612 ด.ช.ไวยากรณ์ มินตา 0
16 20613 ด.ช.อนุชิต ชินจันทึก 0
17 20614 ด.ช.อนุวัฒน์ นิลศรี 0
18 20615 ด.ช.อษฎาวุธ สุขริน 0
19 20616 ด.ช.อิทรุจน์ เอี่ยมสำอางค์ 0
20 20617 ด.ญ.ขนิษฐา เซสูงเนิน 0
21 20618 ด.ญ.ชลธิชา บุตรสอน 0
22 20619 ด.ญ.ชามาวีร์ เพ็ชรฉคุป 0
23 20620 ด.ญ.ชาลิสา เค้ายา 1
24 20621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ตีทอง 1
25 20622 ด.ญ.ณัฏฐริกา คุชิตา 0
26 20623 ด.ญ.ณัฐนิสา เชิดชู 0
27 20624 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เปี่ยมมหกุล 0
28 20625 ด.ญ.ณิชาภัทร เพลาวัน 1
29 20626 ด.ญ.ตุลยดา การเพียร 1
30 20627 ด.ญ.ถิรดา เสริมแก้ว 0
31 20628 ด.ญ.นันทิชา ธรรมวงค์ 1
32 20629 ด.ญ.นิลลดา ทรงศิริ 0
33 20630 ด.ญ.นีรชา เพ็งพิศ 0
34 20631 ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์กลาง 0
35 20632 ด.ญ.เบญจวรรณ สุภาภักดี 0
36 20633 ด.ญ.ใบบุญ แซ่ลิ้ม 0
37 20634 ด.ญ.พรทิพย์ นิตลาภ 0
38 20635 ด.ญ.มาราตรี ยาดอว์ 0
39 20636 ด.ญ.ยลดา บำเพ็ง 0
40 20637 ด.ญ.โยษิตา แก้วแช่ม 1
41 20638 ด.ญ.เสาวณีย์ อายกอน 0
42 20639 ด.ญ.อนัญญา จีนพิมพ์ 1
43 20640 ด.ญ.อนุสรา นวนิล 1
44 20641 ด.ญ.อริศรา ทัศน์จันทร์ 0
45 20642 ด.ญ.อัญฌญา ชาญเจริญ 0
46 20643 ด.ญ.อารดา อั๊งคำ 0
รวม: 11
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูวันดี คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20645 ด.ช.ณัฐนนท์ วิลานันท์ 0
2 20646 ด.ช.ธชาภัทร ทองใบน้อย 0
3 20647 ด.ช.ธนกร การะเกตุ 0
4 20648 ด.ช.ธนกร มัณฑจิตร์ 0
5 20649 ด.ช.ธนาคาร พิทักษ์วงศ์ 0
6 20650 ด.ช.นันทวัฒน์ สุทธสินธ์ 0
7 20651 ด.ช.บดินทร์ อุดมรัตน์ 1
8 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู 0
9 20653 ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน 1
10 20654 ด.ช.ปารวี สุวรรณะ 1
11 20655 ด.ช.พีรดา พลแจ้ง 0
12 20656 ด.ช.พีรพล แววกระโทก 1
13 20657 ด.ช.พีระพัฒน์ เมืองแมน 0
14 20658 ด.ช.ภัทรพล ลีรัตน์ 1
15 20659 ด.ช.วฤษสพล วรรณศรี 0
16 20660 ด.ช.ศรันญู เย็นอารมย์ 1
17 20661 ด.ช.ศักดิ์อรุณ อยู่สุข 0
18 20662 ด.ช.สิทธิพล จันทร์ทองเจือ 1
19 20663 ด.ช.อรรถพล นิลศรี 0
20 20664 ด.ญ.กนกพร คำภิระ 0
21 20665 ด.ญ.จันทร์ฉาย ชัยวงศ์ภิญโญ 0
22 20666 ด.ญ.เจริญรัตน์ ไพศรีสกุล 0
23 20667 ด.ญ.ชานิดา วงศ์ยอด 0
24 20668 ด.ญ.ญาดา จักรพันธ์ 0
25 20669 ด.ญ.นงนภัส เพ็งศิริ 0
26 20670 ด.ญ.นพมาศ เสมอชน 0
27 20671 ด.ญ.นิรัชฌา กาวิละ 0
28 20672 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ลา 0
29 20673 ด.ญ.บุญอุ้ม หมอนทอง 0
30 20674 ด.ญ.เบญจมาศ มีมุข 0
31 20675 ด.ญ.เบญจลักษณ์ ทองสุขใส 0
32 20676 ด.ญ.ปภัสสร แก่นบุดดี 1
33 20677 ด.ญ.ปริตา ทับวิเศษ 0
34 20678 ด.ญ.ปาณิศา ศรีสากล 1
35 20679 ด.ญ.พรธิดา คัณทักษ์ 0
36 20680 ด.ญ.มนัสนันท์ ตองอ่อน 0
37 20681 ด.ญ.มินตรา เสนสีสุข 0
38 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว 0
39 20684 ด.ญ.วันวิสา พุ่มทอง 0
40 20685 ด.ญ.วิมลศิริ เมินขุนทด 0
41 20686 ด.ญ.ศิลป์สุภา ชัญถาวร 0
42 20687 ด.ญ.หฤทัย โพธิ์ขำ 0
43 20688 ด.ญ.อมรรัตน์ พรมน้ำอ่าง 0
44 20689 ด.ญ.อังคณา อนันต์เจริญยศ 0
45 20690 ด.ญ.อารยา เนตรวงษ์ 0
46 21181 ด.ญ.สิริกานต์ สินจิรารัตนพงศ์ 1
รวม: 10
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอุมากร คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ 0
2 20693 ด.ช.เณราทร สว่างแจ้ง 0
3 20694 ด.ช.ทินภัทร เกียรติภรณ์ไพศาล 0
4 20695 ด.ช.ธีรภัทร์ บ้านด่าน 0
5 20696 ด.ช.เธียรธวัชน์ เบี้ยกระโทก 0
6 20697 ด.ช.ปฏิภาณ คำพิชิต 0
7 20698 ด.ช.ปฐมวงศ์ วงศ์สาลี 0
8 20699 ด.ช.พงศภัค ผาสุข 0
9 20701 ด.ช.พีรพัฒน์ สกุลมั่น 0
10 20702 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชมความสุข 0
11 20703 ด.ช.วาริภัทร์ ชุ่มชื่น 0
12 20704 ด.ช.วิชญะ รัตนพันธ์ 0
13 20705 ด.ช.วีรภัทร ศรีวิจิตร 0
14 20706 ด.ช.สหรัฐ พุ่มพวง 0
15 20707 ด.ช.สิขเรศ จันสี 0
16 20708 ด.ช.อนุชา ไชยสีหะนาท 0
17 20710 ด.ญ.จินตนา หทัยทองมี 0
18 20711 ด.ญ.จิรัชยาภัทร์ เศษคึมบง 0
19 20712 ด.ญ.จุฑามาศ กรแก้ว 0
20 20714 ด.ญ.ฐิติมา กัณทษา 1
21 20715 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลีสกุล 0
22 20716 ด.ญ.ธัญวรัตม์ แมบจันทึก 0
23 20717 ด.ญ.นภัสสร เพ็งศิริ 0
24 20718 ด.ญ.นลิตา แถมพร 0
25 20719 ด.ญ.ปทุมวดี อยู่สุข 1
26 20720 ด.ญ.ปรางทิพย์ มิตรชอบ 1
27 20721 ด.ญ.พิชญา บัวมี 1
28 20722 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุนทร 0
29 20723 ด.ญ.รัศมิมาน จำรัมย์ 0
30 20724 ด.ญ.วลัยลักษณ์ บัวสนิท 0
31 20725 ด.ญ.วารุณี เทศสบาย 0
32 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข 0
33 20727 ด.ญ.ศริญญา อภัยศรี 0
34 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ 0
35 20729 ด.ญ.ศุภิสรา โนนสันเทียะ 0
36 20730 ด.ญ.สโรชา สุขเจริญ 0
37 20731 ด.ญ.สุดารัตน์ เทียนมาลี 0
38 20732 ด.ญ.สุภาพร รักหทัย 0
39 20733 ด.ญ.สุภาวดี พันธุ์คีรี 1
40 20734 ด.ญ.สุรัมภา เนตรจันทร์ 0
41 20735 ด.ญ.อนุตรา ศิริเวชนันท์กุล 0
42 20736 ด.ญ.ปัณยตา ภู่ก๋ง 0
43 20737 ด.ช.พีรพล ภูถาดงา 0
44 21177 ด.ช.กิตติพัฒน์ ศรีสว่าง 0
รวม: 5
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูจิตราวดี คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20738 ด.ช.ชลสิน เยาวเรศ 0
2 20740 ด.ช.ณฐกร ทรัพย์สิน 0
3 20741 ด.ช.ณัฐพล ศรีพิทักษ์ 0
4 20742 ด.ช.ณัฐวิทย์ สกุลพลไพศาล 0
5 20743 ด.ช.ณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล 0
6 20744 ด.ช.ธนากร ไชยผง 0
7 20745 ด.ช.ธีรนันท์ วิเชียรศิลป์ 0
8 20746 ด.ช.ธิรวัฒน์ หาเคน 0
9 20747 ด.ช.ธีรภัทร์ หงษ์น้อย 0
10 20748 ด.ช.ธีรวัฒน์ จุ้ยพลับ 0
11 20749 ด.ช.นัทธพงษ์ วงษ์คำจันทร์ 0
12 20750 ด.ช.พลภัทร ชายประโคน 0
13 20751 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข 0
14 20752 ด.ช.พีรวัฒน์ แสงปัญญา 0
15 20753 ด.ช.พีระพัฒน์ มูลลม่อม 0
16 20754 ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมโชติ 0
17 20755 ด.ช.ภานุวัฒน์ ชัยสุข 0
18 20756 ด.ช.ภิภาคภูมิ ไชยดำ 0
19 20757 ด.ช.ภูมินทร์ มีประโคน 0
20 20758 ด.ช.ภูมินทร์ มั่งมี 1
21 20759 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สามารถกุล 0
22 20760 ด.ช.วัชรพล นภาประสาทพร 0
23 20761 ด.ช.วีรทัศน์ สร้อยทอง 0
24 20762 ด.ช.ศักดา เกษมาลา 0
25 20763 ด.ช.ศิลาเอก มุกธวัตร์ 0
26 20764 ด.ช.สรกฤช พรหมรักษ์ 1
27 20765 ด.ช.สันติภาพ หีบทอง 0
28 20766 ด.ช.อดิเรก เจริญวัฒน์ 0
29 20767 ด.ช.อนุพงษ์ อ่อนแท้ 0
30 20768 ด.ช.อริยวัฒน์ สุภาพ 0
31 20769 ด.ช.อษฎายุธ สุขริน 0
32 20770 ด.ช.อานนท์ ภู่ที่พึ่ง 0
33 20771 ด.ญ.ขนิษฐา อุบลแย้ม 0
34 20772 ด.ญ.จันทร์จิรา อุทัย 0
35 20773 ด.ญ.จิราพรรณ สถิตสุข 0
36 20774 ด.ญ.ตรีปภัสร เรียงพล 0
37 20775 ด.ญ.ธัญชนก อัครชาติ 0
38 20776 ด.ญ.นิชกานต์ สิทธเดช 0
39 20777 ด.ญ.เพียงดาว จุ้ยนิยม 0
40 20778 ด.ญ.รำไพพรรณ พูลเจริญ 1
41 20779 ด.ญ.วริศรา แจ้งสว่าง 0
42 20780 ด.ญ.วาทศิลป์ ศรีอ้วน 0
43 20781 ด.ญ.ศิริวรรณ คำสี 0
44 20782 ด.ญ.สิริยากร แสงแก้ว 0
45 20783 ด.ญ.สุนิสา พูลศิริ 0
46 20784 ด.ญ.อรุณี กอบแก้ว 0
47 21176 ด.ช.พงษ์พัน พรหมคนซื่อ 0
รวม: 3
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูวีรยุทธ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20785 ด.ช.จิตติพล บุษบกอ่อน 0
2 20786 ด.ช.จิรวัฒน์ งอกงามดี 0
3 20787 ด.ช.เจษฎา มีน้ำพูน 0
4 20788 ด.ช.เจษฎาพร เกตุงาม 0
5 20789 ด.ช.ชัยธวัช กันหาวงษ์ 1
6 20790 ด.ช.ชิดชัย คำปัง 0
7 20791 ด.ช.ณัฐนันท์ ทองกล่ำ 1
8 20792 ด.ช.ตุลา สาระบุตร 1
9 20793 ด.ช.ธงไชย มิ่งขวัญ 0
10 20794 ด.ช.ธีรภัทร ทองอนุ 1
11 20795 ด.ช.นวพล แจ่มจันทร์ 0
12 20796 ด.ช.ปกเกศ มะลิกัน 0
13 20797 ด.ช.ปฐวี ปานสวน 0
14 20798 ด.ช.ปณวัตร ขันอ่อน 1
15 20799 ด.ช.พณพล รุ่งเรือง 0
16 20800 ด.ช.พรสวรรค์ ผะกาเกตุ 0
17 20801 ด.ช.พลวัตน์ รุ่งเรือง 0
18 20802 ด.ช.พัชรพล สิทธิชัย 0
19 20803 ด.ช.พีระพัฒน์ ทองนำ 0
20 20804 ด.ช.ภัทรพงษ์ แดงน้อย 0
21 20805 ด.ช.โภควินท์ พลเขียว 0
22 20806 ด.ช.มารุต โกสุม 0
23 20807 ด.ช.มินทร์ธร จันทร์ดำ 0
24 20808 ด.ช.เมธี เวชพิทักษ์ 0
25 20809 ด.ช.วิษณุ จันทร์ผอง 1
26 20810 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
27 20811 ด.ช.ศุภณัฐ เก้ารัตน์ 0
28 20812 ด.ช.ศุภราช วงษ์ดี 0
29 20813 ด.ช.สมิทธิ สมใจ 0
30 20814 ด.ช.สหกานต์ ศรีมะลัย 1
31 20815 ด.ช.สุรศักดิ์ สิริสังกาด 0
32 20816 ด.ช.สุริยัณ แสงนาค 0
33 20817 ด.ช.อดิเทพ ทองดี 1
34 20818 ด.ช.อนุชา ผ่องพรรณ์ 0
35 20819 ด.ญ.กนกวรรณ ดอกประทุม 0
36 20820 ด.ญ.กุลธิดา ยลถนอม 0
37 20821 ด.ญ.จีรวรรณ กำแทง 0
38 20822 ด.ญ.จุฑารัตน์ มิ่งวิมาน 0
39 20823 ด.ญ.ฑิตยา กลัดบุบผา 0
40 20824 ด.ญ.นภัสสร แก้วผ่องใส 0
41 20825 ด.ญ.บัณฑิตา นิ่มนวล 0
42 20826 ด.ญ.เบญญาภา บุญเกิ่ง 0
43 20827 ด.ญ.ปนัดดา เดชรัตน์ 0
44 20828 ด.ญ.ปรางฉาย ประจิตร 0
45 20829 ด.ญ.มนัสวี และลอย 0
46 20830 ด.ญ.เรณู ทองสอน 0
47 20831 ด.ญ.หนึ่งฤทัย คัทจันทร์ 0
48 21174 ด.ช.อธิวัฒน์ ใจยา 0
รวม: 8
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูปนัดดา คุณครูวรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20832 ด.ช.คณิต สาตร์ 0
2 20833 ด.ช.ชลสิทธิ์ เรือนไทย 0
3 20834 ด.ช.ชัยชาญ หมื่นนาค 0
4 20835 ด.ช.ชินวัฒน์ ดาวใส 0
5 20836 ด.ช.ณภัทร ขาววิมล 0
6 20837 ด.ช.ณรงค์เดช แตงอ่อน 0
7 20838 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีเพชร 0
8 20839 ด.ช.ธนพงษ์ พวงมี 0
9 20840 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองหล่อ 0
10 20841 ด.ช.ธนาคาร ทิมเจริญ 0
11 20842 ด.ช.นัฐวุฒิ โสภา 0
12 20843 ด.ช.นันทิพัฒน์ เรืองเดช 0
13 20844 ด.ช.บัณฑิต กลิ่นหอม 0
14 20845 ด.ช.ปฏิพัทธ์ แตงอ่อน 0
15 20846 ด.ช.ประกาศิต เกิดโต 0
16 20847 ด.ช.พงศกร ประวิชัย 0
17 20848 ด.ช.พิชาญ ถาวรสังข์ 0
18 20849 ด.ช.เพียรปัญญา สีปุ๊ด 0
19 20850 ด.ช.มนัสนันท์ บัวน้ำจืด 0
20 20851 ด.ช.ยุทธนา ยิ่งยงค์ 0
21 20852 ด.ช.รักษ์ศักดิ์ สุธรรมา 0
22 20853 ด.ช.วธัญญู สำเร็จผล 0
23 20854 ด.ช.วรเมธ วิเชียรน้อย 0
24 20855 ด.ช.วสันต์ บาลอินทร์ 0
25 20856 ด.ช.วัชรพล กิ่มยิ่งยศ 0
26 20857 ด.ช.ศุภกร บุญมาเลิศ 1
27 20858 ด.ช.สิทธิพล ลูกแก้ว 0
28 20859 ด.ช.สุรชาติ สร้อยสมุทร์ 0
29 20860 ด.ช.อภิศักดิ์ ไชวิเศษ 0
30 20861 ด.ช.อัครเดช เพียรจำ 0
31 20862 ด.ช.อานัส อับดุลเลาะ 0
32 20863 ด.ช.อิทธิพัทธ์ คงแสนคำ 0
33 20864 ด.ญ.กัญญาภัค เชี่ยวชาญ 0
34 20865 ด.ญ.ณัฐธิดาภรณ์ สุขเทพ 0
35 20866 ด.ญ.เทพธิดา มาตจุลา 0
36 20867 ด.ญ.ธัญชนก บัวล้อม 0
37 20869 ด.ญ.ปริยากร แก้วสำราญ 0
38 20870 ด.ญ.เฟื่องฟ้า พรรณเขตรกรรณ 0
39 20871 ด.ญ.ภคพร สุทธสนธ์ 0
40 20872 ด.ญ.ภัทรภร อินทปัญญา 0
41 20873 ด.ญ.ภิญญดา มูลท้วม 0
42 20874 ด.ญ.มณฑกานต์ บุญชู 0
43 20875 ด.ญ.ยลดา สุขเจริญ 0
44 20876 ด.ญ.วรรณวิษา เทศรุ่งเรือง 0
45 20877 ด.ญ.ศศินิภา วารีดำ 0
46 20878 ด.ญ.อินทิรา บุญประเสริฐ 0
47 20879 ด.ญ.อิศราภรณ์ เคียงคู่ 0
รวม: 1
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต คุณครูธวัชชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20609 ด.ช.ภาคิน คชเผือก 0
2 20682 ด.ญ.เมธารัตน์ ทั่งโต 1
3 20868 ด.ญ.ปริญญานันท์ ผาหอมสุข 1
4 20880 ด.ช.กัณภัศ ธรรมนาม 3
5 20881 ด.ช.จิณณวัตร แซ่พ่าน 2
6 20882 ด.ช.เตชิต เกตุอยู่ 2
7 20883 ด.ช.ถิรวัฒน์ ศิริพานิช 3
8 20884 ด.ช.ธนภัทร ลักษณะวิมล 0
9 20885 ด.ช.ปณิธาน หล้าศักดิ์ 1
10 20886 ด.ช.ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 2
11 20887 ด.ช.พงศพัศ พรประธาน 0
12 20888 ด.ช.พรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ 0
13 20889 ด.ช.ภรัณยู สาพิมาน 1
14 20890 ด.ช.ภาวิต ทองคำ 0
15 20891 ด.ช.ภูริพัฒน์ สมิทธิ์เบญจพล 2
16 20892 ด.ช.สกลภัทร ตะพัง 1
17 20893 ด.ช.หาญณรงค์ สุภาพันธ์ 3
18 20894 ด.ช.อิทธิวรรธน์ จันทะนนตรี 2
19 20895 ด.ญ.จริญญา พิมพ์วงค์ 0
20 20896 ด.ญ.เจนจิรา นาคะวงศ์ 2
21 20897 ด.ญ.ชนากานต์ เครือตา 3
22 20898 ด.ญ.ณัฏฐิกา ประทุมเมฆ 2
23 20900 ด.ญ.นันท์นภัส ทองแท้ 1
24 20901 ด.ญ.นันทิดา ป่าตาล 0
25 20902 ด.ญ.นิตย์รดี กิจเจตนี 3
26 20903 ด.ญ.บงกชมาศ ศรีสากล 1
27 20904 ด.ญ.พรรณรายณ์ นูคำเฮือง 1
28 20905 ด.ญ.พุธิตา ใจเอื้อ 0
29 20907 ด.ญ.มนทกานต์ โกมลสวรรค์ 1
30 20908 ด.ญ.วรินทร แล้วกระโทก 1
31 20909 ด.ญ.วิชญาพร สีเพชร์ 1
32 20910 ด.ญ.วิไลลักษณ์ พรบุญ 1
33 20911 ด.ญ.ศศิพิมพ์ มาตรังศรี 3
34 20912 ด.ญ.สุภาสินี วิโสรัมย์ 1
35 20913 ด.ญ.หงษ์ฟ้า ดาวเรือง 2
รวม: 47
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูอาภาพร คุณครูวรางคณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20915 ด.ช. กนกศักดิ์ อุปมายันต์ 0
2