ม.6 อัง30/06/2558 18:43

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 9
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 9
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 9
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 9
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 8
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 9
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 8
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 7
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 12
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 8
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 9
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 7
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 9
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 8
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 11
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 10
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 9
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 7
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 4
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 10
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 15
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 14
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 11
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 10
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 8
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 8
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 12
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 7
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 9
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 7
รวม: 493
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 11
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 10
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 8
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 7
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 7
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 9
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 7
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 8
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 9
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 8
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 12
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 9
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 8
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 5
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 10
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 6
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 13
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 8
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 5
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 2
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 10
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 8
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 8
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 6
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 8
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 5
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 9
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 9
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 9
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 10
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 6
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 11
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 8
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 8
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 7
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 7
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 8
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 8
รวม: 417
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 6
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 9
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 7
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 10
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 10
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 4
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 11
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 8
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 11
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 5
15 16868 นายทัศนะ คำคง 11
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 7
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 6
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 9
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 9
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 9
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 4
22 16958 นายอภิ วิลาศ 7
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 9
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 7
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 10
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 5
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 5
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 7
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 9
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 6
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 9
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 7
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 8
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 9
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 10
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 9
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 11
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 4
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 5
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 7
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 4
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 12
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 6
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 10
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 12
รวม: 397
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 2
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 5
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 3
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 7
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 10
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 6
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 7
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 6
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 7
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 6
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 8
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 9
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 9
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 6
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 10
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 9
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 7
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 8
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 7
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 7
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 11
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 6
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 10
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 5
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 6
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 7
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 7
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 7
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 8
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 7
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 7
รวม: 310
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 5
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 7
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 10
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 8
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 7
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 6
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 7
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 6
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 4
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 8
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 6
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 7
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 9
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 9
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 8
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 1
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 4
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 1
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 2
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 9
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 9
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 6
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 7
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 6
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 5
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 7
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 6
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 7
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 5
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 10
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 9
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 9
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 7
รวม: 370
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 10
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 10
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 8
4 16741 นายชาคร ทองสี 10
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 9
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 7
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 3
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 7
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 4
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 10
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 14
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 10
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 7
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 0
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 3
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 5
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 6
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 3
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 9
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 10
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 2
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 3
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 7
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 4
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 6
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 2
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 4
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 8
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 14
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 4
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 9
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 5
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 7
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 8
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 8
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 10
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 345
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 3
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 2
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 5
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 4
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 5
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 7
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 4
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 5
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 5
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 0
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 0
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 0
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 7
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 8
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 9
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 9
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 7
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 4
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 0
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 0
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 9
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 0
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 0
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 8
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 2
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 2
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 8
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 2
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 3
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 5
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 7
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 9
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 7
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 7
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 0
รวม: 166
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 8
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 6
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 9
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 9
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 10
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 7
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 6
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 5
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 5
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 4
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 6
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ่วใจ 9
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 6
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 9
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 5
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 5
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 5
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 5
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 7
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 3
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 6
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 5
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 6
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 9
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 7
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 5
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 6
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 9
รวม: 194
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 351 คน

ม.5 อัง30/06/2558 18:40

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 คุณครูพรสุรางค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17311 นายจิรายุส ตระกูลภากร 10
2 17312 นายเตชิต กีรติวรการ 10
3 17314 นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ 9
4 17316 นายภูมิระพี นาควิจิตร 7
5 17318 นายสกรรจ์ ทะนันไธสง 10
6 17321 นางสาวกาญจนา คำภิเดช 6
7 17322 นางสาวพิชญา ดงรุ่ง 6
8 17325 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์สมุทร 7
9 17326 นางสาวปนิดา พรจันโป๊ะ 4
10 17329 นางสาวพิชชากร รุ่งสรรเสริฐ 7
11 17330 นางสาววรัญชนา ศรีวิชา 9
12 17332 นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ 10
13 17335 นางสาวสุพัตรา พันพิพัฒน์ 6
14 17337 นางสาวสุวิมล จิตรชื่น 7
15 17338 นางสาวเสาวภาคย์ ช้อนทอง 10
16 17340 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวน้ำจืด 6
17 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 3
18 17365 นางสาวนัทธมน ครุฑใจกล้า 8
19 17367 นางสาวพรทิวา กาญจนพัฒน์ 5
20 17369 นางสาวเพชรรัตน์ ละคำ 5
21 17378 นายกนกพล จันทร์ดีศรี 12
22 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 7
23 17393 นายวงศธร ดุลยติธรรม 7
24 17400 นางสาวจริยาภรณ์ สายสุวรรณ 10
25 17408 นางสาวนิยุตา โฉมรุ่ง 7
26 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 3
27 17412 นางสาวสุวนันท์ อนุพันธ์ 10
28 17416 นางสาวอาทิตยา บัวแสง 7
29 17478 นางสาวธัณย์สิตา จิรัฐิติกาลตระกูล 4
30 17479 นางสาวอพัชชา สวัสดิ์ผล 13
31 17493 นายธิติภาส เริงสอาด 10
32 17519 นางสาวศศิธร สุวิชัย 10
33 17522 นางสาวอาทิตยาภรณ์ สีหอม 10
34 17566 นายธรณิศ วงศ์คำสา 12
35 17585 นางสาวอารดา วงศ์ดี 10
36 17590 นายจักรพงศ์ ระวังภัย 0
37 17592 นายธีรยุทธ คชนันทน์ 11
38 17598 นายพิษณุ อำนวย 9
39 17627 นางสาวโชติกา เปียผึ้ง 10
40 17630 นางสาวสิริลดา เรืองรุ่งโรจน์ 11
41 17639 นายกฤษณะภูมิ ชัยชุมพล 1
42 17779 นางสาวน้ำทิพย์ จิตรชื่น 8
43 19135 นางสาวนฤมล ธงเงิน 6
44 19138 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี 11
45 19157 นายณัฐนันท์ ใจคำลือ 5
46 19692 นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา 10
47 19693 นางสาวปรินดา สายสวาท 11
48 19694 นางสาวขวัญเรือน จันทะวงศ์ 5
49 19695 นางสาวปทิตตา เจริญใจ 6
50 19696 นางสาวพรชนก ส่องแสง 7
รวม: 388
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 คุณครูอมรา คุณครูฉัตรชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17319 นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น 11
2 17320 นายอมฤต แก้วชัย 11
3 17324 นางสาวธัญญารัตน์ ตรีวงษ์ 12
4 17331 นางสาววิรัญญา ใจเป็นใหญ่ 11
5 17333 นางสาวสมปรารถนา แก้วอ่วม 11
6 17336 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์สิน 9
7 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 6
8 17355 นายวิธาน จันทมาศ 5
9 17362 นางสาวชลธิชา ภาคธง 5
10 17366 นางสาวประภัสสร พรมมา 9
11 17368 นางสาวพิมพ์ชนก โสพันโต 9
12 17370 นางสาวยดาพร ป้อมประคอง 8
13 17375 นางสาวอรปรียา คลังทรัพย์ 9
14 17376 นางสาวอริสรา ชุบบุญผ่อง 9
15 17379 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ 11
16 17384 นายธนายุต คณะรูป 4
17 17390 นายพชร รัฒนศักดิ์ธารา 7
18 17401 นางสาวจารุวรรณ ดีทอง 11
19 17406 นางสาวชวนากร การมากมี 7
20 17407 นางสาวนงลักษณ์ ชาติการุณ 2
21 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 7
22 17413 นางสาวสุวลักษณ์ จ่าเหลา 11
23 17437 นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 10
24 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 11
25 17458 นางสาวอริสรา บิดา 9
26 17504 นายอมฤต สิงห์นิยม 12
27 17520 นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำ 9
28 17538 นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 9
29 17545 นางสาวกชกานต์ กาญจน์แก้ว 3
30 17547 นางสาวเกษราภรณ์ แก้วมณี 7
31 17565 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ 10
32 17607 นางสาวชลันดา อดกลั้น 12
33 17615 นางสาวพิมพกานต์ ศรีอำพันธ์ 10
34 17637 นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ์ 11
35 17654 นายพงศกร ทะคำรินทร์ 11
36 17673 นางสาวเบญญาลักษณ์ สิงห์แก้ว 9
37 17676 นางสาวเมวิกา ไชยราช 10
38 17685 นางสาวสกาวรัตน์ แสงโฉม 7
39 17763 นายวุฒินันท์ จันทร์แดง 5
40 17773 นางสาวจุฑามาศ แก้วสาขา 8
41 17778 นางสาวนัฐริกา รอดจันทร์ 9
42 17780 นางสาวพรรณรายณ์ บัวพันธ์ 8
43 18463 นางสาวณัฐภรณ์ ยอดสุรินทร์ 12
44 19137 นางสาวพรธนิตย์ พูลสวัสดิ์ 14
45 19697 นายจีรวัฒน์ คำนา 10
46 19698 นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ 12
47 19699 นางสาวสุชานาถ นกเขา 6
48 19700 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 5
49 20512 นางสาวกิตติยา พ่อปากดี 6
50 20513 นายศิรสิทธิ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 0
51 20539 นายซาวซัง แซ่ซิ่ม 0
รวม: 430
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 คุณครูพรรณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17315 นายภัคพงษ์ วงค์นิธิกร 11
2 17328 นางสาวพรนภา นพคุณ 11
3 17350 นายพงษ์เพชร เดชขุนทด 10
4 17352 นายพิษณุ อินกอง 5
5 17353 นายพีรพัฒน์ ทองอินท์ 8
6 17354 นายไรวินท์ บัวดี 8
7 17356 นายสมชาย จันทร์หอม 6
8 17359 นางสาวกนกอร สามสี 11
9 17360 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข 7
10 17363 นางสาวณัฐสุดา ไตรทศมธุสร 7
11 17371 นางสาววรรณา คงคารักษ์ 7
12 17372 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง 7
13 17377 นางสาวอาทิตยา สิงห์มี 8
14 17380 นายจุฬานนท์ ส้มจีน 11
15 17395 นายอนุชิต พรชัยกุล 9
16 17398 นางสาวกมลทิพย์ แซ่แต้ 11
17 17402 นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 12
18 17405 นางสาวชลลดา รื่นเริง 8
19 17410 นางสาววรณิกา ชาน้อย 9
20 17415 นางสาวอภิชญา บุญรุณโพธิ์ 12
21 17426 นายปริญญา สรวลเส 6
22 17431 นายศุภชัย ขันลุน 9
23 17442 นางสาวจารุวรรณ จันทร์รุณ 10
24 17460 นายญาณวิรุตม์ ฐิติวัชร์เมธี 12
25 17466 นางสาวจาฎุพัจน์ โตพันธุ์ 10
26 17477 นางสาวหนึ่งฤทัย พิบูลย์ 12
27 17498 นายภัทรพล จันทร์ยาม 11
28 17506 นางสาวกชพร พิบาลขันธ์ 10
29 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 6
30 17600 นายล้อมพงศ์ ระวังภัย 13
31 17612 นางสาวปานโฉม แสนพันธ์ 6
32 17665 นางสาวเกศศินี แสงนาค 2
33 17730 นางสาวชวิศา กลิ่นศรีสุข 10
34 17765 นายวุฒิพงศ์ สิทธิเวช 10
35 19134 นางสาวสุภาวดี สิทธิวงศ์ 7
36 19136 นางสาวบุรัญญา ผือลองชัย 8
37 19142 นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีกะกุล 10
38 19143 นางสาวศิครินทร์ ทรัพย์ประทุม 12
39 19164 นางสาวศุทธินี โพธิ์นอก 6
40 19701 นายสรรเพ็ชร สมานโส 10
41 19702 นายผดุงพล มูลจันที 9
42 19703 นางสาวมนต์ธิรา สุขกล่ำ 11
43 19704 นางสาวศลิษา งามเนตร 9
44 19705 นางสาวกนกวรรณ พันก้ย 11
45 19706 นางสาวอภิสมัย แซ่เฮง 9
46 19707 นางสาววัชรอาภา ถาวรอรุณรัตน์ 11
47 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 8
48 19709 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 11
49 19710 นางสาวเดือน จิตรีเดช 11
50 20514 นายฐาปกร แก้วบัวดี 10
51 20520 นายวันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 0
รวม: 458
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 คุณครูลักษณา คุณครูพินิจ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 4
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 0
3 17465 นางสาวกุลยา หวลกะสิน 10
4 17467 นางสาวดวงกมล หวังสุข 6
5 17469 นางสาวบรรพตรี สีปุ๊ด 9
6 17470 นางสาวปรัชญา ทรัพย์สิงห์ 5
7 17471 นางสาวปิยกาญจน์ แสงสมิง 3
8 17473 นางสาวภาวินี มาตศรี 3
9 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 5
10 17480 นางสาวอมลฉวี พลสงัด 1
11 17492 นายธนาธิป ผันยะจันทร์ 9
12 17500 นายภาสกร นาสมใจ 6
13 17505 นางสาวกชกร แสงจันทร์ 6
14 17509 นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง 6
15 17510 นางสาวธิติสุดา สราทธพันธุ์ 12
16 17516 นางสาวภัทรจันทร์ วงษ์วิบูลย์ 3
17 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 0
18 17531 นายปัญญา สมาธิ 4
19 17553 นางสาวณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์ 3
20 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 10
21 17555 นางสาวเบญจพร ศรีวิลัย 5
22 17556 นางสาวพรประภา จันดี 6
23 17560 นางสาววราลักขณ์ โมธรรม 7
24 17561 นางสาวสมสกุล ผ่องแผ้ว 10
25 17562 นางสาวอุไรวรรณ แย้มกลาง 5
26 17588 นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ 11
27 17596 นายปิยพัทธ์ ปรากริม 10
28 17604 นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล 10
29 17620 นางสาวรุ่งภควดี รุ่งเจริญ 5
30 17680 นางสาวลลิต์ภัทร ชัชวาล 0
31 17682 นางสาวศศิธร มีชัย 10
32 17787 นางสาวไอลดา ขำอุ่นใจ 10
33 18460 นางสาวพัชรี ดรนาม 3
34 19139 นางสาวสิริพร อินเพ็ญ 0
35 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 3
36 19711 นายสิรวิชญ์ โสชารี 10
37 19712 นายภาสวิชญ์ แสงแก้ว 6
38 19713 นางสาวภัทราวดี กวดสันเทียะ 7
39 19714 นางสาวปรางธิดา ไชยมั่น 9
40 19715 นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ 13
41 19717 นางสาวพรกนก แก้วเกื้อหนุน 10
42 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 1
43 19719 นายณัฐพล เจริญทัศน์ 3
44 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 1
45 19721 นางสาวชิดชนก ทองแท้ 6
46 19722 นางสาวปิยะพร ศรพา 3
47 19724 นางสาวปิยะดา วงแหวน 3
48 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 1
49 20515 นางสาวณัฐกุล ไพศาล 0
50 20523 นางสาวนุศรา ผุสิมมา 3
รวม: 276
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 คุณครูสุรีย์ คุณครูบงกช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17323 นางสาวชัญญานุช วรรณนา 8
2 17345 นายธันยบูรณ์ ป้องศรี 5
3 17462 นางสาวอัมริดา พรมเกษา 11
4 17472 นางสาวภาวิณี อุพันทา 7
5 17481 นางสาวอรวี สุขวรรณะ 10
6 17482 นายกิตติพัชร์ ฉวีวรรณ 3
7 17494 นายธีรวัตน์ รัชสีห์ 3
8 17499 นายภานุวัตน์ บัวสนิท 3
9 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 0
10 17508 นางสาวชวัลลักษณ์ การมากมี 10
11 17511 นางสาวพรชิตา กลางสวัสดิ์ 8
12 17512 นางสาวพรชิตา มั่งมีดี 10
13 17599 นายเรืองศักดิ์ แซ่อึ๊ง 9
14 17601 นายวิทยากร สายโรจน์ 8
15 17617 นางสาวมนต์จินดา ปานะสุนทร 8
16 17623 นางสาววิภา สุรศร 9
17 17631 นางสาวสุนันทา กุมารเพชร 10
18 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 3
19 17636 นางสาวอริสรา สมคะเณย์ 10
20 17642 นายฐาปกรณ์ เสือบัว 9
21 17643 นายณัฐนนท์ ยอดอินทร์ 7
22 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 3
23 17660 นายวัชระศักดิ์ ลิ้มขุนทด 7
24 17661 นายศรัณย์ ศรีมะลัย 10
25 17672 นางสาวบุณฑริกา เฉลาพักตร์ 4
26 17678 นางสาวรีนา ยาเดฟ 12
27 17683 นางสาวศสิมา ผึ่งผาย 6
28 17686 นางสาวสุมนมาลย์ รัตน์นนท์ 11
29 17687 นางสาวสุมิตตรา กุดกันยา 10
30 17718 นายสมคิด สีทองหลาง 10
31 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 2
32 17727 นางสาวจิราภรณ์ ห่อทอง 7
33 17729 นางสาวชนาทิพย์ บัวทอง 5
34 17733 นางสาวพลอยมณี เสมอชาติ 9
35 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 2
36 18461 นายธนโชติ ดิเรกผล 7
37 19726 นายสิทธิพร วันทมาตย์ 10
38 19727 นายวโรดม แทนไทย 5
39 19728 นางสาวชาลินี ไกรนารถ 8
40 19729 นางสาวรติกาล บำรุงจิตร์ 10
41 19730 นางสาวนริศรา สนธิประเสริฐ 5
42 19731 นางสาวศิรินภา มณีจันทร์ 11
43 19732 นางสาวดลยา รุ่งเรือง 7
44 19734 นางสาวธิดา พลับเพลิง 10
45 19735 นางสาวจารุวรรณ รัดรอดกิจ 11
46 19736 นางสาวอรุณรัตน์ กระชน 4
47 19738 นางสาวธัญญาภรณ์ จงรักไทย 11
48 19739 นางสาวพัชราพร อ้นแดง 10
49 20516 นางสาวพัชราพร อินเพ็ญ 10
รวม: 368
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 คุณครูชุมแพ คุณครูแววตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 8
2 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 4
3 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 5
4 17433 นายสมพร จันทร์เปรม 10
5 17440 นางสาวกรกมล พุฒผา 8
6 17441 นางสาวกาญจนา ชนะหาร 8
7 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 7
8 17447 นางสาวนุชนาถ แสงสว่าง 8
9 17452 นางสาวเพ็ญนภา ทะนอมรัมย์ 7
10 17455 นางสาวสุดารัตน์ กระเสาร์ 7
11 17459 นายกรณัฐ ทองเสนอ 5
12 17483 นายกิตติพันธ์ เหล่าทองสาร 0
13 17485 นายคฑายุทธ์ ใหญ่โต 5
14 17486 นายชินวัตร ด้วงสำรวย 4
15 17487 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล 4
16 17488 นายณัฐพล ศรีวงศ์ 1
17 17491 นายธนัยนันท์ ใจทา 2
18 17496 นายพงศธร มุลทา 10
19 17497 นายพลวรรณ อินทร์กล่ำ 8
20 17603 นางสาวกฤติยาภรณ์ คล้ายขำ 8
21 17628 นางสาวสลิลทิพย์ กองเงินกลาง 9
22 17663 นายสุริยา มีลา 5
23 17688 นายกฤษดา ทองสาย 2
24 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 3
25 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 2
26 17709 นายภากร มูลทองหลวง 7
27 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 6
28 17720 นายอธิวัฒน์ กลั่นแจ้ง 0
29 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 10
30 17731 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เงิน 5
31 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
32 19154 นางสาวอภิญญา สอนลา 8
33 19740 นายพิษณุ อินทศักดิ์ 4
34 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 0
35 19742 นายสิทธิกร ถีเจริญ 12
36 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 4
37 19745 นายศรันยู สุวรรณจันทร์ 4
38 19747 นายกรพจน์ ธนยาชุติกุล 5
39 19748 นายธีราพัทธ์ แซ่อึง 2
40 19749 นายไพบูลย์ ทองสถิตย์ 10
41 19750 นายนธิพัฒน์พล รอดอุ่น 5
42 19755 นางสาวมินตรา ผาสุข 11
43 19837 นายวุฒินันท์ เก็บทอง 8
44 20527 นายธนเดช แสงทับสอน 3
รวม: 244
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 คุณครูหัสฤทัย คุณครูเฉลิมพล กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16036 นางสาวฐิติรัตน์ คะดุล 8
2 16469 นางสาววัชราภรณ์ บุนนาค 6
3 16628 นางสาวธนิดา บัวทอง 11
4 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 0
5 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 8
6 17342 นายชุติชัย บรรจง 3
7 17349 นายปิยณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 5
8 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 5
9 17419 นายธนวัฒน์ วรฉัตร 2
10 17423 นายนิพัฒน์ รองแก้ว 8
11 17429 นายวรายุทธ ดีศรี 7
12 17430 นายศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง 7
13 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 4
14 17436 นายอนุพงษ์ ภูหลาบ 8
15 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 0
16 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
17 17527 นายธงชัย แซ่อือ 3
18 17530 นายปริญญา อิ่มใจ 11
19 17544 นายอิศรา โกญจนาวรรณ 5
20 17609 นางสาวธนธรณ์ คำอาบ 12
21 17611 นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 1
22 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 4
23 17625 นางสาววิมลพร โทชนบท 7
24 17653 นายปรัชญา มากวงษ์ 6
25 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 6
26 17692 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ 7
27 17696 นายจีรยุทธ ทองบุ 2
28 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 0
29 17741 นายชนะพงค์ เฉลี่ยกลาง 3
30 17756 นายพีรพงษ์ จ้อยแก้ว 10
31 17761 นายวทัญญู มีเมฆ 4
32 17767 นายศุภชัย รุ่งเรือง 12
33 17769 นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง 6
34 18462 นางสาววิภาภรณ์ ลือโขง 5
35 19756 นายธนาพงษ์ อินทร์สว่าง 9
36 19757 นายอภิสิทธิ์ แดงน้อย 5
37 19759 นายธีรพล พรมบุตร 7
38 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 3
39 19763 นายพรทักษิณ แก้วมณี 1
40 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 3
41 19766 นางสาวจิราพร สมคะเณย์ 6
42 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 6
43 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 5
44 19771 นางสาวภาวริน จันทร์ทำมา 3
45 19773 นางสาวรัตติยากร ชำนาญ 6
46 19774 นางสาวอาทิตยา กุหลาบ 3
47 19775 นางสาวกนกวรรณ ซีรัมย์ 5
48 19848 นางสาวจิราภรณ์ วันดี 5
49 19849 นางสาวปภัสรา ประเสริฐสังข์ 3
50 20517 นายเทพฤทธิ์ คำหริ่ม 0
รวม: 260
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 คุณครูหทัยชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17346 นายธีรภัทร์ จันทร์หอม 8
2 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 5
3 17396 นายอมร วิญญูนุรักษ์ 11
4 17439 นายเอกราช ยังภิรมย์ 10
5 17563 นายจิระศักดิ์ กองยินดี 10
6 17564 นายณัฐดนัย สุขเทพ 11
7 17569 นายปฎิพัทธ์ ลักษณะวิมล 10
8 17570 นายภัทรเดช อาภาพงศคุณ 10
9 17572 นายสรธร เสาวพรกุล 7
10 17575 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร์ 11
11 17578 นางสาวนิตยา อินทะหลาบ 11
12 17579 นางสาวปรียาภรณ์ วิโสรัมย์ 11
13 17580 นางสาวพัชญ์สินี มนต์วิเศษ 11
14 17582 นางสาวภาวลิน แสนคำราง 11
15 17584 นางสาววชิราภรณ์ บัวปลั่ง 11
16 17587 นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ์ 11
17 19776 นายรัชพล ดวงใจ 10
18 19779 นายธนกร วิริยะกัน 10
19 19781 นางสาวณัฐกมล เรืองเจริญ 11
20 19840 นางสาวพิมพิมาส ชัยศรีทิพย์ 11
รวม: 201
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 365 คน

ม.4 อัง30/06/2558 18:35

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 คุณครูรำไพพรรณ คุณครูวิโรจน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17902 นายปรัชญา ชัยอาสา 8
2 17911 นางสาวปัญจลักษณ์ มีธรรม 10
3 17916 นางสาวพรรณธิดา คำขาว 10
4 17918 นางสาวมนสิชา วณิชพลสุข 11
5 17924 นายคุณัญญา สิงห์มี 12
6 17927 นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส 5
7 17928 นายนิติ วงค์ปิ่น 8
8 17929 นายเศรษฐา จันทร์ยาม 7
9 17931 นายเอกชัย วารีดำ 10
10 17934 นางสาวกนิษฐา ตันตุลา 8
11 17937 นางสาวกัลยา มีโคตรกอง 8
12 17939 นางสาวจินตนา เสนสม 12
13 17947 นางสาวเมธาวี เศษคำ 10
14 17948 นางสาวลักขณา สุทธี 6
15 17950 นางสาววรรณพร แจงบำรุง 4
16 17951 นางสาววรรณพร แดงคำ 8
17 17952 นางสาววรรษมณ คล้ายพงษ์ 12
18 17953 นางสาวศศิวิมล เอมโคกสูง 10
19 17954 นางสาวสุประวีณ์ รายะรัตนกาญจน์ 9
20 17955 นางสาวอริสา มะโนรา 10
21 17956 นางสาวอารดา ลาดพิลา 3
22 17959 นายจักรกริช นวลบุดดี 10
23 17981 นางสาวญาณิษา สุวรรณปรีชา 10
24 17983 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงษ์ 6
25 17984 นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์ 5
26 17985 นางสาวนภาพร รุ่งเรือง 11
27 17989 นางสาวภัททิยา เชื้อช้าง 12
28 17992 นางสาวภาสิกา สัณหภักดี 8
29 17994 นางสาววชิรญาณ์ เทียมอัน 11
30 17996 นางสาววรางคณา ดอนบัวโคตร 8
31 17999 นางสาวศิรินันท์ วิลานันท์ 9
32 18002 นางสาวอริสรา พอกประโคน 11
33 18005 นายชุติพนธ์ แก้วคำ 9
34 18013 นายปิยะศักดิ์ ศรีจันทร์ 0
35 18026 นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 7
36 18031 นางสาวพัชรินดา อัครโคตร 7
37 18087 นางสาววรรณิภา ทองแพ 11
38 18122 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม 9
39 18127 นางสาวธัญสินี ดีสันเทียะ 9
40 18133 นางสาวพัชรีพร นนตะสี 9
41 18205 นายสมชาย ปู่ส่าห์ 7
42 18253 นางสาวรัชนี สินวงศ์ 11
43 18264 นางสาวอลิษา เภาขุนทด 11
44 19119 นางสาวณัฐา สิทธิวงศ์ 10
45 19811 นางสาวสิริประภา สุดโสภา 7
รวม: 389
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 คุณครูสุริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17894 นายกฤษฎา ทับหงษา 10
2 17899 นายธนกฤต เรืองอุไร 8
3 17908 นางสาวชนิตา ศิระวัน 9
4 17909 นางสาวดุสิตรา อรุณส่ง 11
5 17913 นางสาวปิยะดา ไพศาล 8
6 17914 นางสาวพนิดา บุญรับ 11
7 17922 นางสาวอนัญพร ผันกลาง 6
8 17942 นางสาวณัฐนิชา ทองอ้ม 5
9 17944 นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 15
10 17971 นายนิติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ 11
11 17972 นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 8
12 17974 นายวีรพงศ์ ทันจันทึก 4
13 17978 นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัตย์ 5
14 17979 นางสาวกนกวรรณ อยู่แทน 5
15 17986 นางสาวเบญญทิพย์ แสนโสภา 7
16 17987 นางสาวปรียากรณ์ โคตรพันธ์ 6
17 17988 นางสาวปัทมวรรณ แก้วหนองเสม็ด 8
18 17991 นางสาวภาวรัตน์ ดีพนัส 3
19 17993 นางสาวมนธา กุลสุวรรณ 10
20 17995 นางสาววรางคณา โป๊ะรัตนสุวรรณ 10
21 17998 นางสาววาสนา สกลนุกรกิจ 1
22 18001 นางสาวอรวรา วงษ์แย้ม 10
23 18035 นางสาวศิริลักษณ์ เอกนุช 7
24 18044 นางสาวพิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 7
25 18052 นายโชติรส ศรีคำม้วน 6
26 18074 นางสาวธัญรัตน์ มณีอินทร์ 11
27 18115 นายสุภาพ พิมพรภิรมย์ 11
28 18148 นายชาญนัส วงศ์วิวัฒนา 12
29 18171 นายสหัสวรรษ หิรัญเพชร 7
30 18212 นางสาวนิรชา ผิวทองงาม 7
31 18213 นางสาวบุญยนุช โพธิ์อ่อน 7
32 18222 นายณัฐดนัย สุดสงวน 6
33 18240 นางสาวจารุพัฒน์ โพธิสาพัฒน์ 10
34 18333 นายพีรพล พิมพ์แก 4
35 19166 นางสาวกฤติกา พันธุรัตน์ 6
36 19816 นางสาวกาญจนา ยิ้มแย้ม 7
37 20385 นายยงยุทธ์ สุขประสงค์ 5
38 20386 นางสาวจุฑามาศ อารมณ์ 10
39 20387 นางสาวไพลิน บุญทัน 7
40 20388 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 7
41 20389 นางสาวสุชาดา เบาสูงเนิน 11
42 20390 นางสาวสุนันทา พนมเขตร์ 4
43 20391 นางสาวอัจฉราพร อินนะระ 8
44 20445 นางสาวสุทธิตา อัมทองหลาง 7
รวม: 338
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 คุณครูสมพร คุณครูศุทธินี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17897 นายณัชพล พูลจนะกิจ 6
2 17923 นางสาวอัญชิษฐา ใจมน 10
3 17945 นางสาวนิพาพร แก้วชิน 6
4 17957 นางสาวอาริษา ภู่ทอง 6
5 17966 นายทิวากร ชลอเดช 6
6 17973 นายภีระพงศ์ ส่งจันทร์ธนาชัย 9
7 17980 นางสาวชลธิชา สุวรรณภา 8
8 17982 นางสาวณัฐธิดา อินทุใสตระกูล 9
9 17990 นางสาวภัทรภร วิญญูนุรักษ์ 7
10 18000 นางสาวสิริโสภา พรประสิทธิ์ 6
11 18004 นายจิรพัฒน์ ณ สีหโต 7
12 18006 นายไชยวัฒน์ นัชฎา 11
13 18010 นายนราเศรษฐ์ ธัญศิรอนันต์ 6
14 18024 นางสาวจงรักษ์ กะนันตัง 7
15 18034 นางสาวศิริขวัญ เอมโคกสูง 8
16 18047 นางสาวอลิสา วงศ์คะสุ่ม 8
17 18058 นายวสุรัตน์ ปิ่นสุวรรณ 8
18 18071 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ ไชยมั่น 6
19 18073 นางสาวณัฐษวี ชูแก้ว 4
20 18076 นางสาวนันทิชา คุ้มศรี 7
21 18081 นางสาวพัชราภรณ์ ลาดหนองขุ่น 5
22 18083 นางสาวมาธวี ไวมาตร 7
23 18089 นางสาวศิธิพร สิงหะทุม 8
24 18090 นางสาวศิริภาภรณ์ ศรีเมือง 11
25 18092 นางสาวสุวิมล ทรัพย์สิน 10
26 18093 นางสาวอภิญญา บึงมุม 6
27 18102 นายนพรุจ แฉ่งละมัย 5
28 18152 นายณัฐกิตต์ ดีมาก 4
29 18243 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์กลิ่น 4
30 18335 นายวัชระ ดวงระยศ 5
31 19122 นางสาวอรอนงค์ ตาทอง 7
32 19817 นายศุภโชค ต่อศรี 6
33 20392 นายสรวิชญ์ ทองโชติ 8
34 20393 นางสาวกาญดา หนูน้อย 4
35 20394 นางสาวธนาภรณ์ ทุมทอง 4
36 20395 นางสาวพรพิมล สีนารอด 7
37 20440 นายนันทิกร สุวรรณชัยรบ 9
38 20442 นายธนศักย์ แซ่ตัน 6
39 20453 นางสาวกันทิมา หาสุข 6
40 20456 นายอดิศร แสงครุฑ 5
41 20457 นางสาวรักษิณา เศษรักษา 7
42 20460 นางสาวอารียา มูลจันที 7
43 20464 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 6
44 20492 นางสาวลัดดาวรรณ พิเนตร 7
45 20533 นางสาววิชุดา สุขประเสริฐ 7
รวม: 306
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 คุณครูพรรณา คุณครูศรัณยภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 นางสาวณัชชา กล่อมจิตร์ 4
2 17905 นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 0
3 17907 นายสิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 0
4 17926 นายนฤเบศ รัตนางกูร 2
5 17936 นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุข 4
6 17949 นางสาววชิรญา มณีแก้ว 0
7 18027 นางสาวธาราภรณ์ ภูมิวิสัย 3
8 18030 นางสาวพลอย บุตรภักดี 3
9 18036 นางสาวสรวงสุดา ชูตรี 3
10 18039 นางสาวสุกัญญา เมฆอภัย 7
11 18043 นางสาวอภิญญา แดงคำ 4
12 18068 นางสาวกัณณิกา อยู่หลำ 7
13 18069 นางสาวขนิษฐา อินเกียรติ 3
14 18082 นางสาวพัชรินทร์ บินซัมซูดิน 6
15 18085 นางสาวลดา ข้อยุ่น 2
16 18086 นางสาวลักษมน พัสสระ 6
17 18124 นางสาวจิตรลดา ขวากุดเข้ 1
18 18126 นางสาวทักษินา กันทา 11
19 18130 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว 7
20 18132 นางสาวปาริชาติ บุญเกิด 1
21 18135 นางสาววิลาวัลย์ วิเศษทรัพย์ 1
22 18178 นางสาวกาญจนา วงศ์ลังกา 9
23 18197 นายธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 4
24 18210 นางสาวจิราพร สีแดง 6
25 18241 นางสาวจิตติมา บุตรสอน 1
26 18242 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรีธนนท์ 4
27 18254 นางสาววรรณทิญา ขอบบัวคลี่ 4
28 18256 นางสาววิภาวี ปุลาชะกา 3
29 18298 นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ 9
30 18301 นางสาวธนิสร จันทบุตร์ 10
31 18352 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุข 5
32 19130 นายสุพจน์ เอมชุ่มจิตต์ 3
33 20396 นางสาวกาญจนา แย้มนวล 0
34 20397 นางสาวชลกร พันธ์ศรี 1
35 20398 นางสาวธนภรณ์ วงค์ขวัญเสน่ห์ 0
36 20399 นางสาวพรสุดา โสคำแก้ว 5
37 20411 นางสาวกุลรดา ทองประสาร 3
38 20441 นางสาวประภาพรรณ บรรผนึก 5
39 20443 นางสาวเยาวภา หวัดวาปี 6
40 20444 นางสาวสุชานันท์ กล่อมเสียง 3
41 20446 นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฏชื่อ 1
42 20463 นางสาวพิชชาภา เนียมเทศ 7
43 20482 นางสาวจิตมีสุข โทเดช 0
44 20487 นางสาวจารุกัญญ์ ชำรวย 1
45 20488 นางสาวเดือน โพธิ์แดง 1
46 20489 นางสาวสุดารัตน์ เฉลิมกิตติชัย 7
47 20490 นางสาวผุสชา อุ่นใจ 3
48 20491 นายธนะศักดิ์ จันทรา 0
รวม: 176
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 คุณครูสมัชชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17534 นายภูวมินทร์ เกตุแก้ว 3
2 17594 นายนวพล เรืองเลิศ 7
3 17679 นางสาวรุ่งชุลี บุญประเสริฐ 7
4 17912 นางสาวภาษาศิลป์ ไทรหอมหวล 4
5 17925 นายธณัชชา เบญญาคุปต์ 9
6 17940 นางสาวชลทิพย์ กิ่มยิ่งยศ 4
7 17941 นางสาวฐิติมา รักสะอาด 3
8 17969 นางสาวศศิวิมล สุขศาสตร์ 3
9 18022 นายอานนท์ ศรีบุญไชย 3
10 18062 นายสิทธิพล ทองย้อย 1
11 18072 นางสาวณัฐริกา น้อยจันทร์ 3
12 18149 นายชินกร สิมลีย์ 3
13 18179 นางสาวจินห์จุฑา ชุมดี 5
14 18180 นางสาวดารัตน์ พลียา 6
15 18185 นางสาวสมฤทัย เข็มต้น 4
16 18268 นายณัฐพงษ์ สมนึก 6
17 18281 นายเนติพงษ์ สิงหะ 9
18 18284 นายพุฒิพงศ์ จัยสำคัญ 5
19 18287 นายวิษณุ จันทะหุม 6
20 18299 นางสาวจิราพร วิชัย 4
21 18306 นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม 5
22 18308 นางสาวลัดดาภรณ์ ใคร่นุ่นภา 4
23 18311 นางสาวเสาวคนธ์ ปานยิ้ม 9
24 18317 นายจักรินทร์ เหมือนอิน 4
25 18324 นายธวัชชัย บางเทศธรรม 5
26 18341 นายศุภวิชญ์ รอดแก่นทรัพย์ 10
27 19128 นางสาวประภัสสร ธงอาษา 7
28 19819 นายเกียรติศักดิ์ สอสมิง 4
29 20400 นายขจรศักดิ์ โพธิ์ชัยยา 0
30 20401 นายขวัญชัย โฉมเชิด 0
31 20402 นายธรรพ์ณธร ขุนนุช 1
32 20403 นายวสุธา อารยะธนิตกุล 10
33 20404 นายศักทิพงศ์ เขียวชอุ่ม 0
34 20405 นายสรวิชญ์ รุจิโชติพันธ์ 10
35 20406 นายสหรัฐ ทองคำ 0
36 20407 นายอาทิตย์ นุชละม้าย 0
37 20408 นางสาวชมพูนุท ม่วงมงคล 4
38 20409 นางสาวณัฐกานต์ มงคลสังข์ 4
39 20410 นางสาวนฤมล ดงภูยาว 2
40 20412 นางสาวศศิวิมล มีภักดี 4
41 20413 นางสาวสุชัญญา บุญเจริญ 3
42 20414 นางสาวอรยา โทไข่สอน 11
43 20452 นายธนกร บ้านด่าน 1
44 20455 นายธาราเทพ เกินหน้า 2
45 20458 นายธนกร ทิชินคุณภัทร 3
46 20459 นางสาวกมลชนก รุ่งสาย 5
47 20462 นายนนทกร ทรัพย์สมบุญ 4
48 20528 นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ์ 6
รวม: 213
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 คุณครูพงษ์พันธ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17749 นายธวัช แสวงทรัพย์ 5
2 17772 นายอัษฎางค์ ชัยยะรุ่งโรจน์ 3
3 17970 นายนราธรณ์ โสภาพรม 5
4 17977 นายสุเมธ รัดรอดกิจ 3
5 18014 นายพงศกร ศรีธาดา 3
6 18015 นายรัตนชัย ฆารวิพัฒน์ 2
7 18019 นายศิวกร กลิ่นพวง 9
8 18059 นายสนั่น นิลโต 4
9 18061 นายสหกูล เพ็ชรบารมี 10
10 18150 นายชุติพงศ์ รุ่งเรือง 9
11 18153 นายแทนไท สุกแก้ว 3
12 18155 นายธรรณธร เร่งมีศรี 2
13 18158 นายปฏิกานต์ ปัญญา 8
14 18172 นายสุวรรณชัย ยังฉิม 2
15 18177 นายอิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ 5
16 18186 นายเกษมสันต์ บูรพนิมิตพงษ์ 7
17 18234 นายอรรถพล จันทนะแก้ว 4
18 18236 นางสาวกมลวรรณ เรือนเงิน 7
19 18271 นายธนภูมิ เผือกโฉลง 7
20 18303 นายนาคา คำภูแก้ว 6
21 18307 นางสาวมณีรัตนา ติชาวัน 9
22 18331 นายบุญช่วย คุณกันหา 7
23 18332 นายปฏิภาณ ยอดอินทร์ 9
24 18349 นายอันดา พวงลัดดา 5
25 18358 นายกิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 12
26 18365 นายชยานันท์ ทองคำ 8
27 18366 นายชลทิตย์ ลัดหลวง 13
28 18369 นายเทวินทร์ ยอดอินทร์ 6
29 18377 นายวิศรุต ทองพระปฏิมา 11
30 18386 นายอัษฏาวุธ เถื่อนเนาว์ 13
31 18388 นางสาวขวัญฤดี นามโยธา 2
32 18389 นางสาวเจนจิรา โพธิ์นอก 4
33 18390 นางสาวชาลิษา สวนสว่าง 2
34 18391 นางสาวทิพรัตน์ แซ่โค้ว 2
35 18393 นางสาวนันทิยา แหวนประดับ 1
36 18396 นางสาวมัณฑนา เหลาปัญญา 2
37 18398 นางสาววัชรา ศรีทอง 1
38 19123 นายธนธรณ์ ทวีสุขไชยเจริญ 7
39 19823 นายณัฐวุฒิ หิรัญคำ 1
40 20416 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ 10
41 20417 นายพงศกร สกุลศักดิ์ 8
42 20418 นายอภิสิทธิ์ พิหุสูตร 3
43 20419 นางสาวกชพรรณ ดวงจิตร์ 3
44 20420 นางสาวจิรวดี ดาแหยม 5
45 20421 นางสาวฟ้าริดา โนนสนิท 4
46 20422 นางสาววรัญญา คำภู 4
47 20423 นางสาวศิริโสภา ยี่จอหอ 3
48 20454 นายธนากร ปีสุวรรณ 1
รวม: 260
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 คุณครูกาญจนวดี คุณครูวารุณี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17976 นายศรัณย์ นิ่มนวล 1
2 18016 นายวรรณรัตน์ นิลโต 1
3 18017 นายวิวัฒน์ ธรรมโส 9
4 18025 นางสาวชัชชญา สีลา 6
5 18029 นางสาวพรไพลิน เมืองศักดา 4
6 18045 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 7
7 18053 นายณัฐวุฒิ แหยมนาค 0
8 18057 นายวริทธิ์ธร ทองวรณ์ 0
9 18070 นางสาวจรรยพร บาลีพัตร 4
10 18078 นางสาวปาริฉัตร สาดมุณี 8
11 18084 นางสาวรุ่งอรุณ วรสิงห์ 4
12 18091 นางสาวลลินตา แจ่มจันทร์ 5
13 18110 นายระพีพัฒน์ จันทร์สองดวง 10
14 18120 นายเอกวิทย์ เหลาทอง 6
15 18134 นางสาววัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 4
16 18145 นายจักรพันธ์ ศรีสากล 1
17 18156 นายธิติวุฒิ สุดชา 0
18 18225 นายปฐมพร ทองเนตร 1
19 18227 นายพงษ์ศรุต พึ่งทอง 0
20 18232 นายสิทธิ์วโรจน์ จันทร์เปรม 1
21 18250 นางสาวปิยธิดา มูลสิน 5
22 18251 นางสาวพันธิตรา วงษ์พิทักษ์ 4
23 18255 นางสาววาสนา รอดม่วง 0
24 18261 นางสาวสุรีภรณ์ เสนชู 7
25 18262 นางสาวสุวณิดา หนูฉ่ำ 4
26 18345 นายสัญญา จุทาผาด 0
27 18355 นางสาวเบญจมาศ บุญอินทร์ 2
28 18367 นายชวิศ มาภา 0
29 19129 นายนพเก้า ปันแก้ว 1
30 19854 นายภาณุพงศ์ บุญหลิม 0
31 20424 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหอม 1
32 20425 นายวินัย ทิพันธ์ 1
33 20426 นายสันทัด ชาน้อย 12
34 20427 นายอาทินันต์ จันอากาศ 10
35 20428 นางสาวธนาคาร ยอดทอง 2
36 20429 นางสาวบุญฑริก ทองมั่น 2
37 20430 นางสาวภาวิณี บัวศรี 0
38 20431 นางสาวมิตรธิดา นาโพนงาม 6
39 20432 นางสาววิชุดา เจ๊ะสะมะแอน 6
40 20433 นางสาวอรสา นาอุดม 2
41 20449 นางสาววิรัลพัชร์ วิสมิตนันท์ 2
42 20450 นายนพพล แย้มเดช 1
43 20451 นายณัฐพล ศรีนาม 2
44 20461 นายรัตนประสิทธิ์ หลุมศิลป์ 5
45 20493 นายศตายุ กุลมณี 0
46 20531 นายจตุเดช บุญศรี 7
รวม: 154
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 คุณครูอารียาศรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 13
2 17898 นายณัฐวรรธน์ จำปา 10
3 17903 นายปรัตถกร เลี่ยว 5
4 17904 นางสาวภาณิศา แดนสิงห์ 6
5 18018 นายสมศักดิ์ สุวรรณภูมิ 9
6 18037 นางสาวสิริยากรณ์ ค่ำคูณ 8
7 18129 นางสาวนุรี แก้วเเกมจันทร์ 7
8 18138 นางสาวศิวพร ทพลนุสิทธิ์ 12
9 18295 นางสาวกฤติยา อังครัตนพิชัย 16
10 18457 นางสาวนิศารัตน์ หวลชัยภูมิ 8
11 20434 นายกิตติวินท์ อุดตะนาท 0
12 20435 นายณกรณ์ แซ่จาง 6
13 20436 นายธีรวิทย์ พนิชภักดี 0
14 20437 นางสาวชลธิชา มานะธรรม 0
15 20438 นางสาวณัฐณิชา สีเผือก 9
16 20439 นางสาวสิตานันท์ แรงเริง 8
17 20447 นายนัฐนนท์ บัวขาว 5
18 20448 นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ 7
19 20526 นายวราวุธ อารีพงษ์ 1
รวม: 130
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 343 คน

ม.3 อัง30/06/2558 18:32

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คุณครูฐิติวุฒิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18482 ด.ช.กฤษณธร ชนะค้า 6
2 18486 ด.ช.เจนธีรจรัส อาภาจรัส 12
3 18487 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ล่ามละคร 15
4 18489 ด.ช.ธนกฤต จีระบุตร 9
5 18490 ด.ช.ธนกฤต กลิ่นเจริญ 7
6 18493 ด.ช.ธัญญะ สุขีพันธ์ 4
7 18494 ด.ช.ธีรพัฒน์ บัวรี 11
8 18497 ด.ช.ภูวดล พัฒนานิตย์สกุล 10
9 18500 ด.ช.วีรภัทร ดุษดี 8
10 18502 ด.ช.ศุภณัฐ สีแสงเขียว 8
11 18506 ด.ช.อาทิตย์ รัตนากร 8
12 18508 ด.ญ.จขุพัสตร์ มะเดื่อ 4
13 18510 ด.ญ.จุฑาธิป พรชัยกุล 9
14 18511 ด.ญ.ชนากานต์ สุขอยู่ 10
15 18512 ด.ญ.ชาลินี อดิเรกวัฒนกุล 9
16 18513 ด.ญ.ชุติภา ล้อมชัยสงค์ 5
17 18514 ด.ญ.ฐานิตา แซ่เหลี่ยง 8
18 18516 ด.ญ.ณัฐธิดา โกสุมสวัสดิ์ 3
19 18517 ด.ญ.ติณณา สัมปัชชลิต 11
20 18518 ด.ญ.ทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน 9
21 18519 ด.ญ.คชารี มาลาทอง 8
22 18520 ด.ญ.ปนัดดา พร้อมเพรียง 4
23 18523 ด.ญ.รวิสรา ขุมทอง 14
24 18524 ด.ญ.วณิชยา ศาลาน้อย 9
25 18528 ด.ญ.สมาพร เพชรราช 9
26 18529 ด.ญ.สิริลักษณ์ สังเกตุกิจ 4
27 18530 ด.ญ.สุภาพร เหมือนศาสตร์ 11
28 18531 ด.ญ.อนัญญา สุขคุ้ม 10
29 18649 ด.ช.ศุภกิตติ์ อนุสรประชา 10
30 18693 ด.ช.พีรวัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 10
31 18732 ด.ช.กฤษฏา ปรือปรัง 11
32 18744 ด.ช.เทพรัตน์ สุนทรวิภาต 7
33 18801 ด.ญ.ขจรพร แซ่เแต้ 8
34 18807 ด.ญ.ณัฐวรรณ ศรีชารู 11
35 18814 ด.ญ.นภสร ตันจิตติวัฒน์ 11
36 18921 ด.ญ.จารุวรรณ พิทักษ์ 11
37 18958 ด.ช.ปฏิภัทร ไทยประดิษฐ์ 11
38 18978 ด.ญ.สุดารัตน์ อัปหัง 10
39 18979 ด.ญ.ภัทราพร ด่านวัฒนสกุล 0
40 18982 ด.ญ.ธนธรณ์ ปลูกกลาง 7
41 19005 ด.ญ.อัญชลิตา ก้งทอง 4
42 19100 ด.ช.อาทิตย์ คงถาวรเจริญกิจ 4
รวม: 350
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10 คุณครูอุมากร คุณครูรณณรงค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18532 ด.ช.กฤษณะ สงวนสิน 7
2 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 0
3 18610 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เพ็ชรดี 9
4 18639 ด.ช.ธนพล จันทร์ทองหลาง 0
5 18644 ด.ช.ปภาวิชญ์ รอยแสวง 4
6 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 0
7 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
8 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 6
9 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 0
10 18745 ด.ช.เทิดศักดิ์ เพ็งแจ่ม 5
11 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
12 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 9
13 18751 ด.ช.นนทิวากร วันเทวิญ 11
14 18752 ด.ช.บัณฑิต จันทร์ถาวร 0
15 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 1
16 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
17 18769 ด.ช.อนุวัฒน์ พันธุ์โสลี 0
18 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 0
19 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 0
20 18796 ด.ช.ยุทธนา บุตรชน 0
21 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 1
22 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 2
23 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 0
24 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 2
25 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 5
26 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช 3
27 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 2
28 18894 ด.ช.วัชรากร พุ่มนาค 5
29 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 0
30 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 0
31 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 2
32 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 4
33 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 2
34 18932 ด.ญ.พาทินธิดา ภัยแคล้ว 11
35 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 2
36 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 1
37 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 2
38 18962 ด.ญ.ภาวิณี วลัยจัย 5
39 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 0
40 18972 ด.ญ.ศิริรัตน์ ชูชัย 9
41 19098 ด.ช.อัจฉริยเดช ทิพย์วรรณ์ 0
42 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 3
43 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 3
44 19810 ด.ญ.เมธาวี อู่ตะเภา 9
รวม: 125
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 คุณครูชุมพล คุณครูเดี่ยว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18505 ด.ช.ธนวัฒน์ ดำแพร 6
2 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 3
3 18539 ด.ช.ปองพล ศรีฟองจันทร์ 0
4 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 2
5 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 1
6 18632 ด.ช.ชญานนท์ แดงน้อย 1
7 18646 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รสฉ่ำ 0
8 18648 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คำแปงตัน 7
9 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 2
10 18683 ด.ช.ก้องเกียรติ เกื้อสกุล 6
11 18689 ด.ช.ธนกาญจน์ บัวรอด 10
12 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 1
13 18733 ด.ช.กฤษดา รินไธสง 1
14 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 2
15 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 6
16 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 0
17 18738 ด.ช.คุณากร แสงนาค 0
18 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 0
19 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 0
20 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 1
21 18757 ด.ช.พัชรพงศ์ พรมมงคล 4
22 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 1
23 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 0
24 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 11
25 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 0
26 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 6
27 18867 ด.ช.อัครพงษ์ จันทปัญญา 0
28 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 0
29 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 0
30 18910 ด.ช.สุนทร ผิวเหลือง 5
31 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 5
32 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 5
33 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 1
34 18951 ด.ช.ธนพจน์ ศรีบัวผัน 6
35 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 0
36 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 1
37 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 7
38 18990 ด.ช.วัชระ วินทะไชย 0
39 18996 ด.ช.สหพงษ์ สอนวงษ์ 2
40 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 9
41 19101 ด.ช.อาทิตย์ พุ่มขจร 0
42 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 5
43 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 1
44 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 1
45 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 3
46 20509 ด.ช.ธีรพัฒน์ กล่อมกำเหนิด 0
47 20510 ด.ช.ธีรพงษ์ กล่อมกำเหนิด 0
รวม: 122
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 คุณครูสุพรรณษา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น 7
2 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 3
3 18609 ด.ญ.จตุพร อินทรปาลิต 2
4 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 3
5 18633 ด.ช.ชาคริต ขาวเป็นใย 8
6 18638 ด.ช.ธนทัต อุ่นจิตต์ 3
7 18667 ด.ญ.นุศรา สีหมากสุก 0
8 18680 ด.ญ.สุชาดา ชัยมงคล 5
9 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 1
10 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 1
11 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 0
12 18747 ด.ช.ธนภูมิ พินสุวรรณ์ 6
13 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 0
14 18817 ด.ญ.นารีรัตน์ วงษ์อินทร์ 6
15 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 0
16 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 0
17 18859 ด.ช.ปารเมฏ บุญสุวรรณ์ 0
18 18866 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 8
19 18888 ด.ญ.ศิวาทิพย์ พวงโต 2
20 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 6
21 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี 5
22 18917 ด.ญ.กัญญาพัชร แก้วนนท์ 0
23 18929 ด.ญ.บัณฑิตา เจริญทัศน์ 3
24 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 3
25 18942 ด.ช.จีระยุ ธรรมประโชติ 4
26 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 1
27 18953 ด.ช.ธวัชชัย บัวเขียว 0
28 18973 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงสีแก้ว 3
29 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 5
30 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 1
31 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
32 20511 ด.ญ.อภิชญา ใจเมตตา 0
รวม: 86
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 คุณครูสุชัญญา คุณครูวาสนา(พึ่ง) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18484 ด.ช.จักรกริช ธูปสุวรรณ์ 1
2 18492 ด.ช.ธนัทสิทธิ์ ไชยพิมพ์ 14
3 18496 ด.ช.นันทวัฒน์ รัตนเรืองวิมาน 14
4 18499 ด.ช.วันเฉลิม แสงตามี 8
5 18507 ด.ญ.กัลยาณี ขอบบัวคลี่ 5
6 18515 ด.ญ.ฐิติกา โคกทุ่ง 12
7 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 2
8 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
9 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ 3
10 18562 ด.ญ.เบญญาภา คงทอง 10
11 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 3
12 18566 ด.ญ.ป่านเงิน วงศ์เนียม 4
13 18573 ด.ญ.วัลลภา นางวงค์ 5
14 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน 3
15 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 1
16 18634 ด.ช.ชาญชัย ภู่ทอง 7
17 18654 ด.ช.อติวิชญ์ พึ่งสนิท 6
18 18655 ด.ช.อภินันท์ จันทา 12
19 18660 ด.ญ.จิดาพา ด้วงสำรวย 5
20 18668 ด.ญ.พิวมล เกล้าผม 4
21 18679 ด.ญ.ศุภาวรรณ ประมัทถะ 5
22 18694 ด.ช.ภาสกร ศรีพนม 6
23 18715 ด.ญ.นรีกานต์ บุญญา 12
24 18719 ด.ญ.พันธิพา คำมุงคุณ 5
25 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ 4
26 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง 7
27 18778 ด.ช.กิตติพงษ์ ตั้นภูมี 5
28 18815 ด.ญ.นฤมล เอี่ยมอาจ 9
29 18850 ด.ช.ธนพล สุวรรณวนกุล 7
30 18909 ด.ช.สุทธิพงษ์ ลีโคตร 8
31 18943 ด.ช.จุลเขต อุปละ 10
32 18952 ด.ช.ธนวัฒน์ จารัตน์ 7
33 18963 ด.ญ.รัชนีกร ศรีสะอาด 6
34 18967 ด.ญ.วิชญาดา โสภาน้ำ 10
35 18983 ด.ญ.อธิชา บุญเกิด 5
36 19116 ด.ญ.ณัฐริกา ศิริไพโรจน์ 2
37 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 4
38 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 2
39 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 2
40 20502 นางสาวนันทิชา กิ่งจันทร์ 1
41 20503 นางสาวเบญจพร แก้วบัวดี 1
รวม: 238
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 คุณครูอารีรัตน์ คุณครูสาวิตรี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18485 ด.ช.จิระวัฒน์ เอี่ยมสุข 1
2 18495 ด.ช.ธีรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 2
3 18498 ด.ช.ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ 2
4 18501 ด.ช.ศักรินทร์ บุญนิ่ม 1
5 18521 ด.ญ.ปภัสรา จันทร์ปัญญา 7
6 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 10
7 18544 ด.ช.พิตติพงศ์ แพงทวด 11
8 18548 ด.ช.ศาโนช หมั่นมาก 6
9 18555 ด.ญ.กนกวรรณ หาญรักษ์ 14
10 18556 ด.ญ.กรกต อภิรมย์ 7
11 18560 ด.ญ.ธิดารัตน์ ม่วงไหม 6
12 18561 ด.ญ.นุชจเรศ ศรีสังวร 7
13 18572 ด.ญ.รัตนพร ทองอินทร์ 7
14 18596 ด.ช.พิพัฒน์ สิงห์สัตย์ 7
15 18612 ด.ญ.ฑิตฐิตา จันทร์ละออ 6
16 18623 ด.ญ.วรรณิษา อุดรเขตร 7
17 18624 ด.ญ.วริศรา ทองแสน 7
18 18625 ด.ญ.วิภาดา จารุจิตร 7
19 18630 ด.ญ.อาธิตยา เทียมทนง 7
20 18651 ด.ช.สหชาติ จันทศร 1
21 18657 ด.ญ.กนกพร ยังดี 8
22 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู 4
23 18677 ด.ญ.ศิริลักษณ์ สำเร็จผล 12
24 18681 ด.ญ.อมรา ศรีคำ 14
25 18690 ด.ช.ธนากรณ์ ม่วงดี 0
26 18718 ด.ญ.พัชรีภรณ์ สกุลมั่น 5
27 18730 ด.ญ.เสาวรักษ์ เอี่ยมยิ้ม 10
28 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 2
29 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา 8
30 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 3
31 18776 ด.ญ.ศตรัศมี น้อยอิน 6
32 18781 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ประจงจัด 2
33 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 5
34 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 3
35 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 3
36 18854 ด.ช.นฤเบศ ลอยมั่นคง 1
37 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 1
38 18890 ด.ญ.สุพัตรา สังแคนพรม 8
39 18934 ด.ช.เอกรัตน์ ตันสิงห์ 2
40 18946 ด.ช.ชยานันท์ ไชยศรี 1
41 18954 ด.ช.ธีรพล กาญจนวันโน 7
42 18964 ด.ญ.รุจิกาญจน์ ส่งศรี 7
43 18970 ด.ญ.ศรัณย์พร กรีโรจนีย์ 14
44 18986 ด.ช.รัชพงศ์ โชติกุล 1
45 19006 ด.ญ.อาริสา อั๊งคำ 7
46 20505 ด.ช.ศุภกรณ์ โม้อุ่น 0
รวม: 257
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูคเณศน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18483 ด.ช.ุคุณากร พุ่งอุไร 3
2 18491 ด.ช.ธนวัฒน์ คำหอม 8
3 18533 ด.ช.จิรพงษ์ ตาท้าว 12
4 18538 ด.ช.ทันนาการ โพธิ์ดี 9
5 18557 ด.ญ.กัลยรัตน์ รอดทอง 9
6 18559 ด.ญ.ณัฐธิดา หลักแหลม 13
7 18563 ด.ญ.ปนัดดา ทองเอี่ยม 12
8 18565 ด.ญ.ปรารถนา พัทธสีมา 6
9 18569 ด.ญ.พิมพ์นิภา มหาพรหม 6
10 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า 9
11 18575 ด.ญ.ศิริพร ก้องเสรีพันธ์ 9
12 18576 ด.ญ.สายทิพย์ เขตประทุม 11
13 18577 ด.ญ.สาลิณี ยืนสุข 10
14 18579 ด.ญ.อนงค์นาถ แสนเพ็ญ 10
15 18590 ด.ช.ดนุรุจน์ ปุยเจริญ 9
16 18604 ด.ช.ุศุภชัย เย็นภิญโญ 13
17 18611 ด.ญ.ญาณิศา ศรีสุวรรณ 8
18 18614 ด.ญ.นุชจรีย์ ศรีสังวร 11
19 18619 ด.ญ.มินตรา โพธิสอาด 11
20 18621 ด.ญ.รุ่งรัญญา พ่อค้า 8
21 18626 ด.ญ.ศิริญากรณ์ ตันเต็ก 8
22 18631 ด.ญ.อายทิพย์ ทะโคดา 10
23 18635 ด.ช.ฐาปกรณ์ สุทธิสงวน 9
24 18659 ด.ญ.จารุวรรณ สุนทรนันท์ 11
25 18669 ด.ญ.เพชรพราว นพรัตน์ 11
26 18676 ด.ญ.ศศมล หุยนันท์ 6
27 18695 ด.ช.ภูภัฎ จันทร์ชนะ 12
28 18712 ด.ญ.ชนัญญา ภูบาล 11
29 18714 ด.ญ.นราภรณ์ หวานฉ่ำ 11
30 18728 ด.ญ.สาวิตรี ลี้สุดกลิ่น 7
31 18794 ด.ช.ธนพล เลิศไธสง 7
32 18799 ด.ช.อภิวัติ บัวทอง 8
33 18810 ด.ญ.ดุจษฎี คำจักร์ 8
34 18818 ด.ญ.นิศานาถ คำโฮง 12
35 18871 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พุ่มขจร 12
36 18874 ด.ญ.ปาริชาติ พรหมภักดี 14
37 18887 ด.ญ.วิภวานี แสงจันทร์ 11
38 18889 ด.ญ.สุทธิดา ปราศจาก 14
39 18891 ด.ญ.สุภัคนันท์ เชิดชู 11
40 18905 ด.ช.ศุภฤกษ์ ชำนาญไพร 9
41 18977 ด.ญ.สุชาดา สัตพันธ์ 14
42 18988 ด.ช.วชิรพงศ์ เดชากุล 9
43 18991 ด.ช.วันชัย แข็งขัน 8
44 19168 ด.ช.พรมงคล พรเทวฤทธิ์ 12
45 19173 ด.ญ.สโรชา เนียมพาง 11
46 19795 ด.ญ.ปิยวรรณ หนองขุดสาร 8
47 19844 ด.ญ.กัลยา ทองยศ 0
48 20519 ด.ช.ภูวศิษฐ์ ธนชัยพงษ์โสภณ 0
รวม: 451
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 คุณครูยุวภาภรณ์ คุณครูอภิชา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18503 ด.ช.สำราญ พัฒนาชัยกิจ 10
2 18504 ด.ช.สุมานัส เทพวัน 7
3 18509 ด.ญ.จารุวรรณ ใจยั่งยืน 5
4 18535 ด.ช.ณัฐศรัณย์ ดวงทิ๊บ 9
5 18549 ด.ช.สมภพ ศรีสะอาด 8
6 18550 ด.ช.สหัสวรรษ นุ่มเกลี้ยง 8
7 18554 ด.ช.เอกชัย สุขดี 9
8 18568 ด.ญ.พันธิตรา โกศลสมบูรณ์ 8
9 18571 ด.ญ.รัตติยา มีสัตย์ 6
10 18578 ด.ญ.สิรินทรา จารัตน์ 7
11 18589 ด.ช.ณัฐวุฒิ พิมแพ 10
12 18593 ด.ช.นนท์นาท รอดกูล 6
13 18605 ด.ช.สรัญวุฐิ จันทะรัตน์ 7
14 18606 ด.ช.อนุสิทธิ์ พุฒทองคำ 9
15 18607 ด.ญ.เกตุศรินทร์ งามขำ 11
16 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 2
17 18615 ด.ญ.พัชรี สิงห์คำ 9
18 18620 ด.ญ.ยุพารัตน์ นิลโต 8
19 18647 ด.ช.รัชชานนท์ พรหมบุตร 0
20 18661 ด.ญ.ชนิดา ชื่นขจร 5
21 18662 ด.ญ.ซันมา วงษ์ษา 7
22 18665 ด.ญ.ธมลวรรณ คล้ายศิริ 10
23 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา 4
24 18678 ด.ญ.ศุภกานต์ อินทฤทธิ์ 9
25 18707 ด.ญ.กฤษณา รุ่งเรือง 11
26 18721 ด.ญ.พิมพ์วิภา เต่าคำ 10
27 18849 ด.ช.ธนกร สายเทพ 9
28 18865 ด.ช.ศรุติ รักคิด 11
29 18872 ด.ญ.ปลิดา ไตรเดชฤทธิชัย 4
30 18873 ด.ญ.ปวีณา พลสา 0
31 18880 ด.ญ.พิมพ์ผกามาศ สันทาลุนัย 4
32 18923 ด.ญ.ชูติรัตน์ กิติกุลไชยวัชระ 13
33 18926 ด.ญ.ณัฐวิกา ชินบูรณ์ 7
34 18927 ด.ช.สิรภพ ปั้นช้าง 6
35 18976 ด.ญ.พรสุดา ทองบ่อ 5
36 18981 ด.ญ.เหมือนฝัน อันสุข 6
37 18984 ด.ช.พีรพัฒน์ ก๋งเล็ก 7
38 18985 ด.ช.ภูริ ชูวงศ์ 7
39 18995 ด.ช.สมภพ พรบัญชาตระกูล 10
40 18997 ด.ช.สหัสวรรษ จิมาพันธ์ 9
41 19007 ด.ญ.อินทิรา พุ่ม 6
42 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย 10
43 19796 ด.ญ.ฐิตารีย์ พลสงคราม 8
44 19843 ด.ญ.เอี่ยมอรุณ ถิ่นนาเมือง 11
45 20504 ด.ช.อลงกรณ์ คำนึง 5
46 20506 ด.ญ.มาเรีย อุดมทรัพย์ 7
47 20535 ด.ญ.ลูกแก้ว คงมะกล่ำ 5
รวม: 345
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 คุณครูผกาพันธ์ คุณครูธัญยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18546 ด.ช.วิทวัส อิสริยศไกร 5
2 18558 ด.ญ.แก้วฟ้า ดวนขันธ์ 5
3 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 8
4 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 3
5 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 0
6 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 4
7 18664 ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง 4
8 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
9 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 9
10 18682 ด.ช.กฤษฎา คำดี 1
11 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 0
12 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 0
13 18716 ด.ญ.นิดานุช ทองแพ 8
14 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 2
15 18764 ด.ช.ศักดิ์ชัย จันทร์ประเสริฐ 1
16 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 1
17 18785 ด.ช.จักรกฤษ สังสีรัง 5
18 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 3
19 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 12
20 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 3
21 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 0
22 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 1
23 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 0
24 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 0
25 18913 ด.ช.อภิชัย เนียมทอง 7
26 18914 ด.ช.อภิชาติ เพิ่มฉลาด 10
27 18925 ด.ช.สิทธิพร ป้อมดี 2
28 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 2
29 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 0
30 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 0
31 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 0
32 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 11
33 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 6
34 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 1
35 19108 ด.ช.ยุทธศักดิ์ โลจรัส 0
36 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 4
37 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 9
38 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 0
39 19847 ด.ช.นณทพล สายลือนาม 2
40 20507 ด.ญ.สิริยากร วิชาชัย 1
41 20508 ด.ญ.กัลยกร ดำรงค์มณีโชติ 10
42 20536 ด.ญ.สุจิตรา วสุธารัตน์ 0
รวม: 141
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 คุณครูวิริยะ คุณครูชัชฎา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล 5
2 18553 ด.ช.อาทิตย์ กำแหงหาญพาณิชย์ 8
3 18581 ด.ญ.อริสา สุนทรโรจน์ 10
4 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 6
5 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 1
6 18602 ด.ช.วิรัตน์ ศรีสุภาลักษณ์ 10
7 18603 ด.ช.ศุภกิจ ปู่คลัง 3
8 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล 6
9 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 2
10 18656 ด.ช.เอกธนานินทร์ ท้วมประเสริฐ 7
11 18687 ด.ช.ณัฐพล งามขำ 7
12 18701 ด.ช.วิศรุต มีหว่าง 7
13 18702 ด.ช.ศิริศักดิ์ ปั้นศิริ 6
14 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 2
15 18708 ด.ญ.กาญจนา ฤทธิ์นุช 4
16 18709 ด.ญ.กิติพร ศรีประจันทร์ 5
17 18711 ด.ญ.จิราภรณ์ คงดี 10
18 18713 ด.ญ.ฐามณี พูลเจริญ 13
19 18722 ด.ญ.ภรัณยา เนตรทิพย์ 6
20 18726 ด.ญ.ศิริวลีย์ นันทะเสน 5
21 18727 ด.ญ.สมปารถนา ศรีแสงจันทร์ 5
22 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 6
23 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 3
24 18787 ด.ช.ชลธี เสนาคำจันทร์ 7
25 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 6
26 18790 ด.ช.ชิษนุพงศ์ ฉิมสุข 6
27 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 10
28 18816 ด.ญ.นันทกานต์ อาญาเมือง 5
29 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 3
30 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 11
31 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 1
32 18950 ด.ช.ทองประเสริฐ สุดใจ 5
33 18968 ด.ญ.วิรวรรณ วรรณศรีสุข 10
34 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 9
35 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 6
36 18993 ด.ช.วีรภาค อรรถกวี 5
37 18994 ด.ช.สมชาย คนหลัก 5
38 19099 ด.ช.อัมรินทร์ แฮะประโคน 12
รวม: 238
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 คุณครูวิรานุช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 3
2 18592 ด.ช.นนทกร ทวีสุขไชยเจริญ 7
3 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 8
4 18823 ด.ช.ชวินธร พิชญุตม์พัฒนสกุล 10
5 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช 10
6 18826 ด.ช.ปกรณ์ อรรคฮาต 7
7 18827 ด.ช.ปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 8
8 18828 ด.ช.วัฒนชัย เนียมสอน 6
9 18829 ด.ช.ศุภกฤต แสงสุริยา 3
10 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 5
11 18831 ด.ช.สุพันธนวัฒน์ ฤกษ์รื่น 7
12 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 3
13 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 9
14 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 6
15 18836 ด.ญ.ธีราพร สุขแตง 7
16 18838 ด.ญ.พรชิตา บุญเวิน 5
17 18839 ด.ญ.พิมชนก ศรีสุภา 7
18 18841 ด.ช.มาลิก สุวรรณดี 8
19 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน 8
20 18845 ด.ญ.ศรานัฐ ลำมะยศ 8
21 18847 ด.ญ.อรพิมพ์ สีทองหลาง 7
22 18848 ด.ญ.อัญชิสา ศิริพานิช 10
23 19110 ด.ญ.พรปวีณ์ พุทธรักษา 7
24 19798 ด.ญ.ลักษมี ใจวงค์ 11
25 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 7
รวม: 177
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 คุณครูศิวรานนท์ คุณครูฐิตา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18584 ด.ช.ชนินทร์ ชวนชม 14
2 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 2
3 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ 4
4 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 4
5 18617 ด.ญ.ภาสิณี เทศเทียน 2
6 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 1
7 18629 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุวรรณผา 8
8 18636 ด.ช.ฐารัฐ ประสงค์จีน 4
9 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 2
10 18663 ด.ญ.ฐิติวรดา ตรงกลาง 4
11 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 0
12 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
13 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 1
14 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 0
15 18725 ด.ญ.ศศิประภา เข็มนาค 2
16 18729 ด.ญ.สุทินา ถาวร 7
17 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 4
18 18734 ด.ช.กันติทัต จิตมงคลทอง 8
19 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 5
20 18749 ด.ช.ธีระศักดิ์ ด้วงสำรวย 12
21 18759 ด.ช.พีระพัฒน์ พิศวงษ์ 1
22 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 5
23 18770 ด.ช.อาทิตย์ อยู่พลี 2
24 18773 ด.ญ.ณัฐพร รัฐพลที 1
25 18774 ด.ญ.ปรียานุช ศรีวรสาร 8
26 18779 ด.ช.กิตติพันธ์ บุญบรรจง 5
27 18783 ด.ช.ขัตติยะ กองนึก 2
28 18793 ด.ช.ทิวากร เกิดผล 10
29 18797 ด.ช.ศุภพล สุทธิศักดิ์ 3
30 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 1
31 18806 ด.ญ.ณัฎฐกันย์ สุวรรณเพ็ชร 9
32 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 2
33 18863 ด.ช.พัฒนเวศ เพ็ชรแสง 12
34 18875 ด.ญ.ปารีรัฐ บ้านด่าน 1
35 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 0
36 18879 ด.ญ.พรสินี ปลัดธานี 0
37 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 2
38 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 0
39 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 4
40 18893 ด.ญ.อรนันท์ มาตรสงคราม 4
41 18924 ด.ญ.ฐิติวรดา ศรพลทัน 5
42 18936 ด.ญ.อารยา คำงาม 11
43 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 0
44 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 1
45 19799 ด.ญ.ศศิธร ศุภศร 3
46 20530 นายวรพล บุญศรี 12
รวม: 197
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 498 คน

ม.2 อัง30/06/2558 18:29

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 คุณครูรามิล คุณครูศรีสุดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19180 ด.ช.คุณชนะ ชัยเหนือ 0
2 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 4
3 19182 ด.ช.นัฐกานต์ พันพิพัฒน์ 8
4 19183 ด.ช.ปวิตร จันนันท์ 10
5 19184 ด.ช.พรรณพัชร ชมความสุข 7
6 19185 ด.ช.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 0
7 19187 ด.ช.วรเมธ วงศ์เครือสอน 9
8 19188 ด.ช.สิริวัฒณ์ ศรีรอด 5
9 19189 ด.ช.สุทธิพงษ์ เพ็งเล็งดี 6
10 19190 ด.ช.อนุชา มะโนรา 1
11 19191 ด.ญ.กชกร เงินมาบุญช่วย 10
12 19192 ด.ญ.กชกร แซ่อึ้ง 10
13 19193 ด.ญ.กัลยรัตน์ พิจารณ์ 7
14 19194 ด.ญ.ขวัญจิรา ธารินธนบดี 9
15 19195 ด.ญ.เจนจิรา อำไพร 6
16 19196 ด.ญ.ณิชาดา ปั่นสันเทียะ 8
17 19197 ด.ญ.ธนธรณ์ อนุสรประชา 10
18 19198 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 10
19 19199 ด.ญ.ธัญญาวรรณ แก้วสีขาว 7
20 19200 ด.ญ.นราพร จุลเพ็ชร 8
21 19201 ด.ญ.นันทัชพร ตุ้มจอหอ 13
22 19202 ด.ญ.เนตรชนก นิลกล่อม 9
23 19203 ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีสอาด 10
24 19204 ด.ญ.ปริษา อ่อนช้อย 11
25 19205 ด.ญ.ปวริศา เสือทุ่ง 8
26 19206 ด.ญ.ปิยฉัตร มะโนมัย 12
27 19207 ด.ญ.พรธีรา กาลาม 14
28 19208 ด.ญ.พสชนันท์ ดีน้ำจืด 10
29 19209 ด.ญ.พัชรพร จันทร์ยาม 10
30 19210 ด.ญ.พัณณิตา มอบทองหลาง 9
31 19211 ด.ญ.พีชญานิน สีสูงเนิน 11
32 19212 ด.ญ.มนัชณา พันธ์แขก 5
33 19213 ด.ญ.รพีพรรณ หวังโรจน์ฤทธิ์ 9
34 19214 ด.ญ.ลลิตวดี ศิริรจน์ 4
35 19215 ด.ญ.ศศิธร แทวกระโทก 8
36 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 5
37 19217 ด.ญ.สิรินดา สมสุวรรณ 10
38 19218 ด.ญ.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 11
39 19220 ด.ญ.สุภาพร ริโยธา 9
40 19221 ด.ญ.อนุธิดา บุญเทียม 8
41 19222 ด.ญ.อาทิตติญา สมบูรณ์ 10
42 20494 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ สมคะเณย์ 6
รวม: 337
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 คุณครูพสุธร คุณครูวาสนา(พิ) กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 0
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 5
3 19565 ด.ช.เกรียงไกร อ้นเจริญ 4
4 19566 ด.ช.ไกรสิทธิ์ สุขกากิจ 3
5 19569 ด.ช.ชานนท์ บุญเรือง 6
6 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
7 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 2
8 19572 ด.ช.ทัตพล แซ่ลี 1
9 19573 ด.ช.ธีรยุทธ นกเขา 6
10 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 5
11 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 2
12 19577 ด.ช.ภานุพงษ์ บุตรใส 6
13 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 4
14 19580 ด.ช.ศิวกร สุวินัย 7
15 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 6
16 19582 ด.ช.สักดิทัด สวนเดช 5
17 19583 ด.ช.สิทธิพงษ์ ทองเงิน 8
18 19584 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แสงเดือน 7
19 19585 ด.ช.สุทธิพร บุญจันทร์ 6
20 19586 ด.ช.อภิชาติ ยศศรี 6
21 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 0
22 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 2
23 19589 ด.ญ.กชกร ชาลีบัว 5
24 19590 ด.ญ.จารุวรรณ เที่ยงจิต 5
25 19591 ด.ญ.จุฑามาศ ปาลพันธ์ 8
26 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 5
27 19593 ด.ญ.นาตาชา ชินวร 1
28 19594 ด.ญ.น้ำฝน รักหทัย 6
29 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 1
30 19596 ด.ญ.พัชรินรัตน์ พิศวงษ์ 9
31 19597 ด.ญ.พิชชาภา จรัญวรรณ 4
32 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 7
33 19599 ด.ญ.ภาวิณี สุวรรณบาง 3
34 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 8
35 19602 ด.ญ.สิริรักษ์ ขาวงาม 5
36 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 7
37 19604 ด.ญ.สุขวีณา จริยรัตนสกุล 3
38 19605 ด.ญ.สุทัตตา รอมาลี 8
39 19788 ด.ญ.เกษมณี เพ็ชรบุรี 6
40 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 7
41 19834 ด.ญ.ญาลินดา ไขศรี 7
รวม: 198
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 คุณครูเสาวนีย์ คุณครูชินกร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 1
2 19607 ด.ช.กิตติทัศน์ ศรีนาม 2
3 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 0
4 19609 ด.ช.จตุวัตร ปวงคำ 3
5 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 4
6 19611 ด.ช.จิรทีปต์ วงษ์สำราญ 6
7 19612 ด.ช.เจนนุวัฒน์ งามละม้าย 10
8 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 0
9 19614 ด.ช.ชนธยา กาลัด 1
10 19615 ด.ช.ชัยภัทร อุปกา 10
11 19616 ด.ช.ชาคริต สุขสมบัติ 0
12 19617 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์ดง 1
13 19618 ด.ช.ตุลธร พูลมหัจจะ 5
14 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 1
15 19620 ด.ช.ธัญวิชญ์ เจ๊ะดอเลาะห์ 4
16 19621 ด.ช.ธีรพันธ์ สุดสอาด 12
17 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 0
18 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 1
19 19625 ด.ช.ภานุวัฒน์ พวงน้อย 1
20 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 0
21 19630 ด.ช.สุทธิพงษ์ แสงกันภัย 6
22 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 0
23 19632 ด.ญ.กนกอร ปัจฉิมา 6
24 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 5
25 19634 ด.ญ.ชณัฐตา อุ่นทอง 6
26 19635 ด.ญ.ดวงกมล โชคชัยถาวรกิจ 3
27 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 0
28 19638 ด.ญ.ปาณิศา เชื้อสารภี 4
29 19639 ด.ญ.พรนภัส การะเกษ 6
30 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 5
31 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 8
32 19642 ด.ญ.วีระวรรณ ศรีณรงค์ 6
33 19643 ด.ญ.ศศิกาญจน์ กำเดช 5
34 19644 ด.ญ.ศศิธร ศรีสุริยมาตย์ 3
35 19645 ด.ญ.ศุภิสรา ชาติศรี 6
36 19646 ด.ญ.สุพรรณษา สุขสมจิตร 2
37 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 2
38 19786 ด.ช.เจษฎา ทองโต 1
39 19787 ด.ช.ศราวุธ นวลศรีสอนดี 1
40 19836 ด.ช.จิรพนธ์ เดินชาบัน 0
รวม: 137
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 คุณครูวรารัตน์ คุณครูฉัตรพรรค์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 1
2 19651 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองสุ่น 10
3 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 3
4 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 1
5 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 6
6 19656 ด.ช.ธีรวุฒ ศรีชารู 9
7 19657 ด.ช.ธีรศักดิ์ เจิญสุข 7
8 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 1
9 19660 ด.ช.พงศ์ภัทร์ แพรดำ 1
10 19662 ด.ช.ภีมพศ จิตตะบุตร 1
11 19664 ด.ช.วศิน อินจันทร์ดา 12
12 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 3
13 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 6
14 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 5
15 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 2
16 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 7
17 19679 ด.ญ.ฐิตาพร สายน้ำเย็น 4
18 19680 ด.ญ.ทิตยา สุกแก้ว 10
19 19682 ด.ญ.ธิดาวัลย์ ขันแวว 10
20 19683 ด.ญ.เบญญาภรณ์ สิงห์แก้ว 2
21 19684 ด.ญ.ปริศนา ฤทธิโชติ 3
22 19685 ด.ญ.พันพระษา เกตุสุภะ 1
23 19686 ด.ญ.วริญทิพย์ มาลาทอง 6
24 19687 ด.ญ.วรินทร บัวแดง 4
25 19689 ด.ญ.สุปรียา แป้งเขียว 5
26 19690 ด.ญ.อภิญญา ม่วงนาค 6
27 19691 ด.ญ.อำภาภรณ์ เถื่อนวงษ์ 11
28 19716 ด.ช.ธีรภัทร ใจทัด 2
29 20501 ด.ช.ณัฐพงศ์ รสชุ่ม 1
30 20538 ด.ญ.นวรัตน์ จรุญ 0
รวม: 140
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 คุณครูสุทิสา คุณครูฉัตรแก้ว กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19223 ด.ช.กิตติพศ ประเสริฐ 10
2 19224 ด.ช.กฤติพงษ์ ศิริบุญ 10
3 19225 ด.ช.กิตตินันท์ ชุ่มวงศ์ 10
4 19226 ด.ช.เขษมศักดิ์ พุ่มเรื่อง 15
5 19227 ด.ช.เจษฎากร ลัภขุนทด 10
6 19228 ด.ช.ชลชาติ กองหิน 7
7 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 6
8 19230 ด.ช.ชัยณรงค์ ธรรมปราบ 10
9 19231 ด.ช.ฐาปกรณ์ มีเทน 8
10 19232 ด.ช.ตรีโรจน์ มูลเคน 11
11 19233 ด.ช.ธนภัทร ภูนาเขียว 6
12 19234 ด.ช.ธนาดุล เสริมเผือก 12
13 19235 ด.ช.นภดล วงษ์รุ่งเรือง 6
14 19236 ด.ช.ปวริศ มาสุข 5
15 19237 ด.ช.พีรพัฒน์ ขำศรี 11
16 19238 ด.ช.พีระพงษ์ พรมวงศ์ 10
17 19239 ด.ช.ฟาร์โรห์ เอี่ยมสุวรรณ 6
18 19240 ด.ช.มัรวาน ตีโม 5
19 19241 ด.ช.วยากร สุขเทศ 10
20 19242 ด.ช.ศุภกร เจิมขุนทด 3
21 19243 ด.ช.ศุภวิชญ์ เรียบเจือ 10
22 19244 ด.ช.สุรวุฒิ ศรีวิไลย์ 6
23 19245 ด.ช.อนุชา แสนคำลาด 10
24 19246 ด.ช.อรรถพล ยุบล 4
25 19247 ด.ช.อาชานนท์ คงขันท์ 4
26 19248 ด.ญ.เกศกนก จันทรัก 9
27 19249 ด.ญ.ญารินดา ขันสัมฤิทธิ์ 4
28 19250 ด.ญ.ณัฐมน เตมีรัสมี 7
29 19251 ด.ญ.ดนยากานต์ เกินหน้า 6
30 19252 ด.ญ.เนตรดาว จันทร์อ่อน 9
31 19253 ด.ญ.บัณฑิตา อุ่นทรัพย์ 8
32 19254 ด.ญ.ปัณฑิตา สาธร 6
33 19257 ด.ญ.พันรษา เสวกวิหารี 8
34 19258 ด.ญ.พิชชานันท์ หงษ์อ่อน 9
35 19259 ด.ญ.ภัทรสุดา นาคหมื่นไวย์ 8
36 19260 ด.ญ.วริศรา วงศ์สระหลวง 9
37 19261 ด.ญ.ศศิกานต์ แตงพันธ์ 5
38 19262 ด.ญ.หทัยวรรณ์ แก้วมณี 11
39 19263 ด.ญ.อภิญญา สามารถ 9
40 19264 ด.ญ.อลิษา คำสวี 6
41 19265 ด.ญ.อัจฉรา ละคำ 6
42 19784 ด.ญ.ศิริกัญญา วัติแหวว 6
43 20532 ด.ญ.พิชมน อร่ามรัตน์ 0
44 20534 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีวรรณะ 2
รวม: 333
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 คุณครูนุชนาฎ คุณครูณัฐจิยาน์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19266 ด.ช.กฤตภาส โคตรสุรินทร์ 7
2 19267 ด.ช.กฤษฎา อันลา 5
3 19268 ด.ช.กิติพงษ์ ทับไทร 6
4 19269 ด.ช.จักรกฤษณ์ จิตรจำนง 9
5 19270 ด.ช.จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์ 6
6 19271 ด.ช.จิรวัฒน์ ชื่นกลิ่น 10
7 19273 ด.ช.เตชินทร์ ทะโคดา 6
8 19274 ด.ช.ทยา แคนดา 3
9 19275 ด.ช.ธนสาร์น สุทำเลา 6
10 19276 ด.ช.ธีทัต อ่อนจำรัส 10
11 19277 ด.ช.นฤพนธิ์ จันทร์เทพ 10
12 19278 ด.ช.ปภพ วุฒิชา 10
13 19279 ด.ช.ปรีชา แก้วเขียว 8
14 19280 ด.ช.ปัญญา สมดา 9
15 19281 ด.ช.พลวัฒน์ กุงนอก 9
16 19282 ด.ช.พิชัยภูษิต เสนาวิเศษ 4
17 19283 ด.ช.เมธัส คาดีวี 7
18 19284 ด.ช.รชฏ จันทร์ตะ 9
19 19285 ด.ช.สุกฤต มาจันทร์ 11
20 19286 ด.ช.องอาจ ชัยสุรินทร์ 9
21 19287 ด.ช.อเล็กซ์ซันเดอร์ รูทซ์ 8
22 19288 ด.ช.อัษฎา บุยเพ็ง 2
23 19289 ด.ช.เอกรัตน์ พงษ์มหาชัย 5
24 19290 ด.ช.เอกรัตน์ อ่ำเอี่ยม 11
25 19291 ด.ญ.กนกวรรณ อยู่พันธ์ 12
26 19293 ด.ญ.ทิพย์นารี สมศรี 7
27 19294 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ จุลเอียด 6
28 19295 ด.ญ.ธิดารัตน์ เทียมทนง 7
29 19296 ด.ญ.นราทิพย์ เชี่ยวชาญ 6
30 19297 ด.ญ.เนรมิต ราชาวงษ์ 5
31 19298 ด.ญ.พัชจิรา ฉลาดแย้ม 5
32 19299 ด.ญ.ริษฎา จันทรคลี 7
33 19300 ด.ญ.วรรณนิษา นามแสง 5
34 19301 ด.ญ.วิจิตรา เพชรหมื่นไวย 8
35 19302 ด.ญ.ศุภนุช บัวเพชร 5
36 19303 ด.ญ.ศุภิสรา เฉลียวกุล 14
37 19304 ด.ญ.สวรินทร์ กล้าหาญ 10
38 19305 ด.ญ.สุชาดา โสนน้อย 16
39 19306 ด.ญ.สุธาสินี เสเล 13
40 19307 ด.ญ.สุภาภรณ์ ยินยาว 10
41 19308 ด.ญ.อริศรา รุ้งรุ่งเรือง 7
42 19343 ด.ญ.ภัทราวดี เมฆแดง 10
43 19504 ด.ช.กนิษฐ์ อินเขียว 4
44 19505 ด.ช.อานุภาพ หุ่นดี 9
45 19782 ด.ญ.หนูเอื้อ สำฤทธิ์ 12
46 20537 ด.ช.ชัยยาณัฏฐ์ ภัคชยานนท์ 5
รวม: 363
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 คุณครูหทัยทิพย์ คุณครูสมพงษ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18527 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญปั้น 0
2 19309 ด.ช.กรวิชญ์ บำรุงจิตร์ 1
3 19310 ด.ช.การต์ กอรีย์ 3
4 19311 ด.ช.จารุพงศ์ เทศกูล 6
5 19314 ด.ช.ทนุศีล แหยมประเสริฐ 11
6 19315 ด.ช.ธนกร พืชสิงห์ 7
7 19316 ด.ช.ธนภัทร แซ่แต้ 10
8 19317 ด.ช.นราธร ศรีทอง 7
9 19319 ด.ช.บูรพา วุฒิยา 7
10 19320 ด.ช.ปฏิภาณ อ่อนพุธรา 7
11 19321 ด.ช.ปภาวิชญ์ ลำทา 11
12 19322 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ จิตรปราโมทย์ 6
13 19323 ด.ช.พรเทพ มีธรรม 7
14 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 4
15 19325 ด.ช.ภูรีพงศ์ ชายประโคน 10
16 19326 ด.ช.ภูมิดล โพธิ์แก้ว 4
17 19327 ด.ช.รัฐภูมิ มูลสิน 10
18 19328 ด.ช.วรินทร พรมดี 9
19 19329 ด.ช.วุฒิชัย มินตา 10
20 19330 ด.ช.ศักดิ์ดา ไข่นุ่มสิงห์ 11
21 19331 ด.ช.ศุภกิจ สังวน 10
22 19332 ด.ช.สถาพร การะเวก 9
23 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 1
24 19335 ด.ญ.กัณณิกา ทรงหาคำ 13
25 19336 ด.ญ.จารุวรรณ เนียมทอง 13
26 19337 ด.ญ.จิรัชยา โพธิกุล 4
27 19338 ด.ญ.ฐิติยา สาระวัน 5
28 19339 ด.ญ.ณัฐสุดา พิมทอง 3
29 19340 ด.ญ.ธนัชชา เขียวทองคำ 11
30 19341 ด.ญ.ธนัชชา บวนขุนทด 5
31 19342 ด.ญ.ธนภรณ์ อินทบุตร 4
32 19344 ด.ญ.ปาริชาติ ลาภมี 8
33 19345 ด.ญ.พัชรินทร์ เอมประโคน 10
34 19346 ด.ญ.พิไลพร บุญสวัสดิ์ 11
35 19347 ด.ญ.วรรณษา ใจสุข 4
36 19348 ด.ญ.ศิริพร เทืองอิว 8
37 19349 ด.ญ.สมิตรา สวัสดี 5
38 19350 ด.ญ.สุชัญญา เจาจาฤกษ์ 8
39 19351 ด.ญ.หงส์ฟ้า สิงหเสน 11
40 19352 ด.ญ.อรพรรณ ศรีราชา 7
41 19488 ด.ญ.จันทร์สุดา บรรทโก 8
42 19568 ด.ช.ชัชชนม์ มะโนมั่น 14
43 19841 ด.ญ.จิราพร คึมสูง 2
44 20495 ด.ญ.อนุติญา เผ่นภูเขียว 0
45 20522 ด.ญ.ลลิตา ศิริเลิศชัย 0
รวม: 315
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 คุณครูพัชราภรณ์ คุณครูอนงค์นาฎ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19353 ด.ช.กิตติพงศ์ ขำอุ่นใจ 4
2 19354 ด.ช.กิตติศักดิ์ คำแก้ว 0
3 19355 ด.ช.ณัฐชนน ประสาน 1
4 19356 ด.ช.ณัฐพล วงศ์วิระยะสกุล 10
5 19357 ด.ช.ตะวัน ศรีเผือก 1
6 19358 ด.ช.ธนกร บุญเกิด 3
7 19359 ด.ช.ธนกร พิมพล 6
8 19360 ด.ช.ธนเดช เกิดสลุง 5
9 19361 ด.ช.ธนพล กลางสวัสดิ์ 2
10 19362 ด.ช.ธนพัฒน์ กาประโคน 2
11 19363 ด.ช.ธเนศพล คธาบุตร 11
12 19364 ด.ช.ประเสริฐ นาคเงิน 5
13 19365 ด.ช.ปวิชญา ทองอ่ำ 10
14 19366 ด.ช.ภูริมทร์ พลเดช 6
15 19367 ด.ช.ภูริวัจน์ เจียรไนกุลภัทร 7
16 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 0
17 19370 ด.ช.วสันต์ แย้มกลาง 1
18 19371 ด.ช.สิครินทร์ อ่อนแก้ว 1
19 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 3
20 19373 ด.ช.สุรพัตร์ หน่ายสังขาร 7
21 19374 ด.ช.อมตะ ชมความสุข 9
22 19375 ด.ช.อัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์ 9
23 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 3
24 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 1
25 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 2
26 19379 ด.ญ.กมลพรรณ หาสุข 11
27 19380 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชมความสุข 8
28 19381 ด.ญ.จิณตตา คงเหล่า 3
29 19382 ด.ญ.ชนาทิพย์ แซ่เฮ้ง 10
30 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 0
31 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 8
32 19385 ด.ญ.นพิสประภา หนองขุ่นสาร 11
33 19386 ด.ญ.ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ 9
34 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 4
35 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 3
36 19389 ด.ญ.ภานุมาส พุฒจีบ 11
37 19390 ด.ญ.วรนุช สารการ 8
38 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 3
39 19392 ด.ญ.ศุภาวัน กาทอง 11
40 19393 ด.ญ.อริสา ชมมาลี 4
41 19394 ด.ญ.อริสา สงวนกลิ่น 5
42 19395 ด.ญ.อารีสุข มยุรา 6
43 19519 ด.ญ.อาริษา เทพอาษา 9
44 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 8
45 19839 ด.ญ.ธิดานันท์ พรมพิทักษ์ 4
46 20496 ด.ญ.กัลยาณี เติมวุฒิ 7
47 20497 ด.ช.รชฎ สุทธิเสน 0
รวม: 252
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 คุณครูนงค์นุช คุณครูปิยพร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 1
2 19397 ด.ช.จีระศักดิ์ แก้วพรม 4
3 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 1
4 19399 ด.ช.รฐกร จันลา 3
5 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 6
6 19401 ด.ช.ธีรภัทร์ ยอดพรม 2
7 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 3
8 19404 ด.ช.ปฏิกร แหววกระโทก 6
9 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 10
10 19406 ด.ช.พงศกร บุญธรรม 4
11 19407 ด.ช.พงษ์ทวี ไพรศักดาสกุล 4
12 19408 ด.ช.พยุหพล มุสิพันธ์ 14
13 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 4
14 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 1
15 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 6
16 19412 ด.ช.ภัทรภูมิ จินดารัตน์ธำรง 4
17 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 5
18 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
19 19415 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขสอาด 2
20 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 0
21 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 0
22 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 4
23 19420 ด.ช.อานุภาพ คำชื่น 3
24 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 16
25 19422 ด.ญ.จักรทิพย์ ถาวิกุล 5
26 19423 ด.ญ.จิรกาญน์ จุ้ยพลับ 7
27 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 1
28 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 1
29 19426 ด.ญ.ชนาภรณ์ สายมา 4
30 19427 ด.ญ.นันทรัตน์ ราชมนตรี 5
31 19428 ด.ญ.เบญญาภา เพชรมี 2
32 19429 ด.ญ.ปาจรีย์ สุวรรณแจ่ม 6
33 19430 ด.ญ.ปิยชนก เอี่ยมกลั่น 7
34 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 7
35 19432 ด.ญ.เปรมฤทัย เรือนเงิน 2
36 19434 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีเปรม 5
37 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 13
38 19436 ด.ญ.ศรุตา หมั่นจิตร 2
39 19437 ด.ญ.สุทธิดา บุญยะบา 7
40 19438 ด.ญ.อทิตยา งามขำ 14
41 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 15
42 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 2
43 19842 ด.ช.ตรีภพ เรียงผล 3
44 20498 ด.ช.พงศธร พลธานี 0
45 20499 ด.ช.ชญานิน พระใจบุญ 3
46 20529 ด.ญ.สาวิตรี นพวงษ์ 6
รวม: 220
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 คุณครูยุพิน คุณครูศานิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19439 ด.ช.คณิศร คะลีล้วน 7
2 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 5
3 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 0
4 19442 ด.ช.ชัยพร นาคคล้าย 3
5 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 1
6 19444 ด.ช.ณัฐพล กายเพชร์ 9
7 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 0
8 19446 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วงค์แสง 6
9 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 0
10 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 0
11 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 4
12 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 1
13 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 0
14 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 5
15 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 3
16 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 3
17 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ *เคยตัดชื่อแล้วแต่มีในใบรายชื่ออีก 0
18 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 5
19 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 0
20 19460 ด.ช.ศิลา ปั้นศิลา 9
21 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 0
22 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 0
23 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 0
24 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 3
25 19465 ด.ญ.กรัตเพชร หารคำ 5
26 19466 ด.ญ.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย 6
27 19467 ด.ญ.ชลธิชา ศรียัง 1
28 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 1
29 19469 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขเทพ 3
30 19470 ด.ญ.ณัทนิษฐ์ แกล้วกล้า 6
31 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 3
32 19472 ด.ญ.นฤมล เต่าอุดม 6
33 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 8
34 19474 ด.ญ.ปภานัน เมฆอ่ำ 3
35 19475 ด.ญ.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ 4
36 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 0
37 19477 ด.ญ.ศศิภา บุญนาค 6
38 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 1
39 19479 ด.ญ.สุขวรรณ จริยรัตนสกุล 5
40 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 7
41 19481 ด.ญ.อินทิรา อุดมรัตน์ 6
42 19852 ด.ช.อรรถพล เรือนคำ 0
43 19853 ด.ญ.ศุภัสสร สถานสุข 6
44 20521 ด.ญ.อภิชญา โหน่งบัณฑิต 0
รวม: 141
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 คุณครูนาราภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 3
2 19312 ด.ช.ณัฐชนน บุญปลีก 6
3 19482 ด.ช.สิทธิ หม่อง 9
4 19483 ด.ช.ศักดิธัช เถาว์ชาลี 2
5 19484 ด.ญ.พุทธรักษา หมื่นเงิน 9
6 19485 ด.ญ.ริศา ศิริโรจน์ 7
7 19486 ด.ช.จักรกฤษณ์ คงยอด 2
8 19487 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วกล้า 2
9 19489 ด.ญ.สรัญญา มูลท้วม 8
10 19490 ด.ญ.ธนพร สีมา 15
11 19491 ด.ญ.ภคมน อาภาพงศคุณ 6
12 19492 ด.ญ.พันธิตรา ขันเงิน 4
13 19493 ด.ญ.นภัสสร ทองจาก 6
14 19494 ด.ญ.ทักษิณา ทองใจสด 6
15 19495 ด.ญ.วันวิสา นนทศิลา 12
16 19496 ด.ช.ธนกฤต วิจิตรสมบัติ 3
17 19497 ด.ช.ชาญวิทย์ สาดสินแก้ว 1
18 19498 ด.ญ.วิรากานต์ แตะต้อง 6
19 19499 ด.ญ.ณัฐกมล นพรัตน์สำราญ 5
20 19501 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ชุ่มชื่น 7
21 19502 ด.ญ.บุญภา จันทรโชติ 10
22 19503 ด.ญ.จิรัชญา พวงทอง 4
23 19506 ด.ญ.พรรณารายณ์ แซ่คู 2
24 19507 ด.ช.วราวุฒิ ขวัญกลาง 1
25 19508 ด.ญ.ไพพรรณ บ้านพรวน 10
26 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 0
27 19510 ด.ญ.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น 3
28 19511 ด.ญ.กนิษฐา ถิ่นสุวรรณ 3
29 19512 ด.ช.ธันยพงศ์ รื่นอารมย์ 4
30 19513 ด.ญ.จิรภิญญา เพ่งพินิจ 6
31 19514 ด.ญ.สุดารัตน์ เมืองแสน 8
32 19515 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจเบิกบาน 7
33 19516 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ เชียงสา 5
34 19517 ด.ญ.นริศรา เทพณรงค์ 11
รวม: 193
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 คุณครูรัชนุ คุณครูเกียรติภูมิ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19520 ด.ช.กฤษณะ กลิ่นนุช 10
2 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 4
3 19522 ด.ช.กิตติภพ เล็งไธสง 7
4 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 1
5 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 5
6 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง 3
7 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 0
8 19527 ด.ช.จักริน พรมกัน 5
9 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 2
10 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 2
11 19530 ด.ช.ณัฐภัทร เนืองแสน 3
12 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 5
13 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 1
14 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 6
15 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 3
16 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 4
17 19540 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ด้วงเหมือน 9
18 19541 ด.ช.สราวุฒิ แก่นสนธิ์ 5
19 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 1
20 19543 ด.ช.อดิศร แสงนาค 5
21 19544 ด.ช.อภิชาติ บัวหลวง 4
22 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 3
23 19546 ด.ญ.จินดาพร คำขันติ 3
24 19547 ด.ญ.ชลลดา กุ่ยโห้ 11
25 19548 ด.ญ.ดรุณี มนตรี 10
26 19549 ด.ญ.ธนวรรณ กลิ่นพวง 5
27 19550 ด.ญ.นภัสศรณ์ รมย์ 9
28 19552 ด.ญ.ปนัดดา นัดประสพ 6
29 19553 ด.ญ.ปวริศา สวัสดี 3
30 19554 ด.ญ.พิมพ์ผกา ด้วงสำรวย 4
31 19555 ด.ญ.ลักษมี ทิมเจริญ 1
32 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 1
33 19557 ด.ญ.ศิริขวัญ โกยทอง 1
34 19558 ด.ญ.ศิริลักษณ์ วรวิเวศ 1
35 19560 ด.ญ.สุชานันท์ ทาทอง 9
36 19561 ด.ญ.สุนทรีญา ชนะโยธา 10
37 19562 ด.ญ.อมรรัตน์ บุญเกิด 6
38 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 0
39 19785 ด.ญ.ญานิสา กาญจน์สุวรรณ์ 8
40 20500 ด.ญ.ชลธิชา ศรีแจ่ม 0
รวม: 176
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 499 คน

ม.1 อัง30/06/2558 18:25

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 คุณครูสุพรรณา คุณครูมานะศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19855 ด.ช.จักรภพ พรหมนาม 9
2 19856 ด.ช.ชลภพ พอกพูล 8
3 19857 ด.ช.ธนกร จินพระ 12
4 19858 ด.ช.นฤพนธ์ โฉมศรี 11
5 19859 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ช่อบัวทอง 6
6 19860 ด.ช.รพีพัฒน์ ผึ่งผาย 9
7 19861 ด.ช.วาคิม น้ำดอกไม้ 8
8 19862 ด.ช.สุรชัย อาจไพรินทร์ 4
9 19863 ด.ช.สุรพัด เส็งเอี่ยม 12
10 19864 ด.ญ.กิติญา สุขเกษม 10
11 19865 ด.ญ.ขวัญรัตน์ ศิริวงษ์ 9
12 19866 ด.ญ.จันทิมา ฟูเฟื่อง 9
13 19867 ด.ญ.จิรานันท์ ฝังนิล 6
14 19868 ด.ญ.จิราวรรณ ชูทอง 6
15 19869 ด.ญ.เจกิตาน์ สาระวารี 6
16 19870 ด.ญ.ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง 11
17 19871 ด.ญ.ชัญญา แซ่แต้ 12
18 19872 ด.ญ.ฐานิดา เหมชินะกุล 8
19 19873 ด.ญ.ณัฐณิชา รอบคอบ 14
20 19874 ด.ช.สุรศักดิ์ ไชยชนะ 1
21 19875 ด.ญ.ธนภัทร โกแมน 8
22 19876 ด.ญ.ธัญลักษณ์ เอี่ยมยิ้ม 9
23 19877 ด.ญ.นัฐลดา นุชประเสริฐ 14
24 19878 ด.ญ.นาถลดา สิงห์สุพรรณ 15
25 19879 ด.ญ.นุชนาถ สิงห์สุพรรณ 13
26 19880 ด.ญ.ปีณาภา สิงห์แก้ว 13
27 19881 ด.ญ.พิชญาภรณ์ ฤาโสภา 11
28 19882 ด.ญ.เพ็ญนภา ลีโคตร 11
29 19883 ด.ญ.มุฑิตา ฉลองภูมิ 8
30 19884 ด.ญ.รชาดา จันทร์เปรม 8
31 19885 ด.ญ.รพีพัฒน์ นาคทอง 9
32 19886 ด.ญ.วณัชพร ดวงใจ 11
33 19887 ด.ญ.วิรมณ กองทอง 16
34 19888 ด.ญ.ศรัณญา สีการ 15
35 19889 ด.ญ.ศศิวิมล สวัสดีผล 5
36 19890 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภทวีพิพรรธน์ 8
37 19891 ด.ญ.สุชานันท์ เจียมอยู่เพ็ง 10
38 19892 ด.ญ.สุทธิดา ด่านสกุล 6
39 19893 ด.ญ.สุนิสา บุญพันธ์ 7
40 19894 ด.ญ.สุภาทิพย์ ธิจีน 9
41 19895 ด.ญ.อริสา สุทธสนธ์ 11
42 19896 ด.ญ.อารีรัตน์ พิละมาตย์ 6
43 19897 ด.ช.วีระวุฒิ ทองมา 9
44 19898 ด.ช.อภิศักดิ์ เอี่ยมยัง 0
45 19931 ด.ญ.ศุภวรรณ เทวาอารักษ์ษา 9
รวม: 412
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 คุณครูจิราพรรณ คุณครูประณิธี กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20250 ด.ช.เกริกพล ดิษฐสอน 5
2 20251 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปัทมชัย 8
3 20252 ด.ช.จิรายุทธ แพน้อย 1
4 20253 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ธิศาเวทย์ 12
5 20254 ด.ช.ชิณวัตร พิลึก 6
6 20255 ด.ช.ณัฐนันท์ชัย กองเงินกลาง 8
7 20256 ด.ช.ตะวัน สมเสียง 15
8 20257 ด.ช.ธนินโชตน์ บรรจง 12
9 20258 ด.ช.ธรรมรัตน์ สุขสมจิตร์ 11
10 20259 ด.ช.ธีรวัฒน์ จวบชัย 7
11 20260 ด.ช.ปฏิภาณ เผือกฉุย 13
12 20261 ด.ช.ปฐมพงษ์ พุฒศรี 1
13 20262 ด.ช.ประวุฒิ พิศดาร 5
14 20263 ด.ช.พงศกร บุญรักษา 4
15 20264 ด.ช.พีรพัฒน์ สาลีเกิด 6
16 20265 ด.ช.วรวุฒิ วงษ์ปัญญา 8
17 20266 ด.ช.วุฒิศักดิ์ พวงแก้ว 11
18 20267 ด.ช.สุรยุทธ์ เงินงาม 6
19 20268 ด.ช.อภิรักษ์ ประทุมมา 7
20 20269 ด.ญ.กนกพิชญ์ เปรมวิชิต 11
21 20270 ด.ญ.กุลนัท รักหทัย 2
22 20271 ด.ญ.เก็จมณี จันทสง 2
23 20272 ด.ญ.คณิตา คะลีล้วน 5
24 20273 ด.ญ.จิดาภา โนนทิง 6
25 20274 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ขวัญศรี 6
26 20275 ด.ญ.ฐิติมา ชมยิ้ม 7
27 20276 ด.ญ.ทัศนีย์ รอดจริง 11
28 20277 ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์นนท์ 4
29 20278 ด.ญ.นฤมล พ่อค้า 7
30 20279 ด.ญ.นัฐวัลย์ อินหล่อ 7
31 20280 ด.ญ.น้ำฝน ข้อยุ่น 4
32 20281 ด.ญ.บุญรอด บุตรสอน 1
33 20282 ด.ญ.ปิยะวัน รัสมี 1
34 20283 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง 6
35 20284 ด.ญ.วราภรณ์ สีกงพาน 7
36 20285 ด.ญ.ศศิกานต์ น้อยกาญจนะ 5
37 20286 ด.ญ.ศิริขวัญ จุ้ยสุข 6
38 20287 ด.ญ.สุวรรณา เทวารัมย์ 14
39 20288 ด.ญ.อัจฉรา รัตนากร 5
40 20289 ด.ช.ธิติภัทร์ ธนวิจิตรานันท์ 4
41 20290 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์อุบล 12
42 20291 ด.ช.วุฒิชัย การะภักดี 3
43 20292 ด.ช.ณัฐพล จันทะอุ่มเม้า 7
44 20293 ด.ช.สุวัฒน์ บุญยะบา 3
45 20294 ด.ช.อนุวัตร์ สร้างไร่ 10
46 20467 ด.ญ.โชติรัตน์ กระชงโชติ 9
47 20468 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม่เศร้า 9
48 20470 ด.ญ.จิตติภัทรวจี เสือคง 8
49 20478 ด.ญ.รินรดา ธรรมสาส์น 6
รวม: 334
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 คุณครูรัตติกาล คุณครูปรียาภัทร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20295 ด.ช.กฤษณลักษ์ เกิดประดิษฐ์ 4
2 20296 ด.ช.ฉัตรชัย ภู่ทอง 4
3 20297 ด.ช.ชาตรี แก้วสมนึก 6
4 20298 ด.ช.ชิตพล นรชาติ 0
5 20299 ด.ช.ไตรภพ ภูดงน้อย 2
6 20300 ด.ช.เทพฤทธิ์ เกตุแก้ว 4
7 20301 ด.ช.ธนโชติ พงษ์เพชร 5
8 20302 ด.ช.ธนากร มาขุนทด 5
9 20303 ด.ช.ธีรพัฒน์ จงรักไทย 6
10 20304 ด.ช.ธีรภัทร์ ศรีจันทร์ 5
11 20305 ด.ช.นที ธรรมโรง 7
12 20306 ด.ช.นิธิภัทร ชาบุรี 8
13 20307 ด.ช.นิภัทร์ ศรีอำพันธุ์ 6
14 20308 ด.ช.บุญญฤทธิ์ กองอุดม 5
15 20309 ด.ช.ประสาน อินอ่อน 6
16 20310 ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพ์แก 2
17 20311 ด.ช.สุทธิพงษ์ พรหมา 5
18 20312 ด.ช.ภควรรธน์ คล้ายขำ 1
19 20313 ด.ช.วิทยา สาตร์ 4
20 20314 ด.ช.ศรเพชร รักษาภักดี 5
21 20315 ด.ช.ศิขริน ก๊กบางยาง 4
22 20316 ด.ช.ศุภชัย แสงจันทร์ 7
23 20317 ด.ช.สมชาย ศรีทอง 4
24 20318 ด.ช.สิรภพ อ้นเจริญ 4
25 20319 ด.ช.สุรวงษ์ ทองเงิน 7
26 20320 ด.ช.สุวิศานย์ ป่องแก้ว 2
27 20321 ด.ช.โสพล ชื่นสุขุม 2
28 20322 ด.ช.อนุชิต สามสี 1
29 20323 ด.ช.อภิเชษฐ์ นามาก 5
30 20324 ด.ญ.จารุวรรณ อรรถกวี 8
31 20325 ด.ญ.จิระนันท์ สิงห์เทียน 9
32 20326 ด.ญ.ณัฐมน ยอดอินทร์ 7
33 20327 ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญเผือก 7
34 20328 ด.ญ.นวรัตน์ โคมสูงเนิน 1
35 20329 ด.ญ.ปิ่นทอง วงศ์เนียม 7
36 20330 ด.ญ.มยุริญ อึ่งพวง 6
37 20331 ด.ญ.วชิรญาณ์ อินทน้อย 9
38 20332 ด.ญ.วันวิษา แสงตามี 4
39 20333 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ รานไพร 9
40 20334 ด.ญ.สุธาทิพย์ อุปชัย 9
41 20335 ด.ญ.ศิริลักษณ์ หะซัน 9
42 20336 ด.ญ.กรวรินทร์ ผมพันธ์ 7
43 20337 ด.ญ.สาวริน คำโทน 7
44 20338 ด.ช.ธัชนนท์ เกษดี 5
45 20339 ด.ช.ชัยยันต์ โพธิ์ศรี 4
46 20415 ด.ช.ณัฐพล เปรมศรี 8
47 20465 ด.ช.เกิดพงษ์ ภูนุช 7
48 20466 ด.ช.ชัยยา นามจันดา 5
49 20477 ด.ช.พงศธร แสงฤทธิเดช 1
รวม: 255
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 คุณครูพิทักษ์ คุณครูธนัญชนก กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20340 ด.ช.กิตติพัฒน์ สาลี 11
2 20341 ด.ช.คุณานนท์ รักด่านกลาง 5
3 20342 ด.ช.เกรียงไกร ชัยดินี 4
4 20343 ด.ช.ชนกานต์ จันทร์คำ 0
5 20344 ด.ช.ชนะภัย อนันเดช 4
6 20345 ด.ช.ชัยวัฒน์ พรรเพ็ช 9
7 20346 ด.ช.ไตรภพ ศรีสะอาด 6
8 20347 ด.ช.ทิวากรณ์ มีศรี 4
9 20348 ด.ช.ธนกร สุรวัฒนเดชา 0
10 20349 ด.ช.นพดล สุขปลั่ง 2
11 20350 ด.ช.นรุตม์ชัย มูลศรี 1
12 20351 ด.ช.พนมกร ชาวเชียงยืน 4
13 20352 ด.ช.พันธกานต์ จุ้ยพลับ 5
14 20353 ด.ช.ภัทรพล ศรีษะ 2
15 20354 ด.ช.ภูผา บัวชู 3
16 20355 ด.ช.มงคล มีขำ 1
17 20356 ด.ช.วีรภัทร อยู่หลำ 8
18 20357 ด.ช.วุฒิชัย งามสนิท 6
19 20358 ด.ช.วุฒิพงศ์ อุ่นผาง 2
20 20359 ด.ช.ศุภกร คุณคำมาตร 0
21 20360 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุดชา 5
22 20361 ด.ช.อัลจามีน ประเสริฐสังข์ 2
23 20362 ด.ญ.กมลพร เพ็งไพที 2
24 20363 ด.ญ.กัญญารักษ์ ขันแวว 1
25 20364 ด.ญ.เกศรินทร์ สุวรรณวุ่น 12
26 20365 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เพ็ญพิมพ์ 13
27 20366 ด.ญ.นฤมล สิงห์สา 2
28 20367 ด.ญ.นลินทิพย์ ยลประเวส 13
29 20368 ด.ญ.ขวัญชนก ฤทธิ์นอก 10
30 20369 ด.ญ.เพชรลดา อกกว้าง 3
31 20370 ด.ญ.มีนตรา ทองสุกใส 5
32 20371 ด.ญ.ศิรินธร ศรีสรรณ 8
33 20372 ด.ญ.สาริน บุญนิ่ม 4
34 20373 ด.ญ.ไอริณ คำภิเดช 2
35 20374 ด.ญ.ผกามาศ ภูสมตา 5
36 20375 ด.ช.รติพงษ์ จุ้ยนิยม 2
37 20376 ด.ช.พรเทพ ไฮงาม 11
38 20377 ด.ญ.คริมา โพธิ์อ่อง 10
39 20378 ด.ญ.นลินนิภา กล้าขยัน 13
40 20379 ด.ช.ศาสตรา คำมั่น 9
41 20380 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญเกิด 7
42 20381 ด.ญ.ทัศนันท์ กิติกุลไชยวัชระ 8
43 20382 ด.ญ.วนิดา พวงทองแค 7
44 20383 ด.ญ.ศุภวรรณ เกตุณรงค์ 1
45 20384 ด.ช.ธนกร สาระวัน 5
46 20473 ด.ช.ชานนท์ กระจง 1
47 20479 ด.ช.อานนท์ เสนพันธ์ 6
48 20486 ด.ญ.พรนภา สุขเจริญ 11
รวม: 255
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 คุณครูวัชรพัฐ คุณครูพนมศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19899 ด.ญ.สุนิสา ทดดอน 4
2 19900 ด.ช.กฤษณชัย ใจเย็น 12
3 19901 ด.ช.กังวาลย์ รุ่งวรรธนะ 11
4 19902 ด.ช.จิรโชติ สีทอง 7
5 19903 ด.ช.จีรพัฒน์ พงษ์สุรพาสน์ 11
6 19904 ด.ช.ชัยมงคล คงบัว 10
7 19905 ด.ช.ชาคริต ปายัน 6
8 19906 ด.ช.ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร 13
9 19907 ด.ช.ณัฐพล เพิ่มพูน 5
10 19908 ด.ช.ดนุสรณ์ การะภักดี 10
11 19909 ด.ช.ธนากร โตพันธ์ 7
12 19910 ด.ช.ธนากร เจนถูกใจ 5
13 19911 ด.ช.ธีรพันธ์ บูรพนิมิตพงษ์ 10
14 19912 ด.ช.ภานุพงศ์ พงษ์ประเสริฐ 7
15 19913 ด.ช.มงคล ทองอ้ม 7
16 19914 ด.ช.สันติภาพ ใหญ่เลิศ 4
17 19915 ด.ช.เอกพงษ์ จันทร 10
18 19916 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์เทวา 5
19 19917 ด.ญ.กาญจนา ยี่สุ่นศรี 10
20 19918 ด.ญ.จารุวรรณ นามวิชัย 10
21 19919 ด.ญ.จิราภรณ์ ยิ่งยงค์ 6
22 19920 ด.ญ.ฐิติยา พงษ์ไชย 5
23 19921 ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุณานนท์ 4
24 19922 ด.ญ.นันทิกา ภู่น้อย 8
25 19923 ด.ญ.นิศาชล โพธิ์นอก 4
26 19924 ด.ญ.บุษราคัม ทองทิพย์ 4
27 19925 ด.ญ.ปพิชญา มาสุข 10
28 19926 ด.ญ.ชนิดาภา ลุนณสิงห์ 6
29 19927 ด.ญ.เพ็ญนภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 6
30 19928 ด.ญ.ภัทรวดี เอี่ยมตระกูล 10
31 19929 ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำมูล 5
32 19930 ด.ญ.ลลิตา เกตกลางดอน 10
33 19932 ด.ญ.สุชัญญาพร สอนเชียงคำ 7
34 19933 ด.ญ.สุชาดา แย้มเกษร 2
35 19934 ด.ญ.สุธิกรานต์ ข้อกุล 10
36 19935 ด.ญ.สุธีกานต์ อินทรศรี 6
37 19936 ด.ญ.สุภาพร เขตขาม 13
38 19937 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชาเสน 9
39 19938 ด.ญ.หงษ์สา จันนาค 11
40 19939 ด.ญ.อำไพ แก้วทอง 10
41 19940 ด.ญ.ปวันรัตน์ วจนรัตน์ 7
42 19941 ด.ช.ณัฐฐยากรณ์ โนนสนิท 12
43 19942 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์หอม 10
44 19943 ด.ช.พุฒิชัย เมี้ยนเจริญ 0
45 19944 ด.ช.ณัฐพงษ์ แสนสนิท 12
รวม: 351
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 คุณครูประภาพร คุณครูอารดา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19945 ด.ช.คุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ 5
2 19946 ด.ช.จิรพัฒน์ ลือโสภา 0
3 19947 ด.ช.ชวลิต จงชานะสิทธิ์โท 0
4 19948 ด.ช.ณัฐพร นาคสุข 11
5 19949 ด.ช.ธีรศักดิ์ จาดนอก 1
6 19950 ด.ช.ปรเมนทร์ น่วมน้อย 0
7 19951 ด.ช.พชร จงกลศิริกุล 0
8 19952 ด.ช.พสิษฐ์ พลายงาม 6
9 19953 ด.ช.ภาสกร วอหล้า 5
10 19954 ด.ช.ศิริภาส เขียวสงคราม 6
11 19955 ด.ช.สัชฌุกร นุ่มเกลี้ยง 1
12 19956 ด.ช.สิทธิกร บัวลอย 4
13 19957 ด.ช.สิทธิกร เดชรักษา 3
14 19958 ด.ช.อนุวัฒน์ วิเศษมี 4
15 19959 ด.ช.อนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม 12
16 19960 ด.ช.อัษฎายุธ บุตรศาลา 2
17 19961 ด.ญ.กัลยรัตน์ สารภก 13
18 19962 ด.ญ.กุลธิดา สุรมิตร 3
19 19963 ด.ญ.เกวลี ยานจาจักร์ 4
20 19964 ด.ญ.ขวัญชนก สัพโส 6
21 19965 ด.ญ.จีรนันท์ เถาสันเทียะ 8
22 19966 ด.ญ.เจนจิรา เรือนใจหลัก 7
23 19967 ด.ญ.ฉัตรนภา ศรีสุริยามินทร์ 14
24 19968 ด.ญ.ชญาดา คงเหล่า 0
25 19969 ด.ญ.ธนวัน ทองน้อย 2
26 19970 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โสรธิ 6
27 19971 ด.ญ.นริศราพร ธงอาษา 8
28 19972 ด.ญ.นันทพร ล้ำเลิศ 5
29 19973 ด.ญ.ปภัสรา อยู่เล็ก 4
30 19974 ด.ญ.พรายมณี เชิดกร 8
31 19975 ด.ญ.ภารตี ชีพนุรัตน์ 5
32 19976 ด.ญ.มณีวรรณ ภาสดา 5
33 19977 ด.ญ.วราภรณ์ ละอองแก้ว 12
34 19978 ด.ญ.รัตนา โสภา 4
35 19979 ด.ญ.วีรดา ผลมาตย์ 8
36 19980 ด.ญ.ศรสวรรค์ ขันกสิกรรม 8
37 19981 ด.ญ.ศิริทิวา เบ็ญจขันธ์ 6
38 19982 ด.ญ.ศิรินันท์ สว่างเนตร 7
39 19983 ด.ญ.สุนิสา สำเนียงเพราะ 2
40 19984 ด.ญ.สโรชา กล้าขยัน 13
41 19985 ด.ญ.พัชรา หงษ์เส็ง 6
42 19986 ด.ช.ชานนท์ สวัสดิ์หนู 3
43 19987 ด.ญ.ยุภาภรณ์ เขียวน้อย 9
44 19989 ด.ช.พงศกร สายสมบัติ 0
รวม: 236
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 คุณครูอารีย์ คุณครูธีระเศรษฐ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19990 ด.ช.กณธีร์ แสงกระจ่าง 3
2 19991 ด.ช.กถตพงศ์ วงษ์ละคร 5
3 19992 ด.ช.กฤษกร ริ้วสุนทร 3
4 19993 ด.ช.กิตติศักดิ์ เจริญชัย 6
5 19994 ด.ช.ดลพัฒน์ แก้วสมนึก 11
6 19995 ด.ช.นันทกร อาสาภิญโญ 4
7 19996 ด.ช.นิติพนธ์ เทียนประถัมภ์ 5
8 19997 ด.ช.พันธกิจ ศักดาหาญ 2
9 19998 ด.ช.ภัสยศ สงตลาด 7
10 19999 ด.ช.ภาสกร ทองงาม 1
11 20000 ด.ช.ลัทธพล บุญคง 6
12 20001 ด.ช.วงษกร ประคองกลาง 2
13 20002 ด.ช.สนธยา สุกเเก้ว 5
14 20003 ด.ช.อานนท์ ทันประโยชน์ 1
15 20004 ด.ช.อนันตชัย สีหามาตย์ 7
16 20005 ด.ช.อาลีฟีน สมสัย 3
17 20006 ด.ญ.กมลลักษณ์ ฤทธิ์ค่อม 4
18 20007 ด.ญ.กิตติยา จันทร์เขียว 4
19 20008 ด.ญ.ชลธิชา ชายคำ 3
20 20009 ด.ญ.เนตรกมล ศาสตร์ประเสริฐ 7
21 20010 ด.ญ.บงกช พลาศรี 8
22 20011 ด.ญ.ปณิตตา อนันตสุข 5
23 20012 ด.ญ.ปนัดดา ลี้สุดกลิ่น 5
24 20013 ด.ญ.ปรารถนา น้อยโจม 2
25 20014 ด.ญ.พร นาสิงขัน 5
26 20015 ด.ญ.พัชรินทร์ พลเยี่ยม 0
27 20016 ด.ญ.มานิตา เพชรพันธุ์ 11
28 20017 ด.ญ.ยุพิน รวมรส 5
29 20018 ด.ญ.รัตติญาภรณ์ หาญตุ่น 5
30 20019 ด.ญ.วารุณี ศรีจูมพล 9
31 20020 ด.ญ.วิไลรัตน์ ราชนิโฮง 4
32 20021 ด.ญ.สโรชา บุญยงค์ 12
33 20022 ด.ญ.สิตานัน พรหมรักษ์ 12
34 20023 ด.ญ.สุนันทพร สุขคุ้ม 6
35 20024 ด.ญ.สุพัฒน์ตรา หอมโลก 7
36 20025 ด.ญ.สุรัชติกาล หงษ์ทอง 12
37 20026 ด.ญ.สุวนันท์ มิตระ 9
38 20027 ด.ญ.หนึ่งฤทัย สมสง่า 10
39 20028 ด.ญ.อภิสฎา เกิดเทศ 12
40 20029 ด.ญ.อริสรา ดาวเรือง 9
41 20030 ด.ช.เจนภพ เถือนคำ 2
42 20031 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพ็ญสุข 4
43 20032 ด.ช.จิรายุ เปลี่ยนอารมณ์ 8
44 20033 ด.ช.วุฒินันท์ ไชยแสง 4
45 20034 ด.ช.มกรธวัช บัวเนี่ยว 1
46 20483 ด.ญ.วิชุดา พุฒซ้อน 5
รวม: 261
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 คุณครูกมลวรรณ คุณครูศรจิตตรา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20035 ด.ช.กฤษดา ทองใบ 2
2 20036 ด.ช.กิตติคุณ สุดสาย 3
3 20037 ด.ช.กิตติศักดิ์ พิทักษ์กุล 5
4 20038 ด.ช.ธีรวัตร์ พันธ์ดี 7
5 20039 ด.ช.พันธวัช ละน้อย 4
6 20040 ด.ช.รัฐธรรมนูญ มียิ่ง 1
7 20041 ด.ช.วิทวัส สุนทรา 10
8 20042 ด.ช.ศักรินทร์ ตาใจ 6
9 20043 ด.ช.ศุภกิตติ์ สุถาลา 6
10 20044 ด.ช.สหกุญชร เหลางาม 7
11 20045 ด.ช.สิรดนัย ศรีเสน่ห์ 3
12 20046 ด.ช.อธิบดี เกษมราช 12
13 20047 ด.ช.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว 5
14 20048 ด.ช.อลาร์ดา พวงลัดดา 2
15 20049 ด.ญ.กรหทัยรักษ์ พิชัยยุทธ์ 9
16 20050 ด.ญ.กันยารัตน์ ถินนอก 3
17 20051 ด.ญ.ชนัญญา พรมเเดง 2
18 20052 ด.ญ.ชนัดดา วงค์ทอง 0
19 20053 ด.ญ.ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ 13
20 20054 ด.ญ.ธนาพร กลิ่นมาลัย 4
21 20055 ด.ญ.พิยดา โพติยะ 6
22 20056 ด.ญ.นจารีย์ วงษ์ศรีแก้ว 4
23 20057 ด.ญ.นภัสสร เสือโต 4
24 20058 ด.ญ.นัฐญาพร บุญศัพท์ 5
25 20059 ด.ญ.นันท์นภัส ปู่คลัง 1
26 20060 ด.ญ.นิจพร ศรีรอด 11
27 20061 ด.ญ.เนตรนภา พิบูลย์ 6
28 20062 ด.ญ.เบญญาภา ศุภภัทรฐากรู 10
29 20063 ด.ญ.พัชริน น้อยมณี 11
30 20064 ด.ญ.พิรดา ภูคงสด 4
31 20065 ด.ญ.ภัทรสุดา ใจมน 12
32 20066 ด.ญ.มนทิชา เกลี้ยงเกลา 7
33 20067 ด.ญ.รมิตา โอสุวรรณ 12
34 20068 ด.ญ.สาธิกา แซ่จัน 1
35 20069 ด.ญ.สุภาพร นุชประเสริฐ 11
36 20070 ด.ญ.หยาดเพชร ศรีจันทร์อินมร์ 2
37 20071 ด.ช.ภูวิศ ทองเอก 13
38 20072 ด.ช.ปรมินต์ พูลทรัพย์ 2
39 20073 ด.ญ.ชนกานต์ ศรีภูผา 4
40 20074 ด.ญ.มุขธิดา รุ่งเรือง 6
41 20075 ด.ญ.สุภัทรา ภู่นุช 11
42 20076 ด.ญ.ญาดา สอนสกุลวัฒน์ 7
43 20077 ด.ช.ปวิช ศิริรัตนสกุล 1
44 20078 ด.ญ.สุกัญญา ยิวารัมย์ 12
45 20079 ด.ญ.กรองทอง ทับทิมทอง 9
46 20480 ด.ญ.ปิณทิรา รุ่งเรือง 6
47 20484 ด.ช.ธนกฤต มณีฉาย 5
รวม: 287
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 คุณครูปิยะวรรณ คุณครูณฐมน กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19988 ด.ช.ศิริชัย บุญสนธิ 9
2 20080 ด.ช.กานต์กวี อยู่พรต 10
3 20081 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ดำสูงเนิน 3
4 20082 ด.ช.ชัชวาล บุญเนตร์ 13
5 20083 ด.ช.ชินวัฒน์ อ้นเจริญ 2
6 20084 ด.ช.ไชยโย สุตพรม 2
7 20085 ด.ช.ณัฐพล เดชพร 5
8 20086 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เปลี่ยนสีนวล 2
9 20087 ด.ช.ทศพร ภู่สงค์ 9
10 20088 ด.ช.ไทธชา พวงทับทิม 1
11 20089 ด.ช.ธิติพงศ์ ไชยสุระธนกานต์ 6
12 20090 ด.ช.นุกูล กุลจะนุช 6
13 20091 ด.ช.บรรณสรณ์ น้อยก่ำ 8
14 20092 ด.ช.ประดิษฐ์ เสียงเพราะ 6
15 20093 ด.ช.พงษ์ธนิน ศรีนาม 5
16 20094 ด.ช.พีรพัฒน์ ทานประสิทธิ์ 3
17 20095 ด.ช.พุฒิชัย มะลิวัลย์ 1
18 20096 ด.ช.ภัทรวุฒิ สดชื่น 6
19 20097 ด.ช.ภานุพงค์ แจ่มบางเมือง 8
20 20098 ด.ช.ภูตะวัน ทองแสง 1
21 20099 ด.ช.วรินทร วุฒิชา 13
22 20100 ด.ช.วิรัตน์ สนสาย 11
23 20101 ด.ช.วีรวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 4
24 20102 ด.ช.วีระยุทธ กองสีผิว 2
25 20103 ด.ช.ศักร์สฤษฏิ์ มงคลศรีเลิศ 6
26 20104 ด.ช.สิทธิพล รุ่งเรือง 10
27 20105 ด.ช.พัศยศ อ่อนพานิช 9
28 20106 ด.ช.อดิศักดิ์ สัจนวน 3
29 20107 ด.ช.อดิศักดิ์ สุขสมจิตร์ 1
30 20108 ด.ญ.กุลรภัส สวัสดี 7
31 20109 ด.ญ.ฉัตรดวงใจ อินทำมา 7
32 20110 ด.ญ.พนิตอนงค์ ทุ่งสว่าง 11
33 20111 ด.ญ.พิชญาวี ทวีผ่อง 14
34 20112 ด.ญ.วชิราภรณ์ คำภา 4
35 20113 ด.ญ.วณิชา หงษา 7
36 20114 ด.ญ.สาธิมา พิศโสระ 12
37 20115 ด.ญ.สิริรัตน์ คำดี 3
38 20116 ด.ญ.สุมิตรตรา ศีรสิงห์ 3
39 20117 ด.ญ.อรณี ตลาดเงิน 9
40 20118 ด.ญ.อามิตา อามาศ 14
41 20119 ด.ช.วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ 11
42 20120 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ประทุมชาติ 4
43 20121 ด.ช.ณัฐพล สีทับทิม 4
44 20122 ด.ช.อมรเทพ ยศกลาง 8
45 20123 ด.ช.ธนัท แอธน 7
46 20124 ด.ช.ภูธเนศ โตพ่วง 8
47 20474 ด.ช.ภคพล กรมกอง 0
48 20476 ด.ช.วรนาถ อรรถโยโค 4
รวม: 302
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 คุณครูณัฐภรณ์ คุณครูชัญญาศิกานต์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20125 ด.ช.กฤติพงศ์ โสคำภา 3
2 20126 ด.ช.ชินพัฒน์ กีรติวรการ 5
3 20127 ด.ช.ณัฐวุฒิ โหน่งวัน 0
4 20128 ด.ช.ตระกูล ทัพพิมล 1
5 20129 ด.ช.ทัตพงศ์ ม่วงทอง 0
6 20130 ด.ช.ธนกฤต ผึ้งต้น 6
7 20131 ด.ช.ธนภัทร บุตรสอน 6
8 20132 ด.ช.ธีรพงษ์ แซวหยวก 1
9 20133 ด.ช.บุญวัฒน์ ผลจันทร์ 9
10 20134 ด.ช.เบญจพล หมื่นรักษ์ 6
11 20135 ด.ช.สุริยา แสงนาค 1
12 20136 ด.ช.รชานนท์ บำรุงจิตร์ 1
13 20137 ด.ช.รังสิมันต์ คล้ากระโทก 0
14 20138 ด.ช.ศรายุทธ สีอาสา 0
15 20139 ด.ช.ศิวกร จินดาวงศ์ 3
16 20140 ด.ช.สัทพงศ์ ชนะโยธา 2
17 20141 ด.ช.สุรศักดิ์ จิตรชื่น 2
18 20142 ด.ช.สุวรรณสรรค์ ท้วมประเสริฐ 2
19 20143 ด.ช.เอกภพ ปูพบุญ 1
20 20144 ด.ญ.กนกวรรณ เก็บไว้ 8
21 20145 ด.ญ.จีรนันท์ ออกช่อ 1
22 20146 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พิหุสูตร 5
23 20147 ด.ญ.จุฑามาศ สนิทนอก 5
24 20148 ด.ญ.ทิพย์วรรณ ผลวิเศษ 6
25 20149 ด.ญ.บัณฑิตา ทองชมภู 6
26 20150 ด.ญ.นรีรัตน์ สุดใสดี 0
27 20151 ด.ญ.นันทกานต์ แมนสถิตย์ 14
28 20152 ด.ญ.บุญสิตา รัตนสิงขร 3
29 20153 ด.ญ.เบญจวรรณ บุญพันธ์ 15
30 20154 ด.ญ.ปาริษา ท้วมเสน 2
31 20155 ด.ญ.เจนจิรา แหน่งน้อย 8
32 20156 ด.ญ.พุฒชิตา วงษ์สีหา 7
33 20157 ด.ญ.เฟื่องฟ้า สีการ 15
34 20158 ด.ญ.มลฤดี นักเทศ 0
35 20159 ด.ญ.มัสริน ไชยสุริยวิรัตน์ 0
36 20160 ด.ญ.วันเพ็ญ แสงส่อง 3
37 20161 ด.ญ.สรสวรรค์ มลเทศ 2
38 20162 ด.ญ.สุนทรีย์ กระต่ายเล็ก 4
39 20163 ด.ญ.สุวีรญา งามขำ 6
40 20164 ด.ญ.อภิญญา กรุงรัมย์ 0
41 20165 ด.ช.ศิริพงษ์ ซ้อนพุฒ 2
42 20166 ด.ช.พัชรวัฒน์ รุจิโชติพันธ์ 4
43 20167 ด.ญ.จิรสุดา นัยบุตร 9
44 20168 ด.ญ.ศุภรัตน์ ชมภูราช 1
45 20169 ด.ช.ภราดร บัวหลวง 2
46 20471 ด.ญ.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ 7
47 20481 ด.ญ.พิมพ์ชนก สดมีศรี 4
รวม: 188
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 คุณครูอินทิรา คุณครูกนกวรรณ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20170 ด.ช.ก้องเกียรติ เข็มรุกขา 0
2 20171 ด.ช.ก้องภพ สังชม 5
3 20172 ด.ช.กิตติพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ 4
4 20173 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุญคง 1
5 20174 ด.ช.จิรทีปต์ ผาเนตร์ 4
6 20175 ด.ช.ชนาธิป กรณ์ใหม่ 8
7 20176 ด.ช.ชัยวัฒน์ แจ้งศรีสว่าง 4
8 20177 ด.ช.ฐปนยศ แทบศรี 1
9 20178 ด.ช.ธนานันต์ แสนแก้ว 8
10 20179 ด.ช.นนทัช ปรีชาสุขสวัสดิ์ 5
11 20180 ด.ช.ปฏิวัฒน์ จิตวิขาม 5
12 20181 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมวิชัย 1
13 20182 ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ นันติภา 2
14 20183 ด.ช.ภูวนาส เกตยืนยง 9
15 20184 ด.ช.มนฐนันต์ ภู่ทิม 6
16 20185 ด.ช.ศิวโรจน์ กล้วยดี 1
17 20186 ด.ช.สันติชัย เปรมอารีย์ 2
18 20187 ด.ช.สุวพิชญ์ พัดแสง 4
19 20188 ด.ช.อธิวัฒน์ วรพงศ์พิมชาติ 0
20 20189 ด.ช.เอกธนัช อ่องยิ่ง 1
21 20190 ด.ช.ตะวัน สิทธิขวา 1
22 20191 ด.ญ.กุลฑีรา อันสุข 2
23 20192 ด.ญ.ชลิตา หนูเหลือง 5
24 20193 ด.ญ.ณฐมล ภูมี 8
25 20194 ด.ญ.ณัฐณิชา อาษาราช 2
26 20195 ด.ญ.ถัลชนันท์ เจ๊ะดอเราะห์ 6
27 20196 ด.ญ.ธันย์ชนก หาเรือนพุฒ 7
28 20197 ด.ญ.นภัส แจวเจริญวัฒนา 5
29 20198 ด.ญ.นวพร มีสันทัด 4
30 20199 ด.ญ.นัทธริยา คงปราโมทย์ 3
31 20200 ด.ญ.นันท์นภัส วิเชียรพงษ์ 6
32 20201 ด.ญ.ประภาวรินทร์ พงษ์ศรี 4
33 20202 ด.ญ.ปริตา พรปิยลิขิต 5
34 20203 ด.ญ.สาลินี หาญเสมอดารากุล 6
35 20204 ด.ญ.อรวรรณ จันอากาศ 7
รวม: 142
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 คุณครูโสภิต คุณครูขวัญชัย กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 20206 ด.ช.เขษมศักดิ์ สายหอมจันทร์ 13
2 20207 ด.ช.เจตรินทร์ สวัสดิ์ภูมิ 13
3 20208 ด.ช.ชัยพร แหวนอาจ 12
4 20209 ด.ช.ณัฐวุฒิ ว่องวุฒิไกร 13
5 20210 ด.ช.ธนวัฒน์ เงินมาบุญช่วย 8
6 20211 ด.ช.ธีภัทร จันทร์รัตน์ 14
7 20212 ด.ช.นพนันท์ นพศรี 15
8 20213 ด.ช.นพพล ป้อมประคอง 14
9 20214 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ยอด 14
10 20215 ด.ช.ประภากร พรมมา 14
11 20216 ด.ช.ปรัชญา อ้นรัตน์ 15
12 20217 ด.ช.ปวริศ ทองสุข 12
13 20218 ด.ญ.ภัทราภรณ์ จันชนวน 13
14 20219 ด.ช.มินทดา สร้อยวัน 14
15 20220 ด.ช.ยุทธนากร มากขุนทด 13
16 20221 ด.ช.รัตนชัย ดวงจันทร์ 14
17 20222 ด.ช.สุรเชษฐ์ ธันวานนท์ 11
18 20223 ด.ช.อนาวิล อุดมพันธ์ 14
19 20224 ด.ช.อัษฎาวุธ แซ่แต้ 13
20 20225 ด.ญ.กัญญารัตน์ ศิริโท 14
21 20226 ด.ญ.กัญญารัตน์ พงษ์นุช 13
22 20227 ด.ญ.ฉวีวรรณ จันทร์บัว 14
23 20228 ด.ญ.ซัยนูน เจริญธัญกรณ์ 12
24 20229 ด.ญ.ทัศนีย์ บุดดาลี 14
25 20230 ด.ญ.สุฑารัตน์ คันทรง 11
26 20231 ด.ญ.ธิดารัตน์ สวัสดี 13
27 20232 ด.ญ.นภัสสร ชีวะเจริญ 12
28 20233 ด.ญ.พรฑิญา ม่วงศรีจันทร์ 12
29 20234 ด.ญ.พิชญากร เรือนใจหลัก 13
30 20235 ด.ญ.ภัสสร บุญโสภา 12
31 20236 ด.ญ.วรรณธิดา เตชะวัฒนกุล 13
32 20237 ด.ญ.ณัฐฐา พุฒพรหม 12
33 20238 ด.ญ.ศลิษา สมพงษ์ 14
34 20239 ด.ญ.ศิริลักษณ์ อินสะละ 13
35 20240 ด.ญ.ศิริวิภา เงินโพธิ์ 14
36 20241 ด.ญ.สุนี เอี่ยมตะโก 15
37 20242 ด.ญ.อริชา รุ่งก่อน 14
38 20243 ด.ญ.อริสา ภูนาเขียว 13
39 20244 ด.ช.ศุภณัฐ วงษ์ภักดี 14
40 20245 ด.ช.จารุกิตต์ ล่ามละคร 13
41 20246 ด.ช.นิธิ บินหะยีอับดุลเราะ 14
42 20247 ด.ช.วรยุ จันทพาท 14
43 20248 ด.ช.ธนาวุฒิ แคนขา 13
44 20249 ด.ช.สุทธิพงษ์ สังข์ทอง 7
45 20469 ด.ช.สุรวีร์ ศรีเขตการ 14
46 20472 ด.ญ.พัชรีกร บุญธรรม 9
47 20475 ด.ช.กิตติชัย บูรโสถิกุล 8
48 20485 ด.ช.ธนดล ชัยกระโทก 13
รวม: 616
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 551 คน

ม.6 จ29/06/2558 19:20

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 29/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 9
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 9
3 16608 นายธนกร วิสาการ 9
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 9
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 9
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 7
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 9
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 7
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 7
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 12
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 7
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 9
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 7
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 9
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 8
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 11
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 10
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 9
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 7
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 4
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 10
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 15
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 14
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 10
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 9
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 7
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 7
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 11
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 10
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 6
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 9
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 7
รวม: 482
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 10
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 10
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 7
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 7
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 6
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 9
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 7
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 8
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 9
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 8
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 12
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 9
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 11
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 8
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 10
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 5
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 12
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 10
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 10
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 5
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 13
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 8
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 5
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 1
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 9
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 8
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 8
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 6
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 7
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 5
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 8
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 9
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 9
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 10
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 5
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 11
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 8
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 8
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 7
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 6
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 7
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 8
รวม: 402
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 10
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 6
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 9
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 7
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 10
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 10
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 4
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 11
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 8
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 11
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 5
15 16868 นายทัศนะ คำคง 11
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 7
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 6
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 9
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 9
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 9
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 3
22 16958 นายอภิ วิลาศ 7
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 9
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 7
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 10
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 5
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 10
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 5
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 7
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 9
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 6
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 9
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 7
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 8
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 9
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 10
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 9
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 11
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 4
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 5
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 7
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 4
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 12
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 6
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 10
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 12
รวม: 394
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 2
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 5
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 3
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 7
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 9
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 6
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 7
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 6
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 7
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 6
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 8
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 9
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 9
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 6
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 10
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 9
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 7
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 8
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 7
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 7
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 11
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 6
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 10
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 5
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 6
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 7
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 7
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 7
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 8
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 7
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 7
รวม: 309
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 5
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 6
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 10
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 8
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 6
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 6
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 7
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 6
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 4
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 8
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 5
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 6
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 8
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 8
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 8
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 1
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 4
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 1
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 2
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 9
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 8
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 6
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 6
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 5
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 4
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 7
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 6
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 6
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 5
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 10
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 9
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 8
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 7
รวม: 358
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 9
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 9
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 7
4 16741 นายชาคร ทองสี 9
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 9
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 6
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 3
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 7
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 3
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 9
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 14
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 10
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 7
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 0
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 3
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 5
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 5
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 3
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 8
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 9
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 2
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 3
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 7
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 4
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 6
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 2
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 3
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 8
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 13
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 4
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 8
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 4
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 7
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 7
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 7
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 9
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 328
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 3
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 2
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 5
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 4
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 5
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 6
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 4
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 5
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 5
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 0
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 0
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 0
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 6
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 8
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 9
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 9
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 7
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 4
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 0
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 0
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 9
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 0
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 0
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 8
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 2
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 2
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 8
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 2
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 3
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 5
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 6
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 9
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 6
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 6
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 0
รวม: 161
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 8
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 6
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 9
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 9
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 10
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 7
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 6
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 5
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 5
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 3
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 6
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ่วใจ 9
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 6
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 9
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 5
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 5
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 5
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 5
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 7
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 3
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 6
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 5
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 5
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 9
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 7
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 5
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 6
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 9
รวม: 192
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 351 คน