รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1-2557

แก้กับครูที่ปรึกษาเท่านั้นค่ะ
 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยืมน้อยกว่า 10 รายการ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 27/05/2557   ถึง 05/09/2557
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19181 ด.ช.เทอดศักดิ์ สุระเสียง 9
2 19216 ด.ญ.สริยา คำนาน 8
รวม: 17
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19563 ด.ช.กฤษดา นารีรักษ์ 1
2 19564 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทวีพจน์ 1
3 19567 ด.ช.จอมไกร ปัญญาดิษฐ์ 0
4 19570 ด.ช.ณัฐวุฒิ ภูมิเพ็ง 2
5 19571 ด.ช.ณัฐวุฒิ เหมกระโทก 7
6 19574 ด.ช.ปรเมศร์ บัววังโป่ง 5
7 19575 ด.ช.พุทธชาติ สุกแก้ว 8
8 19576 ด.ช.ภานุพงษ์ เซ็นกลาง 6
9 19578 ด.ช.ภูมินทร์ เวียนนอก 2
10 19579 ด.ช.ยุทธพงษ์ นิ่มลมัย 7
11 19581 ด.ช.สยาม คล้ายปาน 9
12 19587 ด.ช.อภิรักษ์ เอี่ยมพิมพ์ 7
13 19588 ด.ช.เอกวัฒน์ ภักดีคำ 3
14 19592 ด.ญ.ธมลวรรณ ช่วยสมบูรณ์ 8
15 19595 ด.ญ.เบญญาภา อุ่นใจ 8
16 19598 ด.ญ.ภานุมาศ ใหญ่สมบูรณ์ 6
17 19600 ด.ญ.รัตนาภรณ์ สอนเถื่อน 2
18 19601 ด.ญ.วราพร วงษ์จันทร์ 9
19 19603 ด.ญ.สิโรธร คล้ายศิริ 7
20 19789 ด.ญ.นริศรา ทองขาว 5
รวม: 103
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19606 ด.ช.กฤษณะ นิลโต 5
2 19608 ด.ช.เกียรติพงษ์ คำพยอม 1
3 19610 ด.ช.จิณณวัตร บัวเหม 3
4 19613 ด.ช.เฉลิมวุฒิ ทวีแปลง 5
5 19619 ด.ช.ธราดล แก้วคง 4
6 19622 ด.ช.นิติกร สาขะสิงห์ 5
7 19623 ด.ช.ปฏิพาน จะโซนรัมย์ 4
8 19626 ด.ช.วรวุฒิ เมืองมาก 9
9 19631 ด.ช.อภิวัฒน์ เนาว์กลาง 4
10 19633 ด.ญ.จามจุรี ปานสอาด 8
11 19637 ด.ญ.ปรายฝน เทศรุ่งเรือง 8
12 19640 ด.ญ.มนัสวีร์ เพ็งศิริ 3
13 19641 ด.ญ.วรดา ชมความสุข 9
14 19647 ด.ญ.สุพรรษา พัทธสีมา 3
15 19648 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุนทรหก 6
รวม: 77
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19649 ด.ช.กิติคุณ ฉายมณี 2
2 19652 ด.ช.ชนวีร์ โนนผิว 8
3 19653 ด.ช.โชคทวี แดงดี 3
4 19654 ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ณรงค์ 6
5 19655 ด.ช.ธรรณธร ไสยสมบัติ 0
6 19658 ด.ช.นานา จงปัตนา 2
7 19659 ด.ช.ปิยะ ดิ่งกลาง 4
8 19661 ด.ช.พันธกานต์ เตียนสิงห์ 0
9 19663 ด.ช.รุ่งโรจน์ นาคแหลม 0
10 19665 ด.ช.วิทยา รักสะอาด 4
11 19667 ด.ช.ศุภวิทย์ คงหนุน 8
12 19668 ด.ช.สรยุทธ รุ่งเรือง 2
13 19670 ด.ช.อนันต์ เอกบาง 9
14 19675 ด.ญ.กาญจนา มุมทอง 1
15 19678 ด.ช.ธนาโชค นาหนองตูม 9
รวม: 58
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19229 ด.ช.ชัยณรงค์ กิ่งแก้ว 9
รวม: 9
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19313 ด.ช.ต่อลาภ มายัง 5
2 19324 ด.ช.พีระภัทร กรีวิเวก 9
3 19333 ด.ช.อัครพล สิงห์สีทา 9
4 19334 ด.ช.ณัฐพล ภัทรเสริมพงศ์ 3
รวม: 26
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19368 ด.ช.วงกต พลถาวร 3
2 19369 ด.ช.วราชิต สมจันทรา 1
3 19372 ด.ช.สมยศ ใจใหญ่ 5
4 19376 ด.ช.อิศเรจ ดันไธสง 4
5 19377 ด.ช.เอกรินทร์ ภู่สุข 9
6 19378 ด.ญ.กมลณิช เพ็งนุ่ม 1
7 19383 ด.ญ.ชลธิชา ช่างเพาะ 7
8 19384 ด.ญ.ณัฐนิชา ดวงเจริญ 5
9 19387 ด.ญ.พัณณิตา ละวรรณวงษ์ 9
10 19388 ด.ญ.พิมล โตเดช 6
11 19391 ด.ญ.ศศิมาภรณ์ แสนปราโมทย์ 9
12 19753 ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันศรี 9
รวม: 68
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19396 ด.ช.กรันต์ แก้วใส 6
2 19397 ด.ช.ีจีระศักดิ์ แก้วพรม 9
3 19398 ด.ช.ชัยวัฒน์ ศรีอ่อนจันทร์ 2
4 19400 ด.ช.ทิพกร จุเรียง 1
5 19402 ด.ช.นันทวุฒิ นิยมชัย 5
6 19403 ด.ช.บารมี คุณาประถม 3
7 19405 ด.ช.ประวิทย์ อ้นเจริญ 1
8 19409 ด.ช.พีระพัฒน์ คำบุดดา 0
9 19410 ด.ช.ภัทรเดช สายสือนาม 7
10 19411 ด.ช.ภัทรพงศ์ มัดยิด 1
11 19413 ด.ช.วรวุฒิ อ่อนวิชัย 5
12 19414 ด.ช.วัชเรศรณ์ รัฐจักร์ 0
13 19416 ด.ช.สุทธิพร รักหทัย 1
14 19417 ด.ช.สุพชิต แพงแก้ว 0
15 19418 ด.ช.สรยุทธ ใจจุลละ 9
16 19419 ด.ช.อนุชิต สีบุญนำ 5
17 19421 ด.ญ.กนกพร อามาตมนตรี 8
18 19424 ด.ญ.จิราภรณ์ เขียวศาสตร์ 9
19 19425 ด.ญ.จุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม 9
20 19431 ด.ญ.เปมิกา มูลทองหลาง 8
21 19433 ด.ญ.เพ็ญจันทร์ แก้วสว่าง 6
22 19435 ด.ญ.วันวิสา เริงจินดา 7
23 19518 ด.ญ.มินทรา นุชนนทรี 6
24 19783 ด.ช.ศุภฤกษ์ นวมบานพับ 1
รวม: 109
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19440 ด.ช.คันธวัฒน์ เกียรติกุล 1
2 19441 ด.ช.จุฑา เสนชู 3
3 19443 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ 3
4 19445 ด.ช.ณัฐพล ยอดอินทร์ 5
5 19447 ด.ช.ธรรมรัตน์ แสนจันทร์ต๊ะ 2
6 19448 ด.ช.ธีระ งามวิลัย 8
7 19449 ด.ช.ธีระพันธ์ สีพั้ว 8
8 19450 ด.ช.นรวิชญ์ แสงอรุณ 6
9 19451 ด.ช.บูรพา พิมทอง 1
10 19452 ด.ช.ประสงค์ เอี่ยมโบราณ 6
11 19453 ด.ช.พนงศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ 0
12 19454 ด.ช.พานทอง พุ่มพฤกษ์ 2
13 19455 ด.ช.พีรพัฒน์ ยศหนัก 2
14 19456 ด.ช.ไพบูลย์ สมวงษ์ 1
15 19457 ด.ช.โยธิน ชัยสิทธิ์ 1
16 19458 ด.ช.ศราวุฒิ พันบุดดี 3
17 19459 ด.ช.ศิรศักดิ์ พรมชาติ 1
18 19461 ด.ช.สุรเชษฐ์ ชัยนันท์ 1
19 19462 ด.ช.สุรเชษฐ์ นามพิลา 2
20 19463 ด.ช.อนันต์ ทองคูณ 1
21 19464 ด.ญ.กนกวรรณ รอดสายแดง 6
22 19468 ด.ญ.ณัชชา อาหะมัด 2
23 19471 ด.ญ.ธนพร วงศ์อุบล 8
24 19473 ด.ญ.เบญจมาศ จันทร์เต็ม 3
25 19476 ด.ญ.ศศิพร เอี่ยมยิ้ม 1
26 19478 ด.ญ.ศันศนีย์ สุขเอี่ยม 2
27 19480 ด.ญ.อาริญา พาวงษา 1
28 19790 ด.ช.ธนากร ราหา 0
รวม: 80
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19272 ด.ช.ณพวัฒน์ ทองอยู่ 5
2 19509 ด.ช.ภัคพล รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 6
รวม: 11
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 19521 ด.ช.กฤษดา จันทร์ส่องแสง 8
2 19523 ด.ช.คมศักดิ์ วงษ์กัณหา 6
3 19524 ด.ช.จตุพล สุคนย์วารี 9
4 19525 ด.ช.จักรพงศ์ พูลทอง 4
5 19526 ด.ช.จักพรรดิ์ นามอยู่ 1
6 19528 ด.ช.ชิดตะวัน อินทร์เดช 3
7 19529 ด.ช.ณัฐพนธ์ มากประเสริฐ 7
8 19531 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญรอด 3
9 19532 ด.ช.นวพล สุมูลเวช 7
10 19533 ด.ช.ประกิต สันทาสุนัย 1
11 19534 ด.ช.พงศกร แจ่มใส 3
12 19536 ด.ช.ภัทรพล แดงโชติ 7
13 19537 ด.ช.รัฐพงษ์ รุ่งเรือง 3
14 19538 ด.ช.รามิล หิรัญธาดากุล 5
15 19539 ด.ช.วีรพล อยู่สิงห์ 7
16 19542 ด.ช.หรดี สีลัง 3
17 19545 ด.ญ.เกศรินทร์ เจนจบ 4
18 19556 ด.ญ.ศรันยา รักพึ่ง 1
19 19769 ด.ช.กุลชาด มั่นมี 9
รวม: 91
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18534 ด.ช.ฉัตรชัย เมตโต 2
2 18551 ด.ช.พลากร ประถังธานี 0
3 18645 ด.ช.ปราโมทย์ ฉ่ำพึ่งช้าง 1
4 18674 ด.ญ.วรรณณิสา มณีรัตน์ 0
5 18685 ด.ช.ชัยประสิทธิ์ ตามสีลำ 6
6 18688 ด.ช.กิตติพศ จั่นฮวบ 8
7 18706 ด.ช.สุเมธ วิเชียรน้อย 5
8 18748 ด.ช.ธรรมธร ไทยกล้า 0
9 18750 ด.ช.นชปกรณ์ อาจหาญ 1
10 18763 ด.ช.ศราวุฒิ ศรีสุข 8
11 18768 ด.ช.อนุชา ชัยยะรุ่งโรจน์ 0
12 18786 ด.ช.เจษฎาวุฒิ เวียงคำ 1
13 18791 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุตรชา 6
14 18808 ด.ญ.ณัฐวิภา นิลโฉม 3
15 18811 ด.ญ.ตะวัน อยู่ชัง 4
16 18853 ด.ช.นฤเดช พรมภักดี 8
17 18877 ด.ญ.ผกามาศ กั้นกลาง 3
18 18878 ด.ญ.พรรณกมล วงค์นิล 9
19 18883 ด.ญ.รุ่งนภา ชมภูนุช 4
20 18884 ด.ญ.รุ่งเรือง เชิดชาติ 1
21 18896 ด.ช.วิริยะ วงษ์ฟู 6
22 18899 ด.ช.วีรภัทร โกการัตน์ 4
23 18907 ด.ช.สหวรรษ น้อยปัญญา 1
24 18918 ด.ญ.กิตติญาภรณ์ พรมไชย 2
25 18922 ด.ญ.ชลดา ฉัตรพุฒเกิด 1
26 18938 ด.ญ.อุษณา สุราษฎร์ 3
27 18941 ด.ช.คมสันต์ เศรษฐนันท์ 4
28 18955 ด.ช.นราวิชญ์ ยงลา 8
29 18960 ด.ญ.กุลจิตร แก้ววรรณรัตน์ 0
30 18971 ด.ญ.ศิริฉัตร ธรรมสีชอบ 2
31 18989 ด.ช.วราวัฒน์ จันต๊ะเทพ 4
32 19115 ด.ญ.ศิรินธร ต้นงอ 8
33 19800 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์ขันธ์ 0
รวม: 113
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18537 ด.ช.ทักษิณ สุวรรณกุล 3
2 18541 ด.ช.ธนพัฒน์ เกตุแก้ว 2
3 18597 ด.ช.ภากร อุทัยเก่า 9
4 18650 ด.ช.สราวุฒิ ทิศดี 9
5 18697 ด.ช.รัฐติพงศ์ ดีพนัส 2
6 18735 ด.ช.กุลดิลก รักหทัย 6
7 18736 ด.ช.คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล 4
8 18737 ด.ช.คีต้าภัทร สีหะนันท์ 6
9 18743 ด.ช.ทศพล เจนถูกใจ 4
10 18755 ด.ช.ปีติ เหล่ามานิต 1
11 18756 ด.ช.พงษ์ศธร อยู่เล็ก 1
12 18777 ด.ช.ธนัชพล กาฬภักดี 3
13 18784 ด.ช.ธนาศิลป์ กิติพงศ์สมาน 5
14 18789 ด.ช.ธีระพงศ์ ศรีอินทร์ 0
15 18795 ด.ช.ปรมินทร์ โนนตูม 4
16 18821 ด.ญ.ประกายฟ้า ไหวมาก 1
17 18851 ด.ช.นพฤทธิ์ นพคุณ 9
18 18862 ด.ช.พลณัฎฐ์ หนูแก้วกล้า 0
19 18886 ด.ญ.วริษา พบไทรเย็น 1
20 18902 ด.ช.วุฒิรักษ์ พุ่มเกษม 2
21 18919 ด.ญ.เกศรินทร์ วงษ์หาญ 4
22 18920 ด.ญ.จามจุรี สุดผูก 6
23 18945 ด.ช.ชโยดม เจริญผล 3
24 18956 ด.ช.นิติทัศน์ นามเสาร์ 3
25 18957 ด.ช.บัญญพนต์ บุตรแวว 8
26 18959 ด.ช.ประกฤษฎิ์ บุรัมย์สูงเนิน 5
27 18975 ด.ญ.สาวิตรี ตะโหนดทอง 6
28 18999 ด.ช.สรวิชญ์ โยธามาต 1
29 19112 ด.ญ.เนตรนภา แสงงาม 3
30 19170 ด.ช.จิรายุส ปั้นพานิช 5
31 19803 ด.ญ.อัญฌิมา กุมแก้ว 0
32 19804 ด.ญ.อภิรดี ศิริบูรณ์ 0
รวม: 116
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18540 ด.ช.ธนบดินทร์ กลั่นชื่น 6
2 18547 ด.ช.วุฒิพงศ์ ทองโชติ 3
3 18627 ด.ญ.ศิริลักษ์ อำไพ 9
4 18641 ด.ช.ธรรมนูญ อ่ำชาวนา 3
5 18680 ด.ญ.สุชาดา ชัยมงคล 6
6 18684 ด.ช.จักรินทร์ อ่อนทุม 3
7 18704 ด.ช.สิทธิศักดิ์ ศรีทอง 2
8 18717 ด.ญ.พลอยทิพย์ ใจพุก 9
9 18724 ด.ญ.วันสกาว นิลไธสง 1
10 18740 ด.ช.จิระพงศ์ จิรวิโรจน์เฟื่องฟู 2
11 18747 ด.ช.ธนภูมิ พินสุวรรณ์ 8
12 18760 ด.ช.วรวุธ สุดสวาท 0
13 18767 ด.ช.หัสวรรษ ขันดี 5
14 18792 ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตรหาญ 4
15 18800 ด.ญ.กมลวรรณ ทองแจ้ง 6
16 18855 ด.ช.ปฏิพันธ์ เข็มทอง 1
17 18858 ด.ช.ปัญญา งอมสงัด 4
18 18866 ด.ช.ภูมิสิทธิ์ จันทร์อิ่ม 9
19 18869 ด.ช.รถเสน หอมรื่น 3
20 18903 ด.ช.ศราวุธ สิมศิริวัฒน์ 0
21 18911 ด.ช.อนุกูล สารีธรรม 8
22 18916 ด.ช.อมรินทร์ ธรรมสี 7
23 18935 ด.ญ.ภันทธษา แซ่เฮ้ง 9
24 18949 ด.ช.ณัฐวุฒิ เมืองแสน 0
25 18961 ด.ช.พายุ โพธิ์งอก 1
26 18987 ด.ช.รัฐศาสตร์ ศิริงาม 8
27 19097 ด.ช.อัครพล สุริยะวงค์ 2
28 19801 ด.ช.กรนัฐพรหม วงศ์ษา 3
29 19802 ด.ช.กฤษฎิ์มณี สีหาภาค 0
รวม: 122
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18507 ด.ญ.กัลยาณี ขอบบัวคลี่ 9
2 18525 ด.ญ.วรภรณ์ มิตระ 5
3 18543 ด.ช.พันธกานต์ ลาดแก้ว 1
4 18552 ด.ช.โสภณ รัตนวงค์ 4
5 18564 ด.ญ.ประภาสิริ พัทธสีมา 9
6 18580 ด.ญ.อภิสรา กลางบน 9
7 18595 ด.ช.พิทยุตม์ รัตนวรรณ 2
8 18628 ด.ญ.สุนันทา ไล้วิง 1
9 18758 ด.ช.พีรดนย์ รัตนวรรณ 6
10 18761 ด.ช.วิทวัส หลาดไธสง 9
11 18915 ด.ช.อภิวัฒน์ เสน่ห์ชอบ 3
12 19792 ด.ญ.สโรชา หมอกแฉ่ง 9
13 19805 ด.ญ.เจตรนภา ยางงาม 1
14 19806 ด.ญ.นภาพร อุดทา 1
รวม: 69
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18526 ด.ญ.วรันธร เกตุศิละ 5
2 18673 ด.ญ.วรรณกานต์ บุญชู 4
3 18739 ด.ช.คุณานนท์ ประสาร 3
4 18771 ด.ญ.ชลธิชา มยุรา 9
5 18775 ด.ญ.วิริศรา สินสุข 4
6 18803 ด.ญ.จุฑารัตน์ แย้มแสน 4
7 18805 ด.ญ.ชุติมา ปัจฉิมบุตร 5
8 18809 ด.ญ.ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ 3
9 18885 ด.ช.สวิชญ์ ใจซื่อตรง 4
รวม: 41
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18570 ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์สง่า 9
2 19793 ด.ช.บุญชัย กระโทกชัย 2
3 19807 ด.ช.นฤเบศร์ เพ็งจางค์ 3
รวม: 14
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18608 ด.ญ.ครองขวัญ มะเล็งลอย 7
2 18670 ด.ญ.ภัทรสุดา พ่อสียา 9
3 19161 ด.ญ.บัว สุขฤทัย 9
รวม: 25
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18558 ด.ญ.แก้วฟ้า ดวนขันธ์ 9
2 18574 ด.ช.วิศรุต เจริญรส 8
3 18583 ด.ช.จิรทีปต์ รัตนวิชัย 1
4 18616 ด.ญ.ศิริพร ผลดี 6
5 18637 ด.ช.ณัฐฐาพร พัดทอง 0
6 18643 ด.ช.นิลธกร แข็งกล้า 1
7 18652 ด.ช.สหทัศน์ แซ่แต้ 3
8 18666 ด.ญ.นิรมล สีลัง 1
9 18675 ด.ญ.ศรัณยา สุขน้อย 8
10 18686 ด.ช.ฐากูร มากสาคร 1
11 18691 ด.ช.นราธร นครกัณฑ์ 3
12 18741 ด.ช.คมสัน ธัญพิทยากุล 6
13 18765 ด.ช.ศุภกร อุทธิโย 3
14 18852 ด.ช.นรุตม์ เก่าพิมาย 2
15 18857 ด.ช.ปริญญา จันทาพุฒ 5
16 18868 ด.ช.มโนเพชร ดำซื่อตรง 9
17 18870 ด.ช.รัชต์ศักดิ์ พรมชู 5
18 18895 ด.ช.วันเฉลิม ปัทมชัย 7
19 18897 ด.ช.วิโรจน์ เทียนสว่าง 7
20 18906 ด.ช.เศรษฐศักดิ์ วงษ์คำ 1
21 18908 ด.ช.สุชัจจ์ พวงสุข 5
22 18912 ด.ช.อนุชา อุ่นสีมา 7
23 18931 ด.ญ.พลอยนรี เขียวประแดง 0
24 18939 ด.ช.กาหลง กะตะโท 4
25 18947 ด.ช.ชลสิทธิ บุญช่วย 2
26 18998 ด.ช.สุขสันต์ พรมลังกา 5
27 19000 ด.ช.อดิศร สุขท่า 5
28 19001 ด.ช.อนุชา ชื่นชม 5
29 19002 ด.ช.อภิสิทธิ์ สระทองขอ 3
30 19111 ด.ญ.ทักษวรรณ พรรณิภา 5
31 19765 ด.ช.อนุรักษ์ กล่อมกำเนิด 1
32 19772 ด.ช.ทักษ์ดนัย วังอินทร์ 0
33 19797 ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ปัญญา 3
34 19808 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงศรี 5
35 19809 ด.ญ.กัญญาวี กาญจนดี 1
36 19972 ด.ช.ทักษ์ดนัย วังอินทร์ 0
รวม: 137
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18536 ด.ช.ดำรงพล กิ่งตาล 7
2 18586 ด.ช.ชีวาวิชญ์ คำระภี 1
3 18600 ด.ช.รัตนพงศ์ สุขนวล 7
4 18642 ด.ช.ธิรายุธ กลิ่นนวล 5
5 18653 ด.ช.สุรศักดิ์ ธันวานนท์ 2
6 18705 ด.ช.สุทธิพร ปุมสันเทียะ 2
7 18780 ด.ช.กิตติพันธ์ พูนพันธ์ 3
8 18782 ด.ช.ขวัญชัย สมหมาย 6
9 18788 ด.ช.ธีระศักดิ์ กุลเกิด 5
10 18813 ด.ญ.ธิดาพร พุกสอน 3
11 18864 ด.ช.พัฒนศักดิ์ ต่อกุล 9
12 18930 ด.ญ.ผากามาศ แก้วชิน 3
13 18944 ด.ช.ชญานนท์ ศรีบัว 7
14 18948 ด.ช.ชาคริต สร้อยทอง 2
15 18968 ด.ญ.วิรวรรณ วรรณศรีสุข 4
16 18980 ด.ญ.จริยา ทาคำ 4
17 18992 ด.ช.วีรภัทร รัชสีห์ 4
18 19114 ด.ช.อานนท์ ธุระ 1
รวม: 75
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18587 ด.ช.ณภัทร ตันจันทร์ 4
2 18822 ด.ช.คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 6
3 18824 ด.ช.ธรรศ นิ่มนุช 7
4 18827 ด.ช.ปัญญาวุฒิ เพชรจั่น 9
5 18830 ด.ช.สิริวัฒน์ สงวนพงษ์ 7
6 18832 ด.ญ.กนกอร สว่างแจ้ง 9
7 18833 ด.ญ.จุฑาภรณ์ บุญเส็ง 6
8 18834 ด.ญ.ณัฐชยา พูลจนะกิจ 8
9 18837 ด.ญ.ณัฐธิฌา กาญจน์สุวรรณ์ 0
10 18842 ด.ญ.ลักษณา แบนอภัย 4
11 18844 ด.ญ.วรรณวิศา จันทคาน 9
12 19835 ด.ญ.นภัสนันท์ คำหวาน 2
รวม: 71
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18585 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชากะจะ 4
2 18594 ด.ช.ปริญญา การะเกษ 2
3 18613 ด.ญ.ณัฐพร รุ่งเรือง 7
4 18618 ด.ญ.มานัสวี มุดพบสินธุ์ 4
5 18658 ด.ญ.กานดา ต๊ะภิไร 3
6 18696 ด.ช.รพีพัฒน์ ริ้วทอง 1
7 18699 ด.ช.วรายุส คงสาตรา 9
8 18710 ด.ญ.จารุวรรณ หวังเจริญ 2
9 18723 ด.ญ.ภัทราวรรณ ใจพรมมี 3
10 18731 ด.ญ.อารีญา หอมรอด 3
11 18742 ด.ช.ชัชวาล มีกลิ่นหอม 6
12 18746 ด.ช.ธนพล สุขแก้ว 0
13 18753 ด.ช.ประวิทย์ มะโนศรี 5
14 18766 ด.ช.สุทธิพงษ์ หลวงจันทร์ 8
15 18798 ด.ช.สุรศักดิ์ สุรักษ์ 1
16 18804 ด.ญ.ชลลานา ภูลม 7
17 18806 ด.ญ.ณัฎฐกันย์ สุวรรณเพ็ชร 9
18 18856 ด.ช.ปณิฐิ อินทร์พรหม 0
19 18860 ด.ช.ปิยนนท์ ทนจังหรีด 4
20 18876 ด.ญ.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย 5
21 18881 ด.ญ.รพีพร เหมือนหงษ์ 3
22 18882 ด.ญ.รัตนาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 3
23 18892 ด.ญ.สุภาพร เรียบกลาง 4
24 18965 ด.ญ.วรรัตน์ เพลินศิลป์ 2
25 19165 ด.ญ.ไปรยา ชัยสิทธิ์ 1
รวม: 96
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17713 ด.ช.เลิศศักดิ์ แจ้งแสงฟ้า 0
2 18312 ด.ช.กอบุญ ชัยวิเชียร 0
3 18313 ด.ช.กิตติคุณ พันธ์จบสิงห์ 1
4 18315 ด.ช.เกียรติศักดิ์ คะดุน 0
5 18316 ด.ช.ขวัญชัย แสงกันภัย 0
6 18318 ด.ช.ชัยพิพัฒน์ ชัยลึก 5
7 18323 ด.ช.ธนโชติ ศรีอินทร์ 2
8 18326 ด.ช.นราธิป ใจดี 0
9 18327 ด.ช.นัธชัย ชาติกานนท์ 1
10 18328 ด.ช.นันทพล สมมี 3
11 18334 ด.ช.เรวัตร นามวงสี 1
12 18338 ด.ช.วุฒิชัย สว่างอารมณ์ 0
13 18340 ด.ช.ศุภชัย ศาสตร์ประเสริฐ์ 2
14 18342 ด.ช.สมพงษ์ หงษ์อินทร์ 3
15 18343 ด.ช.สรรพวุธ สุขสิงห์ 3
16 18345 ด.ช.สัญญา จุทาผาด 0
17 18347 ด.ช.อนุชา จำปาหอม 1
18 18349 ด.ช.อันดา พวงลัดดา 4
19 18354 ด.ญ.เนตรนภา ท้วมเสน 9
20 18357 ด.ญ.สุนิษา ฉาวกระโทก 4
21 18466 ด.ช.สุธี บุนนาค 0
22 19129 ด.ช.นพเก้า ปันแก้ว 9
23 19770 ด.ช.สุชาติ ธัญญะตุ่น 0
24 19826 ด.ญ.นฤมล เต็มใจ 8
รวม: 56
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18358 ด.ช.กิตติศักดิ์ พงษ์พันธ์ 1
2 18361 ด.ช.ขวัญ พิมงอน 0
3 18362 ด.ช.จักรพงษ์ เครือคำ 0
4 18363 ด.ช.จักรภัทร แสนสีแก้ว 4
5 18365 ด.ช.ชยานันท์ ทองคำ 5
6 18367 ด.ช.ชวิศ มาภา 4
7 18371 ด.ช.นัฐพงษ์ อินทรักษ์ 8
8 18372 ด.ช.ปรินทร โสมโยธี 5
9 18376 ด.ช.ยุทธนา แปนสวย 0
10 18380 ด.ช.สราวุธ มะยมรัฐ 0
11 18381 ด.ช.สุขพิเศษ ภูมิชัย 7
12 18382 ด.ช.สุพจน์ บุตรสอน 5
13 18402 ด.ญ.สุภาวดี ภูมิอ่อน 2
14 19133 ด.ช.ณัฐนันท์ เทศรุ่งเรือง 6
15 19144 ด.ช.ธนาวัฒน์ แฝงชัยภูมิ 0
16 19145 ด.ช.กฤษดา ธรรมบัวชา 0
17 19758 ด.ช.กิตติชัย แดนนารัตน์ 0
18 19823 ด.ช.ณัฐวุฒิ หิรัญคำ 7
รวม: 54
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17963 ด.ช.ณัฐชนน สงศิริ 8
2 17968 ด.ช.ธีรภัทร ฝุ่นทอง 3
3 17970 ด.ช.นราธรณ์ โสภาพรม 8
4 17975 ด.ช.วุฒิภัทร โพธิ์มา 4
5 17976 ด.ช.ศรัณย์ นิ่มนวล 8
6 19136 ด.ญ.บุรัญญา ผือลองชัย 0
รวม: 31
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17896 ด.ช.กันตพงศ์ โพธิขำ 7
2 18005 ด.ช.ชุติพนธ์ แก้วคำ 7
3 18008 ด.ช.นนทกร ทองตัด 3
4 18014 ด.ช.พงศกร ศรีธาดา 9
5 18046 ด.ญ.อรอุมา เกตุเหม 9
รวม: 35
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18051 ด.ช.จิรายุส ศรีสวัสดิวีโรดม 5
2 18053 ด.ช.ณัฐวุฒิ แหยมนาค 4
3 18055 ด.ช.ฤทธิเกียรติ สุขกะสวน 0
4 18057 ด.ช.วริทธิ์ธร ทองวรณ์ 3
5 18059 ด.ช.สนั่น นิลโต 9
6 18061 ด.ช.สหกูล เพ็ชรบารมี 4
7 18062 ด.ช.สิทธิพล ทองย้อย 6
8 18063 ด.ช.อธิราช ผลป้อง 6
9 18065 ด.ญ.กฤษติยาภรณ์ แจ่มคล้าย 0
10 18075 ด.ญ.นวรัตน์ เหมษี 3
11 18079 ด.ญ.ปิยฉัตร ม่วงมี 4
12 18080 ด.ญ.เปี่ยมหทัย เพ็ชรบ่อแก 3
13 18086 ด.ญ.ลักษมน พัสสระ 7
14 18091 ด.ญ.ลลินตา แจ่มจันทร์ 9
15 18094 ด.ญ.อภิสรา งามขำ 2
16 19139 ด.ญ.สิริพร อินเพ็ญ 0
รวม: 65
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18099 ด.ช.ชาคริต สุ่มมาตย์ 9
2 18101 ด.ช.ธีรภัทร์ บุญมีบุตร 9
3 18111 ด.ช.วัชรพงษ์ พรมพิทักษ์ 0
4 18124 ด.ญ.จิตรลดา ขวากุดเข้ 9
5 18134 ด.ญ.วัชราภรณ์ กล่อมกำเนิด 4
6 18136 ด.ญ.ศิริพรรณ เจียมเจริญ 9
รวม: 40
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18142 ด.ช.ก้องภพ โล่ห์ทอง 3
2 18143 ด.ช.กันตนพ ไชยสุข 9
3 18146 ด.ช.จิรวงศ์ วงษ์สำราญ 0
4 18153 ด.ช.แทนไท สุกแก้ว 7
5 18155 ด.ช.ธรรณธร เร่งมีศรี 2
6 18163 ด.ช.พิศฐศักดิ์ หิงสาลี 1
7 18168 ด.ช.ราเชน นาอุดม 2
8 18173 ด.ช.โสฬส ฤกษ์ใหญ่ 8
9 18181 ด.ญ.ปนิดา ชัยรถ 8
10 19175 ด.ช.ตรีเพชร บุญโณ 0
11 19820 ด.ช.พันธกานต์ นรสาร 1
รวม: 41
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17901 ด.ญ.ณัชชา กล่อมจิตร์ 9
2 18064 ด.ช.อัมมาร์ อับดุลเลาะ 5
3 18157 ด.ช.นะวาวี อับดุลเลาะ 2
4 18188 ด.ช.เจษฎา ภูเวียง 9
5 18189 ด.ช.ฉัตรชัย แก้วโบราณ 3
6 18192 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ รอบรู้ 4
7 18193 ด.ช.ณัฐพงษ์ กระต่ายเล็ก 3
8 18197 ด.ช.ธีรพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์ 2
9 18202 ด.ช.ศรัณยู สวนมะพลับ 3
10 18203 ด.ช.ศิวกร พึ่งนุสินธิ 3
11 18206 ด.ช.สุรชัย เขียววัน 7
12 18208 ด.ญ.กัญญารัตน์ พรหมลักษณ์ 4
13 18218 ด.ญ.สุนันญา อิ่มสุข 5
รวม: 59
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17900 ด.ช.คณานนท์ พวงทอง 2
2 17905 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์ 9
3 17907 ด.ช.สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ 2
4 17915 ด.ญ.พรชิตา บุดดา 8
5 17921 ด.ญ.วิรดา อินทรกำแหง 8
รวม: 29
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17344 นายณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ 9
2 17387 นายธีรวัฒน์ เนตรทิพย์ 9
3 17411 นางสาวสุพัฒน์ตรา คะเนนอก 8
รวม: 26
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17339 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ 9
2 17409 นางสาวพชรพร ทรงศร 5
3 17451 นางสาวพรพรรณ บุญทน 3
4 17774 นางสาวชไมภรณ์ ทองสำราญ 4
5 18465 นางสาวพรสิตา ราศรีบุญ 3
รวม: 24
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17581 นางสาวพุทธรักษา ชนประชา 9
2 19708 นางสาวฉัตรสุดา โจมรัมย์ 6
รวม: 15
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17383 นายธนพล ศรีสวัสดิ์ 9
2 17414 นางสาวอนันดา โทประดิษฐ์ 6
3 17475 นางสาววรรณนิดา ช่วยไชยศรี 9
4 17521 นางสาวสุทธิดา ศาสตร์วิทย์ 4
5 17554 นางสาวนพรัตน์ ศรีรอด 5
6 17874 นางสาวสุพรรษา อิ่มใจ 4
7 19140 นางสาวอรยา ตรงกลาง 4
8 19718 นายณัฐกิตติ์ ช่อจันทร์ 8
9 19720 นายวันมงคล ศรีพุทธา 9
10 19723 นางสาวกฤติมา เปรมปราภัย 3
11 19725 นางสาวสกาวเดือน บังอร 0
12 19791 นางสาวธัญญารัตน์ ยวงเทียน 4
รวม: 65
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17502 นายวันชนะ ศรีสงวน 8
2 17633 นางสาวหทัยรัตน์ เกิดสำราญ 9
3 17658 นายรัชชานนท์ พวงทองแค 2
4 17719 นายเสริมศักดิ์ เสืออิ่ม 8
5 17754 นายพงศกร สิทธิพวง 6
6 19727 นายวโรดม แทนไทย 3
รวม: 36
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17382 นายณัฐดนัย แท่นนิล 8
2 17389 นายปฎิภาณ งามขำ 5
3 17392 นายเมฑา จันทรเสนา 0
4 17420 นายธีรศักดิ์ เชิดเวียง 7
5 17446 นางสาวนารีรัตน์ สุทธสินธ์ 4
6 17483 นายกิตติพันธ์ เหล่าทองสาร 2
7 17663 นายสุริยา มีลา 8
8 17688 นายกฤษดา ทองสาย 4
9 17698 นายณัชชนก เนตรวิเชียร 0
10 17699 นายธนายุทธ ประคุนมาน 0
11 17707 นายพิเชษฐ์ เหมือนศาสตร์ 1
12 17709 นายภากร มูลทองหลวง 0
13 17710 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 0
14 17720 นายอธิวัฒน์ กลั่นแจ้ง 0
15 17721 นายอภิรักษ์ พวงสมบัติ 0
16 17883 นายจุมพล พุ่มแฟง 0
17 19741 นายณัฐวุฒิ แสงแก้ว 6
18 19743 นายณธีพัฒน์ สวัสดิ์ทัติ 1
19 19744 นายจิรวัฒน์ ดีหล้า 8
20 19754 นางสาวศิรินทิพย์ ศิริอาริยะไกศล 0
รวม: 54
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16481 นางสาวอนุสรา กุลานาม 0
2 17005 นายอภิวัฒน์ สอนเถื่อน 0
3 17083 นายชัชวาล สุขสมบัติ 6
4 17313 นายทัตพงศ์ โพธิ์เงิน 8
5 17418 นายณัฐวุติ คอมแพงจันทร์ 9
6 17435 นายอนาวิล ชูวงศ์ 8
7 17445 นางสาวนภาพร ประคองศรี 2
8 17513 นางสาวพันตรี ชูมี 4
9 17527 นายธงชัย แซ่อือ 7
10 17619 นางสาวมาริสา คล้อยนาค 0
11 17667 นางสาวชรัญทร ก๊กเฮง 8
12 17706 นายพงษ์สิทธิ์ แสงอุไร 4
13 19760 นายวัชรินทร์ แสงครุฑ 8
14 19764 นายยุทธพิชัย ศิริวารินทร์ 6
15 19767 นางสาวอัจฉรานันท์ สีหลิ่ง 8
16 19768 นางสาวกิติยาพร สาระคำ 8
รวม: 86
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17364 นางสาวนภสร เหรียญทอง 3
รวม: 3
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16688 นางสาวสุนิสา ปิ่นประยูร 9
2 16906 นายณัฐนันท์ ปะลิวงศ์ 5
3 19021 นายวรศาสตร์ ประสารวงษ์ 9
รวม: 23
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16838 นายอัญวิชช์ วรรณุสิทธิ์ 6
2 17050 นายอาทิตย์ อาจจงทอง 9
3 19061 นายนนทวัฒน์ ทองคำมา 9
4 19160 นายเขมรินทร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ 4
รวม: 28
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17078 นายกฤษดา กริ่มใจ 5
2 17085 นายไชยวัฒน์ แทวกระโทก 9
3 17102 นายศรัณยู ขันชารี 4
รวม: 18
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16783 นายชลัฐพล สิงห์คำ 9
2 16788 นายประชารักษ์ ทองเกลี้ยง 1
3 16793 นายศุภชัย แก้วเนตร 9
4 19080 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ค่อม 5
5 19081 นายชินวงศ์ พรหมภักดี 1
6 19086 นายศุภวุฒิ โตนุช 8
7 19087 นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก 8
รวม: 41
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16682 นางสาววราภรณ์ แคนศรี 8
2 16698 นายเฉลิมศักดิ์ มาตรสุข 7
3 16865 นายชนทัต ช่วยชาติ 1
4 16872 นายภัทรพงศ์ บุรีแสง 0
5 17036 นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดี 7
6 17054 นางสาวจักษณา ภู่เทศ 5
7 17089 นายธณวัช กล่อมกำเนิด 0
8 17100 นายวินิตย์ แสงนนท์ 3
9 19046 นายชุมพล ซื่อตรง 4
10 19055 นางสาวสุทธิตา บินรวดเร็ว 8
รวม: 43
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17260 นายมณฑล บุงกระโทก 8
รวม: 8
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 17262 นายพิเชฐคุณากร ศรีเดช 9
2 18444 นายปริตถกร ขอมกิ่ง 9
3 18446 นางสาวนฤมล ก๋งมีประเสริฐ 9
รวม: 27
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 15986 นางสาวอภิสราภรณ์ จันทร์เรืองธนะ 4
2 16017 นายรัชชานนท์ เรืองแสง 9
3 16103 นางสาววนิดา เลาหล้า 5
4 18406 นางสาวพัชรี ก๋งมีประเสริฐ 9
5 18448 นายชุติพงษ์ วิชรจิรากร 1
รวม: 28
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16152 นายอำพล สุขปลั่ง 8
2 16344 นางสาวจิตติมา พลสงคราม 9
3 16393 นายศักรินทร์ มาสาตร์ 8
4 16438 นายธนบัตร พรมไทย 9
5 16462 นางสาวณัฏฐ์รดา ธนารัตนวิวัฒน์ 2
6 16467 นางสาววรานันท์ จันต๊ะเทพ 3
7 18407 นายกรกช เตชะวณิช 8
รวม: 47
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 16390 นายปิยังกูร ติระกาล 6
2 16408 นางสาวปาริชาติ กลมพันธ์ 7
3 17274 นางสาวนิ่มนิสา อินทริง 9
รวม: 22
 
ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 กลุ่มสมาชิก มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล จำนวนเล่ม
1 18422 นายธีรพล ชูเชิด 6
2 18430 นายภาณุวัฒน์ โขนงน้อย 9
3 18438 นางสาววโรชา สารศิริ 9
4 18439 นางสาวอภิญญา พรมวงษ์ 5
รวม: 29

รวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทังหมด 575 คน