ม.6 อัง30/06/2558 18:43

หมายเหตุ ตั้งให้แสดงเกิน 10 รายการ  เพื่อให้เห็นชื่อครบทุกคน
ถ้าไม่มีชื่อใคร (หรือชื่อเกิน) แจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ค่ะ
ต่อไปจะทำให้ทุกเย็นวันทำการห้องสมุดค่ะ จะได้ดูได้ง่าย ๆ 😀 โปรดช่วยแชร์ต่อด้วยนะคะ

………………………

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 100 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 20/05/2558   ถึง 30/06/2558
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 คุณครูอิทธิเดช กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16604 นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา 9
2 16605 นายณัฐพล เขียวสาตร์ 9
3 16608 นายธนกร วิสาการ 10
4 16613 นายวุฒิชัย มณีแก้ว 11
5 16614 นายสิทธา โกศลสมบูรณ์ 14
6 16622 นางสาวชไมพร บำรุงวัด 9
7 16625 นางสาวญานิกา นิ่มอนงค์ 9
8 16626 นางสาวณัฐชยา ภูปราง 8
9 16631 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ 9
10 16633 นางสาวปพิชญา อ่วมขาว 8
11 16634 นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล 7
12 16635 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยวงษ์ 12
13 16638 นางสาวพัชรี ตรีสุวรรณ 8
14 16639 นางสาวภัทราภรณ์ วันคำ 9
15 16653 นางสาวอริสรา ฉิมอินทร์ 7
16 16657 นายคุณากร ตันติพานิช 10
17 16662 นายพงศกร ยศไกร 11
18 16663 นายพีระพัฒน์ โภคพูล 10
19 16664 นายภานุวัตร เดิมชัยภูมิ 10
20 16670 นางสาวกนกภรณ์ โพธิราช 10
21 16671 นางสาวกิตติยา ทับไทร 9
22 16679 นางสาวภิรมย์พร ฉิมพลี 8
23 16681 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ 11
24 16683 นางสาววรินยุพา ทรัพย์สิน 12
25 16685 นางสาวสวิตตา นาเวียง 0
26 16694 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า 10
27 16697 นายกันต์กวี เหริเมฆ 10
28 16699 นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอมทิพย์ 12
29 16701 นายณัฐพล ดินสอ 13
30 16709 นายอภิวัฒน์ จันทร์เปรม 9
31 16718 นางสาวปิยะธิดา แสงแก้ว 7
32 16726 นางสาววิภาวี เอมโคกสูง 4
33 16727 นางสาวศศิวิมล สิมพันธ์ 10
34 16731 นางสาวสุจิตรา อัศสานึก 15
35 16737 นางสาวอาทิตยา ขอสุข 14
36 16742 นายณัฐติชา คล้ายประเสริฐ 11
37 16746 นายพีรวิชญ์ ยอดกมลศาสตร์ 10
38 16762 นางสาวชนกพรรณ จงรักษ์ 11
39 16771 นางสาวรุ่งไพลิน ศรีสถาน 10
40 16778 นางสาวอรอนงค์ รันระนา 8
41 16809 นางสาวมุกตา เฉยนาค 8
42 16845 นางสาวนนทวรรณ จงรักษ์ 12
43 16870 นายปิยะณัฐ อรุณส่ง 11
44 16904 นายโชคอนันต์ วงษ์สุวรรณ 11
45 16938 นายชนพัฒน์ หะขุนทด 7
46 16951 นายวันชัย ศรีนวล 10
47 16954 นายสรวิศ ตาลอิสาร 12
48 17064 นางสาวรัฐณาวี คำสี 9
49 17145 นายวายุพล สิทธิเวช 11
50 17893 นางสาววิชุดา วันชื่น 11
51 20525 นางสาวอภิญรัตน์ แนวสวัสดิ์ 7
รวม: 493
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 คุณครูจริยา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16606 นายณัฐวุฒิ อิสริยศไกร 11
2 16617 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช 10
3 16620 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี 8
4 16623 นางสาวชัชชนา ประสงค์จีน 7
5 16629 นางสาวธันย์ชนก ม่วงนาค 7
6 16636 นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 9
7 16658 นายณัฐวุฒิ ทองพันธ์ 7
8 16672 นางสาวชลิตา สุขอยู่ 8
9 16674 นางสาวนภัสสร วงศ์พรม 9
10 16686 นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย์ 8
11 16693 นางสาวอาทิตยา พลายงาม 12
12 16695 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 9
13 16702 นายภัทร พัฒนานิตย์สกุล 12
14 16705 นายศักดิ์เศรษฐ์ เดชขุนทด 8
15 16711 นางสาวกมนชนก ชมความสุข 11
16 16715 นางสาวฐิติวรดา แดนประมูล 5
17 16720 นางสาวพิรัญญา เปลี่ยนสีนวล 10
18 16721 นายพิสิฐพงษ์ บัวผัน 13
19 16733 นางสาวสุพรรษา ทรัพย์รุ่งอรุณ 10
20 16735 นางสาวอรอุมา บุญคง 11
21 16740 นายชนาธิป เนตรวิเชียร 6
22 16743 นายณัฐวุฒิ สรแสดง 13
23 16745 นายนฤพนธ์ ป่าตาล 8
24 16755 นายนครินทร์ ชอบเสียง 5
25 16756 นายวรรณกร นิลโต 2
26 16759 นางสาวเกวรินทร์ ก๋งเกษม 10
27 16768 นางสาวภัทรวดี พุทธจักร์ 11
28 16779 นางสาวอารียา แก้วเจ็ดสี 11
29 16785 นายธนกร โพธิ์ตระกูล 8
30 16802 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค 8
31 16815 นางสาวสุปราณี สมจันทร์ 11
32 16818 นางสาวอรวรรณ รัสมี 6
33 16902 นายกรวิชญ์ รงค์โยธิน 8
34 17069 นางสาวกานต์พิชชา ปลื้มใจ 5
35 17104 นายสาธิต สมพรจิตร 9
36 17118 นางสาววิไลพร หนูเหลือง 9
37 17121 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 9
38 17122 นางสาวเสาวลักษณ์ โนรีวงศ์ 10
39 17148 นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มหุ่น 6
40 19009 นายกฤตภาส ชูศรีพัฒน์ 11
41 19010 นางสาวชัญญา ยิ้มแย้ม 8
42 19011 นางสาวทิตยา บุญทน 8
43 19012 นางสาวพรนภา กระจาย 7
44 19013 นางสาวพิมประไพ ชัยลึก 10
45 19015 นางสาวอุไรลักษณ์ ดวงขาว 10
46 19167 นางสาวกุลณัฐ จันทร์อ่อน 7
47 19827 นายโชคศักดิ์ดา สารบัติ 8
48 19828 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ 8
รวม: 417
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 คุณครูเฉลิมชัย คุณครูวรุณยุภา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16656 นายกิตติศักดิ์ พุ่มศิริ 11
2 16675 นางสาวนุชนาถ ทองดีเจริญ 11
3 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 6
4 16700 นายณัฐพงศ์ ผาลารักษ์ 9
5 16703 นายภิสิทธิ์ รื่นชล 7
6 16722 นางสาวเพชรรัตน์ คำมี 10
7 16734 นางสาวสุพัตรา ก้อนพร 11
8 16747 นายรังสิมันตุ์ ยืนสุข 10
9 16750 นายอนันต์ทวัฒน์ วรรณทอง 4
10 16752 นายอนุชา ทรงอินทร์ 11
11 16790 นายวรรณธิวัฒน์ วงศ์เครือสอน 8
12 16801 นางสาวชนิดา บุตรแสง 11
13 16828 นายวราธร วิทยุแสง 12
14 16854 นางสาวภัทราวดี พูลมหัจจะ 5
15 16868 นายทัศนะ คำคง 11
16 16889 นางสาวธาราพร ขัติสอน 7
17 16893 นางสาวปิยะพร ไร่อ่วม 6
18 16898 นางสาววโรชา สิงหะทุม 9
19 16900 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์ 9
20 16901 นางสาวอาริษา โชคเจริญ 9
21 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 4
22 16958 นายอภิ วิลาศ 7
23 16968 นางสาวนิสาชล อุ่นรุ่งโรจน์ 9
24 17019 นางสาวนิลาวัลย์ นิลคำ 7
25 17076 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ 10
26 17093 นายนัฐนันท์ รุ่งแจ้ง 5
27 17113 นางสาวเบญจพร เริ่มหาสุข 11
28 17891 นางสาวปภัสรา อาชีวะ 5
29 19008 นางสาวสุพัตรา อุบลดี 7
30 19016 นายกรรชัย เรืองศรี 9
31 19017 นายคณิติน หงษ์ทอง 6
32 19018 นายเจริญ วรนพกุล 9
33 19019 นายธเนศ จิตคงกาล 7
34 19020 นายมนูญ จันทินมาธร 8
35 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 6
36 19022 นายศุภากร อาสายศ 9
37 19023 นางสาวกาญจนา ดวงอาจ 10
38 19024 นางสาวจิรญา จรูญนนทิน 9
39 19026 นางสาวน้ำฝน อานีประโคน 11
40 19027 นางสาวนิรชา นามเสาร์ 4
41 19028 นางสาวประกายดาว พรมสคุ 5
42 19029 นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 7
43 19030 นางสาวภานุมาศ สุระทด 4
44 19031 นางสาวศิรภัสสร บุญเติม 12
45 19032 นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี 6
46 19033 นางสาวสุชานาถ ขยันทำ 11
47 19034 นางสาวอริศรา ชูชื่นนันทกุล 10
48 19829 นางสาวโมลิน คำภู 12
รวม: 397
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 คุณครูรัชพิณ คุณครูวีณา กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16610 นายภานุวัฒน์ จันทร์เรือง 2
2 16611 นายรุจดนัย ทองก้อน 5
3 16618 นางสาวกนกวรรณ ชื่นเย็น 12
4 16665 นายวรานนท์ บุญปถัมภ์ 3
5 16669 นางสาวกชกร การันต์ 7
6 16687 นางสาวสุทธินี ต้าววงศ์ 10
7 16696 นายกฤษดา แสงหลอด 2
8 16724 นางสาววรดา บุญมะ 6
9 16725 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ 7
10 16730 นางสาวสิโรธร จารัตน์ 6
11 16732 นางสาวสุชาดา ลัดหลวง 7
12 16761 นางสาวเจนจิรา การด 12
13 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 0
14 16840 นางสาวภาวดี อักขี 6
15 16899 นางสาวกุลณัฐฐา คล้ายบันดิษฐ์ 13
16 16950 นายวัชรินทร์ กองกุณะ 8
17 16959 นางสาวกานดา ใคร่นุ่นภา 10
18 16964 นางสาวชุติกาญจน์ ผึ่งผาย 9
19 16965 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์ 9
20 16967 นางสาวนัชชา นาคสว่าง 6
21 16971 นางสาวภณีดา ชมชัย 10
22 16977 นางสาวศุภรัตน์ เมี้ยนเอี่ยม 9
23 16982 นางสาวสุวรรณี ทาบิดา 7
24 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 8
25 17065 นางสาวเรืองรอง เมืองเจริญ 7
26 17167 นางสาววาสนา มั่งมี 7
27 17878 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม 11
28 19063 นายวรปรัชญ์ วรวิทย์ศิริเลิศ 3
29 19064 นางสาวชลนารถ กลมสูงเนิน 0
30 19067 นางสาวณัฏฐณิชา ทวีผ่อง 6
31 19068 นางสาวณัฏฐา ภูกว้าง 10
32 19069 นางสาวธนวรรณ ดอกกุหลาบ 5
33 19070 นางสาวนันท์นภัส สุขประเสริฐนิธิ 6
34 19072 นางสาวประภาพร ศรีวิลัย 11
35 19073 นางสาวภัทราพร แสงภักดี 7
36 19074 นางสาวภารดา ชีพนุรัตน์ 7
37 19075 นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม 7
38 19076 นางสาวศศิธร ประสาร 8
39 19078 นางสาวอ้อย ลุงต๊ะ 13
40 19079 นางสาวอารีวรรณ คำพอก 13
41 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 1
42 19733 นางสาววิชุดา ปะระกำ 7
43 20518 นางสาวรสริน แพระบำ 7
รวม: 310
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คุณครูมาลัย คุณครูสมควร กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16609 นายนวพรรษ มาสา 5
2 16632 นางสาวปนัดดา สวัสดี 7
3 16644 นางสาววลีพร บุญประเสริฐ 10
4 16651 นางสาวสตรีรัตน์ ขำอุ่นใจ 8
5 16728 นางสาวศิริพร กุดกันยา 7
6 16758 นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีประเสริฐ 10
7 16769 นางสาวรวิวรรณ ไชยเพ็ชร 11
8 16812 นางสาวโศจิรัตน์ อยู่คงธรรม 11
9 16858 นางสาววราภรณ์ จันทร์กลิ่น 6
10 16923 นางสาวพิมพ์พิชา จุฐารมย์ 7
11 16987 นายณัฎฐวัชร แจ่มบางเมือง 6
12 16997 นายรังสรรค์ จันทร์เขียว 4
13 16998 นายรัชพล ลอยแก้ว 11
14 17006 นายคุณานนต์ เมฆวัน 8
15 17007 นางสาวกรรนิกา เข็มทอง 6
16 17015 นางสาวทิวาพร เผือกโฉลง 7
17 17017 นางสาวธมลวรรณ มะโน 9
18 17022 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์เงิน 9
19 17027 นางสาวอังคณา ดีน้ำจืด 12
20 17028 นางสาวอารีพร กองชัย 10
21 17037 นายณัฐวัฒน์ ชนะมาร 8
22 17074 นางสาวศิริพร การนา 11
23 17075 นางสาวสุนันทินี ตันติพานิชพันธ์ 13
24 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 1
25 17081 นายจิระ ประเสริฐกุล 4
26 17094 นายปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ 1
27 17102 นายศรัณยู ขันชารี 2
28 17103 นายสมประสงค์ สันพลี 9
29 17108 นายณพล ชื่นเจริญ 11
30 17112 นางสาวนัฐภรณ์ สำโรงทอง 9
31 17116 นางสาววริษฐา กลัดแกล้วกล้า 6
32 17119 นางสาวศวิตา รุ่งก่อน 7
33 17120 นางสาวสิริยา ไพรธรรมดา 6
34 17130 นายจีระพล สารภก 12
35 17139 นายพีรพล ทองแสน 13
36 17875 นางสาวกุลธิดา สดมี 5
37 19036 นายณัฐพงศ์ มีแสง 7
38 19037 นายนธิพัฒน์ภูมิ รอดอุ่น 6
39 19039 นายปกครอง นพรัตน์ 7
40 19040 นายรัชชานนท์ สีสุพล 5
41 19041 นางสาวนุชนาจ เทพจร 8
42 19042 นางสาวธันยารัตน์ รามเรือง 10
43 19043 นางสาววณิชญา นาหงษ์ 9
44 19044 นางสาวสุนิสา โพธิ์กิ่ง 10
45 19105 นางสาวปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ 9
46 19830 นายอลงกรณ์ ทองอ้ม 10
47 19831 นายรัฐพงษ์ ยศกุลชร 7
รวม: 370
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 คุณครูพีค คุณครูประสิทธิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16648 นางสาวสิรีธร สายแสง 10
2 16652 นางสาวอรพิณ ลี้อุดม 10
3 16659 นายธนวัฒน์ นรภูมิพิสุทธ์ 8
4 16741 นายชาคร ทองสี 10
5 16780 นายเกรียงศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 9
6 16784 นายเชาวน์วัส ทรัพย์สิน 7
7 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 3
8 16791 นายวราเทพ ภูนาเขียว 7
9 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 4
10 16797 นายลักษณชัย งามพิพัฒน์ 11
11 16816 นางสาวอทิตยา ช่วงนักธรรม 10
12 16826 นายปฎิภาณ พวงโต 10
13 16827 นายภูริเดช ศรีวิจิตร 14
14 16839 นายเอกภพ สรสิทธิ์ 10
15 16847 นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย 10
16 16891 นางสาวบุษราภรณ์ ยศสมบูรณ์ 7
17 16937 นายกฤษ์ตนนท์ รังศาสตร์ 0
18 16939 นายณพสิทธ์ สิงหะวรรณ 3
19 16941 นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม 5
20 16949 นายรัชชานนท์ ก๋งหร่าย 6
21 16956 นายอภิสิทธิ์ เนินทอง 3
22 17000 นายศรีสยาม ทองเนตร 9
23 17059 นางสาวปทุมรัตน์ สงไพรสน 10
24 17090 นายธนากร เผ่าภู่ 2
25 17099 นายวัฒนชาติ จันทร์เปรม 3
26 17166 นางสาววรวรรณ หุยนันท์ 10
27 17299 นายศิริชัย แตงอ่อน 7
28 17300 นายวุฒิชัย แตงอ่อน 4
29 17877 นายนนท์พิเชษฐ วงษ์ชนกศิริกุล 6
30 17892 นายสุพล พิมพรภิรมย์ 15
31 19065 นางสาวสุขศิริ ฤทธิจักร 10
32 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 2
33 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 4
34 19082 นายณัฐกานต์ วังอินทร์ 8
35 19083 นายธงชัย อินทร์สำราญ 14
36 19084 นายนัฏพงษ์ แสงสอาด 4
37 19085 นายวรวุฒิ ทองแพ 9
38 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 5
39 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 7
40 19088 นางสาวปทิตตา พงษ์สงวน 8
41 19089 นางสาวปภาวี พงษ์สงวน 8
42 19090 นางสาวปุญญพัฒน์ พวงพิลา 11
43 19093 นางสาววิมลรัตน์ อ่อนแสง 12
44 19095 นางสาวสุพิณญา ปุริเส 10
45 19761 นางสาวปุษยา รุ่งรัมย์ 10
รวม: 345
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 คุณครูธารทิพย์ คุณครูเกรียงศักดิ์ กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16624 นางสาวชุติมา หะขุนทด 3
2 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 2
3 16691 นางสาวอังคณา ลี้สุดกลิ่น 5
4 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 4
5 16803 นางสาวณัฐกราน กายเพชร์ 5
6 16805 นางสาวปิยะพร ฉิมวัย 7
7 16810 นางสาวรพีพรรณ บุระขันธ์ 4
8 16811 นางสาววนิดา สาระวัน 5
9 16829 นายวรายุทธ กุศล 5
10 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 0
11 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 0
12 16873 นายภาณุกร โพธิ์กลาง 0
13 16940 นายณรงค์ฤทธิ์ เส็งสาย 7
14 16952 นายวุฒิชัย สวนสว่าง 8
15 16957 นายอลงกรณ์ สุตมิตร 9
16 17013 นางสาวณัฐชา สมณานุรักษ์ 7
17 17031 นายกฤษฎา สามารถกุล 9
18 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 7
19 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 4
20 17066 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา 0
21 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
22 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 0
23 17125 นายกชมนต์ จิตต์ชื่น 9
24 19045 นายจิรภัทร คำภา 0
25 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 0
26 19047 นายภัคธร ช้างขำ 8
27 19048 นายภัชรพงษ์ วันทอง 2
28 19049 นายภิญโญ ภู่เถื่อน 2
29 19051 นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ 8
30 19052 นายทรงเกียรติ ซินโซ 0
31 19053 นางสาวปิยาพร อิสสระ 6
32 19054 นางสาววันวิสา สิงหาอาจ 2
33 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 3
34 19056 นางสาวสุนันทา ศรีเปี่ยม 5
35 19057 นางสาวสุภาพร ใจแสน 7
36 19059 นายวุฒิกร ชมภูวิเศษ 9
37 19060 นางสาวนิลยา บุญเชิญ 7
38 19062 นางสาวแอน คำสุขุม 7
39 19104 นางสาวยุพา ใจดี 0
รวม: 166
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 คุณครูอนุชิต กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16621 นายชลทิตย์ ขันดี 8
2 16903 นายเขมชาติ ทรัพย์เสริมพร 2
3 16907 นายณัฐวัฒน์ ศรีรอด 6
4 16908 นายพงศ์ภาวี ไชยฤกษ์ธนาศิริ 9
5 16910 นายพรภัทร อ่องชัย 9
6 16912 นายสุรศักดิ์ ศรีพัฒนกำจร 10
7 16913 นางสาวกนกพร บ้านพรวน 10
8 16915 นางสาวจิรัฏฉยา สุขประเสริฐนิธิ 7
9 16917 นางสาวชนิกานต์ ดวงชิน 6
10 16919 นางสาวนพวรรณ บุตรหงษ์ 5
11 16920 นางสาวนาดา มันดี 5
12 16922 นางสาวปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร 4
13 16930 นางสาววิภาวรรณ ดวงชิน 6
14 16931 นางสาวศิริวรรณ จิ่วใจ 9
15 16932 นางสาวนิรดา สุขจิตต์ 6
16 16933 นางสาวสิริรัตน์ สิงหเสมานนท์ 9
17 16970 นางสาวปวีณา จันทร์ขจร 5
18 16979 นางสาวสุธิดา บัวดี 5
19 16980 นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 5
20 17298 นายอัฏฐพล ปิ่นทอง 5
21 17305 นายนวกร ศิริโรจน์ 7
22 17309 นางสาวณัฐฐา ปังคำ 3
23 18469 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นขจร 6
24 19096 นางสาววนันยา วงศ์จอม 5
25 19102 นายเนติธรรม บัวรักษ์ 6
26 19107 นายธรทิตย์ การุณรักษ์ 9
27 19117 นายวีรภัทร์ กล้าเขตวิทย์ 7
28 19162 นายธนวัฒน์ อุดมทรัพย์ยากุล 5
29 19177 นางสาวกัลยาณี ปัทนา 6
30 19845 นางสาวสุพิชญา รอดดี 9
รวม: 194
รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 351 คน